Analiza i regulatorni tretman gubitaka na distributivnim sistemima

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Analiza i regulatorni tretman gubitaka na distributivnim sistemima"

Транскрипт

1 Апстракт АНАЛИЗА И РЕГУЛАТОРНИ ТРЕТМАН ГУБИТАКА НА ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМИМА Бранка Тубин-Митровић, Агенција за енергетику Републике Србије Агенција за енергетику Републике Србије у овкиру својих редовних активности прикупља податке о пословању енергетских субјеката, а између осталих и о ма природног гаса на дистрибутивним системима. У раду су анализирани подаци за период и могући узроци за губитке на мрежама, као и утицај који имају на пословање оператора дистрибутивних система. У раду су као утицајни фактори на губитке разматрани подаци о материјалу гасовода, дужини дистрибутивне мреже, броју активних прикључака као и броју места испоруке са мерилима без температурне компензације. Како су трошкови за надокнаду губитака саставни део укупних трошкова сваког дистрибутера, износ губитака представља величину која је предмет анализе од стране Агенције за енергетику у процесу одређивања цене приступа и коришћења дистрибутивног система. У случају анализе ефикасности рада дистрибутера и њеном укључивању у процес ценовне регулације, овакве анализе добијају на значају. Кључне речи:, дистрибутивни систем ANALYSIS AND REGULATORY TREATMENT OF DISTRIBUTION SYSTEM LOSSES Abstract Anargy agency is within it`s competencies authorized to gather data about performance of energy entities, and among them information about distribution system losses. Analysis was conducted on data gathered for the period , and revealed the possible reasons for distribution system losses, as well as the consequences they cause. Factors influencing losses considered were material of pipeline, network length, number of delivery points and the metering device characteristics. Since distribution system losses constitute the distribution use of a system charge, it is the information that is under consideration of the Energy Agency when deciding on the distribution prices. In future efficiency analysis of distribution companies and its introduction in price regulation these analysis gain in importance. Key words: losses, distribution system 1. Увод Дистрибутивне гасоводне мреже служе за испоруку природног гаса крајњим купцима или другим корисницима система. Дистрибуција гаса представља природни монопол и стога је потребно регулисати је као делатност да не би дошло до злоупотребе монополског положаја. Један од фактора који утиче на цену приступа систему за дистрибуцију природног гаса коју плаћају корисници система је начин на који су третирани на систему, односно колики износ губитака се сматра за оправдан. Уколико на мрежи постоје значајни, ефикасност у обављању делатности дистрибуције је смањена а трошкови пословања су већи. Узроци за настанак губитака могу бити различити: истицање гаса, оштећење опреме, грешке у мерењу, крађа гаса и грешке у обради измерених података. Мреже на којима постоје велики представљају не само повећање трошкова коришћења конкретног дистрибутивног 1

2 система за купце прикључене на тај систем или друге кориснике система, већ могу представљати и безбедносни ризик уколико постоје значајна истицања гаса. Трошкови који настају као последица губитака се морају надокнадити. Обично су то оператори дистрибутивних система који обезбеђују количине гаса неопходне за надокнаду губитака и којима се кроз максимално одобрени приход одобравају трошкови за надокнаду губитака. Последично, кроз цену приступа систему за дистрибуцију природног гаса ове трошкове плаћају сви корисници система. Стога је у процесу одређивања цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса важно регулисати трошкове губитака на систему, како би се корисници система заштитили од тога да сносе ове трошкове у непримереном износу. Са друге стране је неопходно обезбедити и економски исплативо пословање оператора дистрибутивних система. Уобичајена регулаторна пракса је да се операторима система одобрава надокнада одређеног износа губитака, или у целости или предефинисани оправдани износ. Идентификација оправданог нивоа губитака и/или утврђивање методологије која подстиче ефикасност дистрибутивних система је један од главних задатака регулаторних тела. У различитим земљама постоји различита пракса регулације губитака и различита пракса у начину на који се одобрава надокнада губитака операторима система. 2. Међунардона регулаторна пракса у третману губитака на дистрибутивним системима Губици на дистрибутивним системима се одређују као разлика количина које дистрибутивна компанија купује и које улазе у систем, и количина које се испоручују са система односно продају крајњим купцима [1]. Још детаљнију дефиницију губитака јe дала Америчка Гасна Асоцијација (АГА) [2]: гаса су разлика количина гаса расположивог из свих извора и укупних количина које се књиговодствно воде као продате, које су за потребе рада система и потребе саме компаније. Ова разлика количина укључује истицање, разлике настале услед нетачности мерења, варијације температуре и/или притиска, и других варијабли, посебно услед неједновремености мерења. У бројним случајевима тачни узроци губитака нису прецизно познати, и некада се у извештајима дају као јединствени податак који агрегира више података.скоро идентична дефиниција је дата у [3] и поређењу са дефиницијом из [2], може се уочити да обе дефиниције наводе да нису синоним за истекли гас. Вредности за губитке често могу бити последица разних фактора од којих многи не морају уопште да буду повезани са истицањем гаса. Према извештају који је сачинио Регулаторни Одбор Енергетске Заједнице [5], оператори дистрибутивних система су одговорни за надокнаду губитака и набављају одређене количине природног гаса за њихову надокнаду. На трошкове за надокнаду губитака обично боље може да се утиче (контролабилни су) на дужи рок али не и на краћи рок, као што је нпр. регулаторни период, јер спровођење инвестиција које доводе до смањења губитака као што су нпр. замена цеви у значајнијим дужинама, захтевају дужи временски период. Када је у питању регулаторни третман губитака, у поступку регулисања цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса, начин на који их регулаторна тела укључују у максимални одобрени приход (уколико су уопште укључени) може да буде различит и то тако да трошкови надокнаде губитака буду део оперативних трошкова или посебна категорија прихода. Који год да је случај у питању, регулаторно тело има за циљ да осигура ефикасност у раду оператора дистрибутивног система на начин да не само што цени 2

