Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc"

Транскрипт

1 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/ године

2 2 На основу одредаба члана 43. Статута Фудбалског савеза Београда (Службени гласник ФСБ ''Београдски ФУДБАЛ'', ванредни број I од године) и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Прописи Фудбалског савеза Србије, Службени лист ФСС ''ФУДБАЛ'', ванредни број I/2007), Управни одбор УВФКБГД, на седници одржаној године, донео је П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Пропозицијама утврђују се услови за организовање и спровођење такмичења у лигама ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА на територији ФС Београда (у даљем тексту: УВФКБГД), и то: 1. Прва лига ветерана 2. Друга лига ветерана 3. Трећа лига ветерана 4. Четврта лига ветерана- група А и група Б Пропозицијама се посебно регулишу следеће области: -организација такмичења, -календар такмичења, -распоред утакмица, -одлагање утакмица, -игралишта, -одређивање игралишта и почетак утакмица, -организација, -мере за безбедно и сигурно одигравање утакмица, -право наступања и утврђивање идентитета, -делегати (кад се одређују), -судије, -забрана одигравања утакмица на одређеном терену, -дисциплински прекршаји, -регистровање утакмица суспендованих клубова, -одустајање од такмичења, -жалбе, -жалбени поступак, -регистровање утакмица, -утврђивање пласмана, -лекарски преглед, -боје и бројеви дресова, -наступ са најбољим тимом, -предавање утакмице без борбе, -најмањи број играча, -финансијске одредбе, -награде, -службени гласник,

3 3 Члан 2. -обнављање лига и -минимум услова за стручно педагошки рад. Такмичењима лига под ингеренцијом надлежношћу УВФКБГД руководи Управни одбор УВФКБГД, преко својих такмичарских органа, Комесара за: такмичење, дисциплину (дисциплинског судије), суђење и безбедност са седиштем у Београду, улица Делиградска 27/III. Комесар за такмичење има надзор над радом осталих комесара. Руковођење такмичењем у купу УВФКБГД на територији УВФКБГД, вршиће Комисија за такмичење за КУП УВФКБГД на територији УВФКБГД. Члан Организацију утакмица спроводе клубови домаћини и дужни су да се старају о успешној организацији. 2. Надлежни органи УВФКБГД су дужни да пруже сву неопходну помоћ за успешну организацију утакмица свих степена такмичења на територији УВФКБГД. Члан Такмичење се спроводи по двоструком бод систему, према утврђеном Календару такмичења који доноси Управни одбор УВФКБГД. 2. Сваки клуб мора бити једном домаћин и једном гост. Овај принцип је ненарушив и никако се не може мењати. Члан 5. Управни одбор УВФКБГД је дужан да током првенства, а према указаној потреби, на захтев клубова или на предлог такмичарских органа лига, разматра питање развоја и регуларности такмичења и да предузме хитне и енергичне мере. I I КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА Члан Календар такмичења утврђује Управни одбор УВФКБГД најкасније 30 (тридесет) дана пре почетка јесењег, односно пролећног дела такмичења. 2. Распоред утакмица се одређује жребом на конференцијама клубова које се морају одржати најкасније 10 (десет) дана пре почетка првенства. 3. Конференцијама клубова током целе такмичарске сезоне председавају комесари за такмичење. Конференције клубова се одржавају искључиво у просторијама УВФКБГД. Клубове на конференцијама могу да заступају председник, потпредседник или секретар клуба. Члан 7. Приликом извлачења такмичарских бројева користе се тзв. Бергерове таблице. У случајевима када клубови користе иста или суседна игралишта примењује се дириговани жреб како би се избегло да клубови буду домаћини у истом колу. Члан Утакмице свих лига играју се, по правилу као дневне утакмице, а ако постоје могућности и у вечерњем термину (у складу са условима из Правилника о стандардизацији терена и игралишта ФСБ). Утакмице се играју понедељком, уторком и четвртком и изузетно другим даном када је то предвиђено календаром такмичења. 2. Изузетно, по споразуму клубова, утакмице се могу играти и неким другим даном, али најкасније до следећег првенственог кола, с тим да се писана сагласност клубова достави Комесару за такмичење 3 (три) дана пре одигравања утакмице са уплаћеном таксом о промени термина.

4 4 3. Споразум клубова за одигравање утакмица ван регуларног термина мора одобрити Комесар за такмичење, изузев за утакмице последња два кола првенства. Члан У интересу регуларности такмичења у последња два првенствена кола утакмице се играју истога дана и у исто време. 2. Уз сагласност оба клуба, Комесар за такмичење може одобрити клубовима чије утакмице не могу утицати на коначан изглед табеле по питању уласка у виши ранг или испадања из лиге, да своје утакмице одиграју и пре утврђеног времена у последња два кола. I I I ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА Члан Одлагање утакмица може одобрити једино Комесар за такмичење. 2. Када се утакмица одлаже због нереда већих размера на територији клубова учесника, или немогућности да се спроведу прописане мере безбедности за одигравање првенствених утакмица и куп утакмица, Комесар за такмичење ће донети одлуку о одлагању утакмице на основу безбедносне процене. 3. Комесар за такмичење (или комисија за куп, када су у питању утакмице из њене надлежности) може, пре одигравања првенствене или куп утакмице, или у краћем року, а према достављеном захтеву, донети одлуку да се првенствена или куп утакмица одложи због оправданих разлога који су наступили без кривице клубова учесника (велико невреме, епидемија, боравак у карантину, болести играча, саобраћајне несреће једне од екипа учесница утакмице и сл.). Када се утакмица одлаже због болести играча (тровања и сл.), то се може учинити само уколико су болесна најмање 4 (четири) играча. Када Комесар за такмичење добије писани захтев клуба за одлагање утакмице због болести играча са комплетном медицинском документацијом (дијагноза, налаз надлежног специјалисте, мишљења за опоравак, тј. дужину боловања и сл.), пре доношења одлуке затражиће предлог и мишљење од Медицинске комисије УВФКБГД по захтеву клуба за одлагање утакмице. Комисија пре достављања мишљења може извршити одређене анализе, као и обавити додатне прегледе болесних играча. 4. Ако клуб који учествује у лигашком такмичењу даје два или више играча за репрезентативне селекције УВФКБГД, тај клуб има право на измену распореда својих првенствених или куп утакмица у време када његови играчи изостају због репрезентативних наступа. 5. Писани или телеграмски захтев (мејлом) за измену распореда утакмица мора се доставити Комесару за такмичење, најкасније 3 (три) дана пре предвиђеног термина утакмице чије се одлагање тражи. О одлагању утакмице клубови морају бити обавештени писано или меилом, најкасније 48(четрдесетосам) часа пре часа утврђеног за почетак утакмице која се одлаже. 6. Уколико постоји писана сагласност заинтересованих клубова, Комесар за такмичење може донети одлуку да се одређена утакмица редовног кола одигра раније, али најкасније пре следећег кола, под условом да промена термина не иде на штету других заинтересованих клубова, нити да даје такмичарску предност клубовима чија се утакмица помера у односу на остале клубове. 7. Писани споразум мора бити достављен Комесару за такмичење најкасније 3 (три) дана пре редовног термина утакмице која је предмет споразума.

