Microsoft Word - Registar za 2012

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Registar za 2012"

Транскрипт

1 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 1. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка Топола за годину (1.) 1 ОДЛУКЕ 2. Одлука о изменама одлуке о доношењу Локалног акционог плана запошљавања општине Бачка Топола за период године (1.) Одлука о доношењу Локалног акционог плана запошљавања општине Бачка Топола за годину (1.) 16. Одлука о делимичном преносу оснивачких права над Јавним информативним предузећем Бачка Топола из Бачке Тополе (2.) 17. Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде и других трошкова одборника Скупштине општине и чланова радних тела Скупштине општине Бачка Топола (2.) 18. Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштити пољопривредног земљишта од пољских штета и забрани номадске испаше стоке на територији општине Бачка Топола (2.) Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Бачка Топола (2.) Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Бачка Топола (6.) Одлука о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за годину (7.) Одлука о додели признања Про урбе у години (7.) Одлука о потврђивању мандата нових одборника у Скупштини општине Бачка Топола (7.) Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за годину (8.) Одлука о изменама и допунама Oдлуке о одређивању коефицијента за обрачун и исплату плата изабраних, постављених и именованих лица у органима и организацијама општине (8.) 63. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног информативног предузећа Бачка Топола у Бачкој Тополи (8.) 113. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут II реда П-119 Хоргош-Бачка Паланка (државни пут II реда бр. 103 Бајмок-Бачка Топола- Сента-Чока-Црна Бара) (9.) 114. Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Бачка Топола (9.)

2 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 2. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 115. Одлука о висини годишњег износа локалних јавних прихода за које се не утврђује задужење и не доноси решење за годину (9.) Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама (9.) Одлука о измени Статута општине Бачка Топола (9.) Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за годину (10.) Одлука о буџету општине Бачка Топола за годину (10.) Одлука о локалним комуналним таксама (10.) Одлука о додељивању посебног права ЈП Комград Бачка Топола чији је оснивач општине Бачка Топола, за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује (10.) 169. Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бачка Топола-зграда угоститељства (Рекреационо-спортски центар Венус Маршала Тита бр. 63. у Бачкој Тополи (10.) Одлука о измени Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Бачка Топола (10.) Одлука о додељивању посебног права Јавном предузећу за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење чији је оснивач општина Бачка Топола за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује (10.) Одлука о измени Одлуке о општинским административним таксама (10.) Одлука о измени и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Бачка Топола (10.) 390 ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА 19. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачка Топола за период од године (2.) 65 РЕШЕЊА 4. Решење о давању сагласности на измене Годишњег програма пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за годину (1.) 5. Решење о разрешењу члана Школског одбора у Средњој техничкој школи Шинкович Јожеф Бачка Топола (1.) 6. Решење о именовању члана Школског одбора у Средњој техничкој школи Шинкович Јожеф Бачка Топола (1.) 7. Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе за децу Бамби Бачка Топола (1.)

3 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 3. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 8. Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе за децу Бамби Бачка Топола (1.) 21. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачка Топола за период од до г. (2.) 22. Решење о давању сагласности на измене Програма пословања Јавног предузећа Тржница д.о.о. Бачка Топола за годину (2.) 23. Решење о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (2.) 24. Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (2.) 25. Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (2.) Решење о избору Председника Скупштине општине Бачка Топола (6.) Решење о избору Заменика председника Скупштине општине Бачка Топола (6.) Решење о постављању секретара Скупштине општине Бачка Топола (6.) Решење о избору Председника општине Бачка Топола (6.) Решење о избору Заменика председника општине Бачка Топола (6.) Решење о избору чланова Општинског већа општине Бачка Топола (6.) Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа Тржница д.о.о. Бачка Топола за годину (7.) Решење о избору чланова Комисије за буџет и финансије (7.) Решење о избору чланова Комисије за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине (7.) Решење о избору чланова Комисије за пољопривреду и задругарство (7.) Решење о избору чланова Комисије за развој пољопривреде, мале привреде и приватно предузетништво (7.) Решење о избору чланова Комисије за развој општине (7.) Решење о избору чланова Комисије за избор и именовање (7.) Решење о избору чланова Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине (7.) Решење о избору чланова Комисије за представке и жалбе (7.) Решење о избору чланова Комисије за образовање, културу и развој информатике (7.) 212

