Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12"

Транскрипт

1 На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (2) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, a у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11 - исправка), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 193. седници од 26. септембра године, донео је ОДЛУКУ 1. Доноси се Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање (у даљем тексту: Методологија), која је одштампана уз ову одлуку и чини њен саставни део. 2. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању Методологије за одређивање тарифних елемената за обрачун цена природног гаса за тарифне купце и Методологија за одређивање тарифних елемената за обрачун цена природног гаса за тарифне купце ( Службени гласник РС, бр. 68/06, 1/07, 116/08 и 64/10). 3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику Републике Србије" и она ступа на снагу снагу 1. октобра године. Број: 539/2012- Д- I/15 У Београду, 26. септембра године Савет Агенције за енергетику Републике Србије ПРЕДСЕДНИК САВЕТА Љубо Маћић

2 MЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ I. ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈЕ Овом методологијом се одређују услови и начин утврђивања максималне висине прихода енергетског субјеката који обавља делатност јавног снабдевања природним гасом (у даљем тексту: јавни снабдевач), критеријуми и правила за расподелу тог прихода, елементи за обрачун (у даљем тексту: тарифни елементи) и начин обрачуна природног гаса за јавно снабдевање, тарифе за обрачун цене природног гаса за јавно снабдевање и начин њиховог израчунавања, као и начин, поступак и рокови за достављање документације и врста документације коју јавни снабдевач доставља Агенцији за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција). II. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП Методологија се базира на механизму контроле цене природног гаса за јавно снабдевање применом методе регулације трошкови плус, којом се јавном снабдевачу одређује максимална висина прихода за регулаторни период, односно цена природног гаса за јавно снабдевање којом се обезбеђује: 1) покривање оправданих трошкова пословања, као и одговарајући принос на ангажована средства и инвестиције у обављању делатности јавног снабдевања природним гасом којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања; 2) подстицање економске и енергетске ефикасности; 3) недискриминација, односно једнаки положај за купце и 4) спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које обавља јавни снабдевач и између појединих купаца и група купаца. III. ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ Појмови употребљени у овоj методологији имају следеће значење: 1) Инфо-правила - скуп енергетских и економских података систематизованих у табелама који се достављају Агенцији у циљу њеног редовног извештавања и приликом подношења одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање на сагласност; 2) m 3 - количина природног гаса која при притиску од Pa (1,01325 bar), температури од 288,15 К (15 C) и доњој топлотној вредности од ,35 kј заузима запремину од једног кубног метра; 3) Максимално одобрени приход - максималан износ прихода јавног снабдевача у регулаторном периоду којим се надокнађују сви оправдани трошкови који настају обављањем делатности јавног снабдевања природним гасом и одговарајући принос на ангажована средства и инвестиције; 4) Регулаторни период - временски период у трајању од једне календарске године у даљем тексту у формулама и објашњењима формула означен са т; 5) Тарифни елементи - обрачунске величине на које се распоређује максимално одобрени приход јавног снабдевача који је одређен за регулаторни период у складу са овом методологијом; Остали појмови употребљени у овој методологији имају исто значење као у Закону о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80 /11 - исправка). 2

3 При израчунавању према формулама у овој методологији, све вредности које се изражавају у процентима се деле са 100. IV. ОДРЕЂИВАЊЕ МАКСИМАЛНО ОДОБРЕНОГ ПРИХОДА Максимално одобрени приход јавног снабдевача се обрачунава на основу оправданих трошкова пословања у обављању делатности јавног снабдевања природним гасом. Оправданост трошкова се оцењује према природи конкретног трошка сагледавањем његове сврсисходности, провером количина и цене којом је изазван конкретан трошак, упоредном анализом трошкова јавног снабдевача заснованом на подацима о трошковима у претходном периоду и трошковима других јавних снабдевача у земљи и окружењу (benchmarking). IV. 1. Заједнички оперативни трошкови, средства, трошкови амортизације и остали приходи Заједничким оперативним трошковима се сматрају оперативни трошкови настали ради омогућавања функционисања јавног снабдевача који поред делатности јавног снабдевања природним гасом обавља другу енергетску делатност чија је цена регулисана или који поред тих енергетских делатности обавља и друге енергетске, односно друге делатности које се не сматрају енергетским делатностима, а који се не могу директно алоцирати на поједине делатности. Заједничким средствима се сматрају средства (нематеријална улагања осим goodwill-а, некретнине, постројења и опрема) која су неопходна за функционисање јавног снабдевача који поред делатности јавног снабдевања природним гасом обавља другу енергетску делатност чија је цена регулисана или који поред тих енергетских делатности обавља и друге енергетске, односно друге делатности које се не сматрају енергетским делатностима, а која се не могу директно алоцирати на поједине делатности. Заједничким трошковима амортизације се сматрају трошкови амортизације заједничких средстава настали ради омогућавања функционисања јавног снабдевача који поред делатности јавног снабдевања природним гасом обавља другу енергетску делатност чија је цена регулисана или који поред тих енергетских делатности обавља и друге енергетске, односно друге делатности које се не сматрају енергетским делатностима, а који се не могу директно алоцирати на поједине делатности. Заједничким осталим приходима се сматрају остали приходи остварени ангажовањем заједничких ресурса јавног снабдевача који се не могу директно алоцирати на поједине делатности. Заједнички оперативни трошкови, средства, трошкови амортизације и остали приходи се распоређују на делатност јавног снабдевања природним гасом за коју се утврђује максимално одобрени приход и на друге енергетске, односно друге делатности које се не сматрају енергетским делатностима, на основу транспарентних правила (кључева) утврђених у складу са општим актом о рачуноводству и рачуноводственим политикама енергетског субјекта и објективним критеријумима. IV. 2. Обрачун максимално одобреног прихода Обрачун максимално одобреног прихода јавног снабдевача по основу обављања делатности јавног снабдевања природним гасом врши се применом следеће формуле: МОПт = ОТт + Ат + НПГт + ТДт + НРПт + КЕт где су: МОПт максимално одобрени приход по основу обављања делатности јавног снабдевања природним гасом у периоду т (у динарима); ОТт оперативни трошкови у периоду т (у динарима); Ат трошкови амортизације у периоду т (у динарима); НПГт трошкови набавке природног гаса укључујући и све зависне трошкове набавке природног гаса у периоду т (у динарима); 3