3 дозвољене губитке већ и стимулише операторе система да их смањују- елиминишу комерцијалне губитке и смањују техничке губитке, а тиме и послују ефикасније. Према извештају [5], трошкови за надокнаду губитака су препознати у максималном одобреном приходу за све земље које је извештај обухватио а то су: Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Грузија, Молдавија, Србија и Украјина. У дефиницијама дистрибутивних губитака које се примењују у наведеним земљама не прави се разлика између техничких и комерцијалних губитака, тј. се рачунају као проста разлика количина које су преузете у систем и испоручене са система. У Грузији и Молдавији се користи појам нормативних (стандардизованих) техничких губитака на мрежи који по дефиницији не укључују губитке који нису техничке природе. У Украјини постоји дефиниција оперативних технолошких и нормативних губитака који такође не укључују било какве губитке који нису техничке природе. У земљама у којима се у дозвољеном приходу препознају који су виши од чисто техничких губитака, критеријуми за њихову оцену су углавном историјски подаци о ма или упоредна анализа (benchmarking). Када се одређују трошкови за надокнаду губитака који су укључени у обрачун максимално одобреног прихода, с обзиром да цене гаса варирају током времена, регулатори примењују различите набавне цене гаса, укључујући и зависне трошкове набавке и цену мрежарине за те количине. Податак о одобреним ма гаса у земљама Енергетске Заједнице које су биле предмет извештавања је приказан на слици ,07 5, ,7 BiH HRV MAK GRU MOL SRB UKR Drzave EnZ Слика 1. Одобрени ниво губитака на дистрибутивни системима у % [5] 3

4 У земљама ЕУ, актуелни ниво губитака на дистрибутивним системима је дат на слици 2. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Слика 2. Губици на дистрибутивним системима у земаљама ЕУ, [6] 3. Приступи у одређивању цене коришћења дистрибутивног система Постоји суштинска разлика у начину одређивања регулисане цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса између земаља Европске уније. Разлике у приступу постоје у зависности од тога да ли се примењује метод регулације трошкови плус или подстицајне методе регулације. У неким земљама се примењује подстицајна метода регулације, којом се гарантовани приход који оператор дистрибутивног система остварује утврђује поређењем са другим дистрибутерима (уз уважавање разлика међу њима). Ова врста конкуренције се назива benchmarking. Приликом одобравања губитака, регулатори често примењују приступ упоредне анализе података о ма (benchmarking). У овом случају регулатори пореде губитке различитих оператора система уз уважавање података о дужини и материјалу мреже, учешћу у испорученим количинама одређених група потрошње, густини потрошње и сл. На основу ових података могу се одредити оправдани за сваки од дистрибутивних система. Максимални приход се сваке године умањује за неки мали проценат како би се компанија подстакла да повећа своју ефикасност обављања делатности дистрибуције. Уколико компаније постигну ефикасност изнад предвиђене за регулаторни период, онда разлику у оствареном приходу могу да задрже за себе. Разлика у примени методологије трошкови плус или подстицајне методе регулације се одражава и на различит третман губитака на мрежи. У подстицајним методама регулације, су проблем превасходно дистрибутивне компаније. Регулисана тарифа се не коригује у зависности од губитака на мрежи, тако да већи значе и веће трошкове и последично мање приходе за дистрибутера. У условима примене регулације цена трошкови плус трошкови за надокнаду губитака треба да буду процењени од стране регулатора као прихватљиви тј. оправдани, што утиче на финансијску успешност пословања дистрибутера. 4