4 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 4. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 57. Решење о избору чланова Комисије за здравство, друштвену бригу о деци, социјалну заштиту и заштиту породице (7.) Решење о избору чланова Комисије за омладину и спорт (7.) Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног информативног предузећа Бачка Топола у Бачкој Тополи (8.) 65. Решење о давању сагласности на Измену и допуне Програма пословања Јавног предузећа Тржница д. о. о. Бачка Топола за годину (8.) 66. Решење о давању сагласности на Измену Годишњег програма Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката комуналне заједничке потрошње и урбанистичко планирање и уређење за годину (8.) 67. Решење о образовању Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за годину у општини Бачка Топола (8.) 68. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за комунално-стамбено грађевинске делатности Комград Бачка Топола (8.) 69. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за комунално-стамбено грађевинске делатности Комград Бачка Топола (8.) 70. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комунално-стамбено грађевинске делатности Комград Бачка Топола (8.) 71. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комунално-стамбено грађевинске делатности Комград Бачка Топола (8.) 72. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката комуналне заједничке потрошње и урбанистичко планирање и уређење (8.) 73. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката комуналне заједничке потрошње и урбанистичко планирање и уређење (8.) 74. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката комуналне заједничке потрошње и урбанистичко планирање и уређење (8.) 75. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката комуналне заједничке потрошње и урбанистичко планирање и уређење (8.) 76. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружања услуга на њој Тржница д. о. о. Бачка Топола (8.) 77. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружања услуга на њој Тржница д. о. о. Бачка Топола (8.)

5 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 5. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 78. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружања услуга на њој Тржница д. о. о. Бачка Топола (8.) 79. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружања услуга на њој Тржница д. о. о. Бачка Топола (8.) 80. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног информативног предузећа Бачка Топола у Бачкој Тополи (8.) 81. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног информативног предузећа Бачка Топола у Бачкој Тополи (8.) 82. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног информативног предузећа Бачка Топола у Бачкој Тополи (8.) 83. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног информативног предузећа Бачка Топола у Бачкој Тополи (8.) 84. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Др. Јанош Хаџи Бачка Топола (8.) 85. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Др. Јанош Хаџи Бачка Топола (8.) 86. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Др. Јанош Хаџи Бачка Топола (8.) 87. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Др. Јанош Хаџи Бачка Топола (8.) 88. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Установе за обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола (8.) 89. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Установе за обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола (8.) 90. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Установе за обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола (8.) 91. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола (8.) 92. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома културе општине Бачка Топола (8.) Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе општине Бачка Топола (8.) 94. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома културе општине Бачка Топола (8.) 95. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома културе општине Бачка Топола (8.)

6 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 6. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 96. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (8.) 97. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (8.) 98. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (8.) 99. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (8.) 100. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за развој пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (8.) 101. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (8.) 102. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (8.) 103. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (8.) 104. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Бачка Топола (8.) 105. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Бачка Топола (8.) 106. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Бачка Топола (8.) 107. Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Бачка Топола (8.) 108. Решења о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Топола (8.) 118. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног информативног предузећа Бачка Топола за годину (9.) 119. Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење (9.) 120. Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење (9.) 121. Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој Тржница д.о.о. Бачка Топола (9.) 122. Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој Тржница д.о.о. Бачка Топола (9.)

7 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 7. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 123. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој Тржница д.о.о. Бачка Топола (9.) 124. Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој Тржница д.о.о. Бачка Топола (9.) 125. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа комунално стамбено грађевинске делатности Комград Бачка Топола (9.) 126. Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа комунално стамбено грађевинске делатности Комград Бачка Топола (9.) 127. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (9.) 128. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (9.) 129. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Дома културе општине Бачка Топола (9.) 130. Решење о именовању председника Надзорног одбора Дома културе општине Бачка Топола (9.) 131. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (9.) 132. Решење о именовању председника Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (9.) 133. Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације општине Бачка Топола (9.) 134. Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Бачка Топола (9.) 135. Решење о разрешењу председника и чланова Савета за равноправност полова у општини Бачка Топола (9.) 136. Решење о избору председника и чланова Савета за равноправност полова у општини Бачка Топола (9.) 137. Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (9.) 138. Решење о именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (9.) 139. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (9.) 140. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе за децу Бамби Бачка Топола (9.)

