1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "1"

Транскрипт

1 ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Извештај о реализацији и резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2010/2011. години - главни налази - Београд, новембар

2 Извештај о реализацији и резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2010/2011. години Припремио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Директор мр Драган Банићевић Лектор Тања Трбојевић 2

3 Сажетак Увођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања један је од механизама осигурања квалитета образовања. Резултати завршних испита узимају се у обзир при доношењу одлука о даљим корацима за развој образовања на нивоу школе, општине, округа, школске управе, Републике. Дугорочно, резултати завршних испита треба да буду значајан извор података за процену квалитета образовања у Републици и предузимање одговарајућих мера. Увођењу завршног испита у наш систем приступило се веома одговорно са нагласком на поступност у увођењу промена. У наредних неколико година значајно ће се мењати садржај и начин реализације завршног испита у складу са концепцијом завршног испита. У односу на квалификациони, већ у првој години примене, завршни испит има велики број нових одлика којима се унапређују процедуре и садржај испита. У овом извештају приказани су резултати завршног испита за ученика, који су у јуну завршили осми разред у школама Републике Србије. Проценат излазности на завршни испит у јунском року износи 98,26%. Завршни испит из српског језика полагало је ученика, а завршни испит из математике ученика. Укупно ученик полагао је завршни испит на једном од шест језика националних мањина на којима се одвија настава од првог до осмог разреда. Међу њима, највише је оних који су испит полагали на мађарском језику, а најмање на хрватском језику. Анализа успешности ученика у појединим областима на тесту из српског језика показује да су, на републичком нивоу, просечна постигнућа ученика уједначена у три области (Вештина читања и разумевањe прочитаног, Писано изражавање, Књижевност), а да су ученици у просеку најмање успешни у oбласти Граматика, лексика, народни и књижевни језик. Анализа успешности ученика у појединим областима на тесту из математике показује да су, на републичком нивоу, просечна постигнућа ученика највећа у oбласти Обрада података, а уједначена у областима Бројеви и операције са њима, Геометрија и Мерење. Ученици су у просеку најмање успешни у oбласти Алгебра и функције. Резултати на овом тесту показују да су ученици из Златиборског и Поморавског округа остварили постигнуће на нивоу републичког просека. У седам округа резултати су изнад просечног постигнућа, а у 21 округу резултати су испод просечног постигнућа. На тесту из математике резултати су слични резултатима на тесту из српског језика. У Златиборском округу ученици остварују постигнуће на нивоу републичког просека из математике. Резултати у осам округа су изнад просечног постигнућа, а у 21 округу су испод просечног постигнућа. На оба теста упадљиво је веће просечно постигнуће у Пчињском округу и општинама Нови Пазар, Сјеница и Тутин које припадају Рашком округу, што може бити предмет посебне анализе. У постигнућима ученика на тестовима из српског језика и математике, без обзира на различит степен развијености општине којој ученици припадају, нису уочене велике разлике. Постоји тенденција благог пада просечног постигнућа ученика са смањивањем степена развијености општине, с тим што се уочава извесно одступање за општине које припадају девастираном подручју (испод 50% РП). На републичком нивоу, девојчице су биле нешто успешније на оба теста у односу на дечаке, при чему је разлика у постигнућу већа на тесту из српског језика, 3

4 него на тесту из математике. У највећем броју општина нису утврђене значајније разлике у постигнућу ученика различитог пола. Резултати ученика који су испит полагали на језицима националних мањина приказани су посебно за сваки језик на коме су ученици полагали испит. Међусобно поређење резултата ученика који су испит полагали на различитим језицима није оправдано, јер су се тестови разликовали. Због малог броја ученика који су у одређеним окрузима и општинама полагали испит на неком од мањинских језика, није могуће поуздано закључивати о резултатима које су остварили. Из истог разлога, постоји препрека у анализи варијабилности резултата у оквиру сваке мањинске групе. Министарство просвете и науке и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, уз подршку Пројекта ИПА 2008 припремили су Приручник за спровођење завршног испита у коме су детаљно описане процедуре испита и одговорности учесника у завршном испиту. Овај приручник био је доступан свим школама. На основу Смерница за планирање, организовање и спровођење завршног испита за ученике са сметњама у развоју и ученике из социјално нестимулативних средина, које су такође садржане у Приручнику за спровођење завршног испита, школе су развијале индивидуалне програме помоћи ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Према захтевима школа, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања прилагођавао је испитни материјал овим ученицима. Штампани су тестови на Брајевом писму са графичким преобликовањем, као и тестови са увећаним форматом слова, симбола и слика. Будући да су ови ученици полагали испит под измењеним условима, њихови резултати нису обухваћени анализама на републичком, окружном и општинском нивоу. У целини гледано, може се рећи да су Министарство просвете и науке и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у складу са својим надлежностима, припремили све за успешно спровођење првог завршног испита на крају основне школе у Републици Србији. Значи да је први завршни испит у Републици Србији спроведен према предвиђеним процедурама. Различите врсте података који су добијени пре, током и након испита (пробни завршни испит, резултати ученика на тестовима, психометријска анализа тестова, извештаји супервизора, извештаји комисија за завршни испит, повратне информације из школа и др.) биће употребљени за унапређивање процеса завршног испита, за осмишљавање различитих активности за пружање подршке школама у процесу самовредновања и вредновања и праћење индикатора образовања које је утврдио Национални просветни савет. 4

5 Садржај 1. Уводне напомене Увођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања у Републици Србији Организација и спровођење завршног испита Приказ и анализа резултата завршног испита Популација ученика која је полагала завршни испит у јуну године Резултати ученика на завршном испиту у јуну године Анализа образовних постигнућа на завршном испиту из српског језика и математике Резултати ученика који су испит полагали на српском језику ниво округа Резултати ученика према степену развијености општина Поређење резултата дечака и девојчица Резултати ученика који су испит полагали на језицима националних мањина Примена мера за пружање подршке на завршном испиту ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом Закључак

