Izvestaj za Apoteku Bor-25.12

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Izvestaj za Apoteku Bor-25.12"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ГОДИНУ АПОТЕКЕ БОР Број: / Београд, године

2 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја за годину САДРЖАЈ: I У В О Д ПРАВНИ ОСНОВ, ЦИЉ И ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ ОДГОВОРНОСТ РУКОВОДСТВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ОДГОВОРНОСТ РЕВИЗОРА УСАГЛАШЕНОСТ СА СТАНДАРДИМА / ДЕЛОКРУГ РЕВИЗИЈЕ... 3 II ОСНОВ ЗА МИШЉЕЊЕ... 3 III МИШЉЕЊЕ СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ СУБЈЕКТА РЕВИЗИЈЕ... 5 IV НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И НАБАВКА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА (НА РЕЦЕПТ) РАЧУНОВОДСТВЕНИ СИСТЕМ ЗАВРШНИ РАЧУН Рачуноводствене евиденције за лекове и медицинска средства која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ( на рецепт) ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА И ПРИМАЊА ОД ИЗДАТИХ ЛЕКОВА НА РЕЦЕПТ ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА РФЗО ПОСТУПАК ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА УГОВАРАЊЕ СА РЕПУБЛИЧКИМ ФОНДОМ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Набавка лекова који се издају на рецепт ПРИМАЊА ОД ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ НА РЕЦЕПТ Издаци за лекове који се издају на рецепт Протокол о сарадњи у поступку снабдевања лековима за годину Умањења обавеза према добављачима за лекове који се издају на рецепт (бонитети, каса-сконто) V ПРЕТХОДНИ ПОСТУПЦИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА СА СУБЈЕКТОМ РЕВИЗИЈЕ ПРЕ ИЗРАЖАВАЊА МИШЉЕЊА VI ПРЕПОРУКЕ

3 I У В О Д Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја за годину Извршили смо ревизију саставних делова финансијских извештаја у делу који се односе на издатке за набавку лекова са Листе лекова за осигурана лица Републичког фонда и примања од издатих лекова на рецепт, а у оквиру ревизије Завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за годину и ревизије правилности пословања у години. 1. ПРАВНИ ОСНОВ, ЦИЉ И ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ Правни основ за вршење ревизије је дат у Уставу Републике Србије 1, Закону о државној ревизорској институцији 2, Закону о буџетском систему 3 и важећим прописима Републике Србије, као и Годишњем плану ревизије за годину, који је донела Државна ревизорска институција, као и Закључку бр / о спровођењу финансијске ревизије Завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за годину и правилности пословања за годину. Предмет ове ревизије су делови финансијских извештаја који приказују финансијске информације о издацима за залихе робе за даљу продају (лекове који се издају на рецепт са Листе лекова за осигурана лица Републичког фонда) и примањима од продаје робе за даљу продају (издатих лекова на рецепт). Циљ ревизије је био да се изрази мишљење о деловима финансијских извештаја који приказују финансијске информације о издацима за лекове који се издају на рецепт и примањима од издатих лекова на рецепт као и о правилности спроведених поступака набавки лекова у смислу Закона о јавним набавкама Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја За тачност података приказаних у овим финансијским извештајима одговорна је Снежана Јанковић, директор, у складу са одредбама члана 71. Закона о буџетском систему. Одговорност за састављање ових финансијских извештаја утврђена је сходно одредбама Закона о буџетском систему Одговорност ревизора Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије саставних делова финансијских извештаја, изразимо мишљење о наведеним деловима финансијских извештаја. Нисмо вршили ревизију, нити смо издали извештаје о финансијским извештајима за претходне године. Саставни делови финансијских извештаја који су предмет овог извештаја засновани су на завршном рачуну који је састављен у складу са прописима важећим у Републици Србији. 1 Службени гласник РС, бр. 98/06 2 Службени гласник РС, бр. 10/05 и 54/07 3 Службени гласник РС, бр. број 54/2009, 73/2010 и 101/2010 2

4 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја за годину 1.3. Усаглашеност са стандардима / делокруг ревизије Државна ревизорска институција је постала члан Међународне организације врховних ревизијских институција 24. новембра године (International Organization of Supreme Audit Institution, у даљем тексту INTOSAI) и преузела је обавезу да у свом раду користи Међународне стандарде врховних ревизијских институција (International Standards of Supreme Audit Institutions, у даљем тексту ISSAI). До момента њихове имплементације на начин предвиђен Законом о Државној ревизорској институцији, за потребе обављања ревизије саставних делова финансијских извештаја коришћени су Међународни стандарди ревизије (IFAC Међународна федерација рачуновођа), који се примењују у Републици Србији у смислу члана 2. Закона о рачуноводству и ревизији 4. Ова могућност је предвиђена и стандардом ISSAI 100 Основни принципи државне ревизије. У овом случају коришћен је Међународни стандард ревизије 805 Посебна разматрања ревизије појединачних финансијских извештаја и одређених елемената, рачуна или ставки финансијских извештаја. Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима података у финансијским извештајима. Избор поступака заснован je на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима. Ревизија, такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и процена извршених од стране руководства, као и оцену целокупне презентације финансијских извештаја. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да пруже основу за наше ревизорско мишљење. II ОСНОВ ЗА МИШЉЕЊЕ 1. Као што је наведено у тачки Набавка лекова који се издају на рецепт Апотека Бор је: вршила набавку лекова са Листе лекова (лекови који се издају на рецепт ) без спровођења поступака јавних набавки, са позивом на одредбе закона о јавним набавкама којима су прописане набавке на које се закон не примењује (члан 7. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама). Наведене одредбе не могу се примењивати на набавку лекова који се издају на рецепт. На овај начин Апотека Бор није поступила у складу са чланом 57. Закона о буџетском систему којим је прописано да уговори о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Фактурисана вредност лекова издатих на рецепт који су набављени на овај начин износи хиљада динара и испостављала фактуре Републичком фонду за здравствено осигурање за лекове са Листе лекова (лекови који се издају на рецепт ) које није обезбедила у складу са 4 Службени гласник РС, број 46/06 3

