Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc"

Транскрипт

1 На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 5/2010), члана 13. и 14. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007) и у складу са Одлуком Сената Универзитета у Нишу број 8/ / од године У Н И В Е Р З И Т Е Т У Н И Ш У О Б Ј А В Љ У Ј Е ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 1.1. У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које jе завршило одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и то: - на мастер академске студије које имају 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова; - на мастер академске студије које имају 120 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 180 ЕСПБ бодова Студијским програмом односно одлуком наставно-научног већа факултета утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на основним студијама Упис на мастер академске студије може се условити претходно положеним пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са општим актом факултета Наставно-научно веће факултета прописује општим актом из члана 1. став 2. Правилника o упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007) ближа мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину мастер академских студија Учесник конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и Факултета или овим конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у конкурсу, уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг листи Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави нострификовану диплому о претходном образовању и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и доказ о здравственом осигурању. 2. БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА 2.1. Број студената које ће факултети у саставу Универзитета у Нишу уписати у прву годину мастер академских студија одређен је овим конкурсом Висину школарине утврђује сваки факултет. 3. КОНКУРСНИ РОКОВИ 3.1. Пријављивање на Конкурс, за упис на мастер академске студије обавиће се у периоду од године до године Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је декан. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис Факултет објављује ранг листу пријављених кандидата, на огласној табли и интернет страници факултета у року који је утврђен конкурсом.

2 4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ 4.1. Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс: - Оверена копија дипломе; - Оригинал извод из матичне књиге рођених или венчаних. Ближа обавештења о условима уписа и полагања пријемног испита налазе се на огласним таблама и сајтовима факултета Универзитета у Нишу. 2 ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Ул. Александра Медведева 14, тел. 018/ , , , , , фаx: Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу ће у школској 2011/2012. години на студијским програмима мастер академских студија уписати следећи број студената: СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Број студената који се Број самофинанс. УКУПНО финансира из буџета студената Грађевинарствосаобраћајнице Грађевинарство-хидротехника Грађевинарство-конструкције Архитектонско-пројектантски Архитектонскоконструктивни УКУПНО Висина школарине за студенте студијских програма: Грађевинарство-саобраћајнице Грађевинарство-хидротехника Грађевинарство-конструкције износи динара. Висина школарине за студенте студијских програма: Архитектонско-пројектантски Архитектонско-конструктивни износи динара. Висина школарине за студенте стране држављане износи ЕВРА у динарској противвредности на дан уплате. Ближа обавештења о условима уписа можете наћи на огласној табли и сајту Факултета. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Ниш, Трг Краља Александра Ујединитеља бр. 11 Телефон: 018/ : факс: 018/ , Економски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије Економија 162 студената, од којих 141 плаћа школарину, а 21 се финансира из буџета. Студенти на мастер академским студијама уписују Студијски програм ЕКОНОМИЈА, односно један од следећа четири модула:

3 Општа економија (24 студената) Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање (24 студената) Финансије, банкарство и осигурање (18 студената) Менаџмент предузећа (24 студената) Маркетинг (24 студената) Међународни менаџмент (24 студената) Менаџмент у туризму (24 студената) 3 Право уписа имају и лица која су завршила основне академске студије на неекономским факултетима и остварила 240 ЕСПБ бодова, под условом да положе пријемни испит. Право уписа имају и лица која су завршила основне студије на неекономским факултетима, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, под условом да положе пријемни испит. Пријемни испит обухвата полагање два од понуђена четири предмета од значаја за модул који се уписује. Ближи критеријуми за рангирање кандидата и листа предмета који се полажу на пријемном испиту дати су у Правилнику о упису студената на мастер академске студије Економског факултета у Нишу (доступан на сајту Факултета: и у служби за мастер студије Факултета). Полагање класификационог испита биће обављено године, са почетком у 12,00 сати. Школарина за школску годину износи ,00 динара, уз могућност плаћања у четири рате на жиро рачун факултета Школарина за стране држављане износи Приликом пријављивања сви кандидати плаћају накнаду од 2.000,00 динара на име рангирања за упис. Кандидати који полажу пријемни испит плаћају накнаду од 7.000,00 динара на име полагања пријемног испита (3.500 динара по предмету). Ближа обавештења о термину уписа и потребној документацији биће дата приликом објављивања ранг листе за упис на Сајту Факултета и огласним таблама Факултета. Све евентуалне испиравке конкурса биће објављене на огласној табли факултета и на интернет презентацији факултета и Универзитета у Нишу. ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Ниш, Александра Медведева 14 Тел. 018/ , , Електронски факултет у Нишу уписује 352 студента (100 студената на терет буџета) на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2011/2012. године, на следећим студијским програмима: - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА- 32 студента, - ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕСОРСКА ТЕХНИКА-64 студента, - РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА-96 студената, - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ-96 студената и - УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА-64 студента. Рок за пријављивање је од године до године. Школарина на свим студијским програмима за држављане Републике Србије и држављане суседних држава износи ,00 динара, а за остале студенте стране држављане еура.

4 4 За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити Служби за студентска питања на телефон: 018/ или на и МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Ниш, Александра Медведева 14 Телефон: 018/ и I Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину Мастер академских студија, студијски програм Машинско инжењерство, школске 2011/2012. године: студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, - 10 самофинансирајућих студената. Студијски програм Мастер академских студија Машинско инжењерство, који се реализује у оквиру пет модула: - Енергетика и процесна техника, - Информационо производне технологије и индустријски менаџмент, - Машинске конструкције, развој и инжењеринг, - Мехатроника и управљање и - Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, и вреди 120 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Мастер нжењер машинства. У међународним односима ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc.). У Додатку дипломе, уз титулу, се обавезно додаје и назив модула. Завршетком Мастер академских студија студенти могу уписати Докторске академске студије које трају три године и вреде 180 ЕСПБ бодова. У прву годину Мастер академских студија може се уписати лице које има завршене основне академске студије неког од факултета техничко-технолошких и природно-математичких наука са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова. Кандидати који конкуришу за упис у прву годину Мастер академских студија не полажу пријемни испит већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним академским студијама. Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи ,00 динара. Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00. Упис примљених кандидата обавиће се према коначној ранг-листи која ће бити објављена на огласној табли Факултета, као и на интернет адреси Све потребне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања Факултета (телефони: 018/ и 018/ ). II Машински факултет у Нишу у школској 2011/2012. години уписује 20 студената на Мастер академске студије студијског програма Управљање и примењено рачунарство. На мастер академске студије студијског програма Управљање и примењено рачунарство могу се уписати: кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ, или са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ, на неком од сродних факултета из групација техничко-технолошких и природно-математичких наука,

5 5 кандидати са завршеним сродним факултетом из групација техничко-технолошких и природно-математичких наука, у четворогодишњем или петогодишњем трајању. Кандидати који конкуришу за упис не полажу пријемни испит већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на претходно завршеним студијама. Уписани студенти на овом студијском програму не плаћају трошкове школарине. За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити Одсеку за наставна и студентска питања (тел. 018/ ). ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Ниш, Трг Краља Александра 11 тел. 018/ , , телефакс ; Правни факултет у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија права, за школску 2011/2012. годину, ради стицања стручног назива мастер правник, укупно 200 студента, и то: 120 студената који се финансирају из буџета, и 80 студената који плаћају школарину. Студијски програм мастер академских студија траје једну годину (два семестра). Успешно окончање студија подразумева савладавање градива из два обавезна оредмета, четири изборна предмета са листе изборних предмета сваког модула, као и израду и одбрану завршног мастер рада. Услови за могућност избора сваког од изборних предмета предвиђени су модулима и силабусима изборних предмета. Мастер академксе студије организују се по следећим модулима: 1. Правно-теоријски модул; 2. Јавно-правни модул; 3. Кривично-правни модул; 4. Грађанско-правни модул; 5. Трговинско-правни модул; 6. Правно-економски модул; 7. Правно-историјски модул; 8. Међународно-правни модул; 9. Међународно-пословни модул: Мастер академске студије права може да упише лице које је завршило основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ. Лица која имају стечено високо образовање, по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од најмање осам семестра, имају право на упис на мастер академске студије под условима и на начин прописан Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007) и општим актом Факултета. На мастер академске студије може се уписати и страни држављанин под истим условима као и домаћи држављанин, уз обавезу плаћања школарине, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом Универзитета није другачије одређено. Висина школарине за упис студената на мастер академске студије права износи динара. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије права утврђује у складу са одредбама општег аката Универзитета и Факултета.