6 1. Уводне напомене Увођењем завршног испита, којим се процењује степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном образовању и васпитању 1, систем образовања добио је релевантне податке о резултатима учења из српског, односно матерњег језика, и математике на крају основне школе и то на више нивоа националном, окружном, општинском и школском. Прво спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања планирано је, организовано и праћено од стране Министарства просвете и науке и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, уз значајну подршку Пројекта Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању ИПА Извештај о реализацији и резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2010/2011. години припремио је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (Центар за испите и Центар за вредновање и истраживања), у оквиру својих надлежности које се односе на пружање стручне подршке Министарству просвете и науке, Националном просветном савету и школама по питању осигурања квалитета и прикупљања и обраде података 2. Приказана запажања о спровођењу завршног испита и налази о постигнућима ученика треба да буду основ за унапређивање образовног система. У овом извештају дате су основне информације о концепту и програму завршног испита, као и о новинама које су овим испитом уведене. Осим тога, приказани су кораци у организацији и спровођењу завршног испита. Посебно поглавље односи се на резултате завршног испита, са подацима о успеху ученика на завршном испиту. У поглављу Примена мера за пружање подршке на завршном испиту ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом описан је систем подршке на завршном испиту за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. У прилогу су дати табеларни прикази постигнућа ученика на различитим нивоима. Сви прикази припремљени су на основу базе података коју је доставило Министарство просвете и науке. Осим овог извештаја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припрема и појединачне извештаје о резултатима завршног испита за сваку школу у Републици Србији, које школе треба да искористе за унапређивање свог рада. 1 До школске 2013/2014. године завршни испит састоји се из два теста матерњи језик и математика. 2 Члан 22. став 2. тачка 5) и тачка 6) ЗОСОВ-а 6

7 2. Увођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања у Републици Србији На основу члана 82. и члана 85. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09), завршни испит на крају обавезног образовања и васпитања први пут je спроведен 23. и 24. јуна године. Пошто је реч о завршном испиту на крају обавезног образовања, ученици су га полагали након завршеног осмог разреда. Он је саставни део основног образовања и васпитања, тако да је обавезан за све ученике. Концепт завршног испита приредила је Радна група за припрему основа за Правилник о полагању завршног испита у основном образовању и васпитању Министарства просвете и науке Републике Србије, у периоду од фебруара до маја године. На основу овог концепта, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је Програм завршног испита. Овај Програм разматрао је Национални просветни савет Републике Србије. Министарство просвете и науке донело је Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању ( Службени гласник Просветни гласник, број 1/2011). Завршним испитом процењује се степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа, односно образовних стандарда за крај обавезног образовања и васпитања. Национални просветни савет усвојио је образовне стандарде за крај обавезног образовања 19. маја године. Након обављеног завршног испита ученик је завршио основну школу и стекао право на упис у средњу школу. Ученици који уписују уметничке школе, гимназије за даровите ученике и одређене стручне школе полажу, осим овог испита, и пријемни испит. У односу на квалификациони испит који су, до ове године, полагали ученици који су желели да упишу четворогодишњу средњу школу, завршним испитом уводе се следеће новине: сви ученици који завршавају осми разред полажу завршни испит, након обављеног завршног испита ученику се издаје јавна исправа Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању, завршни испит заснива се на усвојеним стандардима постигнућа за крај обавезног образовања, завршни испит је припремљен на основу Програма завршног испита који садржи примере задатака којима се проверава оствареност образовних стандарда на завршном испиту, на испиту се решавају и задаци који нису претходно објављени у збиркама задатака за припрему завршног испита, основне школе у Републици Србији имају обавезу да организују припрему ученика за полагање завршног испита, реализована је припрема наставника и школа за реализацију завршног испита, јасно су дефинисане улоге и одговорности кључних носилаца и учесника у припреми и спровођењу завршног испита, 7

8 припремљен је Приручник за спровођење завршног испита, за ученике са сметњама у развоју осмишљен је систем за пружање подршке у припреми и спровођењу завршног испита, у свакој школи организована је независна супервизија процеса завршног испита, а резултати супервизије приказани су у сумарном извештају који је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања доставио Министарству просвете и науке, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред извештаја о резултатима завршног испита на републичком и окружном нивоу, припрема и појединачне извештаје за сваку школу. На основу Правилника о Програму завршног испита, у школској 2010/2011. години ученици су полагали завршни испит из српског, односно матерњег језика (албанског, мађарског, румунског, русинског, словачког и хрватског језика), и математике. Тестови знања из математике били су исти за све ученике. Тестове на језицима националних мањина припремили су изабрани представници националних савета националних мањина, према упутствима Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Педагошки завод Војводине сарађивао је са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања током целог процеса израде тестова за мађарски, румунски, русински, словачки и хрватски језик. У тестовима су се налазили задаци којима је проверавана оствареност образовних стандарда дефинисаних на три нивоа постигнућа основном, средњем и напредном нивоу. Овим нивоима описују се захтеви различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставнијих ка сложеним. Због потребе да се образовни систем припреми за увођење завршног испита, промене предвиђене Програмом завршног испита уводе се постепено. У наредних неколико година постепено ће се повећавати број непознатих задатака, односно задатака које ће ученици први пут решавати на тесту, тако да на завршном испиту за школску 2013/2014. годину на тесту неће бити задатака које су ученици користили током припреме за полагање. Поступност у променама огледа се и у увођењу трећег теста за ученике који буду полагали завршни испит у шк. 2013/2014. години 3. Ради се о тесту којим ће се испитивати постигнућа ученика из историје, географије, биологије, хемије и физике. У наредне две године ученици и школе ће се припремати за полагање овог теста кроз пробна испитивања. 3 До школске 2013/2014. године завршни испит састоји се из два теста матерњи језик и математика. 8

9 3. Организација и спровођење завршног испита У складу са новом концепцијом завршног испита, требало је обезбедити једнаке услове полагања за све ученике, поузданост и валидност свих података, као и доступност релевантних информација свим заинтересованим учесницима, уз заштиту права на приватност ученика. Министарство просвете и науке и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања предузели су бројне активности за припрему и спровођење завршног испита. Стручну, финансијску и логистичку помоћ пружио је пројекат Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању ИПА У периоду од октобра године до јуна године постављене су стандардизоване процедуре за реализацију и праћење свих кључних фаза у испитном процесу. Уређене су процедуре за: припрему програма завршног испита, информисање свих учесника, развој и израду задатака и тестова, осигурање тајности података, реализацију пробног испита, реализацију испита, унос и обраду података, објављивање резултата и других информација. Припремљен је план информисања и упознавања јавности и школа са завршним испитом који је у потпуности реализован у периоду од октобра до јуна године. У новембру године организоване су 22 фокус групе за ученике, наставнике, директоре и родитеље (укупан број учесника 279). Учесници ових разговора указали су на врсту и степен неопходне подршке за успешно спровођење завршног испита. На сајтовима Министарства просвете и науке ( и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања ( као и на званичном сајту Пројекта Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању ( сви заинтересовани могли су пронаћи потребне информације о завршном испиту. За ученике, родитеље и школе штампани су информативни материјали и филм на коме је приказан цео процес спровођења завршног испита. У Приручнику за спровођење завршног испита, који су добиле све школе у априлу године, приказан је прецизан опис корака, процедура и одговорности свих учесника у завршном испиту. Овај Приручник садржи и Смернице за планирање, организовање и спровођење завршног испита за ученике са сметњама у развоју и ученике из социјално нестимулативних средина, усаглашене са принципима инклузивног образовања. Школе су упућене на могућност различитих врста прилагођавања завршног испита за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. У складу са потребама ученика предвиђено је следеће: ослобађање од испита или дела испита који ученик због врсте и степена сметње у развоју не може полагати; прилагођен испитни материјал (Брајево писмо, графичко преобликовање); језичко преобликовање испита; прилагођавање задатака; различита помагала; прилагођена опрема; употреба посебне опреме; просторно прилагођавање; испит ван школе у кући ученика, у некој другој установи итд.; испит у посебном простору; продужено време за полагање испита; ангажовање личног асистента, неговатеља и сл. 9

