Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc"

Транскрипт

1 STRATEGIJA RAZVOJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA ZA RAZDOBLJE OD DO GODINE 1. UVOD Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet (dalje u tekstu: Fakultet) najstariji je i vodeći Fakultet u polju građevinarstva u Republici Hrvatskoj. Fakultet je slijednik Tehničke visoke škole, Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Arhitektonskograđevinsko geodetskog fakulteta u Zagrebu. Fakultet kao godinu svog osnutka bilježi godinu, kada s radom započinje Tehnička visoka škola godine Tehnička visoka škola prerasta u Tehnički fakultet te postaje dio Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Sabora SR Hrvatske iz godine došlo je do podjele Tehničkog fakulteta pa Građevinski fakultet nastavlja svoju djelatnost u okviru Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta. Odlukom Sabora SR Hrvatske od 26. rujna godine osnovan je samostalni Građevinski fakultet. Da bi Fakultet zadržao svoju dosadašnju ulogu te ju dodatno osnažio potreban je osmišljeni razvoj u svim vrstama djelatnosti Fakulteta. Fakultet ovim dokumentom dodatno uređuje svoje poslanje kako bi što učinkovitije obavljao svoju djelatnost, ali tako da se u svim aktivnostima koje se odvijaju na Fakultetu postavljaju visoki standardi osiguranja kvalitete te provodi formaliziranje procedura u skladu s ESG standardima (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). 2. MISIJA I VIZIJA Fakultetsko vijeće donijelo je na svojoj 151. sjednici održanoj 6. srpnja misiju i viziju te strateške ciljeve Fakulteta. Misija: Fakultet provodi sveučilišno obrazovanje na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini u svim granama građevinarstva, kontinuirano razvija i unaprjeđuje visoko obrazovanje, znanstvenoistraživačku djelatnost i cjeloživotno obrazovanje te se brine za razvoj struke i primjenu novih tehnologija. Vizija: zadržati i ojačati vodeću poziciju sveučilišnog i znanstvenoistraživačkog središta u državi koje pokriva sve grane građevinarstva ostvariti međunarodnu prepoznatljivost razvijajući kulturu kvalitete visokog obrazovanja i istraživačkog rada primjenom najbolje europske i svjetske prakse, poticati mobilnost studenata i istraživača, te postati jedan od regionalnih centara izvrsnosti u pojedinim disciplinama, ujedno i most suradnje zemalja Europske unije i regije zadržati i ojačati suradnju s gospodarstvom na visokostručnim zadacima i razvojnim projektima, specijalističkom cjeloživotnom visokoškolskom obrazovanju te razvoju alumni mreže za obostranu potporu i napredovanje. 1

2 3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA Dosadašnja organizacijska struktura, temeljena na sadašnjim propisima, pokazala se učinkovitom u ostvarivanju djelatnosti Fakulteta te je cilj zadržati postojeću strukturu. Fakultet je upisan u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu sa sljedećim djelatnostima: 1. ustrojavanje i izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo i poslijediplomskih sveučilišnih studija Građevinarstvo i Temeljnih tehničkih znanosti 2. ustrojavanje i izvođenje programa stalnog stručnog usavršavanja 3. znanstveno istraživanje i razvoj 4. znanstveni rad u polju građevinarstva i u srodnim poljima 5. stručni poslovi u polju građevinarstva i u srodnim poljima (istraživanje i razvoj, projektiranje, poslovi stručnog nadzora i savjetodavstva u vezi s izgradnjom građevina, revidiranje, kontrola projekata, izrada ekspertiza i studija, izrada kompjutorskih programa, sudska vještačenja, fizikalnokemijsko ispitivanje voda, ispitivanje hidrotehničkih fizikalnih modela, hidrološka i hidraulička mjerenja, ispitivanje materijala i konstrukcija, nostrifikacija inozemne projektne dokumentacije, ispitivanje kakvoće vode i zraka, laboratorijska i modelska ispitivanja, mjerenja na konstrukcijama, ispitivanje kakvoće svojstava tla i stijena, pokusno bušenje sondiranjem terena za gradnju, proračun i mjerenje buke) 6. arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 7. energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade 8. stručni poslovi zaštite okoliša 9. stručni poslovi prostornog uređenja 10. ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 11. izdavačka djelatnost 12. organizacija simpozija, savjetovanja, konferencija, kongresa i sajmova 13. upravljanje projektom gradnje. Djelatnost Fakulteta obavlja se u osam zavoda i jednoj samostalnoj katedri. Zavod je temeljna ustrojbena jedinica Fakulteta koja obavlja djelatnost pretežno u jednoj grani, odnosno polju. Djelokrug zavoda jest: ustroj i izvođenje nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti; sudjelovanje u izradi proračuna Fakulteta; sudjelovanje u izradi investicijskog plana Fakulteta; briga oko usavršavanja zaposlenika, poglavito suradnika; predlaganje znanstvenih i stručnih usavršavanja u zemlji i inozemstvu; raspravljanje i davanje mišljenja i prijedloga o pitanjima koja upute tijela Fakulteta. Samostalna katedra je ustrojbena jedinica Fakulteta u okviru koje se izvode predmeti na preddiplomskom i diplomskom studiju. Radi veće učinkovitosti u okviru zavoda ustrojavaju se katedre i laboratoriji. Katedra je ustrojbena jedinica zavoda u kojoj se obavlja nastavna, znanstvena i stručna djelatnost. Laboratoriji su ustrojbene jedinice zavoda u kojima se, u pravilu, izvodi istraživački rad povezan s djelatnošću Fakulteta. Dekan upravlja i rukovodi poslovanjem Fakulteta. Dekanu u radu pomažu prodekani i tajnik Fakulteta. Zavodima upravljaju predstojnici. Samostalnom katedrom i katedrama upravljaju pročelnici, a laboratorijima voditelji. Odjelom zajedničkih službi koordinira tajnik Fakulteta, a odjeljcima zajedničkih 2