4 ТДт трошкови коришћења система за дистрибуцију природног гаса у периоду т (у динарима); НРПт накнада на име ризика наплате потраживања у периоду т (у динарима) и КЕт корекциони елемент у периоду т (у динарима). Трошкови који улазе у обрачун максимално одобреног прихода се утврђују на основу података о планираној продаји природног гаса из годишњег биланса потреба крајњих купаца за природним гасом и Енергетског биланса Републике Србије, односно на основу података који служе за њихово доношење. Аналитички подаци који нису садржани у годишњем билансу потреба крајњих купаца за природним гасом и Енергетском билансу Републике Србије, процењују се на основу остварења из претходног периода, као и на основу других објективних критеријума. IV Оперативни трошкови Оперативни трошкови представљају оправдане трошкове настале по основу обављања делатности јавног снабдевања природним гасом и чине их: 1) трошкови материјала; 2) трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи; 3) трошкови производних услуга; 4) нематеријални трошкови и 5) део резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, а који се исплаћују у регулаторном периоду. IV Трошкови амортизације Трошкови амортизације представљају оправдане трошкове амортизације средстава која су у функцији обављања делатности јавног снабдевања природним гасом. Трошкови амортизације обухватају трошкове амортизације постојећих средстава на почетку регулаторног периода и трошкове амортизације средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду. Трошкови амортизације постојећих и средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду обрачунавају се пропорционалном методом у процењеном корисном веку трајања средстава. Трошкови амортизације средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду обрачунавају се на основицу коју чини 50% вредности активираних нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме у припреми и аванса датих за набавку истих. Трошкови амортизације се рачунају према следећој формули: Ат = АПСт + ААСт где су: Ат трошкови амортизације у периоду т (у динарима); АПСт трошкови амортизације постојећих средстава у периоду т (у динарима) и ААСт трошкови амортизације средстава која ће бити активирана у периоду т (у динарима). IV Трошкови набавке природног гаса Трошкови набавке природног гаса за јавно снабдевање представљају оправдане трошкове које јавни снабдевач има по основу набавке природног гаса за јавно снабдевање. Трошкови набавке природног гаса обухватају и све зависне трошкове набавке природног гаса исказане у складу са међународним рачуноводственим стандардима. 4

5 IV Трошкови коришћења система за дистрибуцију природног гаса Трошкови коришћења система за дистрибуцију природног гаса представљају умножак тарифа за приступ систему за дистрибуцију природног гаса и физичких величина на основу којих се користи дистрибутивни систем за потребе јавног снабдевања. IV.2.5. Накнада на име ризика наплате потраживања Накнада на име ризика наплате потраживања, у смислу ове методологије, представља оправдан трошак за ненаплатива потраживања и обрачунава се према следећој формули: НРПт=н * (ОТт + Ат + НПГт + ТДт + КЕт) /(1-н) где су: НРПт накнада на име ризика наплате потраживања у периоду т (у динарима) и н проценат накнаде на име ризика наплате потраживања у периоду т (у %). Проценат накнаде на име ризика наплате потраживања јавног снабдевача може бити највише 2%. IV.2.6. Корекциони елемент Корекциони елемент је вредносни израз (новчани износ) којим се умањује или увећава максимално одобрени приход за регулаторни период (т) за износ одступања оствареног прихода по основу реализованих тарифних елемената и регулисаних цена на које је дата сагласност за т-2 регулаторни период од оправданог прихода за т-2 регулаторни период обрачунатог на начин утврђен овом методологијом а на основу остварених енергетских величина и вредности оправданих трошкова остварених у т-2 регулаторном периоду, односно у претходним регулаторним периодима за које корекција није извршена. Корекциони елемент се обрачунава према следећој формули: КЕт = (ОППРт-2 - ОПРт-2) * (1 + И т-2) где су: КЕт корекциони елемент у периоду т (у динарима); ОППРт-2 оправдани приход по основу обављања делатности јавног снабдевања природним гасом у периоду т-2, обрачунат у складу са овом методологијом на основу остварених енергетских величина и вредности оправданих трошкова и осталих прихода (у динарима); ОПРт-2 - остварени приход по основу реализованих тарифних елемената и регулисаних цена на које је дата сагласност у периоду т-2 (у динарима) и Ит-2 индекс потрошачких цена у Републици Србији у периоду т-2, према објављеном податку органа надлежног за послове статистике (у %). У случају из ст. 1. и 2. овог пододељка, корекциони елемент се не примењује приликом обрачуна максимално одобреног прихода за прва два регулаторна периода. Ако јавни снабдевач приликом подношења одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање на сагласност Агенцији, располаже подацима о оствареним енергетским величинама и финансијским извештајима за т-1 регулаторни период, корекциони елемент се израчунава на основу података из т-1 регулаторног периода, односно претходних регулаторних периода за које корекција није извршена. У овом случају се корекциони елемент не примењује приликом обрачуна максимално одобреног прихода за први регулаторни период. 5

