KOMUNIKACIJSKI PLAN Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za Europska unija Zajedno do fondova EU Europskih struk

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KOMUNIKACIJSKI PLAN Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za Europska unija Zajedno do fondova EU Europskih struk"

Транскрипт

1 KOMUNIKACIJSKI PLAN Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za Europska unija Zajedno do fondova EU Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za

2 2 KOMUNIKACIJSKI PLAN

3 SADRŽAJ UVOD 4 UPRAVLJANJE I PROVEDBA 5 3. SVRHA I CILJEVI KOMUNIKACIJSKOG PLANA 6 4. KOMUNIKACIJSKI ALATI I PRISTUPI 7 5. CILJNE SKUPINE 8 6. INDIKATORI USPJEŠNOSTI 9 7. PRIKAZ KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI S VREMENSKIM RASPOREDOM 10 Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za

4 UVOD Strategijom Europa 2020 formulirala se potreba za sinergijom i integracijom svih financijskih instrumenata u svrhu postizanja zajedničkih strateških ciljeva definiranih na razini cijele Europske unije. U cilju postizanja maksimalnog učinka, potrebno je jednak pristup primijeniti i na proces komunikacije, informiranja i vidljivosti vezano uz sve aspekte tih instrumenata. Logika komplementarnosti različitih instrumenata stvara izazove snažnijeg zajedničkog planiranja i koordinacije te usklađivanja komunikacijskih ciljeva i aktivnosti odnosno informiranja građana o svim dostupnim mogućnostima bez obzira na izvor financiranja. Financijskim razdobljem Republika Hrvatska je na raspolaganje dobila 10,6 milijardi eura, što su sredstva veća nego ikad prije, te je komunikacijski izazov, predstaviti i informirati o značajnim mogućnostima europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, u smislu odabira najučinkovitijeg pristupa koji će omogućiti da željene poruke i informacije dosegnu sve ciljane skupine. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao nacionalni koordinator komunikacijskih aktivnosti za ESI fondove izradilo je Komunikacijsku strategiju ESI fondova za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Komunikacijska strategija) odnosno sveobuhvatan strateški dokument koji definira zajedničke poruke, ciljeve i rezultate za sve ESI fondove za razdoblje te postavlja okvir za komunikaciju u pogledu informiranja javnosti o mogućnostima financiranja i rezultatima u okviru pojedinih (operativnih) programa. Na temelju Komunikacijske strategije, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Komunikacijski plan ESI fondova za Republiku Hrvatsku za godinu (u daljnjem tekstu: Komunikacijski plan) koji definira komunikacijske aktivnosti i mjere informiranja koje će doprinijeti ostvarenju općih i specifičnih ciljeva Komunikacijske strategije. Učinkovito informiranje javnosti o mogućnostima u okviru financijske perspektive uz predstavljanje rezultata korištenja sredstava kao i suradnju svih partnerskih institucija uključenih u provedbu operativnih programa doprinijet će većoj apsorpciji sredstava iz ESI fondova i time stvoriti preduvjete za daljnji napredak i brži gospodarski rast Republike Hrvatske. 4 KOMUNIKACIJSKI PLAN

5 UPRAVLJANJE I PROVEDBA Pravila vezana uz informiranje i komunikaciju o provedbi kohezijske politike Europske unije, njenim ciljevima i postignućima, utvrđena su Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 1 srpnja (SL L 347, , u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013). Također, odredbe koje se odnose na informiranje i komunikaciju propisane su Uredbom Komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih postupaka za prijenos programskih doprinosa i upravljanje njima, izvješćivanja o financijskim instrumentima, tehničkih obilježja mjera informiranja i komunikacije za operacije te sustava evidentiranja i pohranjivanja podataka (SL L 223/7, , u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba (EU) br. 821/2014). Sveobuhvatna Komunikacijska strategija razvijena je na temelju koordiniranog komunikacijskog pristupa na razini svih ESI fondova za razdoblje postavljenog Partnerskim sporazumom, za koji je odgovorno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao središnje tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju sustava upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova u Republici Hrvatskoj. Komunikacijska strategija također predstavlja opći okvir za izradu komunikacijskih strategija odnosno godišnjih komunikacijskih planova za razdoblje na razini upravljačkih tijela odnosno (operativnih) programa - OP Konkurentnost i kohezija, OP Učinkoviti ljudski potencijali, Program ruralnoga razvoja i OP za pomorstvo i ribarstvo. U svrhu ostvarivanja ciljeva Komunikacijske strategije, pojedinačne komunikacijske strategije za pojedine programe razrađuju mjere koje će doprinijeti ispunjavanju općih i specifičnih komunikacijskih ciljeva u svrhu doprinosa ispunjenju ciljeva definiranim u pojedinim (operativnim) programima. Te aktivnosti u nadležnosti su upravljačkih tijela, a detaljno su razrađene u godišnjim komunikacijskim planovima upravljačkih tijela koji uključuju elemente kao što su ciljne skupine, indikativan vremenski slijed aktivnosti, proračun za provedbu komunikacijskih planova, mehanizme upravljanja i provedbe te praćenje i evaluaciju provedenih aktivnosti. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Koordinacijskog tijela za informativnoobrazovne aktivnosti o ESI fondovima u suradnji s Upravljačkim tijelima pojedinih operativnih programa, pripadajućim posredničkim tijelima i regionalnim koordinatorima te ostalim partnerima na lokalnoj i regionalnoj razini, provodi aktivnosti informiranja i komunikacije za ESI fondove u skladu s Komunikacijskom strategijom. Komunikacijski plan za godinu, čija su ukupna sredstva 12 milijuna kuna, definira aktivnosti kojima će Koordinacijsko tijelo u suradnji s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova podizati svijesti i promicati mogućnosti, ulogu i dosadašnja postignuća odnosno rezultate Kohezijske politike i ESI fondova. Koordinacijsko tijelo planira zajedničke komunikacijske aktivnosti na razini cijelog sustava ESI fondova, koje će provoditi u suradnji s ostalim (upravljačkim) tijelima, dok aktivnosti koje su usko povezane s provedbom određenog operativnog programa planiraju upravljačka tijela zajedno s provedbenim tijelima koja su uključena u provedbu određenog (operativnog) programa. Na razini projekata, korisnici su odgovorni za planiranje i provedbu komunikacijskih aktivnosti u okviru svojih projekata, a sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, dužni su sudjelovati u informativnim aktivnostima na zahtjev posredničkog tijela odnosno drugih tijela u sustavu. Svrha ovakvog sustava informiranja i komunikacije je koordinacija, povezivanje i usklađivanje svih aktivnosti različitih institucija u sustavu upravljanja i kontrole u cilju boljeg i učinkovitijeg korištenja te informiranja o mogućnostima i rezultatima vezano uz sredstva Europske unije. Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za

