Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017"

Транскрипт

1 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: Ниш, Обреновићева бб, ТПЦ Калча лок. Д-II-93/2 тел: 018/ ; 018/ Жиро рачун: На основу одредаба чл. 45. Статута Фудбалског савеза региона источне Србије, Извршни одбор ФСРИС, на седници одржаној године, донео је П Р О П О З И Ц И Ј Е ТАКМИЧЕЊA ЗА ПРВЕНСТВА ТРЕЋЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ СРБИЈЕ ИСТОК И РЕГИОНАЛНЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ ФСРИС ЗА 2017/2018. ГОДИНУ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Пропозицијама утврђују се услови за организовање и спровођење такмичења Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге ФСРИС (у даљем тексту: Трећа футсал лига Србије Исток односно Регионална Футсал лига). Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за првенствено такмичење: организовање такмичења, распоред утакмица, одлагање утакмица, почетак утакмица, организација утакмица, право наступа и утврђивање идентитета играча, делегати, судије, забрана одигравања утакмица, дисциплински прекршаји, регистровање утакмица суспендованих клубова, жалбе, регистровање утакмица, утврђивање пласмана, најмањи број играча и замене, лекарски прегледи, дресови, наступ са најбољим тимом, предаја утакмица без борбе, финансијске одредбе, службени билтен, обнављање лиге, минимум услова за стручно педагошки рад, награде, информисање и завршне одредбе. Члан 2. Фудбалско првенство футсал клубова са подручја ФСРИС организује се у оквиру сталног такмичења ФСС и ФСРИС као такмичење регистрованих клубова футсала. Члан 3. У такмичењу могу учествовати регистровани футсал клубови на територији ФСРИС који испуњавају услове за стручно педагошки рад у клубовима футсала, као и услове и захтеве које доноси Комисија ФСС за футсал у складу са правилницима и општим актима ФСС. Члан 4. Такмичења футсала на територији ФСРИС одвијају се по Правилима футсала, које су прописали ФИФА и УЕФА, одлукама Извршног одбора и упутствима Комисије за футсал ФСС. II ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА Члан 5. Одлуку о систему такмичења, и најмањем броју футсал клубова учесника у Трећој футсал лиги Србије Исток и Регионалној Футсал лиги, као и о начину попуне лиге доноси, на предлог Комисије за Футсал ФСРИС, Извршни одбор ФСРИС. О броју клубова учесника

2 Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге као и о начину попуне лига доноси, на предлог Комисије за Футсал ФСРИС, Извршни одбор ФСРИС Члан 6. Такмичењем у Трећој футсал лиги Србије Исток и Регионалној Футсал лиги руководи ФС региона источне Србије (у даљем тексту: ФСРИС), са седиштем у Нишу, Ул. Николе Дражића 15. Извршни одбор ФСРИС бира Директора, односно Комесара за такмичење и Комесара за делегирање судија Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге. Одлуке такмичарског и дисциплинског карактера у првом степену доноси Директор, односно Комесар за такмичење Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге. Члан 7. Организацију утакмице спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни су да се старају о организацији утакмице. Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмица дужна су да пруже сву неопходну помоћ за успешну организацију утакмице. Члан 8. Такмичење се спроводи двокружно односно по двоструком бод систему у Трећој футсал лиги Србије Исток, тако да сваки клуб једном мора бити домаћин а једанпут гост. У Регионалној Футсал лиги првенство се одвија по дво или вишекружном бод систему зависно од броја клубова а по одлуци Извршног одбора ФСРИС. III РАСПОРЕД УТАКМИЦА Члан 9. Распоред утакмица се утврђује најкасније на 7 дана пре почетка јесењег односно пролећног дела такмичења, водећи рачуна о Календару такмичења футсала ФСС. Распоред утакмица се одређује жребом на састанку клубова, који се мора одржати најкасније 7 дана пре почетка првенства. Приликом извлачења такмичарских бројева, водиће се рачуна о клубовима из истог места односно клубовима из суседних места или о корисницима истог терена, како би се приликом жребања извршио такав распоред да се избегне да ови клубови у истом колу буду домаћини. Члан 10. Утакмице Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге играју се петком, суботом, недељом и понедељком, и то петком и понедељком у времену од 17:00 часова до 21:00 часова а суботом и недељом у времену од 15:00 часова до 21:00 часова. Изузетно, уз сагласност клубова, утакмице се могу играти и неким другим даном, али најкасније пре следећег кола првенства, с тим да се писмена сагласност оба клуба достави канцеларији ФСРИС (за Директора лиге, односно Комесара за такмичење) ради сагласности 5 дана пре одигравања утакмице. Споразум неће бити прихваћен за утакмице последња два кола првенства, ако тако одлучи Директор лиге, односно Комесар за такмичење. 2

3 Члан 11. Комисија за футсал ФСРИС је дужна да током првенства, а према указаној потреби, на захтев клубова или на предлог Директора лиге, односно Комесара за такмичење, разматра питање развоја, регуларности и тока првенства и да предузима хитне и енергичне мере. IV ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА Члан 12. Одлагање утакмица може одобрити једино Директор лиге, односно Комесар за такмичење. Писмени или телеграмски захтев за одлагање утакмице мора се доставити канцеларији ФСРИС (за Директора лиге, односно Комесара за такмичење) најкасније 3 дана пре предвиђеног термина за њено одигравање. О одлагању утакмице клубови морају бити обавештени писмено или телеграмом 24 сата пре термина предвиђеног за почетак утакмице која се одлаже. Уколико постоји сагласност заинтересованих клубова, Директор лиге, односно Комесар за такмичење, може донети одлуку да се одређена утакмица редовног кола одигра раније или најкасније пре следећег кола, под условом да промена термина не иде на штету других клубова, нити да даје такмичарску предност клубовима чија се утакмица помера у односу на остале клубове. Писмена сагласност клубова о одлагању утакмице мора бити достављена канцеларији ФСРИС најкасније до среде у 13 часова. Изузетно, одлуку о молбама и захтевима клубова ради одигравања међународних утакмица у земљи и иностранству и с тим у вези о евентуалном одлагању првенствених утакмица, у складу са одредбама ових Пропозиција, доноси Директор лиге, односно Комесар за такмичење. У случају више силе, као и других разлога предвиђених Правилником ФСС о фудбалским такмичењима, Директор лиге, односно Комесар за такмичење, најкасније 48 сати пре одигравања утакмице може донети одлуку о одлагању утакмице. Овако одложена утакмица, по правилу, мора се одиграти пре наредног кола. Уколико клубови не постигну сагласност, а реч је о спровођењу програма поводом значајних јубилеја клуба или о учествовању клуба на значајним турнирима у земљи или иностранству, Директор лиге може поступити на исти начин као у првом ставу овог члана, под условом да је образложени писмени захтев клуба са документацијом (програм такмичења, преписка и друго) достављен ФСРИС најкасније 7 дана пре него што је Календаром такмичења утврђен термин одигравања утакмица чије се одлагање тражи. Одлагање утакмица по овом основу не може се одобрити за последња два кола првенства. Трошкови промене одигравања утакмице падају на терет подносиоца захтева. Члан 13. Уколико се утакмица не одигра због проблема с тереном, недоласка судија или разлога више силе, клубови су дужни да непосредно на самом терену утврде разлоге и затим саставе и потпишу писмени споразум о новом термину одигравања утакмице и терену на којем ће играти и тај споразум доставе Директору лиге, односно Комесару за такмичење сутрадан до 16 сати. На исти начин клубови ће поступити ако се започета утакмица прекине из разлога више силе пре истека 80% регуларног времена одређеног за игру, тј најмање 32 минута. 3