5 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја за годину законом којим се уређују јавне набавке што није у складу са чланом 51. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину којим је прописано да у циљу ефикасног и рационалног трошења средстава обавезног здравственог осигурања, апотека обезбеђује лекове у складу са Законом којим се уређују јавне набавке. 2. Као што је наведено у тачки Издаци за лекове који се издају на рецепт, Апотека Бор је за хиљада динара мање исказала издатке за залихе робе за даљу продају конто (лекове на рецепт и помагала) на терет средстава ООСО - колона 9 у Извештају о извршењу буџета Образац 5, што није у складу са одредбама члана 10. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и није усагласила издатке за лекове на рецепт и помагала како је опредељено Уговором о снабдевању осигураних лица лековима и појединим помагалима за годину, број: / од године, (цена лекова са Листе лекова, трошкови издавања лекова и пореза на додату вредност), са износом средстава који је Републички фонд за здравствено осигурање пренео Апотеци сразмерно вредности испостављених фактура. III МИШЉЕЊЕ По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске информације има питање наведена у тачки 2. Поглавља II, Основ за мишљење, финансијске информације које приказују издатке за набавку лекова са Листе лекова за осигурана лица Републичког фонда и примања од издатих лекова на рецепт на дан године састављене су, у свим значајним одредбама, у складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања ( Службени гласник РС број 51/2007 и 14/ испр.). По нашем мишљењу, због значаја питања разматраног у тачки 1. Поглавља II Основа за мишљење, активности набавке лекова са Листе лекова за осигурана лица Републичког фонда нису у складу са прописима који се примењују у Републици Србији. Скретање пажње Не изражавајући даљу резерву на дато мишљење о приказивању издатака за набавку лекова са Листе лекова за осигурана лица Републичког фонда и примања од издатих лекова на рецепт скрећемо пажњу на тачку Умањења обавеза према добављачима за лекове који се издају на рецепт (бонитети, каса-сконто) овог извештаја, где је описано да су остварени бонитети у износу од хиљада динара чиме је разлика између цене лекова по којој Републички фонд за здравствено осигурање плаћа апотеци и набавне цене лекова по којој апотека плаћа добављачу увећана за 18,68 % и износи 14,24 %. Генерални државни ревизор. Радослав Сретеновић 4

6 2. СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ СУБЈЕКТА РЕВИЗИЈЕ Субјект ревизије је Апотека Бор, Бор, Николе Коперник 2-4. Матични број: , ПИБ: , Регистарски број: , шифра делатности Одговорно лице Aпотеке Бор у периоду од до године је Даринка Агић, именована за директора Решењем број: /2009-I донетог на седници Скупштине општине Бор дана године. Одговорно лице Апотеке од до године је Снежана Јанковић, именована за вршиоца дужности директора Решењем број: /2011-I донетог на седници Скупштине општине Бор дана године. У саставу послује 24 организационих јединица огранака. Број запослених је 138 на дан године. IV НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ 3. Рачуноводствене евиденције и набавка лекова и медицинских средстава који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (на рецепт) 3.1. Рачуноводствени систем Чланом 2. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010) у тачки 9. уређено је да су корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање организације за обавезно социјално осигурање и корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање (здравствене и апотекарске установе чији је оснивач Република Србија, односно локална власт). Одговорност функционера корисника буџетских средстава утврђена је чланом 71. став 1. Закона о буџетском систему. Истим чланом у ставу 3. уређено је да функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења на друга лица у директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава. На основу члана 74. Закона о буџетском систему индиректни корисник буџетских средстава и корисник средстава организације за обавезно социјално осигурање одговоран је за рачуноводство сопствених трансакција Завршни рачун Календаром за подношење годишњих финансијских извештаја утврђеним чланом 78. Закона о буџетском систему је предвиђено да корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање годишњи финансијски извештај за претходну годину подносе Републичком фонду до текуће године. У члану 79. став 1. тачка 2) је прописано да Завршни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање садржи и Годишњи консолидовани финансијски извештај Републичког фонда за здравствено осигурање са додатним напоменама, објашњењима и образложењима. 5