6 6 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Ниш, Вишеградска бр. 33, телефони 018/ Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија школске 2011/2012. године 160 студената чије ће се образовање финансирати из буџета, и 105 самофинансирајућих студената за студијске програме и у броју како следи: Студијски програм Буџет Самофинансирање Математика Примењена математика Информатика Општа физика 7 5 Примењена физика 7 5 Физика-информатика 7 5 Општа хемија 12 8 Примењена хемија 12 8 Биологија Екологија и заштита природе Географија Туризам УКУПНО Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу Правилника Факултета. Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи динара. Студенти могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа у одговарајућу годину студија, или у три рате и то: прва рата у износу од 50% укупне школарине приликом уписа године, друга рата у износу од 25% укупне школарине до године, и трећа рата до године. ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ Лесковац, Булевар ослобођења 124, Централа 016/ , , Е-маил: Технолошки факултет у Лесковцу уписује у прву годину мастер академских студија за школску 2011/2012. годину укупно 32 студента, од којих се 22 финансира из буџета Републике Србије, на следеће студијске програме: Хемијске технологије 16 студената Прехрамбена технологија и биотехнологија 8 студената Текстилне технологије 8 студената Студијским програмом односно одлуком наставно-научног већа факултета утврђено је који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму

7 7 (хемијске технологије, прехрамбена технологија и биотехнологија, текстилне технологије). Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на основним студијама. Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи динара, а за стране држављане ЕUR-а. Ближа обавештења о условима уписа налазе се на огласним таблама и сајтовима Технолошког факултета у Лесковцу и Универзитета у Нишу: и УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ Врање, Партизанска 14; тел.017/ , Учитељски факултет у Врању Универзитета у Нишу на мастер академске студије за школску 2011/2012 годину уписује 80 студената, и то: Студијски програм мастер учитељ (60 ЕСПБ) 18 студената на терет буџета 32 самофинансирајућих студената Студијски програм - мастер васпитач (60 ЕСПБ) 3 студената на терет буџета 27 самофинансирајућих студената На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академксе студије (учитељи и васпитачи) на којјима су остварили 240 ЕСПБ. Право уписа на дипломске академске студије за образовање учитеља имају и лица која су завршила основне четворогодишње студије са звањем професор разредне наставе (по Закону о универзитету). Страни држављани имају право уписа на Студијски програм као и домаћи држављани, под условима прописани заједничким конкурсом за упис страних држављана на државне факултете. Редослед кандидата за упис на дипломске академске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама. Школарина за самофинансирајуће студенте износи ,00 динара (могућност плаћања у више рата), а за стране држављане 1500 евра. Заинтересовани кандидати могу се пријавити у року од 30 дана од дана објављивања конкурса. ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ниш, ул. Чарнојевића 10 а Тел: (018) , , Факс: (018) Интернет адреса: Факултет Заштите на раду у Нишу уписује 160 студента (65 студента на терет буџета за високошколске установе чији је оснивач Република Србија и 95 самофинансирајућих студента) у прву годину мастер студија на следеће акредитоване студијске програме: - Заштита на раду, - Заштита од пожара, - Инжењерство заштите животне средине, - Управљање ванредним ситуацијама и - Управљање комуналним системом.

