Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - akademija_statut[1].doc"

Транскрипт

1 СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул године

2 На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана 9. јула године, у Београду, донео је СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим статутом уређује се статус Правосудне академије, њена делатност, органи управљања и финансирање, као и почетна и стална обука судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца (у даљем тексту: тужиоци), обука судијских и тужилачких помоћника и приправника и обука судског и тужилачког особља. Члан 2. Правосудна академија (у даљем тексту: Академија) је основана Законом о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) са циљем да допринесе професионалном, независном, непристрасном и ефикасном обављању судијске и тужилачке функције и стручном и ефикасном обављању послова судског и тужилачког особља. Решењем Трговинског суда у Београду број I Фи- 568/09 од 29. децембра године Академија је уписана у регистар Суда, број регистарског улошка Матични број Академије је ПИБ Академије је Статус Академије Члан 3. Оснивач Академије је Република Србија. Академија се оснива као установа која обавља делатности ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом. Академија има својство правног лица. Надзор над законитошћу рада Академије врши министарство надлежно за послове правосуђа. Седиште Члан 4. Седиште Академије је у Београду, Карађорђева бр. 48. Основе организације Академије Члан 5. Академија је организована јединствено за територију Републике Србије.

3 Ради обављања стручно-организационих, управних и других општих послова у области обуке и усавршавања носилаца судијске и тужилачке функције и стручном и ефикасном обављању послова судског и тужилачког особља утврђених законом, овим статутом и другим актима Академије, у Академији по територијалном принципу могу да се образују организационе јединице, ван седишта Академије. Организационе јединице из става 2. овог члана организују се као центри. Надлежности и седишта центара одређују се актом о организацији и систематизацији послова у Академији. Број и структура запослених у центрима утврђује се актом о организацији и систематизацији послова у Академији. Језик Члан 6. Званични језик Академије је српски језик, а писмо ћирилица. Печат Академије Члан 7. Академија има печат и штамбиљ и свој графички знак. Печат Академије је округлог облика и садржи следећи текст: "Правосудна академија Београд". Штамбиљ је правоугаоног облика 35x70 мм и садржи текст: "Правосудна академија Београд, рубрике за деловодни број и датум пријема поднеска". II ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА АКАДЕМИЈЕ Делатност Академије Члан 8. Академија: - организује и спроводи пријемни испит за почетну обуку; - организује и спроводи завршни испит почетне обуке; - организује и спроводи почетну обуку; - организује и спроводи сталну обуку судија и тужилаца; - организује и спроводи обуку предавача и ментора; - организује и спроводи стручно усавршавање судског и тужилачког особља; - успоставља и одржава сарадњу са домаћим, страним и међународним институцијама, организацијама и удружењима, у вези са пословима које обавља; - издаје публикације и обавља другу издавачку делатност; - обавља истраживачко аналитичке послове и сарађује са научним институцијама; - систематски прикупља податке који су од значаја за рад Академије, а нарочито о спровођењу обуке и резултатима обуке и води документационо информациони центар; - прикупља и обрађује судску праксу;

4 - обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом (у даљем тексту: Статут). Органи Академије Члан 9. Органи Академије су Управни одбор, директор и Програмски савет. Надлежност Управног одбора Члан 10. Управни одбор је орган који управља Академијом. Управни одбор Академије: - доноси Статут и друге акте Академије у складу са законом и прати њихову примену; - бира и разрешава председника Управног одбора; - бира и разрешава директора Академије, на основу претходно спроведеног јавног конкурса најкасније 30 дана од дана истека рока за пријављивање на jaвни конкурс; - бира и разрешава чланове Програмског савета; - врши надзор над законитошћу рада органа Академије; - усваја програм пријемног испита за почетну обуку; - усваја правилник о полагању пријемног испита за почетну обуку; - усваја правилник о полагању завршног испита почетне обуке; - усваја програме почетне обуке и доставља их Високом савету и Државном већу тужилаца ради утврђивања; - усваја програме сталне обуке, уз сагласност Високог савета судства и Државног већа тужилаца; - усваја програм обуке судског и тужилачког особља, уз сагласност Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца; - усваја посебни програм обуке судијских помоћника и приправника, уз сагласност Високог савета судства; - усваја посебан програм обуке тужилачких помоћника и приправника и доставља га Државном већу тужилаца ради утврђивања; - доноси програм пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике; - усваја програм обуке ментора и предавача; - одлучује о висини накнаде за рад ментора и предавача; - усваја годишњи извештај о раду Академије и годишњи обрачун; - даје сагласност на одлуку о именовању чланова сталних комисија; - доноси пословник о свом раду; - усваја предлог буџета Академије; - одлучује о коришћењу средства Академије, у складу са законом; - обавља и друге послове у складу са законом и Статутом. Чланови управног одбора Члан 11. Састав Управног одбора чини девет чланова. Чланови Управног одбора су:

5 - четири члана које именује Високи савет судства из реда судија, од којих два именује на предлог удружења судија; - два члана које именује Државно веће тужилаца из реда тужилаца, од којих једног именује на предлог удружења тужилаца и - три члана које именује Влада, од којих је један државни секретар у министарству надлежном за послове правосуђа задужен за стручно усавршавање запослених у правосуђу, а један из реда запослених у Академији. Чланови Високог савета судства и Државног већа тужилаца не могу бити чланови Управног одбора. Мандат чланова Управног одбора Члан 12. Мандат чланова Управног одбора траје четири године, с могућношћу поновног избора на још један мандат. Накнаде за рад чланова управног одбора Члан 13. Чланови и председник Управног одбора имају право на накнаду за рад у висини од 30% од основне плате судије основног суда. Председник Управног одбора Члан 14. Чланови Управног одбора бирају председника Управног одбора међу члановима Управног одбора из реда судија и тужилаца. Мандат председника Управног одбора траје четири године, са могућношћу поновног избора на још један мандат. Председник Управног одбора сазива и председава седницама Управног одбора. Престанак функције чланова и председника Управног одбора Члан 15. Члану Управног одбора, односно председнику Управног одбора престаје функција: - истеком мандата на који је изабран; - на лични захтев; - члану Управног одбора који је судија, тужилац или државни секретар министарства надлежног за правосуђе, престанком те функције; - у случају спречености обављања функције члана Управног одбора у периоду дужем од шест месеци; - разрешењем. Одлуку о престанку функције члана Управног одбора доноси орган који га је именовао. Орган надлежан за именовање, именује новог члана у року од 30 дана од дана доношења одлуке о престанку функције члана Управног одбора. Поред разлога из става 1. овог члана председнику управног одбора може престати та функција и разрешењем на основу одлуке Управног дбора.

6 Начин рада Управног одбора Члан 16. Седнице Управног одбора сазива и њима председава председник Управног одбора. Управни одбор одржава најмање четири седнице годишње. Председник Управног одбора сазива седницу на предлог најмање једне трећине чланова. Седница Управног одбора може бити сазвана и на основу образложеног писменог захтева директора Академије или члана Управног одбора. Управни одбор одржава седнице ако је присутно више од половине укупног броја чланова. Начин одлучивања Управног одбора Члан 17. Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутног броја чланова. Одлуке о избору и разрешењу председника Управног одбора и директора Академије, Статут, пословник, као и друга општа акта доносе се двотрећинском већином гласова свих чланова Управног одбора. Начин рада и одлучивања Управног одбора ближе се уређује пословником. Директор Академије Члан 18. Директор је извршни орган Академије. Директор Академије бира се на период од пет година, уз могућност поновног избора. За директора Академије може се изабрати лице које поред општих услова за рад у државним органима испуњава следеће услове: - да има високо образовање из научне области на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; - да има најмање седам година радног искуства у струци; - да има организационе и руководеће способности; - да има активно знање једног светског језика. Надлежности Директора Члан 19. Директор: - представља и заступа Академију; - извршава одлуке Управног одбора и Програмског савета; - координира и организује рад Академије; - учествује у раду Управног одбора и Програмског савета без права одлучивања; - стара се и одговара за законитост рада и коришћење и располагање имовином Академије и врши права наредбодавца за употребу средстава Академије у складу са одлукама Управног одбора;

7 - подноси годишњи извештај о раду Управном одбору; - доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Академији, уз сагласност Управног одбора; - руководи стручном и техничком службом Академије; - обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и другим актима. Директор, у сарадњи са руководећим и другим стручним радницима у Академији, израђује и спроводи програме стратешког планирања развоја Академије, израђује предлога буџета, периодично анализира рад Академије и предлаже и спроводи мере за унапређење њеног функционисња. Директор може, посебним пуномоћјем, одређене послове из своје надлежности да пренесе на руководеће и друге стручне раднике у Акaдемији. Престанак функције директора Члан 20. Директору Академије престаје функција: - истеком мандата на који је изабран; - на лични захтев; - губитком радне способности и испуњавањем услова за пензију; - разрешењем због нестручног и несавесног рада. Заменик директора Академије Члан 21. Директор Академије има два заменика који му помажу у раду, замењују га у његовом одсуству и врше друге послове које одреди директор Академије. Заменике директора предлаже директор Академије, а бира их Управни одбор. За заменика директора Академије може се изабрати лице које поред општих услова за рад у државним органима испуњава следеће услове: - да има високо образовање из научне области на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године;да има високу стручну спрему; - да има најмање шест година радног искуства у струци; - да има организационе и руководеће способности; - да има активно знање једног светског језика. Програмски савет Члан 22. Програмски савет је стручни орган Академије. Програмски савет чини 11 чланова које именује Управни одбор, из реда судија и тужилаца, других стручњака и судског и тужилачког особља. Најмање пет чланова Програмског савета су судије, најмање три су тужиоци, од којих по једног члана предлаже удружење судија, односно удружење тужилаца, а један члан је из реда судског и тужилачког особља. Чланови Високог савета судства, Државног већа тужилаца и чланови Управног одбора не могу бити чланови Програмског савета.