5 5 8. Изузетно, одлуку о молбама клубова ради одигравања званичних међународних утакмица у земљи или иностранству и с тим у вези о евентуалном одлагању првенствених утакмица, у складу са одредбама ових Пропозиција, доноси Комесар за такмичење. 9. У случају више силе, као и других разлога предвиђених Правилником о фудбалским такмичењима ФС Србије, Комесар за такмичење, најкасније 24 (двадесетчетири) часа пре одигравања утакмице(изузетно због више силе на сам дан одигравања утакмице), може донети одлуку о одлагању. 10. Овако одложена утакмица, по правилу, мора се одиграти у року од 15 дана. Члан Уколико се утакмица не одигра због неподобног терена за игру, недоласка судија или разлога више силе, клубови су дужни да непосредно у просторији за састављање записника утакмице, сачине писани споразум о новом термину одигравања и да тај споразум доставе Комесару за такмичење наредног дана до часова. 2. На исти начин клубови ће поступити ако се започета утакмица прекине из разлога више силе, а пре истека 80% регуларног времена трајања игре, односно 72 (седамдесетдва) минута игре. 3. Ако се споразум не постигне, клубови су дужни да у истом року Комесару за такмичење доставе своје писане предлоге. 4. Овако одложена утакмица, по правилу, одиграће се радним даном пре наредног кола, о чему одлучује Комесар за такмичење. 5. Уколико клуб домаћин не организује утакмицу сталног такмичења у предвиђеном термину, утакмица ће се регистровати резултатом 3:0 (пфф) у корист противника, а клуб домаћин ће бити и кажњен по Дисциплинском правилнику УВФКБГД. I V ИГРАЛИШТА Члан Сви клубови учесници у такмичењу у организацији УВФКБГД морају имати сопствено или уговором обезбеђено игралиште за сваку такмичарску сезону. Испуњеност услова прописаног правном нормом из преходног става, доказује се пред органима УВФКБГД подоношењем једног од следећих шест докумената: - препис листа непокретности, или власничког листа из кога се види да је клуб власник предметног стадиона, или терена; - препис листа непокретности, или власничког листа из кога се види да је клуб уписан као корисник предметног стадиона, или терена; - оверена фотокопија уговора о подзакупу у коме се клуб појављује као закупац одговарајућег стадиона или терена у периоду који одговара трајању предстојеће такмичарске сезоне, с тим што уз тај уговор, закупац мора доставити и доказ да је закуподавац власник предметног стадиона или терена: - оверена фотокопија уговора о подзакупу у коме се клуб појављује као подзакупац одговарајућег стадиона или терена у периоду који одговара трајању предстојеће такмичарске сезоне, с тим што уз тај уговор, подзакупац мора доставити и доказ уговор о закупу из кога се види да је подзакуп предметног стадиона или терена дозвољен уговором о закупу закљученим између власника и корисника: - оверена фотокопија одлуке или другог акта органа јединице локалне самоуправе или другог надлежног органа којим се фудбалском клубу даје на коришћење одређени стадион или терен;

6 6 - оверена сагласност власника фудбалског терена или фудбалског стадиона (оверена сагласност власника земљишта, или сагласност власника земљишта и објекта) за коришћење предметне непокретности, у случајевима када власник не жели да буде у уговорном односу са фудбалским клубом корисником већ само фактички жели да му омогући коришћење терена или стадиона. 2. Клубови су дужни да све првенствене и куп утакмице играју на травнатим или на теренима са вештачком подлогом, уз услов да подлога одговара утврђеним стандардима квалитета које прописује ФИФА. 3. Свако игралиште мора бити регистровано за одигравање утакмица са назнаком категорије утакмица које се могу играти. Регистрацију, односно сертификацију и категоризацију игралишта обавља Комисија за стадионе и игралишта. Извршни одбор ФСБ усваја документ којим се прописују стандарди за сертификацију и категоризацију стадиона и игралишта и именује Комисију за стадионе и игралишта, која издаје сертификате клубовима. Члан Првенствене и куп утакмице могу се играти само на терену који је подобан за игру, што утврђује судија пре почетка утакмице. 2. Клуб домаћин је обавезан да припреми терен за игру тако да буде подобан за одигравање утакмице. 3. Клуб домаћин у зимским условима мора припремити терен за игру сходно Правилима фудбалске игре. 4. Преглед терена мора да буде извршен у присуству, капитена оба клуба учесника утакмице и судије и то у време које је службено одређено за почетак утакмице. Изузетно, преглед може да буде извршен и раније, али истог дана и под условима да то буде обављено у присуству делегата, капитена оба клуба учесника утакмице и судије. 5. Да ли је терен неподобан за игру због невремена или због нечег другог што спада у вишу силу, одлучује једино судија утакмице. 6. Судија и делегат су обавезни да у записник утакмице унесу донету одлуку о неподобности терена и да записник доставе Комесару за такмичење у року од 24 (двадесетчетири) часа уз претходно меилом или телефонско обавештење. V ОДРЕЂИВАЊЕ ИГРАЛИШТА И ПОЧЕТАК УТАКМИЦА Члан Распоред и сатницу утакмица, посебно за свако коло, на основу календара такмичења, а и у случају ванредних захтева одређује Комесар за такмичење. 2. Распоред и сатница утакмица утврђени одредбама овог члана, могу се изменити само из разлога више силе, најкасније 1 (један) дан пре одигравања утакмице. Комесар за такмичење о томе мора телефонски или меилом обавестити оба клуба, судије и делегата утакмице(ако је одређен). V I ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ Члан Организацију утакмице спроводе клубови домаћини. 2. Као клуб домаћин сматра се првоименовани клуб, назначен у распореду утакмице. Члан 16. Клуб домаћин, организатор утакмице има следеће обавезе:

7 7 да сваку утакмицу писано пријави надлежном органу МУП-а (Образац бр. 1) у року који одреди тај орган, а најкасније 5 (пет) дана пре одигравања утакмице; одобрење МУП-а за организовање утакмице или потврду о примљеној писаној пријави, клуб домаћин предаје делегату пре почетка утакмице, која се уз записник доставља комесару за такмичење; уколико домаћи клуб не поседује пријаву МУП-а или одобрење за одигравање утакмице, делегат неће дозволити да се утакмица одигра; да предузме све потребне мере у складу са одредбама Правилника о безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама које се одигравају у надлежности Фудбалског савеза Београда, ради обезбеђивања услова за сигурно и безбедно одигравање утакмице; да осигура безбедност службених лица, играча гостујућег и свог клуба, како пре, тако за време и после утакмице; да за време утакмице у гледалишту забрани продају алкохолних пића, као и безалкохолних пића у стакленој амбалажи; клуб домаћин је дужан да обезбеди одговарајући образац записника о одигравању утакмице, записничара који овај записник попуњава писаћом машином или на рачунару или ручно да у присуству делегата или судије (уколико нема делегата) и представника клубова састави прву страну записника о утакмици најкасније 15 (петнаест) минута пре њеног почетка. Записник се саставља у 4 (четири) примерка с тим што се имена свих играча који наступају и који су предвиђени као замене неизоставно морају уписати пре почетка утакмице, а остали подаци непосредно по завршетку утакмице. Оригинал записника се предаје делегату утакмице, други примерак домаћину, трећи гостујућем клубу и четврти судији утакмице; да не дозволи улазак у службене просторије и рестриктивни простор лицима која на то немају право; клуб домаћин, организатор утакмице, је дужан да предузме све потребне мере за обезбеђење личног интегритета и сигурности делегата, судија и чланова гостујуће екипе, као и њихове личне имовине пре утакмице, за време одигравања утакмице, па све до напуштања места одигравања утакмице. Члан На свим првенственим и куп утакмицама у ограђеном делу игралишта могу се налазити следећа лица: -тренер клуба и његов помоћник; -резервни играчи уписани у записник утакмице обучени у спортску опрему; -овлашћени представник клуба; -делегат утакмице; -скупљачи лопте у спортској опреми; -фоторепортери иза фотографске линије; -редари. Изузетно, ако то услови терена дозвољавају, може се дозволити улазак у ограђени део игралишта и тешким инвалидима у колицима без пратње. Органи јавне безбедности у униформама могу се налазити око терена, иза ограде терена у публици, а према потребама посла. 2. Уколико на утакмици клуб нема овлашћеног представника клуба (није присутан), његову улогу може преузети капитен тима. V I I ПРАВО НАСТУПА Члан 19.

