Sluzbene novine Opcine Fojnica

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sluzbene novine Opcine Fojnica"

Транскрипт

1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA FOJNICA S L U Ž B E N E N O V I N E O P Ć I N E F O J N I C A BROJ: godine F O J N I C A GODINA Broj: /16 Na temelju članka 18. i 24. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu ( Službene novine Federacije BiH, broj: 67/05) članka 24. Statuta Općine Fojnica prečišćeni tekst ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, rješavajući u predmetu preuzimanja gradskog građevnog zemljišta, na 31. sjednici održanoj 26. svibnja godine, donosi RJEŠENJE Članak 1. Preuzima se iz posjeda Javnog komunalnog poduzeća Šćona d.o.o. Fojnica građevno zemljište, i to: 1. k.č. 1493, Betonara, upisana u kk uložak broj: 529, K.O. Fojnica, površine 1869 m 2, 2. k.č. 1901, Urlenike, upisana u kk uložak broj: 528, K.O. Fojnica, površine 6128 m 2, 3. k.č. 1214, Pilana upisana u kk uložak broj: 529, površine 2941 m 2, 4. k.č. 70/1, pašnjak 1 klase, površine 1929 m 2, KO Gvožđani. Članak 2. Služba za katastar i imovinsko pravne poslove Općine Fojnica u katastarskim knjigama upisat će pravo raspolaganja u korist Općine Fojnica, uz istovremeno brisanje ranije upisanih prava na zemljištu iz članka 1. ovog Rješenja. Članak 3. Postupak naknada za preuzeto zemljište iz članka 1. ovog Rješenja neće se provoditi, jer je Nadzorni odbor JKP Šćona d.o.o. Fojnica dao suglasnost da se prijenos na Općinu Fojnica izvrši bez naknade. Broj: /16 Na osnovu člana 18. i 24. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu ( Službene novine Federacije BiH, broj: 67/05) člana 24. Statuta Općine Fojnica prečišćeni tekst ( Službene novine Općine Fojnica broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, rješavajući u predmetu preuzimanja gradskog građevinskog zemljišta, na 31. sjednici održanoj godine, donosi RJEŠENJE Član 1. Preuzima se iz posjeda Javnog komunalnog preduzeća Šćona d.o.o. Fojnica građevinsko zemljište, i to: 1. k.č. 1493, Betonara, upisana u kk uložak broj: 529, K.O. Fojnica, površine 1869 m 2, 2. k.č. 1901, Urlenike, upisana u kk uložak broj: 528, K.O. Fojnica, površine 6128 m 2, 3. k.č. 1214, Pilana upisana u kk uložak broj: 529, površine 2941 m 2, 4. k.č. 70/1, pašnjak 1 klase, površine 1929 m 2, KO Gvožđani. Član 2. Služba za katastar i imovinsko pravne poslove Općine Fojnica u katastarskim knjigama upisat će pravo raspolaganja u korist Općine Fojnica, uz istovremeno brisanje ranije upisanih prava na zemljištu iz člana 1. ovog Rješenja. Član 3. Postupak naknada za preuzeto zemljište iz člana 1. ovog Rješenja neće se provoditi, jer je Nadzorni odbor JKP Šćona d.o.o. Fojnica dao saglasnost da se prenos na Općinu Fojnica izvrši bez naknade.

