Slide 1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Slide 1"

Транскрипт

1 Zaštita potrošača korisnika vodne usluge opskrbe vodom Vesna Trbojević, dipl.ing.građ. Načelnica sektora javne vodoopskrbe i odvodnje Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora 4. Ciklus edukacija namijenjenih udrugama za zaštitu potrošača Zagreb, 19. listopada 2018.

2 Inicijativa Right2Water radi se o prvoj europskoj građanskoj inicijativi iz 2013.g. (službeno podnesena Europskoj komisiji od strane organizatora (20. prosinca 2013.), iznesena u EU parlamentu godine (17. veljače 2014.g.) Potpisana od strane 1,8 milijuna građana EU - što je uvjet za predlaganje propisa o pitanjima iz nadležnosti EU-a Inicijativom se Komisija poziva da podnese zakonodavni prijedlog koji će ostvariti ljudsko pravo na vodu i odvodnju na način kako ga prepoznaje UN, te koji će promovirati vodoopskrbu i odvodnju kao javne usluge neophodne za sve građane Konkretni zahtjevi Inicijative: da institucije EU-a i DČ budu obvezne osigurati da svi stanovnici uživaju pravo na vodu i odvodnju da vodoopskrba i upravljanje vodnim resursima ne budu podvrgnuti tržišnim pravilima te da se onemogući liberalizacija vodnih usluga da se ostvari univerzalan pristup vodi i odvodnji

3 Odgovor Europske komisije na Inicijativu poduprijeti provedbu propisa EU-a o kvaliteti vode pokrenuti javno savjetovanje na razini EU-a o preinaci Direktive o vodi za piće, osobito o lakšem pristupu kvalitetnoj vodi na području EU zagovarati univerzalan pristup sigurnoj vodi za piće i odvodnji kao jedno od prioritetnih područja u okviru ciljeva održivog razvoja slijedi Komunikacija Europske komisije

4 Komunikacija komisije o Europskoj građanskoj Inicijativi Voda i odvodnja za ljudsko pravo! - Voda je javno dobro, a ne roba 1. Prethodni dokumenti: rezolucijom Opće skupštine UN-a 64/292 iz 2010.g. potvrđeno je pravo na sigurnu i čistu vodu za piće i odvodnju kao ljudsko pravo od ključne važnosti za potpuno uživanje života i svih ljudskih prava rezolucijom broj 1693/2009 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe je izjavila da pristup vodi mora biti prepoznat kao temeljno ljudsko pravo budući da je voda nužna za život na zemlji te je resurs koji čovječanstvo mora dijeliti u završnom dokumentu UN-a o održivom razvoju iz 2012.g. (Rio+20) predstavnici država potvrđena je predanost ljudskom pravu na sigurnu vodu za piće i odvodnju, koje će se postupno ostvarivati za stanovništvo uz potpuno poštovanje nacionalne suverenosti

5 Komunikacija Komisije o Europskoj građanskoj Inicijativi Voda i odvodnja je ljudsko pravo! - Voda je javno dobro, a ne roba 2. EU Direktiva: Okvirnom direktivom o vodama EU-a 2000/60/EZ - (prva uvodna izjava) voda nije kao drugi komercijalni proizvod već je nasljeđe koje treba čuvati, zaštititi i postupati s njome kao takvom Članak 5. stavak 1. Zakona o vodama glasi: Voda nije komercijalni proizvod kao neki drugi proizvodi nego je nasljeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti.

6 Zaključci Komunikacije Europske komisije Pokrenuti savjetovanje na razini EU o Direktivi o kakvoći vodi za ljudsku potrošnju, osobito u pogledu poboljšanja pristupa vodi i standarda kakvoće voda u EU Komisija će svojom razvojnom politikom aktivno promicati pristup sigurnoj vodi za piće financiranjem razvojne infrastrukture uključujući i vodnokomunalnu ( preko 3 milijarde Eura za financiranje razvojne infrastrukture) Komisija će poticati inovativne pristupe za razvojnu pomoć (potpora za javno-javna partnerstva), razmjenu najbolje prakse među državama članicama i dr.