5 Разлике у приступу регулаторног третмана губитака се огледају и у томе што неки регулатори одобравају и комерцијалне губитке (нпр. неисправна очитавања, потрошња без мерила, крађа) док други одобравају само техничке губитке. Осим тога шта се узима у обзир као одобрени губитак, регулатори могу да одређују по којој цени ће се надокнађивати, било у тренутку одређивања цена, или услед флуктуације цена. У Србији, као нпр. и у Украјини се примењује метод регулације трошкови плус, који предвиђа да се трошкови одређују за сваки енергетски субјект, за различите дистрибутивне системе на којима обављају делатност и да се ти трошкови надокнађују путем цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса. У калкулацији ове цене се не користе стварни трошкови него трошкови одобрени од стране регулатора. У САД се државни и федерални регулатори разликују у пракси коју спроводе, али најчешће примењена пракса је да се ограниче количине губитака. Максимални дозвољени варирају од 1.41% у Атланти до 5% у Тексасу, на годишњем нивоу, мада се у неким случајевима одобравају и за дуже временске периоде. У Шпанији и Румунији је пракса утврђивања губитака истих за све дистрибутере. У Босни и Херцеговини се на пример одлука о оправданим ма доноси на основу анализе стварних губитака, упоредној анализи (benchmarking) и подацима о мрежи. У Хрватској су дозвољени на дистрибуцији 3% али је могуће одобрити и више губитке у одређеним ситуацијама. 4. Губици на дистрибутивним системима у Србији Према [7], [8], [9], [10] дистрибуиране количине природног гаса у Србији и укупни на дистрибутивним системима су приказани у табели милиона m милиона m милионa m милиона m 3 Укупнo дистрибуирано преузето из транспортног система из дистрибутивних система од производње 21, ,5% 1,4% 1,0% 1% Табела 1. Дистрибуиране количине природног гаса у периоду На дистрибутивним системима у Србији постоје веома различите остварене вредности губитака на мрежама. У Србији на годишњем нивоу по дистрибутивним мрежама варирају код неких дистрибутера и до 8,7% а код других се бележе негативне вредности губитака и до -3,8%. Подаци о ма се прикупљају у оквиру редовног извештавања Агенције за енергетику [10], као и у поступку одређивања регулисане цене приступа и коришћења дистрибутивног система у складу са Методологијом [11], којом је прописано како се одређују количине природног гаса потребне за надокнаду губитака, а односе се на оправдане губитке и рачунају се као: 5

6 Количина природног гаса потребна за надокнаду губитака у систему за дистрибуцију природног гаса у регулаторном периоду т, израчунава се према следећој формули: Гт = КИт * СГт / (1-СГт) где су: Гт количина природног гаса за надокнаду губитака (у m3) КИт количина природног гаса која се испоручује из целокупног дистрибутивног система у периоду т (у m 3 ) и СГт оправдана стопа губитака природног гаса у целокупном дистрибутивном систему у периоду т (у %). Количина природног гаса која се испоручује са целокупног дистрибутивног система једнака је збиру количина природног гаса које се испоручују купцима чији су објекти повезани на мрежу, у мреже дистрибутивних система других енергетских субјеката, произвођачима природног гаса и природног гаса за сопствену потрошњу оператора система. Количина природног гаса која се преузима у дистрибутивни систем, једнака је збиру количина природног гаса које се преузимају са повезаног транспортног система, са повезаних дистрибутивних система других енергетских субјеката и са домаћих гасних поља која су повезана на мреже оператора система. Оправдана стопа губитака природног гаса у периоду т, одређује се на основу: остварених стопа губитака природног гаса у претходне три године, анализе стања система, упоредне анализе остварених стопа губитака других оператора дистрибутивних система у земљи и окружењу (benchmarking), узимајући у обзир старост гасовода, материјал гасовода и квалитет природног гаса, као и на основу плана за смањење губитака и резултата реализованих мера за смањење губитака. Остварена годишња стопа губитака природног гаса се израчунава на основу остварених годишњих количина, дељењем разлике између укупно преузетих и укупно испоручених количина са целокупног дистрибутивног система, са укупно преузетом количином природног гаса [11]. Резултат ове разлике количина преузетих у систем и испоручених са система може бити и негативна вредност. Приликом одређивања регулисане цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса, од дистрибутера природног гаса се траже подаци о оствареним ма а за дистрибутере код којих су изнад оправданог нивоа (2%) тражи се и План за смањење губитака. Подаци о ма на дистрибутивним системима у Србији су приказани у табели 2. 6

