CEKOS IN Ekspert

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "CEKOS IN Ekspert"

Транскрипт

1 Cekos In Ekspert ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI (Sl. glasnik RS br. 110/05, 50/06 - ispravka, 18/10, 112/15 ) Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 112/15 koje su u primeni od 07/01/2016 (izmene u čl.: 9, 10, 13, 14, 19, 24, 25, 27, 27a, 27b, 27g, 30, 35, 46a, 46b, 46v, 46g, 48, 53, 54, 56, 56a, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 70, 76, 81, 86, 87, 88, 88a, 88b, 91, 92, 93, 98, 102, 104, 107a, 109 ). I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se sistem naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji, i to: planiranje i ostvarivanje opšteg interesa u naučnoistraživačkoj delatnosti, obezbeđivanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoja naučnoistraživačke delatnosti, opšta načela osnivanja, organizacije i upravljanja organizacijama koje obavljaju ovu delatnost, opšti interes u naučnoistraživačkoj delatnosti i uslovi za obavljanje te delatnosti radi ostvarivanja opšteg interesa, sticanje zvanja istraživača, finansiranje programa od opšteg interesa, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti. Naučnoistraživačka delatnost Član 2. (1) Naučnoistraživačka delatnost je delatnost od posebnog značaja za sveukupni razvoj Republike Srbije zasnovana na znanju, a zajedno sa visokim obrazovanjem, glavni je činilac i pokretač privrednog i ukupnog društvenog razvoja. (2) Naučnoistraživačka delatnost, kao delatnost od posebnog značaja za Republiku Srbiju, sastavni je deo međunarodnog, naučnog, obrazovnog i kulturnog prostora. Član 3. Naučnoistraživačka delatnost, u smislu ovog zakona, jeste sistematski stvaralački rad koji se preduzima radi otkrivanja novih znanja, s ciljem podizanja opšteg civilizacijskog nivoa društva i korišćenja tih znanja u svim oblastima društvenog razvoja. Član 4. Naučnoistraživačka delatnost ostvaruje se: osnovnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima i osposobljavanjem kadra za naučnoistraživački rad. Načela naučnoistraživačke delatnosti Član 5.

2 Naučnoistraživačka delatnost zasniva se na sledećim načelima: 1) slobodi i autonomiji naučnoistraživačkog rada; 2) javnosti naučnoistraživačkog rada i rezultata tog rada; 3) naučnoj i stručnoj kritici; 4) poštovanju standarda nauke i struke; 5) primeni međunarodnih standarda i kriterijuma u vrednovanju kvaliteta naučnoistraživačkog rada; 6) konkurentnosti naučnih programa i projekata; 7) etike naučnoistraživačkog rada, u skladu sa principima dobre naučne prakse, i odgovornosti naučnika za posledice svog rada; 8) povezanosti sa sistemom visokog obrazovanja; 9) međunarodne naučne i tehnološke saradnje; 10) brizi za održivi razvoj i zaštitu životne sredine. Ciljevi naučnoistraživačke delatnosti Ciljevi naučnoistraživačke delatnosti jesu: Član 6. 1) razvoj nauke, tehnologije i obrazovanja radi podsticanja privrednog razvoja, povećanja društvenog proizvoda i podizanja standarda građana i kvaliteta života; 2) očuvanje i razvoj opšteg fonda znanja, kao uslov za uključivanje u svetske integracione procese; 3) očuvanje i razvoj ukupnih naučnoistraživačkih potencijala (naučnoistraživačkih i obrazovnih institucija, naučnih kadrova i naučnoistraživačke infrastrukture); 4) podizanje opšteg nivoa tehnologija u privredi i obezbeđivanje konkurentnosti roba i usluga na domaćem i svetskom tržištu; 5) uspostavljanje međunarodne naučne saradnje radi brže integracije u svetske naučne, privredne, društvene i kulturne tokove i uključivanje u evropski istraživački prostor; 6) usmeravanje društva ka inovacijama, stvaranju kulturnog ambijenta i stvaralačkog obrazovanja, s ciljem očuvanja civilizacijske baštine i nacionalnog identiteta; 7) organizovano i sistematsko podsticanje mobilnosti istraživača, odnosno istraživačkog osoblja u okviru srpskog i evropskog istraživačkog prostora. Naučne slobode Član 7. (1) Naučni rad je slobodan i ne podleže nikakvim ograničenjima, osim onih koji proizlaze iz poštovanja standarda nauke i etičnosti u naučnoistraživačkom radu, zaštite ljudskih prava, kao i zaštite životne sredine. (2) Naučni rad podleže naučnoj kritici. (3) Sloboda naučnog rada i stvaralaštva ogleda se u slobodi naučnog delanja, slobodi izbora naučno priznatih metoda istraživanja, slobodi objavljivanja i predstavljanja naučnih rezultata, kao i u slobodi izbora metoda interpretacije naučnoistraživačkih dostignuća.

3 II. PLANIRANJE I OSTVARIVANJE OPŠTEG INTERESA U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI 1. Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije Član 8. (1) Radi planiranja i ostvarivanja dugoročnih strateških ciljeva, prioriteta i pravaca naučnog i tehnološkog razvoja, Vlada donosi Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija), na predlog ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Ministarstvo). (2) U postupku donošenja Strategije, o tekstu Nacrta strategije vodi se javna rasprava u kojoj učestvuju naučnoistraživačke i obrazovne institucije, kao i najšira naučna i stručna javnost u Republici Srbiji. Član 9. (1) Strategija se usaglašava sa strategijom opšteg privrednog i društvenog razvoja Republike Srbije. (2) Strategijom se utvrđuju: stanje u oblasti naučnoistraživačke delatnosti; ciljevi koji se u oblasti nauke i tehnološkog razvoja žele postići na nivou Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), prioriteti i pravci naučnog i tehnološkog razvoja; potreban procenat izdvajanja za naučnoistraživačku delatnost iz budžeta Republike i bruto nacionalnog dohotka privrede i iz drugih izvora; naučne oblasti i uže naučne discipline koje treba posebno razvijati i materijalno podržavati radi dostizanja ciljeva u razvoju Republike; prioritetne potrebe u nauci i tehnološkom razvoju i prioriteti ulaganja u naučnoistraživačke programe i projekte; materijalni i sistemski preduslovi za realizaciju Strategije, dinamika i faze realizacije; mere za sprovođenje Strategije i upravljanje njenom realizacijom; drugi elementi od značaja za sprovođenje Strategije. (3) Strategija se donosi za period od najmanje pet godina, a najviše deset godina, a izmene Strategije vrše se po postupku predviđenom za njeno donošenje. (4) Strategija se naročito ostvaruje putem programa od opšteg interesa, utvrđenih ovim zakonom. 2. Programi od opšteg interesa za Republiku Član 10. (1) Opšti interes u naučnoistraživačkoj delatnosti, u smislu ovog zakona, ostvaruje se putem programa od opšteg interesa za Republiku. (2) Programi od opšteg interesa za Republiku jesu: 1) Program osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja; 2) Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja; 3) Program transfera znanja i tehnologija i podsticanja primene rezultata naučnoistraživačkog rada; 4) Program dugoročnih istraživanja od nacionalnog i strateškog interesa za Republiku Srbiju; 5) Program naučnoistraživačkog rada Srpske akademije nauka i umetnosti i Program naučnoistraživačkog rada Matice srpske; 6) Program obezbeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad; 7) Program sufinansiranja izgradnje stanova za potrebe mladih istraživača i naučnika u Republici Srbiji; 8) Program međunarodne naučne saradnje od značaja za Republiku;