6 3. SVRHA I CILJEVI KOMUNIKACIJSKOG PLANA Komunikacijski plan definiran je u skladu s općim i specifičnim ciljevima utvrđenima u Komunikacijskoj strategiji. Glavni cilj Godišnjeg komunikacijskog plana za godinu je predstavljanje pozitivnih učinaka Kohezijske politike i ESI fondova, osiguravanjem najveće moguće razine vidljivosti ESI fondova i uspješnih primjera projekata financiranih sredstvima Europske unije. Kontinuirano provođenje mjera komunikacije i informiranja o mogućnostima ESI fondova, rezultiralo je većom osviještenosti građana pa je tako u posljednje dvije godine postotak ugovorenih sredstava značajno porastao. Kako bi se ovaj pozitivan trend nastavio i kako bi se potencijalne korisnike i korisnike dodatno motiviralo na korištenje financijskih sredstava koja su na raspolaganju, nužno je nastaviti s intenzivnim komunikacijskim aktivnostima u području ESI fondova. Svrha komunikacijskih aktivnosti u godini bit će stoga daljnje podizanje javne svijesti o mogućnostima financiranja putem ESI fondova u području razvoja poduzetništva, poticanja gospodarstva i stvaranja kvalitetnih radnih mjesta, ali uz snažnije isticanje dosadašnjih postignuća, rezultata i pozitivnih učinaka ESI fondova i Kohezijske politike općenito. Tako će se u ovim završnim godinama aktualnog financijskog razdoblja komunikacijske aktivnosti usmjeriti na upoznavanje javnosti s brojnim pozitivnim primjerima korištenja sredstava iz ESI fondova te realizacijom projekata u sektorima poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva poduzetništva, prometa, energetike, zaštite okoliša, zdravstva, kao i poticanju zapošljavanja, borbe protiv siromaštva, socijalnog poduzetništva i drugih, koji su utjecali i dalje utječu na poboljšanje kvalitete života građana. 3. Ciljevi Komunikacijskog plana Informiranje javnosti o rezultatima i mogućnostima korištenja ESI fondova u razdoblju u svrhu učinkovitije apsorpcije sredstava i osiguranje transparentnosti upravljanja i provedbe programa, njihovih rezultata i primjera dobre prakse. Povećanje znanja i kapaciteta potencijalnih korisnika/korisnika na lokalnoj i regionalnoj razini o mogućnostima financiranja, načinu apliciranja, kriterijima odabira te pripreme i provedbe projekata u okviru operativnih programa. 3. Promicanje jedinstvenog pristupa i usklađivanje komunikacijskih aktivnosti te jačanje kapaciteta institucija u sustavu ESI fondova. 3. Glavne komunikacijske aktivnosti ovogodišnjeg Komunikacijskog plana implementacija informativnih, promotivnih, obrazovnih i medijskih kampanja, organiziranje promotivnih događanja i konferencija te izrada promotivnih materijala, daljnji razvoj i unaprjeđenje središnjeg informativnog portala/internet stranica o ESI fondovima i aplikacije za mobilne telefone EUfondovi, informativne i promotivne aktivnosti na društvenim mrežama, jačanje vizualnog aspekta ESI fondova kroz uporabu jedinstvenog logotipa za programsko razdoblje , organizacija i provođenje seminara, radionica i edukacija (konzultacije, savjetovanja) te izradu informativnih materijala za potencijalne korisnike i korisnike. 6 KOMUNIKACIJSKI PLAN