8 Чланови Програмског савета из става 3. овог члана, могу се ослободити до 50% обима посла због рада у Академији. Одлуку о ослобођењу из става 5. овог члана доноси Високи савет судства за судије, Државно веће тужилаца за тужиоце, а старешина правосудног органа у коме је члан запослен за члана из реда судског и тужилачког особља. До доношења одлуке о ослобођењу из става 5. овог члана чланови Програмског савета и сталних комисија имају право на посебну надокнаду за рад коју утврђује Управни одбор. Чланови Програмског савета који нису из реда судија, тужилаца и судског и тужилачког особља имају право на посебну накнаду за рад коју утврђује Управни одбор. Надлежност Програмског савета Члан 23. Програмски савет Академије: утврђује предлог програма полагања пријемног испита за почетну обуку; - утврђује предлог програма завршног испита почетне обуке; - утврђује предлог програма почетне обуке судија и тужиоца; - именује чланове сталних комисија, уз сагласност Управног одбора; - образује повремене комисије и радне групе, у складу са Статутом; - утврђује предлог програма сталне обуке судија и тужиоца; - утврђује предлог посебног програма обуке судијских и тужилачких помоћника и приправника; - утврђује предлог пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике; - утврђује предлог програма обуке судског и тужилачког особља; - утврђује предлог програма обуке ментора и предавача и других специјализованих програма обуке; - именује сталне предаваче из реда судија и тужилаца уз сагласност Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца; - даје сагласност на одлуку о избору сталних предавача који нису судије и тужиоци; - утврђује услове за именовање и именује менторе и повремене предаваче; - утврђује предлог правилника за полагање пријемног испита за почетну обуку; - утврђује предлог правилника за полагање завршног испита почетне обуке; - доноси пословник о свом раду; - одлучује о приговору на ранг листу кандидата са пријемног испита за почетну обуку; - врши и друге послове у складу са овим законом и Статутом. Сталне комисије Програмског савета Члан 24. Програмски савет има сталне комисије: - за пријемни испит корисника почетне обуке;

9 - за почетну обуку и завршни испит; - за сталну обуку; - за обуку судијских и тужилачких помоћника и приправника; - за обуку судског и тужилачког особља; - за обуку ментора и предавача. Надлежност сталних комисија Програмског савета Члан 25. Сталне комисије Програмског савета: - припремају пријемни испит и програм обуке ; - врше надзор над спровођењем обуке; - врше анализу реализоване обуке; - унапређују обуку са међународним стандардима и правим Европске уније. Чланови сталних комисија Програмског савета Члан 26. Чланове сталне комисије именује Програмски савет уз сагласност Управног одбора. Чланови сталних комисија који су из реда судија и тужилаца имају права из члана 22 став 5. и 7. овог Статута. Чланови сталних комисија који нису из реда судија, тужилаца и судског и тужилачког особља имају право на посебну накнаду за рад коју утврђује Управни одбор. Ментори и предавачи Члан 27. Ментори и предавачи су посебно обучена лица из реда судија, тужилаца и других професија која непосредно спроводе програме обуке. Ментори могу бити само судије и заменици јавних тужилаца. Предавачи могу бити стални и повремени. Стални предавачи из реда судија и заменика јавних тужилаца упућују се на рад у Академију на период од три године. Стални предавачи који нису судије и заменици јавних тужилаца заснивају радни однос у Академији. Повремени предавачи се ангажују према потреби ради спровођења програма обуке. Права и обавезе ментора и повремених предавача уређују се уговором између њих и Академије. Плате и накнаде ментора и предавача Члан 28. Ментори на програму почетне обуке ослобађају се 10% радних обавеза и имају право на накнаду за менторски рад у висини од 10% од основне плате.