6 У случају да се регулисане цене нису примењивале од почетка регулаторног периода, корекциони елемент се обрачунава само за део регулаторног периода у коме су се регулисане цене примењивале, под условом да јавни снабдевач располаже финансијским извештајима за део регулаторног периода у коме су се регулисане цене примењивале. Када јавни снабдевач не располаже финансијским извештајима за део регулаторног периода у коме су се регулисане цене примењивале, остварени приход се обрачунава, у делу регулаторног периода у коме се нису примењивале регулисане цене, применом регулисаних цена. Први регулаторни период у смислу овог пододељка је календарска година у којој су примењене регулисане цене тог енергетског субјекта за јавно снабдевање, образоване у складу са законом којим се уређује област енергетике. V. ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ Тарифни елементи су обрачунске величине на које се распоређује максимално одобрени приход јавног снабдевача утврђен за регулаторни период. Тарифни елементи су: 1) капацитет ; 2) енергент ; 3) место испоруке. Тарифни елементи капацитет и енергент, као обрачунске величине ове методологије се утврђују за сваку од категорија и група крајњих купаца за регулаторни период. Тарифни елемент место испоруке, као обрачунска величина ове методологије се утврђује за сваку од категорија крајњих купаца за регулаторни период. V.1. Тарифни елемент капацитет На тарифни елемент капацитет алоцира се део максимално одобреног прихода енергетског субјекта који обавља делатност јавног снабдевања а који се односи на трошкове набавке природног гаса по основу тарифног елемента капацитет и трошкове коришћења система за дистрибуцију природног гаса по основу тарифног елемента капацитет. Тарифни елемент капацитет се утврђује сабирањем максималних дневних потрошњи из претходне године свих крајњих купаца које се мере и максималних изведених дневних потрошњи природног гаса оних крајњих купаца код којих не постоји могућност дневног очитавања, на свим местима примопредаје гаса са системa за транспорт и система за дистрибуцију природног гаса и изражава се у m 3 /дан/година. Максимална изведена дневна потрошња природног гаса се одређује за места примопредаје на којима не постоји дневно очитавање и израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на датом месту примопредаје у претходној години, сведене на дан и увећане за 20%, заокружене на цео број. V.2. Тарифни елемент енергент На тарифни елемент енергент алоцира се део максимално одобреног прихода енергетског субјекта који обавља делатност јавног снабдевања а који се односи на трошкове набавке природног гаса по основу тарифног елемента енергент и трошкове коришћења система за дистрибуцију природног гаса по основу тарифног елемента енергент, као и трошак накнаде на име ризика наплате потраживања. 6

