Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc"

Транскрипт

1 На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005 и 44/2010), и члана 83. став 1. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 4/2006) и члана 13. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007) 1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ У Н И В Е Р З И Т Е Т У Н И Ш У О Б Ј А В Љ У Ј Е ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ 1.1. У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: - завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање 8,00, - завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским студијама - мастер, - академско звање магистра, ако у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању није пријавило докторску дисертацију Студијским програмом докторских академских студија утврђују се одговарајуће дипломске студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра, као услов за упис на докторске студије Упис на докторске академске студије може се условити претходно положеним пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са општим актом факултета Студент магистарских студија уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, може у току студија прећи на студијски програм докторских академских студија у оквиру истих или сродних области студија под условима које прописује наставно научно веће факултета општим актом Поред услова који су прописани овим одредбама, лице које уписује прву годину докторских академских студија треба да испуни и услове који су у складу са специфичностима факултета који реализује студијски програм Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата, које објављују на огласној табли и интернет страници факултета Учесник конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и Факултета или овим конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија, обавиће се у року предвиђеном овим конкурсом Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у конкурсу, уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг листи Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин Страни држављанин плаћа школарину, осим ако међународним споразумом или билателарним споразумом универзитета није другачије одређено Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и ако је здравствено осигуран. 2. КОНКУРСНИ РОКОВИ 2.1. Пријављивање на конкурс за упис на докторске академске студије обавиће се у периоду од године до године. 3. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ 3.1. Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс: - Оверена копија дипломе, - Оригинал извод из матичне књиге рођених или венчаних, - Друга документа наведена у посебном делу овог конкурса, у вези са специфичностима студијских програма; 1

2 3.2. Кандидати који стекну право на упис подносе: - Попуњену пријаву за упис, - Оверену копију дипломе, - Две фотографије формата за пасош, - Доказ о уплати трошкова уписа у износу који одређује факултет, - Доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената у износу који одређује факултет. Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на огласној табли одговарајућег факултета и на Web-сајту Универзитета у Нишу www. ni. ac. rs. ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Ул. Александра Медведева 14, тел. 018/ , , , , , фаx: Грађевинско-архитектонски факултет расписује конкурс за упис у прву годину докторских академских студија, на студијске програме: -ГРАЂЕВИНАРСТВО 5 студената. -АРХИТЕКТУРА - 5 студената. Право на упис имају лица која су стекла најмање 300 ЕСПБ бодова током предходног школовања на Грађевинско-архитектонском, Грађевинском, Архитектонском или сродним факултетима, имају просечну оцену током студија најмање 8. Студентима који су завршили неки од наведених факултета, а на дипломи немају уписане ЕСПБ бодове, број ЕСПБ бодова одређује комисија предвиђена Правилником о усклађивању стечених стручних, академских, односно научних назива према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Број ЕСПБ бодова који недостаје до 300 кандидат може да оствари полагањем допунских испита или на основу објављених радова. Ако се упише мањи број кандидата са просечном оценом најмање 8 (осам) од конкурсом предвиђеног броја, докторске студије могу да упишу и кандидати који имају просечну оцену мању од 8 (осам), уколико имају објављене радове из одговарајуће научне области или положе одговарајући квалификациони испит. Вредновање резултата ових кандидата врше одговарајуће комисије. Докторске студије могу да упишу и кандидати који су стекли назив магистра наука из одговарајуће области у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Ако се на конкурс пријави већи број кандидата од броја слободних места спроводи се класификациони поступак. У класификационом поступку вреднује се успех у претходном студирању, склоност ка научно-истраживачком раду (кроз објављене радове) и активно знање једног од светских језика. Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. Висина школарине за студенте прве године износи динара. Висина школарине за студенте прве године, стране држављане износи ЕВРА у динарској противвредности на дан уплате. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Трг Краља Александра Ујединитеља бр. 11, Тел. 018/ ; ; Факс: 018/ ; ; Економски факултет уписује у прву годину докторских академских студија за 35 студената који плаћају школарину. Студенти на докторским академским студијама уписују Студијски програм ЕКОНОМИЈА, односно један од следећих модула: o Макроекономија 7 студената o Рачуноводство 8 студената o Финансије и банкарство 10 студената o Пословно управљање 10 студената У прву годину докторских академских студија могу се уписати лица која имају: 1. завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном оценом од најмање 8,00 оствареном на предходним нивоима студија (и то како на основним, тако и на дипломским академским студијама, при чему су оба нивоа студија завршена на економском факултету); или 2