10 Ментори на програму обуке судијских, односно тужилачких помоћника и приправника имају право на накнаду за менторски рад у висини до 15% своје основне плате у зависности од броја лица којима је ментор. Стални предавачи имају право на плату у складу са законом који уређује плате државних службеника, а стални предавачи из реда судија и заменика јавних тужилаца имају плату једнаку плати коју би имали да обављају судијску, односно тужилачку функцију, уколико је то за њих повољније. Повремени предавачи имају право на накнаду за рад и на накнаду трошкова у вези са припремом и спровођењем обуке у складу са актом Управног одбора. Средства и услови за рад Академије Члан 29. Средства за оснивање и рад Академије обезбеђују се из: - буџета Републике Србије; - донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица; - других извора финансирања. - прихода по основу обављања послова из своје надлежности; Услове за рад Академије обезбеђује Влада. III ОБУКА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА Појам и циљ Члан 30. Обука судија и тужилаца је организовано стицање и усавршавање практичних и теоријских знања и вештина потребних за независно, односно самостално, стручно и ефикасно вршење њихове функције. Врсте обуке Члан 31. Обука може бити почетна и стална. 1. Почетна обука Појам и циљ Члан 32. Почетна обука је организовано стицање практичних и теоријских знања и вештина, разумевање улоге и основних принципа поступања судије и заменика јавног тужиоца у циљу самосталног, стручног и ефикасног вршења функције судије у прекршајном и основном суду и заменика јавног тужиоца у основном јавном тужилаштву. Корисници почетне обуке

11 Члан 33. Корисници почетне обуке су лица која су по положеном пријемном испиту примљена у Академију на почетну обуку. Број корисника почетне обуке одређују Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца једном годишње, до 1. марта и о томе обавештавају Академију. Број корисника почетне обуке из става 2. овог члана Високи савет судства и Државно веће тужилаца утврђују на основу процене броја слободних судијских места у прекршајним и основним судовима, односно места заменика у основном јавном тужилаштву, у години која следи након године у којој корисници завршавају почетну обуку, увећаном за 30%. Јавни конкурс за пријем на почетну обуку Члан 34. Академија расписује јавни конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку. Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се једном годишње, најкасније до 1. јуна и објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије" и другом средству јавног информисања које покрива целу територију Републике Србије. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије". Услови за пријем на почетну обуку Члан 35. Услови за пријем на почетну обуку су: - положен правосудни испит; - испуњавање општих услова за рад у државним органима; - положен пријемни испит за почетну обуку. а) Пријемни испит за почетну обуку Циљ пријемног испита Члан 36. Циљ пријемног испита је утврђивање степена стручног знања потребног за похађање програма почетне обуке и способности за вршење судијске и тужилачке функције. Предмет и програм пријемног испита Члан 37. Предмет пријемног испита односи се на утврђивање степена стручног знања потребног за похађање програма почетне обуке, што обухвата важеће

12 материјално и процесно право у области грађанског, кривичног и прекршајног права, као и познавање опште културе. Програм полагања пријемног испита уређује се актом Програмског савета који се објављује најкасније шест месеци пре дана полагања испита. Време и начин полагања пријемног испита Члан 38. Пријемни испит за почетну обуку организује се једном годишње најкасније до 1. септембра. Пријемни испит се састоји од писменог и усменог дела и теста личности. Начин полагања пријемног испита ближе се уређује правилником о полагању пријемног испита. Комисија за пријемни испит Члан 39. Пријемни испит се полаже пред комисијом за пријемни испит (у даљем тексту: Испитна комисија). Испитна комисија има пет чланова које именује Програмски савет на период од четири године, од којих су три члана судије, а два тужиоци. Чланови Испитне комисије не могу бити чланови Програмског савета. За спровођење теста личности, Испитна комисија ангажује стручна лица. Оцењивање Члан 40. Усмени и писмени део оцењују се оценама од 1 до 10. Оцене на тесту личности су "задовољава" и "не задовољава". Сматра се да кандидат који добије оцену 2 или нижу на усменом или писменом делу пријемног испита, односно оцену "не задовољава" на тесту личности, није положио пријемни испит. Кандидат који није задовољан оценом на усменом делу испита има право да у року од 24 часа од пријема обавештења о оцени поднесе захтев Програмском савету за полагање усменог дела пријемног испита пред посебном комисијом. Програмски савет образује посебну комисију из става 4. овог члана, у року од три дана од дана подношења захтева. Посебна комисија се састоји од три члана. Чланови Испитне комисије не могу бити чланови посебне комисије. Оцена посебне комисије је коначна. Завршна оцена на пријемном испиту представља збир оцена са усменог и писменог дела пријемног испита. Ранг листа Члан 41. Испитна комисија утврђује ранг листу кандидата на основу завршне оцене.