7 Тарифни елемент енергент представља укупну годишњу количину природног гаса коју снабдевач продаје крајњим купцима и изражава се у m 3. јавни V.3. Тарифни елемент место испоруке На тарифни елемент место испоруке алоцира се максимално одобрени приход енергетског субјекта који обавља делатност јавног снабдевања а од кога су одузети трошкови набавке природног гаса и трошкови коришћења система за дистрибуцију природног гаса, као и трошак накнаде на име ризика наплате потраживања. Тарифни елемент место испоруке се утврђује као број места испоруке на којима јавни снабдевач продаје природни гас у регулаторном периоду. Тарифни елемент место испоруке се утврђује као аритметички просек броја места испоруке на почетку и на крају регулаторног периода VI. КАТЕГОРИЈЕ И ГРУПЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА Крајњи купаци се разврставају у категорије и групе за свако место испоруке према: 1) подацима о месту прикључења и намени објекта утврђеним актом којим се одобрава прикључење објекта на систем за транспорт или дистрибуцију природног гаса; 2) годишњој равномерности потрошње природног гаса утврђеној на основу података о потрошњи природног гаса у периоду од 1. октобра претходне године до 1. октобра текуће године. За нове крајње купце, као и за крајње купце који у целокупном периоду од 1. октобра претходне године до 1. октобра текуће године нису имали потрошњу природног гаса, подаци о годишњој равномерности потрошње природног гаса, у смислу става 1. овог члана, утврђују се према уговору о продаји природног гаса. VI.1. Категорије крајњих купаца Категорије крајњих купаца су: 1) Категорија 1 - крајњи купци са местом прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса радног притиска мањег од 6 bar; 2) Категорија 2 - крајњи купци са местом прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса радног притиска једнаког или већег од 6 bar, а једнаког или мањег од 16 bar и 3) Категорија 3 - крајњи купци са местом прикључења на систем за транспорт природног гаса. VI.2. Групе крајњих купаца VI.2.1. Групе крајњих купаца у оквиру Категорије 1 У оквиру Категорије 1, а у зависности од намене објекта, утврђују се две групе крајњих купаца: 1) Домаћинства, у коју се разврставају физичка лица чији су објекти за становање (стан, породична стамбена зграда, зграда за одмор и сл.) прикључени на систем за дистрибуцију природног гаса и који природни гас користе за потребе грејања станова, односно стамбених објеката, укључујући и грејање помоћних објеката, загревања воде и припреме хране, као и друге потребе у домаћинствима, и који користе природни гас само у ове сврхе; 2) Остали купци, у коју се разврставају правна и физичка лица чији су објекти прикључени на систем за дистрибуцију природног гаса, осим крајњих купаца из тачке 1. овог пододељка. 7

8 VI.2.2. Групе крајњих купаца у оквиру Категорије 2 У оквиру Категорије 2, а у зависности од намене објекта и годишње равномерности потрошње, утврђују се три групе крајњих купаца: 1) Системи даљинског грејања, у коју се разврставају произвођачи топлотне енергије који природни гас користе искључиво у процесу производње топлотне енергије; 2) Равномерна потрошња, у коју се разврставају крајњи купци који у периоду од 1. октобра претходне године до 1. априла текуће године троше мање од 70% од укупно испоручене количине природног гаса у периоду од 1. октобра претходне године до 1. октобра текуће године, осим купаца из тачке 1. овог пододељка; 3) Неравномерна потрошња, у коју се разврставају крајњи купци који у периоду од 1. октобра претходне године до 1. априла текуће године троше најмање 70% од укупно испоручене количине природног гаса у периоду од 1. октобра претходне године до 1. октобра текуће године, осим крајњих купаца из тачке 1. овог пододељка. VI.2.3. Групе крајњих купаца у оквиру Категорије 3 У оквиру Категорије 3, а у зависности од намене објекта и годишње равномерности потрошње, утврђују се три групе крајњих купаца: 1) Системи даљинског грејања, у коју се разврставају произвођачи топлотне енергије који природни гас користе искључиво у процесу производње топлотне енергије; 2) Равномерна потрошња, у коју се разврставају крајњи купци који у периоду од 1. октобра претходне године до 1. априла текуће године троше мање од 70% од укупно испоручене количине природног гаса у периоду од 1. октобра претходне године до 1. октобра текуће године, осим крајњих купаца из тачке 1. овог пододељка; 3) Неравномерна потрошња, у коју се разврставају крајњи купци који у периоду од 1. октобра претходне године до 1. априла текуће године троше најмање 70% од укупно испоручене количине природног гаса у периоду од 1. октобра претходне године до 1. октобра текуће године, осим крајњих купаца из тачке 1. овог пододељка. VII. ТАРИФЕ Тарифе се утврђују за сваки од тарифних елемената енергент, капацитет и место испоруке, осим за крајње купце из групе Домаћинства, којима се тарифе утврђују само за тарифне елементе енергент и место испоруке, у складу са овом методологијом. За тарифни елемент капацитет утврђује се тарифа капацитет. За тарифни елемент енергент утврђује се тарифа енергент. За тарифни елемент место испоруке утврђује се тарифа накнада по месту испоруке. Тарифе у оквиру исте групе крајњих купаца једнаке су за све крајње купце природног гаса истог јавног снабдевача. 8

