ASAS AS ASAS

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ASAS AS ASAS"

Транскрипт

1 У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18 и 207/19), Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 208/19) и Одлуке Сената Универзитета у Београду o расписивању конкурса за упис студената од 17. aприла године, и Правилника о мастер акадесмским студијама Факултета, одлука Савета Факултета бр. 2/7 од 26. фебруара године, одлуке Наставно-научног већа бр. 3/15 од 22. фебруара године и бр. 3/16 од 22. фебруара године, Факултет организационих наука расписује К О Н К У Р С за упис на Мастер академске студије у школској 2019/20. години 1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Студијски програми мастер академских студија садрже обавезне предмете, изборне предмете, стручну праксу и приступни рад уколико су акредитацијом предвиђени, и завршни рад у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова. Студијски програм Електронско пословање и управљање системима (60ЕСПБ, ТТН) Информациони системи и технологије (60ЕСПБ, ТТН) Међународно пословање и менаџмент (90ЕСПБ, ДХН) Менаџмент (60ЕСПБ, ДХН) Менаџмент и организација (60ЕСПБ, ТТН) Модул Технологије електронског пословања Електронско пословање Управљање системима Сајбер криминал Информациони системи ИСиТ менаџмент Информационе технологије Пословна интелигенција Број студената који се уписује на СП 1-30 Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу Менаџмент квалитета и животне средине Управљање пројектима Еколошки менаџмент и одрживи развој Предузетничко управљање МСП Европски менаџмент и глобализација Менаџмент људских ресурса Менаџмент пословних процеса Финансијски менаџмент Маркетинг инжењеринг и комуникације Управљање људским ресурсима Менаџерска економика Број студената који се уписује на СП подразумева укупан број студента који се уписује на студијски програм, односно збир буџетских и самофинансијарућих места. Максималан број студената који се уписује на модул је 35 за студијске програме акредитоване у области техничко-технолошких наука, осим за Информационе системе и технологије где је максималан број студената по модулу 70. За студијске програме акредитоване у области друштвено-хуманистичких наука максималан број студената по модулу је 50. Jove Ilića 154, Beograd, Srbija, Tel.: (011) , Faks: (011) PIB: , Matični broj: , Tekući račun: E pošta: Posetite:

2 Студијски програм Менаџмент у јавном сектору (60ЕСПБ, ДХН) Менаџмент у систему здравствене заштите 2 (60ЕСПБ, ИМТ) Пословна аналитика (60ЕСПБ, ТТН) Софтверско инжењерство и рачунарске науке (60ЕСПБ, ТТН) Управљање пословањем (90ЕСПБ, ДХН) Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство (60ЕСПБ, ДХН) Модул Менаџмент инжењерство Управљање производњом и пружањем услуга Менаџмент квалитета и стандардизација Управљање пројектима и инвестицијама Финансијски менаџмент и менаџмент финансијског ризика Рачунарски интегрисана логистика, производња и ланци снабдевања Организација пословних система Технолошки и иновациони менаџмент Организација и реструктурирање јавног сектора Менаџмент јавних набавки Маркетинг и стратешке комуникације у јавном сектору Менаџмент Одрживи развој јавног сектора Ревизија у јавном сектору Преговарање и лобирање Број студената који се уписује на СП 1-36 Операциона истраживања Пословна статистика Софтверско инжењерство Рачунарске науке ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 2.1 На студијске програме мастер академских студија, који имају обим од најмање 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су претходно завршили четворогодишњи студијски програм основних академских студија и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова. У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова. Лица која имају стечено високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), имају право да конкуришу за упис на мастер академске студије, и то лица која имају стечено висoко образовање завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара имају право да конкуришу за упис мастер академских студија у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова. 2.2 Студијским програмом утврђују се услови уписа као и одговарајући програми основних академских студија. 2 Упис на овај студијски програм спроводи Медицински факултет Универзитета у Београду.