7 4. KOMUNIKACIJSKI ALATI I PRISTUPI Izbor odgovarajućeg komunikacijskog pristupa i alata osigurava da se poruka prenese na najučinkovitiji i najkraći način do određene ciljne skupine. Također, korištenje pravog komunikacijskog alata omogućava dvosmjernu komunikaciju koja je usmjerena na ostvarivanje ciljeva postavljenih komunikacijskom strategijom te postizanje rezultata koji doprinose većoj apsorpciji sredstava. Pristup usmjeren prema informiranju opće javnosti / potencijalnim korisnicima i korisnicima/ prenositeljima informacija / donositeljima odluka: Informiranje o mogućnostima i rezultatima fondova putem medijskih i informativnih kampanja, Maksimalno korištenje vizualnog identiteta ESI fondova u zajedničkim komunikacijskim aktivnostima i centralizirano komuniciranje poruka neovisno o izvoru financiranja, Informativni događaji, konferencije i drugi oblici direktne komunikacije kao što su konferencije za medije, terenski posjeti, okrugli stolovi i seminari, Informiranje putem internetskog portala internetskih stranica tijela u sustavu i aplikacije za mobilne telefone EUfondovi, Prezentacija informacija na jasan i razumljiv način (bez tehničkih naziva i kratica), Osiguranje lakog pristupa informacijama i podacima te primjerenog pristupa za osobe s invaliditetom, Suradnja s partnerima uključenima u provođenje Partnerskog sporazuma, Komunikacijske aktivnosti usmjerene na potencijalne korisnike i korisnike u cilju ojačavanja njihovih znanja i kapaciteta za uspješnije apliciranje na pozive odnosno provedbu projekata, Informiranje o postupcima dodjela sredstava, načinima apliciranja te ostalim relevantnim informacijama na lako dostupan način i koje su prilagođene pojedinim ciljnim skupinama potencijalnih korisnika i korisnika Komuniciranje mogućnosti, ciljeva i procedura određenog programa putem web portala, informativnih događaja, konferencija, info dana i slično Seminari/radionice i tehnička potpora u provedbi projekta i njegovoj komunikaciji, Povećanje vidljivosti kroz jasne i standardizirane upute i informacije te pružanje uputa/smjernica za poštivanje pravila vezano uz informiranje i komunikaciju, Suradnja s prenositeljima informacija i partnerima u svrhu diseminacije informacija, Prilagodba informacija osobama s invaliditetom i drugim osjetljivim osobama, Korištenje pozitivnih primjera prakse i osobnih priča korisnika, Jasna podjela zadataka u sustavu informiranja i komunikacije i koordiniranje mreže osoba za informiranje i komunikaciju, Interni seminari/radionice i potpora za jačanje kapaciteta, Preporuke za razvijanje komunikacije vezane uz internetske stranice i društvene mreže, Zajednički komunikacijski alati (Sharepoint platforma). Detaljnija razrada komunikacijskih pristupa i alata definirana je u komunikacijskim strategijama odnosno komunikacijskim planovima na razini svakog pojedinog (operativnog) programa. Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za

8 5. CILJNE SKUPINE Mjere informiranja i komunikacije o mogućnostima, pozitivnim učincima Kohezijske politike i ESI fondova usmjerene su i prilagođene sljedećim ciljnim skupinama: općoj javnosti, potencijalnim korisnicima i korisnicima, regionalnim koordinatorima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i ostalim partnerima na regionalnoj i lokalnoj razini, tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, medijima, prenositeljima informacija, donosiocima odluka, tijelima Europske komisije i relevantnim odborima za praćenje. 8 KOMUNIKACIJSKI PLAN

9 6. INDIKATORI USPJEŠNOSTI Ispunjenje ciljeva i uspješnost provedenih komunikacijskih mjera iz Komunikacijskog plana prati se kroz mjerljive indikatore uspjeha. Praćenjem indikatora će se pokazati uspješnost provedenih komunikacijskih i informativnih aktivnosti, odnosno prikupiti podaci o posjećenosti određenog događanja, medijskoj pokrivenosti, kao i informacije o tome jesu li poruke primljene te u kojoj mjeri su sudionici odnosno ciljna skupina kojoj je aktivnost bila namijenjena povećali razinu osviještenosti i informiranosti o određenoj temi i ESI fondovima općenito. Navedeni podaci mjeriti će se brojem posjetitelja na pojedinom događaju, analizom evaluacijskih listića, brojem objava i medijskih reportaža, brojem posjetitelja na internetskom portalu i društvenim mrežama, brojem novih korisnika aplikacije za mobilne telefone EUfondovi i slično. Učinkovito provedene mjere informiranja i komunikacije tijekom godine doprinijet će povećanoj razini svijesti o pozitivnim učincima ESI fondova i Kohezijske politike te uspješnim projektima financiranim sredstvima Europske unije na razini svih ciljnih skupina, ali i boljoj dostupnosti informacija o mogućnostima i prednostima ESI fondova među potencijalnim korisnicima i korisnicima, pozitivnijoj percepciji o transparentnosti institucija i procesa vezanih uz korištenje fondova EU te povećanoj razini znanja i dostupnosti informacija na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a sve s ciljem da se što veći broj građana upozna s važnom ulogom i brojnim mogućnostima koje ESI fondovi pružaju u gospodarskom napretku, ujednačenom i održivom razvoju svih krajeva Republike Hrvatske i stvaranju novih radnih mjesta. Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za