4 9) Program naučnoistraživačkog rada centra izuzetnih vrednosti; 10) Program podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad; 11) Program usavršavanja kadrova za naučnoistraživački rad; 12) Program projektnog sufinansiranja doktorskih akademskih studija; 13) Program nabavke naučne i stručne literature iz inostranstva i pristupa elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka; 14) Program izdavanja naučnih publikacija i održavanja naučnih skupova; 15) Program podsticaja aktivnosti naučnih i naučno-stručnih društava, s ciljem promocije i popularizacije nauke i tehnike i staranja o očuvanju naučne i tehnološke baštine, kao i sufinansiranja programskih aktivnosti specijalizovanih organizacija i udruženja koja se bave dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom; 16) programi predviđeni Strategijom, kao i drugi programi predviđeni ovim zakonom. (3) Programe iz stava 2. tač. 1)-4) i 6)-16) ovog člana utvrđuje ministar nadležan za naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: ministar), uz prethodno pribavljeno mišljenje Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, a programe iz stava 2. tačka 5) ovog člana utvrđuje nadležni organ Srpske akademije nauka i umetnosti, odnosno Matice srpske. (4) Programi iz stava 2. ovog člana, po pravilu, donose se za period od pet godina, a Program iz tačke 1) realizuje se u periodu do pet godina, Program iz tačke 2) realizuje se u periodu do četiri godine, Program iz tačke 3) realizuje se u periodu do jedne godine, a Program iz tačke 4) realizuje se u periodu do deset godina. Programe iz tač. 1) i 2) utvrđuje ministar za svaki novi ciklus istraživanja. Ako se programi iz tač. 1) i 2), zbog objektivnih okolnosti ne realizuju u utvrđenim rokovima, ministar može odlukom produžiti realizaciju programa najviše za jednu godinu realizacije. (5) Za realizaciju programa iz stava 2. ovog člana, tač. 1)-4) i tač. 6)-16) Ministarstvo raspisuje javni konkurs, a ostvarivanje i finansiranje programa počinje, po pravilu, početkom kalendarske godine. III. OBEZBEĐIVANJE KVALITETA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA I RAZVOJA NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI Član 11. (1) O obezbeđivanju kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoju naučnoistraživačke delatnosti u Republici staraju se: 1) Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj; 2) Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija; 3) Komisija za sticanje naučnih zvanja; 4) matični naučni odbori; 5) Zajednica instituta Srbije; 6) Ministarstvo. (2) Lice imenovano u jedno od tela iz stava 1. tač. 1)-4) ovog člana ne može istovremeno da bude član drugog tela iz navedenih tačaka. 1. Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj

5 Član 12. Radi unapređenja naučnog i tehnološkog razvoja, kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoja naučnoistraživačke delatnosti u Republici, osniva se Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Nacionalni savet), kao najviše stručno i savetodavno telo u sistemu naučnoistraživačke delatnosti u Republici. Sastav Nacionalnog saveta Član 13. (1) Nacionalni savet ima predsednika i trinaest članova, iz reda akademika, istraživača u zvanju naučnog savetnika i redovnog profesora univerziteta i privrednika. (2) Predsednika i članove Nacionalnog saveta imenuje i razrešava Vlada, u skladu sa ovim zakonom. (3) Vlada imenuje predsednika Nacionalnog saveta iz reda redovnih profesora univerziteta i naučnih savetnika, na predlog ministra. (4) U Nacionalni savet Vlada imenuje: tri člana u zvanju naučnog savetnika zaposlena u institutima, sa liste kandidata koju predlaže Zajednica instituta Srbije, tri člana u zvanju redovnog profesora zaposlena na univerzitetima, sa liste kandidata koju predlaže Konferencija univerziteta Srbije, dva člana na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti, jednog člana na predlog Matice srpske, jednog člana u zvanju naučnog savetnika ili redovnog profesora u vojnoj - naučnoistraživačkoj ustanovi Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na predlog Ministarstva odbrane i tri člana iz reda istaknutih privrednika sa liste kandidata koju predlaže Privredna komora Srbije. (5) Liste kandidata koje predlažu Zajednica instituta Srbije, Konferencija univerziteta Srbije i Privredna komora Srbije sadrže najmanje trostruko veći broj kandidata od broja iz stava 4. ovog člana koje Vlada imenuje u Nacionalni savet. Liste kandidata sadrže: ime i prezime kandidata, naučno, odnosno nastavno zvanje, funkciju, imejl adresu, kontakt telefon, organizaciju zaposlenja, kraću naučnu, odnosno poslovnu biografiju i oblast nauke kojom se bavi. (6) Organizacije iz stava 4. ovog člana liste predloga kandidata dostavljaju ministarstvu nadležnom za naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Ministarstvo). (7) Prilikom imenovanja članova Nacionalnog saveta iz reda predstavnika organizacija koje obavljaju naučnoistraživačku delatnost vodi se računa o rodnoj ravnopravnosti i ravnomernoj zastupljenosti svih šest naučnih oblasti. (8)Naučne oblasti iz stava 7. ovog člana jesu: prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke, medicinske, biotehničke, društvene i humanističke nauke (u daljem tekstu: naučne oblasti). (9) Nacionalni savet ima zamenika predsednika koga bira iz reda svojih članova, u skladu sa Poslovnikom o radu. (10) Mandat predsednika i članova Nacionalnog saveta traje pet godina. Predsednik i članovi Nacionalnog saveta mogu se imenovati najviše dva puta, s tim što se prvi mandat računa od imenovanja u skladu sa ovim zakonom. (11) Vlada može razrešiti člana Nacionalnog saveta i pre isteka mandata, i to: 1) na lični zahtev; 2) ako ne ispunjava dužnosti člana Nacionalnog saveta ili neredovno dolazi na sednice ili svojim postupcima povredi ugled te dužnosti; 3) na obrazložen zahtev ovlašćenog predlagača, odnosno nadležnog organa Zajednice instituta Srbije, Konferencije univerziteta Srbije, Srpske akademije nauka i umetnosti, Matice srpske, Ministarstva odbrane, Privredne komore Srbije i ministarstva nadležnog za poslove naučnoistraživačke delatnosti.

