Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc"

Транскрипт

1 РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/

2 РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули год. На основу члана 18. став 2 алинеја 3 Правилника о удруживању рукометних судија и контролора у Заједницу рукометних судија и контролора Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 47, 48, 49, 55. став 3, 56. став 2, и 57. Правилника о рукометним такмичењима Рукометног савеза Србије, Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије је утврдио измене и допуне КРИТЕРИЈУМА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 1. Овим Критеријумима регулишу се начин и услови формирања листа судија, односно контролора за рукометна такмичења из члана 8. Правилника о рукометним такмичењима Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: РСС), као и предлагања за увршћивање на листу судија (IHF/EHF referees) за рукометна такмичења у организацији Међународне рукометне федерације (ИХФ) и Европске рукометне федерације (ЕХФ), односно контролора (EHF delegates) за рукометна такмичења у организацији Европске рукометне федерације (ЕХФ). 2. Начин стицања звања ''рукометни судија'', односно ''рукометни контролор'', ближе је регулисан Правилником. 3. На листама судија и контролора за рукометна такмичења могу се налазити само лица која имају домицилно држављанство. 4. На листама судија за рукометна такмичења може се налазити ''рукометни судија'' који има навршених 18 (осамнаест) година 5. Изузетно од претходне одредбе, на листама судија за рукометна такмичења млађих узрасних категорија може се налазити ''рукометни судија'' са навршених 16 (шеснаест) година 6. На листама контролора за рукометна такмичења може се налазити ''рукометни контролор'' који има навршених 30 (тридесет) година живота, и најмање 10 (десет) година активног судијског стажа као судија првог, другог, трећег и четвртог степена такмичења. 7. Изузетно од претходне одредбе, на листама контролора за рукометна такмичења млађих узрасних категорија могу се налазити активне судије са листе судија за први степен такмичења. 8. На листи контролора одређеног степена такмичења може се налазити само онај контролор који се као активни судија налазио на листи судија односног степена такмичења.

3 9. Изузетно од претходне одредбе, на листи контролора одређеног степена такмичења може се налазити и контролор који се као активни судија није налазио на листи судија односног степена такмичења, уколико је пре тога на непосредно нижој листи контролора провео најмање 3 (три) године, и у свакој од тих такмичарских сезона се налазио у првој четвртини одговарајуће утврђене ранг листе контролора. 10. ''ПОВЛАШЋЕНЕ'' судије су оне судије које су као активни играчи: најмање 2 (два) пута наступили за државну сениорску репрезентацију, или најмање 5 (пет) година наступали у сениорској узрасној категорији за клуб првог или другог степена такмичења, или најмање 10 (десет) година наступали у сениорској узрасној категорији за клуб било којег степена такмичења. 11. ''ЕКСТРА ПОВЛАШЋЕНЕ'' судије су оне судије које су као активни играчи: најмање 50 (педесет) пута наступали за државну сениорску репрезентацију, или најмање 10 (десет) година наступали у сениорској узрасној категорији за клуб првог степена такмичења, или освајали медаље као државни репрезентативци (у сениорској, јуниорској или кадетској узрасној категорији) на олимпијским играма, светским и европским првенствима, или освајали било који од европских клупских купова. 12. ''Повлашћени'' и ''екстра повлашћени'' статус судија не укључује наступ за иностране клубове. 13. На листу судија одређеног степена такмичења за односну такмичарску сезону може бити увршћено највише онолико судијских парова колико одговара трочетвртинском броју клубова у том степену такмичења на почетку такмичарске сезоне (паритет судијских парова и клубова је 75 % судијских парова наспрам укупног броја клубова). 14. На листу контролора одређеног степена такмичења за односну такмичарску сезону може бити увршћено највише онолико контролора колико клубова игра у том степену такмичења, поштујући при томе одредбе члана 55. Правилника о рукометним такмичењима РСС које се односе на делегате. 15. Судије, односно контролори, који су навршили одређене године живота, сходно овим Критеријумима, не могу се више налазити на листи судија, односно контролора. Судије, односно контролори, који су у току односне такмичарске сезоне навршили године живота одређене критеријумима, могу обављати дужност до краја односне такмичарске сезоне. Као датум почетка такмичарске сезоне у одређеној календарској години, који се узима у обзир приликом формирања листа судија и контролора, рачуна се (први август) за сва рукометна такмичења. 16. На листу судија, односно контролора, за односну такмичарску сезону могу бити увршћене само судије, односно контролори, који су извршили уплату чланарине за одговарајућу календарску годину. 17. На листу судија, односно контролора, за одређени степен такмичења могу бити увршћене судије, односно контролори, који су здравствено способни за обављање дужности. Утврђивање здравствене способности судија, односно контролора врши искључиво лекар специјалиста спортске медицине. Уколико лекарски преглед није извршен од стране лекара специјалисте спортске медицине, лекарско уверење мора обухватити све податке који су садржани на посебном обрасцу који утврђује УО ЗСК РСС). Лекарски прегледи судија врше се обавезно 2 (два) пута у току такмичарске