13 Уколико кандидати имају исту завршну оцену, предност има кандидат са бољом оценом на правосудном испиту, а уколико су и те оцене исте, предност има кандидат са бољом просечном оценом на студијама. Приговор на утврђену ранг листу кандидат може поднети Програмском савету, у року од три дана од дана објављивања ранг листе. Програмски савет може одбити приговор или га усвојити и утврдити коначну ранг листу кандидата. За кориснике се примају кандидати према редоследу са ранг листе до попуне предвиђеног броја корисника за ту годину. б) Спровођење почетне обуке Програм и обављање почетне обуке Члан 42. Програм почетне обуке обухвата примену материјалних и процесних закона, судску и тужилачку праксу, стандарде судијске и тужилачке етике, међународне правне стандарде, унутрашњу организацију рада судова и тужилаштва, научне и стручне радове у области домаћег и међународног права, као и вештине судског и тужилачког посла. Програм почетне обуке утврђују Високи савет судства и Државно веће тужилаца, на основу предлога који је утврдио Програмски савет, а усвојио Управни одбор Академије. Почетна обука траје две године, почиње 1. октобра и састоји се од теоријског и практичног дела у области уставног, грађанског, кривичног и прекршајног права, као и опште и професионалне културе. Практични део почетне обуке обавља се у суду, јавном тужилаштву, као и у другим државним органима, адвокатским канцеларијама и другим организацијама. Време трајања обуке за сваку област утврђује се програмом почетне обуке. Теоријски део обуке се одвија кроз обраду одређених тематских целина у организацији Академије, а практични део кроз рад у правосудним органима под надзором ментора и кроз рад у институцијама изван правосуђа. Оцењивање почетне обуке Члан 43. По завршетку сваког дела почетне обуке ментор и предавач из тог дела обуке која се обавља у суду и тужилаштву дају оцену. Рад у институцијама изван правосуђа се не оцењује. Оцењивање почетне обуке врши се оценама од 1 до 5. Корисник почетне обуке који није задовољан оценом има право да у року од 24 часа од пријема обавештења о оцени поднесе захтев Програмском савету за полагање тог дела обуке пред посебном комисијом. Програмски савет образује посебну комисију из става 3. овог члана у року од три дана од дана подношења захтева. Посебна комисија се састоји од три члана. Ментор и предавач на чију се оцену корисник почетне обуке жалио не могу бити чланови посебне комисије. Оцена посебне комисије је коначна.

14 У случају да корисник почетне обуке добије коначну оцену 1 из дела почетне обуке престаје му својство корисника почетне обуке. Завршни испит Члан 44. По завршетку почетне обуке корисници почетне обуке полажу завршни испит на коме се проверавају искључиво практична знања и способности стечена на почетној обуци за обављање посла судије прекршајног суда, основног суда и заменика јавног тужиоца у основном тужилаштву. Оцењивање завршног испита изражава се оценама од 1 до 5. Корисник почетне обуке који на завршном испиту добије оцену 1 сматра се да није завршио почетну обуку. Програм и начин полагања завршног испита ближе се уређује правилником. Завршна оцена Члан 45. На крају почетне обуке корисник почетне обуке добија завршну оцену која представља збир оцена добијених за поједине делове обуке и оцене са завршног испита. Поједини делови обуке чине 40% завршне оцене а 60% завршне оцене оцена са завршног испита. Уверење о завршеној почетној обуци Члан 46. Академија издаје кориснику уверење о завршеној почетној обуци које садржи оцену за сваки део обуке и завршну оцену. Уверење из става 1. овог члана издаје се на обрасцу који се утврђује актом Управног одбора. в) Права и обавезе корисника почетне обуке Члан 47. Корисник почетне обуке заснива радни однос на одређено време у Академији у трајању од 30 месеци, почев од 1. октобра у години у којој је примљен као корисник почетне обуке. Суд, односно јавно тужилаштво, у којем ће корисник почетне обуке обављати почетну обуку, одређује Програмски савет према месту у коме корисник почетне обуке ради или има пребивалиште, односно боравиште. Корисник почетне обуке има плату у висини 70% од основне плате судије основног суда, за време трајања радног односа на одређено време у Академији. Директор Академије може донети одлуку о одлагању похађања почетне обуке најдуже на 12 месеци на основу молбе корисника почетне обуке. Корисник почетне обуке има право жалбе Управном одбору, у року од осам дана од дана достављања одлуке из става 4. овог члана. Одлука Управног одбора је коначна.