3 2. завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном оценом од најмање 8,00 оствареном на предходним нивоима студија (и то како на основним, тако и на дипломским академским студијама, при чему најмање један од претходна два нивоа студија није завршен на економском факултету); уз полагање класификационог испита и објављене радове из области економских наука (најмање 3 у последњих 5 година); или 3. стечени академски магистра наука економских наука, и просечном оценом од најмање 8,00 оствареном на претходним нивоима студија (и то како на основним, тако и на магистарским студијама, при чему су оба нивоа студија завршена на економском факултету); или 4. стечени академски магистра наука из области која не припада економским наукама, и просечном оценом од најмање 8,00 оствареном на претходним нивоима студија (и то како на основним, тако и на магистарским студијама, при чему најмање један од предходна два нивоа студија није завршен на економском факултету); уз полагање класификационог испита и објављене радове из области економских наука (најмање 3 у последњих 5 година); или 5. завршене основне (четворогодишње) студије на економском факултету према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из године и просечном оценом најмање 8,00 и објављена најмање 2 научна рада из области економских наука (у последњих 5 година). 6. завршене основне (четворогодишње) студије на неекономском факултету према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из године и просечном оценом најмање 8,00, уз полагање класификационог испита и објављена најмање 3 научна рада из области економских наука (у последњих 5 година). Сви кандидати који испуњавају један од услова у тачкама 1) до 6), полажу пријемни испит из два предмета. Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу укупног броја бодова остварених по основу: просечне оцене остварене на предходном(им) нивоу(има) студија, дужине студирања, остварених научних резултата верификованих кроз публиковање научних радова из области економских наука, оствареном резултату на пријемном испиту. Ближи критеријуми за рангирање кандидата дати су у Правилнику о упису студената на докторске академске студије, поступку полагања класификационог и пријемног испита и начину рангирања кандидата за упис на докторске академске студије Економског факултета у Нишу (доступан на сајту Факултета: и у служби за последипломско образовање Факултета) Рок за подношење пријава на конкурс: године до године. Потребна документација уз пријаву: - Оверена(е) фотокопија(е) дипломе(а) о завршеном претходном образовању, - Извод из матичне књиге рођених или венчаних, - Уверење о дужини студирања, - Копије објављених научних радова (за кандидате под ред. бр. 2, 4, 5 и 6) Приликом пријављивања сви кандидати плаћају накнаду од 3.000,00 динара на име рангирања за упис. Кандидати који полажу класификациони испит (под ред. бр. 2, 4 и 6) плаћају накнаду од ,00 динара на име утврђивања испуњености услова за упис (верификација објављених научних радова). Кандидати који полажу класификациони испит (под ред. бр. 2, 4 и 6) плаћају накнаду од ,00 динара на име полагања класификационог испита (6.000,00 динара по испиту). Сви кандидати плаћају накнаду од ,00 динара на име полагања пријемног испита (6.000,00 динара по испиту). Школарина за школску годину износи ,00 динара, уз могућност плаћања у шест рата на жиро рачун факултета Школарина за стране држављане износи 2200 ЕВРА. 3

4 ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Александра Медведева 14, Тел. 018/ , и Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2010/2011. године 100 студената за стицање академског степена доктора наука, и то: - 50 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и - 50 самофинансирајућих студената. Докторске студије се организују у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство по модулима: Управљање системима, Електроника и микрорачунарска техника, Примењена физика, Електроенергетика, Примењена математика, Нанотехнологије и микросистеми, Метрологија и мерна техника, Теоријска електротехника, Рачунарство и информатика и Телекомуникације. У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: 1. завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на електронском, електротехничком или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00; 2. завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова на електронском, електротехничком или сродним факултетима и општу оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским студијама. Докторске студије у статусу самофинансирајућег студента могу да упишу и кандидати који имају просечну оцену у току основних и дипломских академских студија мању од 8,00, уколико положе одговарајући квалификациони испит. Вредновање резултата ових кандидата врше одговарајуће комисије. У прву годину докторских академских студија у статусу самофинансирајућег студента може се уписати лице које има академско звање магистра, ако у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању није пријавило докторску дисертaцију. Овим кандидатима се на основу стечене дипломе магистра наука признаје 400 ЕСПБ бодова. Студент магистарских студија уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању може у току студија прећи на одговарајући студијски програм докторских академских студија у оквиру истих или сродних области студија под условима које прописује Наставно научно веће, у статусу самофинансирајућег студента. Висина школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи ,00 динара, а за студенте странe држављанe ЕВРА. Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и извод из матичне књиге рођених) у периоду од године до године.. Пријаву доставити на адресу: Електронског факултета у Нишу, ул. Александра Медведева 14, Ниш. Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/ и и на интернет страници Факултета МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Александра Медведева 14, телефон: тел. 018/ и Машински факултет уписује у прву годину докторских академских студија, 25 студената (10 студената чије се образовање финансира из буџета и 15 самофинансирајућих студената) за стицање академског назива доктор наука МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за уже научне области: Примењена механика, Енергетика и процесна техника, Информационо-производне технологије и индустријски менаџмент, Мехатроника и управљање системима, Машинске конструкције, развој и инжењеринг и Транспортна техника. 4