4 Ако се споразум не постигне, клубови су дужни да у истом року писмено доставе своје предлоге за одређивање новог термина. Овако одложена утакмица, по правилу, одиграће се пре наредног кола, уколико у међувремену нема слободног термина у дане државног празника или недеља. Уколико клубови у овом року не доставе писмени споразум или своје предлоге, Директор лиге, односно Комесар за такмичење ће одредити термин одигравања утакмице по одредбама претходног става. О споровима у вези накнаде трошкова због одлагања утакмице одлучује Директор лиге, односно Комесар за такмичење. Образложени захтев за решавање спора подноси се у два примерка најкасније 8 дана од дана када је требало да се одигра утакмица. V ТЕРЕНИ Члан 14. Сви клубови морају имати уговором обезбеђену салу за сваку такмичарску годину, о чему доказ достављају Директору лиге, односно Комесару за такмичење 10 дана пре почетка првенства. Све утакмице Републичке и Регионалних лига морају се играти искључиво у салама, чији терен мора имати димензије прописане Правилима игре футсала ФИФА и УЕФА за одигравање званичних утакмица (дужина : 25-42м, ширина : 15-25м). Дужина мора да буде већа од ширине. Терен мора испуњавати и све остале услове прописане Правилима игре футсала ФИФА и УЕФА да би био регистрован за одигравање утакмица Републичке и Регионалне лиге. Регистацију терена врши Комисија за преглед и пријем терена и објеката ФСРИС. VI ПОЧЕТАК УТАКМИЦЕ Члан 15. Сатница утакмице, утврђена одредбама овог члана, може се изменити само из разлога више силе и најкасније 2 дана пре утакмице и о томе се телеграмски обавештавају, на терет клуба који врши измену,оба клуба, судије и делегат утакмице. Када се у земљи играју или директно преносе преко телевизије значајне међудржавне утакмице (Куп нација Европе, квалификације за Светско првенство и сл), распоред утакмица може се ускладити тако да се играчима клубова омогући посматрање ових утакмица. VII ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦА Члан 16. Обавеза клубова на утакмицама је: присуство тренера са одговарајућом националном лиценцом за футсал; коришћење маркера на клупи за резервне играче и употреба картона за тајмаут. Уколико нека од ових обавеза није испуњена од стране клубова, утакмица ће бити одиграна, а клубови ће бити санкционисани. Клуб домаћин обавезан је : 4

5 да сваку утакмицу пријави електронском поштом канцеларији ФСРИС-а најкасније до среде у 14 часова за наредни викенд, изузетно за утакмице које се играју у петак, обавеза пријављивања је до уторка у 14 часова. Уколико клуб не пријави утакмицу на време, утакмица се неће играти и биће регистрована службеним резултатом у корист гостујућег клуба, осим ако гостујући клуб не прихвати да одигра утакмицу. Клуб домаћин ће бити кажњен, у првом случају финансијски, у поновљеном случају одузимањем бодова дисциплинским правилником. да сваку утакмицу писмено пријави надлежном органу МУП, у року који одреди тај орган, и истовремено тражи потребан број дежурних полицајаца; да одобрење МУП за организовање утакмице или потврду о примљеној писменој пријави преда делегату пре почетка утакмице, која се уз записник доставља Директору лиге, односно Комесару за такмичење; да одреди довољан број редара, који ће бити обележени одговарајућим тракама око руке, ради одржавања реда, како за време одигравања утакмице, тако пре и после завршетка утакмице; да одреди главног дежурног, који је одговоран за целокупну организацију утакмице и у обавези је да омогући делегату вршење дужности; да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клуба и других службених лица како пре, тако за време утакмице и после ње; да регистарски број дежурног санитетског или одговарајућег путничког возила, са презименом и именом лекара, достави делегату утакмице; да у присуству делегата или судија (уколико нема делегата) и представника клубова, састави записник о утакмици најкасније 15 минута пре њеног почетка; да не дозволи да у службеним просторијама буду лица која на то немају право; да обезбеди несметан одлазак гостујућег клуба и службених лица како са игралишта, тако и из места одигравања утакмице; да за време утакмице обезбеди лекара, здравствену заштиту и обезбеди дежурно санитетско или друго одговарајуће возило. Уколико возило није обезбеђено или нема лекара, делегат неће дозволити да почне утакмица, а све последице неодигравања утакмице сносиће клуб домаћин; да један примерак записника преда делегату, а по један примерак записника да обезбеди за домаћи односно гостујући клуб, као и главног судију. Записник се саставља у 4 примерка, с тим што се имена свих играча оних који наступају и оних који су предвиђени као заменици, неизоставно морају уписати пре почетка игре, а остали подаци непосредно по завршетку утакмице. Записник се обавезно саставља на писаћој машини или рачунару. Члан 17. На свим утакмицама у ограђеном делу терена могу се налазити следећа лица: тренер; помоћник тренера; овлашћени представник клуба; лекар; физиотерапеут; највише девет играча уписаних у записник утакмице, обучених у спортску опрему; мерилац времена; комесар за безбедност; делегат утакмице. Члан 18. Клуб домаћин је дужан да гостујућем клубу обезбеди сигуран и пријатан боравак у месту одигравања утакмице, да се стара о дочеку и испраћају гостујуће екипе, као и да јој обезбеди све услове за несметано снимање утакмице. 5