10 За око наставника, стручних сарадника и директора из свих основних школа, организована је обука за увођење образовних стандарда и припрему за полагање завршног испита, која је реализована од марта до јуна године. Овим обукама били су обухваћени и представници школа у којима се настава остварује на језицима националних мањина. У мају реализован је пробни завршни испит за све основне школе у Републици Србији, што је за школске управе, школе и ученике била прилика да се упознају са процесом завршног испита. Резултате на тестовима знања из српског, односно матерњег језика, и математике, ученици и наставници искористили су као основу за даљу припрему. Према Приручнику за спровођење завршног испита у школама је простор за полагање испита организован тако да сви ученици, уколико је то могуће, полажу испит у истој просторији, чиме су били осигурани једнаки услови полагања за све. Ови услови обезбеђени су у преко 80% школа у Србији. За супервизију завршног испита били су одговорни изабрани и обучени супервизори наставници основних и средњих школа, њих На основу Упутства о праћењу испита, супервизори су имали обавезу да одмах по завршетку испита доставе извештај о реализацији завршног испита Министарству просвете и науке. Завршни испит који се заснива на образовним стандардима захтевао је измену софтвера Министарства просвете и науке за унос резултата. Први пут су у базу података унети резултати ученика за сваки појединачни задатак на тесту, чиме се обезбеђује прецизна слика о постигнућима ученика, као и провера ваљаности тестова. Овакав начин уноса и приказа резултата омогућава носиоцима политике развоја система, а и самим школама, да користе добијене податке за унапређивање система, односно рада школа. Током испитног процеса обезбеђено је ефикасно коришћење свих расположивих ресурса, како људских, тако и техничких и финансијских, при чему треба имати у виду да је у јунском року завршном испиту приступило ученика. 10

11 4. Приказ и анализа резултата завршног испита 4.1. Популација ученика која је полагала завршни испит у јуну године 4 Према подацима из базе података Министарства просвете и науке, за полагање завршног испита на крају основног образовања и васпитања пријавило се ученика. Овај број обухвата и све оне ученике који су се пријавили за полагање завршног испита по основу остваривања права прописаних посебним подзаконским актима (ученици из Републике Српске, ученици који су део школовања остварили у иностранству, ученици који су претходних година завршили основну школу и др.). У овом извештају приказани су резултати завршног испита за ученика (50,23% дечака и 49,77% девојчица), популацију која је у јуну завршила осми разред у школама Републике Србије и у јунском року приступила завршном испиту. Проценат излазности на завршни испит износи 98,26%. Анализама нису обухваћени ученици који су претходних година завршили основну школу, као ни ученици који имају пребивалиште у Републици Српској, будући да су учили према наставним плановима и програмима који се разликују од наставних планова и програма у Републици Србији. На завршном испиту ученици су полагали два теста из матерњег језика и математике. Табела 1 приказује број ученика у односу на језик на коме су полагали завршни испит. Укупан број ученика који је полагао тест из матерњег језика износи , а из математике Табела 1 Број ученика у односу на језик на коме су полагали завршни испит у јуну Језик на коме су ученици Број ученика полагали испит Тест из матерњег језика Тест из математике Српски језик 72332* 72348* Мађарски језик Русински језик Словачки језик Румунски језик Албански језик Хрватски језик Укупно * Број обухвата и 89 ученика бугарске националне мањине који су основну школу похађали на српском језику. 4 У Извештају се не приказују подаци са завршног испита који је спроведен у августовском испитном року, будући да су ученици решавали нове тестове. 11

12 4.2. Резултати ученика на завршном испиту у јуну године Резултати завршног испита имају вишеструку употребну вредност за носиоце развоја система образовања, али и за школе. За даље унапређивање квалитета наставних програма и рада наставника, као и за предузимање одговарајућих мера на системском нивоу, посебно ће бити драгоцена поређења постигнућа ученика у више генерација. Због тога је у анализи и приказу постигнућа ученика примењен посебан поступак трансформације података који омогућава поређење резултата више генерација ученика. Уколико би се резултати приказивали као број остварених поена на тесту, постојао би проблем са тумачењем резултата у наредним годинама, јер тестови могу бити различите тежине, имати мање или више задатака или другачији начин вредновања. Резултати на завршном испиту приказују се на стандардизованој скали, тако што се просечном постигнућу на републичком нивоу даје вредност 500 (АС=500) 5. То значи да ученик који на овој скали има 500 поена, остварује резултат који одговара националном просеку. Стандардна девијација, која представља одступање од просечног постигнућа, има вредност 100 (СД=100) 6, што значи да се у опсегу између 400 и 600 поена (± 1 СД) налази око две трећине ученика у Србији. Пошто је у овом извештају најмања јединица посматрања општина, величина стандардне девијације на нивоу општине указује на степен разлика у постигнућима ученика са ове територијалне јединице. То значи да су у општинама у којима је стандардна девијација већа од 100, разлике између ученика у погледу постигнућа веће него на националном нивоу, а у општинама где је стандардна девијација мања од 100, разлике између ученика мање него на националном нивоу. Осим стандардизоване скале, у анализи резултата завршног испита уважена је чињеница да су се тестови знања из матерњег језика разликовали, тако да није било основа за поређење знања ученика који су на различитим језицима полагали завршни испит. Због тога се у овом извештају за сваки матерњи језик посебно приказују резултати ученика. Полазећи од научно потврђених хипотеза да социоекономски услови и развијеност подручја у коме се остварује формално образовање утичу на квалитет процеса и резултате образовања, у овом извештају резултати завршног испита приказују се на нивоу републике, округа и општине, са назнаком степена развијености за сваку општину. На системском нивоу, овако приказани резултати могу помоћи доносиоцима одлука да планирају и спроведу мере за подршку развоју образовања у неразвијеним подручјима. У извештајима које ће добити све школе у Републици Србији могу се видети резултати на нивоу општина, округа и школских управа и поредити постигнућа ученика који се образују у истим или сличним условима. Резултате завршног испита школе треба да користе за сопствени развој. Поређење резултата завршног испита за општине које имају различит степен развијености може навести на погрешне закључке. Степен развијености општина у Републици Србији приказан је ознакама од 1 до 4, односно 5, при чему је 1 најразвијенија општина, а 5 веома неразвијена општина, односно девастирано подручје, што је уређено Законом о привредном развоју ( Службени гласник РС, 51/2009 и 30/2010) и Уредбом о утврђивању јединствене 5 АС = 500 значи да аритметичка средина има вредност СД = 100 значи да стандардна девијација има вредност