5 Студијски програм докторских студија припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научну област машинско инжењерство. Студијски програм докторских студија траје најмање 3 године, односно 6 семестара и вреди 180 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија. На студијски програм докторских студија Машинско инжењерство могу се уписати: лица која имају завршене дипломске академске студије, односно интегрисане студије, која су стекла најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног школовања у оквиру поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и дипломским академским студијама, лице које има академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању, лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам). студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, може прећи на студијски програм докторских студија, у оквиру истих или сродних области студија, под условима које прописује Правилник о усклађивању стечених стручних, академских, односно научних назива Машинског факултета у Нишу. кандидати који имају просечну оцену у току академских студија мању од 8, уколико имају објављене радове из одговарајуће научне области или положе одговарајући квалификациони испит. За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика. Кандидат се пријављује на конкурс у термину који је утврђен у конкурсу и том приликом подноси и предаје Одсеку за наставна и студентска питања следећа документа: - пријавни лист са назнаком уже научне области за коју конкурише, - кратку биографију, - извод из матичне књиге рођених или венчаних, - оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија, - оверене фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени, - списак научних и стручних радова (уколико их има), - фотокопије радова (уколико их има), а оригинале на увид, - доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара. Сви остали износи накнада су у складу са Олуком о висини нaкнaдa зa пружaњe услугa из oбрaзoвнe дeлaтнoсти нa Мaшинскoм фaкултeту у Нишу. Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама и остварених научних резултата, сагласно Правилнику о докторским студијама Машинског факултета у Нишу. Реализацију квалификационог испита, са по једним задатком из математике, механике и уже научно-стручне области, са садржајима који одговарају претходним степенима образовања, врши Комисија за докторске студије. Квалификациони испит се одржава најдуже седам дана по објављивању ранг листе. Провера знања страног језика врши се на Машинском факултету у Нишу најдуже осам дана по објављивању ранг листе. Све додатне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања (телефон и ) и на интернет страници Факултета Висина школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи ,00 динара. Висина школарине за студенте страног држављанства износи ЕВРА. 5

6 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Булевар др Зорана Ђинђића 81, телефони 018/ и локал 207; телефакс: 018/ , Медицински факултет уписује у прву годину докторских академских студија из области медицинских наука укупно 70 студената, на следеће студијске програме: 1. - Молекуларна медицина - 20 студената Трајање студија: 8 семестара, односно 240 ЕСПБ бодовa - Kлиничкa медицинa - 20 студената Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова - Jавно здрављe - 10 студената Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова - Базична истраживања у стоматологији - 5 студената Трајање студија: 8 семестара, односно 240 ЕСПБ бодова - Клиничкиа и епидемиолошка истраживања у стоматологији - 10 студенaта Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова - Токсикологија - 5 студената Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова 2. Право учешћа на конкурсу има лице са: завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука (медицина у трајању од шест година са остварених 360 ЕСПБ бодова, стоматологија у трајању од најмање пет година са остварених 300 ЕСПБ), завршеним дипломским академским студијама биолошке или медицинске оријентације (фармација, ветерина и молекуларна биологија са остварених најмање 300 ЕСПБ бодова), оствареном просечном оценом на претходним студијама најмање осам, знањем енглеског језика, завршеном или одобреном специјализацијом Министарства здравља из одговарајуће области, а односи се на клиничку медицину, јавно здравље и клиничка и епидемиолошка истраживања у стоматологији, и академским степеном магистра наука и студенти магистарских студија. 3. Сви пријављени кандидати подлежу провери знања из енглеског језика (тест), а пријављени кандидати за молекуларну медицину, базична истраживања у стоматологији и токсикологију провери знања (тест) и из опште медицине, стоматологије или фармације. 4. Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене на претходним студијама и постигнутих резултата на пријемном испиту. Предност при упису имају сарадници запослени на Медицинском факултету у Нишу, као и сарадници на научноистраживачким пројектима који се остварују на Медицинском факултету у Нишу. 5. Висина школарине за годину студија у школској 2010/11. години износи ,00 динара, а за стране студенте ЕВРА. 6. За конкурс се прилажу документа: - Пријава (добија се у Служби за последипломске студије, на Медицинском факултету у Нишу), - Диплома (уверење) о завршеним интегрисаним академским студијама са просечном оценом - оверена фотокопија, - Уверење о положеним испитима (само ако на дипломи нема просечне оцене), - Диплома о завршеној специјализацији или уверење о уписаној здравственој специјализацији - оверена фотокопија, - Доказ о знању енглеског језика, - Извод из матичне књиге рођених (као и извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене презимена), - Биографија и библиографија (CV и списак објављених радова), и 6