7 Годишњи финансијски извештаји организација за обавезно социјално осигурање се заснивају на консолидованим подацима садржаним у њиховим главним књигама и подацима из извештаја завршних рачуна њихових корисника. 5 Одредбом члана 5. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања ( Службени гласник РС број 51/2007 и 14/ испр.) прописано је да корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање финансијске извештаје достављају Републичком фонду за здравствено осигурање. Чланом 10. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања прописано је да се у Обрасцу 5 Извештаја о извршењу буџета уносе подаци у колоне 4 11, према броју конта из колоне 2 Обрасца, односно према опису из колоне 3. Обрасца. У делу I Укупни приходи и примања, у колонама 6, 7, 8, 9, 10 и 11, садржани су подаци о оствареним приходима по изворима финансирања. У делу II Укупни расходи и издаци у колонама 6, 7, 8, 9, 10 и 11, садржани су подаци о коришћењу средстава према изворима финансирања. У делу III Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења, утврђује се укупан резултат пословања по изворима средстава, укључујући све приходе и примања, као и све расходе и издатке. Истим Правилником прописано је да Републички фонд за здравствено осигурање доставља консолидоване годишње финансијске извештаје Управи за трезор на обрасцу Извештај о извршењу буџета Образац 5. Републички фонд за здравствено осигурање је у Инструкцији за израду завршног рачуна за годину, 03-број 400-5/12 од године, део Контрола позиција на Обрасцу 5 ближе уредио унос података у наведени образац којом су између осталог обухваћена примања од продаје лекова на рецепт осигураним лицима Фонда и примања остварена по основу учешћа осигураних лица Фонда за издате лекове на рецепт и медицинско-техничка помагала на налог. Истом Инструкцијом је ближе уређен и унос података укупних расхода и издатака према изворима из којих су обезбеђена средства за покривање одређених расхода. Подаци о расходима унети у Образац 5 у колони 9 треба да се упореде са подацима о пренетим средствима по наменама из Уговора који је Републички фонд обезбеђивао апотекама. Овом Инструкцијом предвиђено је да Извештај о извршењу расхода који апотеке достављају на Обрасцу 5 представља и целовиту контролу наменске употребе средстава здравственог осигурања у извештајном периоду. Филијала Републичког фонда је у обавези да изврши анализу достављених података о извршеним расходима и исте упореди са пренетим средствима по наменама из уговора. У Инструкцији је наведено да филијала Републичког фонда у току контроле образаца завршног рачуна од установе може да захтева све неопходне књиговодствене евиденције како би била у могућности да изврши проверу да ли су подаци исказани у обрасцима тачни. Апотека Бор је сачинила и доставила матичној филијали Републичког фонда за здравствено осигурање завршни рачун за годину на прописаним обрасцима. 5 Члан 6. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству ( Сл. Гласник РС, број 125/2003 и 12/2006) 6

8 Рачуноводствене евиденције за лекове и медицинска средства која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ( на рецепт) Одредбама члана 53. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину прописано је да је апотека обавезна да води материјално рачуноводство за лекове и медицинска средства која издаје на терет средстава обавезног здравственог осигурања. У поступку ревизије извршено је тестирање књиговодствене евиденције добављача, примања и издатака за лекове и помагала који се издају на рецепт/налог и утврђено да Апотека Бор није успоставила детаљне евиденције за издатке за лекове који се издају на рецепт. Утврђено је: Апотека Бор није у потпуности успоставила рачуноводствене евиденције за набавку, издатке и примања за лекове и медицинска средства која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ( Службени гласник РС број 20/ /2009). Препорука: Препоручује се Апотеци Бор да у потпуности уреди материјално рачуноводство за лекове и медицинска средства која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, које је прописано чланом 53. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад Издаци за набавку лекова са Листе лекова и примања од издатих лекова на рецепт осигураним лицима РФЗО Поступак обезбеђивања лекова који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања Чланом 43. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС број 107/2005,109/2005 испр. 57/2011) између осталог прописано је право на лекове са Листе лекова који се прописују на рецепт или издају на налог, а на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Републички фонд за здравствено осигурање донео је Правилник о критеријумима, начину и поступку за стављање, односно скидање лекова са Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања ( Службени гласник РС број 25/2011 и 60/2011). Чланом 46. Закона о здравственом осигурању прописано је да у Листи лекова Републички фонд утврђује износ средстава који се обезбеђују из средстава обавезног социјалног осигурања, односно износ средстава које обезбеђује осигурано лице. Листа лекова представља саставни део Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. 7

9 Чланом 177. Закона о здравственом осигурању прописано је закључивање уговора између матичне филијале, односно Републичког фонда за здравствено осигурање и давалаца здравствених услуга. Законом о здравственој заштити ( Службени гласник РС број 107/2005, 72/2009 бр. закон, 88/2010, 99/2010 и 57/2011) уређена је организација и спровођење здравствене заштите. Чланом 100. Закона о здравственој заштити прописано је да је апотека здравствена установа у којој се обавља фармацеутска здравствена делатност на примарном нивоу. Апотеку која се налази у државној својини оснива општина, односно град. У њој се обавља фармацеутска здравствена делатност која обухвата између осталог и промет на мало лекова и одређених врста медицинских средстава, а на основу плана за набавку лекова и медицинских средстава за редовне и ванредне потребе. Права осигураних лица на здравствену заштиту уређују се уговором који се закључује на период за који се доноси буџетски меморандум, односно финансијски план Републичког фонда, а у изузетним случајевима се може закључити за једну календарску годину. Уговор се закључује на основу понуде даваоца здравствених услуга за обезбеђење програма и услуга здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, који је дат у облику плана рада даваоца здравствених услуга. Чланом 177. Закона о здравственом осигурању предвиђено је да се анексом може продужити уговор и у наредну календарску годину, а најдуже до ступања на снагу општег акта којим се утврђују услови за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга. Финансијским планом Републичког фонда за здравствено осигурање за годину утврђен је износ планираних средстава за здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања (примарну, секундарну и терцијарну). Републички фонд за здравствено осигурање донео је Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину ( Службени гласник РС број 42/2011, 14/2011, 33/2011, 52/2011, 82/2011 и 2/2012 у даљем тексту Правилник). На основу овог правилника закључују се уговори којима се обезбеђује здравствена заштита свим осигураним лицима. Распоред средстава утврђује се предрачуном средстава за годину који је саставни део Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад. Рок за закључивање уговора је 30 дана од дана ступања на снагу Правилника. Уколико давалац здравствених услуга не закључи Уговор о пружању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у предвиђеном року, здравственoj установи ће се плаћати само трошкови пружених здравствених услуга хитне медицинске помоћи (члан 90. Правилника). Члановима 73. до 86. Правилника уређено је фактурисање и плаћање здравствених услуга. Обрачун накнаде здравственим установама из Плана мреже за извршене здравствене услуге уређен је члановима 77. до 87. овог Правилника. Чланом 74. Правилника прописано је да је давалац здравствених услуга обавезан да филијали достави фактуру у форми коју је утврдио Републички фонд, за пружене здравствене услуге на начин и у роковима како је то утврђено упутством о фактурисању здравствених услуга, лекова на рецепт и помагала која се издају преко апотеке. 8