6 Nadležnost Nacionalnog saveta Član 14. (1) Nacionalni savet: 1) prati stanje i razvoj naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji; 2) daje mišljenje ministru na tekst nacrta strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije; 2a) priprema i dostavlja Ministarstvu izveštaj o ostvarenim rezultatima i o ukupnoj realizaciji Strategije; 2b) podnosi inicijativu Ministarstvu za izmenu Strategije; 2v) utvrđuje i predlaže ministru listu kandidata za članove matičnih naučnih odbora koja sadrži dvostruko veći broj članova od onog koji će se imenovati odlukom ministra, posle sprovedenog javnog poziva; 3) priprema i dostavlja Vladi izveštaj o stanju u nauci, krajem marta svake godine za proteklu godinu, sa predlozima i sugestijama za narednu godinu; 4) daje prethodno mišljenje na programe od opšteg interesa za Republiku Srbiju, a koje utvrđuje ministar; 5) daje prethodno mišljenje na akt o izboru, vrednovanju i finansiranju Programa osnovnih istraživanja i usmerenih osnovnih istraživanja, Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja, Programa transfera znanja i tehnologija i podsticanja primene naučnoistraživačkih rezultata naučnoistraživačkog rada i Programa dugoročnih istraživanja od nacionalnog i strateškog interesa za Republiku Srbiju; 6) predlaže ministru naučne oblasti, grane i discipline za koje se osnivaju matični naučni odbori; 7) daje prethodno mišljenje na akt o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, koji donosi ministar; 8) imenuje i razrešava članove Komisije za sticanje naučnih zvanja; 9) donosi akt o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrednosti; 10) donosi akt o kriterijumima i merilima za dodeljivanje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučnoistraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti; 11) donosi akt o dodeli, potvrđivanju ili oduzimanju statusa centra izuzetnih vrednosti, na osnovu odluke Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija; 12) odlučuje u drugom stepenu po žalbama u postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija; 13) ostvaruje međunarodnu naučnu i tehnološku saradnju, kao i saradnju sa odgovarajućim telom u oblasti visokog obrazovanja, i drugim organima i organizacijama; 14) donosi poslovnik o svom radu; 15) obavlja i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom i poslovnikom o radu. (2) Akti iz stava 1. tač. 9) i 10) ovog člana objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije. Rad Nacionalnog saveta (1) Nacionalni savet radi na sednicama. (2) Rad Nacionalnog saveta je javan. Član 15.

7 (3) Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, Nacionalni savet može da obrazuje komisije, odbore i druga stručna i radna tela (u daljem tekstu: radna tela). (4) Nacionalni savet dostavlja Vladi izveštaj o svom radu najmanje jedanput godišnje. (5) Način rada i odlučivanja uređuju se poslovnikom o radu Nacionalnog saveta. (6) Kada Nacionalni savet razmatra pitanja koja čine deo ukupne politike Republike u oblasti nauke, a koja su u vezi sa oblastima obrazovanja, zdravstva, privrede, umetnosti i kulture, tada usaglašava stavove sa odgovarajućim organima, telima i institucijama u čijoj su nadležnosti pitanja iz tih oblasti. 2. Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Član 16. (1) Radi obavljanja poslova vrednovanja kvaliteta i efikasnosti naučnoistraživačkog rada (u daljem tekstu: akreditacija) instituta, visokoškolskih ustanova i centara izuzetnih vrednosti (u daljem tekstu: naučnoistraživačke organizacije), obrazuje se Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija (u daljem tekstu: Odbor za akreditaciju). (2) Odbor za akreditaciju je nezavisno stručno telo koje se u svom radu pridržava načela stručnosti, objektivnosti i međunarodno priznatih standarda i kriterijuma naučnoistraživačkog rada. Sastav Odbora za akreditaciju Član 17. (1) Odbor za akreditaciju ima 13 članova, iz reda akademika, istraživača u zvanju naučnog savetnika i redovnog profesora univerziteta. (2) Članove Odbora za akreditaciju imenuje i razrešava ministar, i to: šest članova na predlog Zajednice instituta Srbije, šest članova na predlog Konferencije univerziteta i jednog člana na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti. (3) Prilikom imenovanja članova Odbora za akreditaciju vodi se računa o ravnomernoj zastupljenosti svih šest naučnih oblasti. (4) Odbor za akreditaciju ima predsednika i zamenika predsednika, koje imenuje iz reda svojih članova. (5) Mandat predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za akreditaciju traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora. (6) Član Odbora može da bude razrešen i pre isteka mandata, i to: na lični zahtev, na obrazložen zahtev ovlašćenog predlagača ili obrazložen zahtev većine od ukupnog broja članova Odbora za akreditaciju. Nadležnost Odbora za akreditaciju (1) Odbor za akreditaciju: Član 18. 1) predlaže Nacionalnom savetu akt o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija; 2) sprovodi postupak akreditacije naučnoistraživačkih organizacija; 3) ostvaruje saradnju sa odgovarajućim telom u oblasti visokog obrazovanja;

8 4) ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti vrednovanja naučnoistraživačkog rada sa odgovarajućim telima i institucijama u Evropi i svetu; 5) donosi poslovnik o svom radu; 6) obavlja druge stručne poslove, u skladu sa ovim zakonom. (2) Za potrebe sprovođenja postupka akreditacije, Odbor za akreditaciju obrazuje stručne timove koji razmatraju pojedinačne zahteve za sprovođenje postupka akreditacije. (3) Članove stručnih timova Odbor za akreditaciju imenuje iz reda međunarodno priznatih naučnika, profesora univerziteta i stručnjaka. (4) Odbor za akreditaciju može angažovati priznatog naučnika ili stručnjaka iz inostranstva radi obavljanja određenih stručnih poslova u postupku akreditacije. Postupak akreditacije Član 19. (1) Odbor za akreditaciju sprovodi postupak akreditacije svake četvrte godine (redovni postupak), ili u kraćem roku, na zahtev naučnoistraživačke organizacije, osnivača naučnoistraživačke organizacije ili Ministarstva (vanredni postupak), za naučnoistraživačke organizacije koje su upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija, kao i postupak za potvrđivanje ili oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti. (2) Zahtev za akreditaciju mogu podneti naučnoistraživačke organizacije, sa svojstvom pravnog lica, i to: instituti, fakulteti, univerziteti, visokoškolske ustanove za potrebe policijskog obrazovanja, naučnoistraživačke organizacije iz oblasti odbrane i Vojske Srbije i centri izuzetnih vrednosti. (3) Zahtev za akreditaciju centra izuzetnih vrednosti koji je u sastavu naučnoistraživačke organizacije, bez svojstva pravnog lica, podnosi naučnoistraživačka organizacija u čijem je sastavu centar izuzetnih vrednosti. (4) Za naučnoistraživačke organizacije iz oblasti odbrane i Vojske Srbije, koje nemaju svojstvo pravnog lica, zahtev za akreditaciju podnosi ministarstvo nadležno za poslove odbrane. ( 5) Redovni postupak pokreće Ministarstvo najmanje 120 dana pre isteka roka za koji važi akreditacija. ( 6) Kada se radi o naučnoistraživačkoj organizaciji koja nije upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, osnivač podnosi zahtev za akreditaciju Odboru za akreditaciju. ( 7) Za naučnoistraživačku organizaciju koja nije upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, Odbor za akreditaciju ocenjuje kvalitet i rezultate njenog naučnoistraživačkog rada u periodu od njenog osnivanja. ( 8) Po prijemu zahteva iz st. 1. i 4. ovog člana, Odbor za akreditaciju obavlja proveru kvaliteta naučnoistraživačkog rada, u skladu sa ovim zakonom, donosi odluku u roku od 90 dana od dana prijema zahteva i dostavlja je Ministarstvu i osnivaču. ( 9) Odbor za akreditaciju može doneti pozitivnu ili negativnu odluku o akreditaciji naučnoistraživačke organizacije. ( 10) Ako Odbor za akreditaciju ne donese odluku u roku od 90 dana, ministar ima pravo da razreši članove Odbora za akreditaciju i da imenuje nove članove. ( 11) Odbor za akreditaciju dužan je da u ponovljenom postupku donese odluku o akreditaciji naučnoistraživačke organizacije u roku od 60 dana. ( 12) Na osnovu pozitivne odluke o akreditaciji, naučnoistraživačka organizacija koja nije upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija stiče pravo da se u roku od 30 dana, u skladu sa ovim zakonom, upiše u Registar naučnoistraživačkih organizacija. ( ) Na osnovu pozitivne odluke o akreditaciji, registrovana naučnoistraživačka organizacija zadržava prava koja je 13 stekla upisom u Registar naučnoistraživačkih organizacija.