7 - Доказ о уплати трошкова за спровођене конкурса у износу од ,00 динара, који су уплаћени на жиро рачун број (позив на број 99) Медицинског факултета у Нишу. Наведена документа се достављају Служби за последипломске студије Медицинског факултета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 81. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Трг Краља Александра 11, тел. 018/ , , факс ; Правни факултет уписује у прву годину докторских академских студија права 43 самофинансирајућа студента ради стицања академског звања «доктор правних наука» на студијском програму докторских академских студија права. Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу може уписати лице које је: 1. Завршило дипломске академске студије (мастер) и стекло звање дипломирани правник мастер са најмањом просечном оценом 8.00, са познавањем најмање једног страног језика; 2. Завршило друге универзитетске студије (основне, односно дипломске академске студије-мастер) из друштвено-хуманистичких наука и стечених најмање 300 ЕСПБ, под условом да познаје најмање један страни језик и положи одређене испите из програма студија права које прописује Наставно-научно веће факултета; 3. Завршило основне студије права или друге основне студије из поља друштвенохуманистичких наука и стекло звање дипломирани правник или други одговарајући стучни назив (VII-1 степен) са најмањом просечном оценом 8.00, са познавањем најмање једног страног језика уз допунске услове утврђене општим актом Правног факултета; Већ уписало последипломске студије по предходном студијском режиму и током тих студија: Стекло академски назив магистра правних наука, Положило све испите, али није одбранило магистарски рад, Положило само неке испите на последипломским магистарским студијама права; Услове за прелазак кандидата на одговарајући семестар докторских студија, утврђује Наставно-научно веће факултета. Завршило последипломске специјалистичке студије, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико испуни додатне услове, које утврђује Наставно-научно веће факултета. Изузетно, на конкурс за упис на докторске студије права могу да се пријаве и кандидати који су завршили основне студије права или друге основне студије из поља друштвенохуманистичких наука и стекли звање «дипломирани правник» или други одговарајући стучни назив (VII-1 степен) са најмањом просечном оценом мањом од 8.00, под условом да пред трочланом комисијом, полаже квалификациони испит из најмање три предмета из уже научне области за коју су се определи и да испит положе са просечном оценом најмање 8 (осам). На докторске студије може се уписати и страни држављанин под истим условима као и домаћи држављанин, уз обавезу плаћања школарине. Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи динара за упис школске године. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Вишеградска бр. 33, телефони 018/ Природно-математички факултет уписује у прву годину докторских академских студија 24 студента чије се образовање финансира из буџета и 13 самофинасирајућих студената на следећим студијским програмима: МАТЕМАТИКА 7 студената на буџету и 4 на самофинасирању ИНФОРМАТИКА - 4 студената на буџету и 4 на самофинасирању ФИЗИКА - 8 студената на буџету и 2 на самофинасирању ХЕМИЈА - 5 студената на буџету и 3 на самофинасирању 7