10 Републички фонд за здравствено осигурање донео је Инструкцију за фактурисање услуга здравствене заштите и издатих лекова на рецепт у години број /11 од године. Наведеном Инструкцијом у делу II Испостављање фактуре у тачки 9. одређен је начин издавања рачуна за издате лекове на рецепт и за издата помагала у апотеци као и рокови за фактурисање. Филијала Републичког фонда са апотеком и здравственом установом која у свом саставу има апотеку, закључује Уговор о издавању лекова на рецепт и одређених помагала осигураним лицима. За издате лекове на рецепт апотека испоставља фактуру на обрасцу који је утврђен софтверским пакетом Републичког фонда за здравствено осигурање (подсистем за издате лекове). У фактури се у складу са овом инструкцијом исказује наплаћена партиципација и за тај износ се умањује потраживање од Републичког фонда. Уз фактуре за издате лекове на рецепт обавезно се прилажу рецепти, односно налози за помагала. Рокови за фактурисање лекова према Инструкцији су до 20-ог у месецу за прву половину у месецу и до 5-ог за другу половину претходног месеца. Здравственим установама које фактуре нису испоставиле у утврђеном року не преносе се средства док се не ажурирају фактуре. Средства се преко филијала преносе здравственим установама сразмерно вредности испостављених фактура. Контрола електронске фактуре у првостепеном поступку врши се на основу административних, логичких и медицинских критеријума. У другостепеном поступку контроле Филијала је дужна да врши контролу фактура у складу са важећим подзаконским актима Републичког фонда. После извршене контроле Филијала, у случају неправилности, фактуру у целости оспорава у складу са Правилником о рачуноводству Републичког фонда. Здравствена установа је дужна да отклони недостатке у року од 5 дана од дана достављања оспорења. На основу члана 184. Закона о здравственом осигурању може се образовати арбитража за решавање евентуалних спорова између филијала, односно Републичког фонда и давалаца здравствених услуга, а у вези са закључивањем, изменом и спровођењем уговора о пружању здравствене заштите. Арбитражу чине представници филијале, односно Републичког фонда, даваоци здравствених услуга, удружења здравствених установа, коморе здравствених радника и Министарства здравља. Члановима 186. и 187. Закона о здравственом осигурању je прописано да Републички фонд за здравствено осигурање врши контролу правилности извршавања закључених уговора као и законитог и наменског коришћења финансијских средстава обавезног здравственог осигурања пренетих даваоцима здравствених услуга за остваривање законом утврђених права осигураних лица. Републички фонд за здравствено осигурање је донео Правилник о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ( Службени гласник РС број 38/2006). Контролу спровођења закључених уговора између филијала и даваоца здравствених услуга врше Дирекција, Покрајински фонд и филијале. Контролу спровођења закључених уговора врше службена лица- надзорници осигурања. Чланом 17. Правилника прописано је да о предложеним мерама надзорника осигурања одлуку доноси директор Републичког фонда, односно директор филијале који о томе обавештава директора Републичког фонда. Законом о здравственом осигурању у члановима 240. и 243. прописане су казнене одредбе за здравствене установе уколико не обезбеде потребне лекове за осигурано лице, 9