2 godine Službene novine Općine Fojnica Broj 4 Stranica 2 Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenim Obrazloženje Općinsko vijeće Fojnica, Odlukom broj: /16, od dana 28. travnja godine dalo je suglasnost o sporazumnom raskidu Ugovora o kupoprodaji predmeta privatizacije JKP Šćona d.o.o. Fojnica na način da općina kupcima isplati iznos od ,00 KM (tristotisuća Konvertibilnih maraka) iz prodaje nekretnina iz članka 1. ovog Rješenja, a iste su bile predmet privatizacije. Ovim načinom rješavanja privatizacije, poduzeću će ostati na raspolaganju upravna zgrada i magacinski prostor koji je neophodan za dalje poslovanje poduzeća. Nadzorni odbor JKP Šćona svojim Zaključkom broj: 544/16, od dana 11. svibnja godine podržalo je ovaj način rješavanja privatizacije i dao suglasnost da općina može preuzeti građevne parcele iz posjeda poduzeća, označene kao: k.č. 1493, Betonara, upisana u kk uložak broj: 529, K.O. Fojnica, površine 1869 m 2, k.č. 1901, Urlenike, upisana u kk uložak broj: 528, K.O. Fojnica, površine 6128 m 2, k.č. 1214, Pilana upisana u kk uložak broj: 529, površine 2941 m 2, k.č. 70/1, pašnjak 1 klase, površine 1929 m 2, KO Gvožđani, bez naknade. Člankom 18. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH propisano je da gospodarsko društvo i druga pravna osoba može prenijeti neizgrađeno građevno zemljište radi privođenja trajnoj namjeni samo na općinu, a da se prijenos vrši bez naknade ili uz naknadu samo do visine vrijednosti u zemljište koje se prenosi. Člankom 24. stavak 1. istog Zakona propisano je da Općinsko vijeće donosi rješenje o preuzimanju iz posjeda neizgrađenog građevnog zemljišta radi uređenja za građenje. Na temelju naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja. Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu Novi Travnik u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Član 4. Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenim Obrazloženje Općinsko vijeće Fojnica, Odlukom broj: /16, od dana godine dalo je saglasnost o sporazumnom raskidu Ugovora o kupoprodaji predmeta privatizacije JKP Šćona d.o.o. Fojnica na način da općina kupcima isplati iznos od ,00 KM (tristohiljada Konvertibilnih maraka) iz prodaje nekretnina iz člana 1. ovog Rješenja, a iste su bile predmet privatizacije. Ovim načinom rješavanja privatizacije, preduzeću će ostati na raspolaganju upravna zgrada i magacinski prostor koji je neophodan za dalje poslovanje preduzeća. Nadzorni odbor JKP Šćona svojim Zaključkom broj: 544/16, od dana godine podržalo je ovaj način rješavanja privatizacije i dao saglasnost da općina može preuzeti građevinske parcele iz posjeda preduzeća, označene kao: k.č. 1493, Betonara, upisana u kk uložak broj: 529, K.O. Fojnica, površine 1869 m 2, k.č. 1901, Urlenike, upisana u kk uložak broj: 528, K.O. Fojnica, površine 6128 m 2, k.č. 1214, Pilana upisana u kk uložak broj: 529, površine 2941 m 2, k.č. 70/1, pašnjak 1 klase, površine 1929 m 2, KO Gvožđani, bez naknade. Članom 18. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH propisano je da privredno društvo i drugo pravno lice može prenijeti neizgrađeno građevinsko zemljište radi privođenja trajnoj namjeni samo na općinu, a da se prenos vrši bez naknade ili uz naknadu samo do visine vrijednosti u zemljište koje se prenosi. Članom 24. stav 1. istog Zakona propisano je da Općinsko vijeće donosi rješenje o preuzimanju iz posjeda neizgrađenog građevinskog zemljišta radi uređenja za građenje. Na osnovu naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja. Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu Novi Travnik u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja.

3 Stranica 3 Službene novine Općine Fojnica Broj 4 _ godine Tužba se podnosi putem Općinskog tijela uprave Fojnica. Broj: /16 Temeljem članka 9., 10. i 11. Zakona o porezu na promet nekretnina - Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 11/13) i članka 24. točka 18. Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15) Općinsko vijeće Fojnica na, 31. sjednici održanoj 26. svibnja 2016.godine, donosi R J E Š E NJ E o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnine I. Imenuje se Povjerenstvo za procjenu prometne vrijednosti nekretnine u sastavu: 1. Senad Aletić, predsjednik, 2. Almir Zulum, član, 3. Branko Golub, član. Zamjenici: 1. Sakib Pašić, zamjenik predsjednika, 2. Munir Softić, zamjenik člana, 3. Vlado Kuliš, zamjenik člana. II. Povjerenstvo za procjenu prometne vrijednosti nekretnine dužno je donijeti poslovnik povjerenstva. III. Mandat Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnine traje 2 (dvije) godine. IV. Predsjednik i članovi Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnine za svoj rad u Povjerenstvu imaju pravo na novčanu naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća Fojnica. V. Naknadu za rad u Povjerenstvu plaća stranka koja podnese zahtjev za izlazak Povjerenstva u svrhu procjene prometne vrijednosti nekretnina. Tužba se podnosi putem Općinskog organa uprave Fojnica. Broj: /16 Na osnovu člana 9., 10. i 11. Zakona o porezu na promet nekretnina - Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 11/13) i člana 24. tačka 18. Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15) Općinsko vijeće Fojnica na, 31. sjednici održanoj godine, donosi R J E Š E NJ E o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnine I. Imenuje se Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnine u sastavu: 1. Aletić Senad, predsjednik, 2. Zulum Almir, član, 3. Golub Branko, član. Zamjenici: 1. Pašić Sakib, zamjenik predsjednika, 2. Softić Mensur, zamjenik člana, 3. Kuliš Vlado, zamjenik člana. II. Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnine dužno je donijeti poslovnik komisije. III. Mandat Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnine traje 2 (dvije) godine. IV. Predsjednik i članovi Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnine za svoj rad u Komisiji imaju pravo na novčanu naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća Fojnica. V. Naknadu za rad u Komisiji plaća stranka koja podnese zahtjev za izlazak Komisije u svrhu procjene prometne vrijednosti nekretnina godine Službene novine Općine Fojnica Broj 4 Stranica 4