9 ( 14) Osnivač naučnoistraživačke organizacije, odnosno naučnoistraživačka organizacija, može da podnese žalbu Nacionalnom savetu u roku od 30 dana od dana prijema negativne odluke o akreditaciji. ( 15) Nacionalni savet je dužan da u roku od 90 dana donese konačnu odluku o akreditaciji. ( 16) Ako je doneta konačna negativna odluka o akreditaciji, naučnoistraživačka organizacija briše se iz Registra naučnoistraživačkih organizacija. ( 17) Osnivač naučnoistraživačke organizacije, odnosno naučnoistraživačka organizacija, koja je dobila negativnu odluku o akreditaciji, ima pravo da ponovi zahtev za akreditaciju, po isteku godine dana od dana prijema konačne odluke o akreditaciji. 3. Komisija za sticanje naučnih zvanja Član 20. Radi donošenja odluke o sticanju naučnih zvanja, obrazuje se Komisija za sticanje naučnih zvanja (u daljem tekstu: Komisija). Sastav Komisije Član 21. (1) Komisija ima 15 članova, iz reda akademika, naučnih savetnika i redovnih profesora univerziteta. (2) Predsednika, zamenika predsednika i članove Komisije imenuje Nacionalni savet, i to: šest članova iz šest oblasti nauka na predlog Zajednice instituta Srbije, šest članova iz šest oblasti nauka na predlog Konferencije univerziteta, dva člana na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti i jednog člana na predlog ministra. (3) Nacionalni savet može razrešiti člana Komisije pre isteka mandata, na lični zahtev ili na obrazložen zahtev ovlašćenog predlagača. (4) Mandat predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije traje četiri godine. Rad Komisije (1) Komisija radi na sednicama. Član 22. (2) Komisija donosi odluku o sticanju naučnog zvanja, u skladu sa ovim zakonom, po pribavljenom mišljenju odgovarajućeg matičnog naučnog odbora. (3) Komisija donosi poslovnik o svom radu. 4. Matični naučni odbori Član 23. (1) Ministar obrazuje matične naučne odbore, kao stručna tela za određene naučne oblasti, grane ili discipline. (2) Nacionalni savet predlaže ministru za koje će se naučne oblasti, grane i discipline obrazovati matični naučni odbori. Sastav matičnog naučnog odbora Član 24.

10 (1) Matični naučni odbor ima najmanje sedam, a najviše 15 članova, u zavisnosti od toga za koju se naučnu oblast, granu ili disciplinu obrazuje. (2) Predsednik, zamenik predsednika i članovi matičnog naučnog odbora su istraživači u zvanju naučnog savetnika ili redovnog profesora univerziteta. (3) Ministarstvo raspisuje javni poziv za predlaganje kandidata za članove matičnih naučnih odbora. (4) Javni poziv, pored roka za dostavljanje predloga kandidata, sadrži i sledeće podatke: ime i prezime kandidata, naučno, odnosno nastavno zvanje, organizaciju zaposlenja, imejl adresu, kontakt telefon, kraću naučnu biografiju i oblast nauke kojom se kandidat za člana matičnog naučnog odbora bavi. (5) Pravo da predlažu kandidate za članove matičnih naučnih odbora imaju naučna i nastavno-naučna veća naučnoistraživačke organizacije i istraživači u naučnom, odnosno nastavnom zvanju. (6) Posle sprovedenog javnog poziva, članove matičnih naučnih odbora imenuje ministar sa liste kandidata koju je utvrdio Nacionalni savet. [1] (7) Prilikom imenovanja članova matičnih naučnih oblasti vodi se računa o rodnoj ravnopravnosti i ravnomernoj zastupljenosti naučnih grana i disciplina u okviru naučne oblasti, kao i o kompetentnosti istraživača za naučnu oblast, granu i disciplinu za koju se obrazuje matični naučni odbor. (8) Mandat predsednika, zamenika predsednika i članova matičnih naučnih odbora traje pet godina. (9) Predsednika i zamenika predsednika matičnog naučnog odbora biraju članovi matičnog naučnog odbora, većinom glasova svih članova matičnog naučnog odbora. (10) Ministar može razrešiti predsednika i člana matičnog naučnog odbora, i pre isteka mandata iz stava 8. ovog člana, i to: na lični zahtev, ako ne dolazi redovno na sednice ili ako prekrši poslovnik o radu matičnog naučnog odbora. Nadležnost matičnog naučnog odbora (1) Matični naučni odbor: Član 25. 1) daje mišljenje Komisiji o kvalitetu naučnoistraživačkog rada i doprinosu istraživača - kandidata za izbor u naučno zvanje, u skladu sa ovim zakonom; 2) daje Ministarstvu ocenu o naučnoj kompetentnosti istraživača, odnosno nastavnika visokoškolskih ustanova za realizaciju programa i projekata utvrđenih ovim zakonom; 3) razmatra predloge projekata za realizaciju programa iz člana 10. tač. 1)-3) ovog zakona i predlaže ministru rang listu projekata za finansiranje; 4) razmatra izveštaje o realizaciji projekata u okviru programa utvrđenih u članu 10. tač. 1)-3) ovog zakona; 5) daje prethodno mišljenje na akt o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa koji donosi ministar; 6) predlaže člana u Komisiju za utvrđivanje predloga godišnje liste kategorisanih časopisa; 7) odlučuje u drugom stepenu po prigovoru istraživača na odluku naučnog veća instituta o izboru u zvanje istraživač-saradnik; 7a) daje prethodno mišljenje ministru na akt o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača; 8) daje mišljenje, priprema izveštaje i druge materijale na zahtev ministra, Nacionalnog saveta, Odbora za akreditaciju i Komisije;