8 У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: Завршене студије за стицање VII-1 степена стучне спреме са просечном оценом најмање 8; завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским студијама-мастер. Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на дипломским студиијама. Подношење пријава: године до године Студенти држављани Србије могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа у одговарајућу годину студија, или у три рате и то: прва рата 50% приликом уписа године, друга рата 25% до године и трећа рата 25% приликом овере зимског семестра. Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи динара. ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ Лесковац, Булевар ослобођења 124, Централа 016/ , , Е-mail: Технолошки факултет у Лесковцу уписује на докторске академске студије за стицање академског степена доктора наука у области: ТЕХНОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА - 15 студената Докторске академске студије могу да упишу кандидати који су завршили Технолошки или други сродни Факултет и имају: завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ и општом просечном оценом од најмање 8 на дипломским академским студијама, или завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ и један научни рад из области докторских академских студија, или стечен академски степен магистра наука. За кандидате који су завршили одговарајуће Факултете, а у дипломи немају уписан број ЕСПБ бодова, број ЕСПБ бодова утврђује Комисија за наставу. Кандидати са завршеним специјалистичким академским студијама из сродних области, као и кандидати који су специјализирали из сродних области по прописима који су важили до године, могу уписати другу годину докторских студија, при чему им се признаје највише 60 остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама, а на основу оцене сличности положених предмета на специјалистичким студијама. Кандидати са завршеним магистарским студијама из сродних области могу уписати трећу годину докторских студија, при чему им се признаје највише 120 остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама, зависно од листе предмета које су слушали на магистарским студијама. Кандидати, студенти последипломских студија, уписани пре ступања на снагу Закона о високом образовању, могу наставити школовање на докторским студијама при чему година у коју се уписују зависи од броја положених испита односно броја освојених ЕСПБ бодова. Редослед кандидата на ранг листи за упис одређује се на основу броја положених испита, просечне оцене и броја објављених радова. Ранг листа за упис на докторске студије прави се на основу укупне остварене просечне оцене студента на основним и дипломским академским студијама. Приликом сачињавања ранг листе предност имају кандидати са вишим степеном образовања и са већим бројем објављених научних радова у часописима са већим импактом. У случају истог степена образовања ранг листа се прави на основу просечне оцене у току студија. У случају исте просечне оцене предност имају кандидати који имају већи број објављених научних радова у часописима са већим импактом. Услов за упис на докторске студије јесте познавање једног од светских језика. Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи динара, а за стране држављане ЕВРА. Напомена: Примљени кандидати се уписују као самофинансирајући студенти до одлуке Владе Републике Србије. 8

9 ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ Кнегиње Љубице бр. 10, Тел/факс: 018/ http: Факултет уметности уписује у прву годину докторских студија 7 самофинансирајућих студената, и то: На Одсеку за ликовне уметности - Студијски програм СЛИКАРСТВО 3 На Одсеку за музичку уметност Студијски програм ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ - 4 Студијски програм ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: Завршене студије за стицање VII1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање 8,00, oценом најмање 9,00 на дипломском испиту и положен испит за проверу склоности и способности. Завршене дипломске академске студије-мастер са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену од најмање 8,00 на дипломским академским студијама мастер, оценом најмање 9,00 на дипломском испиту и положен испит за проверу склоности и способности. Испит за проверу склоности и способности полажу сви пријављени кандидати за упис на докторске академске студије. Кандидати који конкуришу за упис на Студијском програму Извођачке уметности, поред документације предвиђене општом одредбама подносе и : Потврду о еквиваленцији оствареног студијског програма, потписану од стране декана Факултета, ако су студије завршили пре ступања на снагу Закона о високом образовању. Препис оцена са ЕСПБ бодовима (ако их има), Биографију, Мотивационо писмо, Списак значајних јавних наступа и награда, Доказ о уплати накнаде трошкова испита, Откуцан текст програма из главног предмета. На Студијском програму Извођачке уметности - Дувачки иструменти кандидати подносе одговарајуће лекарско уверење о здравственом стању издато од стране надлежне здравствене установе. Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм Извођачке уметности Гудачки и Дувачки иструменти приликом пријаве на конкурс, уколико немају свог корепетитора дужни су да приложе нотни материјал за клавирску сарадњу. Студијски програм СЛИКАРСТВО У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: Завршене студије за стицање VII1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање 8,50, оценом најмање 9,00 на дипломском испиту и положени пријемни испит. Завршене дипломске академске студије-мастер са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену најмање 8,50 на основним академским и дипломским академским студијама мастер, оценом најмање 9,00 на дипломском испиту и положен пријемни испит. Пријемни испит полажу сви пријављени кандидати за упис на докторске академске студије. Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм-сликарство, поред документације предвиђене општим одредбама подносе и: Потврду о еквиваленцији оствареног студијског програма, потписану од стране декана Факултета, ако су студије завршили пре ступања на снагу Закона о високом образовању. Препис оцена са ЕСПБ бодовима (ако их има), Биографију, Мотивационо писмо (предлог уметничких истраживања), Доказ о уплати накнаде трошкова испита; 5 (пет) оргиналних радова из области сликарства и мапу са 10 (десет) цртежа у електронској форми. Висина школарине на Студијском програму Сликарство Одсека за ликовне уметности износи ,00 динара. Висина школарине на Студијским програмима Одсека за музичку уметност износи ,00 динара. Висина школарине за упис страних држављана у прву годину докторских академских студија на оба одсека Факултета уметности у Нишу износи ЕВРА, у динарској противвредности по курсу Народне банке Србије на дан уплате. Студент може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа у прву годину студија, или у четири једнаке рате. 9