4 Osim plaćanja naknade za rad Povjerenstva, stranka snosi troškove prijevoza Povjerenstva na lice mjesta i troškove plaćanja poreza. VI. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Općine Fojnica. Broj: /16 Fojnica: 26. svibnja godine Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica prečišćeni tekst ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica prečišćeni 2/15), razmatrajući Izvješće o radu Lječilišta Reumal Fojnica za godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 31. sjednici održanoj 26. svibnja godine, donosi o usvajanju Izvješća o radu Lječilišta Reumal Fojnica za godinu I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu Lječilišta Reumal Fojnica za godinu. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu Lječilišta Reumal Fojnica za godinu. Osim plaćanja naknade za rad Komisije, stranka snosi troškove prijevoza Komisije na lice mjesta i troškove plaćanja poreza. VI. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Općine Fojnica. Broj: /16 Fojnica: godine Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica prečišćeni tekst ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15), razmatrajući Izvještaj o radu Lječilišta Reumal Fojnica za godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 31. sjednici održanoj godine, donosi o usvajanju Izvještaja o radu Lječilišta Reumal Fojnica za godinu I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o radu Lječilišta Reumal Fojnica za godinu. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu Lječilišta Reumal Fojnica za godinu. II. Zaključak će se objaviti u Službenim Broj: /16 Broj: /16 Na temelju članka 24. točka 32. Statuta Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta Općine Općine Fojnica prečišćeni tekst ( Službene Fojnica prečišćeni tekst ( Službene novine novine Općine Fojnica, broj: 2/15) i članka 87. Općine Fojnica, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica prečišćeni 2/15), razmatrajući Izvješće o radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 31. sjednici održanoj 26. svibnja godine, donosi Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica prečišćeni 2/15), razmatrajući Izvještaj o radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 31. sjednici održanoj godine, donosi Stranica 5 Službene novine Općine Fojnica Broj 4 _ godine

5 o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za godinu I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za godinu. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za godinu, broj: 394/16 od 12. svibnja godine. Broj: /16 Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika ( Službene novine Općine Fojnica, broj:2/15), razmatrajući Izvješće o izvršenju proračuna Općine Fojnica za period: 1. siječnja do 31. ožujka godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 31. sjednici održanoj 26. svibnja godine, donosi o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine Fojnica za period: 1. siječnja do 31. ožujka godine I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o izvršenju proračuna Općine Fojnica za period: 1. siječnja do 31. ožujka godine. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o izvršenju proračuna Općine Fojnica za period: 1. siječnja do 31. ožujka godine. o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za godinu I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za godinu. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za godinu, broj: 394/16 od godine. Broj: /16 Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15), razmatrajući Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Fojnica za period: do godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 31. sjednici održanoj godine, donosi o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Fojnica za period: do godine I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Fojnica za period: do godine. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Fojnica za period: do godine.