8 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 8. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 141. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе за децу Бамби Бачка Топола (9.) 142. Решење о разрешењу чланова Школског одбора у Гимназији и економској школи Доситеј Обрадовић Бачка Топола (9.) 143. Решење о именовању чланова Школског одбора у Гимназији и економској школи Доситеј Обрадовић Бачка Топола (9.) 144. Решење о разрешењу члана Школског одбора у Средњој техничкој школи Шинковић Јожеф Бачка Топола (9.) 145. Решење о именовању Школског одбора у Средњој техничкој школи Шинковић Јожеф Бачка Топола (9.) 146. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (9.) 147. Решење о престанку функције Заменика председника општине Бачка Топола (Др Тот Ференц) (9.) 148. Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Бачка Топола (Манић Иштван) (9.) Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (Баби Атила) (9.) Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Бачка Топола ( Драго Др Радујковић) (9.) Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (Др Керепеш Зоран) (9.) Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Бачка Топола (Немања Трапарић) (9.) Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (Мајлат Бела) (9.) Решење о давању сагласности на План и Програм пословања Јавног предузећа за комунално-стамбено грађевинске делатности Комград п.о. Бачка Топола за годину (10.) 163. Решење о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за годину (10.) 164. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичког планирање и уређење Бачка Топола за годину (10.)

9 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 9. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 165. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Тржница д.о.о. Бачка Топола за годину (10.) 166. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног информативног предузећа Бачка Топола за годину (10.) 174. Решење о разрешењу председника Управног одбора Јавног информативног предузећа Бачка Топола у Бачкој Тополи (10.) 175. Решење о именовању председника Управног одбора Јавног информативног предузећа Бачка Топола у Бачкој Тополи (10.) Решење о разрешењу чланова Школског одбора Пољопривредне школе Бачка Топола (10.) Решење о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе Бачка Топола (10.) Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга о њој Тржница д.о.о. Бачка Топола (10.) 179. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој Тржница д.о.о. Бачка Топола (10.) 180. Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Топола (10.) 181. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош (10.) 182. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Туристичке организације општине Бачка Топола (10.) ЗАКЉУЧЦИ 9. Закључак о давању сагласности на измене и допуне Споразума о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом (1.) Закључак о усвајању Кодекса добре управе Општине Бачка Топола (1.) Закључак о упућивању иницијативе за проглашење елементарне непогоде-суше у општини Бачка Топола (8.) 110. Закључак о овлашћењу Општинског већа општине Бачка Топола за прибављање средстава путем конкурса и донација у земљи и иностранству ради финансирања постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола, Бајша и Зобнатица (8.) АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКА 158. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Стара Моравица (9.) 314

10 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 10. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РЕШЕЊА 13. Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за годину у општини Бачка Топола (1.) 43. Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких странака у периоду од до године (6.) Решење о распоређивању средстава за финансирање редовног рада Политичких субјеката у периоду од до године (8.) Решење о изменама Решења о образовању Комисије за доделу стипендија и именовању њених чланова (9.) 310 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПРОГРАМИ 155. Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Бачка Топола (9.) Посебан програм за унапређење услова живота у општини Бачка Топола из средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у години (9.) Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају општине Бачка Топола у години (9.) 313 РЕШЕЊА 11. Решење о изменама Решења о образовању Локалног савета за запошљавање (1.) Решење о изменама Решења о именовању Комисије за утврђивање висине дотације удружењима грађана на територији општине Бачка Топола (1.) 29. Решење о давању сагласности на цене превоза у линијском превозу путника Бечејпревоз Д.О.О. Бечеј (3.) 112. Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима општине Бачка Топола (8.) Решење о давању сагласности на ценовник пијачних и вашаришних услуга ЈП Тржница д.о.о. Бачка Топола за годину (10.) 395 АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРАВИЛНИК 14. Правилник о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи Бачка Топола (1.) 53