11 9) donosi poslovnik o svom radu; 10) obavlja i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom i aktom o obrazovanju. (2) Matični naučni odbor podnosi ministru izveštaj o svom radu najmanje jednom godišnje. 5. Zajednica instituta Srbije Član 26. (1) Radi ostvarivanja zajedničkih interesa i naučnoistraživačke saradnje, usklađivanja nabavke i korišćenja naučnoistraživačke opreme i laboratorijskog prostora, nabavke i korišćenja naučnih publikacija, međusobnog povezivanja i saradnje sa odgovarajućim oblicima udruživanja u oblasti visokog obrazovanja, razvijanja međunarodne saradnje, negovanja naučne kritike i vrednovanja sopstvenog naučnoistraživačkog rada, instituti se mogu udružiti u Zajednicu instituta Srbije (u daljem tekstu: Zajednica). (2) Zajednica ima status pravnog lica, u skladu sa zakonom. (3) Zajednicu mogu osnovati svi ili većina instituta na teritoriji Republike koji su upisani u Registar naučnoistraživačkih organizacija. (4) U okviru Zajednice, instituti se mogu udruživati, odnosno povezivati i po srodnim naučnim oblastima, u skladu sa statutom Zajednice. (5) Na osnivanje, organizaciju i rad Zajednice primenjuju se propisi kojima se uređuju udruženja. (6) Organizacija, način rada, imenovanje organa upravljanja i stručnih tela uređuju se statutom Zajednice. (7) Zajednica obavlja poslove u skladu sa statutom i ovim zakonom. 6. Ministarstvo Ministarstvo: Član 27. 1) predlaže Vladi politiku u oblasti naučnoistraživačke delatnosti; 2) prati i podstiče razvoj naučnoistraživačke delatnosti u Republici; 3) raspodeljuje finansijska sredstva iz budžeta Republike naučnoistraživačkim organizacijama za ostvarivanje programa utvrđenih u članu 10. ovog zakona i kontroliše njihovo namensko korišćenje; 4) donosi podzakonske akte, u skladu sa ovim zakonom; 5) donosi akt o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa ovim zakonom; 6) donosi akt o izboru, vrednovanju i finansiranju programa iz člana 10. stav 2. tač. 1)-4) ovog zakona, kao i akt o finansiranju drugih programa od opšteg interesa za Republiku, za svaki program posebno; 6a) obrazuje Komisiju za utvrđivanje predloga godišnje liste kategorisanih časopisa (u daljem tekstu: Komisija). Članove Komisije imenuje ministar tako što svaki matični naučni odbor predlaže svog predstavnika, iz reda članova matičnog naučnog odbora. Predsednika Komisije imenuje ministar iz reda članova koje su predložili matični naučni odbori. Prilikom imenovanja članova Komisije vodi se računa o ravnomernoj zastupljenosti naučnih oblasti i o rodnoj ravnopravnosti; 6b) donosi akt o utvrđivanju godišnje liste kategorisanih časopisa, na predlog Komisije iz tačke 6a) ovog člana;

12 7) vodi Registar naučnoistraživačkih organizacija i Registar istraživača, koji su deo elektronske baze podataka, u skladu sa ovim zakonom; 8) ostvaruje međunarodnu naučnu i tehnološku saradnju i stara se o povezivanju i uključivanju naučnoistraživačkih organizacija u evropski i međunarodni istraživački prostor; 9) vrši nadzor, u skladu sa zakonom; 10) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom. 7. Centar za promociju nauke Član 27a (1) Osniva se Centar za promociju nauke (u daljem tekstu: Centar) radi promocije i popularizacije nauke i tehnike, odnosno naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća u zemlji i svetu. (2) Centar posluje pod nazivom: Centar za promociju nauke. (3) Sedište Centra je u Beogradu. (4) Centar ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u sudski registar. (5) Centar je samostalan u svom radu. (6) Centar za svoje obaveze odgovara sredstvima kojima raspolaže. (7) Centar ima pečat čija se sadržina, izgled i upotreba uređuju u skladu sa zakonom. (8) Štambilj Centra je pravougaonog oblika dimenzija 60 x 30 mm i sadrži tekst: "Centar za promociju nauke", i rubrike za upis datuma prijema podneska, broja pod kojim se podnesak zavodi i broja priloga uz podnesak. Tekst štambilja Centra ispisuje se na srpskom jeziku ćiriličkim pismom. (1) Centar je nadležan da: Član 27b 1) priprema predlog programa promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća; 2) priprema predlog akta o finansiranju aktivnosti naučnih, naučno-stručnih društava, udruženja i drugih organizacija koji su u funkciji unapređenja naučnoistraživačkog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike; 3) sarađuje i materijalno podstiče aktivnosti naučnih, naučno-stručnih društava, udruženja i drugih organizacija koji su u funkciji unapređenja naučnoistraživačkog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike; 4) sarađuje sa institutima, visokoškolskim ustanovama i drugim naučnoistraživačkim organizacijama i privrednim društvima i njihovim asocijacijama na ostvarivanju promocije i popularizacije nauke i tehnologije; 5) organizuje ili učestvuje u organizovanju skupova, savetovanja, okruglih stolova i drugih manifestacija radi promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća; 6) brisana ("Sl. glasnik RS", br. 112/15) 7) organizuje zajedničko izlaganje naučnih izdanja naučnoistraživačkih organizacija na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu; 8) ostvaruje saradnju i pruža usluge u domenu promocije i popularizacije nauke Ministarstvu i ministarstvu nadležnom za visoko obrazovanje;

13 9) obavlja poslove u oblasti marketinga i druge poslove u vezi sa promocijom nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća u zemlji i svetu; 10) izdaje brošure i druge publikacije u vezi sa promocijom i popularizacijom nauke; 11) obavlja i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom i statutom Centra. (2) Program iz tačke 1) ovog člana donosi Vlada, na predlog Upravnog odbora Centra. Član 27v (1) Sredstva za osnivanje i početak rada Centra obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. (2) Centar se finansira iz cene koju plaćaju korisnici usluga, budžeta Republike Srbije, donacija i drugih priloga i prihoda. (1) Organi Centra su: Upravni odbor i direktor. Član 27g (2) Upravni odbor Centra ima pet članova, od kojih predsednika i dva člana određuje Vlada, kao svoje predstavnike, a dva člana su iz reda zaposlenih u Centru. (3) Dva člana upravnog odbora Centra iz reda zaposlenih, biraju se većinom glasova svih zaposlenih u Centru. ( 4) Vlada imenuje i razrešava članove upravnog odbora Centra, na predlog ministra. ( 5) Mandat članova Upravnog odbora Centra traje četiri godine, sa mogućnošću još jednog izbora. ( 6) Upravni odbor: 1) donosi statut Centra; 2) donosi akt o finansiranju aktivnosti naučnih, naučno-stručnih društava, udruženja i drugih organizacija koji su u funkciji unapređenja naučnoistraživačkog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike; 3) odlučuje o poslovanju Centra; 4) usvaja godišnji program rada Centra; 5) donosi finansijski plan Centra; 6) imenuje i razrešava direktora; 7) odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom; 8) vrši druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom. ( 7) Upravni odbor donosi statut Centra, uz saglasnost Vlade. ( 8) Upravni odbor Centra doneće Statut Centra u roku od devedeset dana od dana njegovog imenovanja. ( 9) Direktor: 1) zastupa i predstavlja Centar; 2) rukovodi radom i poslovanjem Centra; 3) predlaže akte koje donosi Upravni odbor Centra; 4) izvršava odluke Upravnog odbora Centra i preduzima mere za njihovo sprovođenje; 5) stara se o zakonitosti rada Centra i odgovara za korišćenje i raspolaganje imovinom Centra; 6) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Centru; 7) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Centru;