9 VIII. РАСПОДЕЛА МАКСИМАЛНО ОДОБРЕНОГ ПРИХОДА И НАЧИН ИЗРАЧУНАВАЊА ТАРИФA Тарифе за обрачун природног гаса за крајње купце израчунавају се по тарифним елементима за сваку групу крајњих купаца, а према приходима јавног снабдевача распоређеним на тарифне елементе по категоријама и групама крајњих купаца, у складу са овом методологијом. Максимално одобрени приход јавног снабдевача у регулаторном периоду у складу са Методологијом распоређује се на приходе на основу којих се израчунавају тарифе за сваку од група крајњих купаца. Ови приходи се обрачунавају према учешћу сваке од група крајњих купаца у трошковима јавног снабдевача по основу надокнаде трошкова коришћења система за дистрибуцију природног гаса, трошковима набавке природног гаса (који укључују и трошкове коришћења система за транспорт природног гаса) и другим оправданим трошковима пословања. VIII.1. Расподела прихода јавног снабдевача на на тарифни елемент капацитет Приходи јавног снабдевача распоређени на тарифни елемент капацитет, у складу са Методологијом, распоређују се на приходе по групама крајњих купаца према истовременој максималној потрошњи природног гаса, као обрачунској величини максималне дневне потрошње природног гаса за сваку од група крајњих купаца на систему за дистрибуцију природног гаса (за купце из Категорије 1 и Категорије 2 ) и истовременој максималној потрошњи свих крајњих купаца којима јавни снабдевач продаје природни гас (за крајње купце из Категорије 1, Категорије 2 и Категорије 3 ). Истовремена максимална потрошња природног гаса за сваку од група крајњих купаца на систему за дистрибуцију природног гаса (за крајње купце из Категорије 1 и Категорије 2 ) једнака је истовременој максималној потрошњи природног гаса утврђеној у истом регулаторном периоду за исту групу корисника система за дистрибуцију природног гаса, у складу са методологијом којом се уређује приступ систему за дистрибуцију природног гаса. Истовремена максимална потрошња природног гаса свих крајњих купаца којима јавни снабдевач продаје природни гас утврђује се као истовремена максимална потрошња крајњих купаца на систему за дистрибуцију природног гаса, у смислу става 2. овог одељка, увећана за збир максималних дневних потрошњи природног гаса свих крајњих купаца тог јавног снабдевача из Категорије 3 у истом регулаторном периоду и изражава се у m 3 /дан/година. Истовремена максимална потрошња природног гаса групе крајњих купаца из Категорије 3, једнака је вредности максималне дневне потрошње природног гаса те групе крајњих купаца у регулаторном периоду. Приходи јавног снабдевача који се распоређују на тарифни елемент капацитет по основу надокнаде трошкова коришћења система за дистрибуцију природног гаса, распоређују се на групе крајњих купаца на начин и у износима утврђеним у складу са методологијом којом се уређује приступ систему за дистрибуцију природног гаса. Приходи јавног снабдевача који се распоређују на тарифни елемент капацитет по основу надокнаде трошкова набавке природног гаса из тарифног елемента капацитет распоређују се на групе крајњих купаца из свих категорија крајњих купаца ( Категорија 1, Категорија 2 и Категорија 3 ) према учешћу истовремене максималне потрошње природног гаса групе крајњих купаца за коју се израчунава приход у истовременој максималној потрошњи природног гаса свих крајњих купаца којима јавни снабдевач продаје природни гас, у смислу става 3. овог одељка. 9

10 Приходи јавног снабдевача распоређени на тарифни елемент капацитет за сваку од група крајњих купаца из Категорије 1 и Категорије 2 утврђују се као збир прихода израчунатих у складу са ст. 5. и 6. овог одељка. VIII.2. Расподела прихода јавног снабдевача на тарифни елемент енергент Приходи јавног снабдевача распоређени на тарифни елемент енергент, у складу са Методологијом, распоређују се на приходе по групама крајњих купаца. Приходи јавног снабдевача који се распоређују на тарифни елемент енергент по основу надокнаде трошкова коришћења система за дистрибуцију природног гаса, распоређују се на групе крајњих купаца на систему за дистрибуцију природног гаса на начин и у износима утврђеним у истом регулаторном периоду за исте групе корисника система за дистрибуцију природног гаса у складу са методологијом којом се уређује приступ систему за дистрибуцију природног гаса. Приходи јавног снабдевача који се распоређују на тарифни елемент енергент по основу надокнаде трошкова набавке природног гаса из тарифног елемента енергент, увећани за трошкове накнаде на име ризика наплате потраживања, у складу са методологијом, распоређују се на групе крајњих купаца из свих категорија крајњих купаца ( Категорија 1, Категорија 2 и Категорија 3 ) према учешћу годишње количине природног гаса групе крајњих купаца за коју се израчунава приход у укупној годишњој количини природног гаса за продају свим крајњим купцима истог јавног снабдевача. Приходи јавног снабдевача распоређени на тарифни елемент енергент за сваку од група крајњих купаца из Категорије 1 и Категорије 2, утврђују се као збир прихода израчунатих у складу са ст. 2. и 3. овог одељка. Приходи распоређени на тарифни елемент капацитет за групу крајњих купаца Домаћинство, укључују се у приходе на основу којих се израчунавају цене по тарифном ставу енергент за ту групу корисника. VIII.3. Расподела прихода јавног снабдевача на на тарифни елемент место испоруке Приход јавног снабдевача распоређен на тарифни елемент место испоруке, у складу са методологијом, распоређује се на основу јединичног прихода на део прихода по Категорији 1 и део прихода по Категорији 2 и Категорији 3 збирно. Јединични приход израчунава као количник прихода јавног снабдевача распоређеног на тарифни елемент место испоруке и збира броја места испоруке крајњих купаца из Категорије 1 и десетоструког збира броја места испоруке крајњих купаца из Категорије 2 и Категорије 3. Приход по Категорији 1 се обрачунава као производ јединичног прихода и броја места испоруке свих крајњих купаца из Категорије 1, а приход по Категорији 2 и Категорији 3, збирно, као производ јединичног прихода и десетоструког броја места испоруке свих крајњих купаца из Категорије 2 и Категорије 3. VIII.4. Начин израчунавања тарифа Тарифа за капацитет се израчунава као количник прихода распоређеног на тарифни елемент капацитет за сваку од група крајњих купаца, у складу са одељком VIII.1. ст. 5. до 7. ове методологије, и максималне дневне потрошње природног гаса у оквиру одговарајуће групе крајњих купаца, и изражава се у динарима по m 3 /дан/година заокружено на две децимале. 10