11 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 11. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ АКТ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 26. Решење о одређивању бирачких места (2.) Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Бачка Топола (3.) Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Бачка Топола одржаних године (4.) Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Бачка Топола одржаних године (6.) Извештај о додели мандата новим одборницима Скупштине општине Бачка Топола (7.) 214 АКТИ ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 27. Листа кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у Изборној јединици 6. Бачка Топола, на изборима расписаним за 06. мај године (3.) Извештај о резултатима избора за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему одржаних године (4.) Листа кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у Изборној јединици 6. Бачка Топола на поновљеном гласању године (4.) Извештај о резултатима избора за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању одржаних године (5.) 96 АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 15. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачки Соколац за период од године (1.) 34. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачка Топола за период од године (5.) ИСПРАВКЕ 44. Исправка Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачка Топола за период од у тексту на мађарском језику (6.) 159. Исправка Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење (9.) Издавач:Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за годину износи ,00 динара. Уплатни рачун број: Извршење буџета општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О РЕГИСТАР ЗА 2014. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2014. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 46. Годишњи програм заштите,

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

ОДЛУКЕ

ОДЛУКЕ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ С Е Н Т А РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета Предмет 1 2 3 4 5 1 26.01.2012. 1 ОДЛУКА

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  ОПШТИНЕ  ЧОКА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Х Р О Н О Л О Ш К И Р Е Г И С Т А Р ПРАВНИХ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА ОБЈАВЉЕНИХ У,,СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ ЧОКА'' ЗА 2016. ГОДИНУ Одлуке,,Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА 2013. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ 31. децембар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР БРОЈ 1 2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 5. Статут о изменама и допунама Статута општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

91

91 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXV 24. август 2004. г., XXXV. évfolyam 6. szám Topolya, 2004. augusztus 24. 121. 75. На основу члана 17. став 5. Одлуке о месним заједницама

Више

Microsoft Word - registar objavljenih propisa u 2014 godini.doc

Microsoft Word - registar objavljenih propisa u 2014 godini.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Р Е Г И С Т А Р ЗА 2014. ГОДИНУ 31.12.2014. године Ред. бр. Назив СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ред. бр. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1 Одлука о другим изменама и допунама Статута Општине

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007

Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 Број: 16. 09.06.2016. СТРАНА 47. OLDAL 2016. 06.09. 16. szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 12. Статута

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18   Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXXI 26. новембар г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 11. szám To

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXXI 26. новембар г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 11. szám To СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXXI 26. новембар 2009. г., XXXXI. Évfolyam 11. szám Topolya, 2009. november 26. Број 11. 26.11.2009. СТРАНА 293. OLDAL 2009.11.26.

Више

С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ТРЕБИЊА У ГОДИНИ ТРЕБИЊЕ, ГОДИНЕ

С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ТРЕБИЊА У ГОДИНИ ТРЕБИЊЕ, ГОДИНЕ С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ТРЕБИЊА У 2017. ГОДИНИ ТРЕБИЊЕ, 2017. ГОДИНЕ ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVIII Број 18. ТЕМЕРИН 30.12.2015. Примерак 100,00 динара 338. На основу члана 6. и члана 33. Закона о о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин Година LIV Број 5/2018 40 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштине Бачка Паланка број 24/2013 - пречишћен текст) и члана

Више

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 4. 27.05.2019. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекламацију 10 дана А К Т А ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНР БРУС На основу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОM ЛИСТУ ГРАДА ПАНЧЕВА У ГОДИНИ децембар 2013

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОM ЛИСТУ ГРАДА ПАНЧЕВА У ГОДИНИ децембар 2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОM ЛИСТУ ГРАДА ПАНЧЕВА У 2013. ГОДИНИ децембар 2013 Страна 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА - РЕГИСТАР ЗА 2013. ГОДИНУ СКУПШТИНА ГРАДА

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 2 Нови Бечеј 16.01.2013. године година XLV 1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011 и

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft Word - 39 HRONOLOSKI REGISTAR ZA 2017.doc

Microsoft Word - 39 HRONOLOSKI REGISTAR ZA 2017.doc Страна Број 39 Службени лист града Зрењанина 31. децембар 2017. год. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 31. ДЕЦЕМБАР 2017. БРОЈ: 39 ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР прописа објављених у 2017. години

Више

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 08.годину Службени гласник бр. oд.0.08.године Oдлука о расписивању конкурса за суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног

Више

Microsoft Word - SL LIST SZ

Microsoft Word - SL LIST SZ Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 235. OLDAL 2013.04.26. 9. szám На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Сл. гласник РС, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/11), члана 64. Пословника

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLV Број 30/2013 225 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 28. Закона о комуналним

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број 20 30.11.2015. Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, број 107/2005, 72/2009

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ С Е Н Т А 116. На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр 15/2016), члана 32. став 1.