15 Изузетно, директор Академије доноси решење о одлагању похађања почетне обуке кориснику који се налази на трудничком боловању или породиљском одсуству. Решење о одлагању се доноси за период одређен законом који уређује ово право. По завршеној почетној обуци корисник је дужан да конкурише на сва оглашена слободна места за судије прекршајног суда или основног суда, односно заменика основног јавног тужиоца. Обавезе корисника да конкурише биће детаљно уређене уговором између Академије и корисника. Претходни став се не односи на судије и заменике тужилаца који су бирани по први пут на период од три године, којима функција истиче године. Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца дужно је да приликом предлагања кандидата за избор судије прекршајног или основног суда, односно заменика основног јавног тужиоца, предложи кандидата који је завршио почетну обуку у Академији, а према успеху оствареном на почетној обуци. Уколико међу пријављеним кандидатима нема кандидата који су завршили почетну обуку, Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца може предложити кандидата који испуњава опште услове за избор. Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца може лицу које је завршило почетну обуку одобрити заснивање радног односа на одређено време у суду, односно тужилаштву најдуже три године или у Правосудној академији најдуже до шест месеци, уколико се јављао на конкурс за избор судије или заменика јавног тужиоца, а није изабран. Ако кандидат који је завршио почетну обуку, у року од три године, рачунајући године у којима је Народна скупштина бирала судије прекршајних или основних судова, односно заменике основних јавних тужилаца, од дана добијања уверења о завршеној почетној обуци, не почне да обавља функцију судије прекршајног или основног суда, односно заменика основног јавног тужиоца, та чињеница ће се узети у обзир приликом предлагања за избор на ове функције. Корисник је обавезан да редовно похађа почетну обуку и поштује правила утврђена општим актима Академије. 2. Стална обука Појам и циљ Члан 48. Стална обука је усавршавање теоријских и практичних знања и вештина ради стручног и ефикасног вршења судијске и тужилачке функције. Корисници сталне обуке Члан 49. Корисници сталне обуке су судије и тужиоци. Академија води евиденцију о судијама и тужиоцима који су учествовали у програму сталне обуке и те податке доставља Високом савету судства и Државном већу тужилаца.

16 Врсте и програм сталне обуке Члан 50. Стална обука може бити добровољна и обавезна. Стална обука је добровољна, осим када је предвиђена као обавезна, законом или одлуком Високог савета судства и Државног већа тужилаца у случају промене специјализације, битних промена прописа, увођења нових техника рада, ради отклањања недостатака у раду судије и заменика јавног тужиоца уочених приликом њиховог рада, као и за судије и заменике јавних тужилаца који се први пут бирају на судијску, односно тужилачку функцију, а нису похађали програм почетне обуке. Програм сталне обуке усваја Управни одбор, на предлог Програмског савета, уз сагласност Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца. Општи програм сталне обуке Члан 51. Право и обавеза сталног стручног усавршавања судија и тужилаца остварује се кроз опште програме сталне обуке. Посебан програм сталне обуке Члан 52. Судије и заменици јавних тужилаца који су први пут изабрани на ту функцију, а нису завршили почетну обуку, обавезни су да похађају посебан програм сталне обуке. Садржина и трајање посебног програма сталне обуке утврђују се актом Програмског савета зависно од професионалног искуства корисника из става 1. овог члана. Кориснику посебног програма сталне обуке из става 1. овог члана смањиће се обим посла и радно време до 30% за време трајања овог програма, на основу одлуке Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца. Корисници посебног програма сталне обуке су и судије и заменици јавних тужилаца, који су одређени одлуком Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца, када је то потребно ради отклањања недостатака у раду судије и заменика јавног тужиоца, уочених приликом вредновања њиховог рада. У овом случају стална обука је обавезна. Одлуком Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца за поједине категорије судија и тужилаца, може бити прописана обавезна стална обука и то у случају избора за суд, односно јавно тужилаштво вишег степена, промене специјализације, битних промена прописа и увођења нових техника рада. Академија је у обавези да изради посебан програм сталне обуке, у складу са одлукама Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца. Годишњи програм добровољне сталне обуке Члан 53.