4 сезоне, и то најкасније до 1. септембра за јесењи део сезоне, и најкасније до 1. марта за пролећни део сезоне. Лекарски преглед контролора врши се обавезно једанпут у току такмичарске сезоне, и то најкасније до 1. септембра за наступајућу сезону. 18. На листу судија за одређени степен такмичења могу бити увршћене судије које су положиле тест физичке припремљености. Тестирање физичке припремљености судија врши се обавезно 2 (два) пута у току такмичарске сезоне, и то најкасније до 1. септембра за јесењи део сезоне, и најкасније до 1. марта за пролећни део сезоне. Одлуку о начину тестирања доноси Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС, на предлог Стручне комисије. Управни одбор ЗРСК РСС може донети одлуку о увођењу ванредног рока за полагање поправног испита физичке припремљености. Уколико судија 2 (два) пута у току сезоне, без обзира на рок, не положи тест физичке припремљености, аутоматски ''напушта'' листу, и у наредној такмичарској сезони може бити увршћен само на непосредно нижи степен такмичења. 19. На листу судија за односну такмичарску сезону могу бити увршћене само судије које су присуствовале стручном семинару који се одржава најкасније 15 (петнаест) дана пре почетка такмичења у одговарајућем степену такмичења. Судије су на стручном семинару (редовни термин), као услов увршћивања на одговарајућу листу, обавезни положити тест који садржи питања из следећих области: Правила рукометне игре, и Пропозиције такмичења и пратећа упутства. Тест може бити писани и усмени. Одлуку о начину тестирања доноси Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС, на предлог Стручне комисије. Уколико судија у редовном року не положи тест, исти може поново полагати у ванредном року, који може бити најмање 30 (тридесет) после редовног рока. Одлуку у вези ванредног рока доноси Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС. Судија који и тада не покаже довољно знања (не положи тест) приликом тестирања за одговарајући степен такмичења, аутоматски ''напушта'' листу, и може бити увршћен само на непосредно нижи степен такмичења за наредну такмичарску сезону. 20. На листу контролора за односну такмичарску сезону могу бити увршћени само контролори који су присуствовали стручном семинару који се одржава најкасније 15 (петнаест) дана пре почетка такмичења у одговарајућем степену такмичења. Контролори су на стручном семинару (редовни термин), као услов увршћивања на одговарајућу листу, обавезни положити тест који садржи питања из следећих области: Нормативно - правна регулатива РСС, Правила рукометне игре, Пропозиције такмичења и пратећа упутства, и Општа спортска правила. Тест може бити писани и усмени. Одлуку о начину тестирања доноси Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС, на предлог Стручне комисије. Уколико контролор у редовном року не положи тест, исти може поново полагати у ванредном року, који може бити најмање 30 (тридесет) после редовног рока. Одлуку у вези ванредног рока доноси Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС. Контролор који и тада не покаже довољно знања (не положи тест) приликом тестирања за одговарајући степен такмичења, аутоматски ''напушта'' листу, и може бити увршћен само на непосредно нижи степен такмичења за наредну такмичарску сезону. 21. Стручни семинар спроводи Комисија која има најмање 3 (три) члана, а коју одређује Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС. Чланови Комисије не морају бити чланови Заједнице судија и контролора РСС. 22. На листу судија, односно контролора, за одређену такмичарску сезону, и то за први и други степен такмичења, могу бити увршћене судије, односно контролори, који у односној такмичарској сезони немају лиценцу за обављање друге дужности у рукометној организацији. Под другом дужношћу подразумевају се: играчи, тренери, рукометни радници и медицински радници.

5 23. На листу судија, односно контролора, за трећи, четврти, пети и шести степен такмичења, могу бити увршћене судије, односно контролори, који имају лиценцу за обављање друге дужности у рукометној организацији, али не за онај степен такмичења на којој листи судија, односно контролора се налазе за односну такмичарску сезону. 24. Дужност делегата искључује право на увршћивање на листу судија. 25. Дужност делегата не искључује право на увршћивање на листу контролора. 26. За одређену такмичарску сезону судија, односно контролор, може бити увршћен на највише 2 (две) листе, основну (највишу на коју је увршћен) и непосредно нижу. Ова одредба не односи се на листу судија, односно контролора, за куп такмичење и такмичења млађих узрасних категорија. 27. Изузетно од претходне одредбе, судија у току једне такмичарске сезоне може судити, у степену такмичења који је нижи од најнижег степена такмичења на којој листи се налази. 28. Рукометни судија, односно контролор, који је увршћен на листу судија, односно контролора за одређени степен редовног лигашког такмичења, има право да буде делегиран за обављање дужности на најмање 3 (три) утакмице у току једне такмичарске сезоне, осим у случају изрицања дисциплинске мере (казне). 29. Приликом формирања листе судија, односно контролора за одређени степен такмичења за сваку такмичарску сезону, мора се обезбедити променљивост судија, односно контролора на листи. 30. Листу судија одговарајућег степена такмичења после сваке такмичарске сезоне ''напушта'' најмање 1 (један) судијски пар према утврђеној ранг листи. Ранг листа судија за сваки степен такмичења мора бити објављена најкасније 10 (десет) дана по завршетку одговарајућег степена такмичења. Ранг листу судија сачињава првостепени орган у такмичењу надлежан за судијска питања, а у складу са Одлуком о начину утврђивања ранг листе судија и контролора. 31. Изузетно од претходне одредбе, листу судија првог степена такмичења после првог дела (јесењег) сваке такмичарске сезоне ''напушта'' најмање 1 (један) судијски пар према утврђеној ранг листи. Ранг листа судија, у поменутом случају мора бити објављена најкасније 7 (седам) дана пре почетка другог дела (пролећног) такмичарске сезоне у првом степену такмичења. Ранг листу судија сачињава првостепени орган у такмичењу надлежан за судијска питања, а у складу са Одлуком о начину утврђивања ранг листе судија и контролора. 32. Листу контролора одговарајућег степена такмичења после сваке такмичарске сезоне ''напушта'' најмање 1 (један) контролор према утврђеној ранг листи. Ранг листа контролора за сваки степен такмичења мора бити објављена најкасније 30 (тридесет) дана по завршетку одговарајућег степена такмичења. Ранг листу контролора сачињава Стручна комисија Управног одбора Заједнице судија и контролора РСС, а у складу са Одлуком о начину утврђивања ранг листе судија и контролора. Стручна комисија УО ЗРСК РСС може својом посебном одлуком овластити стручни судијски орган ниже територијалне надлежности, а чијем је матичном савезу поверена на вођење одређена лига, да сачини предлог ранг листе контролора за одређену лигу. 33. Изузетно од претходне одредбе, листу контролора првог степена такмичења после првог дела (јесењег) сваке такмичарске сезоне ''напушта'' најмање 1 (један) контролор према утврђеној ранг листи. Ранг листа контролора, у поменутом случају мора бити