Више

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст,

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, GODNA L Apatin, 08. mart 2017. godine BROJ 3 84. На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, 4/14 и 12/16) и члана 32 став 1. Одлуке о месним заједницама

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН РЕГИСТАР ЗА 2017. ГОДИНУ 31.12.2017. године Ред. бр. Назив ред. бр. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ број стране бр. сл. листа СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН 1 Измене Програма за унапређење услова

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

osfsdfjksdjf

osfsdfjksdjf СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОДИНА X - БРОЈ 7 П ЕТР ОВ АЦ Н А М Л АВ И 09. о к тобар 2015. године Б е с п л а т а н п р и м е р а к 1. На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 32. Закона о локалној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

SPISAK AKATA USVOJENIH NA SJEDNICAMA SO BUDVA

SPISAK AKATA USVOJENIH NA SJEDNICAMA SO BUDVA SPISAK AKATA USVOJENIH NA SJEDNICAMA SO BUDVA ( MANDATNI SAZIV 2012. - 2016.) 2012. godina I konstitutivna sjednica, održana 02. novembra 2012. godine 1. Zaključak (Konstatacija o prestanku mandata predsjedniku

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА ГОДИНЕ С Е Н Т А БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА 2013. ГОДИНЕ С Е Н Т А 79. На основу члана 7. и 36. став 1. Закона о превозу и друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 09.годину Службени гласник бр. oд 0.0.09.године Закључак (Почетне цене закупа пољопривредног земљишта) Службени гласник бр. oд 6.0.09.године Решење (Измена

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ МАРТ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ МАРТ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 2 20. МАРТ 2019 1 2 100 На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/07, 83/14 - др.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 31. Мај 2016 Службени лист Општине Број: 15 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГОДИНА XVII Број 15 31. Мај 2016. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог броја износи: 40 дин. Рок за рекламацију:

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла 2016. године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 28. - Решење о закључењу Јединственог бирачког

Више

Na osnovu clana 31

Na osnovu clana 31 Na osnovu člana 31. Statuta opštine Tivat ( Službeni list RCG - opštinski propisi br.40/04 i 26/06), i čl.148. Poslovnika o radu Skupštine (Sl.list RCG- opštinski propisi br.8/05,2/06 i 34/08) Skupština

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

GODINA LIV Apatin, 26. februar godine BROJ На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури ( Службени гласник Републике Србије бр.72

GODINA LIV Apatin, 26. februar godine BROJ На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури ( Службени гласник Републике Србије бр.72 GODNA LV Apatin, 26. februar 2018. godine BROJ 3 36. На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури ( Службени гласник Републике Србије бр.72/2009 и 13/2016), члана 21. тачка 9. Статута општине

Више

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач Година LV Број 30/2018 271 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА  УБ Број 1 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 20. март 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 1 Уб, 20. март 2014. године Бесплатан примерак 1. На основу члана 32. тачка

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна 767. 27.11.2013. 116. На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник

Више

Sluzbeni List

Sluzbeni List TИСКОВИНА ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА КОД ПОШТЕ 24000 СУБОТИЦА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СУБОТИЦЕ БРОЈ: 28 ГОДИНА: LV ДАНА:12.децембар 2018. ЦЕНА: 87,00 ДИН. Број: -022-226/2018 Дана: 05.12.2018. године 15/16), члана

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

odluka o opstinskoj upravi

odluka o opstinskoj upravi На основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 18. Статута општине Чајетина (''Општински службени гласник'', број 10/02 и 18/03) на

Више

С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ТРЕБИЊА У ГОДИНИ ТРЕБИЊЕ, ГОДИНЕ

С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ТРЕБИЊА У ГОДИНИ ТРЕБИЊЕ, ГОДИНЕ С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ТРЕБИЊА У 2018. ГОДИНИ ТРЕБИЊЕ, 2018. ГОДИНЕ ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број 10 13. децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXI БРОЈ 12 ЛАПОВО, 09. октобар 2015. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. 156. На основу чл.53. и 54. а у