3 službi upravljaju voditelji. Fakultet ima prodekana za znanost, prodekana za nastavu, prodekana za poslovanje i prodekana za međunarodne odnose i suradnju. Predstojnik vodi stručnu i koordinira znanstvenu i nastavnu djelatnost zavoda. Pročelnik samostalne katedre koordinira stručnu te vodi znanstvenu i nastavnu djelatnost samostalne katedre. Pročelnik vodi nastavnu i znanstvenu djelatnost katedre. Djelatnost laboratorija vodi voditelj. Fakultetsko vijeće je stručno tijelo Fakulteta. Fakultetsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti koje su određene Statutom. Stalna radna tijela Fakultetskog vijeća jesu: 1. Odbor za nastavu 2. Odbor za znanost 3. Odbor za diplomske i završne ispite 4. Odbor za udžbenike, skripta i publikacije 5. Odbor za stručno usavršavanje u graditeljstvu 6. Odbor za jamstvo kvalitete 7. Stegovni sud za studente U organizacijskoj strukturi Fakulteta ne smije se zaboraviti na studente i alumne. Izabrani studentski predstavnici ravnopravni su članovi Fakultetskog vijeća i nekih odbora te na taj način mogu doprinijeti promjenama i poboljšanjima u organizaciji nastave i poboljšanjima studijskih programa. Studenti ostvaruju dobre kontakte s nastavnicima i upravom, i u nastavnim i u nenastavnim aktivnostima, neovisno o svojim legalnim predstavnicima. Aktivno su uključeni u izradu izložbenog prostora na Smotri Sveučilišta gdje često dobivaju priznanja, aktivni su u sportskim natjecanjima, organiziraju Građevinijadu i studentske skupove, vode brigu o funkcioniranju službenog studentskog foruma Fakulteta i sl. Studentima se na preddiplomskom studiju nudi izravna komunikacija s nastavnicima kroz Vijeća godišta, a na diplomskom studiju preko voditelja smjera. Održavaju se kontakti i s našim alumnima. Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu AMCA FA jedna je od najstarijih i najaktivnijih udruga na zagrebačkom Sveučilištu i važna je poveznica Fakulteta s alumnima i gospodarstvom. Osnovana je godine i ima više od 750 članova. Udruga u potpunosti ispunjava osnovnu zadaću širenja alumni filozofije, promicanja ugleda Fakulteta i Sveučilišta i osvješćivanja pripadnosti Fakultetu i Sveučilištu te provodi sljedeće aktivnosti: potiče tek diplomirane inženjere na učlanjenje, pomaže u zapošljavanju, izdaje Glasnik AMCA FA, održava mrežnu stranicu te ažurira adresar članova. Udruga je izdala i promotivni CD te njeguje suradnju s drugim AMAC/AMCA udrugama što doprinosi uključivanju ostalih sudionika u unapređenje djelovanja Fakulteta. 3