7 Zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj Strategija upravljanja vodama (Narodne novine, broj 91/08) Zakon o vodama (Narodne novine, broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18) Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, broj 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16. i 127/17.) Zakon o potvrđivanju protokola o vodi i zdravlju uz konvenciju o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz godine (Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 4, od ) Plan upravljanja vodnim područjima (Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine, broj 153/09.)) Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina (Narodne novine, broj 153/09.))

8 Strategija upravljanja vodama Vodni resurs, ulaganja u razvoj vodoopskrbnih sustava, kao i upravljanje vodoopskrbnim sustavima tretirati kao prvorazredno pitanje nacionalnog suvereniteta i interesa, a vodu kao ljudsko pravo, opće dobro i nacionalno bogatstvo Zakonom o vodama definirati javnu vodnokomunalnu infrastrukturu za vodoopskrbu i odvodnju kao javno dobro i res extra commercio (stvar izvan pravnog prometa) ili stvar u ograničenom prometu (res in commercio limito) U slučaju stečaja, likvidacije, ovrhe vodnokomunalna infrastruktura, kao javno dobro, ostaje nedirnuta u javnom sektoru

9 Zakon o vodama Ciljevi upravljanja vodama osiguranje dovoljnih količina pitke vode odgovarajuće kakvoće za vodoopskrbu stanovništva i gospodarstva za različite gospodarske potrebe postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava. Ciljevi zaštite voda spriječiti onečišćenje voda kako se osigurale dovoljne količine voda odgovarajuće kakvoće provedbom programa i mjera zaštite voda od onečišćenja (npr. Odlukom o odvodnji otpadnih voda propisuju se uvjeti i način odvodnje i ispuštanja otpadnih voda u prirodne prijemnike smanjiti pogoršanje, zaštititi i poboljšati stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava

10 Zakon o vodama Jedinice lokalne samouprave (JLS) su dužne osigurati obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje području na svom kao javnu službu Komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi - u vlasništvu javnog isporučitelja vodnih usluga, ne mogu se opteretiti založnim pravom niti mogu biti predmetom ovrhe Cijenu vodne u sluge određuje javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU) uz suglasnost JLS socijalno ugroženi građani - cijena ne može iznositi više od 60% osnovne cijene vodne usluge Vijeće za vodne usluge nezavisni regulator nadzire zakonitost odluke o cijeni vodnih usluga

11 Zakon o financiranju vodnih usluga Voda ima svoju ekonomsku vrijednost troškovi radi osiguranja njezine dostupnosti, troškove resursa i troškove gradnje, pogona i održavanja vodnih građevina te okolišne troškove. Ovim se Zakonom osigurava povrat troškova iz stavka 1. ovoga članka kroz politiku cijena vode i sukladno ovome stavku i stavcima 3. do 6. ovoga članka (načelo povrata troškova od vodnih aktivnosti). Načelo povrata troškova od vodnih aktivnosti uključuje, ali nije ograničeno na načelo povrata troškova od vodnih usluga iz stavka 6. ovoga članka. Načelo povrata troškova od vodnih aktivnosti provodi se sukladno ekonomskoj analizi i načelu»onečišćivač plaća«iz zakona kojim se uređuju vode. Načelo povrata troškova od vodnih aktivnosti provodi se tako da osigura odgovarajući poticaj korisnicima da koriste vodne resurse učinkovito i da time pridonesu ostvarenju ciljeva upravljanja vodama i zaštite voda iz članaka 4. i 40. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.). Ovim Zakonom osigurava se odgovarajući doprinos raznih korisnika, podijeljenih najmanje na industriju, kućanstva i poljoprivredu, povratu troškova od vodnih aktivnosti, sukladno stavku 2. ovoga članka. Pri provedbi načela povrata troškova od vodnih aktivnosti vodit će se računa o socijalnim, okolišnim i gospodarskim učincima povrata, kao i zemljopisnim i klimatskim uvjetima u zemlji. Povrat troškova od vodnih usluga osigurava se jednim dijelom plaćanjem cijena vodnih usluga i naknade za razvoj na području pružanja vodnih usluga, a drugim dijelom plaćanjem naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda na području Republike Hrvatske (načelo povrata troškova od vodnih usluga). Odredbe stavaka 1. do 6. ovoga članka ne sprječavaju financiranje određenih preventivnih ili popravnih mjera radi postizanja ciljeva upravljanja vodama i zaštite voda iz članaka 4. i 40. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.). Odredbe stavaka 3. i 4. ovoga članka neće se primijeniti na određenu vodnu aktivnost ako je to u skladu s ustaljenom praksom i u mjeri u kojoj se time ne dovode u pitanje svrha i postizanje ciljeva upravljanja vodama i zaštite voda iz članaka 4. i 40. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.). Izvještaj o provedbi Plana upravljanja vodnim područjem iz zakona kojim se uređuju vode sadržava i izvještaj o planiranim koracima za provedbu stavaka 1. do 5. ovoga članka, izvještaj o neprimjeni odredbi navedenih u stavku 8. ovoga članka i razloge te neprimjene.

