broj 113.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "broj 113.indd"

Транскрипт

1 21201 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Напомена: Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој сјетви 201 године, у складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја, биће искључен из свих подстицаја у наредне двије године. Обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград На основу члана 47. став 7. Закона о ловству ( Службени гласник Републике Српске, бр. 60/09 и 50/13) и члана 8 став Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ, НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И РОКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ И ЛОВНЕ КАРТЕ Члан У Правилнику о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте ( Службени гласник Републике Српске, бр. 58/10 и 77/10), члан 7. мијења се и гласи: (1) Корисник ловишта може издати дозволу за лов и ловну карту ловцима члановима матичног удружења, иностраним и домаћим ловцима који нису чланови матичног ловачког удружења, тек по добијању сагласности Министарства на план и доношењу календара лова. (2) Дозволу за лов и ловну карту корисник ловишта може издати само за врсте и број дивљачи предвиђене планом из члана став 4. овог правилника. (3) Корисник ловишта приликом издавања дозволе за лов и ловне карте наплаћује дневну организациону таксу прописану Рјешењем о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту. (4) Корисник ловишта не наплаћује дневну организациону таксу од ловаца чланова матичног удружења само приликом групног лова (група од три до десет ловаца) у лову на срнећу дивљач и дивљу свињу. (5) Корисник ловишта приликом издавања дозволе за лов (за лов дивљачи високог лова), осим лова срнеће дивљачи и дивље свиње, наплаћује од свих ловаца дневну организациону таксу, одстрелну таксу, трофејну вриједност и услуге у ловишту, прописане Рјешењем о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту, и ловца обавезно у лову прати ловочувар или стручни пратилац којег одреди корисник ловишта. (6) Чланови матичног удружења су ловци чланови ловачког удружења које је корисник ловишта или ловачког удружења које je потписало споразум о сарадњи са привредним субјектом који је корисник ловишта. (7) Ловац само у једном удружењу може имати статус члана матичног удружења и остваривати право прописано чланом 49. став Закона о ловству.. Члан Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: /13 6. децембра 201 године Министар, Др Стево Мирјанић, с.р На основу члана 54. став и члана 7 став Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 71/12) и члана 69. став 4. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар финансија УПУТСТВО О ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА И ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈА О УКУПНОМ ДУГУ И ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Овим упутством прописује се поступак прикупљања података и начин вођења евиденције о укупном дугу Републике Српске. Одредбе овог упутства примјењују се на: 1) Републику Српску, 2) јединице локалне самоуправе, 3) фондове социјалне сигурности, 4) јавна предузећа, Инвестиционо-развојну банку Републике Српске и 5) институције јавног сектора у чије име и за чији рачун се индиректно задужила Република Српска. У Министарству финансија Републике Српске (у даљем тексту: Министарство) воде се сљедеће евиденције: 1) евиденција о дугу Републике Српске, 2) евиденција о дугу јединица локалне самоуправе, 3) евиденција о дугу фондова социјалне сигурности, 4) евиденција о индиректном дугу Републике Српске, 5) евиденција о гаранцијама Републике Српске, 6) евиденција о гаранцијама јединица локалне самоуправе. 4. Евиденције из тачке овог упутства воде се на основу података којима располаже Министарство, те података које Министарству, након попуњавања образаца евиденције из Прилога и Прилога овог упутства, који чине његов саставни дио, мјесечно и квартално, достављају: ресорно надлежна министарства, јединице за имплементацију пројеката у саставу ресорно надлежних министарстава, јединице локалне самоуправе, фондови социјалне сигурности, Инвестиционо-развојна банка, јавна предузећа и институције јавног сектора. 5. Подаци о дугу, гаранцијама и индиректном дугу, наведени у тачки 4. овог упутства, достављају се Министарству мјесечно, у електронској форми, у року од седам дана од дана истека мјесеца за који се извјештава. 6. Подаци наведени у тачки 4. овог упутства достављају се Министарству квартално, у писаној и електронској форми, у року од седам дана од дана истека квартала за који се извјештава. 7. Министарство доставља информацију о дугу Влади Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске у складу са прописима који уређују буџетски систем Републике Српске, а на основу података прибављених од институција из тачке 4. овог упутства. 8. Подаци из тачке 7. овог упутства достављају се на обрасцу из Прилога овог упутства, који чини његов саставни дио, у роковима и на начин прописан тачком 6. овог упутства. 9. Евиденцију о дугу Републике Српске, дугу јединица локалне самоуправе и дугу фондова социјалне сигурности чине двије подевиденције: 1) евиденција о унутрашњем дугу и 2) евиденција о спољном дугу.