8 8 1. На првенственим и куп утакмицама у организацији УВФКБГД, право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су то право стекли на основу Правилника о регистрацији клубова и играча УВФКБГД, и који на дан утакмице имају више од 34 (тридесет четири ) године живота. Члан 20. На првенственим и куп утакмицама немају право наступа играчи који се налазе под суспензијом и казном забране играња. V I I I УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА Члан Право наступа и идентитет играча који наступају и оних који ће евентуално наступати као замене у присуству овлашћених представника оба клуба, утврђује судија ( делегат), пре почетка утакмице, на терену за игру, односно судија утакмице уколико нема делегата. 2. Овлашћени представници оба клуба су дужни пре почетка утакмице предају делегату (судији утакмице уколико нема делегата) фудбалске легитимације играча који ће наступати. 3. Овлашћени представници клубова имају право увида у фудбалске легитимације играча клубова (личне карте или путне исправе у изузетним случајевима) у присуству делегата или судије утакмице. Члан За утврђивање идентитета и права наступа играча тима ветерана довољна је фудбалска легитимација издата од надлежног органа за регистрацију играча; 2. Ако играч нема фудбалску легитимацију, идентитет се утврђује на основу личне карте или путне исправе, али само под условом ако је судији ( делегату) ставио на увид писану потврду о извршеном лекарском прегледу из члана 45. ст. 6. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије. Уколико такве потврде нема делегат играчу неће дозволити наступ на утакмици. 3. Клуб који наступи са играчем без фудбалске легитимације дужан је у року од 24 (даведесетчетири) часа да достави фудбалску легитимацију комесару за такмичење који проверава њену исправност (право наступа, чланарину, казне и др.) 4. Уколико је играч играо утакмицу без фудбалске легитимације, противнички клуб може проверити исправност регистрације и права наступа играча код надлежног органа за регистрацију, уз подношење записника са предметне утакмице. У складу са извршеном провером може уложити жалбу на регуларност утакмице. Члан 23. Играч који приликом утврђивања идентитета није имао фудбалску легитимацију или неки од личних докумената за идентификацију, нема право наступа.идентификација играча може се тражити пре, за време трајања утакмице све док се играчи налазе на терену за игру. По завршетку утакмице не може се тражити идентификација играча. I X ДЕЛЕГАТИ Члан 24. За првенствену утакмицу у организацији УВФКБГД Комесар за такмичење делегата утакмице(ако процени да је потребно) и исти има врховни надзор на утакмици. одређује

9 9 За утакмице у купу УВФКБГД на територији УВФКБГД делегата одређује Комисија за куп. Члан 25. Листе делегата за утакмице у организацији УВФКБГД утврђује Управни одбор УВФКБГД, за сваку такмичарску сезону. Члан 26. Делегат је дужан да се детаљно упозна са Правилником о фудбалским такмичењима УВФКБГД, Правилима фудбалске игре, овим Пропозицијама, као и нормативним актима ФС Србије и ФСБ. Члан 27. Делегати (ако се одређују) су дужни да присуствују семинарима за делегате који се обавезно организују пре почетка јесењег и пролећног дела такмичарске сезоне и успешно положе тест из познавања прописа. Члан 28. Делегати су дужни да у случајевима прекида утакмица, искључења играча, удаљења званичних лица са клупе за резервне играче, пријављених играча и других лица, као и евентуалних спорова између клубова насталих у вези утакмице, обаве све потребне радње из члана 30. ових Пропозиција, које су неопходне за доношење одговарајућих одлука такмичарских и дисциплинских органа. Члан 29. Делегат је дужан да у записник утакмице констатује да ли су испуњени такмичарски услова за одигравање утакмице који су прописани овим Пропозицијама УВФКБГД. Члан Делегат на утакмици као званични представник УВФКБГД заступа руководство такмичења и врши надзор над утакмицом. 2. Делегат носи ознаку савеза за време вршења дужности. 3. Делегат врши надзор над организацијом утакмице, пружа помоћ клубовима и судијама и стара се да се одредбе Пропозиција поштују. 4. Посебне дужности делегата су: да дође на игралиште најкасније један сат пре заказног почетка утакмице; да до времена одређеног за почетак утакмице утврди исправност фудбалских легитимација и идентитет играча; да овлашћеним представницима клубова, у њиховом присуству, дозволи увид у легитимације играча противничког клуба; да захтева уредно и читко попуњавање записника утакмице; да забрани улаз у ограђени део игралишта свима који на то немају право;. да фудбалске легитимације и записник утакмице држи у просторији за писање записника до завршетка утакмице ; да пре почетка утакмице провери испуњеност услова за безбедно и сигурно одигравање утакмице а посебно: да провери мере обезбеђења терена, рестриктивног простора, просторија за смештај екипа, судија и делегата и других службених просторија као и друге мере у складу са Планом превентивног деловања, да у прусуству представника клубова састави прву страну записника о утакмици најкасније 15 (петнаест) минута пре њеног почетка; да контролише организацију утакмице; да у присуству овлашћених представника клубова и судија, непосредно по завршетку утакмице, састави другу страну записника о одиграној утакмици и да евентуално саслуша искључене играче и сва удаљена и пријављена лица, као и да задржи фудбалске легитимације искључених играча, а остале врати представницима клубова са по једним примерком записника, с тим што је обавезан пре тога да у записнику констатује које је легитимације искључених играча задржао;