3 У зависности од области акредитације завршеног програма основних академских студија утврђује се могућност наставка студија на одређеном студијском програму. Завршен програм основних академских студија је акредитован у пољу друштвено природних хуманистичких наука наука техничко технолошких наука медицинских наука Електронско пословање и управљање системима ДА ДА ДА ДА Информациони системи и технологије ДА ДА ДА ДА Међународно пословање и менаџмент ДА ДА ДА ДА Менаџмент ДА ДА ДА ДА Менаџмент и организација ДА не ДА ДА Менаџмент у јавном сектору ДА ДА ДА ДА Менаџмент у систему здравствене заштите 2 ДА ДА ДА ДА Пословна аналитика ДА ДА ДА ДА Софтверско инжењерство и рачунарске науке ДА ДА ДА не Управљање пословањем ДА ДА ДА ДА Финансијски менаџмент, контола и менаџерко рачуноводство ДА ДА ДА ДА 2.3 Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72 од 240 ЕСПБ бодова), у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма. 2.4 У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности. 3. МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 3.1 Редослед кандидата за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и резултата пријемног испита (тест, есеј, мотивационо писмо, интервју и др.) На основу наведених критеријума, кандидат за упис на прву годину студијских програма мастер академских студија може стећи највише 100 бодова. Редослед кандидата за упис представља коначна ранг-листа која се формира на основу опште просечне оцене (ОПО) и дужине студирања на претходним студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту. 3.2 На основу опште просечне оцене (ОПО) и дужине студирања на претходним студијама кандидат може стећи највише 40 бодова. Број бодова по основу ова два критеријума, се рачуна према формули: општа просечна оцена min 40, број месеци студрања х ТС где ТС представља дужина трајања студијског програма, изражена у месецима, помножена са 4 (четири). У број месеци студирања улази сваки започети месец. Број бодова по основу ова два критеријума, добијен по формули, се заокружује на две децимале. Страна 3 од 12

4 Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена на претходно завршеним основним академским, основним или интегрисаним студијама. За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод): ОцОС ОСбод + ОцМС МСбод Општа просечна оцена (ОПО) = ОСбод + МСбод По основу пријемног испита кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. 3.3 Кандидати који су основне академске студије, односно основне студије, завршили на Факултету организационих наука - Универзитет у Београду, и у току студија нису имали изречену дисциплинску меру, могу бити ослобођени полагања пријемног испита за упис на мастер академске студије. Кандидати, који су основне академске студије, односно основне студије, завршили на Факултету организационих наука - Универзитет у Београду, се приликом пријаве на конкурс изјашњавају да ли желе да полажу пријемни испит или не. Приликом формирања коначне ранг листе, кандидату, који је основне академске студије, односно основне студије, завршио на Факултету организационих наука - Универзитет у Београду, који одабере опцију да је ослобођен полагања пријемног испита за упис на мастер академске студије, број бодова који се рачуна на име пријемног испита, рачуна се према формули: min 60, просек са основних студија х 288 број месеци студрања Kандидату, који је основне академске студије, односно основне студије, завршио на Факултету организационих наука - Универзитет у Београду, који одабере опцију да полаже пријемни испит за упис на мастер академске студије, приликом формирања коначне ранг листе на име пријемног испита рачуна се већи број од броја бодова остварених на пријемном испиту и броја бодова које би студент остварио да није полагао пријемни, односно рачуна се према формули: max број бодова остварен на пријемном испита, min 60, просек са основних студија х 288 број месеци студрања У број месеци студирања улази сваки започети месец. Број бодова који се признаје на име пријемног испита се заокружује на две децимале. Кандидати који су основне академске студије, односно основне студије, завршили на Факултету организационих наука - Универзитет у Београду, који конкуришу за упис на мастер академске студије без полагања пријемног испита ово право могу искористити само приликом првог уписа. Студијски програми мастер академских студија, на које се кандидат који је основне академске студије, односно основне студије, завршио на Факултету организационих наука - Универзитет у Београду, може уписати без полагања пријемног испита у зависности од студијског програма завршеног на основним академским студијама, дати су у следећој табели: Студијски програм завршен на основним студијама Информациони системи и технологије Менаџмент и организација Студијски програм за који могу конкурисати без полагања пријемог испита: Електронско пословање и управљање системима Информациони системи и технологије Софтверско инжењерство и рачунарске науке Пословна аналитика Менаџмент и организација Пословна аналитика Електронско пословање и управљање системима