8 8 Студије трају четири семестра (две године) и студенти завршетком мастер академских студија остварују 120 ЕСПБ бодова. Савладавањем студијских програма студент стиче академски назив мастер инжењер заштите животне средине или мастер инжењер заштите на раду. У прву годину мастер академских студија, на Факултету заштите на раду у Нишу школске 2011/2012. године, може се уписати лице које је: 1. Завршило основне академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу или на другој високошколској установи у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошке науке; 2. Завршило основне академске студије на другој високошколској установи у оквиру осталих образовно-научних поља, остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова; 3. Стекло високо образовање на Факултету заштите на раду у Нишу или на другој високошколској установи у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошке науке, по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању; 4. Стекло високо образовање на другој високошколској установи у оквиру осталих образовнонаучних поља, по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од најмање 8 семестара. За кандидата који испуњава услове из тачке 2. и тачке 4. Наставно-научно веће може одредити допунске испите из предмета основних академских студија Факултета. Обавезе кандидата које се односе на допунске испите не могу се одредити у већем обиму од 60 ЕСПБ бодова. Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. Страни држављанин се може уписати само као самофинансирајући студенат. Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова. Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе: да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује; да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије. Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм након признавања стечене стране високошколске исправе у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. КОНКУРСНИ РОКОВИ Пријављивање кандидата: радним данима од 15. септембра до 15. октобра године у времену од 9 до 12 часова; ПРИЈАВА НА КОНКУРС Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија на Факултету заштите на раду у Нишу у школској 2011/12. години попуњавају образац Пријава на конкурс за упис. Кандидат се у Пријави на конкурс за упис опредељује за студијски програм који жели да упише. Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз Пријаву на конкурс за упис предају фотокопије следећих докумената: Извод из матичне књиге рођених Диплому и додатак дипломи о завршеним основним академским студијама, односно диплому о стеченом високом образовању по Закону о Универзитету Доказ о уплати надокнаде за учешће на конкурс у износу од 7.000,00 динара. Накнада за учешће на конкурс уплаћује се на текући рачун Факултета заштите на раду у Нишу позив на број (сврха уплате: пријављивање за учешће на конкурс за упис на мастер академске студије). Фотокопије докумената поднетих уз пријаву на конкурс за упис се не враћају кандидатима. Доказ о уплати надокнаде за учешће на конкурс. ИЗБОР КАНДИДАТА И УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

9 9 Избор кандидата и утврђивање ранг листе за упис у прву годину мастер академских студија на Факултету заштите на раду у Нишу обавља се према: Општој просечној оцени оствареној на основним академским студијама Дужини студирања. Факултет објављује јединствену ранг листу пријављених кандидата на интернет страници факултета и на огласној табли, 36 сати након истека рока за подношење пријаве у складу са конкурсним роковима. Рокови за приговор на јединствену ранг листу, доношење одлуке по приговору, објављивање коначне ранг листе и упис кандидата извршиће се у складу са конкурсним роковима. Приговор се подноси Факултету комисији за упис на мастер академске студије и декан Факултета доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. Након истека рока за приговор ранг листа се сматра коначном и као таква се објављује на интернет страници факултета и на огласној табли и по истој се врши упис кандидата. УПИС КАНДИДАТА Кандидати који стекну право на упис подносе у року од 3 дана од дана објављивања коначне ранг листе, следећа оригинална документа: Диплому и додатак дипломе о завршеним основним академским студијама, Извод из матичне књиге рођених, Два обрасца ШВ-20, Две фотографије формата 4x6 cm, Семестрални лист са списком уписаних студијских обавеза из I године студијског програма. Буџетски студент се опредељује за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова у уписаној школској години. Самофинансирајући студент се може определити за најмање oнолико предмета колико је потребно да се оствари 37 ЕСПБ бодова у уписаној школској години. Доказ о уплати накнаде, за студенте који се сами финансирају, од ,00 динара, прималац: Факултет заштите на раду у Нишу, текући рачун позив на бој сврха: пријављивање за учешће на конкурс за упис на мастер академске студије, За студенте стране држављане висина школарине је evra (25 evra по ЕСПБ боду). Школарина се може уплатити у три једнаке рате: Прва рата - приликом уписа на Факултет; Друга рата - до 15. јануара године; Трећа рата - до 31. маја године Доказ о семестралној уплати у износу од 1.400,00 динара. (прималац: Студентски парламент Факултета заштите на раду, текући рачун позив на број Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу у одговарајућем конкурсном року, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на ранг листи, у року утврђеном конкурсом. Пријава на конкурс за упис се подноси на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу ул. Чарнојевића 10А Ниш, Србија. Детаљне информације могу се добити на интернет страница Факултета