13 % тачно решених задатака листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за годину 7 ( Службени гласник РС, 51/2010). Ознаку 1 имају општине чији је степен развијености изнад републичког просека (РП). Ознаку 2 имају општине чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека. Ознаку 3 имају недовољно развијене општине, са степеном развијености од 60% до 80% републичког просека. Ознаку 4 имају изразито неразвијене општине чији је степен развијености испод 60% републичког просека, а ознаку 5 имају девастирана подручја, чији је степен развијености испод 50% републичког просека. Статус недовољно развијеног региона има и регион Косова и Метохије, а у наведеној Уредби општине са ове територије нису категорисане. Због тога у Табели 1 8 не постоји ознака развијености општина са територије Косова и Метохије Анализа образовних постигнућа на завршном испиту из српског језика и математике Тестови знања на завршном испиту садржали су задатке којима се испитивала оствареност образовних стандарда на основном, средњем и напредном нивоу из области које су дефинисане у образовним стандардима за крај обавезног образовања. На основу Програма завршног испита, оба теста (српски језик и математика) имала су по 20 задатака, од којих је 10 на основном, 7 на средњем и 3 на напредном нивоу. Све дефинисане области у оба предмета биле су једнако заступљене у тестовима. На републичком нивоу, на тесту из српског језика, просечна постигнућа ученика уједначена су у три области (Вештина читања и разумевање прочитаног, Писано изражавање и Књижевност), а ученици су у просеку најмање успешни у области Граматика, лексика, народни и књижевни језик (Графикон 1). Графикон 1 Просечно постигнуће ученика на републичком нивоу према областима на тесту из српског језика ,80 73,10 70, ,13 58 Вештина читања и разумевањe прочитаног Писано изражавање Граматика, лексика, народни и књижевни језик Област Књижевност 7 У Извештају се користи категоризација општина за годину, јер Влада Републике Србије усваја Јединствену листу развијености региона, јединица локалне самоуправе и градских општина најкасније до 31. октобра текуће године, према члану 13. Закона о привредном развоју ( Службени гласник РС, 51/2009 и 30/2010). 8 Све табеле налазе се у Прилогу. 13

14 % тачно решених задатака Просечна постигнућа ученика на тесту из математике на републичком нивоу највећа су у области Обрада података, а уједначена су у областима Бројеви и операције са њима, Геометрија и Мерење. Ученици су у просеку најмање успешни у области Алгебра и функције (Графикон 2). Графикон 2 Просечно постигнуће ученика на републичком нивоу према областима на тесту из математике ,06 51,15 76,83 62,73 66, Бројеви и операције са њима Алгебра и функције Геометрија Мерење Обрада података Област Више од половине задатака на тесту из српског језика, којима се испитује оствареност стандарда на основном нивоу, решава 73% ученика, а на тесту из математике 88,60 %. Задатке на средњем нивоу (6 и 7 задатака) на тесту из српског језика решава 54,90% ученика, а на тесту из математике 33,50 %. Све задатке на напредном нивоу (сва 3 задатка) на тесту из српског језика решава 11,50 % ученика, а на тесту из математике 7,90 %. На постигнућа ученика на тесту из математике на средњем нивоу вероватно је утицала делимична измена података у односу на задатке који су објављени у збиркама. Измена података у овим задацима значила је да се од ученика очекује да дођу до нових вредности у решењима која се разликују од објављених. На тесту из српског језика, све задатке из области Вештина читања и разумевање прочитаног решава 33,10% ученика, а 3,80% ученика није успело да реши ниједан задатак. У области Писано изражавање 31,80% ученика решава све задатке, а 2,60% ученика не решава ниједан задатак. У области Граматика, лексика, народни и књижевни језик, 9,80% ученика решава све задатке, а 3,10% ученика није решило ниједан задатак. У области Књижевност 32,30% ученика решава све задатке, 4,32% ученика не решава ниједан задатак (Графикон 3). 14

15 % ученика % ученика Графикон 3 Проценат ученика који решавају све задатке и не решавају ниједан задатак у одређеној области на тесту из српског језика ,1 31,8 9,8 3,8 2,6 3,1 4,3 Вештина читања и разумевањe прочитаног не решава ниједан задатак решава све задатке Писано изражавање Граматика, лексика, народни и књижевни језик Област 32,3 Књижевност Према Графикону 3 може се закључити да је најслабије постигнуће ученика из области Граматика, лексика, народни и књижевни језик. У осталим областима постигнуће ученика је уједначено. На тесту из математике све задатке из области Бројеви и операције са њима решава 26,80% ученика, а 3,80% ученика није успело да реши ниједан задатак. У области Алгебра и функције 14% ученика решава све задатке, а 10,20% ученика не решава ниједан задатак. У области Геометрија 23,50% ученика решава све задатке, а 8,9% ученика није решило ниједан задатак. У области Мерење 13,80% ученика решава све задатке, 1,6% ученика не решава ниједан задатак. У области Обрада података 41,70% ученика решава све задатке, а 0,40% ученика није решило ниједан задатак. (Графикон 4). Графикон 4 Проценат ученика који решавају све задатке и не решавају ниједан задатак у одређеној области на тесту из математике ,8 26,8 Бројеви и операције са њима не решава ниједан задатак 23,5 14,0 13,8 10,2 8,9 1,6 0,4 Алгебра и функције 41,7 Геометрија Мерење Обрада података Област решава све задатке 15