5 Кандидати, који су основне академске студије, односно основне студије, завршили на Факултету организационих наука - Универзитет у Београду, који одаберу опцију без полагања пријемног испита могу конкурисати на највише три студијска програма. Уколико кандидат, који је основне академске студије, односно основне студије, завршио на Факултету организационих наука - Универзитет у Београду, који одабере опцију без полагања пријемног испита жели да конкурише на више од три студијска програма, ослобођен је полагања пријемног испита за највише три. За остале студијске програме, за које конурише, мора да полаже пријемни испит. 3.4 Кандидати се уписују на основу десет коначних ранг листа и то: Коначна ранг листа за студијски програм Електронско пословање и управљање системима Коначна ранг листа за студијски програм Информациони системи и технологије Коначна ранг листа за студијски програм Међународно пословање и менаџмент Коначна ранг листа за студијски програм Менаџмент Коначна ранг листа за студијски програм Менаџмент и организација Коначна ранг листа за студијски програм Менаџмент у јавном сектору Коначна ранг листа за студијски програм Пословна аналитика Коначна ранг листа за студијски програм Софтверско инжењерство и рачунарске науке Коначна ранг листа за студијски програм Управљање пословањем Коначна ранг листа за студијски програм Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство Кандидат који жели да буде рангиран на више ранг листа треба да се пријави за жељене студијске програме и обавезан је да полаже пријемни за сваки од њих. 4. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ 4.1 Факултет објављује листу пријављених кандидата, са подацима о бодовима на основу успеха са претходног нивоа образовања, на огласној табли и интернет страници, на које кандидати могу уложити примедбе у случају техничких грешака у року од 24 сата од објављивања. Примедбе се подносе 4. октобра године, у периоду од 10 до 11 сати. По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на претходним нивоима образовања сматрају се коначним. 4.2 Након пријемног испита, Факултет објављује прелиминарну ранг листу за сваки појединачни студијски програм, на огласној табли и интернет страници Факултета, најкасније 6. октобра године, до 24 сата. Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита и своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Жалба се подноси надлежној комисији Факултета, 8. октобра године, од 10 до 12 сати, која доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Декану Факултета у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата. Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и доставља је кандидату и комисији Факултета. 4.3 Након одлучивања о жалбама Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки студијски програм и доставља је Универзитету. Факултет објављује коначне ранг листе за сваки студијски програм на интернет страници Факултета. Страна 5 од 12

6 Објављена коначна ранг листа за студијски програм на сајту Факултета, односно Универзитета, је основ за упис кандидата. 5. УПИС СТУДЕНАТА 5.1 Лице је остварило право на упис уколико се на ранг листи налази у оквиру броја који је конкурсом предвиђен за упис. 5.2 Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи у оквиру броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 61 бод. Укупан број студената који се уписује на мастер академске студије у статусу на терет буџета је 205, односно по студијским програмимa: Електронско пословање и управљање системима 15 студената Информациони системи и технологије 65 студената Међународно пословање и менаџмент 0 Менаџмент 20 студената Менаџмент и организација 70 студената Менаџмент у јавном сектору 0 Пословна аналитика 15 студената Софтверско инжењерство и рачунарске науке 15 студената Управљање пословањем 0 Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско 5 студената рачуноводство 5.3 Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 40 бодова. 5.4 Уколико на неком од студијских програма буде слободних, непопуњених места, може се признати пријемни испит положен на другом студијском програму. 6. УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА Страни држављанин може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено. Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе ( или потврду да је поступак започет. Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе: да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује; да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи. 7. УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак

7 образовања на Универзитету у Београду ( и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. Кандидат из члана 6. и 7. конкурса може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис и то уз потврду да је поступак признавања започет. Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране високошколске исправе не даје право на упис студијског програма на који се кандидат пријавио, сматраће се да кандидат није уписан. Овом кандидату вратиће се уплаћени износ школарине умањен за трошкове уписа. 8. УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 8.1 Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Факултета. 8.2 Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. 8.3 Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон или електронском поштом Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке Светозар Марковић у улици Булевар краља Александра КОНКУРСНИ РОКОВИ 9.1 Први уписни рок Пријављивање кандидата на студијске програме мастер академских студија обавиће се у периоду од 10. септембра до 2. октобра године. Пријављивање на конкурс се састоји од два корака. Први корак је on-line пријављивање на конкурс путем сајта које ће бити могуће од 10. до 27. септембра године. Други корак је предаја докумената од 24. септембра до 2. октобра године, у термину који се бира приликом on-line пријаве. Пријемни испит ће бити организован према следећем распореду: датум време студијски програм 5. октобар :00 Менаџмент и организација 5. октобар :00 Информациони системи и технологије Управљање пословањем Међународно пословање и менаџмент 5. октобар :00 Пословна аналитика 5. октобар :00 Софтверско инжењерство и рачунарске науке 5. октобар :00 Eлектронско пословање и управљање системима 6. oктобар :00 Менаџмент 6. oктобар :00 Менаџмент у јавном сектору 6. oктобар :00 Финансијски менаџмент, контрола и менаџерко рачуноводство Прелиминарне ранг листе са укупним бројем бодова биће објављене 6. октобра године до 24 сата. Страна 7 од 12

8 Подношење жалби на објављене прелиминарне ранг листе ће бити 8. октобра године од 10 до 12 сати, у кабинету 107. Решења по жалбама биће објављена истог дана у 12:00. Коначнe ранг листе ће бити објављене 10. октобра године, до 12 сати. Упис студената обавиће се у периоду од 11. до 13. октобра године, према распореду који ће бити објављен 10. октобра до краја дана. 9.2 Други уписни рок Уколико на неком од студијских програма буде слободних, непопуњених места, на предлог Факултета Сенат ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија, који треба да буде завршен до 24. октобра године. 10. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 10.1 Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа: диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија и уверење о положеним испитима (фотокопије докумената и оригинале на увид); решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу); доказ о уплати накнаде за трошкове учешћа на конкурсу за упис на мастер академске студије. Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм. Кандидат који је завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно доставља уверење о положеним испитима. Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања. Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30 % укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72 од 240 ЕСПБ бодова, односно 54 од 180 ЕСПБ бодова) у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма. Универзитет, односно факултет који реализује студијски програм на који се кандидат уписује дужан је да провери поднете високошколске исправе и уколико утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима, кандидат нема право на упис. Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену студија има недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом. Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

9 Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2018/19. године приликом пријаве достављају и потписан у изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу Трошкови учешћа на конкурсу, у зависности од броја студијских програма на који кандидат конкурише, су: Број студијских програма или више Трошкови учешћа на конкурсу 9.900,оо ,оо ,оо Из претходног става су изузети кандидати који су основне академске студије завршили на Факултету организационих наука Универзитет у Београду. Ови кандидати плаћају трошкове учешћа на конкурсу у зависности од броја студијских програма на који конкуришу, према следећој табели: Број студијских програма за које конкуришу 1 или или више Трошкови учешћа на конкурс 9.900,оо ,оо ,оо Накнада за трошкове пријаве и полагања пријемног испита уплаћује се на жиро-рачун Факултета организационих наука , позив на број: Школарина за кандидате, држављане Републике Србије, који буду уписани у режиму плаћа школарину у зависности од студијског програма износи: студијски програм школарина Информациони системи и технологије Софтверско инжењерство и рачунарске науке Електронско пословање и управљање системима ,оо РСД Пословна аналитика Менаџмент и организација Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство Менаџмент ,оо РСД Менаџмент у јавном сектору ,оо РСД Управљање пословањем ,оо РСД Међународно пословање и менаџмент ГБП 3 Школарина за студијске програме Информациони системи и технологије и Менаџмент и организација, за које се настава изводи на енглеском језику износи ,оо РСД Школарина се може платити у целости или у пет рата, и то: Износ школарине ,оо ,оо ,оо ,оо 1. рата ,оо ,оо ,оо ,оо приликом уписа 2. рата ,оо ,оо ,оо ,оо до године 3. рата ,оо ,оо ,оо ,оо до године 4. рата ,оо ,оо ,оо ,оо до године 5. рата ,оо ,оо ,оо ,оо до године 10.5 Кандидатима који су основне академске студије завршили на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, и на коначној ранг листи имају више од 80 бодова, приликом уписа на мастер академске студије у статусу плаћа школарину, биће одобрено умањење школарине у складу са одлуком Савета Факултета Кандидати, страни држављани, плаћају школарину у износу од евра, осим за студијске програме Управљањање пословањем за који школарина износи евра и за студијски програм Међународно пословање и менаџмент британских фунти, за три семестра. 3 У динарској противвредности на дан уплате Страна 9 од 12