2 24 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Евиденцију о унутрашњем дугу чине двије подевиденције: 1) евиденција о директном унутрашњем дугу и 2) евиденција о релевантном унутрашњем дугу. 1 Евиденцију о спољном дугу чине двије подевиденције: 1) евиденција о директном спољном дугу и 2) евиденција о релевантном спољном дугу. 1 Евиденција о дугу обезбјеђује податке у двије категорије: 1) о дугу у форми кредитног споразума и 2) о дугу у форми хартија од вриједности. 1 Евиденцију о индиректном дугу Републике Српске чине двије подевиденције: 1) евиденција о индиректном унутрашњем дугу Републике Српске и 2) евиденција о индиректном спољном дугу Републике Српске. 14. Евиденција о индиректном унутрашњем и спољном дугу обезбјеђује податке о дугу у форми кредитног споразума. 15. Евиденција о индиректном унутрашњем и спољном дугу обезбјеђује податке и о томе да ли се Република Српска задужила у име и за рачун крајњег корисника, односно дужника по кредиту директно или релевантно. 16. Евиденцију о гаранцијама Републике Српске и јединица локалне самоуправе чине двије подевиденције: 1) евиденција о унутрашњим гаранцијама и 2) евиденција о спољним гаранцијама. 17. У Прилогу овог упутства - Евиденција о дугу и индиректном дугу Републике Српске приказан је садржај евиденције о дугу и индиректном дугу Републике Српске, који се попуњава по колонама, за период за који је извјештава, на сљедећи начин: 1) у колону 1 уписују се бројеви од 1 до n броја; 2) у колону 2 уписује се дуг настао према поријеклу - спољни дуг или унутрашњи дуг (напомена: уколико нека од институција, наведених у тачки 4. овог упутства, уписује податке и о спољном и о унутрашњем дугу, потребно је да групише дуг истог поријекла); 3) у колону 3 уписује се категорија дуга - у форми кредитног споразума или у форми хартија од вриједности ; 4) у колону 4 уписује се намјена дуга; 5) у колону 5 уписује се пун назив кредитора према кредитном споразуму (ако је дуг настао у форми кредитног споразума) или пун назив хартије од вриједности (ако је дуг настао према форми хартија од вриједности); 6) у колону 6 уписује се број под којим кредитор води наведени кредит (из кредитног споразума), те број транше (уколико постоји) или ознака под којом се води хартија од вриједности; 7) у колону 7 уписује се крајњи корисник, односно дужник по кредиту или хартији од вриједности; 8) у колону 8 уписује се начин стварања обавезе - директни дуг, релевантни дуг, индиректно-директни дуг или индиректно-релевантни дуг : - директни дуг - ако се Република Српска директно задужила у своје име и за свој рачун без Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, а јединице локалне самоуправе и фондови социјалне сигурности директно задужили у своје име и за свој рачун без Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, те Министарства, - релевантни дуг - ако се Република Српска задужила преко Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине у своје име и за свој рачун, - индиректно-директни дуг - ако се Република Српска директно задужила без Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине у име и за рачун јединица локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке, јавних предузећа