10 PRIKAZ KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI S VREMENSKIM RASPOREDOM Komunikacijska aktivnost Kratki opis Unaprjeđenje središnjeg internetskog portala Nadogradnja i unaprjeđivanje internetske stranice radi lakše preglednosti i boljeg korisničkog iskustva Izrada sadržaja za internetsku stranicu Kreiranje informativnog i edukativnog sadržaja za internetsku stranicu Unaprjeđenje aplikacije za mobilne telefone EUfondovi Oglašavanje, praćenje i analiza sadržaja na društvenim mrežama Izrada i distribucija Newsletter-a Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU Snimanje i produkcija audio-video priloga o EU fondovima za potrebe informativno-edukativnih događanja, medijskih kampanja i internetskih portala Konferencija EU za mlade Nadogradnja postojeće mobilne aplikacije radi lakše preglednosti i boljeg korisničkog iskustva Oglašavanjem na društvenim mrežama promovirat će se i dalje aktualne mogućnosti i dosadašnji rezultati korištenja sredstava iz ESI fondova te aktivnosti koje promoviraju rad Ministarstva regionalnoga razvoja i fondove Europske unije Newsletter omogućava široku distribuciju informacija o aktualnostima u području ESI fondova te daje pretplatnicima pregled aktualnih natječaja Projektom se informira studentsku populaciju o svim aspektima korištenja ESI fondova te osvještava studente o važnosti i dosadašnjim rezultatima Kohezijske politike i fondova EU kao jednog od najznačajnijih izvora financiranja brojnih razvojnih projekata Snimanje promotivnih spotova za televizijske i radio kampanje te kampanje na društvenim mrežama o dosadašnjim rezultatima i pozitivnim učincima ESI fondova Konferencija se održava u sklopu LEAP summita, najveće međunarodne konferencija za mlade. Konferencija EU za mlade pobliže upoznaje mlade s mogućnostima iz ESI fondova i EU programa Oglašavanje u medijima i vanjsko oglašavanje Zakup oglasnog prostora na televizijskim i radio postajama, internetskim portalima, u tisku i na vanjskim površinama TV emisija U svijetu EU fondova TV emisije će se emitirati tjedno u programu jedne ili više nacionalnih i/ili regionalnih/lokalnih TV postaja, s ciljem informiranja javnosti o mogućnostima i rezultatima korištenja ESI fondova Izbor za najuspješnije EU projekte u Hrvatskoj Izborom će se povećati vidljivost uspješnih projekata te pokazati njihov doprinos i značaj koji imaju na poboljšanje životnih uvjeta hrvatskih građana. Izrada brošure o najuspješnijim lokalnim EU projektima Dani otvorenih vrata EU projekata Obilježavanje Dana Europe Regionalni dani EU fondova Informativni sportsko-rekreativni događaji Putem EU projekata Brošura će predstaviti najuspješnije projekte u razdoblju čime će se povećati vidljivost projekata i javnosti predstaviti rezultati korištenja ESI fondova. Otvaranjem svojih vrata za građane, korisnici uspješnih projekata na području cijele Republike Hrvatske će brojnim aktivnostima i prigodnim programom predstavit svoje rezultate i ukazati na doprinos koji su dali razvoju svojih lokalnih zajednica odnosno zapošljavanju i gospodarskom rastu RH u cjelini U okviru EU sajma predstavnici Koordinacijskog tijela i upravljačkih tijela će zainteresirane građane informirati o ESI fondovima i Programima Unije Stručna predavanja i radionice održat će se tijekom godine u 17 gradova na području Republike Hrvatske. Dodatno će biti održano i 6 sajmova na kojima će se predstaviti mogućnosti financiranja i dosadašnji korisnici sredstava iz ESI fondova. Informativno-obrazovni događaji čiji cilj je, kroz sportske aktivnosti i dodatan popratni sadržaj, javnosti prezentirati uspješno provedene EU projekte na lokalnoj i regionalnog razini Dani regionalnoga razvoja i fondova EU Svrha konferencije je razmjena iskustava, povezivanje i jačanje razvojnog potencijala svih hrvatskih regija u cilju realizacije što većeg broja projekata na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Istraživanje javnog mišljenja o EU fondovima u Republici Hrvatskoj Sastanci osoba za informiranje i komunikaciju ESI fondova Ispitivanje određenih aspekata znanja o ESI fondovima i percepcije uspješnosti korištenja i transparentnosti sustava ESI fondova poslužit će kao podloga za boje planiranje komunikacijskih aktivnosti u narednom razdoblju Redovni sastanci osoba za informiranje i komunikaciju u svrhu pravodobne i učinkovite koordinacije tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova te održavanje godišnjeg sastanka mreže 10 KOMUNIKACIJSKI PLAN

11 Komunikacijski cilj Ciljna skupina potencijalni korisnici i korisnici, mediji,, tijela Europske komisije i relevantni odbori za praćenje Vrijeme održavanja Procjena troškova (u kunama, bez PDV-a) II.-IV. kvartal ,00 kontinuirano 0,00 II.-IV. kvartal ,00 kontinuirano ,00 potencijalni korisnici i korisnici kontinuirano ,00 Indikator uspješnosti provedbe komunikacijske aktivnosti - nadograđena internetska stranica prilagođena potrebama korisnika - izrađen novi sadržaj za internetsku stranicu - nadograđena mobilna aplikacija prilagođena korisnicima - povećan broj korisnika na društvenim stranicama za najmanje 1000 novih pratitelja kontinuirano 0,00 - Izrađeno i poslano najmanje 10 Newsletter-a - održane najmanje 4 edukativne radionice za ukupno 100 studenata - održani posjeti studenata regionalnim koordinatorima potencijalni korisnici i korisnici, potencijalni korisnici i korisnici, mediji, potencijalni korisnici i korisnici,, potencijalni korisnici i korisnici, mediji potencijalni korisnici i korisnici, mediji, potencijalni korisnici i korisnici, mediji, potencijalni korisnici i korisnici, regionalni koordinatori, donosioci odluka, tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova potencijalni korisnici i korisnici, donosioci odluka,, tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova II.-IV. kvartal ,00 - snimljeno najmanje 7 audio-vizualnih priloga I. kvartal ,00 - najmanje 100 posjetitelja konferencije II. IV. kvartal ,00 - najmanje 30 dana oglašavanja na nacionalnim, regionalnim i lokalnim televizijskim i radijskim postajama, internetskim portalima, u tisku i na vanjskim površinama I. i II. kvartal ,00 - snimljeno i emitirano 20 televizijskih emisija II.-IV. kvartal ,00 - izrađena podstranica na internetskoj stranici www. strukturnifondovi.hr posvećena Izboru - odabrana i nagrađena 3 najuspješnija EU projekta - izrađene zahvalnice za sve projekte odnosno korisnike koji su sudjelovali u Izboru II. kvartal ,00 - brošura izrađena u najmanje 5000 primjeraka II. kvartal ,00 - najmanje posjetitelja projektnih lokacija diljem Republike Hrvatske II. kvartal ,00 - podijeljeno najmanje 500 brošura I. IV. kvartal ,00 - najmanje 1500 zainteresiranih sudionika/ posjetitelja educirano/informirano II.-III. kvartal ,00 - najmanje 500 posjetitelja III. kvartal ,00 - najmanje 700 posjetitelja I. i IV. kvartal ,00 - izrađeno Izvješće o provedenom istraživanju kontinuirano ,00 - održana najmanje 4 sastanka i 1 godišnji sastanak mreže Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za