11 медицинска средства, имплантате и за Републички фонд ако не прихвати захтев даваоца здравствених услуга са којима је закључио уговор о пружању здравствене заштите из средстава обавезног здравственог осигурања за образовање арбитраже Уговарање са Републичким фондом за здравствено осигурање Чланом 50. Правилника прописани су критеријуми за утврђивање накнада апотеци из Плана мреже за снабдевање лековима и одређеним помагалима као и уговорена накнада. Уговорена накнада за лекове обухвата цене лекова које су утврђене Правилником о Листи лекова који се прописују на терет средстава обавезног здравственог осигурања и трошкове промета на мало за издате лекове на лекарски рецепт у износу 12% који се обрачунавају на велепродајну цену лека. У оквиру уговорене накнаде признаје се и обрачунати порез на додату вредност. Истим чланом утврђено је да уговорена накнада за помагала обухвата трошкове промета на мало у износу од 4% који се обрачунавају на набавну цену помагала као и обрачунати порез на додату вредност. Изузетно, за лекове на лекарски рецепт који се користе за лечење ХИВ инфекције Републички фонд признаје трошкове промета на мало од 6% на велепродајну цену лекова. Планирана средства за партиципацију утврђена су у висини наплаћене партиципације исказане у фактури за период јануар новембар године и пројектоване на годишњи ниво. Чланом 57. Закона о буџетском систему прописано је да уговори о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Чланом 54. Правилника уређено је да је Апотека обавезна да изда лек прописани на лекарском рецепту, а у случају да не располаже наведеним леком може издати други лек као замену, истог генеричког састава, исте или ниже цене, ако лекар изричито није написао да се изда прописани лек. Апотека води податке о врсти и количини издате замене лекова и о томе доставља филијали тромесечни извештај. Коначни обрачун са апотекама врши се у складу са закљученим уговором, а према Инструкцији о начину и поступку спровођења коначног годишњег обрачуна припадајуће накнаде са даваоцима здравствених услуга за годину (03 број /11 од године). Накнада се признаје у висини трошкова исказаних у фактурама по умањењу партиципације. Републички фонд за здравствено осигурање је године донео допуну Инструкције о начину и поступку спровођења коначног годишњег обрачуна припадајуће накнаде са даваоцима здравствених услуга за годину 03 број /11-1. Инструкција је допуњена у делу који се односи на Изречене мере по основу контроле спровођења уговорених обавеза. У записницима о извршеној контроли, када се контролисани период односи на претходне године, изречене мере могу бити повраћај средстава или умањење преноса средстава за одређене намене. Републички фонд за здравствено осигурање Филијала за Борски округ закључила је Уговор о снабдевању осигураних лица лековима и појединим помагалима за годину број / од године са Апотеком Бор. Наведени уговор је закључен у складу са Правилником о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања и Правилником о 10

12 медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања 6. Чланом 10. Уговора прописано је да је апотека обавезна да обезбеди потребну количину и асортиман лекова са Листе лекова за редовно и континуирано снабдевање лековима осигураних лица примењујући начела економичности и ефикасности. Уговорена накнада за набавку лекова који се издају на рецепт и појединих помагала износила је хиљада динара и то за: лекове на рецепт у износу од хиљада динара поједина помагала у износу од хиљада динара Партиципација је утврђена у износу од хиљадa динара и садржана је у укупној уговореној накнади. Износ партиципације је утврђен у складу са општим актом којим је утврђена Листа лекова, општим актом о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног социјалног осигурања и о партиципацији за годину и Предрачуном средстава за годину. Чланом 15. Уговора утврђено је да апотека испоставља филијали фактуру уз умањење од 10%, у складу са Протоколом о сарадњи у поступку снабдевања лековима за годину који је Републички фонд потписао са произвођачима лекова. Наведеним чланом апотека се и обавезала да ће по извршењу плаћања појединачних фактура од стране Републичког фонда за здравствено осигурање извршити своју обавезу према веледрогеријама за испоручене лекове који се издају осигураним лицима на рецепт, у року од три дана од дана преноса средстава на рачун апотеке. Републички фонд за здравствено осигурање је дана године са Апотеком Бор спровео Коначни обрачун за период до године и године закључио Анекс I Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и појединим помагалима за годину којим је утврђен дуг по обрачуну у износу од хиљада динара. Табела 1: Преглед потраживања апотеке од РФЗО за издате лекове на рецепт Р. бр. Назив установе Ненаплаћена потраживањ а за издате лекове на рецепт у години (дуг РФЗО из год.) Фактурисана вредност лекова који се издају на рецепт за годину Фактурисана вредност лекова који се издају на рецепт за годину (са партиципацијо м) Наплаћена партиципац ија за издате лекове на рецепт у години Фактуриса на вредност лекова који се издају на рецепт за годину умањена за наплаћену партиципа цију Умањења потражив ања од РФЗО по Протокол у о сарадњи у снабдева њу лекова у години Пренета средства од РФЗО за лекове издате на рецепт у години (у хиљадама динара) Ненаплаће на потражива ња од РФЗО за издате лекове на рецепт којa се преносе у наредну буџетску годину Набавна вредност лекова који су издати на рецепт садржана у фактуриса ној вредности (4-5) (3+6-8) 10 Апотека 1 Бор ("Сл. гласник РС", бр. 22/2008, 42/2008, 106/2008, 110/2008, 115/2008, 120/2008, 17/2010, 22/2010 и 80/2010) 11

