Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: /13-01/62 URBROJ: 2163/ Pazin, 07. listopada 2013 PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina, - prijedlog, dostavlja se. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina u tekstu kako ju je dostavio Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo svojim dopisom KLASA: /13-01/62, URBROJ: 2163/ od 27. rujna godine, upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. Za izvjestioca na Vijeću po predmetnoj Odluci određuje se Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić,v.r.

2 Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), a na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Gradonačelnik Grada Pazina dana 07. listopada godine, donosi Z A K LJ U Č A K tekstu. 1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina u predloženom 2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Pazina na razmatranje i usvajanje. KLASA: /13-01/62 URBROJ: 2163/ Pazin, 07. listopada 2013 GRADONAČELNIK GRADA PAZINA Gradonačelnik Renato Krulčić,v.r. Dostaviti: 1. Predsjedniku Gradskog vijeća, 2. Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, 3. Arhiva.

3 Prijedlog, 27. rujna Na temelju članka 22 Statuta Grada Pazina ( Službene novine Grada Pazina broj 17/09. i 4/13.) i članka 2. stavka 2. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina ( Službene novine Grada Pazina broj 21/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici održanoj dana godine donosi O D L U K U o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina Članak 1. Daju se na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda: 1) Nekretnine u K. O. Pazin a) Ruševna kuća u ulici 43. Istarske divizije u Pazinu smještena na k. č. broj 134/6 zgr. (dio k. č. broj 2693 N.I.) upisana u zk. uložak broj 75 za K. O. Pazin. Tržišne vrijednosti ,52 kune. Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od ,00 kuna b) Dio zemljišta u ulici Štefanije Ravnić u Pazinu katastarskih oznaka k. č. broj 1822/1 (dio k. č. broj 2690/1 N.I.) upisano u zk. uložak broj 75 za K. O. Pazin u površini od cca 250 m 2 na način prikazan u kopiji katastarskog plana koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. Tržišne vrijednosti 91,27 kuna/m 2 zemljišta. Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od 2.000,00 kuna c) Dio zemljišta u ulici Štefanije Ravnić u Pazinu katastarskih oznaka k. č. broj 1822/1 (dio k. č. broj 2690/1 N.I.) upisano u zk. uložak broj 75 za K. O. Pazin u površini od cca 650 m 2 na način prikazan u kopiji katastarskog plana koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio Tržišne vrijednosti 91,27 kuna/m 2 zemljišta. Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od 6.000,00 kuna. d) Stan na drugom katu zgrade u ulici Bože Milanovića br. 7 u Pazinu sagrađenoj na k. č. broj 15/2 zgr. (2427/5 N.I.) upisanoj u zk. uložak broj 3343 za K. O. Pazin. Stan ima površinu od 31,67 m 2, a sastoji se od dvije sobe i kuhinje. Tržišne vrijednosti ,05 kuna. Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od ,00 kuna. e) Poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi Trg male funtane 1, u Pazinu sagrađenoj na k. č. broj 38 zgr. (2487 N.I.) K. O. Pazin. Poslovni prostor ima površinu 19,09 m 2, a sastoji se od jedne prostorije. Tržišne vrijednosti ,77 kuna. Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od 8.000,00 kuna. 2) Nekretnine u K. O. Kašćerga a) Suvlasnički udio od 1/5 dijela zemljišta u naselju Kašćerga katastarske oznake k. č. broj 1046 upisanog u zk. uložak broj 542 za K. O. Kašćerga ukupne površine od 860 m 2 (pripadajuće površine 172 m 2 ). Tržišne vrijednosti 7.195,00 kuna. Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od 700,00 kuna. 3) Nekretnine u K. O. Lindar a) Građevinsko zemljište u naselju Dvorine u Lindaru katastarskih oznaka k. č. broj 198/20 (7238/2 N.I.) upisano u zk. uložak broj 1313 za K. O. Lindar u površini od 106 m 2. Tržišne vrijednosti ,69 kuna. Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od 1.000,00 kuna.