4 4

5 4. SWOT ANALIZA SWOT analiza predstavlja analizu snaga i slabosti Fakulteta i prilika i prijetnji iz njegove okoline. Fakultet intenzivno radi na uklanjanju nedostataka prikazanih SWOT analizom čemu će doprinijeti i provođenje ove strategije Snage najveća i najutjecajnija visokoškolska institucija u nastavnom, znanstvenoistraživačkom i stručnom smislu u polju građevinarstva u Hrvatskoj tradicija i ugled u Hrvatskoj i regiji (veliki broj nastavnika drugih fakulteta u regiji završili su na ovom Fakultetu poslijediplomski studij) nastavnici uključeni u rad stručnih društava, udruga i institucija čime utječu na razvoj građevinarstva jasna struktura organizacije i upravljanja Fakultetom diplomski studiji sa sedam smjerova koji pružaju specijalizaciju u svim granama građevinarstva kontinuirano praćenje kvalitete nastave suvremeno opremljeni laboratoriji i prostor za nastavu i učenje dostupnost nastavnih materijala: e kolegiji, web stranice, značajan fond udžbenika dostupnih u knjižnici aktivna uloga studenata u donošenju odluka predstavnici u tijelima Fakulteta dobro organiziran doktorski studij i razvijena procedura stjecanja doktorata znanosti tradicija međunarodne suradnje koja se ogleda u suradnji naših nastavnika s kolegama iz inozemstva Slabosti nesigurno financiranje razvojnih programa Fakulteta iz proračuna preopterećenost nastavnika i suradnika u nastavi i neravnomjerna raspodjela nastavnika i nastavnog opterećenja po katedrama nedostatak materijalnih sredstava za praktičnu nastavu nemogućnost zapošljavanja asistenata ( znanstvenih novaka ) na svim dokazano uspješnim projektima mali broj mladih znanstvenika usavršava se na inozemnim institucijama mali odlazak nastavnika, administrativnog osoblja i studenata na studijske boravke u inozemstvo ograničeni prostorni resursi Prilike mogućnost većeg regionalnog utjecaja na razvoj visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti u polju građevinarstva dostupnost europskih fondova za razvoj obrazovanja i promicanje istraživanja povećanje mobilnosti studenata i nastavnika punopravno korištenje programa ERASMUS suradnja s gospodarstvom udruživanje potencijala djelatnika na Fakultetu interdisciplinarni pristup regionalna i međunarodna suradnja u nastavi i znanstvenim istraživanjima na temelju bilateralnih sporazuma aktivnost i motiviranost znanstvenika u prijavama na međunarodne i domaće 5

6 znanstvene projekte korištenje prostora na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj 4.4. Prijetnje Nejasna strategija znanosti i visokog obrazovanja u RH Trend konstantnog reformiranja i procjenjivanja nametanje reformi u kratkim rokovima Nedovoljno ulaganje u razvoj znanosti i visokog obrazovanja Sustavno neriješena politika zapošljavanja znanstvenih novaka, asistenata i docenata (razvojna radna mjesta) Neizvjesno financiranje znanstvenih projekata Povećano administriranje u okviru postupaka osiguravanja kvalitete i realizacije projekata iz EU fondova. 5. STRATEŠKI PLAN U ovom su dijelu strategije razrađeni opći i posebni ciljevi Fakulteta za razdoblje od do godine kako bi se ostvarila zacrtana misija i vizija. Posebni ciljevi su dodatno razrađeni kroz zadatke s pratećim aktivnostima za njihovo ostvarivanje Opći cilj kao temelj daljnjeg razvoja svih djelatnosti Povećanje prostornih i kadrovskih kapaciteta za nastavne i znanstvenoistraživačke potrebe te za potrebe stručnog rada, s posebnim naglaskom na ulaganje u znanstveno nastavni i nastavni podmladak (znanstveni novaci i asistenti) Nastavna djelatnost Opći ciljevi Trajno unaprjeđivanje postojećih studijskih programa na temelju suvremenih spoznaja i postignuća europske i svjetske znanosti i struke te uvođenje novih multidisciplinarnih nastavnih sadržaja kojima bi se obuhvatila rubna područja direktno vezana uz građevinarstvo. Daljnje usklađivanje ishoda učenja sa zahtjevima struke i tržišta, usuglašavanje sadržaja kolegija postojećih studijskih programa, oblika izvođenja nastave i opterećenja studenata s predviđenim ishodima učenja te trajno osuvremenjivanje nastavnog procesa razvijanjem svih postupaka i oblika prenošenja postojećih znanja koji osiguravaju i unapređuju kvalitetu nastave Posebni ciljevi i zadaci Unaprjeđivanje i osuvremenjivanje studijskih programa: uvođenje nastavnih sadržaja na engleskom jeziku i poticanje mogućnosti izvođenja kolegija postojećih studijskih programa na engleskom jeziku daljnja razrada ishoda učenja studijskih programa i pojedinih kolegija u suradnji s poslodavcima i završenim studentima (AMCA FA) uz uvažavanje razvoja struke uvođenje novih multidisciplinarnih nastavnih sadržaja kojima bi se obuhvatila područja struka direktno vezanih uz građevinarstvo, a čiji je udio sve veći na tržištu vezanom uz građevinske 6