13 Набавка лекова који се издају на рецепт Фактурисана вредност лекова издатих на рецепт износи хиљада динара, а набавна вредност лекова издатих на рецепт садржана у фактурисаној вредности износи хиљада динара. Набавна вредност лекова који се издају на рецепт исказана је по ценама лекова из Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, чији је режим издавања на рецепт. Чланом 51. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину прописано је да у циљу ефикасног и рационалног трошења средстава обавезног здравственог осигурања апотека обезбеђује лекове у складу са законом којим се уређују јавне набавке. У поступку ревизије је утврђено да Апотека Бор набавку лекова који се издају на рецепт није вршила у складу са законом којим се уређују јавне набавке. Апотека се у објашњењу, као разлог за неспровођење јавних набавки лекова, позвала на члан 7. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама у којем је прописано да се одредбе овог закона не примењују на набавке добара које наручилац набавља ради даље продаје, ради прераде и продаје, као и ради пружања услуга трећим лицима на тржишту, под условом да наручилац нема искључива права препродаје или изнајмљивања тих добара, односно пружања услуга за које ће та добра користити. Законом о здравственој заштити у члану 47. прописано је да се здравствене установе које се оснивају средствима у државној својини оснивају у складу са Планом мреже здравствених установа који доноси Влада а чланом 48. је прописано да апотеке оснива општина, односно град. Чланом 100. Закона о здравственој заштити прописано је да је апотека здравствена установа у којој се обавља фармацеутска здравствена делатност на примарном нивоу. Апотеке између осталог обављају и промет лекова и одређених врста медицинских средстава на мало, а на основу плана за набавку лекова и медицинских средстава за редовне и ванредне потребе. Републички фонд за здравствено осигурање је на основу члана 179. Закона о здравственом осигурању донео Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину. Чланом 50. наведеног Правилника су утврђени критеријуми за утврђивање накнаде апотеци из Плана мреже за снабдевање лековима и одређеним помагалима. На основу утврђених критеријума Републички фонд за здравствено осигурање је са апотекама из Плана мреже закључио уговоре којима је уређено снабдевање осигураних лица лековима са Листе лекова који се прописују и издају на лекарски рецепт чиме су само апотекама са којима су закључени уговори дата искључива права за издавање лекова на рецепт и рефундирање трошкова насталих приликом издавања лекова на рецепт. Апотека, захваљујући томе што издаје лекове на рецепт и рефундира трошкове набавке лекова из јавних прихода (од Републичког фонда за здравствено осигурање) има искључиво право које је издваја на тржишту од приватних апотека те се на набавку лекова који се издају на лекарски рецепт не може применити одредба члана 7. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 12

14 Вредност фактурисаних лекова који су издати на рецепт за чију набавку у години није спроведен поступак јавне набавке износи хиљада динара. Утврђено је: Апотека Бор је вршила набавку лекова са Листе лекова (лекови који се издају на рецепт ) без спровођења поступака јавних набавки, са позивом на одредбе Закона о јавним набавкама којима су прописане набавке на које се закон не примењује (члан 7. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама). Наведене одредбе не могу се примењивати на набавку лекова који се издају на рецепт. На овај начин Апотека Бор није поступила у складу са чланом 57. Закона о буџетском систему којим је прописано да уговори о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова,које закључују корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Фактурисана вредност лекова издатих на рецепт који су набављени на овај начин износи хиљада динара. Апотека је испостављала фактуре Републичком фонду за здравствено осигурање за лекове са Листе лекова (лекови који се издају на рецепт ) које није обезбедила у складу са законом којим се уређују јавне набавке што није у складу са чланом 51. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину којим је прописано да у циљу ефикасног и рационалног трошења средстава обавезног здравственог осигурања, апотека обезбеђује лекове у складу са законом којим се уређују јавне набавке. Препорука: Препоручује се Апотеци Бор да набавке лекова са Листе лекова за осигурана лица Републичког фонда (лекови који се издају на рецепт ) врши у складу са законом којим се уређују јавне набавке Примања од лекова који се издају на рецепт Чланом 14. Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и појединим помагалима за годину утврђена је накнада Апотеци у износу од хиљада динара која садржи цену лека из општег акта којим је утврђена Листа лекова, односно набавну цену помагала, трошкове промета на мало, обрачунати порез на додату вредност и партиципацију. Табела 2: Преглед примања од лекова на рецепт и помагала (у хиљадама динара) Пpимања од продаје Пренета средства од стране РФЗО-а лекова и помагала који За лекове који За помагала се издају на рецепт се издају на која се издају исказанa у извештају о Редни број Назив установе рецепт на рецепт Разлика извршењу буџета - Укупно умањена за умањена за Образац 5 (ОП обaвезе за обaвезе за конто ОOСО- ПДВ ПДВ колона 9) (4+5) 7 (6-3) 1 Апотека Бор Републички фонд за здравствено осигурање извршио је пренос средстава за фармацеутске услуге и материјале и помагала Апотеци Бор у износу од хиљада динара. 13

15 Пренета средства умањена за обрачунати ПДВ износе хиљада динара и састоје се из трошкова промета (марже) и цене лекова са Листе лекова и представљају примања од продаје лекова на рецепт из средстава ООСО. Апотека је примљена средства од Републичког фонда за здравствено осигурање у износу од хиљада динара евидентирала у корист примања од продаје робе за даљу продају - Економска класификација и исказала у Извештају о извршењу буџета Образац 5, ОП Средства ООСО - Колона 9. Утврђено је: Апотека Бор је исказала примања од лекова издатих на рецепт и помагала на налог у Извештају о извршењу буџета Образац 5, ОП Средства ООСО - Колона 9, у складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и Уговором о снабдевању осигураних лица лековима и појединим помагалима за годину број: / од године Издаци за лекове који се издају на рецепт Апотека Бор се Уговором обавезала да ће по извршењу плаћања појединачних фактура од стране Републичког фонда за здравствено осигурање извршити своју обавезу према веледрогеријама за испоручене лекове који се издају осигураним лицима на рецепт, у року од три дана од дана преноса средстава на рачун апотеке. Пренета средства од Републичког фонда за здравствено осигурање за фактурисане издате лекове на рецепт и помагала умањена за ПДВ и трошкове промета на мало (маржу), који су садржани у фактурисаној вредности према члану 14. Уговора, износе хиљада динара. Издаци за издате лекове на рецепт и помагала у Извештају о извршењу буџета образац 5, у периоду од до године на ознаци ОП 5369 Средства ООСО Колона 9 исказани су у износу од хиљада динара што је за хиљада динара мање од средстава која је Републички фонд за здравствено осигурање пренео за измирење обавеза према веледрогеријама (пренета средства умањена за ПДВ и маржу). Табела 3: Преглед издатака за лекове и помагала Редни број Назив установе Издаци за набавку лекова и помагала који се издају на рецепт - Образац 5 (OП конто ООСО - колона 9) (у хиљадама динара) Пренета средства од стране РФЗО-а За набавку За набавку лекова помагала која који се издају на се издају на Разлика рецепт умањена рецепт Укупно за обавезе за ПДВ умањена за и маржу обавезе за ПДВ и маржу (4+5) 7 (6-3) 1 Апотека Бор Утврђено је: Апотека Бор је за хиљада динара мање исказала издатке за залихе робе за даљу продају конто (лекове на рецепт и помагала) на терет средстава ООСО - 14