6 VIII ПРАВО НАСТУПА И УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА Члан 19. На утакмицама Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге имају право наступања сви правилно регистровани играчи футсала који су стекли право наступања по одредбама Правилника ФСС о регистрацији клубова и играча. Регистрацију играча футсала врши надлежни орган фудбалског савеза на чијој територији се налази футсал клуб за који се играч региструје и који је дужан да регистрацију играча објави у службеном гласнику ''Фудбал''. Сви играчи морају бити уписани у записник пре почетка утакмице. Играчи футсал клубова могу играти истовремено и за фудбалске клубове, а у складу са прописима ФСС. Клубови футсала који у редовном такмичењу ФС Србије и ФСРИС имају екипу, могу у Трећој футсал лиги Србије Исток или Регионалној лиги ФСРИС имати још једну другу екипу под условом да екипе не играју у истој лиги и да је друга екипа пре почетка првенственог такмичења у јесењем делу дужна доставити надлежном такмичарском органу списак играча са којима ће наступати у првенству. Играчи који наступају за другу екипу, ако наступе за прву екипу, немају више права наступа за другу екипу. Играчи који наступају за прву екипу немају право наступа за другу екипу. Уколико у Трећој футсал лиги Србије Исток или Регионалној футсал лиги прво место заузме друга екипа клуба који већ има екипу у лиги у коју би требало да уђе друга екипа, то право стиче другопласирана екипа на табели те лиге. Уколико из Друге футсал лиге испадне екипа, а у Трећој футсал лиги Србије Исток се налази њена друга екипа, та друга екипа мора да испадне у Регионалну лигу, а уместо ње улази следеће најбоље пласирана екипа из Регионалне лиге. Члан 20. За утврђивање идентитета и права наступања играча сениора довољна је фудбалска легитимација, а у њеном недостатку важећа лична карта, путна исправа или возачка дозвола, уз обавезан лекарски преглед. Клуб који наступа са играчем без фудбалске легитимације дужан је у року од 24 часа да достави легитимацију надлежном органу да би се проверила њена исправност (право наступања, чланарина, казне и др). Противнички клуб може, уз подношење записника утакмице, проверити исправност регистрације и право наступања играча који је наступио без фудбалске легитимације. Члан 21. Играч који приликом утврђивања идентитета није имао фудбалску легитимацију или важећу личну карту односно путну исправу или возачку дозволу нема право наступања. Члан 22. Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегат или овлашћени представник противничког клуба посумња у исправност тог документа, играч је дужан да свој идентитет докаже важећим личним документима, а делегат задржава легитимацију и доставља је Директору лиге, односно Комесару за такмичење. 6

7 IX ДЕЛЕГАТИ Члан 23. Листу делегата утврђује Извршни одбор ФСРИС. Члан 24. Делегат је дужан да познаје Пропозиције Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге и нормативна акта ФСС. Члан 25. Делегати су обавезни да присуствују семинарима за делегате који се обавезно организују најмање једанпут годишње. Делегати који не присуствују семинару не могу обављати дужност на утакмицама Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге. Члан 26. Делегати су дужни да у случајевима прекида утакмица, искључења играча и евентуалних спорова између клубова насталих у вези такмичења обаве све потребне радње које су неопходне за одлучивање органа. Члан 27. Делегат је дужан да у записник утакмице, после увида у стање, констатује испуњавање такмичарских услова за одигравање утакмица који су прописани овим Пропозицијама. Члан 28. Делегате за утакмицу одређује Директор лиге, односно Комесар за такмичење. Делегат на утакмици као званични представник ФСРИС заступа руководство такмичења и врши надзор над утакмицом. Делегат је дужан да прати и објективно цени све услове и да се стара да се све одредбе ових Пропозиција поштују. Он врши надзор над организацијом приредбе и пружа пуну помоћ клубовима и судијама. Конкретне дужности делегата су : да дође на терен најкасније један сат пре заказаног почетка утакмице; да до времена одређеног за почетак утакмице утврди идентитет играча и исправност фудбалских легитимација; да овлашћеним представницима клубова дозволи увид у легитимације играча противничког клуба; да захтева уредно и читко попуњавање записника утакмице; да забрани улаз у ограђени део игралишта (предвиђен за играче и службена лица) свима који на то немају право, као и службеним лицима која не испуњавају услове из ових Пропозиција; да фудбалске легитимације и записник утакмице држи код себе до завршетка утакмице, ради боље контроле и тачног уочавања евентуалних пропуста; да у записник одмах после утакмице упише и оцену судијама; да контролише организацију утакмице; да, непосредно по завршетку утакмице, у присуству овлашћених представника оба клуба и судија, састави записник о одиграној утакмици, да евентуално саслуша потребна лица, као и да задржи фудбалске легитимације искључених играча, а 7

8 остале врати представницима клубова са по једним примерком записника, с тим што је обавезан пре тога да у записнику констатује које је легитимације искључених играча задржао; да обезбеди да судије, овлашћени представници оба клуба и искључени играчи (ако је било искључења) дају прецизне одговоре, који се уносе у записник, на питања која им буде поставио делегат утакмице. Делегат је дужан да, уколико посумња у идентитет неког играча, осим фудбалске легитимације, тражи и важећу личну карту, путну исправу или возачку дозволу. Делегат има врховни надзор да контролише и надзире редарску службу и у вези с тим делегат може да захтева повећање броја редара. Делегат утакмице је дужан да свој извештај, записник утакмице, изјаве саслушаних играча и других лица, легитимације искључених играча, списак редара и списак службених лица клубова достави Директору лиге, односно Комесару за такмичење у року од 24 сата или најкасније 48 сати по одиграној утакмици. Делегат не сме / не може: да се меша у одлуке судија; да забрани наступ неком играчу (осим у случају из чл.45 Правилника ФСС о фудбалским такмичењима) већ да укаже клубу на евентуалну сметњу за наступ играча, па ако клуб то не прихвати и играча стави у тим на сопствени ризик, делегат ће то пре утакмице унети у записник; да даје никакве изјаве у вези са утакмицом, већ ће све примедбе да унесе у записник и свој посебни извештај, који мора да састави писаћом машином или на рачунару. У случају недоласка делегата његову дужност преузима главни судија утакмице. Члан 29. Директор лиге, односно Комесар за такмичење је дужан да изриче мере забране обављања делегатске дужности оним делегатима, који своју дужност не обављају у складу са овим Пропозицијама. X СУДИЈЕ Члан 30. Првенствене утакмице Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге суде сталне фудбалске судије које се налазе на листи коју утврђује ИО ФСРИС и који су обавезни да присуствују Семинару за суђење Футсала који се организује најмање једном годишње. Судије које не присуствују семинару не могу обављати дужност на утакмицама Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге. Члан 31. За све утакмице судије одређује Комесар за делегирање судија. Делегирање судија се врши за свако коло посебно. Члан 32. Судија је дужан да, у смислу Правила игре футсала, пре утакмице прегледа терен и одлучи да ли је подобан за игру. Уколико судија установи, уз присуство капитена обе екипе у време предвиђено за почетак утакмице, да је терен неподобан за игру, утакмица се не може одиграти, одлуку саопштава делегату утакмице, а клубови су дужни да поступе у смислу ових Пропозиција. 8