11 Тарифа за енергент израчунава се као количник прихода распоређеног на тарифни елемент енергент за сваку од група крајњих купаца, у складу са одељком VIII.2. ове методологије и потрошње природног гаса у оквиру одговарајуће групе крајњих купаца, и изражава се у динарима по m 3 заокружено на две децимале. Тарифа за накнаду по месту испоруке израчунава се као количник прихода распоређеног на тарифни елемент место испоруке за сваку од категорија крајњих купаца, у складу са одељком VIII.3. ове методологије, и броја места испоруке у оквиру Категорије 1, односно Категорије 2 и Категорије 3 збирно, и изражава се у динарима по месту испоруке заокружено на две децимале. IX. НАЧИН ОБРАЧУНА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА КРАЈЊЕ КУПЦЕ Природни гас се обрачунава на основу тарифа за капацитет, енергент и за накнаду по месту испоруке за обрачунски период. Ако се у току обрачунског периода промене тарифе, природни гас се обрачунава применом нових и до тада важећих тарифа, сразмерно броју дана њиховог важења у обрачунском периоду. За једног крајњег купца, на сваком месту испоруке природног гаса, тарифа за капацитет се примењује на максималну дневну потрошњу природног гаса тог крајњег купца у претходној години. Максимална дневна потрошња природног гаса у претходној години где не постоји могућност дневног очитавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на датом месту испоруке природног гаса тог крајњег купца, сведене на дан и увећане за 20%, заокружене на цео број. За једног крајњег купца, тарифа за енергент се примењује на продату количину природног гаса утврђену мерењем за свако место испоруке природног гаса тог крајњег купца у обрачунском периоду. Тарифа за накнаду по месту испоруке примењује се за сваког појединачног крајњег купца. Износи који су обрачунати за једног крајњег купца у складу са ст. 1. и 3. овог поглавља, а који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских периода. Максимална дневна потрошња природног гаса у првој години прикључења новог крајњег купца утврђује се на основу података о максималној дневној потрошњи природног гаса за ту годину из уговора о продаји природног гаса. Одредба става 8. овог поглавља примењује се и на крајњег купца који у претходној години није имао потрошњу природног гаса. Начин мерења, обрачунски период, као и начин обрачуна природног гаса уређују јавни снабдевач и крајњи купац, у складу са законом, прописом о условима испоруке и снабдевања природног гаса, правилима о раду система за дистрибуцију, односно транспорт природног гаса, издатим одобрењем за прикључење на систем за дистрибуцију, односно транспорт природног гаса и овом методологијом. 11

12 X. НАЧИН, ПОСТУПАК И РОКОВИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОМЕНА ЦЕНЕ X.1. Документација и рокови за достављање Јавни снабдевач доставља Агенцији следеће податке и документацију: 1) годишње финансијске извештаје (најкасније до 30. априла текуће за претходну годину); 2) годишњи биланс стања и биланс успеха за сваку делатност појединачно ун складу са Законом (најкасније до 30. априла текуће за претходну годину); 3) извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја (најкасније до 30. септембра текуће за претходну годину); 4) аналитички закључни лист за правно лице у целини и за сваку делатност енергетског субјекта појединачно (најкасније до 30. априла текуће за претходну годину); 5) регистар нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме на дан 31. децембар за правно лице у целини и за сваку делатност енергетског субјекта појединачно (најкасније до 30. априла текуће за претходну годину); 6) годишњи програм пословања за правна лица за која је то одређено законом (најкасније у року од осам дана од дана усвајања од стране надлежног органа); 7) годишњи извештај о пословању за правна лица за која је то одређено законом (најкасније до 30. септембра текуће за претходну годину); 8) попуњене табеле инфо правила за израчунавање цена природног гаса за јавно снабдевање које се објављују на сајту Агенције ( (уз захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање и на захтев Агенције); 9) попуњене табеле инфо правила за редовно извештавање које се објављују на сајту Агенције у складу са динамиком дефинисаном у табелама и 10) друге податке и документацију на захтев Агенције, у складу са Законом. X.2. Начин достављања Податке и документацију из одељка X.1. ове методологије јавни снабдевач доставља у писменој форми, потписане од стране овлашћеног лица, а попуњене табеле инфо правила и у електронској форми на е-mail адресу Агенције. X.3. Измена цене за јавно снабдевање на захтев Агенције Уколико на основу достављених података и документације из одељка X.1. ове методологије, Агенција у обављању послова из своје надлежности утврђене Законом, утврди да јавни снабдевач применом регулисаних цена остварује приходе који су већи од оправданог прихода који се добија применом ове методологије, јавни снабдевач дужан је да на захтев Агенције, у року од 30 дана од дана пријема тог захтева, поднесе нови захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање са одлуком о цени. X.4. Неуредност захтева Сматра се да захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање са одлуком о цени није поднет, уколико документација из одељка X.1. ове методологије није достављена Агенцији у роковима и на начин утврђен овом методологијом. XI. ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ До првог образовања цена природног гаса за јавно снабдевање у складу са одредбама ове методологије, примењиваће се цене енергетског субјекта које су, у складу са законом, образоване и биле примењене за тарифне ставове капацитет, енергент и накнада по месту испоруке, на дан ступања на снагу ове методологије. 12