4 Članak 2. Tržišne vrijednosti za nekretnine iz članka 1. ove Odluke ujedno su i početne cijene u postupku natjecanja. Članak 3. Natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Pri odabiru najpovoljnije ponude Natječajna komisija za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina vodit će se kriterijem najviše ponuđene cijene. Članak 4. Kupoprodajna cijena plaća se u cijelosti najkasnije u roku od 15 dana po sklapanju kupoprodajnog ugovora. Izuzetno od stavka 1. ovog članka izlicitirani iznos kupoprodajne cijene nekretnina iz članka 1. točke a), b) i c) ove Odluke ponuditelj može platiti po svom izboru, i to: a) odjednom u cijelosti u roku od petnaest (15) dana po sklapanju kupoprodajnog ugovora, ili b) obročno u roku od najduže 10 (deset) godina uz plaćanje kamate u iznosu od 4 % godišnje. U ugovoru o kupoprodaji uz obročnu otplatu vrijednost svakog pojedinog obroka vezat će se uz EUR-o po srednjem tečaju HNB-a na dan dospijeća. Članak 5. Za kupnju katastarske čestice koja se prodaje u dijelu označenom na kopiji katastarskog plana (članak 1. točke b) i c) ove Odluke) najpovoljniji ponuđač obvezan je u roku od osam dana po primitku obavijesti da je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem pristupiti sklapanju predugovora o kupnji zemljišta. Sklapanju kupoprodajnog ugovora najpovoljniji ponuđač iz stavka 1. ovog članka obvezuje se pristupiti u roku od 15 dana po izradi i provedbi parcelacijskog elaborata sačinjenog u svrhu formiranja nove katastarske čestice u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu. Članak 6. Gradonačelnik Grada Pazina će u skladu s ovom Odlukom i Odlukom o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina objaviti Natječaj za prodaju nekretnina. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

5 O b r a z l o ž e n j e I. Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u članku 22. Statuta Grada Pazina ( Službene novine Grada Pazina broj 17/09.) i u stavku 2. članak 2. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina ( Službene novine Grada Pazina broj 21/09). II. U svrhu privođenja namjeni utvrđenoj prostorno planskom dokumentacijom Grada Pazina i iskazanog interesa za kupnju predloženo je da se prodaji putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda izlože sljedeće nekretnine: 1) Nekretnine u K. O. Pazin a) Ruševna kuća u ulici 43. Istarske divizije u Pazinu smještena na k. č. broj 134/6 zgr. (dio k. č. broj 2693 N.I.) upisana u zk. uložak broj 75 za K. O. Pazin. Generalnim urbanističkim planom Grada Pazina ( Službene novine Grada Pazina broj 19/02., 25/02., 18/07., 10/08., 15/08 - pročišćeni tekst, 27/09. i 27/11.) nekretnini je utvrđena mješovita namjena (M). Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od ,52 kune ( ). b) Dio zemljišta u ulici Štefanije Ravnić u Pazinu katastarskih oznaka k. č. broj 1822/1 (dio k. č. broj 2690/1 N.I.) upisano u zk. uložak broj 75 za K. O. Pazin u površini od cca 250 m 2 na način prikazan u kopiji katastarskog plana koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. Detaljnim planom uređenja Stari Pazin ( Službene novine Grada Pazina broj 3/01. i 21/03.) zemljištu je utvrđena namjena 0Z (oznaka 31) ostale zelene površine. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od 91,27 kuna/m 2 zemljišta (12 / m 2 ) c) Dio zemljišta u ulici Štefanije Ravnić u Pazinu katastarskih oznaka k. č. broj 1822/1 (dio k. č. broj 2690/1 N.I.) upisano u zk. uložak broj 75 za K. O. Pazin u površini od cca 650 m 2 na način prikazan u kopiji katastarskog plana koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. Detaljnim planom uređenja Stari Pazin ( Službene novine Grada Pazina broj 3/01. i 21/03.) zemljištu je utvrđena namjena 0Z (oznaka 31) ostale zelene površine. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od 91,27 kuna/m 2 zemljišta (12 / m 2 ) d) Stan na drugom katu zgrade u ulici Bože Milanovića br. 7 u Pazinu sagrađenoj na k. č. broj 15/2 zgr. (2427/5 N.I.) upisanoj u zk. uložak broj 3343 za K. O. Pazin. Stan ima površinu od 31,67 m 2, a sastoji se od dvije sobe i kuhinje. Kako se sanitarne prostorije stana (WC i kupaonica) nalaze na stepeništu zgrade (međukat) iste nisu predmet prodaje, ali postoji mogućnost njihova korištenja do uređenja istih unutar stana. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od ,05 kuna (550 /m 2 ) e) Poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi Trg male funtane 1, u Pazinu sagrađenoj na k. č. broj 38 zgr. (2487 N.I.) K. O. Pazin. Poslovni prostor ima površinu 19,09 m 2, a sastoji se od jedne prostorije. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od ,77 kuna (600 /m 2 ). Detaljnim planom uređenja Centar II ( Službene novine Grada Pazina broj 2/06. i 4/13.) zemljištu je utvrđena namjena M*1 (oznaka 28). 2) Nekretnine u K. O. Kašćerga a) Suvlasnički udio od 1/5 dijela zemljišta u naselju Kašćerga katastarske oznake k. č. broj 1046 upisanog u zk. uložak broj 542 za K. O. Kašćerga ukupne površine od 860 m 2 (pripadajuće površine 172 m 2 ). Zemljište graniči sa građevinskim područjem naselja. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od ukupno 7.195,00 kuna (5,5 / m 2 ). 3) Nekretnine u K. O. Lindar a) Građevinsko zemljište u naselju Dvorine u Lindaru katastarskih oznaka k. č. broj 198/20 (7238/2 N.I.) upisano u zk. uložak broj 1313 za K. O. Lindar u površini od 106 m 2. Zemljište čini okućnicu objekta u privatnom vlasništvu. Nalazi se neposredno uz rub građevinskog područja.