9 Члан 33. Ако главни судија који је одређен да води утакмицу не дође на игралиште у заказано време, а најкасније 15 минута од предвиђеног почетка, утакмицу ће водити помоћник судије. Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни помоћник судије, клубови ће се споразумети да утакмицу води најмање један од испитаних присутних судија из гледалишта. Ако споразум не буде постигнут, делегат ће одлучити који ће присутни судија водити утакмицу. Споразум о избору судија мора да буде писмено утврђен пре почетка утакмице. Записник о споразуму потписују оба капитена и делегат.овај записник се прикључује записнику утакмице и доставља преко делегата Директору лиге, односно Комесару за такмичење. Ако се клубови нису споразумели о избору судија, па је овог одредио делегат, то се мора констатовати у записнику одигране утакмице. Ако на утакмицу не дођу ни судије ни делегат, утакмица ће се одиграти само ако клубови споразумно изаберу најмање једног од испитаних судија, о овоме се сачини записник, који потписују капитени клубова и овлашћени представници клубова. Ако на утакмицу дође судија, а не дође помоћник судије, судија ће одлучити о избору помоћника, Ако судија не успе да на игралишту нађе испитаног судију, он је овлашћен да затражи од клуба домаћина да му стави на располагање једног свог регистрованог играча да обави дужност помоћног судије.уколико се у међувремену помоћник судије појави на игралишту или дође неки испитани судија, судија ће тада заменити играча делегираним, односно испитаним судијом који пристане да врши дужност помоћника судије. Судија је дужан да у записник утакмице унесе своје примедбе и да га овери потписом. У случају искључења играча судија у записник утакмице наводи разлоге искључења. Судије су дужне да у записник утакмице унесу пријаву против играча или функционера због повреде такмичарске дисциплине, извршене пре, за време или после утакмице, како би делегат могао да спроведе поступак узимања изјава у вези са наводима у пријави. Против судије који неоправдано не дође да врши дужност, Директор лиге, односно Комесар за такмичење подноси пријаву Дисциплинском судији ФСРИС, ради покретања дисциплинског поступка. Члан 34. На судије које суде утакмице Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге примењују се директно и остала Правила футсала прописана од стране ФИФА и УЕФА која се односе на суђење. XI ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ Члан 35. Ако је клуб кажњен забраном играња утакмице на одређеном терену или теренима на одређеном подручју, дужан је најкасније до среде у 13 часова да канцеларији ФСРИС (за Директора лиге, односно Комесара за такмичење) пријави други терен на коме жели одиграти утакмицу. Члан 36. Комисија за пријем терена извршиће преглед терена у присуству председника кажњеног клуба и саставити записник у 3 примерка, од којих први доставља ФСРИС, други кажњеном клубу, а трећи власнику терена. 9

10 Ако комисија за преглед терена утврди да терен испуњава услове за Републичку и Регионалну лигу, одмах ће обавестити (телеграфски) гостујући клуб о новом месту одигравања утакмице. Ако гостујући клуб није обавештен о новом месту одигравања утакмице у року који је утврђен претходним чланом, није обавезан да иде на одигравање утакмице, а о томе је дужан да телеграфски обавести Директора лиге, односно Комесара за такмичење. Ако је клуб кажњен забраном играња утакмица на свом терену, наредне утакмице по распореду не може играти на теренима у својој општини, а дужан је да о месту одигравања утакмице обавести канцеларију ФСРИС (за Директора лиге, односно Комесара за такмичење) најкасније до среде у 13 часова. Члан 37. Ако Комисија из претходног члана утврди да терен не испуњава услове који су прописани за такмичење Републичке и Регионалне лиге, Директор лиге, односно Комесар за такмичење хитно ће одредити нови терен који испуњава услове за Републичку односно Регионалну лигу и о томе телеграфски известити заинтересоване клубове и службена лица (делегата и судије) утакмице под условом да се поштују одредбе ових Пропозиција о року за обавештавање заинтересованих клубова о месту одигравања утакмице. Члан 38. Ако се утакмица не одигра због неблаговременог обавештавања заинтересованих клубова, распоред нове утакмице утврдиће Директор лиге, односно Комесар за такмичење. Члан 39. Ако гостујући клуб због одређивања новог места за одигравање утакмице има веће трошкове него што би имао да је играо на терену кажњеног клуба, разлику трошкова сноси кажњени клуб. Висину трошкова, уколико клубови о томе не постигну споразум, утврдиће Директор лиге, односно Комесар за такмичење. XII ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ Члан 40. О дисциплинским прекршајима играча, друштвено спортских и стручних радника клубова у овом такмичењу одлучује Директор лиге, односно Комесар за такмичење на основу одредаба Дисциплинског правилника ФСС. Искључени играч је дужан, непосредно после утакмице, да се јави делегату ради саслушања. Уолико се искључени играч не јави делегату ради саслушања, клуб је дужан да саслуша играча и да изјаву достави Директору лиге, односно Комесару за такмичење у року од 24 часа после одигране утакмице. Ако играч из претходног става не достави изјаву, сматраће се да је саслушан. Члан 41. На основу одлуке Директора лиге, односно Комесара за такмичење има места жалби у року од 8 дана по пријему службеног саопштења. Одлуке Директора лиге, односно Комесара за такмичење које се односе на појединце (играча, тренера, фудбалског радника) или клуб, објављују се у складу са одредбама ових Пропозиција у службеном Билтену ФСРИС. 10