16 Према Графикону 4 може се закључити да су ученици најуспешнији у области Обрада података, а да су најмање успешни у решавању задатака из области Алгебра и функције Резултати ученика који су испит полагали на српском језику ниво округа Резултати на тесту из српског језика Графикон 5 приказује положај сваког округа у односу на просечно постигнуће на републичком нивоу на тесту из српског језика. Ако просечно постигнуће на нивоу Србије изражавамо као скор 500, можемо видети да у два округа (Златиборски и Поморавски) ученици остварују постигнуће на нивоу републичког просека. У седам округа резултати су изнад просечног постигнућа, а у двадесет једном округу резултати су испод просечног постигнућа. Упадљиво је високо просечно постигнуће ученика из Пчињског округа (562), као и ученика из општина Нови Пазар, Сјеница и Тутин које припадају Рашком округу (534). У овим општинама просечно постигнуће ученика значајно је веће од републичког просека, иако оне припадају четвртој, односно петој групи према степену развијености. За утврђивање разлога зашто су добијени такви подаци, потребна су додатна истраживања образовног контекста у коме су се ученици из ових општина образовали (да ли су примењене одређене мере за унапређивање образовања?), али и испитивање услова у којима је спроведен завршни испит (да ли је у овим општинама у потпуности поштована прописана процедура спровођења испита?). У тумачењу резултата које су постигли ученици из Пећког (422) и Косовскопоморавског округа (435), потребно је уважити вишегодишње неповољне услове у којима ови ученици живе и похађају школу. С друге стране, осим Нишавског (522), Јабланичког (521), Београдског (513) и Јужнобачког округа (513), ученици у већини општина које припадају развијеним подручјима постижу резултате који су нижи од републичког просека. 16

17 Графикон 5 Просечно постигнуће ученика из српског језика на нивоу округа Златиборски Западнобачки Зајечарски Топлички Шумадијски Сремски Средњoбанатски Севернобанатски Севернобачки Рашки (Краљево) Рашки (Н. Пазар) Расински Призренски Поморавски Подунавски Пиротски Пчињски Пећки Нишавски Моравички Мачвански Косовско-поморавски Косовско-митровачки Косовски Колубарски Јужнобанатски Јужнобачки Јабланички Град Београд Браничевски Борски Просечан скор Резултати на тесту из математике Резултати ученика на тесту из математике приказани су на Графикону 6. Ако просечно постигнуће на нивоу Србије изражавамо као скор 500, можемо видети да у Златиборском округу ученици остварују постигнуће на нивоу републичког просека. Осам округа се налази изнад просечног постигнућа, а двадесет један округ је испод просечног постигнућа. И на овом тесту, као и на тесту из српског језика, ученици имају знатно веће просечно постигнуће у Пчињском округу (599) и општинама Нови Пазар, Сјеница и Тутин које припадају Рашком округу, са просеком

18 Графикон 6 Просечно постигнуће ученика из математике на нивоу округа Златиборски Западнобачки Зајечарски Топлички Шумадијски Сремски Средњoбанатски Севернобанатски Севернобачки Рашки (Краљево) Рашки (Н. Пазар) Расински Призренски Поморавски Подунавски Пиротски Пчињски Пећки Нишавски Моравички Мачвански Косовско-поморавски Косовско-митровачки Косовски Колубарски Јужнобанатски Јужнобачки Јабланички Град Београд Браничевски Борски Просечан скор На основу претходно приказаних резултата, може се констатовати да: у 18 округа ученици имају више просечне скорове из српског језика; у 9 округа ученици имају више просечне скорове из математике; у четири округа (Златиборски, Топлички, Рашки део око Краљева и Колубарски) ученици имају исте просечне скорове на оба теста. 18

19 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику ниво општине Приказ резултата завршног испита из српског језика и математике на нивоу општине дат је у Табели 1. У њој су приказани подаци о броју дечака, девојчица и свих ученика, њиховом просечном постигнућу као и одступању од просечног постигнућа на нивоу 18 школских управа, 30 округа и 181 општине. Такође, постоји податак о степену развијености општине према наведеној Уредби Владе Републике Србије. Општине са највећим просечним постигнућем (АС) на републичком нивоу из српског језика су: Врање (580), Рашка (570), Звечан (566), Трговиште (564) и Бујановац (557), а најниже постигнуће имају: Витина (386), Обилић (392), Исток (403), Косовска Каменица (413) и Љубовија (415). Општине са највећим одступањем од просечног (СД) на републичком нивоу из српског језика су: Савски венац (139), Обилић (120), Бела Паланка (119), Кучево (117) и Велико Градиште (116), а најниже одступање имају: Србица (39), Трговиште (54), Липљан (55), Звечан и Рашка (60). Општине са највећим просечним постигнућем из математике на републичком нивоу су: Врање (617), Трговиште (616), Звечан и Рашка (589) и Бујановац (586), а најниже постигнуће имају: Обилић (352), Исток (376), Ораховац (399), Србица (410) и Витина (413). Општине са највећим одступањем од просечног постигнућа на републичком нивоу из математике су: Савски венац (133), Гаџин Хан (112), Крушевац (108), Варварин и Дољевац (107), а најниже одступање имају: Ново Брдо (41), Звечан (42), Црна Трава (45), Врање (48) и Трговиште (50). 19

20 Просечан број поена 4.5. Резултати ученика према степену развијености општина Будући да је напоменуто да је у тумачењу резултата на завршном испиту потребно уважити и степен развијености општине за коју се анализира постигнуће, извршена је анализа постигнућа ученика у оквиру сваке од пет категорија општина у Републици Србији. Графикон 7 Просечно постигнуће ученика на тесту из српског језика у односу на степен развијености општина изнад РП од 80 до 100% РП од 60 до 80% РП испод 60% РП испод 50% РП На основу података са Графикона 7 може се рећи да разлике у просечном постигнућу ученика који припадају општинама различитог степена развијености нису велике. Чињеница да су ученици решавали тестове у којима је чак 75% објављених задатака утицала је на уједначавање резултата ученика из општина различитог степена развијености. Такође, треба имати у виду високу мотивисаност ученика за резултат на овом испиту, јер он значајно утиче на наставак школовања. Ипак, уочава се тенденција благог пада просечног постигнућа ученика са смањивањем степена развијености општине, с тим што се уочава извесно одступање за општине које припадају девастираном подручју (испод 50% РП). У оквиру сваке категорије, издвојене су општине са највишим и најнижим постигнућем на тесту из српског језика. Унутар прве категорије (развијеност изнад републичког просека), највише просечно постигнуће имају ученици из општина Врачар (556) и Стари град (546), а најниже просечно постигнуће је у општинама Сопот (432) и Пећинци (439). У оквиру друге категорије (развијеност од 80% до 100% републичког просека), највише просечно постигнуће имају ученици у општинама Врање (580) и Бачки Петровац (533), а најниже просечно постигнуће је у општинама Ада (452) и Нови Бечеј (454). У оквиру треће категорије (развијеност од 60% до 80% републичког просека), највише просечно постигнуће имају ученици из општина Рашка (567) и Нови Пазар (544), а најниже просечно постигнуће је у општинама Ковачица (433) и Владимирци (436). 20