6 Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od ukupno ,69 kuna (18. / m 2 ). III. Mogućnost odgode plaćanja utvrđena Člankom 4. prijedloga Odluke dana je na zahtjev podnositelja zahtjeva za kupnju, sukladno članku 13. stavak 3. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina. Visina utvrđene kamatne stope od 4% analogna je onoj utvrđenoj u Zakonu o zakupu i kupnji poslovnih prostora ( Narodne novine broj 125/11.). IV. Vrijednosti nekretnina utvrdila je Komisija za procjenu imovine u vlasništvu Grada Pazina, cijeneći položaj i namjenu nekretnina koje se izlažu prodaji, stanje u kojem se nekretnine nalaze, te uzevši u obzir postignute cijene nekretnina sličnih karakteristika na području Grada Pazina. Kod formiranja cijene nekretnine iz Članka 1. točka 1) a) prijedloga Odluke uzeta je u obzir i okolnost da je predmetna nekretnina već bila nuđena na prodaju putem javnog natječaja na koji nije pristigla niti jedna valjana ponuda. Kod formiranja cijena nekretnina iste su utvrđene u Eurima, a kod njihova preračunavanja u kune korišten je srednji tečaj HNB-a 1 = 7, kn. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

7

8

9

10

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET:

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET: REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 944-01/19-01/03 URBROJ: 2198/01-2-19-6 Zadar, 17. siječnja 2019. PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće KLASA: /17-01/02- URBROJ: 2144/ Labin, godine PRIJEDLOG Na temelj

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće KLASA: /17-01/02- URBROJ: 2144/ Labin, godine PRIJEDLOG Na temelj REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće KLASA: 021-01/17-01/02- URBROJ: 2144/01-01-17-1 Labin, 2017. godine PRIJEDLOG Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 1. Zakona

Више

NATJEČAJ PRODAJA POSLOVNIH PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE LEĆEVICE-KLADNJICE ;čest. zgr. 1755/1 i 40/2 sve k.o. Kladnjice S A D R Ž A J: I. Natječajna do