16 колона 9 у Извештају о извршењу буџета Образац 5, што није у складу са одредбама члана 10. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и није усагласила издатке за лекове на рецепт и помагала како је опредељено Уговором о снабдевању осигураних лица лековима и појединим помагалима за годину, број: / од године, (цена лекова са Листе лекова, трошкови издавања лекова и пореза на додату вредност), са износом средстава који је Републички фонд за здравствено осигурање пренео Апотеци сразмерно вредности испостављених фактура. Препорука: Препоручује се Апотеци Бор да издатке за издате лекове на рецепт и помагала (залихе робе за даљу продају) исказује у Извештају о извршењу буџета Образац 5 у складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања Протокол о сарадњи у поступку снабдевања лековима за годину Републички фонд за здравствено осигурање закључио је Протокол о сарадњи у поступку снабдевањa лековима за годину са Носиоцима дозволе за лек и Носиоцима дозволе за промет лековима. 7 Овим Протоколом уређени су односи између Републичког фонда за здравствено осигурање, институције која је Законом о здравственом осигурању поверена надлежност да врши јавна овлашћења у обезбеђивању и спровођењу здравственог осигурања и Носиоца дозволе. Носилац дозволе се обавезује да књижним одобрењем, у износу од 10%, умањи своје потраживање према веледрогеријама односно апотекама, за фактурисане лекове који ће бити издати на рецепт. Умањење цене лека за лекове са Листе лекова односи се само на онај део цене лека који сноси Републички фонд за здравствено осигурање према Правилнику о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Протоколом је утврђен рок плаћања за ове испоручене лекове и то до 120 дана, а најкасније до 150 дана од дана пријема сваке појединачне фактуре. Чланом 8. Протокола дефинисано је да Протокол ступа на снагу године, а односи се на снабдевање лековима испорученим од дана ступања на снагу Протокола до године. Табела 4: Реализована умањења обавеза за лекове који се издају на рецепт по Протоколу РФЗО (у хиљадама динара) Подаци из књиговодствене Подаци из књиговодствене евиденције Апотеке евиденције Филијале РФЗО Разлика Члан 2. Закона о лековима и медицинским средствима (Сл. гласник РС, бр. 30/2010 од ) дефинише да је носилац дозволе за лек произвођач лека који има дозволу за производњу лекова у Републици Србији; заступник или представник иностраног произвођача који има седиште у Републици Србији: заступник иностраног правног лица које је носилац дозволе за лек у земљама у ЕУ или у земљама које имају исте захтеве за издавање дозволе за лек и који има седиште у Републици Србији; правно лице са седиштем у Републици Србији на које је произвођач пренео дозволу за лек, односно коме је дао право на стицање својства носиоца дозволе за лек из свог производног програма. Носилац дозволе за промет лекова, односно медицинских средстава на велико јесте правно лице које има дозволу за промет на велико коју је издало надлежно министарство. 15

17 Апотека Бор је у својим пословним књигама исказала умањења обавеза за лекове који се издају на рецепт по Протоколу Републичког фонда за здравствено осигурање више за хиљада динара. Према добијеном објашњењу одступање је настало из разлога што један део књижних одобрења која су потврђена од стране веледрогерија крајем године није обухваћен у Спроведеном коначном обрачуну Републичког фонда за здравствено осигурање са апотеком и Завршном рачуну Републичког фонда за здравствено осигурање. Апотека је умањила обавезе према добављачима за одобрене бонитете у години а потраживања од Републичког фонда за здравствено осигурање у јануару године Умањења обавеза према добављачима за лекове који се издају на рецепт (бонитети, каса-сконто) Апотека Бор остваривала је бонитете по основу набавке лекова који се издају на рецепт а на основу уговора закључених непосредно са веледрогеријама. Табела 5: Преглед остварених бонитета непосредно са веледрогеријама и трошкова промета лекова на мало марже (у хиљадама динара) Прерачуната маржа Бонитети остварени Набавна цена лекова Проценат марже и садржана у пренетим непосредно са Mаржа и издатих на рецепт у бонитета на набавну средствима са веледрогеријама умањени бонитети години вредност лекова партиципацијом за ПДВ (2+3) 5 (4/1х100) ,24% Износ остварених бонитета Апотеке непосредно од веледрогерија је хиљада динара. Овим износом Апотека је умањила своје обавезе према веледрогеријама за лекове који се издају на рецепт и издатке за набавку лекова. На овај начин је увећана разлика између цене лекова по којој Републички фонд за здравствено осигурање плаћа апотеци и набавне цене лекова по којој апотека плаћа добављачу за хиљада динара што у односу на уговорену маржу представља повећање разлике у цени за 18,68%. Апотека Бор је у години извршењем уговора са Фондом остварила укупну разлику у цени у износу од хиљада динара (маржа и непосредно остварени бонитети) односно 14,24% набавне вредности лекова по цени са Листе лекова. V ПРЕТХОДНИ ПОСТУПЦИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА СА СУБЈЕКТОМ РЕВИЗИЈЕ ПРЕ ИЗРАЖАВАЊА МИШЉЕЊА 1. Ради спровођења ревизије Консолидованог извештаја Републичког фонда за здравствено осигурање за годину, Генерални државни ревизор поднео је Захтев за приступ изворима података број: / од 01. јуна године Апотеци Бор. 2. Апотека Бор је доставила податке уз акт број: 1994 од године. 3. Нацрт Извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја за годину је достављен. 4. Апотека Бор је доставила акт број: 3326 од године у ком је навела да не оспорава налазе у Нацрту Извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја за годину. 16