6 објављена најкасније 7 (седам) дана пре почетка другог дела (пролећног) такмичарске сезоне у првом степену такмичења. Ранг листу контролора сачињава Стручна комисија Управног одбора Заједнице судија и контролора РСС, а у складу са Одлуком о начину утврђивања ранг листе судија и контролора. 34. Листу судија, односно контролора одговарајућег степена такмичења после сваке такмичарске сезоне може ''напустити'' највише до 20 (двадесет) % судија од укупног броја судија на одговарајућој листи, односно највише до 20 (двадесет) % контролора од укупног броја контролора на одговарајућој листи. Изузетно од претходног, одговарајућу листу може ''напустити'' и више судија, односно контролора, што је условљено дисциплинским мерама (казнама), као и годинама живота одређених овим Критеријумима. 35. На листу судија, односно контролора одговарајућег степена такмичења за сваку такмичарску сезону ''долази'' најмање 1 (један) судијски пар, односно најмање 1 (један) контролор са непосредно нижег степена такмичења, а према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи за претходну такмичарску сезону. 36. Изузетно од претходне одредбе, на листу судија, односно контролора првог степена такмичења за други део (пролећни) сваке такмичарске сезоне, ''долази'' најмање 1 (један) судијски пар, односно најмање 1 (један) контролор са непосредно нижег, другог степена такмичења, а према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи за први део (јесењи) такмичарске сезоне. 37. Уколико је у последње 3 (три) такмичарске сезоне судији, односно контролору, изрицана дисциплинска мера (казна), не може бити предложен за ''напредовање'' (увршћивање на листу судија, односно контролора вишег степена такмичења). 38. Појам дисциплинске мере (казне) предвиђен овим Критеријумима не односи се на казне изречене у смислу члана 164. и 171. Дисциплинског правилника РСС, као и на казне изречене по другим нормативним актима, а у смислу сродности са претходно наведеним одредбама ДП РСС. 39. На листу судија, ни за једно такмичење, не може да напредује судија који је 3 (три) пута ''напуштао'' листу судија, без обзира на степен такмичења и разлог ''напуштања''. 40. На листу контролора, ни за једно такмичење, не може да напредује контролор који је 3 (три) пута ''напуштао'' листу контролора, без обзира на степен такмичења и разлог ''напуштања''. ''Напуштање'' листе судија не утиче на увршћивање, односно ''напуштање'' листе контролора. 41. Листа судија, односно контролора за односну такмичарску сезону мора бити формирана најкасније 7 (седам) дана пре почетка такмичења у одговарајућем степену такмичења. 42. Изузетно од претходне одредбе, листа судија, односно контролора за други део (пролећни) такмичарске сезоне у првом и другом степену такмичења мора бити формирана најкасније 7 (седам) дана пре почетка такмичења у првом, односно другом степену такмичења. 43. Изузетно од претходне две одредбе, ''екстра повлашћене'' судије могу бити увршћене на листу судија одређеног степена такмичења и у току такмичарске сезоне, без обзира на време и степен такмичења. Одлуку о увршћивању на одговарајућу листу по овој одредби доноси Управни одбор ЗРСК РСС. 44. Све листе судија и контролора коначно утврђује и усваја Управни одбор ЗРСК РСС.

7 II - ЛИСТА СУДИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 1. За увршћивање на листу судија (IHF referees) за такмичења у организацији Међународне рукометне федерације (ИХФ) могу бити предложене судије које су за односну такмичарску сезону увршћене и на листу судија првог степена такмичења, а које испуњавају следећe условe: да имају звање међународног ИХФ судије, а немају навршених 50 (педесет) година живота, да нису у звању међународног ИХФ или ЕХФ судије испадали са листе првог степена такмичења, 2. За увршћивање на листу судија (ЕHF referees) за такмичења у организацији Европске рукометне федерације (ЕХФ) могу бити предложене судије које су за односну такмичарску сезону увршћене и на листу судија првог степена такмичења, а које испуњавају следећe условe: да имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршених 50 (педесет) година живота, да нису у звању међународног ИХФ или ЕХФ судије испадали са листе првог степена такмичења, да су у сезони која је претходила предлагању били у првој половини ранг листе судијских парова првог степена такмичења. 3. За увршћивање на листу судија (IHF/EHF referees) за такмичења у организацији Међународне рукометне федерације (ИХФ) и Европске рукометне федерације (ЕХФ) могу бити предложене судије које имају конверзацијски ниво знања службеног језика Међународне рукометне федерације (ИХФ) и Европске рукометне федерације (ЕХФ). Службени језик ИХФ и ЕХФ је енглески језик. 4. Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу судија (EHF referees) за такмичења у организацији Европске рукометне федерације (ЕХФ), судија мора испуњавати и све посебне услове сходно одговарајућим прописима Европске рукометне федерације (ЕХФ). 5. За увршћивање на листу судија (IHF/EHF referees) за такмичења у организацији Међународне рукометне федерације (ИХФ) и Европске рукометне федерације (ЕХФ) не могу бити предложене судије којима су у сезони која је претходила предлагању изрицане дисциплинске мере (казне). 6. Начин утврђивања редоследа предложених судија за међународна рукометна такмичења одређује Управни одбор ЗРСК РСС, на предлог своје Стручне комисије. III - ЛИСТА СУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 1. На листу судија првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија првог степена такмичења, под условом да се не налазе међу судијама које сходно објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу првог степена такмичења, и којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а које: имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, a немају навршених 50 (педесет) година живота, имају звање савезног судије, a немају навршених 48 (четрдесет осам) година

8 2. На листу судија првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према редоследу (изузимајући судије које не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг листи (обавезно у првој половини) за претходну такмичарску сезону, судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија другог степена такмичења, а које: имају звање савезног судије, а немају навршене 34 (тридесет четири) године живота, имају звање савезног судије и статус ''повлашћених судија'', а немају навршених 36 (тридесет шест) година живота, имају звање савезног судије и статус ''екстра повлашћених'' судија, а немају навршених 38 (тридесет осам) година живота, имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, и раније су се налазили на листи првог степена такмичења, а немају навршених 45 (четрдесет пет) година живота, имају звање савезног судије, и раније су се налазили на листи судија првог степена такмичења, а немају навршених 38 (тридесет осам) година IV - ЛИСТА СУДИЈА ДРУГОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 1. На листу судија другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија првог степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене дисциплинске мере (казне) ''напустиле'' листу, а које: имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршених 48 (четрдесет осам) година живота, имају звање савезног судије, а немају навршених 45 (четрдесет пет) година 2. На листу судија другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија другог степена такмичења, под условом да се не налазе међу судијама које сходно објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу другог степена такмичења, и којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а које: имају звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршених 48 (четрдесет осам) година живота, имају звање савезног судије, а немају навршених 45 (четрдесет пет) година 3. На листу судија другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према редоследу (изузимајући судије које не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг листи (обавезно у првој половини) за претходну такмичарску сезону, судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија трећег степена такмичења, а које су у односној години учествовале на позивном кампу ЗРСК РСС, и: имају звање савезног судије, а немају навршене 32 (тридесет две) године живота, имају звање савезног судије и статус ''повлашћених судија'', а немају навршене 34 (тридесет четири) године живота, имају звање савезног судије и статус ''екстра повлашћених'' судија, а немају навршених 37 (тридесет седам) година живота, имају звање савезног судије, и раније су се налазили на листи судија другог степена такмичења, а немају навршених 36 (тридесет шест) година