7 projekte daljnje povezivanje obrazovnog procesa sa znanstvenoistraživačkim radom i uključivanje primjenjivih rezultata znanstvenih istraživanja u nastavne sadržaje izrada izmjena i dopuna studijskih programa utemeljenih na ishodima učenja koji odražavaju razvoj znanosti i struke. Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete nastavnog procesa: povećanje vidljivosti studija i struke u srednjim školama praćenje i analiza uspješnosti studiranja razrada mjera za povećanje prolaznosti u više godine uz povećanje prosječnih ocjena i smanjivanje duljine studiranja (usklađivanje sadržaja kolegija, oblika izvođenja nastave s naglaskom na poticanje kontinuiranog rada tijekom semestra i opterećenja studenata s ishodima učenja na razini pojedinih predmeta) poticanje i nagrađivanje studenata analiza završnih anketa studenata održavanja izvannastavnih sadržaja za studente (radionice generičkih vještina) podrška studentima na međunarodnim i domaćim izvannastavnim projektima poticanje studenata na sudjelovanje u radu tijela Fakulteta poticanje dolazne i odlazne mobilnosti studenata na domaća i međunarodna sveučilišta podrška studentima pri uspješnom uključivanju na tržište rada povećanje zanimanja studenata za sudjelovanje u studentskoj anketi kontinuirano unaprjeđivanje nastavničkih kompetencija poticanje objavljivanja sveučilišnih udžbenika i priručnika poticanje izrade nastavnih materijala (skripta, priručnici) poticanje razvoja e kolegija uvođenje inovacija u nastavne metode povećanje knjižničnog fonda održavanje razine opremljenosti kompjutorskih učionica računalima i ostalom opremom te općim i specijaliziranim računalnim programima Znanstvenoistraživačka djelatnost Opći ciljevi Zadržavanje pozicije istraživački orijentiranog Fakulteta uz stvaranje centara izvrsnosti (u propulzivnim disciplinama) i povećanje međunarodne prepoznatljivosti uz daljnji razvoj međunarodne suradnje s drugim sveučilištima i institucijama u svijetu Posebni ciljevi i zadaci Podizanje doktorskog studija na međunarodnu razinu uz stalno usklađivanje s europskim kriterijima: povezivanje i proširivanje suradnje sa srodnim sveučilišnim ustanovama i znanstvenim institucijama ponajprije u Europskoj uniji, uz poticanje međunarodne mobilnosti studenata i istraživača sustavna potpora unaprjeđenju istraživačko-razvojnih i inovacijskih resursa povećanje dostupnosti svjetskih elektroničkih baza podataka 7