18 5. Одговорно лице од до године, Даринка Агић је доставила Приговор на Нацрт Извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја за годину дана године. 6. Предлог Извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја за годину је достављен. 7. Апотека Бор није доставила приговор на Предлог Извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја за годину. 8. Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја за годину је достављен. VI ПРЕПОРУКЕ Препоручује се Апотеци Бор да: 1. Набавку лекова са Листе лекова за осигурана лица Републичког фонда (лекови који се издају на рецепт ) врши у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 2. У потпуности уреди материјално рачуноводство за лекове и медицинска средства која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, које је прописано чланом 53. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад. 3. Издатке за издате лекове на рецепт и помагала (залихе робе за даљу продају) исказује у Извештају о извршењу буџета Образац 5 у складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања. 17

Izvestaj za Apoteku Vrsac

Izvestaj za Apoteku Vrsac РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ АПОТЕКЕ ВРШАЦ Број: 400-75/2012-01 Београд, 25.12.2012. године САДРЖАЈ:

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МИЛКА ДИМАНИЋ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2013.

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

1

1 POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2015. godine i izveštaj nezavisnog revizora S A D R Ž A J Strana Izveštaj

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana Izveštaj nezavisnog revizora 1 3 Konsolidovani

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2017. године Београд, 2018. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ----------------------------------------------

Више

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ БЕОГРАД РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ БЕОГРАД РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених простора, и то великих и малих сала Београд, децембар 2017.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

Предлог извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналну по

Предлог извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања   Фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналну по РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И НАБАВКИ И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2013. ГОДИНУ Број:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5 1 Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09) i člana 17. stav 3. tačka 7. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, Skupština Organizacije,

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс:

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-там: РЦЈЗ С@ ГЈ20.ГЗ ПИБ бр. 101288707 мат.

Више

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: тум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84 тачка 5 Закона о буџетском систему ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Microsoft Word - STU_Izvestaj o nalazima cinjenicnog stanja_2018_FINAL_.docx

Microsoft Word - STU_Izvestaj o nalazima cinjenicnog stanja_2018_FINAL_.docx SRPSKA TRIATLONSKA UNIJA BEOGRAD IZVEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA IZVEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA Srpska triatlonska unija, Beograd Izvršili smo pregled dokumentacije Srpske Triatlonske Unije

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ Снежана Трњаковић Врховни државни ревизор РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СПРОВЕДЕНЕ

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

untitled

untitled ABCD KPMG d.o.o. Beograd Kraljice Natalije 11 11000 Belgrade Serbia Telephone: Fax: E-mail: Internet: +381 11 20 50 500 +381 11 20 50 550 info@kpmg.co.yu www.kpmg.co.yu Agencija za privredne registre BD

Више

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno На основу члана 101. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон,103/2015,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Microsoft Word - RI032-06konacni.doc

Microsoft Word - RI032-06konacni.doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji a Bar-Boljare Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015, 13/2015, 31/2015 i 37/2016.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ : 400-89/2019-05/9 Београд, 17. јул 2019. године Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

untitled

untitled ABCD KPMG d.o.o. Beograd Studentski trg 4 11000 Belgrade Serbia Telephone: Fax: E-mail: Internet: +381 11 328 28 92 +381 11 328 11 93 info@kpmg.co.yu www.kpmg.co.yu Agencija za privredne registre BD 7113

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

Извјештај о ревизији

Извјештај о ревизији ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о ревизији

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Број: 400-3127/2018-06/11 Београд, 08. март 2019. године

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286, 211 312 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА - БУЏЕТСКОГ ФОНДA ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА

Више

Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број

Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00, 102/09 и 54/10), члана 24. Правилника о годишњим

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1849-2/2016-04 Београд,

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH Служба за ревизију финансијског пословања На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

РЕПУБЛИКА СРБИJА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПР

РЕПУБЛИКА СРБИJА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПР РЕПУБЛИКА СРБИJА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УПРАВЕ ЗА ШУМЕ, БУЏЕТСКОГ

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH Служба за ревизију финансијског пословања На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ШИД ЗА 2013.

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br. 5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Лане“ Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања  Предшколске установе „Лане“ Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЛАНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака ( Службени гласник БиХ, број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више