7 Р.Б. Назив дистрибутера 2010 (%) 2011 (% ) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (% ) Преузето у ДС 2010 Преузето у ДС 2011 Преузето у ДС 2012 Преузето у ДС 2013 Преузето у ДС 2014 Место преузимања PE p < 6 bar Č p < 6 bar Č 6 p < 16 bar Ук дужина мреже (m) % Č 1 7. Октобар, Нови Kнежевац ,178,657 1,539,357 1,443,351 1,347,625 1,204,089 Д 49, , % 1,559 1, % 2 Беогас, Београд ,202,214 15,084,439 14,586,719 13,857,122 12,195,206 Т,Д 211, , % 8,394 2, % 3 Београдске електране, Н. Бг ,176,307 5,233,453 4,873,930 4,247,491 3,729,944 Д 322,160 8, , % 3,877 1, % 4 Чока, Чока , , , , ,171 Т 24,000 3, , % % 5 Други октобар, Вршац ,569,167 27,254,319 26,274,313 23,422,985 19,695,885 Т 133,055 53,315 11, , % 12, % 6 Eлгас, Сента ,363,961 2,255,242 2,162,492 1,849,755 1,442,408 Д 58, , % 1,762 1, % 7 Гас - Феромонт, Стара Пазова ,488,535 29,088,047 26,834,012 24,842,275 22,909,928 Т,Д 508, , , % 16, % 8 Гас - Рума, Рума ,252,810 16,762,087 16,356,760 15,476,981 15,244,847 Т 348, , , % 6,977 3, % 9 Гас, Бечеј ,940,987 3,045,728 2,753,194 2,663,545 2,591,733 Т,Д 192, , % 1, % 10 Гас, Темерин ,726,886 8,468,116 7,898,874 7,120,079 6,030,368 Т 255,500 11, , % 6,612 6, % 11 Градитељ, Србобран ,931,455 2,701,480 2,761,439 2,589,009 2,755,123 Д 142,400 7, , % 2,277 2, % 12 Грејање, Зрењанин ,792,472 33,201,429 30,175,854 28,208,380 24,735,035 Т,Д 53, ,100 38, , % 20,404 10, % 13 Ингас, Инђија ,401,962 17,522,413 16,602,140 16,901,607 16,174,343 Т 294,911 62, , % 9,404 3, % 14 Интерклима, Врњачка бања ,545,511 2,635,258 2,555,456 2,415,626 2,398,538 Т 98,809 4, , % % 15 Комуналац, Нови Бечеј ,589,513 2,500,747 2,171,979 2,133,775 2,304,373 Т 114,458 6, , % 2,307 2, % 16 Ковин Гас, Ковин ,214,808 12,025,499 10,429,886 10,153,688 9,745,776 Т 266,993 36,895 29, , % 3,994 2, % 17 Лозница - Гас, Лозница ,446,498 5,421,103 7,254,535 9,134,424 8,351,022 Т 125, , % 1, % 18 Нови Сад - Гас, Нови Сад ,580,214 83,896,522 75,721,244 70,357,647 60,869,635 Т,Д 2,183,571 28, ,109 2,362, % 44,684 25, % 20 Полет, Пландиште ,898,451 5,253,020 5,000,279 4,674,869 4,814,045 Т 65, ,525 30, , % 3,592 2, % 21 Ресава Гас, Свилајнац ,934,115 2,078,832 2,100,569 1,814,940 2,066,238 Д 48,220 48, % % 22 Родгас, Бачка Топола ,067,639 8,231,738 8,988,574 8,692,776 8,846,352 Т 191,697 13, , % 1,260 1, % 23 Сигас, Пожега , , , , ,719 Т 19,987 19, % % 24 Слога, Кањижа ,087,599 4,751,320 4,457,116 3,951,762 3,657,012 Т,Д 150,300 21, , % 4,013 1, % 25 Сомбор - Гас, Сомбор ,623,032 10,730,076 11,282,832 9,489,897 9,091,689 Т 155,000 17, , % 1, % 26 Србијагас, Нови Сад ,056,909,255 1,107,807,879 1,074,391, ,708, ,349,257 Т,Д 5,100,918 1,339, ,279 7,033, % 82,429 37, % 27 Срем - Гас, Ср Митр ,777,462 16,490,814 15,992,681 13,873,253 12,059,921 Т 231,010 31, , % 4,615 1, % 28 Стандард, Ада ,072,810 2,042,546 1,937,802 1,772,441 1,824,079 Т 41,939 41, % % 29 Суботицагас, Суботица ,981,271 24,493,771 24,740,038 24,481,621 23,080,325 Т 402, , % 8,822 8, % 30 Топлана Шабац, Шабац ,098,091 3,882,613 3,712,315 3,527,633 2,941,844 Д 161,927 8, , % 2, % 31 Ужице-гас, Ужице , ,985 3,304,716 5,117,239 5,130,946 Д 120, , % % 32 Врбас Гас, Врбас ,394,185 9,214,305 7,838,523 5,729,332 5,171,918 Т 172,264 10, , % 1, % 33 Yugоrоsgaz, Београд ,447,256 40,442,824 42,558,307 42,566, ,581,399 Т,Д 256,019 40, , % % Број актив. прикључака број мерила без т комп. % мерача без корекције Табела 2. Подаци о дистрибутерима гаса у Србији за период