6 godine Službene novine Općine Fojnica Broj 4 Stranica 6 Broj: /16 Na temelju članka 24. točka 32. Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica - prečišćeni 2/15) Općinsko vijeće Fojnica, na 31. sjednici održanoj 26. svibnja godine, donosi I. Općinsko vijeće Fojnica utvrđujući dnevni red za 31. sjednicu, skinulo je sa dnevnog reda točku 4. Izvješće o radu Upravnog vijeća Lječilišta Reumal Fojnica, broj: /16 od 8. siječnja godine i Prijedlog Odluke o raskidu ugovora o kreditnom zaduženju Aguareumal kod Bor banke gdje je sudužnik Lječilište Reumal Fojnica, iz razloga što nije izpoštovan: - Zaključak Općinskog vijeća Fojnica broj: /16 od 25. veljače godine, kojim je vraća na doradu Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - Lječilište Reumal Fojnica za godinu; - Urgencija, broj: /16 od 17. svibnja godine, kojom Kolegij Općinskog vijeća Fojnica prilikom utvrđivanja dnevnog reda za 31. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica., traži da se izpoštuje Zaključak Općinskog vijeća Fojnica broj: /16 od 25. veljače godine. II. Općinsko vijeće Fojnica zahtijeva da Upravno vijeće Lječilišta Reumal Fojnica, najkasnije do 10. lipnja godine, dostavi Općinskom vijeću na uvid akte, kojim dokazuju iznese činjenice, kojima će obrazložiti: - razloge neprimjenjivanja Zakona o javnim nabavkama, (koja je bila na dnevnom redu 3. sjednice Upravnog vijeća Lječilišta Reumal Fojnica, održane 5. siječnja godine) - imenovanje člana Nadzornog odbora i Skupštine Aquareumala d.o.o. Fojnica ispred državnog kapitala, (koja je bila na dnevnom redu 7. sjednice Upravnog vijeća Lječilišta Reumal Fojnica, održane 30. ožujka godine) Broj: /16 Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica - prečišćeni 2/15) Općinsko vijeće Fojnica, na 31. sjednici održanoj godine, donosi I. Općinsko vijeće Fojnica utvrđujući dnevni red za 31. sjednicu, skinulo je sa dnevnog reda tačku 4. Izvještaj o radu Upravnog odbora Lječilišta Reumal Fojnica, broj: /16 od godine i Prijedlog Odluke o raskidu ugovora o kreditnom zaduženju Aguareumal kod Bor banke gdje je sudužnik Lječilište Reumal Fojnica, iz razloga što nije izpoštovan: - Zaključak Općinskog vijeća Fojnica broj: /16 od godine, kojim je vraća na doradu Izvještaj o radu Upravnog odbora Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - Lječilište Reumal Fojnica za godinu; - Urgencija, broj: /16 od godine, kojom Kolegij Općinskog vijeća Fojnica prilikom utvrđivanja dnevnog reda za 31. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica., traži da se izpoštuje Zaključak Općinskog vijeća Fojnica broj: /16 od godine. II. Općinsko vijeće Fojnica zahtijeva da Upravni odbor Lječilišta Reumal Fojnica, najkasnije do godine, dostavi Općinskom vijeću na uvid akte, kojim dokazuju iznese činjenice, kojima će obrazložiti: - razloge neprimjenjivanja Zakona o javnim nabavkama, (koja je bila na dnevnom redu 3. sjednice Upravnog odbora Lječilišta Reumal Fojnica, održane godine) - imenovanje člana Nadzornog odbora i Skupštine Aquareumala d.o.o. Fojnica ispred državnog kapitala, (koja je bila na dnevnom redu 7. sjednice Upravnog odbora Lječilišta Reumal Fojnica, održane godine)

7 Stranica 7 Službene novine Općine Fojnica Broj 4 _ godine - Odluku o sudužništvu Lječilišta Reumal Fojnica za kredit Aquareumal d.o.o. Fojnica i NCF d.o.o. Fojnica. ( koja je bila na dnevnom redu 22. sjednice Upravnog vijeća Lječilišta Reumal Fojnica, održane 31. prosinca godine). I Broj: /16 Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica prečišćeni tekst ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15), i članka 87. Poslovnika ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15), razmatrajući Nacrt Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Središnja Bosna, dostavljen od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Općinsko vijeće Fojnica je, na 31. sjednici održanoj dana 26. svibnja godine, donijelo o neprihvaćanju Nacrta Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Središnja Bosna I. Općinsko vijeće Fojnica neprihvaća Nacrt Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Središnja Bosna, dostavljen od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, dostavljen uz propratni akt broj: /15 od godine. II. Stav Općinskog vijeća Fojnica je da po pitanju Nacrta Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Središnja Bosna u cijelosti prihvati prijedlog, mišljenje Povjerenstva za Statut i propise, koje glasi: Sabor Kantona Središnja Bosna nema zakonski temelj za uređenje predmetne oblasti, s obzirom da je člankom 8. stavak 2. Zakona o načelima lokalne samouprave utvrđeno da će Općine biti samostalna u odlučivanju o pitanjima iz vlastite nadležnosti, koje ne mogu biti - Odluku o sudužništvu Lječilišta Reumal Fojnica za kredit Aquareumal d.o.o. Fojnica i NCF d.o.o. Fojnica. ( koja je bila na dnevnom redu 22. sjednice Upravnog odbora Lječilišta Reumal Fojnica, održane godine). I Broj: /16 Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica prečišćeni tekst ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15), i člana 87. Poslovnika ( Službene novine Općine Fojnica, broj: 2/15), razmatrajući Nacrt Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Srednjobosanskog kantona, dostavljen od Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Općinsko vijeće Fojnica je, na 31. sjednici održanoj dana godine, donijelo o neprihvaćanju Nacrta Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Srednjobosanskog kantona I. Općinsko vijeće Fojnica neprihvaća Nacrt Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Srednjobosanskog kantona, dostavljen od Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, dostavljen uz propratni akt broj: /15 od godine. II. Stav Općinskog vijeća Fojnica je da po pitanju Nacrta Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Srednjobosanskog kantona, u cijelosti prihvati prijedlog, mišljenje Komisije za Statut i propise, koje glasi: Skupština Srednjobosanskog kantona nema zakonski osnov za uređenje predmetne oblasti, s obzirom da je članom 8. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave utvrđeno da će Općine biti samostalna u odlučivanju o pitanjima iz vlastite nadležnosti, koje ne mogu biti