12 12 KO M UN I KAC I J SKI P LA N

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO GODINE Prosinac

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO GODINE Prosinac KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE Prosinac 2017. 1 Sadržaj 1 UVOD... 3 2 CILJEVI... 4 3 MJERE I AKTIVNOSTI... 5 4 NOSITELJI...

Више

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE SI-MO-RA d.o.o. Sisak, travanj 2017.

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE SI-MO-RA d.o.o. Sisak, travanj 2017. KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 2017. - 2020. SI-MO-RA d.o.o. Sisak, travanj 2017. SADRŽAJ 1. UVOD...3 2. CILJEVI...3 Opći ciljevi...4 Specifični ciljevi...4

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Pregovori o budućem Višegodišnjem financijskom

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije Sustav akata strateškoga planiranja SUSTAV AKATA STRATEŠKOG

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

P1 PCM2

P1 PCM2 Europska unija Zajedno do fondova EU Stručno znanstveni skup PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽUPANJSKE (HR) I ORAŠKE (BIH) POSAVINE Financijska sredstva Ministarstva i EU fondova raspoloživa Slavoniji i ovom kraju

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

KLASA:021-05/17-01/125 URBROJ:2168/ Pula, Melisa Skender PREDMET: Melisa Skender, informacija, dostavlja se Poštovana gđo

KLASA:021-05/17-01/125 URBROJ:2168/ Pula, Melisa Skender PREDMET: Melisa Skender, informacija, dostavlja se Poštovana gđo KLASA:021-05/17-01/125 URBROJ:2168/01-01-01-0406-17-3 Pula, 06.11.2017 Melisa Skender PREDMET: Melisa Skender, informacija, dostavlja se Poštovana gđo Skender, nastavno na Vaš upit od 20. listopada 2017.

Више

OPERATIVNI PLAN ZA GODINU Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradn

OPERATIVNI PLAN ZA GODINU Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradn Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradnici Potrebni resursi Ljudski Materijalni Financijski Instrumenti promocije Mini marketing

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

Presentation name

Presentation name UKLJUČIVANJE MLADIH U NACIONALNE POLITIKE Kristina Kosor, TIM4PIN Mostar, 8. travnja 2016. SADRŽAJ 1. Europa 2020 2. Europske politike za mlade 3. Stanje u Republici Hrvatskoj 4. Stanje u BiH 5. Strukturirani

Више

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723 Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, 10 001 Zagreb 091/2503-903, @bioteka.hr OIB: 55178657512, IBAN: HR6723400091110426699 Operativni plan djelovanja za 2016. godinu

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBLJE 2016. 2018. Zagreb, 31. ožujka 2015. STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU za razdoblje 2016. 2018. Državni zavod za statistiku (u nastavku

Више

Putevima EU Program Europa za građane SEMINAR INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA G

Putevima EU Program Europa za građane SEMINAR INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA G Putevima EU Program Europa za građane 2014.-2020. SEMINAR INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA -DANILOVGRAD Koji je cilj projekta?

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

Strateški prioriteti Republike Hrvatske do godine – kako se uključiti u izradu NRS 2030 i operativnih programa Zagreb, 12. veljače 2019.

Strateški prioriteti Republike Hrvatske do godine – kako se uključiti u izradu NRS 2030 i operativnih programa  Zagreb, 12. veljače 2019. Strateški prioriteti Republike Hrvatske do 2030. godine kako se uključiti u izradu NRS 2030 i operativnih programa Zagreb, 12. veljače 2019. Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima tehničke

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

OPERATIVNI PROGRAM

OPERATIVNI PROGRAM Sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i NATJEČAJI ZA UDRUGE U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA TURIZMA Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili Natječaj

Више

Slide 1

Slide 1 IMPLEMENTACIJA EUROPSKE AGENDE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH IV. Međunarodni andragoški simpozij 18. travnja 2016. Makarska 1 Sadržaj 1.Implementacija Europske Agende za obrazovanje odraslih, I. ciklus, 2012.