10 ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ Чарнојевићева бр. 10-а, телефон 018/ , 018/ http: www. fsfv.ni.ac.rs Факултет спорта и физичког васпитања уписује у прву годину докторских академских студија 10 (десет) самофинансирајућих студената, за стицање назива доктор наука - физичко васпитање и спорт. На студијски програм докторских академских студија може се уписати лице које испуњава следеће услове: Општи услови Завршене дипломске академске студије у области наука физичко васпитање и спорт, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 (осам) на основним академским и дипломским академским студијама. Завршене студије за стицање VII-1 степен стручне спреме у области наука физичко васпитање и спорт, са оствареном просечном оценом најмање 8 (осам). Посебни услови за упис: Знање енглеског језика (процењује комисија на Факултету ) Познавање рада на рачунару ( процењује комисија на Факултету ). Лица која су заинтересована за упис подносе пријаву факултету са одговарајућом документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и извод из књиге рођених). Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи ,00 динара, а за стране држављане 4000 ЕВРА. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Ћирила и Методија број 2, Телефони: 018/ , , , локал 186 и 132 или локал105 Филозофски факултет уписује у прву годину докторских академских студија укупно 10 самофинансирајућих студената на студијским програмима Докторске академске студије СОЦИОЛОГИЈЕ - 5 Докторске академске студије ФИЛОЛОГИЈЕ - 5 На докторске академске студије може се уписати лице које има: Завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање 8,00, Завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену најмање 8,00 на основним академским студијама-мастер, Академско звање магистра наука. Рангирање пријављених кандидата вршиће се на основу следећих критеријума: 1. магистратура 2. диплома мастера 3. диплома факултета. У оквиру ових критеријума предност ће имати: 1. истог образовног профила 2. више просечне оцене 3. краћег времена студирања. Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи ,00 динара за држављане Србије и 3000 ЕВРА за стране држављане. 10

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш Телефон: +381 18 522 396 Факс: +381 18 513 272 Деканат: +381 18 245 379 Е-mail: info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs ДЕПАРТМАН

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata na prvu

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на I циклусу студија: 1. 2. 1.1. Академија умјетности,

Више

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43 На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр.

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА за

Више

UNIVERZITET U NOVOM SADU

UNIVERZITET U NOVOM SADU УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ А К А Д Е М И Ј А У М Е Т Н О С Т И Н О В И С А Д П Р А В И Л Н И К О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ИЗБОРА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ НА АКАДЕМИЈИ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Microsoft Word - UPIS-studenata2019

Microsoft Word - UPIS-studenata2019 УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ КАНДИДАТИ КОJИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИJА НА АКАДЕМИЈИ ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД - ОДСЕК БЕОГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ, ПО ОСНОВУ

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских студија у школској 2019/2020. години АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

Датум: 03

Датум:   03 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за школску 2014/2015. годину Крагујевац,

Више

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) Statuta Univerziteta u Tuzli, Odluke Senata Univerziteta

Више

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш тел: факс: декан: i

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш тел: факс: декан: i Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш тел: +381 18 522 396 факс: +381 18 513 272 декан: +381 18 245 379 e-mail: info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs ДЕПАРТМАН ЗА ПРИМЕЊЕНЕ

Више

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митровица, мај 2019. год. На основу члана 98. Закона о високом

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep УПИС КАНДИДАТА Упис кандидата обавиће се у соби 05, у терминима утврђеним терминским планом. Кандидати који стекну право уписа подносе: - Диплому, или уверење о завршеном првом степену или уверење о положеним

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више