10 10.7 Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу. Даља обавештења о условима уписа и студирања могу се добити на телефон 011/ , путем електронске поште или на Интернет адреси НАПОМЕНА: Универзитет у Београду и Факултет организационих наука задржавају право да измене и допуне текст Конкурса у складу са новим одлукама Комисије за акредитацију и контролу квалитета и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета и Универзитета у Београду.

11 Прилог 1: Изјава Изјављујем да сам у циљу уписа на студијски програм Универзитета у Београду Факултет организационих наука добровољно дао/дала своје личне податке. Сагласан/сагласна сам да Факултет организациопних наука и Универзитет у Београду могу ове податке да унесу у електронску базу података и периодично ажурирају за потребе ефикасног вођења прописане евиденције о упису, резултатима студирања, издавања дипломе, као и за генерисање потребних статистичких података, достављање тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја (без података о личности), као и да добијене податке неће учинити доступним неовлашћеним лицима. У Београду, Потпис кандидата Страна 11 од 12

12 Прилог 2: Београд, (датум) Универзитет у Београду Факултет организационих наука Изјава Слободно и својевољно изјављујем да пре школске 2019/2020. године нисам био/била уписан/уписана на прву годину мастер академских/докторских академских студија у својству студента који се финансира из буџета. Ову изјаву дајем искључиво у сврху остваривања права на упис прве године студијског програма мастер академских /докторских академских студија у статусу студената који се финансирају из буџета Републике Србије за школску 2019/2020. годину. Кандидат: (потпис)

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43 На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр.

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

POČETAK i TVOJE USPEŠNE PRIČE Upis na master i specijalističke akademske studije FON-a

POČETAK i TVOJE USPEŠNE PRIČE Upis na master i specijalističke akademske studije FON-a POČETAK i TVOJE USPEŠNE PRIČE Upis na master i specijalističke akademske studije FON-a MASTER AKADEMSKE STUDIJE Studijski programi master akademskih studija sadrže obavezne predmete, izborne predmete,

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично

На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом 24-30. Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014,45/15,68/16

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS РАСПОРЕД НАСТАВЕ за предмете мастер академских студија 2016/17. година Предмет Модул Датум Време Сала Администрација базе података 8-10. фебруар 2017. 13-17. фебруар 2017. Алати и методе софтверског инжењерства

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА Донет на седници Сената Универзитета

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005 и 44/2010), и члана 83. став 1. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 4/2006) и члана

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Април 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj:

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: Broj:100-2548/18 Mostar, 31.10.2018. godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: 101-2494/18 od 26.12.2018. godine, Upravni odbor Univerziteta,

Више

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305. Моле се кандидати да

Више

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу награда

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА за

Више

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА Студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ Структура студијског програма Студијски програм Информациони системи и технологије на дипломским академским студијама осмишљен је као природни наставак

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu I ciklusa Jun 07, 2017 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13, 13/15), Pravila studiranja za I ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13,

Више

Microsoft Word - Pravilnik DAS doc

Microsoft Word - Pravilnik DAS doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Број: 33/2-11 Датум: 29.11.2017. године Београд Земун На основу члана 102. став 12. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 88/2017), члана 1.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: СЕПТЕМБАР 2019. Пријава испита за септембарски испитни рок биће могућа у периоду од 19. до 21. августа 2019. године, путем студентског

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси Менторски

Више