21 просечан број поена У оквиру четврте категорије, која обухвата свега шест општина (развијеност испод 60% републичког просека), највише просечно постигнуће имају ученици у општинама Сурдулица (540) и Алибунар (497), а најниже просечно постигнуће је у општинама Бела Црква (427) и Књажевац (459). У оквиру пете категорије (испод 50% републичког просека), највише просечно постигнуће је у општинама Трговиште (564) и Бујановац (557), а најниже просечно постигнуће је у општинама Љубовија (415) и Мали Зворник (434). Графикон 8 Просечно постигнуће ученика на тесту из математике у односу на степен развијености општина изнад РП од 80 до 100% РП од 60 до 80% РП испод 60% РП испод 50% РП Ако упоредимо податке са Графикона 7 и Графикона 8 уочавамо сличну дистрибуцију постигнућа ученика у односу на степен развијености општина. Поред теста из српског језика и на тесту из математике, у оквиру прве категорије (изнад републичког просека), највише просечно постигнуће имају ученици из општина Врачар (558) и Стари град (533), а најниже просечно постигнуће је у општинама Сопот (431) и Пећинци (435). У оквиру друге категорије (од 80% до 100% републичког просека), највише просечно постигнуће имају ученици у општинама Врање (617) и Бачки Петровац (533), а најниже просечно постигнуће је у општинама Ада (423) и Нови Бечеј (441). У оквиру треће категорије (од 60% до 80% РП), највише постигнуће имају општине Рашка (589) и Нови Пазар (581), а најниже Владимирци (425) и Баточина (428). У оквиру четврте категорије (испод 60% РП), највише постигнуће имају општине Сурдулица (580) и Алибунар (491), а најниже Бела Црква (439) и Петровац на Млави (446). У оквиру пете категорије (испод 50% РП), највише постигнуће имају општине Трговиште (616) и Бујановац (586), а најниже Жабари (423) и Љубовија (424). 21

22 4.6. Поређење резултата дечака и девојчица На републичком нивоу, утврђено је да су девојчице биле успешније на оба теста у односу на дечаке, при чему је разлика у постигнућу већа на тесту из српског језика (46 поена), него на тесту из математике (23). У највећем броју општина нису утврђене велике разлике у постигнућу ученика различитог пола. Општине у којима уочавамо највеће разлике у просечном постигнућу из српског језика између дечака и девојчица су: Кнић (97), Рача (96), Чајетина (94), Мерошина (87) и Велико Градиште (85). Општине које имају најмање разлике у просечном постигнућу између дечака и девојчица су: Зубин Поток (1), Мали Иђош (4), Витина (8), Сјеница (11) и Медвеђа (14). Општине у којима уочавамо највеће разлике у просечном постигнућу из математике између дечака и девојчица су: Ада (77), Сремски Карловци (67), Жабари (66), Жагубица (60) и Тител (55). Општине које имају најмање разлике у просечном постигнућу између дечака и девојчица су: Ивањица (1), Параћин (1), Бечеј (1), Сопот (2) и Бољевац (2). У наведеним општинама у којима постоје разлике, уочено је да девојчице остварују боља постигнућа на оба теста Резултати ученика који су испит полагали на језицима националних мањина Резултати ученика који су завршни испит полагали на језицима националних мањина биће приказани посебно за сваки језик на коме су ученици полагали испит. Подсећамо да међусобно поређење резултата ученика који су испит полагали на различитим језицима није оправдано, јер су се тестови разликовали. Разлике у тестовима биле су условљене разликама које постоје у циљевима наставе, програмским садржајима и образовним стандардима за крај обавезног образовања за сваки од ових језика. У Табелама од 2 до 8 приказани су резултати завршног испита за ученике који су испит полагали на мањинским језицима и за ученике бугарске националне мањине који су испит полагали на српском језику. Резултати су приказани за оба теста, за све ученике, према полу ученика, припадности општини, округу и школској управи Министарства просвете и науке. У приказу резултата ученика који су завршни испит полагали на једном од шест језика националних мањина користи се иста стандардизована скала (АС=500 и СД=100). Стандардизација је урађена за сваку субпопулацију (они ученици који су на истом језику полагали испит). У јунском испитном року ученика полагало је испит на мађарском језику, ученика на албанском језику, 390 ученика на словачком језику, 167 ученика на румунском језику, 64 ученика на русинском језику, 13 ученика на хрватском језику, а 89 ученика бугарске националне мањине испит је полагало на српском језику. Према овом редоследу биће приказани резултати испита у односу на језик на коме су полагали завршни испит (Табеле од 2 до 8). Због малог броја ученика који су у одређеним окрузима и општинама полагали испит на неком од мањинских језика, није могуће поуздано закључивати о резултатима 22

23 које су остварили. За оне општине/округе у којима је број ученика мали, а истичу се по просечном постигнућу, поређење резултата са резултатима осталих општина/округа исте субпопулације није оправдано. У Табелама од 2 до 8 означене су општине у којима је број ученика мањи од 10. Међутим, то не значи да анализу резултата ученика из малобројних субпопулација треба изоставити. На завршном испиту ови ученици појављују се као комплетна популација мањинске групе, а резултати које постижу треба да буду у функцији осигурања квалитета наставе на мањинским језицима. У анализи варијабилности резултата у оквиру сваке мањинске групе постоји препрека у интерпретацији података, због истих разлога који су наведени у вези са поређењем просечних постигнућа. Због малог броја ученика у одређеним субпопулацијама, може се стећи погрешна слика о индивидуалним разликама између ученика, у односу на просечну стандардну девијацију те субпопулације (СД=100) Резултати ученика који су завршни испит полагали на мађарском језику нивои округа и општине Завршни испит на мађарском језику спроведен је у 25 општина из 6 округа, односно три школске управе Министарства просвете и науке. Према подацима приказаним у Табели 2 Прилог, може се закључити да на тесту из мађарског језика највећи просечни скор имају ученици из Јужнобачког округа (520), са општинама Бечеј (525), Нови Сад (522) и Темерин (529). Најнижи просечни скор на тесту из мађарског језика има Јужнобанатски округ (446), са општинама Ковачица (418) и Пландиште (414). У сваком округу девојчице имају већа просечна постигнућа од дечака. Ученици из Јужнобачког округа су најуспешнији и на тесту из математике (520), а најмање су успешни ученици из Јужнобанатског (467) и Средњобанатског округа (469). И на овом тесту девојчице имају виша просечна постигнућа од дечака Резултати ученика који су завршни испит полагали на албанском језику нивои округа и општине Завршни испит на албанском језику спроведен је у 3 општине из 2 округа који административно припадају једној школској управи Министарства просвете и науке. Према подацима приказаним у Табели 3, може се закључити да на тесту из албанског језика највећи просечни скор имају ученици из општине Медвеђа (523), а у остале две општине скор је АС=500. У свакој општини девојчице имају већа просечна постигнућа од дечака. На тесту из математике ученици из општине Медвеђа показали су лошији резултат од осталих 362, док је у две општине остварено постигнуће на нивоу просека (501), а најуспешнији су ученици из Прешева (512). И на овом тесту девојчице имају виша просечна постигнућа од дечака Резултати ученика који су завршни испит полагали на словачком језику нивои округа и општине Завршни испит на словачком језику спроведен је у 13 општина из 5 округа, односно три школске управе Министарства просвете и науке. Према подацима приказаним у Табели 4, може се закључити да на тесту из словачког језика највећи просечни скор имају ученици из Јужнобачког округа (524). Најуспешније су општине Бачки Петровац (553) и Алибунар (553), који припада Јужнобанатском округу (475). У 23