10 10 да захтева од судије, помоћних судија, овлашћених представника клубова и искључених играча (ако је било искључења) да дају прецизне одговоре на питања која им буде поставио који се уносе у записник и писане изјаве у Образцу бр. 5; 5. Делегат може, уколико посумња у идентитет неког играча, да поред фудбалске легитимације, тражи и други идентификациони документ; 6. Делегат има врховни надзор над редарском службом и може да захтева повећање броја редара; 7. Делегат нема право да се меша у одлуке судија; 8. Делегат нема право да забрани наступ неком играчу (осим у случају из члана 45. ст. 6. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије и члана 23. Пропозиција), већ да укаже клубу на евентуалну сметњу за наступ тог играча. Уколико представник клуба, не прихвати захтев делегата и играча стави у тим, на сопствени ризик, делегат је обавезан да то унесе у записник; 9. Делегат не сме да даје никакве изјаве у вези са утакмицом, већ ће све примедбе да унесе у записник и посебни извештај који мора саставити писаћом машином или на рачунару; 10. Делегат утакмице је дужан да свој извештај и записник са утакмице, као и обрасце: -број 1 (пријава одигравања утакмице МУП-у), -број 5 (изјаве саслушаних играча и других лица, фудбалске легитимације искључених и пријављених играча, достави комесару за такмичење у року од 24 (двaдесетчетири) часа по завршетку утакмице. Само у случају ако је наредни дан (дани) државни празник, рок за доставу се односи на први наредни радни дан. 11. У случају изостанка делегата, његову дужност преузима судија утакмице. Члан Комесар за дисциплину, по пријави Комесара за такмичење је дужан да изриче мере забране обављања делегатске и судијске дужности оним делегатима и судијама који своју дужност не обављају у складу са овим Пропозицијама. 2. Изречене мере се објављују у Службеном гласнику на сајту УВФКБГД. Члан 32. Управни одбор УВФКБГД доноси посебно упутство о вршењу дужности делегата на утакмицама у оквиру такмичења у надлежности УВФКБГД. X СУДИЈЕ Члан 33. За све првенствене утакмице судије и помоћне судије одређује Комесар за суђење, док их за куп утакмице Комесар за суђење и Комисија за куп. Члан 34. Листе судија за сваку лигу утврђује Управни одбор УВФКБГД на предлог Струковне организације фудбалских судија Београда. Члан Судија утакмице је дужан да, у смислу Правила фудбалске игре, пре почетка утакмице прегледа терен и одлучи да ли је подобан за игру.

11 11 2. Уколико судија установи, уз присуство делегата и капитена обе екипе, да је у време предвиђено за почетак утакмице терен неподобан за игру, утакмица се не може одиграти. Одлуку саопштава делегату утакмице који је уноси у записник, а клубови су дужни да поступе у складу са Пропозицијама. Члан Судија је обавезан да дође на стадион игралиште један час пре почетка утакмице и (најкасније 30 минута) успостави контакт са делегатом утакмице и другим службеним лицима. 2. Судија утакмице, заједно са делегатом и другим службеним лицима, обавља преглед и контролу просторија, терена за игру, опреме играча, а у случају евентуалних неправилности захтева да се отклоне до почетка утакмице. 3. Судија утакмице је дужан да у записник о одиграној утакмици (или у допуни записника) унесе примедбе и да га овери својим потписом. 4. Судија утакмице је дужан да по завршеној утакмици да делегату податке о опоменутим и искљученим играчима и да те податке овери потписом у записнику утакмице. 5. Судије су дужне да у записник утакмице унесу пријаву против играча, тренера и званичних лица за евентуалне прекршаје извршене пре, за време и после утакмице. 6. Представник клуба је обавезан да, одмах по завршетку утакмице, обезбеди да искључени или пријављени играч, удаљени или пријављени тренер или друго званично лице, да изјаву у присуству делегата. Члан Ако судија, који је одређен да води утакмицу, не дође на игралиште у заказано време, а најкасније 15 (петнаест) минута до предвиђеног почетка, утакмицу ће водити првоименовани помоћни судија. У случају да ни он не дође, утакмицу ће судити другоименовани помоћни судија. 2. Уколико на утакмицу не дођу ни главни ни помоћне судије, клубови ће се споразумети да утакмицу суди један од испитаних-активних присутних судија из гледалишта. Ако споразум не буде постигнут делегат ће одлучити који ће присутни судија да суди утакмицу. 3. Споразум о избору судија мора да буде писано утврђен пре почетка утакмице. Записник о споразуму потписују овлашћени представници оба клуба и делегат. Овај записник се прикључује записнику утакмице и доставља преко делегата Комесару за такмичење. Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па их је одредио делегат, то се мора констатовати у записнику одигране утакмице. 4. Ако на утакмицу дође судија, он ће одлучити о избору својих помоћника. Ако судија не успе да на игралишту нађе испитаног - активног судију, он је овлашћен да затражи од оба клуба да му ставе на располагање по једног свог регистрованог играча, који нису уписани у записник утакмице, да обаве дужност помоћног судије. Уколико се у међувремену помоћне судије појаве на игралишту или дође неки испитани-активни судија, судија ће тада заменити играча са делегираним, односно испитаним-активним судијама који пристану да врше дужност помоћних судија. X I ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ Члан Суспендовани клуб не може наступати све док траје суспензија.

12 12 2. Све утакмице одигране у време суспензије изречене због неизвршавања правоснажних одлука надлежних органа или неизвршења обавеза насталих из такмичења предвиђених овим Пропозицијама УВФКБГД, регистроваће се са 3:0 (пфф) у корист противника, по службеној дужности; 3. Утакмице на којима суспендовани клуб није могао наступити због суспензије изречене ради утврђивања материјалне истине неопходно потребне за доношење коначне одлуке о неком спорном случају, неће се регистровати све док се не донесе коначна одлука. По доношењу коначне одлуке и укидања суспензије клуб је дужан да одигра утакмице према распореду. Члан Клуб који се налази под суспензијом због неизмирења обавеза, не може наступати а утакмице се региструју са 3:0 (пфф) у корист противничког клуба по службеној дужности. 2. Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се регистровати са 3:0 (пфф) за противнички клуб, а клуб ће бити кажњен по одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије. Иста мера примениће се и према противничком клубу ако је био обавештен о суспензији тог клуба. X I I ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ НА ОДРЕЂЕНОМ ИГРАЛИШТУ ИЛИ ИГРАЛИШТИМА ОДРЕЂЕНОГ ПОДРУЧЈА Члан Ако је клуб кажњен забраном играња утакмице на одређеном игралишту, дужан је најкасније 3 (три) дана пре одигравања да Комесару за такмичење пријави друго игралиште на коме жели одиграти утакмицу, а које је регистровано за одигравање утакмица истог или вишег ранга такмичења у организацији ФСБ. 2. Гостујућа екипа мора бити обавештена о месту одигравања утакмице најкасније 48 (четрдесетосам) часова пре часа утврђеног за почетак. 3. Ако гостујући клуб није обавештен о новом месту одигравања у року који је утврђен предходним ставом, није обавезан да иде на одигравање утакмице и о томе је дужан да меилом обавести Комесара за такмичење. 4. Терен за одигравање утакмице не може бити на територији општине и суседне општине кажњеног клуба Члан Ако гостујући клуб одређивањем новог места одигравања утакмице има веће трошкове него што би имао да је играо на терену кажњеног клуба, разлику трошкова сноси кажњени клуб. 2. Уколико се клубови о предходном не споразумеју, висину трошкова утврдиће Комесар за такмичење. X I I I ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ Члан О дисциплинским прекршајима клубова, играча, тренера и осталих званичника на утакмицама, у првом степену одлучује и изриче казне Комесар за дисциплину УВФКБГД (Дисциплински судија). 2. Искључени играч, друго званично лице, као и свако пријављено лице од стране судије и делегата дужан је да одмах по завршетку утакмице да писану изјаву у Образцу бр. 5.