8 У табели 2. могу да се уоче дистрибутери који имају губитке стално, они који имају негативне губитке- стално, они који су имали негативне губитке који полако прелазе у позивитне губитке и они којима од године до године варирају, а код неких се и смањују, на пример код дистрибутера који се позабавио проблемом крађе гаса. Узроци за губитке на дистрибутивним системима у Србији се могу дефинисати као: - истицање гаса на мрежи, посебно на старим дистрибутивним мрежама са велеким процентуалним учешћем челичне мреже у укупној дужини мреже, - број мерних уређаја без температурне компензације, - разлика у тачности мерења- идентификована су места преузимања дистрибутера од транспортера или дистрибутера, при чему постоје процене да разлика у тачности мерача на транспорту и мерења на дистрибуцији може да доведе до разлике измерених вредности од 1,5%, а евентуално испадање из мерног опсега мерача може да се деси због значајних промена у количинама; отворено је питање каква је класа тачности мерача на местима примопредаје дистрибуција-дистрибуција, - неовлашћена потрошња- о овоме нема података из процеса редовног извештавања Агенције за енергетику јер таква евиденција није ни предвиђена; ови подаци се приликом даљих истраживања могу тражити додатно од оператора система, - пражњење мреже због прикључења или запрљаности, истицање гаса у КМРС-овима (кућним мерно регулационим сетовима), старост мерача односно да ли су и када баждарени су подаци којима Агенција за енеретику не располаже а могу да буду од утицаја на губитке, као и да ли је и када последњи пут прегледана мрежа детекторима за гас. У истраживању [12] већина истицања гаса је детектована на спојевима цеви, и то на спојевима између гасоводне мреже и прикључних гасовода. Стога податак о броју места испоруке тј. броју прикључака може представљати зачајан индикатор да се на мрежама са више прикључака може очекивати и већи број места истицања. Проблем великих губитака се своди на два случаја, или је у питању челична мрежа на којој постоје истицања или је у питању проблем неадекватног мерења на излазима са дистрибутивног система код осталих. Отворено питање тачности мерења на улазу у дистрибутивне системе се често сматра узроком негативних вредности за губитке који се јављају на pojeдиним дистрибутивним системима. Осим оператора дистрибутивних система који имају велике губитке има и оних који стално имају негативне губитке гаса за које би се могло проверавати каква су мерила на примопредаји између оператора дистрибутивног система и узводног оператора система. Такође постоје и дистрибутери са новим мрежама код којих постоји тренд пораста губитака. Код њих би се такође могло проверавати каква су мерила на примопредаји између њих и узводног оператора система. 5. Закључак Приликом анализе губитака која се спроводи приликом одобравања цена приступа систему за дистрибуцију, осим ситуације која је у пракси позната и односи се на одређени, некада не мали проценат губитака, пожељно би било обратити пажњу на операторе система који имају константно негативне губитке (7 дистрибутера), као и на операторе система код којих је 8

9 приметан тренд пораста губитака (4 оператора система) и даље испитати мерења на примопредаји са узводним оператором као и затражити од оператора дистрибутивног система образложење за овакве податке, пошто се до сада углавном тражио план за смањење губитака, а негативне вредности губитака гаса се нису образлагале. Код оператора дистрибутивног система са значајним ма који постоје из године у годину, могло би се дефинисати да се приликом анализе губитака траже детаљнији подаци о ма односно да се прикупљају и подаци о детаљнијој структури губитака. То би значило размотрити могућност прикупљања података о уоченом неовлашћено преузетом гасу, роковима баждарења мерних уређаја и прегледу трасе гасовода гасним детекторима ради уочавања истицања гаса. О неовлашћеној потрошњи нема података из процеса редовног извештавања Агенције за енергетику јер таква евиденција није ни предвиђена, па би се ови подаци приликом даљих анализа губитака на дистрибутивним системима могли тражити додатно од оператора дистрибутивних система Иако се на дужем временском хоризонту може сматрати да се ефекти неједновремености очитавања анулирају, када се посматра обједињено више периода очитавања, у наредном периоду би требало водити рачуна о једновремености очитавања на улазима и излазима из система и другим околностима које доводе до разлика између преузетих и испоручених количина на месечном, односно годишњем нивоу, како би се направила адекватна база података о ма, потребна за даље планирање и израду Планова за смањење губитака. Уколико би се обрачунски период утврдио Уредбом о општим условима испоруке природног гаса, могла би се разлике у количинама настале због неједновременог очитавања умањити. У случају примене подстицајних метода регулације, дитрибутери би били мотивисани да предузимају инвестиције које имају за циљ смањење губитака на прихватљив ниво. Литература [1] Poglavlje 5 (Unaccounted for Gas) in: U.S. Department of Transportation, Research and Special Programs Administration, Office of Pipeline Safety, Guidance Manual for Operators of Small Natural Gas Systems (June 2002 Edition), June 3, 2002, [2] definicija gubitaka, AGA website at: [3] definicija gubitaka, PHMSA website at: [4] National Regulatory Research Institute, Lost and Unaccounted-for Gas: Practices of State Utility Commissions, Report No , Jun 2013, [5] 8C06338.PDF [6] Accounting for gas distribution losses, German Advisory Group, Institute fir Economic Reasearch and Policy Consulting, Berlin, 2015 [7] 9