12 Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga Javni isporučitelj vodnih usluga (JIVU) donosi Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga (OITU) koji sadrže: tehničko-tehnološke uvjete priključenja prava i obveze JIVU i korisnika vodnih usluga uvjete mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga

13 Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji Nemogućnost priključenja stanovništva i gospodarstva na komunalne vodne građevine u ruralnim sredinama (neizgrađenost sustava) JIVU nemaju obvezu dovoza vode putem autocisterni Cijena dovoza vode putem autocisterni i vodonoscima (na otocima) je viša u odnosu na cijenu vode iz sustava javne vodoopskrbe na kopnu Obustava isporuke vode korisnicima zbog neplaćanja računa za isporučene vodne usluge

14 Pravo i poboljšanje pristupa vodi za ljudsku potrošnju Europska komisija je u veljači 2018.g. predstavila preinaku Direktive osiguranje i poboljšanje pristupa vodi posebno ranjivih i marginaliziranih skupina u tijeku je rasprava na radnim tijelima EU Na sastanku ministara Vijeća Europske unije u lipnju 2018.g. Republika Hrvatska je iznijela stajalište koje podupire većina zemalja članica EU: Provedba boljeg pristupa vodi je dio vodnih politika svake pojedine države članice koja isto rješava u sklopu nacionalnih zakonodavstava, a ciljeve osiguravanja boljeg pristupa vodi Republika Hrvatska provodi kroz Protokol o vodi i zdravlju.

15 Učinci konstitucionalizacije/nekonstitucionalizacije (primjer) javna vodoopskrba - pristup vodnoj usluzi mogućnost priključenja cca 94% (cca 4 milijuna stanovnika) stvarna priključenost iznosi cca 86% (cca 3.6 milijuna stanovnika) (razlozi troškovi priključenja, cijena vodne usluge, neizgrađenost sustava u ruralnim područjima) javna odvodnja - pristup vodnoj usluzi mogućnost priključenja cca 56% stvarna priključenost cca 53% Nezaposleni u RH u odnosu na radno aktivno stanovništvo 26,36% Pravo na rad je konstitucionalizirano u Ustavu RH od Pravo na pristup vodi ili pravo na vodu nije konstitucionalizirano kao zasebno pravo.

16 Ulaganja u vodnokomunalni sektor putem OPKK u programskom razdoblju iskorišteno 199,1 milijuna eura sredstava EU fondova. u programskom razdoblju dostupna su nam višestruko veća sredstva u iznosu od 1,05 milijardi eura. Na godišnjoj razini putem Plana upravljanja vodama Hrvatskih voda u razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje uloži se oko 1,5 milijardi kuna od toga su EU projekti gotovo 1,2 milijarde kuna

17 HVALA NA POZORNOSTI! Vesna Trbojević, načelnica sektora javne vodoopskrbe i odvodnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora

OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije

OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile

Више

P1 PCM2

P1 PCM2 Europska unija Zajedno do fondova EU Stručno znanstveni skup PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽUPANJSKE (HR) I ORAŠKE (BIH) POSAVINE Financijska sredstva Ministarstva i EU fondova raspoloživa Slavoniji i ovom kraju

Више

(Microsoft Word - Odluka o priklju\350enju na komunalne vodne gra\360evine-kona\350na\205)

(Microsoft Word - Odluka o priklju\350enju na komunalne vodne gra\360evine-kona\350na\205) Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 153/09., 63/11. i 130/11.) i članka 31. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 10/2009.) Gradsko

Више

Conseil UE Vijeće Europske unije Bruxelles, 26. rujna (OR. en) NAPOMENA Od: Za: Glavno tajništvo Vijeća Delegacije 11559/2/16 REV 2 LIMITE ENV 5

Conseil UE Vijeće Europske unije Bruxelles, 26. rujna (OR. en) NAPOMENA Od: Za: Glavno tajništvo Vijeća Delegacije 11559/2/16 REV 2 LIMITE ENV 5 Conseil UE Vijeće Europske unije Bruxelles, 26. rujna 2016. (OR. en) NAPOMENA Od: Za: Glavno tajništvo Vijeća Delegacije 11559/2/16 REV 2 LIMITE ENV 514 CLIMA 96 AGRI 439 IND 171 PROCIV 55 RELEX 675 MED

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 25.10.2016. COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Program rada

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 12. studenoga (OR. en) 14138/18 OJ CRP1 39 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 1.) zgrada Jus

Vijeće Europske unije Bruxelles, 12. studenoga (OR. en) 14138/18 OJ CRP1 39 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 1.) zgrada Jus Vijeće Europske unije Bruxelles, 12. studenoga 2018. (OR. en) 14138/18 OJ CRP1 39 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 1.) zgrada Justus Lipsius, Bruxelles 14. i 16. studenoga 2018. (9.00,

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 30. studenoga (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PRIVREMENI DNEVNI RED VIJEĆE EUROPSKE

Vijeće Europske unije Bruxelles, 30. studenoga (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PRIVREMENI DNEVNI RED VIJEĆE EUROPSKE Vijeće Europske unije Bruxelles, 30. studenoga 2018. (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PRIVREMENI DNEVNI RED VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Promet, telekomunikacije i energetika) zgrada

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hrvoje Dokoza, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode 25. studenog 2013. Cilj: dostizanje EU standarda u zaštiti okoliša kroz razvoj infrastrukture u području gospodarenja otpadom, poboljšanje sustava

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PODMJERA 7.2 ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE OPERACIJA 7.2.1

Више

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš 15/Sv. 13 Službeni list Europske unije 17 32001L0042 L 197/30 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 21.7.2001. DIREKTIVA 2001/42/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih

Више

TA

TA 11.2.2019 A8-0044/ 001-132 AMANDMANI 001-132 podnositelj Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Izvješće Simona Bonafè Minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode A8-0044/2019 (COM(2018)0337

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA

Више

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE www.savjetodavna.hr 1. Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne

Више

SLUŽBENI GLASNIK

SLUŽBENI GLASNIK SLUŢBENI GLASNIK O P Ć I N E Š E S T A N O V A C GODINA X I ŠESTANOVAC 28.08.2015 BROJ 7 1. Polugodišnji izvještaj za period I-VI/2015 2. Izvješće naĉelnika o svom radu za period I-VI/2015 3.Odluka o mjerilima

Више

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 Amandman 170 Uvodna izjava 3. (3) Zbog brzog tehnološkog razvoja i dalje se mijenja način stvaranja, proizvodnje, distribucije i iskorištavanja djela i drugih sadržaja. Javljaju se

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

ROBLEMATIKA RAZVOJA BRDSKO-PLANINSKIH v PODRUCJA U EUROPI Mogućnosti uključivanja u EU programe Naručitelj: GRAD VRBOVSKO Izradio: CENTAR ZA RAZVOJ I