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1. Cilj Poziva Povećanje gospodarske aktivnosti

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NEW FINANCE novi mehanizmi financiranja energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene BEM trening - Inovativno financiranje projekata energetske učinkovitosti i alternativni modeli nabave 12. travnja

Више

EU projekti: Mayors in Action / TOGETHER

EU projekti: Mayors in Action / TOGETHER EU projekti: Mayors in Action / TOGETHER Međunarodna konferencija Pametna energetska rješenja za održivi razvoj Zagreb, 10. svibnja 2017. Mayors in Action Jačanje potpornih struktura Sporazuma gradonačelnika

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Program poticanja poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls 2014. Gordan Maras Ministar poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls 2014. Javni poziv za bespovratna sredstva za poduzetnike (sredstva financirana

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Centar za mlade

Centar za mlade CENTAR ZA MLADE Stukturiranim dijalogom do kvalitetnog Centra za mlade MEĐUNARODNI DAN MLADIH obilježava se 12. kolovoza, odlukom UN-a od 1999. godine ovogodišnja tema: Sigurni prostori za mlade Sigurni

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pregled projekata iz područja socijalnog uključivanja 3. DANI EU FONDOVA godine Ministarstvo socijalne politike i mladih Služba za pristupne i strukturne fondove Europske unije SADRŽAJ Provedeni projekti

Више

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske PROGRAMI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE (ETS) Matilda Copić Zagreb, 11.5.2016. EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA 2014. - 2020. 1. PREKOGRANIČNA SURADNJA 2. TRANSNACIONANA SURADNJA 3. MEĐUREGIONALNA SURADNJA

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI UIK ZA GODINU

OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI UIK ZA GODINU OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI UIK ZA GODINU OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ROKOVI STRATEGIJE DJELOVANJA 1. NACIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 1.1. Pristupačnosti Kontinuirano Suradnja s građevina

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 2.2.2018. C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd 2.2.2018. o ujednačenim detaljnim specifikacijama za prikupljanje i analizu podataka u cilju praćenja i ocjenjivanja

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA GODINU

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA GODINU PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2019. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2019. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Od osnivanja stranke 9. srpnja 2017. počinje uspostava organizacijskih oblika (podružnica

Више

Udruga Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi Maršala Tita Nedelišće Na temelju Članka 32. Statuta Lokalne akcijske grupe Međimurski

Udruga Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi Maršala Tita Nedelišće Na temelju Članka 32. Statuta Lokalne akcijske grupe Međimurski Udruga Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi Maršala Tita 60 40305 Nedelišće Na temelju Članka 32. Statuta Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi Skupština Udruge na sjednici održanoj

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

Savjet mladih Općine Medulin mobitel: 099/ Medulin, 15.ožujka Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o sav

Savjet mladih Općine Medulin mobitel: 099/ Medulin, 15.ožujka Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o sav Savjet mladih Općine Medulin savjetmladihmedulin@gmail.com mobitel: 099/2531893 Medulin, 15.ožujka 2016. Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i članka 30. Odluke

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Planovi i pravila za novo programsko razdoblje 2021. 2027. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Struktura izlaganja Pregled Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. 2027. Kohezijska

Више

Slide 1

Slide 1 Zaštita potrošača: aktivnosti Hanfe Tomislav Ridzak, član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Zagreb, 12. prosinca 2018. Aktivnosti Hanfe u području zaštite potrošača Hanfa

Више

Istarska razvojna agencija

Istarska razvojna agencija Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. Brendiranje Istarske županije kao regije kvalitetnih proizvoda i usluga putem oznake IQ - Istrian Quality Istarska kvaliteta Beograd, 26.03.2019. Istarska razvojna

Више

(Mjere za poticaj razvoja poduzetništva Grada Dubrovnika)

(Mjere za poticaj razvoja poduzetništva Grada Dubrovnika) Dubrovnik, 17. svibnja 2012. SADRŽAJ: DURA Razvojna Agencija Grada Dubrovnika Poduzetnički inkubator Tvornica ideja Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva Grada Dubrovnika Potpora

Више

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation URBAN-E: Elektromobilnost u urbanim čvorištima kohezijskih zemalja TenTec Proposal Number: 2016-EU-TMC-051-S (277574) Trajanje projekta (uključivo prijavu): 1..2017-1.12.2020 Pozadina Kohezijske zemlje

Више

konferencija o energetskoj učinkovitosti 25. i 26. travnja, Terme Tuhelj buđenje graditeljstva Stručnjaci s područja energetske učinkovitosti predstav

konferencija o energetskoj učinkovitosti 25. i 26. travnja, Terme Tuhelj buđenje graditeljstva Stručnjaci s područja energetske učinkovitosti predstav konferencija o energetskoj učinkovitosti 25. i 26. travnja, Terme Tuhelj Stručnjaci s područja energetske učinkovitosti predstavljaju: Energetska učinkovitost - kako je zamišljena Planovi i projekti u

Више

OPERATIVNI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI UIK ZA GODINU

OPERATIVNI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI UIK ZA GODINU OPERATIVNI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI UIK ZA 2016. GODINU OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ROKOVI STRATEGIJE DJELOVANJA 1. NACIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 1.1. Pristupačnosti Suradnja s lokalnom

Више

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation UKLJUČIVANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U PRIPREMI POLITIKA Sarajevo, 19. 11. 2014. godine PRAVNA OSNOVA Uredba o pravilima za sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Profil tvrtke Profil tvrtke i portfolio projekata Listopad 2015. SADRŽAJ A. Opće informacije o poduzeću B. Pregled poslova i aktivnosti poduzeća C. Prikaz projekata nacionalnih i europskih fondova D. Prikaz