13 13 Уколико се не поступи на овај начин, клуб је дужан да писану изјаву достави Комесару за дисциплину (Дисциплинском судији) у року од 24 (двадесетчетири) часа после одигране утакмице. 3. Ако играч и лица из претходног става не доставе изјаву, сматраће се да су саслушани и Комесар за дисциплину (Дисциплински судија) може да изриче одговарајуће дисциплинске мере сагласно одредбама Дисциплинског правилника УВФКБГД. Члан На одлуке Комесара за дисциплину, кажњена страна може да се жали Комисији за жалбе УВФКБГД у року од 8 (осам) дана од дана објављивања одлуке у Службеном гласнику на сајту УВФКБГД, или изузетно, од пријема писаног отправка одлуке Комисији за жалбе УВФКБГД, уз доказ о уплати прописане таксе. 2. Све одлуке о изреченим казнама објављују се у Службеном гласнику УВФКБГД-сајт. X I V АУТОМАТСКА КАЗНА ЗАБРАНЕ ИГРАЊА Члан 44. Аутоматску казну забране играња првенствене утакмице играч може издржати по уплати одговарајуће казне.играч се кажњава после добијене две опомене(два жута картона).клуб се кажњава по добијању шест опомена(жутих картона )- први пут. Други пут по добијаеу -5 опомена, па по добијању -4 (четири) опомене; па по добијању три опомене.висину казне одређује Управни одбор УВФКБГД. Члан Као опомена сматра се свака опомена изречена од стране судије показивањем жутог картона и уписана у записник првенствене утакмице. Ако играч на утакмици добије опомену и на истој буде искључен због добијања друге опомене, играч се дисциплински кажњава због искључења, а опомене се не евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији Комесара за дисциплину (Дисциплинског судије). 2. Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмица води евиденцију својих опоменутих играча. 3. Уколико клуб не поступи у смислу члана 44. ових Пропозиција и наступи са играчем који није имао право наступа, утакмица ће по жалби противника, или пријави Комесара за дисциплину (Дисциплинског судије), бити регистрована са 3:0 (пфф) у корист противника, а играч, клуб и одговорни фудбалски радник - функционер клуба ће бити кажњени по одредбама Дисциплинског правилника УВФКБГД. Члан 46. Комесар за дисциплину (Дисциплински судија) води евиденцију о изреченим опоменама тако што их региструје у свом записнику и контролише извршење аутоматске казне. Члан 47. Клуб организатор утакмице на чијем игралишту пре, за време или после утакмице дође до угрожавања безбедности учесника утакмице или нарушавања јавног реда и мира а утврди се да није предузео адекватне мере да их спречи или да их није предузео у довољној мери, као и гостујући клуб чији представници или навијачи проузрокују или учествују у угрожавању безбедности учесника утакмице или нарушавању јавног реда и мира, казниће се: 1. у лакшем случају новчаном казном, одигравањем 1 (једне) до 6 (шест) утакмица на свом игралишту без присуства публике, 2. у тежем или поновљеном случају, забраном одигравања од 2 (две) до 12 (дванаест) утакмица на свом игралишту или свим игралиштима одређеног региона,

14 14 3. у поновљеним случајевима, премештањем у нижи ранг такмичења или ако је реч о најнижем рангу такмичења временском забраном учешћа у лигама УВФКБГД. Физички напад посматрача на учеснике игре: играче, резервне играче, службена лица, као и већи нереди на или око игралишта пре, за време и после утакмице, сматра се тежим прекршајем. X V Ж А Л Б Е НА ОДИГРАНЕ УТАКМИЦЕ Члан Жалбе на регуларност одигране утакмице у првом степену по свим основама решава Комесар за такмичење. 2. Жалбу на регуларност утакмице може поднети сваки клуб учесник одређене лиге у организацији УВФКБГД који сматра да је оштећен резултатом утакмице на коју се жали. Жалбе по свим основама морају се доставити у року од 7 (седам) дана од дана одигравања утакмице са образложењем и свим потребним доказима у два, примерка и доказом о уплаћеној такси. 3. Комасар за такмичење један примерак жалбе задржава за себе, а други примерак доставља другом клубу у спору, на који је овај дужан да одговори у року од 3 (три) дана по пријему жалбе. 4. Жалбе које су неблаговремено уложене, необразложене, нетаксиране или недовољно таксиране, као и жалбе потписане од неовлашћених лица, неће се узимати у поступак, већ ће бити одбачене, а утакмица ће се регистровати постигнутим резултатом. 5. Уколико рок за жалбе истиче у недељу или на државни празник, он се продужава на први наредни дан. 6. При оцени благовремености жалбе и рока уплате одговарајуће таксе, узимаће се у обзир датум непосредне предаје жалбе у УВФКБГД или датум поштанског жига (препорученог писма, односно вирманског налога уплате). Члан Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 8 (осам) дана од дана пријема, изузев ако је жалба мотивисана случајевима чије решавање спада у надлежност другог органа. У том случају решавање жалбе се одлаже до коначне одлуке тог надлежног органа. 2. Жалба у другом степену коју решава Комисија за жалбе УВФКБГД, мора бити решена у року од 8 (осам) дана од дана пријема жалбе. Члан Жалба на одлуку првостепеног органа, односно Комесара за такмичење, подноси се Комисији за жалбе УВФКБГДу року од 8 (осам) дана од дана објављивања одлуке у Службеном гласнику - сајту УВФКБГД, уз доказ о уплати прописане таксе. 2. При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када је жалба непосредно предата пријемној канцеларији УВФКБГД за оверу пријема или датум поштанског жига на потврди о пријему препоручене пошиљке. 3. Неблаговремене, нетаксиране, или недовољно таксиране, недопуштене и жалбе потписане од стране неовлашћених лица биће одбачене. 4. Одлука Комисије за жалбе УВФКБГД у другом степену је коначна. 5. Висину таксе за Жалбе за Првостепени и Другостепени орган доноси Управни одбор на почетку сваке такмичарске сезоне. Члан 51. Ако Комисија за жалбе УВФКБГД не поступи у смислу члана 49. став 2. Пропозиција сматра се да жалба није усвојена а оштећена страна има право да поднесе захтев за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије. X V I ПОСЕБНИ РОКОВИ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