ROBLEMATIKA RAZVOJA BRDSKO-PLANINSKIH v PODRUCJA U EUROPI Mogućnosti uključivanja u EU programe Naručitelj: GRAD VRBOVSKO Izradio: CENTAR ZA RAZVOJ I ROBLEMATIKA RAZVOJA BRDSKO-PLANINSKIH v PODRUCJA U EUROPI Mogućnosti uključivanja u EU programe Naručitelj: GRAD VRBOVSKO Izradio: CENTAR ZA RAZVOJ I MARKETING d.o.o, Lipanj 2013 IMPRESSUM Dokument: Problematika

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0228/1 Amandman 1 Esther Herranz García u ime Kluba zastupnika PPE-a Jørn Dohrmann u ime Kluba zastupnika ECR-a Izvješće Lynn Boylan Praćenje europske grañanske inicijative Right2Water (Pravo

Више

POTICAJ KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) I RACIONALNOG KORIŠTENJA ENERGIJE (RKE) U PLANINSKO POLJOPRIVREDNIM ZAJEDNICAMA U CILJU ODRŽIVOG

POTICAJ KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) I RACIONALNOG KORIŠTENJA ENERGIJE (RKE) U PLANINSKO POLJOPRIVREDNIM ZAJEDNICAMA U CILJU ODRŽIVOG POTICAJ KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) I RACIONALNOG KORIŠTENJA ENERGIJE (RKE) U PLANINSKO POLJOPRIVREDNIM ZAJEDNICAMA U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA HRVATSKO ZAKONODAVSTVO I PROCEDURE ZA STJECANJE

Више

PLAN ULAGANJA ZA EUROPU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU 1 #InvestEU #InvestEU

PLAN ULAGANJA ZA EUROPU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU 1 #InvestEU #InvestEU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU 1 #InvestEU #InvestEU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU Plan ulaganja za Europu vrijedan 315 milijardi eura koji smo donijeli prije samo 12 mjeseci prikupio je već

Више

% HRVATSKI SABOR KLASA: /19 01/07 URBROJ: Zagreb, 10. siječnja ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PRE

% HRVATSKI SABOR KLASA: /19 01/07 URBROJ: Zagreb, 10. siječnja ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PRE % HRVATSKI SABOR KLASA: 022-03/19 01/07 URBROJ: 65-19-02 Zagreb, 10. siječnja 2019. ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članka 33. stavka

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016. i Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/828,

Више

UPI

UPI Iznos potrebnih trajnih obrtnih sredstava dokazuje se ugovorima o narudžbama, pismom namjere ili sličnim dokumentima za prodaju robe korištenjem tehnoloških normativa koji određuju vezanost sredstava u

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Pregovori o budućem Višegodišnjem financijskom

Више

PowerPointova prezentacija

PowerPointova prezentacija Velike mogućnosti za razvoj Hrvatske Prof.dr.sc. Branko Grčić, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ulaganje u budućnost Europska unija Varaždin, 22. travnja 2015.

Више

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske PROGRAMI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE (ETS) Matilda Copić Zagreb, 11.5.2016. EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA 2014. - 2020. 1. PREKOGRANIČNA SURADNJA 2. TRANSNACIONANA SURADNJA 3. MEĐUREGIONALNA SURADNJA

Више

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra KLASA: 947-01/13-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-2 Krapina, 5. prosinca 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Grada Krapine za projekt Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske

Више

COM(2017)743/F1 - HR

COM(2017)743/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 11.12.2017. COM(2017) 743 final IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

Slide 1

Slide 1 REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

Klasa: UP/I / /34

Klasa: UP/I / /34 Klasa: UP/I 430-01/2006-05/34 Urbroj: 580-03-06-17-10 Zagreb, 3. srpnja 2006. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine, broj

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA EACEA/13/2019 Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a Tehnička pomoć za organizacije pošiljateljice

Више

TREĆI NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA RAZDOBLJE dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh. pomoćnica ministrice