8 poticanje znanstvene čestitosti i izvrsnosti. Povezivanje istraživačkih kapaciteta u Hrvatskoj i inozemstvu stvaranjem mreže (virtualnih centara) istraživača: sudjelovanje u zajedničkim istraživačkim projektima s partnerima iz zemalja EU, Hrvatske i regije. Poticanje i sudjelovanje u stvaranju istraživačkih centara zajedno s gospodarstvom: razvoj, osuvremenjivanje te certificiranje laboratorija daljnje povezivanje s gospodarstvom i traženje primjerenih organizacijskih formi. Povećanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja Međunarodna suradnja Opći ciljevi Strategija međunarodne suradnje Građevinskog fakulteta usklađena je sa strategijom Sveučilišta u Zagrebu i odnosi se na internacionalizaciju Građevinskog fakulteta kroz razvoj međunarodne suradnje s drugim sveučilištima i institucijama u svijetu, prijavama na međunarodne projekte te poticanju mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja u okviru postojećih programa i projekata Posebni ciljevi i zadaci implementacija bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma povećanje mobilnosti studenata i nastavnika povećanje broja prijava na međunarodne projekte suradnja s AMCA FA udrugom stalna aktualizacija informativno promotivnih materijala Građevinskog fakulteta na engleskom jeziku Gospodarska djelatnost Suradnja Fakulteta s gospodarstvom predstavlja važnu kariku u razvoju građevinske struke i novih tehnologija te njihovoj primjeni. Sudjelovanje u rješavanju najzahtjevnijih inženjerskih zadaća u građevinarstvu stvara uvjete za stjecanje novih znanja i iskustava koja se dalje prenose na studente. Znanja i kompetencije pojedinaca predstavljaju snažnu osnovu za sudjelovanje Fakulteta u realizaciji građevinskih projekata Opći cilj Daljnji razvoj i unapređivanje suradnje s gospodarstvom Posebni ciljevi i zadaci Poboljšanje kadrovskih, tehničkih i formalnih uvjeta za sudjelovanje u visokostručnim poslovima: jačanje stručnih kompetencija djelatnika Fakulteta 8

9 razvoj laboratorija i dodatno opremanje terenskom i laboratorijskom opremom stjecanje institucionalnih ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova akreditacija laboratorija. Aktivno sudjelovanje u realizaciji razvojnih građevinskih projekata šireg društvenog značaja: povezivanje s javnim poduzećima nuđenje visokostručnih usluga u studijskom i projektnom procesu. Aktivno sudjelovanje u razvoju građevinske industrije: povezivanje s razvojnim odjelima u gospodarstvu radi primjene rezultata istraživanja informiranje stručne javnosti o postignutim rezultatima objavljivanjem rezultata istraživanja u znanstvenim i stručnim časopisima, organizacija i pokroviteljstvo nad znanstvenim i stručnim skupovima. Javno djelovanje i jačanje uloge Fakulteta u strukovnim udrugama i tijelima izvršne vlasti: uključivanje djelatnika u strukovne udruge suradnja s resornim ministarstvom. 6. ZAVRŠNE ODREDBE Provedba strategije ovisit će, jasno, i o donošenju novih propisa u Republici Hrvatskoj te usklađenju s propisima Europske unije. 9

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc STRATEGIJA RAZVOJA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA RAZDOBLJE 2012. g. DO 2017. g. 1. UVOD Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je i vodeći Fakultet u polju građevinarstva

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus aktivnosti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ERASMUS SEMINAR Zagreb, 5. prosinca 2012. Renata Husinec Sadržaj Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Međunarodna suradnja Provođenje

Више

SFZG_Godisnje izvjesce

SFZG_Godisnje izvjesce Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE SASTAVNICE Naziv sastavnice: Stomatološki fakultet Akademska godina: 2013./2014. Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx)

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx) Martićeva 29, Zagreb AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Zagreb, lipanj 2014. 1. UVOD U akademskoj godini 2012/13. provedena je, sukladno godišnjem planu Agencije

Више

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr KLASA: 602-04/15-15/001 URBROJ:238/31-132-051-15-04 Velika Gorica, 15. siječnja 2015. PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I PROMICANJA KVALITETE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA 2015. GOINU Velika Gorica, 2015.

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god.

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. 1 Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. Zdravstveno veleučilište IZVJEŠĆE O PROVEBI PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA KVALITETE NA ZRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU ZA GOINU Zagreb, veljača, 2016. 2 Izvješće

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./ Naziv sastavnice: Agronomski fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

T12 A

T12 A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA ODLUKA O USTROJSTVU RADNIH MJESTA CENTRA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG

Више

STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vred

STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vred STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vrednovanje kojima se istodobno vrednuje ispunjenost ključnih

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

ERASMUS +

ERASMUS + Sandra Petrović Jakovina (S&D) S novim programom, ERASMUS+, više od 4 milijuna osoba primiti će potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu Cilj ovog predavanja je osvjestiti

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

Microsoft PowerPoint - unutarnja prosudba Lana

Microsoft PowerPoint - unutarnja prosudba Lana UNUTARNJA PROSUDBA U PODRUČJU OSIGURAVANJA KVALITETE NA METALURŠKOM FAKULTETU ZA AKADEMSKU 2011./2012. GODINU Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Lana Vanić Sisak, 4. lipnja 2013. što prosuđujemo?