8 godine Službene novine Općine Fojnica Broj 4 Stranica 8 ograničene ili uskraćene od federalnih ili kantonalnih vlasti. U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju: - utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknade za korištenje javnih dobara. Namjena ovih površina je uređena odlukama Općinskog vijeća i nije točna konstatacija predlagatelja da je ova oblast neuređena. Donošenjem ovog zakona bit će povrijeđena prava općina na lokalnu samoupravu, da samostalno odlučuje o pitanjima iz vlastite nadležnosti. I ograničene ili uskraćene od federalnih ili kantonalnih vlasti. U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju: - utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknade za korištenje javnih dobara. Namjena ovih površina je uređena odlukama Općinskog vijeća i nije tačna konstatacija predlagača da je ova oblast neuređena. Donošenjem ovog zakona bit će povrijeđena prava općina na lokalnu samoupravu da samostalno odlučuje o pitanjima iz vlastite nadležnosti. I KAZALO 1.Rješenje, o preuzimanju građevnog zemljišta iz posjeda Javnog komunalnog poduzeća Šćona d.o.o. Fojnica...str. 1 2.Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnine...str. 3 3.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Lječilišta Reumal Fojnica za 2015.godinu.str.4 4. Zaključak ousvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za godinu 5.Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine Fojnica za period: 1. siječnja do 31. ožujka godine...str Zaključak o skidanju sa dnevnog reda Izvješća o radu Upravnog vijeća Lječilišta Reumal Fojnica za godinu....str Zaključak o neprihvaćanju Nacrta Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Središnja Bosna...str. 7 SADRŽAJ 1.Rješenje, o preuzimanju građevinskog zemljišta iz posjeda Javnog komunalnog preduzeća Šćona d.o.o. Fojnica..str. 1 2.Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnine.. str. 3 3.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Lječilišta Reumal Fojnica za godinu.str Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za godinu.str.4 5.Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Fojnica za period: do godine str 5 6.Zaključak o skidanju sa dnevnog reda Izvještaja o radu Upravnog odbora Lječilišta Reumal Fojnica za godinu str Zaključak o neprihvaćanju Nacrta Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Srednjobosanskog kantona...str. 7 Izdavač: Općinsko vijeće Fojnica Fojnica, ul. Bosanska 94 Tel: 030/ , Fax: 030/ , Web: Odgovorni urednik: Snežana Rajić tajnik/sekretar Općinskog vijeća Fojnica Grafička priprema i tisak: Općinsko vijeće Fojnica

Tačka 11 b) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva Trnjanin Jasim

Tačka 11 b) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  Trnjanin Jasim BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/1-31-3075/17 Bihać, 22.01.2019. godine Na osnovu člana 183. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća

Више

ttt

ttt Na temelju članka 21, 22, i 23 Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 4/99, 15/01 i 10/03 ) i članka 24. točke 5. Statuta općine Posušje ( Službeni glasnik općine

Више

Microsoft Word - glasnik 6-16

Microsoft Word - glasnik 6-16 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE GRUDE Broj: 6/16 Grude, 14. rujna 2016. 1 Temeljem članaka 6. i 76. Zakona o građevinskom zemljištu ( Službene novine Federacije BiH, broj: 25/03 i 67/05) i članaka 37. i 109. stavak.