9 V - ЛИСТА СУДИЈА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 1. На листу судија трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија другог степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене дисциплинске мере (казне) ''напустиле'' листу, а које: имају звање савезног судије, а немају навршене 42 (четрдесет две) године 2. На листу судија трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија трећег степена такмичења, под условом да се не налазе међу судијама које сходно објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу трећег степена такмичења, и којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а које: имају звање савезног судије, а немају навршене 42 (четрдесет две) године живота, имају звање републичког судије, а немају навршене 24 (двадесет четири) године 3. На листу судија трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према редоследу (изузимајући судије које не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг листи (обавезно у првој половини) за претходну такмичарску сезону, судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија четвртог степена такмичења, а које су у односној години учествовале на отвореном кампу ЗРСК РСС, и: имају звање савезног судије, а немају навршених 30 (тридесет) година живота, имају звање савезног судије и статус ''повлашћених судија'', а немају навршене 33 (тридесет три) године живота, имају звање савезног или републичког судије и статус ''екстра повлашћених'' судија, а немају навршених 36 (тридесет шест) година живота, имају звање савезног судије, и раније су се налазили на листи трећег степена такмичења, а немају навршене 34 (тридесет четири) године живота, имају звање републичког судије, а немају навршене 22 (двадесет две) године VI - ЛИСТА СУДИЈА ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 1. На листу судија четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија трећег степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене дисциплинске мере (казне) ''напустиле'' листу, а које: имају звање савезног судије, а немају навршених 40 (четрдесет) година 2. На листу судија четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија трећег степена такмичења, а које: имају звање републичког судије, и навршене 24 (двадесет четири) године 3. На листу судија четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија четвртог степена такмичења, под условом да се не налазе међу судијама које сходно објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу четвртог степена

10 такмичења, и којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а које: имају звање савезног судије, а немају навршених 40 (четрдесет) година живота, имају звање републичког судије, а немају навршених 38 (тридесет осам) година 4. На листу судија четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према редоследу (изузимајући судије које не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг листи (обавезно у првој половини) за претходну такмичарску сезону, судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија петог степена такмичења, а које: имају звање савезног или републичког судије, а немају навршених 28 (двадесет осам) година живота, имају звање савезног или републичког судије и статус ''повлашћених судија'', а немају навршене 32 (тридесет две) године живота, имају звање савезног, републичког, или судије прве категорије и статус ''екстра повлашћених'' судија, а немају навршених 35 (тридесет пет) година живота, имају звање судије прве категорије, а немају навршену 21 (двадесет једну) годину VII - ЛИСТА СУДИЈА ПЕТОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 1. На листу судија петог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија четвртог степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене дисциплинске мере (казне) ''напустиле'' листу, а које: имају звање савезног судије, а немају навршених 40 (четрдесет) година живота, имају звање републичког судије, а немају навршених 38 (тридесет осам) година 2. На листу судија петог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија четвртог степена такмичења, а које: имају звање судије прве категорије, и навршене 22 (двадесет две) године 3. На листу судија петог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија петог степена такмичења, под условом да се не налазе међу судијама које сходно објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу петог степена такмичења, и којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а које: имају звање савезног судије, а немају навршених 40 (четрдесет) година живота, имају звање републичког судије, а немају навршених 38 (тридесет осам) година живота, имају звање судије прве категорије, а немају навршених 35 (тридесет пет) година 4. На листу судија петог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према редоследу (изузимајући судије које не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг листи (обавезно у првој половини) за претходну такмичарску сезону, судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија шестог степена такмичења, а које: имају звање савезног, републичког, или судије прве категорије, а немају навршених 27 (двадесет седам) година живота,

11 имају звање савезног, републичког, или судије прве категорије и статус ''повлашћених судија'', а немају навршену 31 (тридесет једну) годину 5. На листу судија петог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, одмах после стицања звања ''рукометног судије'', оне судије које имају статус ''екстра повлашћених'' судија, а немају навршене 34 (тридесет четири) године VIII - ЛИСТА СУДИЈА ШЕСТОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 1. На листу судија шестог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија петог степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене дисциплинске мере (казне) ''напустиле'' листу, а које: имају звање савезног судије, а немају навршених 40 (четрдесет) година живота, имају звање републичког судије, а немају навршених 38 (тридесет осам) година живота, имају звање судије прве категорије, а немају навршених 35 (тридесет пет) година 2. На листу судија шестог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су се у претходној такмичарској сезони налазиле на листи судија шестог степена такмичења, уколико испуњавају услове у смислу одредби ових Критеријума наведених у поглављу 1. тачка 34, а које: имају звање савезног судије, а немају навршених 40 (четрдесет) година живота, имају звање републичког судије, а немају навршених 38 (тридесет осам) година живота, имају звање судије прве категорије, а немају навршених 35 (тридесет пет) година 3. На листу судија шестог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су у току претходне такмичарске сезоне стекле звање рукометног судије, а које: немају навршених 26 (двадесет шест) година живота, имају статус ''повлашћених судија'', а немају навршених 30 (тридесет) година IX - ЛИСТА СУДИЈА ЗА КУП ТАКМИЧЕЊЕ 1. На листу судија за куп такмичење на републичком нивоу у одређеној години увршћују се судије које су у односној такмичарској сезони увршћене и на листу судија редовног лигашког такмичења: првог степена, без обзира на године старости, другог степена, а немају навршене 34 (тридесет четири) године живота, трећег степена, а немају навршене 24 (двадесет четири) године живота, трећег степена, а имају стечено звање ''европски млади судија''. 2. На листу судија за куп такмичење на републичком нивоу у одређеној години увршћују се ''повлашћене'' судије које су у односној такмичарској сезони увршћене и на листу судија редовног лигашког такмичења: другог степена, а немају навршених 36 (тридесет шест) година трећег степена, а немају навршене 34 (тридесет четири) године