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije Sustav akata strateškoga planiranja SUSTAV AKATA STRATEŠKOG

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se kroz EUROCORES/ EuroHESC program Europske znanstvene

Више

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr Priručnik osiguravanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica Revizija 1.0 Velika Gorica, lipanj 2013. SADRŽAJ 1. Uvod...1 1.1. Osnovni pojmovi...1 1.2. Sustav osiguravanja kvalitete na veleučilištima

Више

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20 Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte dzuro@kbf.unist.hr 7.ožujka 2019. Koje su mogućnosti? ESI fondovi Europski socijalni

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Erasmus Mundus_2010

Erasmus Mundus_2010 ERASMUS MUNDUS mr.sc. Zrinka Dujmović Zagreb, 3. veljače 2010. Sadržaj Širi kontekst programa Erasmus Mundus (EM) Mogućnosti za: visokoškolske ustanove i pojedince iz RH kroz aktivnosti u okviru natječaja

Више

URED DRŽAVNE UPRAVE

URED DRŽAVNE UPRAVE (Naziv nadležnog ureda) ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE podnosi: 1. Naziv udruge Udruga bivših studenata i prijatelja Visoke tehničke škole u Bjelovaru 2. Skraćeni naziv udruge (ako

Више

Socio-ekonomska analiza Virovitičko-podravske županije

Socio-ekonomska analiza Virovitičko-podravske županije Strategija razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019.-2023. Virovitica, 18. lipanj 2019. Dr. sc. Sanja Maleković, IRMO Dr. sc. Sanja Tišma, IRMO Strateško planiranje

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus+ radionica za predškolske ustanove Grožnjan, 5. i 6. lipnja 2018. Mogućnosti programa Erasmus+ za predškolske ustanove Ivana Puljiz Odjel za opće obrazovanje Teme izlaganja Za početnike opće informacije

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018.

Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018. Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva 7 10 000 ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD 2018-2023. GODINE svibnja 2018. U pripremi prijedloga strategije sudjelovali su: 1. Dr. sc. Milorad

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU ZA 2016. GODINU

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

Presentation name

Presentation name UKLJUČIVANJE MLADIH U NACIONALNE POLITIKE Kristina Kosor, TIM4PIN Mostar, 8. travnja 2016. SADRŽAJ 1. Europa 2020 2. Europske politike za mlade 3. Stanje u Republici Hrvatskoj 4. Stanje u BiH 5. Strukturirani

Више

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Trg Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik- HR URL: http://www.vus.hr UNUTARNJA PROSUDBA SUK-a VUŠ-a 2013. ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NAKON IV. FAZE NAKNADNOG

Више

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici održanoj 19.studenog 2014. godine donijelo je PRAVILNIK

Више

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017.

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku godinu SVEUČILIŠTE U RIJECI CENTAR ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE Sadržaj: 1. Uvod..... 2 2. Uzorak.....3 3.

Више

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011.

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete izradili su članovi Odbora za kvalitetu Sveučilišnog studijskog centra za

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI UIK ZA GODINU

OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI UIK ZA GODINU OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI UIK ZA GODINU OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ROKOVI STRATEGIJE DJELOVANJA 1. NACIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 1.1. Pristupačnosti Kontinuirano Suradnja s građevina

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prijava istraživačko-razvojnih projekata na EU natječaje Marina Tušek, dipl. oec., PMP Konzultant za EU fondove Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 04.04.2018. SADRŽAJ Tematska područja istraživačko-razvojnih

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ministarstvo gospodarstva CEKOM modeli 1. A, 1.B, 2, 3 Travanj, 2017 Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj Centri kompetencija Centri kompetencija Model 1 Model 2 Model 1.A Model

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit  amet lorem ipsum dolor Erasmus+ Seminar za potencijalne prijavitelje: Erasmus+ Natječaj 2015. UVOD Danijela Jagušt Šumljak Snježana Štefok Šibenik, 4. veljače 2015. Sadržaj: O Agenciji Hrvatska u programima EU Erasmus+ za početnike