10 10 Ред. бр. Назив студијског програма ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ Ниш, Кнегиње Љубице бр. 10 Тел/факс: 018/ artf.ni.ac.rs Мастер академске студије Број студената финансираних из буџета Број студената који плаћају школарину Укупан број студената 1. Студијски програм -Сликарство Студијски програм Графички дизајн Студијски програм - Општа музичка педагогија Студијски програм Извођачке уметности Модул - Клавир Модул Гудачки инструменти / Виолина, Виолончело, Виола, Контрабас/ Модул Дувачки инструменти / Флаута, Хорна, Кларинет / Модул Соло певање Модул - Гитара Модул - Хармоника У к у п н о Висина школарине за упис самофинансирајућих студената на мастер академске студије на свим студијским програмима Факултета износи ,00 динара. Висина школарине за упис страних држављана на мастер академске студије на свим студијским програмима Факултета износи евра, у динарској противвредности по курсу Народне банке Србије на дан уплате. Студент може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа или у четири једнаке рате. Кандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије, приликом пријављивања подносе: - попуњен пријавни лист; - оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању; - оргинал Извода из матичне књиге рођених; - препис оцена са ЕСПБ бодовима (ако их има); - доказ о уплати накнаде трошкова испита Студијски програм Сликарство Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм Сликарство приликом пријављивања на конкурс, поред документације подносе још и пет оргиналних дела из области и мапу са десет цртежа.

11 Студијски програм Графички дизајн Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм Графички дизајн приликом пријављивања на конкурс, поред документације подносе још и пет оргиналних дела из области. Студијски програм - Општа музичка педагогија Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм Општа музичка педагогија приликом пријављивања на конкурс, поред документације подносе још и два писана научно-стручна рада из области музичке педагогије. Студијски програм Извођачке уметности Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм Извођачке уметности /сви модули/ приликом пријављивања на конкурс, поред документације подносе још и откуцан текст биографије, откуцан текст програма из главног предмета и списак значајнијих јавних наступа и награда. Кандидати који конкуришу за упис на Модул Дувачки инструменти и Модул - Соло певање приликом пријављивања на конкурс, поред документације подносе лекарско уверење о здравственом стању издато од стране надлежне здравствене установе. Кандидати који немају свог корепетитора дужни су да приложе нотни материјал за клавирску сарадњу приликом пријављивања. Кандидати који конкуришу на мастер академске студије на студијским програмима Факултета обавезни су да положе испит за проверу склоности и способности, односно пријемни испит. Право на рангирање стекао је кандидат који је положио испит за проверу склоности и способности, односно пријемни испит. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије, утврђује се на основу критеријума предвиђених Правилником о упису студената на студијске програме Факултета. Ако два или више кандидата имају једнак укупан број бодова на Јединственој ранг листи, предност ће имати кандидат који је показао бољи резултат на испиту за проверу склоности и способности, односно пријемном испиту. 11 ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ Ниш, Чарнојевићева бр. 10-а телефони 018/ http: Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија за школску 2011/2012. годину 100 самофинансирајућих студената, ради стицања стручног звања мастер професор физичког васпитања и спорта. Мастер академске студије може да упише лице које је завршило основне академске студије на неком од факултета спорта и физичког васпитања и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова. Право на упис имају и лица која имају стечено високо образовање на неком од факултета спорта и физичког васпитања, према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од најмање осам семестра, имају право на упис на мастер академске студије под условима и на начин прописан Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета у Нишу, бр.6/2007) и општим актом Факултета. На мастер академске студије може се уписати и страни држављанин под истим условима као и домаћи држављанин, уз обавезу плаћања школарине, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом Универзитета није другачије одређено. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на основним студијама.