14 8) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Centra. ( 10) Direktora Centra imenuje i razrešava Upravni odbor Centra, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra. ( 11) Direktor se imenuje na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Upravni odbor Centra. ( 12) Za direktora Centra može biti imenovano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom ispunjava i sledeće uslove: završene diplomske akademske studije; radno iskustvo od najmanje pet godina; da ima dokazane organizacione i upravljačke sposobnosti. ( 13) Direktor se imenuje na četiri godine, sa mogućnošću još jednog izbora. Član 27d (1) Opšti akti Centra su: Statut, pravilnik o radu i drugi opšti akti. (2) Statut je osnovni opšti akt Centra. (3) Statut sadrži odredbe o: 1) poslovima Centra; 2) načinu obavljanja poslova; 3) organima i njihovom delokrugu; 4) zastupanju Centra; 5) pravima, obavezama i odgovornostima Centra; 6) drugim pitanjima od značaja za rad Centra. (4) Pravilnik o radu predstavlja opšti akt koji donosi Upravni odbor. (5) Pravilnik o radu sadrži odredbe o pravima, obavezama i odgovornostima direktora Centra i zaposlenih u Centru. (6) Vlada će imenovati privremenog direktora Centra u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. (7) Vlada će imenovati članove Upravnog odbora u roku od 30 dana od dana upisa Centra u sudski registar. (8) Centar počinje sa radom danom upisa u sudski registar. Član 28. (1) Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe tela iz člana 11. stav 1. tač. 1)-4) ovog zakona, obavlja Ministarstvo. (2) Sredstva za rad tela iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se u budžetu Republike. Član 29. (1) Vlada donosi akt kojim se utvrđuju kriterijumi i način finansiranja Nacionalnog saveta, kao i naknada za rad članova Nacionalnog saveta. (2) Ministar donosi akt kojim se utvrđuju kriterijumi i način finansiranja tela iz člana 11. stav 1. tač. 2)-4) ovog zakona, kao i naknada za rad članova tih tela. IV. ORGANIZACIJE KOJE OBAVLJAJU NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST (1) Programe iz člana 10. ovog zakona mogu ostvarivati: Član 30.

15 1) Srpska akademija nauka i umetnosti; 2) Matica srpska; 3) akreditovane naučnoistraživačke organizacije (instituti, fakulteti, univerziteti i centri izuzetnih vrednosti); 4) istraživači i studenti doktorskih studija, odnosno stipendisti; 5) druge organizacije, u skladu sa ovim zakonom. (2) Programe od opšteg interesa za Republiku Srbiju mogu ostvarivati visokoškolske ustanove i naučnoistraživačke organizacije koje su osnovane i obavljaju delatnost, u skladu sa propisima iz oblasti sistema odbrane i Vojske Srbije, ako ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, odnosno ako su akreditovane i upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija. Institucije od nacionalnog značaja Član 31. (1) Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska su institucije od nacionalnog značaja. (2) Osnivanje i rad Srpske akademije nauka i umetnosti i instituta čiji je ona osnivač uređuju se posebnim zakonom, odnosno aktima u skladu sa tim zakonom. (3) Osnivanje i rad Matice srpske uređuju se posebnim zakonom. Visokoškolske ustanove Član 32. (1) Osnivanje i rad visokoškolskih ustanova uređuju se posebnim zakonom. (2) Ustanove iz stava 1. ovog člana obavljaju naučnoistraživačku delatnost u skladu sa ovim zakonom. V. INSTITUTI 1. Osnivanje i obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa Član 33. Institut, u smislu ovog zakona, jeste naučnoistraživačka organizacija koja obavlja naučnoistraživačku delatnost od opšteg interesa, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. Član 34. (1) Institut se može osnovati kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama, ili kao privredno društvo, u skladu sa propisima o privrednim društvima. (2) Na osnivanje, rad i ukidanje instituta primenjuju se propisi koji se odnose na javne službe ili propisi koji se odnose na privredna društva, u zavisnosti od toga da li se institut osniva kao ustanova ili privredno društvo. Član 35. (1) Osnivač instituta može biti Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, domaće i strano pravno i fizičko lice, u skladu sa zakonom. (2) Kad institut osniva više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom.

16 (3) Pre donošenja akta o osnivanju, osnivač usvaja elaborat o opravdanosti osnivanja instituta, koju dostavlja Ministarstvu i Odboru za akreditaciju. (4) Kada je osnivač instituta Republika, akt o osnivanju i ukidanju instituta donosi Vlada. Kada je osnivač instituta autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, akt o osnivanju i ukidanju instituta donosi nadležni pokrajinski organ, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave. (5) Institute koji obavljaju naučnoistraživačku delatnost za potrebe odbrane osniva i ukida Vlada, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim zakonom. (6) Vlada, na osnovu sporazumnog predloga Ministarstva i ministarstva nadležnog za odbranu, bliže uređuje uslove i način ostvarivanja naučnoistraživačke delatnosti u oblasti odbrane, kao i položaj istraživača, u pogledu osobenosti vezanih za ciljeve i prirodu istraživanja od značaja za odbranu. Član 36. (1) Institut čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave posluje sredstvima u državnoj svojini, a institut čiji je osnivač domaće i strano pravno i fizičko lice posluje sredstvima u drugim oblicima svojine, u skladu sa zakonom. (2) Institut čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave koristi nepokretnosti i druga sredstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva u svojini Republike. (3) Nepokretnosti i druga imovina stečena na osnovu zaveštanja i poklona svojina su instituta koji je tu imovinu stekao. (1) Delatnost i organizacija instituta uređuje se statutom. Član 37. (2) Institut može promeniti naziv, sedište, delatnost, oblik organizovanja, i vršiti statusne promene, uz saglasnost osnivača, odnosno vlasnika. (3) Pod statusnom promenom instituta, u smislu ovog zakona, podrazumeva se spajanje, podela i odvajanje. (4) Institut čiji je osnivač Republika može vršiti promene iz st. 2. i 3. ovog člana uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade. Član 38. (1) Institutom upravlja osnivač, odnosno vlasnik srazmerno udelu kapitala. (2) Kada je Republika osnivač instituta, pravo upravljanja institutom ostvaruje Vlada, u skladu sa ovim zakonom. (3) U institutima sa mešovitim državnim i privatnim kapitalom, pravo upravljanja ostvaruje se srazmerno udelu državnog, odnosno privatnog kapitala. Član 39. (1) Naučnoistraživačka organizacija, pored naučnoistraživačke delatnosti, može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnog i istraživačkog rada pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet naučnoistraživačkog rada. (2) U cilju komercijalizacije rezultata naučnoistraživačkog rada, podsticanja preduzetništva i poslovnog povezivanja, institut može biti osnivač centra za transfer tehnologije, inovacionog centra, poslovno-tehnološkog inkubatora, naučno-tehnološkog parka i drugih organizacija, u skladu sa zakonom.