TREĆI NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA RAZDOBLJE dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh. pomoćnica ministrice DUGOROČNA STRATEGIJA ZA POTICANJE ULAGANJA U OBNOVU NACIONALNOG FONDA ZGRADA REPUBLIKE HRVATSKE IVAN OŠTIR dipl. ing. građ. Voditelj odjela u sektoru za energetsku učinkovitost u zgradarstvu 11. svibnja

Више

KLIMATSKE PROMJENE VODNO GOSPODARSTVO U RH

KLIMATSKE PROMJENE VODNO GOSPODARSTVO U RH Mr. sc. Merica Pletikosić KLIMATSKE PROMJENE KLIMATSKE PROMJENE su promjene klime koje se pripisuju izravno ili neizravno aktivnostima čovjeka koje mijenjaju sastav globalne atmosfere, te koje se uz prirodnu

Више

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 29.6.2018 A8-0230/1 Amandman 1 Stavak 1. točka g (g) da istakne važnost koju države članice EU-a pridaju koordiniranju svojega djelovanja u okviru organa i tijela sustava UN-a; (g) da poštuje pravo država

Више

Na temelju članka 48

Na temelju članka 48 Konačni NACRT Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18 Odluka USRH) i članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан Град Београд Прилагођавање климатским променама - Програм заштите животне средине и могућу утицај на урбани развој Београда Др Сњежана Глумац Секретаријат за заштиту животне средине Београд 09.11.2015.

Више

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br OPĆINA VRSAR I. Općinsko vijeće 20. Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",broj 26/03) te članka 40. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 02/04),

Више

(Mjere za poticaj razvoja poduzetništva Grada Dubrovnika)

(Mjere za poticaj razvoja poduzetništva Grada Dubrovnika) Dubrovnik, 17. svibnja 2012. SADRŽAJ: DURA Razvojna Agencija Grada Dubrovnika Poduzetnički inkubator Tvornica ideja Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva Grada Dubrovnika Potpora

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9663/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 8621/19 Predmet: JAI 574 C

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9663/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 8621/19 Predmet: JAI 574 C Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja 2019. (OR. en) 9663/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 8621/19 Predmet: JAI 574 COPEN 232 DAPIX 194 ENFOPOL 269 CYBER 179 EUROJUST 105

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

( Dr\236avni plan mjera za slu\350aj izvanrednih i iznenadnih one\350i\232\346enja voda)

( Dr\236avni plan mjera za slu\350aj izvanrednih i iznenadnih one\350i\232\346enja voda) VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 70. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2011. godine donijela DRŽAVNI PLAN

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

HRVATSKI SABOR 3745 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA Proglašav

HRVATSKI SABOR 3745 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA Proglašav HRVATSKI SABOR 3745 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA Proglašavam Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, koji

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: 400-08/5-0/8 Urbroj: 78/05-0/5- Gundinci, 9. lipnja 05. godine Na temelju odredbe članka 0. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 1. travnja (OR. en) 8058/19 OJ CRP1 13 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 1.) zgrada Justus

Vijeće Europske unije Bruxelles, 1. travnja (OR. en) 8058/19 OJ CRP1 13 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 1.) zgrada Justus Vijeće Europske unije Bruxelles, 1. travnja 2019. (OR. en) 8058/19 OJ CRP1 13 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 1.) zgrada Justus Lipsius, Bruxelles 3. travnja 2019. (10.30) 1. Usvajanje

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade Kristina Fleischer, Hrvatski zavod za zapošljavanje Hotel Panorama, Zagreb, 12. prosinca 2014. Što je Garancija za mlade? Paket preporuka mjera Vijeća EU državama

Више

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: /17-01/24 URBROJ: 2125/11-02/ Korenica, DOPUNA IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: /17-01/24 URBROJ: 2125/11-02/ Korenica, DOPUNA IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 350-02/17-01/24 URBROJ: 2125/11-02/01-18-70 Korenica, 29.10.2018. DOPUNA IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 3 (R/T3) Sukladno

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

HBOR plavi

HBOR plavi Financiranje privatnih iznajmljivača u suradnji s Ministarstvom turizma Labin, 08.05.2019. godine 1 UVOD Posebna financijska institucija Osnovana 1992. godine U vlasništvu RH Cilj: poticanje razvoja hrvatskog