Више

Sl-38.indd

Sl-38.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 38, 7. август 2019. примерак 80,00 динара Градоначелник 717 На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина  општине Барајево , на седници одржаној  ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу Година LV Број 31/2018 284 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС и 54/2011),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи (Сл. гла СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ БРОЈ 11. 1 На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 3. ТЕМЕРИН 18. МАРТ 2009. Примерак 100,00 динара 17. Председник општине Темерин, на основу члана 1. Одлуке о одређивању Надлежног органа за спровођење поступка

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 18/ Бачка Паланка 30. јун године На основу члана 46. Закона о локалној

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 18/ Бачка Паланка 30. јун године На основу члана 46. Закона о локалној SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 18/2015 190 Бачка Паланка 30. јун 2015. године На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 1 Година: L Бачки Петровац 23. јануара год. С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВА

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 1 Година: L Бачки Петровац 23. јануара год. С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВА С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 1 Година: L Бачки Петровац 23. јануара 2014. год. С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 1. - Статут Општине Бачки Петровац (пречишћени текст),

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVIN

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVIN BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDWOBOSANSKI KANTON

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2012. години, јануар 213.године

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXV Број Годишња претплата 2100,00 динара 144. На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривред

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXV Број Годишња претплата 2100,00 динара 144. На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривред СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXV Број 22 29.07.2019. Годишња претплата 2100,00 динара 144. На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, број: 61/2006,

Више

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 09.годину Службени гласник бр. oд 0.0.09.године Закључак (Почетне цене закупа пољопривредног земљишта) Службени гласник бр. oд 6.0.09.године Решење (Измена

Више

-

- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША ГОДИНА XXIV - БРОЈ 143 НИШ, 12. децембар 2016. Цена овог броја 280 динара Годишња претплата 5000 динара Г Р А Д НИШ 1. На основу члана 11., 32. и 66. Закона о локалној самоуправи

Више

SLSOMI

SLSOMI СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА LI 28.03.2019. БРОЈ 7. LI. ÉVFOLYAM 2019.03.28. 7. SZÁM GODINA LI 28.03.2019. BROJ 7. Страна 2. Година

Више

Sl-16.indd

Sl-16.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 16, 10. април 2019. примерак 100,00 динара Градско веће 281 I. ЈОВАНОВИЋ РАДЕТУ, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за финансије, почев

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач:  Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., 28.09. 2017. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 109. На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА X БРОЈ 9 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА X БРОЈ 9 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 5.5.2014. године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА X БРОЈ 9 90. Бања на телефонској седници одржаној дана 29.4.2014.год.основу, на основу чл.15.одлуке

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР Број 12 30.06.2017 Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња 30.06.2017. године Број: 12 -Скупш тина општине- БРОЈ:11-О6-19/17-1 лист непокретности бр.

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и    л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Microsoft Word - nacrt statuta opstine.docx

Microsoft Word - nacrt statuta opstine.docx На основу члана 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 др. закон и 47/2018) и члана 42. став 1. тачка 1 Статута општине Бачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА... РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА ПАНЧЕВА У ГОДИНИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА... РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА ПАНЧЕВА У ГОДИНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА... РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА ПАНЧЕВА У 2017. ГОДИНИ Страна 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Страна 2 I СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА ОДЛУКЕ Одлука о допуни

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 22. мај године ГОДИНА IV БРОЈ 5 Цена примерка: Годишња претплата: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Инђија».

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 22. мај године ГОДИНА IV БРОЈ 5 Цена примерка: Годишња претплата: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Инђија». СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ SSN 2334-6620 22. мај 2015. године ГОДИНА V БРОЈ 5 Цена примерка: Годишња претплата: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Инђија». 369 На основу члана 32. и члана 38.став 5.Закона о локалној самоуправи

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА 114. Закључак

Више

Microsoft Word - PROGRAM RADA SKUPSTINE ZA GODINU.doc

Microsoft Word - PROGRAM RADA SKUPSTINE ZA GODINU.doc Na osnovu člana 40 Statuta opštine Nikšić ("Službeni list RCG-opštinski propisi", br. 20/04 i 43/06 i «Službeni list CG-opštinski propisi», broj 24/10) i člana 152 Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić

Више

sablon sluzbeni list

sablon sluzbeni list ГОДИНА XXXVII претплата Број 4 Бач, 31. март 2011. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј страна СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 23 Програм рада Скупштине општине Бач за 2011. годину. 64 24 Одлука о ангажовању

Више