17 2. Vrste instituta Član 40. Institut može obavljati naučnoistraživačku delatnost kao: a) naučni institut; b) istraživačko-razvojni institut; v) institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Član 41. (1) Prema vlasničkoj strukturi, institut može biti: državni, privatni i mešoviti. (2) Državni institut, u smislu ovog zakona, jeste institut čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno institut sa većinskim državnim kapitalom. (3) Privatni institut, u smislu ovog zakona, jeste institut čiji je osnivač fizičko ili pravno lice, ili institut u kome je većinski privatni kapital. (4) Institut sa mešovitim vlasništvom, u smislu ovog zakona, jeste institut u kome je jednako učešće državnog i privatnog kapitala. Član 42. (1) Naučni institut se osniva, odnosno organizuje kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama. (2) Istraživačko-razvojni institut osniva se, odnosno organizuje kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama, ili kao privredno društvo, u skladu sa propisima o privrednim društvima. (3) Organizacija, obavljanje delatnosti i druga pitanja od značaja za rad instituta uređuju se statutom instituta. (4) Institut u svom sastavu može imati regionalne naučne centre, kao svoje organizacione delove, u skladu sa statutom. Naučni institut Član 43. Naučni institut jeste ustanova čiju pretežnu delatnost čine osnovna istraživanja i primenjena istraživanja koja su u funkciji valorizacije rezultata osnovnih istraživanja. Član 44. (1) Naučni institut može obavljati naučnoistraživačku delatnost radi ostvarivanja opšteg interesa, ako: 1) ima program naučnoistraživačkog rada; 2) rezultatima naučnoistraživačkog rada doprinosi razvoju nauke, odnosno doprinosi opštem fondu znanja; 3) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje 20 istraživača kompetentnih za oblast nauke kojom se institut bavi, od kojih najmanje deset istraživača u naučnim ili nastavnim zvanjima (od kojih najmanje tri u zvanju viši naučni saradnik ili naučni savetnik, odnosno u odgovarajućem nastavnom zvanju) i deset istraživača u zvanju istraživač-saradnik ili višem zvanju; 4) ima program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka; 5) ima odgovarajući prostor, opremu i druga sredstva za ostvarivanje programa od opšteg interesa; 6) ima naučno-informativnu dokumentaciju ili bibliotečko-informacioni centar.

18 (2) Naučni institut u oblasti društvenih i humanističkih nauka može obavljati naučnoistraživačku delatnost od opšteg interesa ako, pored uslova utvrđenih u stavu 1. tač. 1), 2), 4), 5) i 6) ovog člana, ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje 12 istraživača kompetentnih za oblast nauke kojom se institut bavi, od kojih najmanje sedam istraživača u naučnim, odnosno nastavnim zvanjima i pet istraživača u zvanju istraživač-saradnik ili višem zvanju. Istraživačko-razvojni institut Član 45. Istraživačko-razvojni institut jeste organizacija čiju pretežnu delatnost čine primenjena i razvojna istraživanja usmerena ka zadovoljavanju potreba neposrednih korisnika rezultata istraživanja, i osnovna istraživanja kao osnova za primenjena i razvojna istraživanja. Član 46. Istraživačko-razvojni institut može obavljati naučnoistraživačku delatnost radi ostvarivanja opšteg interesa, ako: 1) ima program naučnoistraživačkog rada; 2) rezultatima svojih istraživanja doprinosi osvajanju novih proizvoda i uređaja, sorti i vrsta, kao i uvođenju novih ili poboljšanju postojećih tehnoloških postupaka, sistema i usluga; 3) obavlja transfer znanja i tehnologija; 4) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje 12 istraživača kompetentnih za oblast nauke kojom se institut bavi, od kojih najmanje sedam istraživača u naučnim ili nastavnim zvanjima (od kojih najmanje jedan u zvanju viši naučni saradnik ili naučni savetnik, odnosno u odgovarajućem nastavnom zvanju) i pet istraživača u zvanju istraživač-saradnik ili višem zvanju; 5) ima program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka; 6) ima odgovarajući prostor, opremu i druga sredstva za ostvarivanje programa od opšteg interesa; 7) ima naučno-informativnu dokumentaciju ili bibliotečko-informacioni centar. Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju Član 46a (1) Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju (u daljem tekstu: institut od nacionalnog značaja) je vrhunska naučnoistraživačka ustanova od posebnog nacionalnog značaja za jednu ili više srodnih naučnih oblasti koja obavlja istraživanja od prioritetnog značaja za naučni, obrazovni, kulturni i ukupni društveno-ekonomski razvoj Republike Srbije. (2) Institut od nacionalnog značaja obavlja istraživanja koja imaju za cilj: razvoj i unapređenje opšteg fonda znanja, posebno, u oblasti nauke, odnosno naučnih disciplina za koje je osnovan; podizanje tehničko-tehnološkog nivoa; valorizovanje rezultata istraživanja i širenje naučnih saznanja; obrazovanje i osposobljavanje kadrova za naučnoistraživački rad. (3) Radi ostvarivanja istraživanja iz stava 2. ovog člana, institut od nacionalnog značaja utvrđuje dugoročni program naučnoistraživačkog rada, usaglašen sa ciljevima i prioritetima koji su utvrđeni Strategijom. (4) može da organizuje ili učestvuje u izvođenju programa doktorskih akademskih Institut od nacionalnog značaja studija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

19 Član 46b (1) Status instituta od nacionalnog značaja može steći naučni, odnosno istraživačko-razvojni institut, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom. (2) Akt o sticanju statusa instituta od nacionalnog značaja donosi Vlada. (3) Institut koji je stekao status instituta od nacionalnog značaja upisuje se u Registar naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva. (4) Institut koji je, u skladu sa ovim zakonom, stekao status instituta od nacionalnog značaja, uz naziv instituta unosi i oznaku: "Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju". (5) Institut od nacionalnog značaja ima organe u skladu sa ovim zakonom. (6) Institut od nacionalnog značaja finansira se u skladu sa ovim zakonom. Član 46v Status instituta od nacionalnog značaja može steći naučni, odnosno istraživačko-razvojni institut, ako pored uslova iz člana 46a st. 1. i 2. ovog zakona, ispunjava i sledeće uslove: 1) da je upisan u Registar naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva; 2) da ga je osnovala Republika i da posluje sredstvima u javnoj svojini; 3) da obavlja istraživanja iz naučne oblasti za koju je osnovan, najmanje 20 godina pre podnošenja prijave (zahteva) za akreditaciju za sticanje statusa instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju; 4) da ima dugoročni program naučnoistraživačkog rada, usaglašen s ciljevima i prioritetima koji su utvrđeni Strategijom; 5) da rezultatima naučnoistraživačkog rada doprinosi razvoju nauke, odnosno doprinosi opštem fondu znanja, kao i razvoju tehnologije; 6) da ima uspostavljenu i razvijenu međunarodnu naučnu saradnju; 7) da u dužem vremenskom periodu ostvaruje međunarodno priznate naučne rezultate; 8) da ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje 50 istraživača u naučnim, odnosno nastavnim zvanjima, kompetentnih za oblast nauke ili naučne discipline kojima se bavi; 9) da ima program razvoja obrazovnog i naučnoistraživačkog podmlatka; 10) da ima odgovarajući prostor, opremu i druga sredstva za ostvarivanje programa od opšteg interesa i prioritetnih programa koji su utvrđeni Strategijom; 11) da ima naučno-informativnu dokumentaciju ili bibliotečko-informacioni centar. Član 46g (1) Institut od nacionalnog značaja podleže postupku akreditacije (redovni i vanredni postupak), u skladu sa ovim zakonom. (2) Zahtev za akreditaciju radi sticanja statusa instituta od nacionalnog značaja može podneti naučni, odnosno istraživačko-razvojni institut koji je upisan u Registar naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva. (3) Ispunjenost uslova propisanih ovim zakonom i aktom kojim se uređuje vrednovanje naučnoistraživačkog rada i postupak akreditacije utvrđuje Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija i donosi odluku o akreditaciji instituta radi sticanja statusa instituta od nacionalnog značaja.