10 [8] [9] [10] [11] Informacioni kod, Agencija za energetiku Republike Srbije, [12] Metodologija za određivanje cene pritupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, Agencija za energetiku Republike Srbije, 25_Metodologija%20distribucija%20GAS%20SG% pdf [13] Improving Methane Emission Estimates for Natural Gas Distribution Companies, Phase II PE Pipes, Gas Technology Institute, Des Plaines, Illinois, Novembar

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: 25.03.2016. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Више

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12 На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (2) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, a у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11 - исправка),

Више

Slide 1

Slide 1 ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ И ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1 КЉУЧНИ ЧИНИОЦИ тржишта топлотне енергије Законска регулатива и легислатива РЕПУБЛИЧКИ НИВО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Више

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални Број: 18/2009-D-02ILt Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални директор Народног Фронта 12 21000 Нови Сад факс: 021/481

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП Полет,Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу Број: 351!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева 15 26360 Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система

Више

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК O МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ ИЛИ

Више

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред Број: З44/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011..Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун природног гаса

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-. ЈП Елгас, Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011.,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша 37 24400 Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за

Више

А

А Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ГРАД КИКИНДА Комисија за јавну набавку Број: V-404-1/2016-56 Дана: 01.09.2016. године К и к и н д а На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Број: 15/ Датум: "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо

Број: 15/ Датум: гас - Феромонт а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Број: 15/2011-0-02 Датум: 21.03.2011. "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 23 300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на предлог Одлуке о утврђивању цена за приступ

Више

Katalog propisa 2018

Katalog propisa 2018 Prečišćeni tekst Uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije obuhvata sljedeće propise: 1. Uredba o tarifnom

Више

IzmenaMetNafta

IzmenaMetNafta На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru s

Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru s Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od 30.12.2014. Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (

Више

Број: З Д-02 Датум: ЈП "Гас - Рума", Рума ЈНА Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђи

Број: З Д-02 Датум: ЈП Гас - Рума, Рума ЈНА Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђи Број: З2212011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ЈП "Гас - Рума", Рума ЈНА 136 22400 Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Број: З46!2011-Д-02 Датум: Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас" д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а

Број: З46!2011-Д-02 Датум: Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а Број: З46!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас" д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а 11000 Београд Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Razvoj distributivnih sistema Međunarodno iskustvo i postojeće stanje u Bosni i Hercegovini 14.03.2019., Goran Frančić (DNV GL) Razvoj distributivnih sistema za gas u Hrvatskoj Pregled razvoja distribucije

Више

Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс:

Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: YUGOROSGAZ а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс: Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: 13.09.2011. "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О 11000 Београд факс: 011/321 6688 Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици (Службени гласник РС, број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 379. седници

Више

Објављено у Службеном гласнику БиХ број 61/14, од На основу члана 4.2. и 4.8. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне

Објављено у Службеном гласнику БиХ број 61/14, од На основу члана 4.2. и 4.8. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне Објављено у Службеном гласнику БиХ број 61/14, од 05.08.2014. На основу члана 4.2. и 4.8. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини ( Службени гласник БиХ,

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Microsoft Word - Odluka o uslovima i nacinu snabdevanja toplotnom energijom.doc

Microsoft Word - Odluka o uslovima i nacinu snabdevanja toplotnom energijom.doc На основу члана 145. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/2004), члана 13. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број 16/97 и 42/98), и члана 37. Статута Града Ниша ( Службени

Више

AERS_IzvestajORadu2009-FinansijskiPlan2010

AERS_IzvestajORadu2009-FinansijskiPlan2010 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (01. јануар 31. децембар 2009. године) Београд, март 2010. године 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Основни подаци о Агенцији Агенција за енергетику Републике Србије

Више

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Гас - Феромонт а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст Број: 749/2008-0-02/з Датум: 04.02.2009. RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 22300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

UŠTEDA U POTROŠNJI GORIVA I EL.ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA SAVING IN EXPENDITURE OF FUEL AND ELECTRIC ENERGY IN DISTRICT HEATING SYSTEM

UŠTEDA U POTROŠNJI  GORIVA I EL.ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA  SAVING IN EXPENDITURE OF FUEL AND ELECTRIC ENERGY IN DISTRICT HEATING SYSTEM UŠTEDA U POTROŠNJI GORIVA I EL. ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA SAVING IN EXPENDITURE OF FUEL AND ELECTRIC ENERGY IN DISTRICT HEATING SYSTEMS Autor: Dragan Šoškić, dipl.maš.ing, JP Toplifikacija,Lazarevac,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 18. НОВА ВАРОШ, 10. ОКТОБАР ГОДИНЕ На основу члана 361. став 1. Закона о енер

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 18. НОВА ВАРОШ, 10. ОКТОБАР ГОДИНЕ На основу члана 361. став 1. Закона о енер СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 18. НОВА ВАРОШ, 10. ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ На основу члана 361. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС бр. 145/2014), члана 20.