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski Kanton Općina Lukavac Općinsko Vijeće Lukavac, godine SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE L

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski Kanton Općina Lukavac Općinsko Vijeće Lukavac, godine SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE L Tuzlanski Kanton Općinsko Vijeće Lukavac,06.12.2013.godine SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE LUKAVAC 2013.godina Broj: 10 S A D R Ž A J 10/13 Akti Općinskog vijeća 1. Odluka o davanju garancije na kreditno zaduženje

Више

Microsoft Word - glasnik 5-14

Microsoft Word - glasnik 5-14 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE GRUDE Broj: 5/14 Grude, 22. rujna 2014. 1 Temeljem članka 37. točka 3 Statuta Općine Grude ("Službeni glasnik općine Grude", broj: 1/08, 2/13) i članka 81. stavak 1. Poslovnika

Више

BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zak

BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zak BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zakona o građevinskom zemljištu (''Službene novine Federacije

Више

Na osnovu člana 31

Na osnovu člana 31 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO - OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće - =================================================================== PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zakon o poljoprivrednom zemljištu MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE travanj 2019. godine Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18

Више

Microsoft Word - Obrazloženje Odluke o IZMJ i DOP Odluke o osniv PZ K.doc

Microsoft Word - Obrazloženje Odluke o IZMJ i DOP Odluke o osniv PZ K.doc BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Služba za upravljanje lokalnim razvojem Broj:10/2-05-1778-2 Bihać, 27.04.2018.godine GRADSKO VIJEĆE - o v

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVIN

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVIN BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDWOBOSANSKI KANTON

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 21 04. ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

Na osnovu člana 31

Na osnovu člana 31 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO - OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće - N o 207402 =================================================================== PROGRAM RADA OPĆINSKOG

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXVII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXVII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 10.12.2018. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧИНА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Број: 020-490/18-01 Датум: 04.12.2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 63. став 1. тачка 8. Статута

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/ /19 Bihać, godine Na osn

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/ /19 Bihać, godine Na osn BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/1-31-2198/19 Bihać, 22.08.2019. godine Na osnovu člana 183. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез ОПШТИНЕ 30.03.2018. На основу члана 76. и 77. а у вези са чланом 64. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 71. став 1. тачка

Више

Microsoft Word - BROJ 6

Microsoft Word - BROJ 6 Godina VII 14. juli 2014. godine GORAŽDE Broj 6 1208 Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde ( Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, broj:13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET:

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET: REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 944-01/19-01/03 URBROJ: 2198/01-2-19-6 Zadar, 17. siječnja 2019. PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

Више

Microsoft Word ID PP Prozor - Rama ODLUKA

Microsoft Word ID PP Prozor - Rama ODLUKA I Z M J E N A I D O P U N A PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA PERIOD OD 2010. DO 2020. GODINE - PRILOG PROSTORNOM PLANU OPĆINE PROZOR RAMA - KNJIGA 3: ODLUKA O PROVOĐENJU PLANA N A C R T Mostar, ožujak

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Klasa: 947-02/05-01/7 Ur. broj: 2163/1-09/1-06-22 Pula, 7. lipnja 2006. godine. ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJEBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: /18 Datum: godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJEBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: /18 Datum: godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJEBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-23- 5377/18 Datum: 16.07.2018.godine Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ( Službene

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: 320-01/17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/01-07-13/3-2

Више

SL. GL. MRK. GRAD cdr

SL. GL. MRK. GRAD cdr Број: 5/15, 14.07.2015. године, језик српског народа Трг Краља Петра I Карађорђевића 1 Тел: 050 220 921, Факс: 050 220 955 На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник

Више

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 940-01/13-01/62 URBROJ: 2163/01-01-01-13-10 Pazin, 07. listopada 2013 PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Odluka o prodaji

Више

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,, Broj 5 stranica 114 Službeni glasnik općina Posušje 7. kolovoz 2012. godine Na temelju članka 22. Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 4/99, 15/01, 10/03 i

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2 GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK URBROJ: 2103/01-01-18-16 Bjelovar, 7. prosinca 2018. GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma,

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013,95/2016 98/2016,

Више

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja ISSN AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2.