15 15 Члан Изузетно из одредаба члана 48. и 49. ових Пропозиција УВФКБГД за утакмице последња два кола која непосредно утичу на коначан изглед табеле, у смислу уласка у виши ранг или испадања из лиге, рок за улагање жалби се скраћује, и то у првом степену на један дан, наредни дан до часова по одиграној утакмици, а у другом степену на 24 (двадесетчетири) часа по пријему првостепене одлуке. 2. Првостепени орган дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема жалбе донесе првостепену одлуку. Члан У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од 3 (три) дана сматраће се да жалба није усвојена, а оштећена страна има право да поднесе захтев за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије у смислу члана 68. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије. 2. Рок за подношење захтева је 8 (осам) дана по истеку рока из претходног става овог члана Пропозиција. X V I I РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА Члан Комесар за такмичење региструје све одигране утакмице у року од 8 (осам) дана од дана одигравања, изузев утакмица из поглавља XVI ових Пропозиција, које се региструју непосредно по истеку рока за улагање жалбе. 2. Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију се продужава до доношења одлуке по жалби, односно до правоснажности те одлуке. 3. Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране Комесара за такмичење, осим у случајевима који су изричито утврђени Правилником о фудбалским такмичењима ФС Србије. X V I I I УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА Члан Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених бодова. Тим који победи на утакмици у организацији УВФКБГД осваја 3 (три) бода, у случају нерешеног резултата оба тима освајају по 1 (један) бод, а тим који изгуби утакмицу остаје без бодова. 2. За сваку лигу води се табела. Табела садржи: имена клубова који се такмиче, број одиграних, добијених, нерешених и изгубљених утакмица, број датих и примљених голова и број освојених бодова. 3. Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова. 4. Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и примљених голова. У случају да је разлика једнака, боље место заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли исти број голова одлучује резултат међусобних сусрета. Ако се пласман не може утврдити на претходне начине, Комесар за такмичење ће жребом одредити поредак на табели. 5. Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, или о месту које одлучује о преласку у виши или нижи степен такмичења у случају истог броја освојених бодова два или више тимова, пласман на табели се сачињава на основу додатне (помоћне) табеле од резултата који су постигнути у међусобним сусретима тимова који имају исти број бодова. 6. Пласман на додатној (помоћној) табели утврђује се збиром освојених бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између датих и примљених погодака. Ако је и ова разлика једнака одлучује већи број постигнутих погодака у гостима (када су у питању два клуба) односно већи број постигнутих погодака (када су у питању три или више клубова). Ако се ни

16 16 на овакав начин не може доћи до решења, онда се одигравају утакмице између заинтересованих клубова, и то : две утакмице по двоструком куп систему, ако су у питању два клуба; три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену, ако су у питању три клуба; потребан број утакмица по једноструком куп систему на неутралном терену ако је у питању четири или више клубова. 7. Уместо одигравања ових утакмица, уколико се заинтересовани клубови са тим сагласе, питање победника може се утврдити и путем жреба који спроводи Комесар за такмичење односне лиге. X I X НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ Члан Утакмица у лигама које организује УВФКБГД може да почне ако оба тима имају најмање по 7 (седам) играча.играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно ући у игру све до краја утакмице, а на начин предвиђен Правилима фудбалске игре, али само под условом ако су пре почетка утакмице уписани у записник као играчи, односно, замене. Члан Ако један тим за време игре остане са мање од 7 (седам) играча судија је дужан да игру прекине, а уколико тим није у могућности да у року од пет минута наступи са минималним бројем играча, судија је дужан да трајно прекине утакмицу. 2. У случају трајног прекида утакмице из претходног става утакмица се региструје службеним резултатом 3:0 (пфф) у корист противника само уколико противник до прекида није постигао бољи резултат. 3. Уколико се утакмица трајно прекине због кривице једног или више играча истог тима, утакмица ће се регистровати 3:0 (пфф) у корист противника уколико противник до прекида није постигао бољи резултат, а виновници прекида ће бити кажњени у складу са ДП ФСС. Члан На првенственим утакмицама ветерана могу наступити само играчи који су навршили 34(тридесет четири) године живота. Члан 59. На утакмицама у свим лигама ветерана у организацији УВФКБГД могу се извршити замене свих уписаних играча. X X ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД Члан Сваки играч у својој фудбалској легитимацији мора имати убележен доказ о извршеном лекарском прегледу или изузетно, услед недостатка фудбалске легитимације, писану потврду о извршеном лекарском прегледу. 2. Рок важности лекарског прегледа за играче који на дан прегледа, односно на дан одигравања утакмице имају најмање 34 (тридесет четири) године траје 12(двaнаест) месеци. 3. На утакмици не може наступити играч: -који није лекарски прегледан, -који није обавио лекарски преглед у одређеном року, -коме је од стране лекара забрањено играње, -коме лекарски преглед није убележен у фудбалској легитимацији, -који не поседује фудбалску легитимацију а делегату утакмице није ставио на увид -званичну писану потврду о извршеном лекарском прегледу.

17 17 4. Због наступа без важећег лекарског прегледа, а у смислу овог члана, дисциплинској одговорности подлежу: клуб, играч, овлашћени представник клуба на утакмици и делегат, сходно одредбама Дисциплинског правилника УВФКБГД. X X I ДРЕСОВИ, БОЈА И БРОЈЕВИ Члан Сви клубови су дужни да најкасније 10 (десет) дана пре почетка такмичарске сезоне, Комесару за такмичење пријаве боју опреме у којој ће наступати, као и сатницу својих утакмица. 2. Клубови на једној утакмици не могу наступати у дресовима исте или сличне боје, већ морају бити различито одевени. 3. Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити тим који гостује, под условом да домаћин наступа у пријављеној боји. Уколико гостујући тим нема дресове друге боје, домаћин је дужан да обезбеди дресове друге боје гостујућем тиму. Члан Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати бројеве прописане величине на својим дресовима и гаћицама. Ови бројеви се морају слагати са бројевима на списку играча унетим у записник утакмице. 2. У складу са Одлуком бр.1 ФС Србије, која се примењује уз Правило 4. Правила фудбалске игре, дресови играча на полеђини морају бити обележени бројевима.играч не може наступити на утакмици без броја на дресу. 3. Величина бројева мора бити на простору од 30 х 20 центиметара, а ширина линија сваког броја мора бити најмање 5 центиметара. X X I I НАСТУП СА НАЈБОЉИМ ТИМОМ Члан Клубови у лигама у организацији УВФКБГД своје првенствене утакмице морају играти са најбољим тимом. 2. Клубови ни на који начин несмеју противника довести у повољнији положај. 3. Неизвршавање ових обавезе повлачи дисциплинску одговорност. X X I I I ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦЕ БЕЗ БОРБЕ Члан 64. Тим који неоправдано не дође на одигравање утакмице, губи утакмицу службеним резултатом 3:0 (пфф) и кажњава се према одредбама Дисциплинског правилника УВФКБГД. Уколико се утакмица не одигра кривицом оба клуба, неће се одиграти нова утакмица, већ ће се регистровати као неодиграна, а клубови се кажњавају према одредбама Дисциплинског правилника УВФКБГД. Члан 65. Клуб који у току такмичења неоправдано не одигра 2 (две) утакмице сматра се да је одустао од такмичења и пребацује се у нижи ранга такмичења, без обзира на постигнути пласман, с тим што и поред тога подлеже дисциплинској одговорности сходно одредбама Дисциплинског Правилника УВФКБГД. Члан 66. Поред дисципинских мера из члана 64. и 65. ових Пропозиција клуб који није наступио, дужан је да надокнади штету другом клубу која се утврђује на следећи начин: путне трошкове за 20 лица, ако је реч о клубу који је гостовао, односно ефективне трошкове око организовања утакмице (припрема игралишта, трошкови судија и делегата) клубу домаћину. Члан 67.