Више

TA

TA 24.11.2017 A8-0307/ 001-021 AMANDMANI 001-021 podnositelj Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Obveze u pogledu poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga

Више

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju 1 od 6 26.1.2016. 8:17 HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU Proglašavam Zakon

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

TA

TA 7.2.2019 A8-0015/ 001-051 AMANDMANI 001-051 podnositelj Odbor za promet i turizam Izvješće Dominique Riquet A8-0015/2019 Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže (COM(2018)0277

Више

RE_QO

RE_QO Europski parlament 2014-2019 Dokument s plenarne sjednice B8-0165/2016 27.1.2016 PRIJEDLOG REZOLUCIJE podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0106/2016 u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Више

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Grada Zlatara ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske

Више

41-1-Kakvoća vode 2016

41-1-Kakvoća vode 2016 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Flanatička 29, 52100 Pula, p.p. 198 tel. (0)52 352 190; fax. (0)52 352 191 KLASA: 351-02/17-01/05 URBROJ: 2163/1-08/1-17-5 Pula, 13.

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

UPOZORENJE UDRUGA Sustav zaštite potrošača pred kolapsom Autor: Z. Korda Zadnja izmjena :21 Izvor: T portal Zbog smanjivanja sredstava za

UPOZORENJE UDRUGA Sustav zaštite potrošača pred kolapsom Autor: Z. Korda Zadnja izmjena :21 Izvor: T portal Zbog smanjivanja sredstava za UPOZORENJE UDRUGA Sustav zaštite potrošača pred kolapsom Autor: Z. Korda Zadnja izmjena 09.12.2010 18:21 Izvor: T portal Zbog smanjivanja sredstava za zaštitu potrošača i neadekvatne promjene pravnih akata,

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih L 91/36 29.3.2019. UREDBA (EU) 2019/518 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dan prozora 2018 Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU Igor Bobek Sektor za međunarodne poslove i EU Hrvatska gospodarska komora Zagreb, 13.03.2018. Sadržaj prezentacije Alokacije

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Microsoft PowerPoint - SGE25 - Tomasovic DRZAVNI URED ZA STRATEGIJU

Microsoft PowerPoint - SGE25 - Tomasovic DRZAVNI URED ZA STRATEGIJU Mogućnosti financiranja projekata iz sektora zaštite okoliša i energetike kroz Instrument pretpristupne pomoći IPA Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama Republike Hrvatske Split, 14.

Више

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.2.2018. C(2018) 595 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd 7.2.2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija

Више

PROČIŠĆENI DNEVNI RED

PROČIŠĆENI DNEVNI RED PROČIŠĆENI DNEVNI RED ZA NASTAVAK 12. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA 12.,13.,14.,17.,18.,19.,26.,27.,28. lipnja, 3.,4.,5.,10.,11.,12. srpnja 2019. 1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E.

Више

TEB-ov priručnik SUSTAV JAVNE NABAVE Sadržaj SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni Zakon o javnoj nabavi

TEB-ov priručnik SUSTAV JAVNE NABAVE Sadržaj SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni Zakon o javnoj nabavi SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni 1-1-1 Zakon o javnoj nabavi 1-1-2 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 1-1-3 Zakon o elektroničkom

Више

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode] Radionica o transpoziciji i implementaciji Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC) i Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD 91/271/EEC) u Crnoj Gori, 26. novembar 2012. Transpozicija

Више

Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i infrastrukture iz EU Fondova

Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i infrastrukture iz EU Fondova MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku, 28.ožujka 2019. MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA KOJE JE UNIKOM ISKORISTIO Projekti

Више

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br 18. Na temelju lanka 34. stavak 1. to ka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) te lanka 40. Statuta Grada

Више

Microsoft Word - odluka o komunalnoj naknadi (Automatski spremljeno)

Microsoft Word - odluka o komunalnoj naknadi (Automatski spremljeno) REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA PISAROVINA Općinsko vijeće Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina ( Službene