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja ISSN AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2. Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja 2016. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ( Narodne

Више

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE-ZVjP-11/2017 Zagreb, 31. svibnja IZVOD IZ ZAPISNIKA 11. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE-ZVjP-11/2017 Zagreb, 31. svibnja IZVOD IZ ZAPISNIKA 11. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE-ZVjP-11/2017 Zagreb, 31. svibnja 2017. IZVOD IZ ZAPISNIKA 11. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM TUŽBAMA održane 31. svibnja 2017. PRISUTNI: Antun

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 10/1-05- /19 Bihać, 07.02.2019.godine Na osnovu člana 52. Statuta Grada Bihaća ( Službeni glasnik Grada

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

Microsoft Word - ODL O JAVN POVR.doc

Microsoft Word - ODL O JAVN POVR.doc BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLA CANTON MUNICIPALITY SREBRENIK N A C R T ODLUKA O KORIŠTENJU

Више

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR 9 maj - sever.doc

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR 9 maj - sever.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

Tacka 5. c - Nacrt Odluke od g. Golubicki put 2

Tacka 5. c - Nacrt Odluke od g. Golubicki put 2 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/1-31-3891/17 Bihać, 26.09.2017.godine RH/EK Na osnovu člana 183. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća

Више

6-10

6-10 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PODGORAČ Godina: XVI Podgorač, 28. rujna 2010. Broj 6. S A D R Ž A J Stranica AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 34. Operativni plan zimske službe za 2010. / 2011. godinu

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i člana 36. stav (3) alineja prva

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

općina viškovo republika hrvatska primorsko-goranska županija I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO veljača, 2012. godine urbanistički studio rijeka d.o.o. prostorno i urbanističko

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 8/19

Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 8/19 ISSN 1846-8713 SLUŽBENI GLASNIK O P Ć I N E V E L A L U K A Godina XXVI., Broj 8, Vela Luka, S A D R Ž A J OPĆINSKO VIJEĆE str. Program poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА 114. Закључак

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

Microsoft Word - PRIJEDLOG Zakona

Microsoft Word - PRIJEDLOG Zakona PRIJEDLOG Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ( Službene novine Tuzlansko podrinjskog kantona, br. 7/97 i 3/99 i Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 13/99, 10/00, 14/02,

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc Naručitelj: Republika Hrvatska Istarska županija OPĆINA MEDULIN Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav Općine Medulin Stručni izrađivač: IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР Број 12 30.06.2017 Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња 30.06.2017. године Број: 12 -Скупш тина општине- БРОЈ:11-О6-19/17-1 лист непокретности бр.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

PREDLOG

PREDLOG Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji ( Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,

Више

Tačka 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Bihaća

Tačka 2. Prijedlog Odluke  o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Bihaća B O S N A I H E R C E G O V I N A FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj:06/2-30-1508/18 Bihać, 13.11.2018.godine Na osnovu člana 183. stav (2) Poslovnika Gradskog

Више

MergedFile

MergedFile Na temelju članka 441. i 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 11/93, 34/99 i 52/00), i Društvenog ugovora trgovačkog društva GKP «PRE-KOM» d.o.o. Prelog, na prijedlog Uprave Društva

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

Na temelju članka 2,12 i 2

Na temelju članka  2,12 i 2 Na temelju članka 2,12 i 2.14 Izbornog zakona BiH ( Službene glasnik BiH broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24, 06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13),

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

Година LIV Број 22/ На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 24/ п

Година LIV Број 22/ На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 24/ п Година LV Број 22/2018 182 реализацији финансијског плана Месне заједнице Центар Бачка Паланка за 2017.годину Прихвата се Извештај о реализацији финансијског плана Месне заједнице Центар Бачка Паланка

Више

SLUŽBEN GLASNIK

SLUŽBEN  GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT BROJ: 1/2005 DUGI RAT, 18. srpnja 2005. S A D R Ž A J Str. 1. Odluka... 2 2.Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva. 2 3. Rješenje o izboru Odbora za

Више

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR kompleksa EI.docx

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR kompleksa EI.docx На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., 28.09. 2017. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 109. На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним

Више

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18 26.11.2018.године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА Број 11, стр. 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА БРОЈ 11/18 На основу члана 31. став ђ) Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике

Више

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA L

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA L Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA L I V N O PLAN JAVNIH NABAVA U MINISTARSTVU GRADITELJSTVA,

Више

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za P/118745 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara 14 10000 Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Zagrebu, Potpis ovlaštene osobe KLASA: UP/I-034-02/18-15/24