12 3. На листу судија за куп такмичење на републичком нивоу у одређеној години увршћују се ''екстра повлашћене'' судије које су у односној такмичарској сезони увршћене и на листу судија редовног лигашког такмичења: другог степена, а немају навршених 38 (тридесет осам) година живота, трећег степена, а немају навршених 37 (тридесет седам) година живота четвртог степена, а немају навршених 36 (тридесет шест) година 4. На листу судија за куп такмичење на покрајинским, међуокружним, окружним, градским и општинским нивоима увршћују се све активне судије које су у односној такмичарској сезони увршћене на листе судија за редовна лигашка такмичења. Покрајински, међуокружни, окружни, градски и општински савези могу донети ограничења у вези увршћивања судија на листу у појединим деловима куп такмичења која су у њиховој надлежности. X - ЛИСТА СУДИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА 1. На листу судија за такмичења млађих узрасних категорија на републичком нивоу у одређеној такмичарској сезони увршћују се судије које су у односној такмичарској сезони увршћене и на листу судија редовног лигашког такмичења: првог степена, без обзира на године старости, другог степена, а немају навршене 34 (тридесет четири) године живота, трећег степена, а немају навршене 32 (тридесетдве) године живота, четвртог степена, а немају навршене 22 (двадесет две) године 2. На листу судија за такмичења млађих узрасних категорија на републичком нивоу у одређеној такмичарској сезони увршћују се ''повлашћене'' судије које су у односној такмичарској сезони увршћене и на листу судија редовног лигашког такмичења: другог степена, а немају навршених 36 (тридесет шест) година живота, трећег степена, а немају навршене 34 (тридесет четири) године живота, четвртог степена, а немају навршене 33 (тридесет три) године 3. На листу судија за такмичења млађих узрасних категорија на републичком нивоу у одређеној такмичарској сезони увршћују се ''екстра повлашћене'' судије које су у односној такмичарској сезони увршћене и на листу судија редовног лигашког такмичења: другог степена, а немају навршених 38 (тридесет осам) година живота, трећег степена, а немају навршених 37 (тридесет седам) година живота, четвртог степена, а немају навршених 36 (тридесет шест) година 4. На листу судија за такмичења млађих узрасних категорија на покрајинским, међуокружним, окружним, градским и општинским нивоима увршћују се све активне судије. Покрајински, међуокружни, окружни, градски и општински савези могу донети ограничења у вези увршћивања судија на листу у појединим деловима такмичења млађих узрасних категорија која су у њиховој надлежности. 5. На листу судија за такмичења млађих узрасних категорија на републичком нивоу не могу бити увршћене судије којима су у последње 3 (три) такмичарске сезоне изрицане дисциплинске мере (казне). XI - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ЗА ЕВРОПСКА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА 1. За увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за такмичења у организацији Европске рукометне федерације (ЕХФ) могу бити предложени контролори који су за

13 односну такмичарску сезону увршћени на листу контролора првог степена такмичења, и који испуњавају један од следећих услова: да су као активне судије имали звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, да су као активне судије судили први степен такмичења најмање 10 (десет) година у континуитету, и за то време нису испадали са листе, да су као активни контролори најмање 10 (десет) последњих година у односу на годину предлагања били увршћени на листу контролора првог степена такмичења. 2. За увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за такмичења у организацији Европске рукометне федерације (ЕХФ) могу бити предложени контролори који су у сезони која је претходила предлагању били међу 10 (десет) најбољих контролора првог степена такмичења према објављеној ранг листи. 3. За увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за такмичења у организацији Европске рукометне федерације (ЕХФ) могу бити предложени контролори који имају конверзацијски ниво знања службеног језика Европске рукометне федерације (ЕХФ). Службени језик ЕХФ је енглески. 4. За увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за такмичења у организацији Европске рукометне федерације (ЕХФ) могу бити предложени контролори који немају навршених 68 (шездесет осам) година 5. Уколико се први пут предлаже за увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за такмичења у организацији Европске рукометне федерације (ЕХФ), контролор не може бити старији од 62 (шездесет две) године 6. За увршћивање на листу контролора (EHF delegates) за такмичења у организацији Европске рукометне федерације (ЕХФ) не могу бити предложени контролори којима су у последње 3 (три) такмичарске сезоне изрицане дисциплинске мере (казне). 7. Начин утврђивања редоследа предложених контролора одређује Управни одбор ЗРСК РСС, на предлог своје Стручне комисије. XII - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ПРВОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 1. На листу контролора првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора првог степена такмичења, под условом да се не налазе међу контролорима који сходно објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу првог степена такмичења, и којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а који: имају утврђен статус међународног контролора (EHF delegate) за односну такмичарску сезону, а немају навршених 68 (шездесет осам) година живота, имају звање савезног контролора, а немају навршених 65 (шездесет пет) година 2. На листу контролора првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према редоследу (изузимајући контролоре који не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг листи (обавезно у првој четвртини) за претходну такмичарску сезону, контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора другог степена такмичења, а који: имају звање савезног контролора, као активне судије су имали звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршене 63 (шездесет три) године живота,

14 имају звање савезног контролора, као активне судије су се налазили на листи судија првог степена такмичења најмање 10 (десет) година у континуитету, а немају навршених 62 (шездесет две) године живота, имају звање савезног контролора, а немају навршених 57 (педесет седам) година 3. На листу контролора првог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, одмах после стицања звања ''рукометног контролора'' савезне категорије, они контролори који су као активне судије имали звање ''елитног међународног ИХФ судије'', а који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи судија првог степена такмичења. 4. На листу контролора Првог степена такмичења за односну такмичарску годину, постоји могућност да се после стицања звања рукометног контролора савезне категорије, уврсте они контролори који су као активне судије имале статус кандидата за стицање међународног звања у трајању од најмање 2(две) године, а који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи Првог степена такмичења. XIII - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ДРУГОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 1. На листу контролора другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора првог степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене дисциплинске мере (казне) ''напустили'' листу, а који: имају звање савезног контролора, као активне судије су имали звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршене 64 (шездесет четири) године живота, имају звање савезног контролора, као активне судије су се налазили на листи судија првог степена такмичења најмање 10 (десет) година у континуитету, а немају навршене 64 (шездесет четири) године живота, имају звање савезног контролора, а немају навршене 63 (шездесет три) године 2. На листу контролора другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора другог степена такмичења, под условом да се не налазе међу контролорима који сходно објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу другог степена такмичења, и којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а који: имају звање савезног контролора, као активне судије су имали звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а немају навршене 64 (шездесет четири) године живота, имају звање савезног контролора, као активне судије су се налазили на листи судија првог степена такмичења најмање 10 (десет) година у континуитету, а немају навршене 64 (шездесет четири) године живота, имају звање савезног контролора, а немају навршене 63 (шездесет три) године 3. На листу контролора другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према редоследу (изузимајући контролоре који не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг листи (обавезно у првој четвртини) за претходну такмичарску сезону, контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора трећег степена такмичења, а који:

15 имају звање савезног контролора, као активне судије су се налазили на листи судија првог степена такмичења најмање 10 (десет) година у континуитету, а немају навршених 58 (педесет осам) година живота, имају звање савезног контролора, а немају навршених 55 (педесет пет) година 4. На листу контролора другог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, одмах после стицања звања ''рукометног контролора'' савезне категорије, они контролори који су као активне судије имали звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи судија првог степена такмичења. XIV - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 1. На листу контролора трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора другог степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене дисциплинске мере (казне) ''напустили'' листу, а који: имају звање савезног контролора, а немају навршених 60 (шездесет) година 2. На листу контролора трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора трећег степена такмичења, под условом да се не налазе међу контролорима који сходно објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу трећег степена такмичења, и којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а који: имају звање савезног контролора, а немају навршених 60 (шездесет) година 3. На листу контролора трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према редоследу (изузимајући контролоре који не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг листи (обавезно у првој четвртини) за претходну такмичарску сезону, контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора четвртог степена такмичења, а који: имају звање савезног контролора, а немају навршених 55 (педесет пет) година 4. На листу контролора трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, одмах после стицања звања ''рукометног контролора'' савезне категорије, они контролори који су као активне судије имали звање међународног ИХФ или ЕХФ судије, а који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи судија другог степена такмичења. 5. На листу контролора трећег степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, уколико одмах после престанка активног суђења стекну звање ''рукометног контролора'' савезне категорије, они контролори који су као активне судије имали звање судије савезне категорије, и који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи судија првог степена такмичења. XV - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 1. На листу контролора четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи

16 контролора трећег степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене дисциплинске мере (казне) ''напустили'' листу, а који: имају звање савезног контролора, а немају навршених 55 (педесет пет) година 2. На листу контролора четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора четвртог степена такмичења, под условом да се не налазе међу контролорима који сходно објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу четвртог степена такмичења, и којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а који: имају звање савезног или републичког контролора, а немају навршених 55 (педесет пет) година 3. На листу контролора четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према редоследу (изузимајући контролоре који не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг листи (обавезно у првој четвртини) за претходну такмичарску сезону, контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора петог степена такмичења, а који: имају звање савезног или републичког контролора, а немају навршених 50 (педесет) година 4. На листу контролора четвртог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, уколико одмах после престанка активног суђења стекну звање ''рукометног контролора'' савезне или републичке категорије, они контролори који су као активне судије имали звање судије савезне категорије, а који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи судија другог степена такмичења. XVI - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ПЕТОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 1. На листу контролора петог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора четвртог степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене дисциплинске мере (казне) ''напустили'' листу, а који: имају звање савезног или републичког контролора, а немају навршених 50 (педесет) година 2. На листу контролора петог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора петог степена такмичења, под условом да се не налазе међу контролорима који сходно објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу петог степена такмичења, и којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а који: имају звање савезног или републичког контролора, а немају навршених 50 (педесет) година 3. На листу контролора петог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, према редоследу (изузимајући контролоре који не могу да напредују) на одговарајуће утврђеној ранг листи (обавезно у првој четвртини) за претходну такмичарску сезону, контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора шестог степена такмичења, а који: имају звање савезног или републичког контролора, а немају навршених 45 (четрдесет пет) година

17 4. На листу контролора петог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се, одмах после стицања звања ''рукометног контролора'', они контролори који су као активне судије имали звање судије савезне категорије, а који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи судија трећег степена такмичења. XVII - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ШЕСТОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА 1. На листу контролора шестог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора петог степена такмичења, и према редоследу на одговарајуће утврђеној ранг листи, или због изречене дисциплинске мере (казне) ''напустили'' листу, а који: имају звање савезног или републичког контролора, а немају навршених 45 (четрдесет пет) година 2. На листу контролора шестог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се контролори који су се у претходној такмичарској сезони налазили на листи контролора шестог степена такмичења, под условом да се не налазе међу контролорима који сходно објављеној ранг листи за претходну сезону ''напуштају'' листу петог степена такмичења, и којима нису изрицане дисциплинске мере (казне) од 3 (три) месеца забране обављања дужности и дуже, а који: имају звање савезног или републичког контролора, а немају навршених 45 (четрдесет пет) година 3. На листу контролора шестог степена такмичења за односну такмичарску сезону увршћују се судије које су у току претходне такмичарске сезоне стекле звање ''рукометног контролора'' савезне или републичке категорије, а које: немају навршене 42 (четрдесет две) године XVIII - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ЗА КУП ТАКМИЧЕЊЕ 1. На листу контролора за куп такмичење на републичком нивоу у одређеној години увршћују се контролори који су у односној такмичарској сезони увршћени и на листу контролора првог, другог и трећег степена редовног лигашког такмичења. 2. На листу контролора за куп такмичење на покрајинским, међуокружним, окружним, градским и општинским нивоима увршћују се сви активни контролори. Покрајински, међуокружни, окружни, градски и општински рукометни савези могу донети ограничења у вези увршћивања контролора на листу у појединим деловима куп такмичења која су у њиховој надлежности. 3. На листу контролора за куп такмичење на републичком нивоу у одређеној години не могу бити увршћени контролори којима су у последње 3 (три) такмичарске сезоне изрицане дисциплинске мере (казне). XIX - ЛИСТА КОНТРОЛОРА ЗА ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА 1. На листу контролора за такмичења млађих узрасних категорија на републичком нивоу у одређеној такмичарској сезони увршћују се контролори који су у односној такмичарској сезони увршћени и на листу контролора првог и другог степена такмичења. 2. На листу контролора за такмичења млађих узрасних категорија на републичком, покрајинским, међуокружним, окружним, градским и општинским нивоима у одређеној

18 такмичарској сезони увршћују се активне судије са звањем међународног ИХФ или ЕХФ судије које су у односној такмичарској сезони увршћене и на листу судија првог степена такмичења. 3. На листу контролора за такмичења млађих узрасних категорија на покрајинским, међуокружним, окружним, градским и општинским нивоима у одређеној такмичарској сезони увршћују се активне судије са навршених 45 (четрдесет пет) година живота које су у односној такмичарској сезони увршћене и на листу судија првог степена такмичења. 4. На листу контролора за такмичења млађих узрасних категорија на покрајинским, међуокружним, окружним, градским и општинским нивоима увршћују се сви активни контролори. Покрајински, међуокружни, окружни, градски и општински рукометни савези могу донети ограничења у вези увршћивања контролора на листу у појединим деловима такмичења млађих узрасних категорија која су у њиховој надлежности. 5. На листу контролора за такмичења млађих узрасних категорија на републичком нивоу у одређеној такмичарској сезони не могу бити увршћени контролори којима су у последње 3 (три) такмичарске сезоне изрицане дисциплинске мере (казне). XX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 1. Никоме се не могу оспорити права стечена пре ступања на снагу ових Критеријума. 2. Тумачење ових Критеријума даје Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС, на писани захтев члана Заједнице, који се упућује преко основне заједнице судија и контролора. 3. Ови Критеријуми су усвојени на четвртој редовној седници Управног одбора Заједнице судија и контролора РСС, одржаној у Врднику, дана 25/26. јули године, а примењиваће се са почетком такмичарске сезоне 2009/2010. ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Председник Управног одбора МИОДРАГ МАКСИМОВИЋ, с.р.