13 За једног крајњег купца, до првог образовања цена природног гаса за јавно снабдевање, у складу са одредбама ове методологије, испоручени природни гас, обрачунаваће се за обрачунски период на основу обрачуна природног гаса за тарифне купце по тарифним ставовима капацитет, енергент и накнада по месту испоруке, у складу са одредбама чл. 14. до 25. Тарифног система за обрачун природног гаса за тарифне купце ( Службени гласник РС", број 1/07). 13

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

IzmenaMetNafta

IzmenaMetNafta На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред Број: З44/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011..Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун природног гаса

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП Стандард, Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило ~RS Број: 771/2008-0-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра 1 24430 Ада Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању

Више

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални Број: 18/2009-D-02ILt Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални директор Народног Фронта 12 21000 Нови Сад факс: 021/481

Више

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици (Службени гласник РС, број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 379. седници

Више

Metodologija distribucija EE SG pdf

Metodologija distribucija EE SG pdf На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (4) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, а у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11 исправка и

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП Грејање 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб 23000 3рењанин Поштовани,. у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о

Више

Microsoft Word Trifni sistem doc

Microsoft Word Trifni sistem doc На основу члана 178. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11-исправка и 93/12), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник Републике Србије, број 129/07), и члана

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК O МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ ИЛИ

Више

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-. ЈП Елгас, Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011.,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша 37 24400 Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за

Више

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ( Мала потрошњадомаћинства и 1.984,39 Мала потрошња-остали

Више

Slide 1

Slide 1 ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ И ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1 КЉУЧНИ ЧИНИОЦИ тржишта топлотне енергије Законска регулатива и легислатива РЕПУБЛИЧКИ НИВО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Више

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП Полет,Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу Број: 351!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева 15 26360 Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система

Више

Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс:

Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: YUGOROSGAZ а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс: Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: 13.09.2011. "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О 11000 Београд факс: 011/321 6688 Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Katalog propisa 2018

Katalog propisa 2018 Prečišćeni tekst Uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije obuhvata sljedeće propise: 1. Uredba o tarifnom

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik

Microsoft Word - 1 Pravilnik РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК О ТАРИФНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ И ТАРИФНОМ СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Број: 15/ Датум: "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо

Број: 15/ Датум: гас - Феромонт а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Број: 15/2011-0-02 Датум: 21.03.2011. "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 23 300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на предлог Одлуке о утврђивању цена за приступ

Више

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Гас - Феромонт а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст Број: 749/2008-0-02/з Датум: 04.02.2009. RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 22300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Број: З Д-02 Датум: ЈП "Гас - Рума", Рума ЈНА Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђи

Број: З Д-02 Датум: ЈП Гас - Рума, Рума ЈНА Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђи Број: З2212011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ЈП "Гас - Рума", Рума ЈНА 136 22400 Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

Број: З46!2011-Д-02 Датум: Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас" д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а

Број: З46!2011-Д-02 Датум: Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а Број: З46!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас" д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а 11000 Београд Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4), i člana 39. stav 1. Zakona o energetici (

Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4), i člana 39. stav 1. Zakona o energetici ( Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4), i člana 39. stav 1. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Savet Agencije

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

_MetodologijaPrikljucakEEPreciscenTekst.pdf

_MetodologijaPrikljucakEEPreciscenTekst.pdf ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ МЕТОДОЛОГИЈЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА НА СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Пречишћен текст обухвата: 1. Методологију о критеријумима и начину

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни капитал д) добитак 2. Контни оквир представља: a) списак

Више

Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев

Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЈУГОИСТОК, НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев Број: 463/201 О-Д-02 Датум: 27.12.2010. J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш Поштовани, У прилогу

Више

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЕЛЕКТРОСРБИЈА  Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире Број: 552!2009-Д-02 Датум: 14.12.2009. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, директор Димитрија Туцовића бр. 5 36000 Краљево Поштовани,

Више

А

А Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ГРАД КИКИНДА Комисија за јавну набавку Број: V-404-1/2016-56 Дана: 01.09.2016. године К и к и н д а На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник

Више

Dokument u pravilnom formatu

Dokument u pravilnom formatu Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 104/11, od 28.12.2011. Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (

Више

_Izmene i dopune Trzisnih Pravila komentari AERS SG

_Izmene i dopune Trzisnih Pravila komentari AERS SG ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛA О РАДУ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ септембар 2014. године На основу члана 72. став 1. тачка 3. и члана 87. Закона о енергетици ( Службени гласник РС бр.57/11, 80/11-исправка, 93/12

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 18. НОВА ВАРОШ, 10. ОКТОБАР ГОДИНЕ На основу члана 361. став 1. Закона о енер

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 18. НОВА ВАРОШ, 10. ОКТОБАР ГОДИНЕ На основу члана 361. став 1. Закона о енер СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 18. НОВА ВАРОШ, 10. ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ На основу члана 361. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС бр. 145/2014), члана 20.