Више

Newsletter projekta KISS ME! Svakih 6 mjeseci stizat će novi newsletter koji će sadržavati podatke o napretku projekta, najnovije vijesti, sljedeće ko

Newsletter projekta KISS ME! Svakih 6 mjeseci stizat će novi newsletter koji će sadržavati podatke o napretku projekta, najnovije vijesti, sljedeće ko Newsletter projekta KISS ME! Svakih 6 mjeseci stizat će novi newsletter koji će sadržavati podatke o napretku projekta, najnovije vijesti, sljedeće korake te nadolazeće događaje. Ostanite obaviješteni

Више

Microsoft Word - UPUTE ZA PRIJAVITELJE_lag

Microsoft Word - UPUTE ZA PRIJAVITELJE_lag POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA LAG ZAGORJE-SUTLA Upute za prijavitelje Datum objave Poziva: 16. prosinca 201. godine Rok za dostavu prijava: 20. siječnja 2016. godine RAD LAG-a I IZRADA LOKALNE RAZVOJNE

Више

Program ruralnog razvoja RH Uputa o primjeni grafičkog standarda u provedbi financijskih instrumenata za ruralni razvoj Financijske instit

Program ruralnog razvoja RH Uputa o primjeni grafičkog standarda u provedbi financijskih instrumenata za ruralni razvoj Financijske instit Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Uputa o primjeni grafičkog standarda u provedbi financijskih instrumenata za ruralni razvoj Financijske institucije i krajnji primatelji financijskih instrumenata

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus+ radionica za predškolske ustanove Grožnjan, 5. i 6. lipnja 2018. Mogućnosti programa Erasmus+ za predškolske ustanove Ivana Puljiz Odjel za opće obrazovanje Teme izlaganja Za početnike opće informacije

Више

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja Strategija razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2019. 2027. Akcijski plan za provođenje projekata Strategije razvoja Općine Velika Trnovitica u 2019. godini FINAL DRAFT ver 1.0 Velika Trnovitica,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade Kristina Fleischer, Hrvatski zavod za zapošljavanje Hotel Panorama, Zagreb, 12. prosinca 2014. Što je Garancija za mlade? Paket preporuka mjera Vijeća EU državama

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/18-16 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/18-16 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/18-04/18-16 URBROJ: 2170/01-15-00-18-36 Rijeka, 26. 2. 2018. Gradonačelnik je 26. veljače 2018. godine

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana odrţavanja izbora Sarajevo, travanj

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana odrţavanja izbora Sarajevo, travanj P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana odrţavanja izbora Sarajevo, travanj 2010. godine 1 Temeljem članka 16.18 Izbornog zakona

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) EUROPSKA UNIJA Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) Ministarstvo socijalne politike i mladih Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za

Више

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska

Mreža CIVINET  Slovenija-Hrvatska Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE Izvještaj o djelovanju Mreže u 2018. Tivat, 5. 3. 2019. Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, Tajništvo CIVINET-a O mreži CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

ROBLEMATIKA RAZVOJA BRDSKO-PLANINSKIH v PODRUCJA U EUROPI Mogućnosti uključivanja u EU programe Naručitelj: GRAD VRBOVSKO Izradio: CENTAR ZA RAZVOJ I

ROBLEMATIKA RAZVOJA BRDSKO-PLANINSKIH v PODRUCJA U EUROPI Mogućnosti uključivanja u EU programe Naručitelj: GRAD VRBOVSKO Izradio: CENTAR ZA RAZVOJ I ROBLEMATIKA RAZVOJA BRDSKO-PLANINSKIH v PODRUCJA U EUROPI Mogućnosti uključivanja u EU programe Naručitelj: GRAD VRBOVSKO Izradio: CENTAR ZA RAZVOJ I MARKETING d.o.o, Lipanj 2013 IMPRESSUM Dokument: Problematika

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 12. studenoga (OR. en) 14138/18 OJ CRP1 39 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 1.) zgrada Jus

Vijeće Europske unije Bruxelles, 12. studenoga (OR. en) 14138/18 OJ CRP1 39 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 1.) zgrada Jus Vijeće Europske unije Bruxelles, 12. studenoga 2018. (OR. en) 14138/18 OJ CRP1 39 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 1.) zgrada Justus Lipsius, Bruxelles 14. i 16. studenoga 2018. (9.00,

Више

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+)

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) 2 Razvoj digitalnog poslovanja Povezivanje digitalnog i stvarnog svijeta Jeftiniji načini povezivanja Pokretačke tehnologije

Више

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA ČakRA d.o.o. Čakovec

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA ČakRA d.o.o. Čakovec 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA ČakRA d.o.o. Čakovec UVOD Razvojna agencija grada Čakovca započela je sa radom u svibnju 2007.g., te u studenom 2009. zapošljava

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: 602-12/19-01/1 URBROJ: 2176/05-02-19-1 Sisak, 29. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA Predmet: Materijal za sjednicu

Више

Microsoft Word - Rešenje gradonačelnika HR.doc

Microsoft Word - Rešenje gradonačelnika HR.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica GRADONAČELNIK Broj: II-401-927/2015 Dana: 25. 06. 2015. godine Subotica Temeljem članka 25. Zakona o javnom informiranju i medijima ("Sl. glasnik

Више

PLAN ULAGANJA ZA EUROPU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU 1 #InvestEU #InvestEU