11 Члан 42. Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице насталу због добијена 4 (четири) жута картона, играч издржава на првој наредној утакмици. Након оствареног бонуса од 4 жута картона и паузе, играч следећу казну забране играња издржава после сваког наредног парног жутог картона. За све аутоматске казне по основу жутих картона играч нема право избора у издржавању казне већ казну издржава на првој наредној утакмици. Жути картони из једне не преносе се у наредну такмичарску годину Члан 43. Као жути картон сматра се свака судијска опомена уписана у записник првенствене утакмице. Ако играч на утакмици добије жути картон и на истој буде искључен због добијања другог жутог картона, играч се дисциплински кажњава због искључења, а жути картони се не евидентирају ни у записнику утакмице, ни у евиденцији надлежног органа. Сваки клуб је дужан да на основу записника са утакмице води евиденцију својих опоменутих играча. Уколико клуб не поступи у смислу претходне тачке и наступи са играчем који није имао право наступа због два жута картона, утакмица ће по жалби противника бити регистрована са 5:0 (пар форфе) у његову корист, а клуб играч ће бити кажњен по одредбама Дисциплинског правилника ФСС. Члан 44. ФСРИС води евиденцију о жутим картонима, објављује их путем службеног Билтена и контролише извршење аутоматске казне. Члан 45. Клуб организатор на чијем се терену, било да је власник или корисник терена, у вези са утакмицом пре, за време или после утакмице догоде нереди, а утврди се да није предузео мере да их спречи, или да их није предузео у довољној мери и гостујући клуб чији навијачи проузрокују или учествују у нереду казниће се: у лакшем случају новчаном казном; у тежем случају забраном одигравања од 2-12 утакмица на свом терену или на свим теренима своје општине; у поновљеном случају враћањем у нижи ранг такмичења. Физички напад посматрача на учеснике игре играче, заменике, стручна, техничка и службена лица судије и делегате и већи нереди посматрача, на или око стадиона, пре, за време и после утакмице, сматра се тежим прекршајем у смислу става (1) овог члана. XIII РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА СУСПЕНДОВАНИХ КЛУБОВА Члан 46. Клуб који се налази под суспензијом због неизмирења обавеза не може наступити, а утакмица се региструје са 5:0 (пар форфе) у корист противничког клуба. Директор лиге, односно Комесар за такмичење, по писменом захтеву противничког клуба, одлучује о висини обештећења због неодигране утакмице, а у смислу ових Пропозиција, уколико је писмени и образложени захтев поднет најкасније у року од 7 дана од предвиђеног термина за ту утакмицу. Касније поднети захтев неће се узимати у поступак. Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се регистровати са 5:0 (пар форфе) за противнички клуб, а клуб ће бити кажњен према Дисциплинском правилнику ФСС. 11

12 XIV ЖАЛБЕ Члан 47. Жалбу на одиграну утакмицу у првом степену, по свим основама, решава Директор лиге, односно Комесар за такмичење. Жалбу на регуларност утакмице може поднети сваки клуб учесник овог такмичења који сматра да је оштећен резлтатом утакмице на коју се жали. Жалбе по свим основама морају се доставити у року од 2 (два) дана од дана одигравања утакмице. Један примерак жалбе Директор лиге, односно Комесар за такмичење задржава за своје потребе, а други доставља другом клубу у спору, на који је овај дужан да одговори у року од 3 дана по пријему исте. Уз жалбу клуб обавезно доставља доказе о уплаћеној такси (оверени примерак вирмана). Уплата таксе се врши на текући рачун ФСРИС број Члан 48. Неблаговремене, необразложене, недокументоване, нетаксиране или недовољно таксиране жалбе неће се узимати у поступак већ ће бити одбачене, а утакмица ће се регистровати постигнутим резултатом. За оцену благоврмености жалбе и рока уплате одговарајуће таксе узимаће се у обзир датум поштанског жига (препорученог писма, телеграма, односно вирманског налога). Члан 49. Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 15 дана од дана пријема жалбе, изузев ако је жалба мотивисана случајевима чије решење спада у надлежност другог органа. У том случају решавање жалбе се одлаже до коначне одлуке надлежног органа. Жалба у другом степену мора бити решена у року од 15 дана од дана пријема жалбе. Члан 50. Жалба на одлуке Директора лиге, односно Комесара за такмичење подноси се Комисији за молбе и жалбе ИО ФСРИС, уз уплату одговарајуће таксе чију висину утврђује ИО ФСРИС, у року од 8 дана од пријема првостепене одлуке. Жалба на одлуку Комисије за молбе и жалбе у другом степену је коначна. Трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који изгуби спор. Под трошковима, у смислу овог става, подразумевају се трошкови преписке и евентуални путни и други трошкови учињени у вези са иследним поступком. Члан 51. Изузетно од одредаба чл.50 и 51 ових Пропозиција, утакмице последња два кола, које непосредно утичу на пласман клуба који треба да учествује у квалификацијама, које се спроводе непосредно по завршетку такмичењ или клуба који треба да настави такмичење у вишем степену, рок за улагање жалби се скраћује и то у првом степену на 1 дан, сутрадан 12

13 до 17 часова по одиграној утакмици, и у другом степену на 24 сата по пријему првостепене одлуке. Ако рок за улагање жалбе из поглавља XIV Пропозиција истиче у недељу или на државни празник продужава се за први наредни радни дан. Члан 52. У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од 15 дана сматраће се да жалба није усвојена, а оштећена страна има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилника ФСС. Рок за подношење предлога је 15 дана по истеку рока из претходне тачке овог члана. XV РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА Члан 53. Све одигране утакмице региструје Директор лиге, односно Комесара за такмичење у року од 15 дана од дана одигравања, изузев утакмице из чл. 53 ових Пропозиција које се региструју непосредно по истеку рока за улагање жалби. Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране Директора лиге, односно Комесара за такмичење осим у случајевима који су изричито предвиђени Правилником ФСС о фудбалским такмичењима. XVI УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА Члан 54. Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених бодова. Тим који победи осваја 3 (три) бода, у случају нерешеног резултата оба тима освајају по 1 (један) бод, а тим који је изгубио утакмицу остаје без бодова. За Републичку и Регионалну лигу воде се посебне табеле. Табеле садрже резултате утакмица одговарајућег кола, имена тимова који се такмиче, број одиграних утакмица, број победа, број нерешених игара, број пораза, број освојених бодова и број датих и примљених голова. Пласман на табели се утврђује збиром освојених бодова. Ако тимови освоје исти број бодова, одлучује разлика између датих и примљених голова. У случају да је разлика једнака, боље место заузима тим који је постигао више голова, ако су клубови и у томе једнаки одлучује међусобни скор, а ако се ни на основу међусобног скора не може одредити боље место одлучиће жреб. Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака и о месту које одлучује о прелазу у нижи степен такмичења (укључујући и разигравање, квалификације, бараж и сл), у случају истог броја освојених бодова два или више тимова, пласман на табели се сачињава на основу додатне помоћне табеле од резултата који су постигнути у међусобним сусретима односних тимова. Пласман на додатној помоћној табели утврђује се збиром освојених бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између датих и примљених голова. Ако је и ова разлика једнака, одлучује већи број постигнутих голова у гостима (када су у питању два клуба), односно већи број постигнутих голова (када су у питању 3 или више клубова). Ако се ни на овакав начин не може доћи до решења, онда се одигравају утакмице између заинтересованих клубова и то: 13