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik

Microsoft Word - 1 Pravilnik РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК О ТАРИФНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ И ТАРИФНОМ СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ

Више

Dokument u pravilnom formatu

Dokument u pravilnom formatu Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 104/11, od 28.12.2011. Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (

Више

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП Стандард, Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило ~RS Број: 771/2008-0-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра 1 24430 Ада Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

Metodologija distribucija EE SG pdf

Metodologija distribucija EE SG pdf На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (4) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, а у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11 исправка и

Више

Microsoft PowerPoint - MNE EBRD RES Montengro workshop~Task 6~v2a.ppt

Microsoft PowerPoint - MNE EBRD RES Montengro workshop~Task 6~v2a.ppt Program podrške direktnom finansiranju projekata održive energije za Zapadni Balkan: Jačanje institucionalnih kapaciteta Obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori Pristup mreži i naknade Duncan Wilson ECONOMIC

Више

Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENC

Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENC Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENCA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE

Више

ДОПУНA ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА У Правилима о раду дистрибутивног система ( Службени гласник РС, број 8/10), у Поглављу 6. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИ

ДОПУНA ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА У Правилима о раду дистрибутивног система ( Службени гласник РС, број 8/10), у Поглављу 6. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИ ДОПУНA ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА У Правилима о раду дистрибутивног система ( Службени гласник РС, број 8/10), у Поглављу 6. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, после тачке 6.15.3. на крају, додаје

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП Грејање 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб 23000 3рењанин Поштовани,. у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Microsoft Word Trifni sistem doc

Microsoft Word Trifni sistem doc На основу члана 178. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11-исправка и 93/12), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник Републике Србије, број 129/07), и члана

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-15477-LOC-1/2019 Заводни број: 05-353-119/2019

Више

Microsoft Word - Predmet 6-Primjena upravljackog racunovodstva maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 6-Primjena upravljackog racunovodstva maj 2019 RJESENJE I ТЕСТ ПIТАЊА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 6: ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ

Више

Slide 1

Slide 1 Najbolji primeri iz prakse Smanjenje uticaja na životnu sredinu Ukupni efekti preduzetih mera na godišnjem nivou: Smanjenje troškova: 113.000 Smanjenje pređenog puta: 66.000 milja Smanjenje emisije CO

Више

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ( Мала потрошњадомаћинства и 1.984,39 Мала потрошња-остали

Више

Број: /14 Датум: Београд На основу чл. 8. став 1. тачка 1) и 11. став 1. тачка 2) Закона о електронским комуникацијама ( Служб

Број: /14 Датум: Београд На основу чл. 8. став 1. тачка 1) и 11. став 1. тачка 2) Закона о електронским комуникацијама ( Служб Број: 1-03-021-146/14 Датум: 25.12.2014. Београд На основу чл. 8. став 1. тачка 1) и 11. став 1. тачка 2) Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10, 60/13 - УС и 62/14), Споразума

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту:

Више

Tehničko rešenje: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije tipska oznaka MM2 R

Tehničko rešenje: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije tipska oznaka MM2 R Tehničko rešenje: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije tipska oznaka MM2 Rukovodilac projekta: Vladimir Vujičić Odgovorno lice:

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

Energetski akcioni plan Varvarin

Energetski akcioni plan Varvarin NACRT PLAN ENERGETSKOG RAZVOJA OPŠTINE VARVARIN OD 2015. DO 2025. GODINE Prioritet 1. Unapredjenje upravljanje energetskim sektorom Strateški cilj1: Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u javnom

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

18_cigre_Harmonizacija_Zlatibor_07Jun2017 [Read-Only] [Compatibility Mode]

18_cigre_Harmonizacija_Zlatibor_07Jun2017 [Read-Only] [Compatibility Mode] Студијски комитет Ц-5: Тржиште електричне енергије и регулација Ц5-18 УЛОГА РЕГУЛАТОРА У ХАРМОНИЗАЦИЈИ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРЕНОСНОГ КАПАЦИТЕТА У РЕГИОНУ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ Robert

Више

_MetodologijaPrikljucakEEPreciscenTekst.pdf

_MetodologijaPrikljucakEEPreciscenTekst.pdf ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ МЕТОДОЛОГИЈЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА НА СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Пречишћен текст обухвата: 1. Методологију о критеријумима и начину

Више

Microsoft Word - 4,5.docx

Microsoft Word - 4,5.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ СЛ. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА За набавку добара