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

Број: 142/1 Београд, год. ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА Распоред коришћења соба одредиће руководство кампа и сви учесници кампа су дужни да се придржав

Број: 142/1 Београд, год. ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА Распоред коришћења соба одредиће руководство кампа и сви учесници кампа су дужни да се придржав Број: 142/1 Београд, 12.07.2019. год. ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА Распоред коришћења соба одредиће руководство кампа и сви учесници кампа су дужни да се придржавају истог. Распоред ће бити доступан на рецепцији хотела

Више

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se bliži uslovi,

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, Pravilnika o stručnom

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1

ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1 ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Pravilnikom se regulišu uslovi, način i postupak

Више

Pravilnik ZK

Pravilnik ZK ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, 16.07.2018. године На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

Propozicije TMK

Propozicije TMK ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ предлог Београд,... 2019. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

Microsoft Word - Plan i program rada SHLS za 2014 godinu

Microsoft Word - Plan i program rada SHLS za 2014 godinu PLAN I PROGRAM RADA SAVEZA HOKEJA NA LEDU SRBIJE za 2014. godinu U skladu sa članovima 9, 10 i 33 Statuta Saveza hokeja na ledu Srbije, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 2018.

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015 RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten 13. 43. LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015 43. LMK RSB Decaci 1997. - Kolo: 10 Tabela STUD. GRAD - BASK SOKO 42 : 22 PARTIZAN - SCVOŽDOVAC 12

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

Број: 94/3 Београд, год. ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА Распоред коришћења соба одредиће руководство кампа и сви учесници кампа су дужни да се придржавај

Број: 94/3 Београд, год. ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА Распоред коришћења соба одредиће руководство кампа и сви учесници кампа су дужни да се придржавај Број: 94/3 Београд, 4.07.2018. год. ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА Распоред коришћења соба одредиће руководство кампа и сви учесници кампа су дужни да се придржавају истог. Распоред ће бити доступан на рецепцији хотела

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Управни одбор Пливачког савеза централне

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA P R A V I L N I K O SUCIMA, SUĐENJU I SUDAČKIM INSTRUKTORIMA (č i s t o p i s) Zagreb, veljača 201

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA P R A V I L N I K O SUCIMA, SUĐENJU I SUDAČKIM INSTRUKTORIMA (č i s t o p i s) Zagreb, veljača 201 HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA P R A V I L N I K O SUCIMA, SUĐENJU I SUDAČKIM INSTRUKTORIMA (č i s t o p i s) Zagreb, veljača 2019. godine Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43.

Више

PLAN I PROGRAMLICENCNOG SEMINARA ZA SUDIJE, TRENERE I ISPITIVAČE

PLAN I PROGRAMLICENCNOG SEMINARA ZA SUDIJE, TRENERE I ISPITIVAČE BOSNA I HERCEGOVINA KARATE SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KARATE SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO BOSNIA & HERCEGOVINA KARATE FEDERATION OF BOSNIA&HERCEGOVINA FEDERATION

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М16 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 РЕЗУЛТАТИ: Сомбор, 28.04.2018. године (субота) СОМБОРЕЛЕКТРО JУГОВИЋ 19:18 Судије: Зорић-Барзут

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ I КАД

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ I КАД ISSN 1451-5733 ГОДИНА XIV БЕОГРАД, 01.07.2019. С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 01.07.2019. I КАДРОВСКА ПИТАЊА 1. ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ СЕЛЕКТОРА МУШКЕ ФУДБАЛСКЕ А РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд,

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, 2019. 1 На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор),

Више

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, Pravilnika o stručnom

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 8 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Прва утакмица 16.12.2017. године. ВК ШАБАЦ - ВК НАИС 10

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (изменe и допунe од 20.06.2018. и 24.02.2019.) ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 1 На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2, чл. 157. ст. 1, чл. 158. ст. 2.

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла ОПШТИНЕ 23.01.2018. године ГОДИНА 2018. БРОЈ 2 На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту,,службени гласник РС број 10/2016), члана 31.Правилника о о одобравању и финансирању програма којима

Више

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Треће коло, 06. 04.2019. године: ВК ВОЈВОДИНА - ВК

Више

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА На основу члана 7. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на седници одржаној 02.11.2015. године доноси ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2015. УПРАВНИ

Више

2017 PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA ZA GODINU Virovitica Prosinac, 2016.

2017 PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA ZA GODINU Virovitica Prosinac, 2016. 2017 PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA ZA 2017. GODINU Virovitica Prosinac, 2016. PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE VIROVITICA U 2017. GODINI Županijski

Више

ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године

ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године ГОДИНА: X БРОЈ: 29 30. октобар 2017. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра 2017. године, на основу члана 8. Одлуке о стипендирању ученика

Више

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni RVAČKI SAVEZ SRBIJE BEOGRAD REGISTARCIONI PRAVILNIK RVAČKOG SAVEZA SRBIJE 2012.g. 1 Na osnovu Člana 32. Statuta Rvačkog Srbije, člana 102 Zakona o sportu i člana 2. Sportskih pravila Izvršni odbor Rvačkog

Више

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА БИЛТЕН број 29 02. јун 2016. 1. Регистрација утакмица 29. кола ФК''банат'' ФК''Раднички'' (НП) 1-2 ФК''Раднички'' (Ш) ФК''Дунав''

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М12 НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 14 Ада, 28.04.2018. године (субота) ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС ДИНАМО 11:14 (5:5) МЛАДОСТ ТСК КАЊИЖА