и институција јавног сектора, - индиректно-релевантни дуг - ако се Република Српска задужила преко Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине у име и за рачун јединица локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке, јавних предузећа и институција јавног сектора; 9) у колону 9 уписује се одобрен кредита или хартија од вриједности уз назнаку која је у питању; 10) у колону 10 уписују се услови одобреног кредита или хартија од вриједности са посебним образложењем за каматну стопу ( нема, фиксна и стопе или промјенљива и врста стопе за промјенљиву стопу нпр.: EURIBOR, LIBOR, CIBOR итд.) и додатак каматној стопи ( нема, фиксни и или промјенљиви и посљедњи познати ); 11) у колону 11 уписују се подаци о повученом у кредита и реализованим хартијама од вриједности, гдје се код спољног дуга у конвертибилним маркама приказује према званичној курсној листи Централне банке Босне и Херцеговине на датум повлачења; 12) у колону 12 уписују се подаци о сервису дуга, гдје се код спољног дуга у конвертибилним маркама приказује према званичној курсној листи Централне банке Босне и Херцеговине на датум плаћања (напомена: у ову колону уписују се само подаци о стварно извршеном сервису у периоду за који се извјештава, не уписује се укалкулисани, а неплаћени сервис); 13) у колону 13 уписују се подаци о проjектованом ануитету по до тада повученим кредитним средствима, увећаним за планирана повлачења (, и ) у текућој години за коју се врши извјештавање, гдје се код спољног дуга у конвертибилним маркама приказује према званичној курсној листи Централне банке Босне и Херцеговине на датум извјештавања; 14) у колону 14 уписује се стање дуга за период који се извјештава, а које представља разлику повучених средстава по основу дуга (главнице ) умањено за отплаћене главнице, а гдје се код спољног дуга у конвертибилним маркама приказује према званичној курсној листи Централне банке Босне и Херцеговине на датум извјештавања; стања дуга према пословним банкама на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине треба да буде усаглашен са евиденцијом која је у складу са овим упутством; 15) у колону 15 уписују се релевантни подаци који утичу на претходне податке (број сагласности Министарства, датум издавања сагласности Министарства, број Службеног гласника Републике Српске у којем је објављена одлука о задужењу, број службеног гласника јединице локалне самоуправе, отказивање, репрограм, замјена дуга, сви подаци о сервису дуга из колоне 12 у случају да је сервис укалкулисан у периоду за који се извјештава, а није плаћен, итд.); 16) у колону 16 уписују се подаци о пројектованом стању дуга за текућу (x годину) и наредних пет година, пројектованом ануитету дуга за текућу (x годину) и наредних пет година (за текућу и наредну годину пројектовани ануитет разложити на главницу, камату и остале трошкове), (напомена: при изради пројекција ануитета дуга треба да се узме у обзир и план повлачења прех кредитних средстава). 18. У Прилогу овог упутства - Евиденција о гаранцијама приказан је садржај евиденције о гаранцијама, који се попуњава по колонама, за период за који је извјештава, на сљедећи начин: 1) у колону 1 уписују се бројеви од 1 до n броја,