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла ОПШТИНЕ 23.01.2018. године ГОДИНА 2018. БРОЈ 2 На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту,,службени гласник РС број 10/2016), члана 31.Правилника о о одобравању и финансирању програма којима

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina 1. P R A V N I O S N O V O B R A Z L O Ž E NJ E Pravni osnov za donošenje izmjena i dopuna Budžeta/Proračuna Općine Vareš za 2017. godinu sadržan je u članu 37. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji

Више

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу Година LV Број 31/2018 284 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС и 54/2011),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: АВГУСТ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о пл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: АВГУСТ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о пл СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: БРОЈ: 5 20. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09,

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр Лопаре Тел/Факс:055/ е-mail: 31. мај год

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр Лопаре Тел/Факс:055/ е-mail: 31. мај год СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр. 143. Тел/Факс:055/650-304 е-mail: lopareso@teol.net 31. мај. 2018. године Л О П А Р Е БРОЈ 5/18 Жиро-рачун: ''Павловић Интернационал

Више

Službeno glasilo Općine Kijevo broj 9 12.lipnja GODINA III Kijevo, 12. lipnja BROJ IX. I.OPĆINSKO VIJEĆE S A D R Ž A J 1. RJEŠENJE o izbor

Službeno glasilo Općine Kijevo broj 9 12.lipnja GODINA III Kijevo, 12. lipnja BROJ IX. I.OPĆINSKO VIJEĆE S A D R Ž A J 1. RJEŠENJE o izbor GODINA III Kijevo, 12. lipnja 2017. BROJ IX. I. S A D R Ž A J RJEŠENJE o izboru Mandatne komisije......2 2. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja......2 3. RJEŠENJE o izboru predsjednika

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVIII Број 18. ТЕМЕРИН 30.12.2015. Примерак 100,00 динара 338. На основу члана 6. и члана 33. Закона о о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Више

Microsoft Word - PPUO Cetingrad-mali naslovi.doc

Microsoft Word - PPUO Cetingrad-mali naslovi.doc A. Obrazloženje B. Odredbe za provođenje C. Grafički dio D. Prilozi C. Grafički dio 01 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA 1:100.000 02 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 1:100.000 03 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

A

A На основу члана 44. Статута А.Д. Комуналац Бијељина-Пречишћени текст и члана 33. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д. Комуналац Бијељина, Скупштина акционара Друштва, на годишњој сједници одржаној

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/633 URBROJ: 376-10-19-18 Zagreb, 19. ožujka 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN

Више

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog konjičkog saveza Temeljem Članka 27, Stavak 14, Statuta Hrvatskog konjičkog saveza, usvojenog na Skupštini Hrvatskog konjičkog saveza održanoj 17.11.2007., na svojoj

Више

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu živo

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu živo O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine DANILOVGRAD, mart 2013. godine Na osnovu

Више

1. januar/siječanj SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VITEZ 1/17 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski Kant

1. januar/siječanj SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VITEZ 1/17 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski Kant 1. januar/siječanj SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VITEZ 1/17 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski Kanton OPĆINA VITEZ 1 Stjepana Radića 1 72250 VITEZ Tel:

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("С

На основу члана 56. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (С На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

Na osnovi članka 37

Na osnovi članka 37 SLUŽBENE NOVINE GRADA VODNJAN-DIGNANO Broj: 04 Godina: XXII Vodnjan, 28.02.2018. Br. 04/2018. Službene novine Grada Vodnjan - Dignano Str: 49 Temeljem čl. 34. Statuta Grada Vodnjan-Dignano («Službene

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18   Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava ISSN 1847-5159 SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja 2011. BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova

Више

This watermark does not appear in the registered version - Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovi

This watermark does not appear in the registered version -   Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovi Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 53. redovitoj sjednici održanoj 18. srpnja 2007. godine, usvaja ZAKON O POREZU NA NEKRETNINE

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Microsoft Word KOLEGIJ_zakljucci.doc

Microsoft Word KOLEGIJ_zakljucci.doc Klasa: 550-01/14-01/05 Urbroj: 2125-03/03-14-03 Senja na 34. kolegiju, održanom 5. veljače 2014. godine, razmatrao je Prijedlog Socijalnog programa Grada Senja za 2014. godinu, te donio, slijedeći Prihvaća

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ С Е Н Т А 116. На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр 15/2016), члана 32. став 1.

Више