NATJEČAJ PRODAJA POSLOVNIH PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE LEĆEVICE-KLADNJICE ;čest. zgr. 1755/1 i 40/2 sve k.o. Kladnjice S A D R Ž A J: I. Natječajna do NATJEČAJ PRODAJA POSLOVNIH PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE LEĆEVICE-KLADNJICE ;čest. zgr. 1755/1 i 40/2 sve k.o. Kladnjice S A D R Ž A J: I. Natječajna dokumentacija Upute ponuditeljima II. OBRAZAC PONUDE

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Klasa: 947-02/05-01/7 Ur. broj: 2163/1-09/1-06-22 Pula, 7. lipnja 2006. godine. ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju čl. 10. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

Rbr

Rbr REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10 Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom ( Narodne novine, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje:

Више

tocka Prijedlog Odluke o pri... kupoprodaja Cib commerce.pdf

tocka  Prijedlog Odluke o pri... kupoprodaja Cib commerce.pdf Klasa: 944-05/11-01/57 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-13 Pula, 08. rujna 2011. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji - dostavlja se U

Више

BRKO- prodaja zemljišta odluka o raspisivanju natječaja

BRKO- prodaja zemljišta odluka o raspisivanju natječaja OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U K.O. OPATIJA Grad Opatija je vlasnik nekretnina oznake k.č. 1522, šuma površine 412 m2, u zk.ul. 245 k.o. Opatija ( nove izmjere), a koja odgovara

Више

društvo s ograničenom odgovornošću Zagreb, Ulica kneza Branimira 1. Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić predsjednik; mr. sc. Marija Vekić član; Ivan Iš

društvo s ograničenom odgovornošću Zagreb, Ulica kneza Branimira 1. Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić predsjednik; mr. sc. Marija Vekić član; Ivan Iš društvo s ograničenom odgovornošću 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1. Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić predsjednik; mr. sc. Marija Vekić član; Ivan Ištok, dipl. ing. šum. član Trgovački sud u Zagrebu (MBS

Више

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KUKLJICA BROJ: 3 KUKLJICA, 16. svibnja godine GODINE: XIV AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA Odluka o uvjetima, način

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KUKLJICA BROJ: 3 KUKLJICA, 16. svibnja godine GODINE: XIV AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA Odluka o uvjetima, način SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KUKLJICA BROJ: 3 KUKLJICA, GODINE: XIV AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Kukljica..2 Odluka o

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /14-04/82-34 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /14-04/82-34 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/14-04/82-34 URBROJ: 2170/01-15-00-14-11 Rijeka, 9. 09. 2014. Gradonačelnik je 9. rujna 2014. godine

Више

Otuđenje nekretnine škole IOŠ Pula.pdf

Otuđenje nekretnine škole IOŠ Pula.pdf REPUBLIKA HRVATSKA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/429-980, fax: 052/852-323 KLASA: 602-03/12-01/226 URBROJ: 2163/1-05/4-13-13 Labin, 11. lipnja 2013.

Више

Na temelju članka 34

Na temelju članka 34 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 500-01/11-01/16 URBROJ: 2181/1-07-11-1 Split, 4. listopada 2011. PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Gosp. Petroslavu Sapunaru - o v d j

Више

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 55. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: 320-01/17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/01-07-13/3-2

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2 GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK URBROJ: 2103/01-01-18-16 Bjelovar, 7. prosinca 2018. GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma,

Више

27.svibnja SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 3/15 str. 1 Br. 3/15 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAR

27.svibnja SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 3/15 str. 1 Br. 3/15 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAR 27.svibnja 2015. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 3/15 str. 1 Br. 3/15 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA 26.05.2015. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Godina III Pisarovina, 27. svibnja 2015. godine

Више

Microsoft Word KOLEGIJ_zakljucci.doc

Microsoft Word KOLEGIJ_zakljucci.doc Klasa: 550-01/14-01/05 Urbroj: 2125-03/03-14-03 Senja na 34. kolegiju, održanom 5. veljače 2014. godine, razmatrao je Prijedlog Socijalnog programa Grada Senja za 2014. godinu, te donio, slijedeći Prihvaća

Више

Na temelju odredbi čl

Na temelju odredbi čl REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD OMIŠ GRADONAČELNIK Klasa: 372-01/14-01/01 Urbroj:2155/01-02-14-1 Omiš, 23.1.2014.god. Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik br.