3 21201 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ) у колону 2 уписује се гаранција настала према поријеклу - спољна гаранција или унутрашња гаранција, 3) у колону 3 уписује се корисник гаранције, односно кредитор, 4) у колону 4 уписује се дужник по кредиту за којег се издала гаранција, 5) у колону 5 уписује се датум издавања гаранције, 6) у колону 6 уписује се одобрене гаранције у оригиналној уз назнаку која је у питању, 7) у колону 7 уписују се услови одобравања гаранције са посебним образложењем за каматну стопу ( нема, фиксна и стопе или промјенљива и врста стопе за промјенљиву стопу, нпр.: EURIBOR, LIBOR, CIBOR, итд.) и додатак каматној стопи ( нема, фиксни и или промјенљиви и посљедњи познати ), 8) у колону 8 уписују се подаци о повученом у кредита за који је издата гаранција, гдје се код гаранције издате у страној у конвертибилним маркама приказује према званичној курсној листи Централне банке Босне и Херцеговине на датум повлачења, 9) у колону 9 уписују се подаци за сервис дуга, односно кредита за који је издата гаранција, гдје се код спољне гаранције у конвертибилним маркама приказује према званичној курсној листи Централне банке Босне и Херцеговине на датум плаћања, 10) у колону 10 уписују се подаци о проjектованом ануитету за повучена кредитна средства за која је издата гаранција (, и ) за текућу годину за коју се врши извјештавање, 11) у колону 11 уписује се стање дуга по гаранцији које представља разлику повучених средстава по основу кредита за који се издала гаранција (главнице ) умањено за отплаћене главнице, гдје се код спољне гаранције у конвертибилним маркама приказује према званичној курсној листи Централне банке Босне и Херцеговине на датум извјештавања, 12) у колону 12 уписују се релевантни подаци који утичу на претходне податке (број сагласности Министарства, датум издавања сагласности Министарства, број Службеног гласника Републике Српске у којем је објављена одлука о издавању гаранције, број службеног гласника јединице локалне самоуправе, отказивање, репрограм, замјена дуга итд.), 13) у колону 13 уписују се подаци о пројектованом стању дуга по основу којег се издала гаранција за наредних пет година и пројектованом ануитету дуга за наредних пет година. 19. У Прилогу овог упутства - Информација о пројекту по тачкама се наводе општи подаци о пројекту, подаци о кредиту, гранту, контрибуцији владе којима се финансира пројекат, а попуњава се, за период за који се извјештава, на сљедећи начин: 1) у тачку уписују се општи подаци о пројекту: - у тачку назив пројекта, - у тачку статус пројекта (у имплементацији или затворен), - у тачку назив кредитора према кредитном споразуму, - у тачку 4. број под којим кредитор води наведени кредит (из кредитног споразума), - у тачку 5. назив донатора према донаторском споразуму, - у тачку 6. број под којим донатор води наведени грант (из донаторског споразума), - у тачку 7. назив општине која кофинансира пројекат, - у тачку 8. назив предузећа које кофинансира пројекат, - у тачку 9. структура финансирања пројекта ( кредитних средстава, грант средства, кофинансирања општине и/или предузећа, контрибуција Владе Републике Српске уз назнаку која је у питању), - у тачку 10. период имплементације кредитних и донаторских средстава, - у тачку 1 назив имплементатора пројекта, - у тачку 1 надлежно министарство за реализацију пројекта, - у тачку 1 подручје имплементације пројекта, тј. општине у којима се пројекат имплементира, - у тачку 14. циљеви пројекта, - у тачку 15. резултати имплементације (квантитативни и квалитативни показатељи имплементације пројекта); 2) у тачку уписују се подаци о кредиту којим се финансира пројекат: - у тачку кредитор, број/назив кредита према кредитном споразуму (напомена: уколико се пројекат финансира из више кредита, подаци из тачке уписују се за сваки појединачни кредит одвојено), - у тачку одобрених и повучених кредитних средстава (закључно са крајњим датумом периода за који се извјештава) са назнаком која је у питању, - у тачку структура одобрених и повучених кредитних средстава по пројектним категоријама из кредитног споразума, структура повучених кредитних средстава по општинама уз назнаку која је у питању, те план повлачења кредитних средстава за текућу (x годину) и наредних пет година (за текућу (x годину) и наредну годину по ма и у укупном у, а за преосталe годинe само у укупном у); 3) у тачку уписују се подаци о гранту којим се финансира пројекат: - у тачку донатор, број/назив гранта према донаторском споразуму (напомена: уколико се пројекат финансира из више грантова, подаци из тачке уписују се за сваки појединачни грант одвојено), - у тачку одобрених и повучених грант средстава (закључно са крајњим датумом периода за који се извјештава) са назнаком која је у питању, - у тачку структура одобрених и повучених грант средстава по пројектним категоријама из донаторског споразума, структура повучених грант средстава по општинама уз назнаку која је у питању, те план повлачења грант средстава за текућу (x годину) и наредних пет година (за текућу (x годину) и наредну годину по ма и у укупном у, а за преосталe годинe само у укупном у); 4) у тачку 4. уписују се подаци о контрибуцији којом се финансира пројекат: - у тачку 4. одобрених и повучених средстава контрибуције (закључно са крајњим датумом периода за који се извјештава) са назнаком која је у питању, - у тачку 4. структура одобрених и повучених средстава контрибуције по пројектним категоријама из одлуке о задужењу уз назнаку која је у питању, те план улагања средстава контрибуције за текућу (x годину) и наредне двије године. 20. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 06.01/ /13 9. децембра 201 године Министар, Др Зоран Тегелтија, с.р.