20 (4) Na osnovu pozitivne odluke o akreditaciji, a na predlog Ministarstva, Vlada donosi akt o sticanju statusa instituta od nacionalnog značaja. (5) Status instituta od nacionalnog značaja, institut može izgubiti ako prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom, odnosno ako Odbor za akreditaciju u redovnom ili vanrednom postupku donese negativnu odluku o akreditaciji tog instituta. (6) Akt o oduzimanju statusa instituta od nacionalnog značaja donosi Vlada, na predlog Ministarstva. (7) Akt Vlade o sticanju ili oduzimanju statusa instituta od nacionalnog značaja objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". Član 47. (1) Ako institut ispunjava uslove utvrđene u članu 44. odnosno u članu 46. ovog zakona, i ako je Odbor za akreditaciju doneo pozitivnu odluku o akreditaciji tog instituta, Ministarstvo donosi akt o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa. (2) Na osnovu akta iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo vrši upis instituta u Registar naučnoistraživačkih organizacija. Upotreba i korišćenje naziva institut Član 48. Organizacija koja nije upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija kao naučnoistraživačka organizacija, u skladu sa ovim zakonom, ne može u svom poslovnom imenu da sadrži nazive: "naučni institut", "istraživačkorazvojni institut", "institut od nacionalnog značaja" i "centar izuzetnih vrednosti". Oblici saradnje naučnoistraživačkih organizacija i učešće instituta u visokom obrazovanju Član 49. (1) Naučnoistraživačke organizacije iz člana 30. ovog zakona mogu da sarađuju i učestvuju u ostvarivanju zajedničkih naučnoistraživačkih programa i projekata, kroz obrazovanje zajedničkih istraživačkih timova, na određenom projektnom zadatku. (2) Naučnoistraživačke organizacije mogu da ostvaruju saradnju i u zajedničkom učešću u realizaciji međunarodnih programa i projekata, projekata sa privredom, kao i u zajedničkom korišćenju naučnoistraživačke, laboratorijske i druge infrastrukturne opreme. (3) Međusobna prava i obaveze u ostvarivanju saradnje iz st. 1. i 2. ovog člana naučnoistraživačke organizacije uređuju ugovorom, u skladu sa svojim opštim aktima, odnosno statutima. Član 50. (1) Institut može učestvovati u ostvarivanju studija sa srodnom visokoškolskom ustanovom, u skladu sa propisima o visokom obrazovanju i statutom visokoškolske ustanove. (2) Institut, odnosno više instituta mogu osnovati univerzitet, u skladu sa propisima o visokom obrazovanju. Privatizacija instituta Član 51.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БР. 49/2019 ОД ГОДИНЕ Закон o науци и истраживањима Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реали

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БР. 49/2019 ОД ГОДИНЕ Закон o науци и истраживањима Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реали СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БР. 49/2019 ОД 8.7.2019. ГОДИНЕ Закон o науци и истраживањима Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора

Више

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj de

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj de Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document.docx

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document.docx ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА (пречишћен текст) Објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 76/2005, Ступио на снагу: 10.9.2005. Измене и допуне: 100/2007 - аутентично

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА (пречишћен текст) Објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 88/2017 Ступио на снагу: 7.10.2017. Измене и допуне: 27/2018 др. закон и 73/2018

Више

1 of 60 10/2/2018, 9:25 AM Naziv: ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU Zakon o visokom obrazovanju Zakon je objavljen u Sl.

1 of 60 10/2/2018, 9:25 AM Naziv: ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU Zakon o visokom obrazovanju Zakon je objavljen u Sl. 1 of 60 10/2/2018, 9:25 AM Naziv: ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU Zakon o visokom obrazovanju Zakon je objavljen u Sl. glasniku RS, br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018 NAPOMENA: Prečišćeni tekst zaključno

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O VISOKOM OBRAZOVANJU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se sistem visokog obrazovanja, uslovi i način obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, osnove finansiranja

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011.

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. Na osnovu člana 35. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj 10.06.2011.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

ZAKON O KULTURI (2009) ZAKON O KULTURI "Službeni glasnik RS", br. 72/2009 od godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakon

ZAKON O KULTURI (2009) ZAKON O KULTURI Službeni glasnik RS, br. 72/2009 od godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakon ZAKON O KULTURI "Službeni glasnik RS", br. 72/2009 od 3.9.2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se opšti interes u kulturi, način ostvarivanja opšteg interesa

Више

"Службени гласник РС", бр

Службени гласник РС, бр "Službeni glasnik RS", br. 72/2009. ZAKON O KULTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se opšti interes u kulturi, način ostvarivanja opšteg interesa u kulturi i obavljanje

Више

"Службени гласник РС", бр

Службени гласник РС, бр "Службени гласник РС", бр. 72/2009 ЗАКОН о култури I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом утврђује се општи интерес у култури, начин остваривања општег интереса у култури и обављање

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О КУЛТУРИ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом утврђује се општи интерес у култури, начин остваривања општег интереса у култури и обављање културних делатности, права, обавезе

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више



 341. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O AKADEMSKOM INTEGRITETU ("Službeni list Crne Gore", br. 017/19 od 19.03.2019) Proglašavam Zakon o akademskom integritetu,

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Na osnovu člana 12. stav 1. tačke b) i l) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 1/96, 2/96 -

Na osnovu člana 12. stav 1. tačke b) i l) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 1/96, 2/96 - Na osnovu člana 12. stav 1. tačke b) i l) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 1/96, 2/96 - ispravka, 3/96 - ispravka, 16/97, 14/00 i 4/01), Skupština

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAREDNOG BROJA SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI U USTANOVAMA IZDVAJAMO KOMENTAR ZAKONA

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

U skladu sa odredbama čl

U skladu sa odredbama čl U skladu sa odredbama čl. 578. i 580. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014-dr. zakon) člana 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima ( Sl. Glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више

Crna Gora Ministarstvo prosvjete Crna Gora Ministarstvo nauke Vlada Crne Gore Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke objavljuju Konkurs za dodjel

Crna Gora Ministarstvo prosvjete Crna Gora Ministarstvo nauke Vlada Crne Gore Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke objavljuju Konkurs za dodjel Crna Gora Ministarstvo prosvjete Crna Gora Ministarstvo nauke Vlada Crne Gore Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke objavljuju Konkurs za dodjelu nacionalnih stipendija za izvrsnost (stipendije za

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12 i 89/13 u daljem tekstu:

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март 2019.

Више

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc На основу чл. 10,11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр. 51/09), на оснивачкој Скупштини одржаној 3.септембра 2011. године, усвојен је следећи С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА КОМПАНИЈА ЗА ПРЕРАДУ

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

Na osnovu i čl

Na osnovu i čl JAVNA USTANOVA NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" S T A T U T NACIONALNE BIBLIOTEKE CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" Cetinje, april 2012. godine Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 1 Zakona o kulturi

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више