17 Академија је дужна да једном годишње, најкасније до 1. децембра, достави судовима и јавним тужилаштвима оквирни годишњи програм добровољне обуке за наредну календарску годину. Пријаве за програме из става 1. овог члана, судије и тужиоци достављају Академији до 31. децембра текуће године, за наредну календарску годину. За сваки од понуђених програма, Академија одређује кориснике и о томе обавештава судове и јавна тужилаштва. Академија издаје уверења судијама и тужиоцима, о учешћу у програмима сталне обуке. IV ОБУКА МЕНТОРА И ПРЕДАВАЧА Програм обуке ментора и предавача Члан 54. Ментори и предавачи из реда судија и тужилаца похађају програм обуке који усваја Управни одбор на предлог Програмског савета. Академија издаје менторима и предавачима уверење о завршеној обуци из става 1. овог члана. Уверење из става 2. овог члана, издаје се на обрасцу који се утврђује актом Управног одбора. Ментори за програм обуке судијских и тужилачких помоћника и приправника Члан 55. Током спровођења обуке, судијски и тужилачки помоћници и приправници имају менторе из редова судија, односно заменика јавних тужилаца које именује председник суда, односно јавни тужилац. Ментори из става 1. овог члана су обавезни да заврше програм обуке за менторе који организује Академија. V ПОСЕБАН ПРОГРАМ ОБУКЕ СУДИЈСКИХ И ТУЖИЛАЧКИХ ПОМОЋНИКА И ПРИПРАВНИКА Пријемни испит за приправнике Члан 56. Кандидати за судијске или тужилачке приправнике су обавезни да полажу пријемни испит да би били примљени у суд или јавно тужилаштво ради обављања приправничког стажа. Програм пријемног испита за приправнике доноси Управни одбор Академије на предлог Програмског савета. Кандидати за судијске, односно тужилачке приправнике примају се на рад у суд, односно јавно тужилаштво на основу укупне оцене. Укупна оцена састоји се из збира просечне оцене са студија и оцене са пријемног испита, при чему 40% укупне оцене чини оцена са основних студија, а 60% чини оцена са пријемног испита.

18 Радни однос као судијски, односно тужилачки приправници, заснивају кандидати који имају највишу укупну оцену. Посебан програм обуке Члан 57. Предлог посебног програма обуке судијских и тужилачких помоћника и приправника утврђује Програмски савет у сарадњи са председницима судова и јавним тужиоцима. Посебни програм обуке судијских помоћника и приправника усваја Управни одбор уз сагласност Високог савета судства. Посебни програм обуке тужилачких помоћника и приправника усваја Управни одбор и доставља га Државном већу тужилаца ради утврђивања. Судијски и тужилачки помоћници и приправници су обавезни да похађају посебни програм обуке из ст. 2. и 3. овог члана. Председници судова, односно јавни тужиоци достављају Академији једном годишње извештај о раду судијских и тужилачких помоћника и приправника, као и мишљење ментора. Судијски и тужилачки помоћници који су завршили почетну обуку нису обавезни да похађају посебни програм обуке из ст. 2. и 3. овог члана. Судијски и тужилачки волонтери имају иста права и обавезе, у вези са обуком као и приправници. VI ОБУКА СУДСКОГ И ТУЖИЛАЧКОГ ОСОБЉА Појам и циљ Члан 58. Обука судског и тужилачког особља је организовано стицање знања и вештина ради стручног и ефикасног обављања послова. Корисници Члан 59. Корисници обуке из члана 51. овог закона су судско и тужилачко особље које обавља административне послове. Обука судског и тужилачког особља је добровољна, осим ако посебним законом није одређено другачије. Програм обуке судског и тужилачког особља Члан 60. Програм обуке судског и тужилачког особља усваја Управни одбор на предлог Програмског савета, уз сагласност Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца. Програм се доноси за сваку категорију судског и тужилачког особља. VII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

19 Заштита животне средине Члан 61. Делатност Академије врши се на начин на који се не угрожава животна средина. Члан 62. Мере и средства неопходна за заштиту животне средине, општим актом утврђује Управни одбор Академије. VIII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОПШТИ АКТИ АКАДЕМИЈЕ Унутрашња организација Академије Члан 63. Унутрашња организација, радна места, посебни услови за заснивање радног односа запослених и њихово распоређивање у Академији уређује се општим актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, коју доноси директор уз сагласност Управног одбора. Права, обавезе и одговорности запослених Члан 64. Стручне, административно-техничке и друге послове у Академији обављају запослени у Академији који имају права, дужности и обавезе, у складу са прописима којима се уређују радни односи. За обављање појединих стручних послова из своје надлежности, Академија може да ангажује друга правна или физичка, домаћа или страна лица. Међусобна права и обавезе из става 2. овог члана уређују се посебним уговором. Општи акти Академије Члан 65. Општи акти Академије су: статут, правилник, одлука и други акт којим се на општи начин уређују одређена питања. IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Јавност рада Члан 66. Рад Академије је јаван. Јавност рада остварује се јавношћу рада Управног одбора, директора и објављивањем општих аката и програма рада Академије Пословна тајна Члан 67.