24 овом округу упадљиве су разлике у просечним постигнућима дечака и девојчица у корист девојчица. На тесту из математике такође су најуспешнији ученици из Јужнобачког округа (535), а истичу се ученици из Новог Сада (578). Уочавају се и разлике у постигнућима дечака и девојчица у појединим општинама Резултати ученика који су завршни испит полагали на румунском језику нивои округа и општине Завршни испит на румунском језику спроведен је у 8 општина из 2 округа који административно припадају једној школској управи Министарства просвете и науке. Према подацима приказаним у Табели 5, на тесту из румунског језика највећи просечни скор имају ученици из општине Алибунар (540). Поређење резултата дечака и девојчица није могуће због малог броја ученика у појединим општинама. На тесту из математике нема великих разлика између општина. Поређење резултата дечака и девојчица није могуће због малог броја ученика у појединим општинама Резултати ученика који су завршни испит полагали на русинском језику нивои округа и општине Завршни испит на русинском језику спроведен је у 4 општине из 2 округа, односно две школске управе Министарства просвете и науке. Према подацима приказаним у Табели 6, на тесту из русинског језика успешнији су ученици из Јужнобачког округа (544) од ученика из Западнобачког округа (477), при чему и овде указујемо на број ученика као препреку у закључивању на нивоу субпопулације. На тесту из математике постоје веће разлике у просечним постигнућима ученика различитих општина, него на тесту из русинског језика Резултати ученика који су завршни испит полагали на хрватском језику нивои округа и општине Завршни испит на хрватском језику полагало је 13 ученика из Суботице. Уочава се да су 7 девојчица успешније на оба теста од 6 дечака (Табела 7) Резултати ученика припадника бугарске националне мањине који су завршни испит полагали на српском језику нивои округа и општине Према постојећим прописима, ученици бугарске националне мањине имају наставу на матерњем језику. Међутим, ова генерација ученика осмог разреда, њих 89 у општинама Сурдулица и Босилеград, похађала је основну школу на српском језику, тако да су и завршни испит полагали на српском језику. Њихови резултати показују да су девојчице нешто успешније од дечака на оба теста, али и овде имамо проблем са закључивањем због малог броја ученика (Табела 8). 24

25 5. Примена мера за пружање подршке на завршном испиту ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом Завршни испит обавезан је за све ученике у Републици Србији, па тако и за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, чиме се обезбеђује равноправнији положај ученика у образовању, већа доступност образовања свима и остваривање права на добијање повратне информације о резултатима учења. Да би се то остварило било је потребно осигурати примену одговарајућих мера. Према подацима Министарства просвете и науке, основне школе у Републици Србији реализовале су активности из Смерница за планирање, организовање и спровођење завршног испита за ученике са сметњама у развоју и ученике из социјално нестимулативних средина 9. На основу одговарајуће здравствене документације и документације школа која се односи на индивидуални образовни план ученика, неки ученици су били ослобођени обавезе полагања завршног испита или дела испита. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који су приступили испиту могли су користити различита помагала и прилагођену опрему, самостално или уз ангажовање личног асистента. Било је и ученика којима је прилагођаван испитни простор и време полагања испита, а било је ситуација када су ученици полагали испит ван школе у кући ученика, у некој другој установи итд. Податке о потребама ученика за адаптацију тестова прикупљале су школске управе, а Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања прилагођавао је испитни материјал. Тестови су штампани на Брајевом писму са графичким преобликовањем, а за слабовиде ученике штампани су тестови са увећаним форматом слова, симбола и слика. У јунском року године на нивоу Републике Србије, 5 ученика полагало је завршни испит на Брајевом писму из оба наставна предмета, а 28 ученика је решавало тестове са увећаним форматом слова, симбола и слика. Међу њима, 26 ученика је испит полагало на српском језику, а 2 ученика на мађарском језику. Будући да су ови ученици полагали испит под измењеним условима, њихови резултати нису обухваћени анализама на републичком, окружном и општинском нивоу, који су приказани у претходном поглављу. Резултати ових ученика анализирају се на индивидуалном нивоу, у складу са постављеним циљевима учења и очекиваним исходима за сваког ученика. 9 Смернице су саставни део Приручника за спровођење завршног испита. 25

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Садржај Општи подаци... 3 1. Анализа 1... 4 2. Анализа 2... 4 3. Анализа 3... 5 4. Анализа 4...

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година -

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година - Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година - ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Извештај о резултатима завршног испита ученика

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Општи подаци Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2017/2018. години Назив школе Место Општина Ра

Општи подаци Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2017/2018. години Назив школе Место Општина Ра Општи подаци Општина Развијеност општине Округ Школска управа Звездара изнад републичког а Град Број одељења у школи 5 Укупан број ученика осмог разреда 141 Број дечака 80 Број девојчица 61 Укупан број

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМ

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМ КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Издавач:

Више

Microsoft Word - tumacenje rezultata za sajt - Lektorisan tekst1

Microsoft Word - tumacenje rezultata za sajt -  Lektorisan tekst1 ПРИЛОГ ЗА ТУМАЧЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА TIMSS 2015 У међународном испитивању постигнућа TIMSS 2015 по други пут је у нашој земљи испитивано постигнуће ученика четвртог разреда у области математике и природних

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Povrsinske-kupanje, 2015, LEKTORISANO

Povrsinske-kupanje, 2015, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПОВРШИНСКИХ ВОДА КОЈЕ СЕ ЗАХВАТАЈУ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОРИСТЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2015. ГОДИНИ

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti povrsinskih voda, LEKTORISANO

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti povrsinskih voda, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПОВРШИНСКИХ ВОДА КОЈЕ СЕ ЗАХВАТАЈУ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОРИСТЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ

Више

Microsoft Word - inicijalni test 2013 za sajt

Microsoft Word - inicijalni test 2013 za sajt ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ шк. 13 14. Циљ Иницијални тест за ученике првог разреда Земунске гимназије организован је с циљем увида у предзнање ученика, тј.