Више

Službeni 10-10

Službeni 10-10 Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca Godina XIII. Donji Miholjac, 18. kolovoza 2010. Broj 10. 156. KLASA: 944-05/10-01/3 URBROJ: 2115/01-03-10-1 Donji Miholjac, 17. kolovoza 2010. Na temelju članka 218.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovinsk

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovinsk R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovinske poslove Rijeka, 21. veljače 2016. godine Temeljem

Више

Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14 i 24/15), članka 12. Pravilnika o uvjetim

Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14 i 24/15), članka 12. Pravilnika o uvjetim Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14 i 24/15), članka 12. Pravilnika o uvjetima i načinu prodaje stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovin

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovin R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovinske poslove KLASA : 940-06/19-02/2 URBROJ: 2170/01-17-10-19-3

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 947-01/12-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-14 Krapina, 18. siječnja 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-07/14-08/133 URBROJ: 2170/01-01-20-14-1

Више

Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u v

Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u v Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobor

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovin

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovin R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovinske poslove KLASA : 940-06/19-02/10 URBROJ: 2170/01-17-10-19-3

Више

Na osnovi članka 37

Na osnovi članka 37 SLUŽBENE NOVINE GRADA VODNJAN-DIGNANO Broj: 13 Godina: XX Vodnjan, 08.12.2016. Br. 13/2016. Službene novine Grada Vodnjan - Dignano Str: 275 Temeljem članka 34. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (Službene

Више

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/ Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,

Више

Microsoft Word - glasnik 6-16

Microsoft Word - glasnik 6-16 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE GRUDE Broj: 6/16 Grude, 14. rujna 2016. 1 Temeljem članaka 6. i 76. Zakona o građevinskom zemljištu ( Službene novine Federacije BiH, broj: 25/03 i 67/05) i članaka 37. i 109. stavak.

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/15-04/81-61 URBROJ: 2170/01-15-00-15-84 Rijeka, 30.11. 2015. Gradonačelnik je 30.studenog 2015. godine

Више

Godina III

Godina III Godina XXI Beli Manastir, 11. ožujka 2019. godine Broj 3 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 12. Odluka o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama... 48 13. Odluka o prijenosu

Више

S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG

S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni 2013. GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG MARKA ZELJKA 6 52352 KANFANAR, TEL.: (052) 825-003

Више

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i KLASA: 320-01/14-04/843 URBROJ: 370-04-15-7 Zagreb, 28.09.2015. Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište

Више

6-10

6-10 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PODGORAČ Godina: XVI Podgorač, 28. rujna 2010. Broj 6. S A D R Ž A J Stranica AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 34. Operativni plan zimske službe za 2010. / 2011. godinu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN PAZIN, 20. studeni G

S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN PAZIN, 20. studeni G S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN 1847-6260 PAZIN, 20. studeni 2018. GODINA: XLIV CIJENA: 30,00 KN BROJ: 40 IZDAVAČ: UREDNIŠTVO:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC GRADONAČELNIK Klasa: /18-01/2 Urbroj: 2109/ Čakovec, 28. kolovoz Na teme

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC GRADONAČELNIK Klasa: /18-01/2 Urbroj: 2109/ Čakovec, 28. kolovoz Na teme REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC GRADONAČELNIK Klasa: 320-01/18-01/2 Urbroj: 2109/02-03-05-18-08 Čakovec, 28. kolovoz 2018. Na temelju ovlasti propisanih odredbama članka 46. i 49. toč.12.

Више

55C

55C Prijedlog 18. siječnja 2019. Na temelju članka 26., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18. i 110/18. Odluka Ustavnog suda) i članka 22.