20 Општим актом Академије утврђује се документација и подаци који представљају пословну тајну. Пословну тајну представљају документација и подаци из става 1. овог члана чије би саопштавање неовлашћеном лицу произвело штетне последице за законито, благовремено и ваљано извршавање послова Академије утврђених Законом и овим статутом. Измене и допуне статута Члан 68. Предлог за измену и допуну Статута Управном одбору може поднети председник Управног одбора појединачно и трећина чланова Управног одбора. Директор Академије може да поднесе иницијативу Управном одбору за измену и допуну Статута. Статут и други општи акти Академије мењају се и допуњују по поступку који је прописан за њихово доношење. Аутентично тумачење статута Академије даје Управни одбор. Ступање на снагу Члан 69. Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Академије. ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА Бруно Векарић

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

Ligji per themelimin e Institutit Gjyqesor-serb

Ligji per themelimin e Institutit Gjyqesor-serb UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo UNMIK PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Zakon

Више

Odluka o zastitiniku gradjana

Odluka o zastitiniku gradjana ( Службени лист града Београда, бр. 34/09 и 41/09-испр.) ОДЛУКА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА И - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1 Овом одлуком уређују се надлежност и овлашћења, начин поступања, избор

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

ПЛАН АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ДЕЦЕМБАР 2010 СЕПТЕМБАР 2011 МЕСЕЦ БРОЈ АКТИВНОСТ РОК НАДЛЕЖНИ ОРГАН Јануар Рад на изменама и допунама

ПЛАН АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ДЕЦЕМБАР 2010 СЕПТЕМБАР 2011 МЕСЕЦ БРОЈ АКТИВНОСТ РОК НАДЛЕЖНИ ОРГАН Јануар Рад на изменама и допунама ПЛАН АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ДЕЦЕМБАР 2010 СЕПТЕМБАР 2011 МЕСЕЦ БРОЈ АКТИВНОСТ РОК НАДЛЕЖНИ ОРГАН Јануар 1. Рад на изменама и допунама Правилника о раду Изборне комисије - 17.01. (понедељак)

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, Капетан Мишина број 6а С Т А Т У Т УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, мај 2010. године С А Д Р Ж А Ј I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2 ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Број: 01-362/1 Београд,29.јун 2009. године На основу члана 49. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници

Више

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/ На основу чл. 162 166, а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС,

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Microsoft Word - 10 STUDENTI doc

Microsoft Word - 10 STUDENTI doc [Закон о стипендирању и кредитирању студената и ученика, од 5. јануара 1968. године] На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике Србије издајем У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТИПЕНДИРАЊУ

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a

STATUT ANTIDOPING AGENCIJE (Sl. glasnik RS, br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping agencija) osnovana je 2005. godine Zakonom o sprečavanju

Више

Sluzbeni glasnik 2.indd

Sluzbeni glasnik 2.indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLI Број 2 ПОЖАРЕВАЦ 20.02.2009. 1 На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним заједницама ( Службени гласник града Пожаревца, бр. 4/08) и на основу члана 27. става

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADVOKATURI REPUBLIKE SRPSKE 1 Član 1. U Zakonu o advokaturi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 30/07) u članu 13. u stavu 1. u tački 5. i

Више

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'', БЕОГРАД, ВОЈВОЂАНСКА 61 П О С Л О В Н И К О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ Београд, 2018.г. 1 Садржај I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ...3 II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Na osnovu čl. 163-166., a u vezi sa samostalnim članom 18. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US,

Више

Microsoft Word RSC doc

Microsoft Word RSC doc УРЕДБА БР. 2000/57 УНМИК/УРЕД/2000/57 6. октобар 2000. године О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ УНМИК-а БР. 1999/7 О НАИМЕНОВАЊУ И РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ СУДИЈА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА Специјални представник Генералног

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

Један од циљева Националне стратегије и Акционог плана за спровођење Националне стратегије јесте да се утврде јасни критеријуми за предлагање, избор и

Један од циљева Националне стратегије и Акционог плана за спровођење Националне стратегије јесте да се утврде јасни критеријуми за предлагање, избор и Иницијатива за измене и допуне Закона о јавним предузећима и Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач Република Србија Агенција за борбу против корупције у оквиру својих

Више

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka (u daljem tekstu: veštak), postupak upisa

Више

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ Година XXXIX- Број 6 Ћићевац, 19.3.2019. године Примерак 100,00 дин. Годишња претплата 2.000,00 дин. АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛАП 1. На основу

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више