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1 FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA 15000 Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/352-023, 601-008 ; Мат.br.:07342217 ; PIB: 100085095 ; Račun: 160-18559-77 Web: www.fsmo.rs; E-mail: fsmo@sbb.rs ; fsmo92@yahoo.com

Више

Pravilnik o takmicenju KSS

Pravilnik o takmicenju KSS ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ( усвојен 22.12.2017 и измене и допуне 20.06.2018.) - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА - 20.06.2018. На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2,

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР. 1/A ФИНАЛНИ ТУРНИР / ИГРАЧИ ДО 18. год (M94) Београд, год.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР. 1/A ФИНАЛНИ ТУРНИР / ИГРАЧИ ДО 18. год (M94) Београд, год. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР. 1/A ФИНАЛНИ ТУРНИР / ИГРАЧИ ДО 18. год (M94) Београд, 19.03.2012. год. ФИНАЛНИ ТУРНИР ИГРАЧИ ДО 18. год. Домаћини технички организатори: РК СЦ ВОЖДОВАЦ Адреса домаћина тех.орг.: Место

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС ИНФОРМАТОР Могућности уписа на курсеве које организује Фудбалски савез Србије (као и

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС ИНФОРМАТОР Могућности уписа на курсеве које организује Фудбалски савез Србије (као и ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС ИНФОРМАТОР Могућности уписа на курсеве које организује Фудбалски савез Србије (као и надлежни фудбалски региони): I УЕФА програми: 1. УЕФА

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

Microsoft Word - Bilten 1 Sm. Palanka.doc

Microsoft Word - Bilten 1 Sm. Palanka.doc 2000.год. и млађи 26.0201 Група А A РК ПОЖАРЕВАЦ A РК СМЕДЕРЕВО A ОШ Р.ЛАЗИЋ АЗАЊА A РК ДОЛОВО Група В ВЖРК МЛАДОСТ С.ПАЛАнка В РК ОМЛАДИНАЦ ДЕЛИБЛАто В РК РУДАР КОСТОЛАЦ В РК СЛОГА ПЕТРОВАЦ Група Б Б

Више

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2 ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Број: 01-362/1 Београд,29.јун 2009. године На основу члана 49. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018.

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. Članak 1. Ovim pravilnikom reguliraju se sva pitanja u odnosu na natjecanja Hrvatskog golf saveza (u daljnjem tekstu HGS). Službena

Више

B I L T E N BROJ 27 Sarajevo, g.

B I L T E N BROJ 27 Sarajevo, g. B I L T E N BROJ 27 Sarajevo, 27.10.2018. 02.11. 2018.g. Z A P I S N I K Sa VII redovne sjednice Disciplinskog sudije Kantona Sarajevo održane 31. 10. 2018. godine, na kojoj su rješavani predmeti sa utakmica

Више

Pravilnik o postupku utvrdivanja lista kandidata za poslanike i odbornike

Pravilnik o postupku utvrdivanja lista kandidata za poslanike i odbornike На основу члана 35. став 1. тачка 17. и члана 102. став 3. Главни одбор Демократске странке на седници одржаној 30. августа 2015. године донео је: Правилник о поступку утврђивања листа кандидата за посланике

Више

"Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Proglašava se Zakon o platama državnih službenika i

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

Microsoft Word - ??????? 7 ??????? ??????? ?? 2014 ?? ???????

Microsoft Word - ??????? 7 ??????? ??????? ?? 2014 ?? ??????? Образац 7 Република Србија МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА Назив програма РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ Назив носиоца програма САВЕЗ ХОКЕЈА НА ЛЕДУ СРБИЈЕ Телефон 011/2764

Више

Microsoft PowerPoint - BILTEN br

Microsoft PowerPoint - BILTEN br MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ KRAGUJEVAC Srbija, 34000 Kragujevac, Aleksandra I Karađorđevića 56, pošt. fah 155 Tel: 034/334-876, fax: 034/334-876, mobil: 063/77 39 146 E-mail: ooskrag@ptt.rs ili ooskrag@yahoo.com,

Више

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину Београд, 07. август 2019. године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за 2019. годину 1. Организатор Првенства Србије у кајаку и кануу спринт

Више

KAMP Program rada.xlsx

KAMP Program rada.xlsx Учесници Учесници СРЕДА 17.07.2013. до 13:00 долазак у камп, смештај долазак у камп, смештај 15:30-16:00 информације о раду руководство информације о раду руководство 16:00-16:45 Кодекс понашања Миомир

Више

Билтен 15

Билтен 15 ОКРУЖНИ ОДБOЈКАШКИ САВЕЗ ВАЉЕВА БИЛТЕН 16 За такмичарску годину 2018/19 матични број: 17636065, ПИБ 104061723 Хала спортова канцеларија број 7 Карађорђева 43, 14000 Ваљево e-mail: komesar.oosv@gmail.com

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina Maj/Svibanj 2019. god. Na osnovu

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 0 РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М12 НОВИ САД, 26.02.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж12 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 9 Кањижа, 24.02.2018. године (субота) КАЊИЖА ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС 13:8 Пена-Барзут

Више

Saopstenje_20

Saopstenje_20 KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ZAPADNA SRBIJA 32000 Čačak, Gospodar Jovanova br. 7 Telefon: 032 348 700, Fax: 032 345 448 Tekući račun: 155-13764-40 E-mail: office.rkszs@gmail.com

Више

Na osnovu člana 29. Statuta Sportskog saveza općine Cazin, Izvršni odbor Saveza na sjednici održanoj u Cazinu, godine usvojio je: 1. OPĆE

Na osnovu člana 29. Statuta Sportskog saveza općine Cazin, Izvršni odbor Saveza na sjednici održanoj u Cazinu, godine usvojio je: 1. OPĆE Na osnovu člana 29. Statuta Sportskog saveza općine Cazin, Izvršni odbor Saveza na sjednici održanoj u Cazinu, 04.12.2014. godine usvojio je: 1. OPĆE ODREDBE P R A V I L A za izbor sportiste godine Član

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Marsovo polje 6, PP 98-52100 PULA OIB: 14116426555 IBAN: HR8523800061132000371 Centrala 052/223-856 Tajnik 052/217-154 Fax 052/382-328 www.nszi.hr e-mail: nogometzi@inet.hr

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 07.05.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж14 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 СУПЕР ЛИГА Нови Сад, 05.05.2018. године (субота) ВОЈВОДИНА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 25:6 (13:3) ЈАБУКА СОМБОРЕЛЕКТРО

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више