Више

Odluka i metodologija za prikljucak-elektricna energija

Odluka i metodologija za prikljucak-elektricna energija На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (9), става 2. тачка 3) истог члана, а у вези са чланом 132. став 3, и члана 45. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11- испр.),

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

Microsoft Word - Odluka o uslovima i nacinu snabdevanja toplotnom energijom.doc

Microsoft Word - Odluka o uslovima i nacinu snabdevanja toplotnom energijom.doc На основу члана 145. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/2004), члана 13. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број 16/97 и 42/98), и члана 37. Статута Града Ниша ( Службени

Више

Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru s

Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru s Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od 30.12.2014. Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (

Више

Број: 438/201 злоз Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Игор Новаковић, директор Булевар д

Број: 438/201 злоз Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЈУГОИСТОК, НИШ Игор Новаковић, директор Булевар д Број: 438/201 злоз Датум: 16.07.2013. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Игор Новаковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш Поштовани, У прилогу

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: 25.03.2016. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у Службеном листу ЦГ, бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим правилима утврђује се садржај образаца

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

Microsoft Word - 4,5.docx

Microsoft Word - 4,5.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ СЛ. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА За набавку добара

Више

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 alineja 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 alineja 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 alineja 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12 Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Београд,24.01.2019.године I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENC

Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENC Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENCA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА Члан 1. У Закону о ауторском и сродним правима ( Службени гласник РС, бр. 104/09 и 99/11), у члану 39. став 6. на крају тачке 3) тачка

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

Број: 671/2015-Д-О2/1 672/2015-Д-О2/1 Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈП ЈАС" Темерин Новосадска Темерин ПРЕДМ

Број: 671/2015-Д-О2/1 672/2015-Д-О2/1 Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈП ЈАС Темерин Новосадска Темерин ПРЕДМ Број: 671/2015-Д-О2/1 672/2015-Д-О2/1 Датум: 09.10.2015. RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈП ЈАС" Темерин Новосадска 421 21235 Темерин ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту:

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици ~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске,

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

LOZNICA-GAS DOO Loznica "LOZNICA-GAS DOO Loznica Loznica, ul. Vojvode Miši ća br. 4, p.fah 77 Tel. 015/ , faks , mob: 064/

LOZNICA-GAS DOO Loznica LOZNICA-GAS DOO Loznica Loznica, ul. Vojvode Miši ća br. 4, p.fah 77 Tel. 015/ , faks , mob: 064/ " 15300, ul. Vojvode Miši ća br. 4, p.fah 77 S-KK-PS (snabdevanje krajnji kupac potpuno snabdevanje), Broj ugovora : (Mesto i datum zaključenja ugovora) Veza: Ugovor br.: U G O V O R O ISPORUCI PRIRODNOG

Више

Инвестициона улагања у периоду I – X ________________________________________

Инвестициона улагања у периоду I – X ________________________________________ Knjigovodstveno obuhvatanje ostalih poslovnih prihoda Klasa 6 - prihodi Prihodi su pozitivni ekonomski tokovi koji proizilaze iz prodaje proizvoda ili vršenja usluga preduzeća, kao i iz finansijskih plasmana,

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у Службеном гласнику РС, бр. Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 25/2014, 40/2015 и 47/2015. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Број: 400-3127/2018-06/11 Београд, 08. март 2019. године

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim Ukaz o proglašenju Zakona o energetici Proglašava se Zakon o energetici, koji j

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim Ukaz o proglašenju Zakona o energetici Proglašava se Zakon o energetici, koji j Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim Ukaz o proglašenju Zakona o energetici Proglašava se Zakon o energetici, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Dvanaestoj

Више

Energetski akcioni plan Varvarin

Energetski akcioni plan Varvarin NACRT PLAN ENERGETSKOG RAZVOJA OPŠTINE VARVARIN OD 2015. DO 2025. GODINE Prioritet 1. Unapredjenje upravljanje energetskim sektorom Strateški cilj1: Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u javnom

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br.  5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation dr Branislava Lepotić Kovačević, dipl.prav. PRAVNI ASPEKTI INVESTICIJA U KORIŠĆENJE BIOMASE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA U REPUBLICI SRBIJI Korišćenje obnovljivih izvora energije Izvori prava za podsticaje

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5 1 Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09) i člana 17. stav 3. tačka 7. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, Skupština Organizacije,

Више