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 7 OPĆINE RAŠA 22.rujna 2017. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ("Službene novine

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11 i 64/15), čl. 27. st. 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11 i 64/15), čl. 27. st. 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11 i 64/15), čl. 27. st. 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 3/97, 1/98, 7/98,

Више

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca MATERIJAL UZ TOČKU 20.g DNEVNOG REDA Donošenje Odluke o zemljištu u gospodarskoj zoni Martane Zapad Čakovec

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca MATERIJAL UZ TOČKU 20.g DNEVNOG REDA Donošenje Odluke o zemljištu u gospodarskoj zoni Martane Zapad Čakovec 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca MATERIJAL UZ TOČKU 20.g DNEVNOG REDA Donošenje Odluke o zemljištu u gospodarskoj zoni Martane Zapad Čakovec 05. svibanj 2011. PRIJEDLOG Temeljem članka 23. Statuta

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zakon o poljoprivrednom zemljištu MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE travanj 2019. godine Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: 021-05/15-01/ URBROJ: 2144-01-01-15-1 Labin, 2015. Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni

Више

Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'' br. 91/96, 68/98, 137/99, 2

Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'' br. 91/96, 68/98, 137/99, 2 Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'' br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,

Више

Microsoft Word - Plan nabave 2019 za Grad Pazin- u wordu

Microsoft Word - Plan nabave 2019 za Grad Pazin- u wordu Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 120/16.), članka 3. Pravilnika o planu, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine 101/17.)

Више

Microsoft Word - ODLUKA o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Ljubešćica.docx

Microsoft Word - ODLUKA o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Ljubešćica.docx REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA LJUBEŠĆICA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 940-01/17-01/3 URBROJ: 2186/025-01-17-3 Ljubešćica, 13. ožujka 2017. Na temelju odredbe članka 35. stavaka 2. i 8. i članka

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/54-17 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/54-17 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/18-04/54-17 URBROJ: 2170/01-15-00-18-41 Rijeka, 19. 3. 2018. Na temelju članka 6. Odluke o davanju

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 Gradsko vijeće Klasa: /16-01/1 Urbroj:2186/ Lepoglava, 17

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 Gradsko vijeće Klasa: /16-01/1 Urbroj:2186/ Lepoglava, 17 REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 Gradsko vijeće Klasa: 940-01/16-01/1 Urbroj:2186/016-03-16-1 Lepoglava, 17. ožujka 2016. Na temelju odredbe članka 35. stavaka

Више

Stečajni upravitelj Darko Radmilović Zagreb, Šenova 7 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU Predmet: Dostava Zaključka o prodaji nek

Stečajni upravitelj Darko Radmilović Zagreb, Šenova 7 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU Predmet: Dostava Zaključka o prodaji nek Stečajni upravitelj Darko Radmilović 10020 Zagreb, Šenova 7 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU Predmet: Dostava Zaključka o prodaji nekretnina u Stečajnom postupku pred Trgovačkim sudom

Више

Microsoft Word - Novo Microsoft Wordov dokument.doc

Microsoft Word - Novo Microsoft Wordov dokument.doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 602-02/14-01/08 URBROJ: 2163/01-01-01-14-4 Pazin, 17. ožujka 2014. PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N Predmet: Financijski izvještaj

Више

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/10-01/17 URBROJ: 2170/01-01-30-10-3

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

Odluka o zakupu pp.pdf

Odluka o zakupu pp.pdf Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» br. 125/11), članka 17. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora («Službene novine» Grada Pule br. 3/97, 1/98, 7/98,

Више

55C

55C PRIJEDLOG 23. travnja 2019. Na temelju članka 6. i članka 18. stavka 1. Odluke o priznanjima i nagradama Grada Pazina ( Službene novine Grada Pazina broj 15/04. i 21/09.) i članka 22. Statuta Grada Pazina

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/16-04/1-65 URBROJ: 2170/01-15-00-16-40 Rijeka, 26. 1. 2016. Gradonačelnik je 26. siječnja 2016. godine

Више

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav Na temelju članka 12. stavka 1.. točke 11.,, članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN( br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i članka 96. Zakona o

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugom stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni

Више

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 proč. tekst i 137/15 ispr.),