4 26 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Евиденција о дугу и индиректном дугу Републике Српске Прилог Поријекло дуга Категорија дуга Намјена дуга Назив кредитoра/хартије од вриједности Број кредита и број транше/ ознака хартије од вриједности Крајњи корисник/дужник по кредиту - хартији од вриједности Начин стварања обавезе оригинална Датум почетка и крајњег рока отплате Услови отплате кредита/хартије од вриједности грејс-период каматна стопа /врста додатак на каматну стопу Одобрен кредит/ хартија од вриједности главнице датуми плаћања камате х трошкова (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Р. бр. Повучени кредита/хартије од вриједности Датум повлачења Износ у оригиналној Износ Датум плаћања Сервис дуга Пројекција годишњег ануитета за текућу годину (x) Стање дуга (x) Други релевантни подаци (1) (11) (12) (13) (14) (15) стања дуга за текућу (x) и наредних пет година Пројекције годишњег ануитета за текућу (x) и наредних пет година (x) (x + 1) (x) (x + 1) (x + 2) (x + 3) (x + 4) (x + 5) (x + 2) (x + 3) (x + 4) (x + 5) (1) (16) Евиденција о гаранцијама Прилог Врста гаранције према поријеклу Кредитор/корисник гаранције Дужник по кредиту на који се гаранција односи Датум издавања гаранције Одобрена гаранција оригинална Датум почетка и крајњег рока отплате Услови отплате кредита/хартије од вриједности грејс-период каматна стопа /врста додатак на каматну стопу датуми плаћања главнице камате х трошкова (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5 21201 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Р. бр. Повучени кредита за који се издала гаранција Датум повлачења Износ у оригиналној Износ Датум плаћања Сервис дуга за који је издата гаранција Пројекција годишњег ануитета за текућу годину (x) Стање дуга (x) у КМ Други релевантни подаци (1) (8) (9) (10) (11) (12) Пројекције стања дуга за који се издала гаранција за текућу и наредних пет година годишњег ануитета за текућу и наредних пет година (x) (x + 1) (x + 2) (x + 3) (x + 4) (x + 5) (x) (x + 1) (x + 2) (x + 3) (x + 4) (x + 5) (1) (13) ИНФОРМАЦИЈА О ИНОПРОЈЕКТИМА ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ Назив пројекта: Статус: Кредитор: 4. Број кредита: 5. Донатор: 6. Број гранта: 7. Назив општине која кофинансира пројекат: 8. Назив предузећа које кофинансира пројекат: 9. Структура финансирања пројекта: кредитна средства грант средства кофинансирање општине кофинансирање предузећа Прилог контрибуција Владе РС 10. Период имплементације 10. кредитних средстава: 10. донаторских средстава: 1 Имплементатор: 1 Надлежно министарство: 1 Подручје имплементације: 14. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 15. ЕФЕКТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ почетак: завршетак: дан мјесец година дан мјесец година ПОДАЦИ О КРЕДИТУ КОЈИМ СЕ ФИНАНСИРА ПРОЈЕКАТ Кредитор, број/назив кредита Кредитна средства оригинална Одобрено Повучено