18 18 Клуб је обавезан да достави, на захтев Комесара за такмичење спецификацију трошкова организације утакмице у 2 (два) примерка најкасније у року од 5 (пет) од дана пријема захтева. Члан 68. Одлуку о висини накнаде трошкова доноси Комесар за такмичење, а на евентуалну жалбу у другом степену, коначну одлуку доноси Комисија за жалбе УВФКБГД. X X I V ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ Члан Приход са првенствених утакмица убирају клубови домаћини. 2. Гостујући клуб на одигравање утакмице путује о свом трошку. Члан 70. Клубови који се такмиче у лигама које организује и спроводи УВФКБГД у складу са одредбама чл. 55. Статута УВФКБГД, на име накнаде за програмске активности као и за вођење такмичења такмичарску сезону 2017/2018 уплаћују УВФКБГД износе:који се утврђују пред почетак сезоне Клубови Прве лиге- Клубови Друге лиге- Клубови Треће лиге- Клубови Четврте лиге- Клубови су дужни да наведене износе уплате најкасније 7 (седам) дана пре почетка првог кола јесењег дела такмичарске сезоне 2017/2018. За пролећни део такмичарске сезоне 2017/2018, клубови су дужни да на име накнаде за програмске активности, као и за вођење такмичења УВФКБГД, уплате идентичне износе по лигама као у јесењем делу, најкасније 7 (седам) дана пре почетка првог пролећног кола. Уколико клуб наведени износ до одређеног рока није уплатио биће суспендован и његове утакмице биће регистроване 3:0 (пфф) у корист противника, у складу са одредбама члана 51. ст. 1. и 2. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије, а ако његове две утакмице буду регистроване службеним резултатом 3:0 (пфф) у корист противника, сматраће се да је одустао од такмичења, у складу са одредбама члана 53. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије и члана 65. ових Пропозиција. Члан 71. Клуб домаћин дужан је да службеним лицима (судијама и делегату) исплати у целини све накнаде за обављање дужности у висини коју утврђује Управни одбор УВФКБГД. Накнаде судијама и делегату се исплаћују непосредно после одигране утакмице. Уколико клуб не поступи по одредбама из претходног става или исте исплати у недовољном непотпуном износу, дужан је да у року од 48 (четрдесетосам) часова неисплаћени износ уплати на текући рачун службених лица, и сносиће дисциплинску одговорност у складу са одредбама Дисциплинског правилника ФС Србије. Члан 72. Уколико клуб из неоправданих разлога не допутује на одигравање првенствене утакмице, а није отказао 48 (четрдесетосам) часова раније, дужан је да надокнади клубу домаћину, према рачунима следеће трошкове: за путне трошкове и накнаду за обављање дужности службених лица, и Члан 73. Све одлуке комесара за такмичење, дисциплину, суђење и безбедност се објављују у Службеном гласнику сајту УВФКБГД. У Гласнику се осим одлука из претходног става објављују: распоред утакмица са местом и временом одигравања најкасније 3 (три) дана пре одигравања ;

19 19 одлуке надлежних органа УВФКБГД везане за клубове лига које организује и спроводи УВФКБГД, као и осталих лига клубова са територије УВФКБГД; одлуке надлежних органа УВФКБГД које се односе како на клуб као целину, тако и на поједине његове тимове, одлуке о казнама изречене клубовима, одлуке о споровима између клубова. У појединим случајевима заинтересованим странама доставља се писани отправак одлуке са образложењем и поуком о правном леку; дисциплинске одлуке које се односи на појединца (играча, тренера или фудбалског радника) са кратким образложењем врсте и висине казне, утакмице на којој је прекршај учињен, кратак опис прекршаја и одредбе Дисциплинског правилника УВФКБГД које су примењене код изрицања казне; рокове за улагање жалбе о дисциплинским казнама за клубове и појединце (играче, тренере и фудбалске раднике) - 8 (осам) дана по објави одлуке у Службеном гласнику, сајту УВФКБГД односно 8 (осам) дана по пријему писаног отправка одлуке у другим случајевима; одлуке дисциплинског органа у којима се наводе опис прекршаја, врста прекршаја, казна, образложење и поука о правном леку, уколико се кажњеном субјекту доставља писани отправак одлуке; Клубови су обавезни да прате и извршавају одлуке из Службеног гласника, као и службена саопштења органа лига и да на захтев тих органа доставе одговоре у постављеном року. У противном, подлежу дисциплинској одговорности. Гласник се може преузети лично или електронским путем са званичног веб сајта УВФКБГД: X X V I ОБНАВЉАЊЕ ЛИГA Члан 74. По завршетку такмичења лига у организацији УВФКБГД на крају такмичарске сезоне 2017/2018, обнављање лига се врши на следећи начин: У складу са одредбама члана 9. и 10. Одлуке о систему сталних такмичења за првенства фудбалских лига и надлежним органима за спровођење такмичења на нивоу УВФКБГД, Одлуке о начину организовања такмичења фудбалских лига на територији УВФКБГ-Да од такмичарске сезоне 2017/2018: У Прву лигу ветерана: -прелази првопласирани и другопласирани клуб Друге лиге ветерана, -из Прве лиге ветерана испада последње пласирани клуб, предпоследњи клуб -из Друге лиге ветерана улазе два најбоље пласирана клуба у Прву лигу ветерана УВФКБГД, -, тако да ова лига у наредној сезони броји 12 (дванаест) клубова. У Дугу лигу ветерана : -улазе два клуба и то: првопласирани клуб и другопласирани клуб из Треће лиге -враћа се последње и предпоследње пласирани клуб из Прве лиге група УВФКБГД -из Друге лиге испадају 2 (два) најслабије пласирана тако да ова лига у наредној такмичарској сезони броји 12 (дванаест) клубова, У Трећу лигу -улазе два клуба и то: првопласирани клуб из Четврте лиге А и првопласирани клуб из Четврте лиге Б -из Треће лиге група испадају два најслабије пласирана клуба У Четврту лигу група А улазе клубови са територије Београда, Гроцке,Младеновац и Сопот. У Четврту лигу група Б улазе клубови са територије Београда,Обреновца, Барајева и Лазаревца Члан У случају када се клуб расформира или буде искључен или одустане од такмичења пре одигравања последњег кола првенства из лиге у којој се такмичио тај клуб, испада један