14 две утакмице по двоструком куп систему, ако су у питању два клуба; три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену, ако су у питању три клуба; потребан број утакмица, по једноструком куп систему, на неутралном терену, ако су у питању 4 или више клубова. Уколико се са тим сагласе заинтересовани клубови, уместо одигравања ових утакмица, питање победника може се утврдити и путем жреба који спроводи Директор лиге, односно Комесар за такмичење. XVIII ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ Члан 55. Сваки играч мора бити лекарски прегледан и оглашен способним за наступање. Лекарски преглед мора бити убележен у фудбалску легитимацију играча. Рок важности лекарског прегледа за играче који на дан прегледа имају најмање 17 година траје 6 месеци, а за остале играче 4 месеца. Играч који није лекарски прегледан, односно играч који није обавио лекарски преглед у одређеном року или коме је од стране лекара забрањено играње, не може наступати на јавној утакмици. Клуб и играч који наступи без важећег лекарског прегледа у смислу овог члана, узимају се на дисциплинску одговорност по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, а клуб трпи и одређене такмичарске последице на основу Правилника ФСС о фудбалским такмичењима. Специјални лекарски преглед важи шест месеци за играча омладинаца за наступ у првом тиму, а четири месеца за играча кадета. Са специјалним лекарским прегледом, све док је на снази, играч може наступати на свим утакмицама и у случају да је рок важности редовног прегледа истекао. Играч који није лекарски прегледан, односно који није обавио лекарски преглед у одређеном року или коме је од стране лекара забрањено играње, као и играч коме лекарски преглед није убележен у легитимацију а делегат утакмице није ставио на увид званичну потврду о извршеном лекарском прегледу, не може наступити на утакмици. XIX ДРЕСОВИ Члан 56. Клубови на једној утакмици не могу наступити у дресовима исте боје, већ морају бити различито одевени. Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити тим који гостује. Уколико домаћи тим наступи у дресовима боје свога клуба, дужан је да позајми дресове гостујућем тиму, ако их овај нема. Сви клубови су дужни да најкасније 7 дана пре почетка првенства ФСРИС пријаве боје дресова у којима ће наступати њихови тимови. Члан 57. Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати бројеве прописане величине на својим дресовима. Ови бројеви се морају слагати са бројевима на списку играча унесеним у записник утакмице. 14

15 Величина бројева мора бити на простору 30 х 20 цм, а ширина линија сваког броја мора бити најмање 5 цм. Бројеви на пругастим дресовима морају да буду ушивени (аплицирани) на посебном једнобојном платну контрасне боје, а затим на дрес. Вратар мора да носи боју дреса која га јасно разликује од осталих играча и судија. XX ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦА БЕЗ БОРБЕ Члан 58. Тим који неоправдано не дође на одигравање утакмице губи утакмицу са 5:0 (пар форфе) и кажњава се новчаном казном као и казном одузимања бодова према одредбама Дисциплинског правилника ФСС. Члан 59. Клуб који у току такмичења двапут неоправдано изостане са утакмице дискалификује се из даљег такмичења, с тим што поред тога подлеже дисциплинској одговорности по одредбама Дисциплинског правилника ФСС. Члан 60. Клуб који не дође на одигравање утакмице дужан је да другом клубу надокнади штету, која се утврђује на следећи начин: путне трошкове за 15 лица, ако је реч о клубу који је гостовао, односно ефективне трошкове око организовања утакмице (припреме терена, трошкови суђења и делегата), ако је у питању утакмица коју је требало да одигра на свом терену. Члан 61. Клуб нема право на надокнаду путних трошкова уколико је у јесењем делу првенства предао исту утакмицу без борбе. Образложени захтев са спецификацијом трошкова чију накнаду тражи, клуб је дужан да достави у два примерка са таксом за решавање спора најкасније у року од 7 дана од дана када противник није дошао на одигравање утакмице. Члан 62. Захтеви за надокнаду трошкова који стигну после овог рока или без уплаћене таксе неће се узимати у разматрање. Члан 63. Одлуку о висини накнаде трошкова доноси Директор лиге, односно Комесар за такмичење, а на евентуалну жалбу другом степену коначну одлуку доноси Комисија за молбе и жалбе ИО ФСРИС. XXI ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ Члан 64. Приход од првенствених утакмица овог такмичења убирају клубови домаћини. Гостујући клуб на одигравање утакмице путује о свом трошку. 15

16 Члан 65. Утакмице овог такмичења не подлежу наплати никаквих доприноса. Клубови домаћини исплаћују путне трошкове, таксу за обављање дужности судија, делегата и посматрача (судијама пре утакмице, а делегату-посматрачу после утакмице), у висини коју утврђује ИО ФСРИС. Члан 66. У случају поништења одигране утакмице или одређивања нове утакмице која није могла да се одигра због дејства више силе, а гостујући клуб је допутовао на одигравање утакмице, клубови међусобно деле приходе односно расходе. Заједнички трошкови су још и превозни трошкови гостујућег клуба за 14 играча и 5 члана руководства клуба, рачунајући први разред воза или превоз аутобусом. Уколико клуб из неоправданих разлога не допутује на одигравање првенствене утакмице, а исту није на 48 сати отказао, дужан је да надокнади следеће трошкове према рачунима клубу домаћину: за организацију редарске службе и службе обезбеђења; за штампање улазница; путне трошкове и дневнице судија и делегата, и изгубљени приход са утакмица у висини износа који одреди Директор лиге, односно Комесара за такмичење. Уколико клуб из неоправданих разлога не допутује на одигравање утакмице у пролећњем делу првенства а исту није одјавио у року из претходног става, дужан је да надокнади клубу домаћину и све трошкове које је овај имао приликом гостовања код тог клуба у јесењем делу првенства. Трошкови се међусобно измирују у року од 10 дана од дана издатог налога од стране Директора лиге, односно Комесара за такмичење. Члан 67. Клубови су дужни да на име покрића заједничких трошкова вођења Републичке односно Регионалне лиге уплате ФСРИС за полусезону износ који посебном одлуком одреди ИО ФСРИС. Наведена средства морају бити уплаћена најкасније 3 дана пре почетка Републичке и односно Регионалне лиге, на текући рачун ФСРИС број , а доказ о уплати доставити ФСРИС. Уколико клуб не изврши обавезу из тачке (2) овог члана, неће моћи да почне такмичење. Клуб је дужан да уплату по казни врши пре почетка следећег кола такмичења и доказ о уплати достави ФСРИС. XXII СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН Члан 68. Све одлуке објављују се у службеном Билтену ФСРИС који може бити штампан или се објављује на сајту ФСРИС. У службеном Билтену се објављују одлуке о распореду утакмица, месту и времену одигравања утакмица и то најкасније 3 дана пре одигравања. У осталим случајевима клубови се о распореду обавештавају електронском поштом, с тим да обавештења приме најкасније 48 часова пре одигравања утакмица. 16