Више

Aktualno stanje GTZ projekta: “Strukovno obrazovanje usmjereno na tržište rada”

Aktualno stanje GTZ projekta: “Strukovno obrazovanje usmjereno na tržište rada” HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA NOVINE U PODRUČJU STRUKOVNOG OBRAZOVANJA U RH S NAGLASKOM NA OBRTNIČKA ZANIMANJA 16O GODINA BRIGE O OBRTNIŠTVU POŠTUJUĆI TRADICIJU ULAŢEMO U BUDUĆNOST Tuheljske toplice, 19. i

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Program poticanja poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls 2014. Gordan Maras Ministar poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls 2014. Javni poziv za bespovratna sredstva za poduzetnike (sredstva financirana

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2017. Profesionalna socijalizacija mladih

Више

Microsoft Word - Znanstveno-istrazivacka strategija 2013.doc

Microsoft Word - Znanstveno-istrazivacka strategija 2013.doc ZNASTVENOISTRAŽIVAČKA STRATEGIJA METALURŠKOG FAKULTETA za razdoblje 2013. 2016. Sisak, svibanj 2013. Znanstvenoistraživačku strategiju Metalurškog fakulteta izradila je Radna skupina u sastavu: prof.dr.sc.

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

Slide 1

Slide 1 NOVOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Primošten, 10. travnja 2019. pomoćnik ministrice Vlado Prskalo 1 Provedene aktivnosti u strukovnom obrazovanju donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation O platformi School Education Gateway Europska internetska platforma za školsko obrazovanje MJESTO NA KOJEM SE MOGU PRONAĆI EUROPSKA POLITIKA I PRAKSA ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA O platformi Predstavljena na 23

Више

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za razdoblje siječanj rujan 2013. 1 Izvješće za razdoblje siječanj

Више

OPERATIVNI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI UIK ZA GODINU

OPERATIVNI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI UIK ZA GODINU OPERATIVNI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI UIK ZA 2016. GODINU OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ROKOVI STRATEGIJE DJELOVANJA 1. NACIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 1.1. Pristupačnosti Suradnja s lokalnom

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn PRORAČUNSKI KORISNIK Tehnički fakultet Rijeka Program A 621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI 30.819.583 26.552.183 4.037.400 0 110.000 120.000 0 0 3 RASHODI POSLOVANJA 30.586.583 26.552.183 3.847.400

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Obrazovanje inženjera sigurnosti i zaštite Lidija Brcković, mag.ing.cheming. Ozljede na radu godina 2012 2013 2014 2015 2016 Broj ozljeda na radu 15 718 13 988 13 785 16 013 16 235 - Broj zaposlenih cca

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

Subprogramme

Subprogramme Vodič kroz Program za cjeloživotno učenje za 2013. Dio IIa: Potprogrami i aktivnosti KAZALO PROGRAMA I AKTIVNOSTI SEKTORSKI PROGRAMI 4 Koja je svrha programa?... 4 COMENIUS... 5 Koja je svrha programa...

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Šumarski fa

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Šumarski fa Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Šumarski fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

Na temelju članka. 28. stavka 1. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«, br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69)09) i članka 17. stavka 1. točke 6. Statuta Pra

Na temelju članka. 28. stavka 1. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«, br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69)09) i članka 17. stavka 1. točke 6. Statuta Pra Na temelju članka. 28. stavka 1. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«, br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69)09) i članka 17. stavka 1. točke 6. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće Pravnog

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Microsoft Word - strategija_razvoja_ docx

Microsoft Word - strategija_razvoja_ docx Strateški program znanstvenih istraživanja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2016. 2022. Zagreb 2016. Na temelju članka 21. i članka 22. Statuta Veterinarskog fakulteta Sveučilišta

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723 Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, 10 001 Zagreb 091/2503-903, @bioteka.hr OIB: 55178657512, IBAN: HR6723400091110426699 Operativni plan djelovanja za 2016. godinu

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica,

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, ggaso@ffos.hr Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД, Војводе Степе 283 МБ ПИБ Телефон/Факс 011/2

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД, Војводе Степе 283 МБ ПИБ Телефон/Факс 011/2 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД, Војводе Степе 283 МБ 07040512 ПИБ 100373303 Телефон/Факс 011/2471-099 Датум: 21. 03. 2019. године Број: 589/1 Интернет

Више