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

Slide 1

Slide 1 Израда ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА У КОРАКА Кораци у изради ИОП 2 Прикупљају податке и формирају документацију Стручни сарадник Наставник 1 прате развој и напредовање детета ако дете не остварује очекиване

Више

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 52/11)

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 52/11) ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 52/11) Члан 2 Вредновање квалитета рада установе представља процену квалитета рада установе Члан 3 Вредновање квалитета

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15. маја Од 09 14 часова. Полагање пријемног испита за

Више

На основу члана 57. ст 1. тачка 1) и чланова Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13),, П

На основу члана 57. ст 1. тачка 1) и чланова Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13),, П На основу члана 57. ст 1. тачка 1) и чланова 107.-110. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13),, Правилника о оцењивању ученика у основном образовању

Више

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР. САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање вршњачких односа у учењу, животу и раду школе различитих активности вршњачког

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толера

План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толера План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толеранцији и одговорности за сопствене поступке свих актера

Више

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН 58. РЕПУБЛИЧКИ ЗИМСКИ СЕМИНАР ПРИПРЕМА УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ВРШЊАЧКОМ ОКРУЖЕЊУ Ивана Ковачевић Филолошки факултет Универзитет у Београду Ученици са развојним сметњама и инвалидитетом

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и П Р Е Д Л О Г На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 13/01), ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011,

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Beograd, Oktobar O KOMBINOVANOM PROGRAMU

Beograd, Oktobar O KOMBINOVANOM PROGRAMU Beograd, Oktobar 2018. O KOMBINOVANOM PROGRAMU Na osnovu člana 99 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( Sl. glasnik RS, br. 88/2017 i 27/2018 dr. zakoni), Statuta Savremene gimnazije, Školski

Више

Vode bazeni 2015, LEKTORISANO

Vode bazeni 2015, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ БАЗЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2015. ГОДИНИ 2016. Аутори извештаја: Др sc. mеd. Драгана Јовановић,

Више

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGIS

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGIS Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGISTRACIJU PREDUZEĆA NA KOSOVU U PERIODU: OKTOBAR DECEMBAR

Више

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Проглашава се Закон о изменама и допунама

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

Slide 1

Slide 1 ПЛАНИРАНИ ОБИМ СЕЛЕКЦИЈСКИХ МЕРА ЗА 2017. ГОДИНУ Планирано по Г. О. П. НАЗИВ МЕРЕ БРОЈ Селекцијска смотра 103000 Линеарна оцена првотелки 22000 Контрола млечности 60000 Контрола биковских мајки 400 Перформанс

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

Izveštaj bazeni 2013

Izveštaj bazeni 2013 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ И З В Е Ш Т А Ј О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ БАЗЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ 2014.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализ

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализ КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализа текста, познавање и примена граматичких правила,

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

ETШ: "Паја Маргановић“ Панчево

ETШ: Паја Маргановић“ Панчево ETШ: "Паја Маргановић Панчево OЦЕЊИВАЊЕ 2013/14. 1964 2014 Какве су ово оцене? Какве су ово оцене? Редовном анализом књига евиденције утврђени су пропусти у оцењивању. Најчешћи проблеми су: неправилно

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 24 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКА О ИЗМЕН

ВАНРЕДНИ БРОЈ 24 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКА О ИЗМЕН ISSN 1451-5733 ГОДИНА XII БЕОГРАД, 30.10.2017. OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 30.10.2017. 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ И СТАНДАРДИМА ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА ФУДБАЛСКОГ

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

OBRAZOVANJE ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI Sodelujoči: Brankica Kocić, spec. Samostalni savetnik Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje

OBRAZOVANJE ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI Sodelujoči: Brankica Kocić, spec. Samostalni savetnik Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje OBRAZOVANJE ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI Sodelujoči: Brankica Kocić, spec. Samostalni savetnik Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Vladimir Bojković, dipl. pravnik Samostalni

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службе

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (Службе ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Министар

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛA Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: П Р И Ј А В А З А С П Р О В О Ђ Е Њ Е Ј А В Н О Г Р А Д А 2 0 1 8 О С Н О В Н И П О Д А Ц

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА Веће другог разреда Наставни предмет обухвата следеће области: - Природни бројеви до Геометријска тела

Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА Веће другог разреда Наставни предмет обухвата следеће области: - Природни бројеви до Геометријска тела Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА - Природни бројеви до 100 - Геометријска тела и фигуре - Мерење и мере Елементи оцењивања из предмета математика: - Усвојеност наставних садржаја - Примена знања

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

На основу члана 57

На основу члана 57 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/11, 55/13 - даље: Закон) и члана чл. 39. ст. 1. т. 1. Статута Основне школе Војвода

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), министар просвете, нау

На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), министар просвете, нау На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ

Више

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGIS

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGIS Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGISTRACIJU PREDUZEĆA NA KOSOVU U PERIODU: APRIL JUN 2017.

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Kretanja_na_trzistu_rada_2018

Kretanja_na_trzistu_rada_2018 Кретања на тржишту рада у 2018. години - према Анкети о радној снази - 07.06.2019. МК 1/19 У овом извештају анализирају се кретања на тржишту рада у 2018. години. Анализа је превасходно заснована на подацима

Више

К О М Е Н Т А Р НОВИНА КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( Службени гласник Републике Србије

К О М Е Н Т А Р НОВИНА КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( Службени гласник Републике Србије К О М Е Н Т А Р НОВИНА КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2019 од 15.02.2019. године) Закон о изменама

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ Предмет правилника Члан 1 ("Сл. гласник РС", бр. 34/2019) Овим правилником утврђују се

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ Предмет правилника Члан 1 (Сл. гласник РС, бр. 34/2019) Овим правилником утврђују се ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ Предмет правилника Члан 1 ("Сл. гласник РС", бр. 34/2019) Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више