17 Одлуке Директора лиге, односно Комесара за такмичење које се односе на клуб као целину, одлуке о казнама изречене клубовима и одлуке о споровима између клубова објављују се у службеном Билтену у виду кратког саопштења, а заинтересованим клубовима доставља се писмени отправак одлуке са образложењем и поуком о правном леку. Ако је реч о дисциплинској одлуци, која се односи на појединца (играча, тренера или фудбалског радника), Директор лиге, односно Комесар за такмичење објављује одлуку у службеном Билтену. Клубови су обавезни да извршавају одлуке из службеног Билтена, да прате службена саопштења и да на захтев доставе одговоре у остављеном року. У противном подлежу дисциплинској одговорности. XXIII ОБНАВЉАЊЕ ЛИГЕ Члан 69. По завршетку такмичења Треће футсал лиге Србије Исток Београд, Војводина, Запад и Исток, обнављање лига врши се на следећи начин: Првопласирани клубови Треће футсал лиге Србије такмичарске 2017/2018 године група Београд, Војводина, Запад и Исток прелазе у Другу футсал лигу Србије. Из Треће футсал лиге Србије Исток испада 1 (један) најслабије пласиран клуб, следећи најслабије пласиран клуб играће плејоф такмичење са клубом Регионалне футсал лиге ФСРИС. Ако из Друге футсал лиге Србије испадну екипе са територије ФСРИС, из Треће футсал лиге Србије Исток испада додатно онолико екипа колико је испало из Друге футсал лиге Србије. Првопласирани и другопласирани клуб Регионалне футсал лиге ФСРИС у сезони 2017/2018 прелази у Трећу футсал лигу Србије Исток. Трећепласирани клуб Регионалне футсал лиге ФСРИС играће у плеј-оф такмичењу са клубом Треће футсал лиге Србије Исток. Плејоф се игра на две утакмице, а прва утакмица се игра на терену екипе Регионалне футсал лиге ФСРИС. Победник плеј-оф такмичења је екипа која оствари већи број победа, у случају истоветног резултата у обе утакмице (уколико су обе утакмице завршене нерешено, или уколико обе екипе остваре по једну победу) победника одлучује боља гол рaзлика, уколико обе екипе остваре исту гол разлику победник је екипа са већим бројем постигнутих голова у гостима, уколико су утакмице завршене идентичним резултатом приступиће се одмах извођењу казнених удараца са шест метара. Право наступа у плеј-оф такмичењу имају искључиво играчи који су право наступа стекли у току првенства и то до одигравања задњег кола. Из Регионалне футсал лиге ФСРИС право учешћа у такмичењу Трећој футсал лиге Србије Исток у наредној сезoни стичу две најбоље пласиране екипе и екипа која будe победник плеј-оф дела такмичења. Члан 70. У случајевима било каквих промена у систему фудбалског такмичења које би имале одраза на састав Републичке односно Регионалне лиге, Извршни одбор ФСРИС ће посебном одлуком регулисати начин обнављања, састав и број клубова Републичке односно Регионалне лиге. Члан 71. У случајевима када се клуб расформира, споји са другим клубом или одустане од такмичења за време јесење или пролећне сезоне, али пре одигравања последњег кола првенства, из те лиге испада један клуб мање, с тим што последње пласирани клуб на табели увек испада. 17

18 Ако се из било којих разлога после завршеног такмичења упразни једно или више места, упражњена места се попуњавају најбоље пласираним клубовима из нижег степена такмичења према пласману на табели. Уколико се два или више клуба нађу у истој позицији на табели за попуну упражњеног места, онда се играју квалификације по куп систему и посебним пропозицијама које утврђује ИО ФСРИС. XXIV МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО ПЕДАГОШКИ РАД Члан 72. Сви клубови су дужни да лиценцирају своје тренере, који су обавезни да присуствују семинару за тренере футсала у организацији ФСРИС. Минимум услова за стручно педагошки рад у клубовима чине они услови који су дати у Правилнику о нормативима и минимуму услова за стручно педагошки рад у клубовима, као и они који су прописани одговарајућим одлукама ФСС. XXV НАГРАДЕ Члан 73. Прваци Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге добијају од ФСРИС у трајно власништво пехар на коме се урезује име клуба и година освајања првенства. Пехаром у трајно власништво награђују се и најбољи стрелци Друге Футсал лиге ФСС - Исток и Регионалне Футсал лиге ФСРИС. XXVI ИНФОРМИСАЊЕ Члан 74. Сви клубови су обавезни да представницима средстава информисања, било да су они из места клуба домаћина или из места одакле је гостујући клуб, омогуће најбоље услове за извештавање са утакмица, као и све потребне податке у циљу објективног и правовременог обавештавања јавности. Клубови су обавезни да стално побољшавају услове за праћење утакмица од стране средстава информисања. Клуб који спречава представнике средстава информисања у извршавању обавезе правовременог извештавања јавности подлеже дисциплинској одговорности. XXVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 75. За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника ФСС о фудбалским такмичењима, Дисциплинског правилника ФСС и осталих прописа, одлука и упутстава ФСС и ФСРИС. Члан 76. Одлуке које доносе Извршни одбор и Комисија за футсал ФС региона источне Србије о спровођењу такмичења непосредно се примењују и обавезују клубове Треће футсал лиге Србије Исток и Регионалне Футсал лиге ФСРИС. Председник ФСРИС Новица Тончев с.р. 18

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Microsoft Word - Propozicije zone 2019

Microsoft Word - Propozicije zone 2019 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Николе Дражића 15 Тел / Факс 018/ 591-848; 018/ 591-877 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs Број : 272-01 ФС/19 Ниш, 18.07.2019. године

Више

Извршни одбор ФС Србије на основу чл

Извршни одбор ФС Србије на основу чл На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», број 2/2012) и на основу Одлуке о систему сталних такмичења за првенство фудбалских футсал лига, Извршни одбор

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018 07.06.2017. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019 15.08.2018. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 25.06.2019.godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja za prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

Broj: 0056

Broj: 0056 FAIR PLAY JUNIOR CUP SEZONA 2015./2016. - PROPOZICIJE - OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim se propozicijama određuje oblik takmičenja u Malonogometnoj ligi FAIR PLAY JUNIOR CUP za takmičarsku sezonu 2015/2016.