20 20 клуб мање и то клуб који је потиснут од клуба који се враћа из вишег степена такмичења. Последњепласирани клуб на табели увек испада. 2. Ако се пре почетка такмичења у наредној такмичарској сезони ослободи једно или више места,, место попуњава најбоље пласирани клуб из лига из којих се попуњавају ове лиге према пласману на табели. 3. Уколико се два или више клубова нађу у истој позицији на табелама у својим лигама за попуну упражњеног места, онда ће се одиграти утакмице између заинтересованих клубова и то: -две утакмице по двоструком куп систему, ако су у питању два клуба; -три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену, ако су у питању три клуба; -потребан број утакмица по једноструком куп систему на неутралном терену, ако су у питању четири или више клубова. Уместо одигравања утакмица из тачке 3. овог члана, уколико се заинтересовани клубови са тим сагласе, питање победника може се утврдити и жребом који спроводи Комесар за такмичење односних лига. Члан 76. Независно од одредаба члана 74. ових Пропозиција и стеченог права на основу заузетог пласмана на табели за прелазак у виши ранг, Управни одбор УВФКБГД има право да изврши процену финансијског стања, инфраструктурних услова, стручног и кадровског потенцијала, а у циљу утврђивања и обезбеђивања стабилних услова који гарантују нормално и несметано такмичење у вишем рангу и да донесе одлуку који клуб прелази у виши ранг. Ова процена биће урађена на основу критеријума које ће утврдити Извршни одбор УВФКБГД у консултацији са стручним органима. X X V I I ОДУСТАЈАЊЕ ОД ТАКМИЧЕЊА Члан 77. У случају када се клуб расформира, буде искључен или одустане од такмичења пре почетка пролећне сезоне или у току прве половине пролећне сезоне, биће брисан из такмичења а све његове до тада одигране утакмице брисаће се и сматрати неодиграним. У случају када се клуб расформира, буде искључен или одустане од такмичења за време друге половине пролећне сезоне, односно одигра 75% од укупног броја предвиђених утакмица у читавој сезони, све његове до тада одигране утакмице региструју се постигнутим резултатима, а све наредне утакмице према распореду региструју се службеним резултатом 3:0 (пфф) у корист његових противника. Члан 78. Клуб је одустао од такмичења ако својом кривицом неодигра 2 (две) утакмице у току такмичења у истој такмичарској сезони, које су регистроване службеним резултатом 3:0 (пфф) у корист противника. Члан 79. Клуб који одустане од првенственог такмичења, без обзира на до тада постигнуте резултате, прелази у два ранга нижи степен такмичења од ранга у коме се такмичио или у најнижи степен такмичења уз примену одговарајућих одредби Дисциплинског правилника. Уколико клуб који наступа у најнижем степену такмичења одустане од даљег такмичења, њему ће се дозволити да поново учествује у такмичењу, уз претходно измирење финансијских обавеза према УВФКБГД. Ако је у питању клуб који се такмичио у лиги која је ранг изнад најнижег степена такмичења, њему ће се дозволити да поново учествује у такмичењу у најнижем рангу, уз претходно измирење финансијских обавеза према УВФКБГД. X X V I I I МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО - ПЕДАГОШКИ РАД

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019 15.08.2018. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

Извршни одбор ФС Србије на основу чл

Извршни одбор ФС Србије на основу чл На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», број 2/2012) и на основу Одлуке о систему сталних такмичења за првенство фудбалских футсал лига, Извршни одбор

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Обреновићева бб, ТПЦ Калча лок. Д-II-93/2 тел: 018/ 591-848; 018/ 591-877 Жиро рачун: 160-17756-61 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs

Више

Microsoft Word - Propozicije zone 2019

Microsoft Word - Propozicije zone 2019 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Николе Дражића 15 Тел / Факс 018/ 591-848; 018/ 591-877 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs Број : 272-01 ФС/19 Ниш, 18.07.2019. године

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 25.06.2019.godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja za prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina Maj/Svibanj 2019. god. Na osnovu

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET/FUDBAL BIH P R A V I L N I K O NOGOMETNIM/FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO, juni/lipanj 2013. Vanredni broj

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

Broj: 0056

Broj: 0056 FAIR PLAY JUNIOR CUP SEZONA 2015./2016. - PROPOZICIJE - OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim se propozicijama određuje oblik takmičenja u Malonogometnoj ligi FAIR PLAY JUNIOR CUP za takmičarsku sezonu 2015/2016.

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА На основу члана 7. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на седници одржаној 02.11.2015. године доноси ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2015. УПРАВНИ

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Marsovo polje 6, PP 98-52100 PULA OIB: 14116426555 IBAN: HR8523800061132000371 Centrala 052/223-856 Tajnik 052/217-154 Fax 052/382-328 www.nszi.hr e-mail: nogometzi@inet.hr

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc Temeljem čl 38. Statuta Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije na sjednici održanoj 08.08.2014., donosi odluku o: PROPOZICIJAMA NATJECANJA 2. ŽNL OPĆE ODREDBE Članak 1. Broj sudionici natjecanja

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ www.serbiachess.net serbiacf@verat.net УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Овим Упутством

Више

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА БИЛТЕН број 29 02. јун 2016. 1. Регистрација утакмица 29. кола ФК''банат'' ФК''Раднички'' (НП) 1-2 ФК''Раднички'' (Ш) ФК''Дунав''

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1 FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA 15000 Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/352-023, 601-008 ; Мат.br.:07342217 ; PIB: 100085095 ; Račun: 160-18559-77 Web: www.fsmo.rs; E-mail: fsmo@sbb.rs ; fsmo92@yahoo.com

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

Sluzbeni list

Sluzbeni list СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 28/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 23. септембра 2016. године Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број

Више

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27 КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАН 1 Првенство Кошаркашког савеза Србије за млађе категорије (у даљем

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

PROPOZICIJE TAKMI^EWA

PROPOZICIJE TAKMI^EWA КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ ЧЛАН 1. Прва мушка лига (у даљем тексту - 1.МЛ) је трећи ранг такмичења у

Више

Raspis ekipnog prvenstva RH

Raspis ekipnog prvenstva RH Hrvatski kuglački savez Ilica 37/I, 10000 Zagreb Broj: 5.2/19-IO Zagreb, 13. travnja 2019. godine KUGLAČKIM KLUBOVIMA ŽUPANIJSKIM KUGLAČKIM SAVEZIMA ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ Raspis ekipnog prvenstvo RH

Више

Pravilnik ZK

Pravilnik ZK ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, 16.07.2018. године На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице

Више

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину Београд, 07. август 2019. године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за 2019. годину 1. Организатор Првенства Србије у кајаку и кануу спринт

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, 23.05.2016. godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E Premijer futsal

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 17. страна 297. 01.09.2016. 110. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд,

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, 2019. 1 На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор),

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР 2019 1 2 99 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17

Више

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni RVAČKI SAVEZ SRBIJE BEOGRAD REGISTARCIONI PRAVILNIK RVAČKOG SAVEZA SRBIJE 2012.g. 1 Na osnovu Člana 32. Statuta Rvačkog Srbije, člana 102 Zakona o sportu i člana 2. Sportskih pravila Izvršni odbor Rvačkog

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona Pravilnik natjecanja Slavonske regije zapad za sezonu 2016 / 2017. SADRŽAJ 1. OPĆE ODREDBE 2. POSEBNE ODREDBE SUSTAV NATJECANJA SUSTAV PLAĆANJA (KOTIZACIJE I NAGRADE) DISCIPLINSKE ODREDBE 1. OPĆE ODREDBE

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br. 5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionici lige su: 1. SC MANDALINA 6. CIAK 2. MNK RUPE 7.TLM

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE PROPOZICIJE SRPSKIH LIGA (GRUPA CENTAR) ZA SEZONU 2018/2019. 1. SISTEM TAKMIČENJA 2. Ekipno prvenstvo Srbije u kuglanju za seniorke i seniore u sezoni 2018/2019 igra se po dvostrukom bod sistemu u disciplini

Више