12 12 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Ниш, Ћирила и Методија број 2 Телефони: 018/ , , локал 141 и 132 или локал 105 Телефакс: 018/ Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија (једногодишње студије) школске 2011/12. године 195 студената; 100 буџетских студената и 95 самофинансирајућих. БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА: Ред. бр. Студијски програм из буџета самофинансирањем 1. Мастер академске студије историје Мастер академске студије психологије Мастер академске студије педагогије Мастер академске студије социологије Мастер академске студије новинарства Мастер академске студије англистике Мастер академске студије филологије Укупно: Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи ,00 динара за држављане Републике Србије и за стране држављане. Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа у прву годину студија, или у три рате. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и здравственом осигурању. Пријемни испит се састоји од теста знања из области обухваћених програмом основних академских студија на Филозофском факултету у Нишу: - на Студијском програму мастер академске студије историје тест знања из историје; - на Студијском програму мастер академске студије психологије тест знања из психологије; - на Студијском програму мастер академске студије педагогије тест знања из педагогије; - на Студијском програму мастер академске студије социологије тест знања из социологије; - на Студијском програму мастер академске студије новинарстава тест знања из комуникологије и новинарства; - на Студијском програму мастер академске студије англистике тест знања из енглеског језика; - на Студијском програму мастер академске студије филологије: 1. Модул - Српска и компаративна књижевност: тест знања из књижевности; 2. Модул - Српски језик: тест знања из српског језика. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама, броја бодова остварених на пријемном испиту и дужине студирања на основним студијама. Лица заинтересована за упис подносе пријаве Фaкултету са одговарајућом документацијом: - оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,

13 13 - извод из матичне књиге рођених, - уверење о положеним испитима, - накнада за полагање пријемног испита. Ближа обавештења о условима уписа и полагања пријемног испита могу се добити у Служби за наставу и студентска питања и на сајту Факултета

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005 и 44/2010), и члана 83. став 1. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 4/2006) и члана

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш Телефон: +381 18 522 396 Факс: +381 18 513 272 Деканат: +381 18 245 379 Е-mail: info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs ДЕПАРТМАН

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских студија у школској 2019/2020. години АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митровица, мај 2019. год. На основу члана 98. Закона о високом

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata na prvu

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43 На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр.

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

Датум: 03

Датум:   03 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за школску 2014/2015. годину Крагујевац,

Више

Microsoft Word - UPIS-studenata2019

Microsoft Word - UPIS-studenata2019 УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ КАНДИДАТИ КОJИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИJА НА АКАДЕМИЈИ ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД - ОДСЕК БЕОГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ, ПО ОСНОВУ

Више

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep УПИС КАНДИДАТА Упис кандидата обавиће се у соби 05, у терминима утврђеним терминским планом. Кандидати који стекну право уписа подносе: - Диплому, или уверење о завршеном првом степену или уверење о положеним

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА за

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305. Моле се кандидати да

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu I ciklusa Jun 07, 2017 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13, 13/15), Pravila studiranja za I ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више