Више

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina Maj/Svibanj 2019. god. Na osnovu

Више

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET/FUDBAL BIH P R A V I L N I K O NOGOMETNIM/FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO, juni/lipanj 2013. Vanredni broj

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА БИЛТЕН број 29 02. јун 2016. 1. Регистрација утакмица 29. кола ФК''банат'' ФК''Раднички'' (НП) 1-2 ФК''Раднички'' (Ш) ФК''Дунав''

Више

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1 FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA 15000 Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/352-023, 601-008 ; Мат.br.:07342217 ; PIB: 100085095 ; Račun: 160-18559-77 Web: www.fsmo.rs; E-mail: fsmo@sbb.rs ; fsmo92@yahoo.com

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc Temeljem čl 38. Statuta Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije na sjednici održanoj 08.08.2014., donosi odluku o: PROPOZICIJAMA NATJECANJA 2. ŽNL OPĆE ODREDBE Članak 1. Broj sudionici natjecanja

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Marsovo polje 6, PP 98-52100 PULA OIB: 14116426555 IBAN: HR8523800061132000371 Centrala 052/223-856 Tajnik 052/217-154 Fax 052/382-328 www.nszi.hr e-mail: nogometzi@inet.hr

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, 23.05.2016. godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E Premijer futsal

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionici lige su: 1. SC MANDALINA 6. CIAK 2. MNK RUPE 7.TLM

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА На основу члана 7. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на седници одржаној 02.11.2015. године доноси ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2015. УПРАВНИ

Више

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27 КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАН 1 Првенство Кошаркашког савеза Србије за млађе категорије (у даљем

Више

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Треће коло, 06. 04.2019. године: ВК ВОЈВОДИНА - ВК

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Управни одбор Пливачког савеза централне

Више

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд,

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, 2019. 1 На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор),

Више

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona Pravilnik natjecanja Slavonske regije zapad za sezonu 2016 / 2017. SADRŽAJ 1. OPĆE ODREDBE 2. POSEBNE ODREDBE SUSTAV NATJECANJA SUSTAV PLAĆANJA (KOTIZACIJE I NAGRADE) DISCIPLINSKE ODREDBE 1. OPĆE ODREDBE

Више

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину Београд, 07. август 2019. године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за 2019. годину 1. Организатор Првенства Србије у кајаку и кануу спринт

Више

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ www.serbiachess.net serbiacf@verat.net УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Овим Упутством

Више

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 Član 1. 28. Auto Rally "Tuzla 2019" u organizaciji udruženja građana "Tuzamk" Tuzla (u daljem tekstu : Rally) održat će se u nedjelju, 12. maja-svibanj 2019. godine. Rally

Више

PROPOZICIJE TAKMI^EWA

PROPOZICIJE TAKMI^EWA КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ ЧЛАН 1. Прва мушка лига (у даљем тексту - 1.МЛ) је трећи ранг такмичења у

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М16 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 РЕЗУЛТАТИ: Сомбор, 28.04.2018. године (субота) СОМБОРЕЛЕКТРО JУГОВИЋ 19:18 Судије: Зорић-Барзут

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 8 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Прва утакмица 16.12.2017. године. ВК ШАБАЦ - ВК НАИС 10

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 18 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Девето коло,

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014 ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ЗИМСКА, ЛЕТЊА, ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2014 ГОДИНУ. ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. УО ПСЦС донео је одлуку о Пропозицијама ПСЦС за 2014

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Propozicije TMK

Propozicije TMK ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ предлог Београд,... 2019. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natj

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natj NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natjecateljsku sezonu 2017/2018 Sarajevo: juli/srpanj 2017.

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1

Pravilnik 22. Auto Rally-ja Tuzla 2016 1 Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1 Poseban Pravilnik 22. Auto Rally ja "Tuzla 2016" Član 1. 22. Auto Rally "Tuzla 2016" u organizaciji Tuzlanskog auto moto kluba *Tuzamk* Tuzla (u daljem tekstu

Више

Izvršni odobr Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36

Izvršni odobr Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36 Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 23. 08. 2018. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO PRVE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE JUNIORA ZA NATJECATELJSKU

Више

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ A ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Тринаесто коло, 09. 03. 2019. године:

Више

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni RVAČKI SAVEZ SRBIJE BEOGRAD REGISTARCIONI PRAVILNIK RVAČKOG SAVEZA SRBIJE 2012.g. 1 Na osnovu Člana 32. Statuta Rvačkog Srbije, člana 102 Zakona o sportu i člana 2. Sportskih pravila Izvršni odbor Rvačkog

Више

Microsoft Word - Bilten 05 TNS

Microsoft Word - Bilten 05 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 05 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

Bilten nacionalnih takmičenja godina BILTEN NACIONALNIH TAKMIČENJA GODINE rugbyserbia.com Page 1

Bilten nacionalnih takmičenja godina BILTEN NACIONALNIH TAKMIČENJA GODINE rugbyserbia.com Page 1 BILTEN NACIONALNIH TAKMIČENJA 2016. GODINE rugbyserbia.com Page 1 Ragbi savez Srbije 11111 Beograd Sredačka br 2 PIB 100038863 e-mail serbiarugbyunion@gmail.com TAKMIĈENJA U ORGANIZACIJI RAGBI SAVEZA SRBIJE

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1 На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1.12.2016.године донео је ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE PROPOZICIJE SRPSKIH LIGA (GRUPA CENTAR) ZA SEZONU 2018/2019. 1. SISTEM TAKMIČENJA 2. Ekipno prvenstvo Srbije u kuglanju za seniorke i seniore u sezoni 2018/2019 igra se po dvostrukom bod sistemu u disciplini

Више

Propozicije ženske lige

Propozicije ženske lige RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA CRNOGORSKIH LIGA ZA ŽENSKE EKIPE ZA TAKMIČARSKU 2018/2019. Podgorica, 07.09.2018. Na osnovu čl. 41. tač. 15. Statuta Rukometnog saveza Crne Gore,

Више

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА БИЛТЕН број 7 27. септембар 2018. 1. Регистрација утакмица 7. кола ФК''Раднички Зрењ.'' ФК''Цемент'' 4-1 ОФК''Вршац'' ФК''Железничар''

Више

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Осмо коло, 24.

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више