Више

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЕЛЕКТРОСРБИЈА  Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире Број: 552!2009-Д-02 Датум: 14.12.2009. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, директор Димитрија Туцовића бр. 5 36000 Краљево Поштовани,

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-32461-LOC-1/2018 Заводни број:

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Комисија за јавну набавку Број: /2018 Ириг, године Тел.022/ , 400

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Комисија за јавну набавку Број: /2018 Ириг, године Тел.022/ , 400 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Комисија за јавну набавку Број:01-404-12/2018 Ириг, 23.04.2018.године Тел.022/400-609, 400-600 Фах:022/462-035 На основу члана 63. Закона о јавним

Више

Odluka i metodologija za prikljucak-elektricna energija

Odluka i metodologija za prikljucak-elektricna energija На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (9), става 2. тачка 3) истог члана, а у вези са чланом 132. став 3, и члана 45. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11- испр.),

Више

Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев

Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЈУГОИСТОК, НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев Број: 463/201 О-Д-02 Датум: 27.12.2010. J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш Поштовани, У прилогу

Више

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА ЈКП ЧОКА јануар 2015

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА ЈКП ЧОКА јануар 2015 ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА ЈКП ЧОКА јануар 2015 САДРЖАЈ: ПОГЛАВЉЕ 1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ... 4 1.3.1. Ћириличне скраћенице... 5 1.3.2. Латиничне скраћенице... 6 ПОГЛАВЉЕ 2. НАЧИН ПЛАНИРАЊА

Више

Prezentacija-Program-razvoja-sporta-za-sve-u-Vojvodini

Prezentacija-Program-razvoja-sporta-za-sve-u-Vojvodini PROGRAM RAZVOJA SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI 2017-2020 Generalni sekretar Olivera Jovanović član Stručnog odbora Aleksandar Božić Kopaonik, 21-25. mart 2018. godine DOBRODOŠLI! Budi aktivan, budi zdrav!

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation USAID Investiranje u sektor energije - EIA Status projekata diversifikacije snabdijevanja prirodnim gasom u BiH Konferencija - Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini Fahrudin Kulić

Више

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА Ознака: Верзија/датум усвајања: Страна/укупно страна 1.0 / /54 ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТ

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА Ознака: Верзија/датум усвајања: Страна/укупно страна 1.0 / /54 ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТ ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА Ознака: Верзија/датум усвајања: Страна/укупно страна 1.0 /8.12.2014 1/54 ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА YUGOROSGAZ A.D. Верзија

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Више

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019.

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. 2 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Извјештај

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation dr Branislava Lepotić Kovačević, dipl.prav. PRAVNI ASPEKTI INVESTICIJA U KORIŠĆENJE BIOMASE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA U REPUBLICI SRBIJI Korišćenje obnovljivih izvora energije Izvori prava za podsticaje

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

TEH_Godisnjak2018_web1

TEH_Godisnjak2018_web1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 218 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

Z-15-85

Z-15-85 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Више

sc on ntb and tbt

sc on ntb and tbt BOSNIA AND HERZEGOVINA MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS Perspektive održivih energetskih rješenja za bosanskohercegovačke gradove ERMINA SALKIČEVIĆ DIZDAREVIĆ, ZAMJENICA MINISTRA VANJSKE

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 Именовано тело број И

Више

На основу чл. 17. став 1. и 97. став 1. тачка 4), а у вези са чланом 15. Закона о енергетици ( Службени гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр. 93/12 и 124/

На основу чл. 17. став 1. и 97. став 1. тачка 4), а у вези са чланом 15. Закона о енергетици ( Службени гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр. 93/12 и 124/ На основу чл. 17. став 1. и 97. став 1. тачка 4), а у вези са чланом 15. Закона о енергетици ( Службени гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр. 93/12 и 124/12) и члана 64. Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

Microsoft PowerPoint - vezbe 4. Merenja u telekomunikacionim mrežama

Microsoft PowerPoint - vezbe 4. Merenja u telekomunikacionim mrežama Merenja u telekomunikacionim mrežama Merenja telefonskog saobraćaja Primer 1 - TCBH Na osnovu najviših vrednosti intenziteta saobraćaja datih za 20 mernih dana (tabela), pomoću metode TCBH, pronaći čas

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

Seminar Novi zakonodavni okvir za elektroenergetski sektor

Seminar Novi zakonodavni okvir za elektroenergetski sektor Seminar TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA RAZINI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, mag.ing.el. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb,

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 202-44-00, телефакс: (011) 21-81-668 Именовано тело број И

Више

Z-19-39

Z-19-39 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу члана 9. став 1. и члана 12. Закона о метрологији (

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2015. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet Kragujevac University of Kragujevac Faculty of Mechanical Engineering Kragujevac IMPROVING MUNICIPAL SYSTEM FOR SOLID WASTE MANAGEMENT USING GIS-TEHNIQUES AND

Више