PLAN ULAGANJA ZA EUROPU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU 1 #InvestEU #InvestEU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU 1 #InvestEU #InvestEU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU Plan ulaganja za Europu vrijedan 315 milijardi eura koji smo donijeli prije samo 12 mjeseci prikupio je već

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Digitalno gospodarstvo diplomski studij smjera Management, 2. semestar izborni kolegij, 45h, 5 ECTS Nositelj: Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac Kontakt: marijana@efos.hr, Termini osobnih konzultacija objavljeni

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Више

MODIFIKACIJE PROJEKATA

MODIFIKACIJE PROJEKATA Komunikacije i vidljivost Implementacijska radionica Novi Sad i Vukovar Slaven Kliček Communication Officer Pričat ćemo o Interreg brandingu. Smjernicama + strategiji. Komunikaciji u Interregu. Dobrim

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dan prozora 2018 Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU Igor Bobek Sektor za međunarodne poslove i EU Hrvatska gospodarska komora Zagreb, 13.03.2018. Sadržaj prezentacije Alokacije

Више

Slide 1

Slide 1 PROMET POKRETAČ GOSPODARSKOG RASTA olakšava i potiče mobilnost ljudi i roba omogućava razvoj konkurentskih sposobnosti i stvara pretpostavku za uravnotežen regionalni razvoj razvoj moderne prometne infrastrukture

Више

KONFERENCIJA O ENERGETSKI UČINKOVITOJ OBNOVI GRAĐEVINA PRIMJERI USPJEHA 20. i 21. ožujka, TERME TUHELJ BROJNI STRUČNJACI IZ RH I INOZEMSTVA PREDSTAVLJ

KONFERENCIJA O ENERGETSKI UČINKOVITOJ OBNOVI GRAĐEVINA PRIMJERI USPJEHA 20. i 21. ožujka, TERME TUHELJ BROJNI STRUČNJACI IZ RH I INOZEMSTVA PREDSTAVLJ 20. i 21. ožujka, TERME TUHELJ BROJNI STRUČNJACI IZ RH I INOZEMSTVA PREDSTAVLJAJU Prva godina provedbe energetski učinkovite obnove zgrada u RH iskustva i uspjesi iz prakse Fondovi EU puna primjena u energetski

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hrvoje Dokoza, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode 25. studenog 2013. Cilj: dostizanje EU standarda u zaštiti okoliša kroz razvoj infrastrukture u području gospodarenja otpadom, poboljšanje sustava

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus aktivnosti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ERASMUS SEMINAR Zagreb, 5. prosinca 2012. Renata Husinec Sadržaj Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Međunarodna suradnja Provođenje

Више

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU)

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU) Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU) IMPRESUM SADRŽAJ Nakladnik: Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET Idejno, sadržajno i grafičko oblikovanje i priprema: Tridea d.o.o., Demode

Више

STRATEŠKI PLAN AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

STRATEŠKI PLAN AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA STRATEŠKI PLAN AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŢIŠNOG NATJECANJA 20112013 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), kao pravna osoba s javnim ovlastima osnovana odlukom Hrvatskog sabora, obavlja

Више

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA OPĆIH AKATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE OVAJ PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA OPĆIH AKATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE OVAJ PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA OPĆIH AKATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE OVAJ PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA ULAGANJE U BUDUĆNOST

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POSTIZANJA REZULTATA I OSTVARIVANJA CILJEVA POSLOVANJA

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije u S3 područjima UPUTE ZA PRIJAVITELJE Referentni broj: KK otvoreni postupak u modalitetu

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije u S3 područjima UPUTE ZA PRIJAVITELJE Referentni broj: KK otvoreni postupak u modalitetu Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije u S3 područjima UPUTE ZA PRIJAVITELJE Referentni broj: KK.03.2.2.06 - otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva Ovaj poziv se financira iz Europskog

Више

Erasmus Mundus_2010

Erasmus Mundus_2010 ERASMUS MUNDUS mr.sc. Zrinka Dujmović Zagreb, 3. veljače 2010. Sadržaj Širi kontekst programa Erasmus Mundus (EM) Mogućnosti za: visokoškolske ustanove i pojedince iz RH kroz aktivnosti u okviru natječaja

Више

RE_QO

RE_QO Europski parlament 2014-2019 Dokument s plenarne sjednice B8-0165/2016 27.1.2016 PRIJEDLOG REZOLUCIJE podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0106/2016 u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Више

Annex III GA Mono 2016

Annex III GA Mono 2016 PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA I. PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA TEMELJU JEDINIČNIH DOPRINOSA I.1. Uvjeti prihvatljivosti jediničnih doprinosa Ako se bespovratna sredstva

Више

Slide 1

Slide 1 Predstavljanje projekata KA1 i KA2 Osnovna škola Ludina Tomislav Pavlović, učitelj mentor, etwinning ambasador 17.12.2014. SADRŽAJ SADRŽAJ OŠ Ludina - 236 učenika - 34 učitelja i stručna suradnika - matična

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 23. rujna (OR. en) 12402/19 OJ CRP2 32 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 2.) Zgrada Europa,

Vijeće Europske unije Bruxelles, 23. rujna (OR. en) 12402/19 OJ CRP2 32 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 2.) Zgrada Europa, Vijeće Europske unije Bruxelles, 23. rujna 2019. (OR. en) 12402/19 OJ CRP2 32 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 2.) Zgrada Europa, Bruxelles 25. rujna 2019. (10.00) 1. dnevnog reda

Више