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o obliku i načinu dostavljanj

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o obliku i načinu dostavljanj EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2017. C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o obliku i načinu dostavljanja europske statistike o cijenama prirodnog plina i

Више

Microsoft PowerPoint - OBORINSKA ODVODNJA - PROBLEM KOJI TEK DOLAZI.pptx

Microsoft PowerPoint - OBORINSKA ODVODNJA - PROBLEM KOJI TEK DOLAZI.pptx OBORINSKA ODVODNJA PROBLEM KOJI TEK DOLAZI Davor Malus, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Sadržaj: 1. Postojeće stanje oborinske odvodnje 2. Kako oborinsku vodu skupljati i transportirati? 3.

Више

Microsoft Word - ODLUKA o komunalnom doprinosu _doc

Microsoft Word - ODLUKA o komunalnom doprinosu _doc REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA LJUBEŠČICA OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 363-02/02-01/1 Ur.broj: 2186-025-01-02-1 Ljubeščica, 31.siječnja 2002. Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o komunalnom

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja 2019. (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski poslovi) 13. i 14. svibnja 2019. 9223/19 ADD 1 iml/lr/dh

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA

IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 207. PLAN 2 3 4 5=4/2*00 6=4/3*00 6 PRIHODI POSLOVANJA 2.94.57.336 2.793.598.098 2.70.426.548 93,0 97,02 7 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA GODINU PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I. OPĆI DIO

Више

ZakonoFonduZastituOkolisa.pdf

ZakonoFonduZastituOkolisa.pdf Page 1 of 9 HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 1405 ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST Proglašavam Zakon o Fondu za zaštitu

Више

55C

55C Prijedlog 18. siječnja 2019. Na temelju članka 26., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18. i 110/18. Odluka Ustavnog suda) i članka 22.

Више

UPUTE ZA PRIJAVITELJE OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija PRIORITET 6ii Zaštita okoliša i održivost resursa INVESTICIJSKI PRIORITE

UPUTE ZA PRIJAVITELJE OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija PRIORITET 6ii Zaštita okoliša i održivost resursa INVESTICIJSKI PRIORITE UPUTE ZA PRIJAVITELJE OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. PRIORITET 6ii Zaštita okoliša i održivost resursa INVESTICIJSKI PRIORITET 6ii Ulaganje u vodni sektor kako bi ispunili zahtjevi

Више

glava

glava Klasa: 022-03/13-01/87 Urbroj: 50301-05/25-13-3 Zagreb, 11. travnja 2013. PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Prijedlog zakona o informiranju potrošača o hrani, s Konačnim prijedlogom zakona Na temelju

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVI PAKET ENERGETSKIH PROPISA EU (ZIMSKI PAKET ČISTA ENERGIJA ) Saša Žiković Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 28. listopad 2017. 1 Udjeli u primarnoj proizvodnji energije RH, 2015 Obnovljivi izvori

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije Sustav akata strateškoga planiranja SUSTAV AKATA STRATEŠKOG

Више

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 15. siječnja o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makroboni

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 15. siječnja o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makroboni 20.3.2019. HR Službeni list Europske unije C 106/1 I. (Rezolucije, preporuke i mišljenja) PREPORUKE EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE оd 15. siječnja 2019.

Више

Načelnik Općine Cestica zahvalio Stričaku i Križaniću na projektu izgradnje nasipa vrijednom 26 milijuna kuna U sjedištu Vodnogospodarskog o

Načelnik Općine Cestica zahvalio Stričaku i Križaniću na projektu izgradnje nasipa vrijednom 26 milijuna kuna U sjedištu Vodnogospodarskog o Načelnik Općine Cestica zahvalio Stričaku i Križaniću na projektu izgradnje nasipa vrijednom 26 milijuna kuna 2.4.2019. U sjedištu Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda u Varaždinu

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Pre

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Pre Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja 2019. (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Predmet: 6110/19 ADD1 JAI 575 COPEN 233 CYBER 180 DROIPEN

Више