Више

Tačka 11 b) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva Trnjanin Jasim

Tačka 11 b) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  Trnjanin Jasim BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/1-31-3075/17 Bihać, 22.01.2019. godine Na osnovu člana 183. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća

Више

sluzbeni dugo selo brckovljani rugvica studeni 2011 nova.indd

sluzbeni dugo selo brckovljani rugvica studeni 2011 nova.indd Općina Brckovljani God. XVIII Broj: 8 14 I.1. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj, područnoj regionalonoj samoupravi ("Narodne novine "broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,

Више

ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ISTARSKE ŽUPANIJE, GRADA PAZINA I GRADA PULE ZA GODINU

ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ISTARSKE ŽUPANIJE, GRADA PAZINA I GRADA PULE ZA GODINU ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ISTARSKE ŽUPANIJE, GRADA PAZINA I GRADA PULE ZA 2018. godinu Sadržaj: 1. Uvod 2. Ukupan promet nekretnina u Istarskoj županiji prema vrsti nekretnine 3. Ukupan

Више

Rijeka, g. Broj: /1-19 Na temelju Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko goranske županije broj: 01-60/ od

Rijeka, g. Broj: /1-19 Na temelju Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko goranske županije broj: 01-60/ od Rijeka, 05.06.2019.g. Broj: 01-978/1-19 Na temelju Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko goranske županije broj: 01-60/12-3-19 od 29.05.2019. godine, ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

Na temelju članka 101. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13, 16/14, 26/14, 2/15, 5/15 - pročišćeni tekst, 25/15 i 5/1

Na temelju članka 101. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13, 16/14, 26/14, 2/15, 5/15 - pročišćeni tekst, 25/15 i 5/1 Na temelju članka 101. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Gra Zagreba 22/13, 16/14, 26/14, 2/15, 5/15 - pročišćeni tekst, 25/15 i 5/18), gradonačelnik Gra Zagreba, raspisuje JAVNI NATJEČAJ

Више

Na temelju čl. 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 6. Odluke o davanju u zaku

Na temelju čl. 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 6. Odluke o davanju u zaku Na temelju čl. 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 6. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br.

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

ttt

ttt Na temelju članka 21, 22, i 23 Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 4/99, 15/01 i 10/03 ) i članka 24. točke 5. Statuta općine Posušje ( Službeni glasnik općine

Више

Na temelju čl. 24. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br. 3/97, 1/98, 7/98, 2/99, 5/02 i 10/03), a u svezi s čl.

Na temelju čl. 24. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br. 3/97, 1/98, 7/98, 2/99, 5/02 i 10/03), a u svezi s čl. Na temelju čl. 24. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br. 3/97, 1/98, 7/98, 2/99, 5/02 i 10/03), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Више

Na temelju članka 391. st.2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141

Na temelju članka 391. st.2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141 Na temelju članka 391. st.2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06,146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14),

Више

Zakljucak - Barešic Cavalic d.o.o.pdf

Zakljucak - Barešic Cavalic d.o.o.pdf Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 61. Statuta Grada Pula Pola ("Službene

Више

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja ISSN AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2.

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja ISSN AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2. Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja 2016. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ( Narodne

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŢUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA:410-01/17-01/02 URBROJ: 2211/ Zlatar, GRADSKO V

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŢUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA:410-01/17-01/02 URBROJ: 2211/ Zlatar, GRADSKO V REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŢUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA:410-01/17-01/02 URBROJ: 2211/01-02-17-2 Zlatar, 30.05.2017. GRADSKO VIJEĆE GRADA ZLATARA Predmet: Donošenje Odluke o porezima

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/633 URBROJ: 376-10-19-18 Zagreb, 19. ožujka 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN

Више

Petak, 07. ožujka SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MAJUR Broj 1 ISSN : SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MAJUR MAJUR, 07. ožujka GODINA: II. BROJ: 1

Petak, 07. ožujka SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MAJUR Broj 1 ISSN : SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MAJUR MAJUR, 07. ožujka GODINA: II. BROJ: 1 ISSN : 1849-1839 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MAJUR MAJUR, 07. ožujka 2014. GODINA: II. BROJ: 1 Akti Općinskog vijeća SADRŽAJ: Stranica: 1. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice

Више

ŠO IOŠ Pula o odab.najpovolj.ponud.pdf

ŠO IOŠ Pula o odab.najpovolj.ponud.pdf REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/351-496, fax: 052/351-695 KLASA: 602-03/12-01/226 URBROJ: 2163/1-05/4-13-22 Labin,

Више

GRAD POREČ

GRAD POREČ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PORENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 363-05/18-01/40 URBROJ: 2167/01-09/01-18-6 Poreč - Parenzo, 22. studenog 2018. Na temelju članka

Више

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin Vižinada-Visinada, 22. veljače 2013. ISSN 1846-7172 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj:. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visinada UREDNIŠTVO: Vižinada 18a, Vižinada-Visinada ODGOVORNI

Више

S a d r ž a j: I UVOD - OPIS NEKRETNINE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. POSTOJEĆE STANJE I.1.1. Osnovni podaci TEHNIČKI OPIS NEKRETNINE I.2.1. Građevinsko ze

S a d r ž a j: I UVOD - OPIS NEKRETNINE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. POSTOJEĆE STANJE I.1.1. Osnovni podaci TEHNIČKI OPIS NEKRETNINE I.2.1. Građevinsko ze S a d r ž a j: I UVOD OPIS NEKRETNINE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. POSTOJEĆE STANJE I.1.1. Osnovni podaci TEHNIČKI OPIS NEKRETNINE I.2.1. Građevinsko zemljište I.2.2. Konstrukcija i materijali I.2.3. Infrastruktura

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA GRAD PAG GRADONAČELNIK Klasa: 363-01/11-01/46 Ur. broj: 2198/24-30-11-4 Pag, 6. lipnja 2011. Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima za postavljanje kioska

Више

Sluzbene novine Opcine Fojnica

Sluzbene novine Opcine Fojnica BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA FOJNICA S L U Ž B E N E N O V I N E O P Ć I N E F O J N I C A BROJ: 4 30.05.2016. godine F O J N

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada R

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada R Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) i članka 10. i 11. Odluke o grbu

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 pročišćeni tekst),

Више

općina viškovo republika hrvatska primorsko-goranska županija I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO veljača, 2012. godine urbanistički studio rijeka d.o.o. prostorno i urbanističko

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD V I S GRADONAČELNIK KLASA: /13-01/05 URBROJ: 2190/ Vis, god. Objav

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD V I S GRADONAČELNIK KLASA: /13-01/05 URBROJ: 2190/ Vis, god. Objav REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD V I S GRADONAČELNIK KLASA: 372-03/13-01/05 URBROJ: 2190/01-02-13-2 Vis, 29.01.2013. god. Objavljeno: 01.veljače 2013. god. Na temelju čl. 35. Zakona

Више

Microsoft Word - Oglas o prodaji parcele 1283_36 Glas Srpske

Microsoft Word - Oglas o prodaji parcele 1283_36 Glas Srpske На основу члана 348. Закона о стварним правима (,,Службени гласник Републике Српске бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,

Више

Službeni 11-13

Službeni 11-13 Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca Godina XV Donji Miholjac, 12. studeni 2013. Broj 11. 246. GRADSKO VIJEĆE KLASA: 351-01/13-01/8 URBROJ: 2115/01-01-13-02 D. Miholjac, 11. rujna 2013. Na temelju članka

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 021-05/15-01/59 Urbroj:2168/01-01-02-00-0009-15-4 Pula, 29.5.2015 GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE - n/p vijećnicima, svima PREDMET: Interpelacija o potrebi rasprave u vezi donošenja Zaključka o dodjeli

Више

08-17 Prijedlog Odluke Vodnjanulante IDZ

08-17 Prijedlog Odluke  Vodnjanulante IDZ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 510-01/17-01/10 URBROJ: 2163/1-01/8-17-6 Pula, 6. prosinca 2017. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3 52 000 PAZIN

Више