6 28 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Структура кредитних средстава Пројектне категорије оригинална Структура одобрених кредитних средстава по пројектним категоријама Пројектне категорије оригинална Структура повучених кредитних средстава по пројектним категоријама назив општине оригинална Структура повучених кредитних средстава ПО ОПШТИНАМА текућа (x) година 4. План повлачења кредитних средстава за текућу (x) и наредних пет година (x + 1) година укупно по годинама (x + 2) година (x + 3) година (x + 4) година (x + 5) година ПОДАЦИ О ГРАНТУ КОЈИМ СЕ ФИНАНСИРА ПРОЈЕКАТ Донатор, број/назив гранта Грант средства оригинална Одобрено Повучено Структура грант средстава Пројектне категорије оригинална Структура одобрених грант средстава по пројектним категоријама Пројектне категорије оригинална Структура повучених грант средстава по пројектним категоријама назив општине оригинална Структура повучених грант средстава ПО ОПШТИНАМА 4. План повлачења грант средстава за текућу (x) и наредних пет година текућа (x) година (x + 1) година укупно по годинама (x + 2) година (x + 3) година (x + 4) година (x + 5) година

7 21201 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ПОДАЦИ О КОНТРИБУЦИЈИ ВЛАДЕ КОЈОМ СЕ ФИНАНСИРА ПРОЈЕКАТ 4. Средства контрибуције оригинална 4. Одобрено 4. Повучено 4. Структура средстава контрибуције Пројектне категорије оригинална 4. Структура одобрених средстава контрибуције по пројектним категоријама Пројектне категорије оригинална 4. Структура повучених средстава контрибуције по пројектним категоријама 4. План улагања средстава контрибуције за текућу (x) и наредне двије године (x) година (x + 1) година (x + 2) година Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове На основу члана 86. став Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став Закона о премјеру и катастру Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 6/12), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске РЈЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 3, ГРАД БАЊА ЛУКА Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине 3, град, и то за катастарскe парцелe бр.: 1740, 1741, 1745 и 578, укупне површине 5033 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 6/12). Даном ступања на снагу катастра непокретности за дио катастарске општине 3, град, за катастарске парцеле наведене у тачки овог рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 3, град, и то за катастарску парцелу број: 1754, уписану у посједовни лист број 282, катастарске парцеле бр.: 1740 и 1741, уписане у посједовни лист број 1023 и парцелу број: 578, уписану у посједовни лист број 389, као и земљишна књига за непокрeтност број: 1988/2, уписану у зк. ул. бр к.о., парцеле бр.: 1988/5 и 1988/6, уписане у зк. ул. број 3138 к.о. Бања Лука и парцелу број: 1882/3, уписану у зк. ул. број к.о.. Катастар непокретности за непокретности поближе описане у тачки овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 204/ /13 4. децембра 201 године В.д. директора, Младен Ковачевић, с.р. На основу члана 86. став Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став Закона о премјеру и катастру Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 6/12), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске РЈЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 8, ГРАД БАЊА ЛУКА Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине 8, град, и то за катастарску парцелу број: 191, укупне површине 177 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 6/12). Даном ступања на снагу катастра непокретности за дио катастарске општине 8, град, за катастарску парцелу наведену у тачки овог рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 8, град, и то за катастарску парцелу број: 191, уписану у посједовни лист број 691, као и земљишна књига, и то за парцелу број: 30/86, уписану у зк. ул. број 3574 к.о.. Катастар непокретности за непокретности поближе описане у тачки овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 204/ /13 4. децембра 201 године В.д. директора, Младен Ковачевић, с.р. На основу члана 86. став Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став Закона о премјеру и катастру Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 6/12), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске РЈЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 8, ГРАД БАЊА ЛУКА Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине 8, град, и то за катастарску парцелу број: 667, укупне површине 275 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 6/12). Даном ступања на снагу катастра непокретности за дио катастарске општине 8, град, за катастарску парцелу наведену у тачки овог рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 8, град, и то за катастарску пар-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл 30.11.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/2016 361 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 18/2016 1. На основу члана 32. тачка 12 Закона о локалној самоуправи ( Службени

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovog izdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavan

Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovog izdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavan Na osnovu člana 61 stav 4 Zakona o divljači i lovstvu ("Službeni list CG", broj 52/08), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijelo je Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар 2011. године САДРЖАЈ Увод 1. Основне информације о Пројекту водовод и канализација

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU (Službeni list Crne Gore, br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od 15.06.2018, 18/19 od 22.03.2019) I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom se uređuju vrste

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. 24.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи: (4) За прекршај

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, "AIK BANKA" A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA

Више

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI (Sl. glasnik RS, br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrasci matične

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1

ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1 ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1 САДРЖАЈ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ... 4 1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА... 5 2. ОПШТИ ПОДАЦИ... 5 2.1. Информације о подносиоцу захтева... 5 2.2. Информације

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

654

654 На основу члана 21. став 5. Закона о пчеларству ( Службени гласник Републике Српске, број 52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У П У Т С Т В О ЗА ПРИМЈЕНУ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ НАЧИНУ ОБРАЧУНА И ИСКАЗИВАЊА ЕФЕКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА МИКР

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У П У Т С Т В О ЗА ПРИМЈЕНУ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ НАЧИНУ ОБРАЧУНА И ИСКАЗИВАЊА ЕФЕКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА МИКР АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У П У Т С Т В О ЗА ПРИМЈЕНУ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ НАЧИНУ ОБРАЧУНА И ИСКАЗИВАЊА ЕФЕКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА МИКРОКРЕДИТЕ Бања Лука, март 2019. године АБРС На основу

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН Број: 01/1 014 1 4/16 Датум:05.01.2016. године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР УСВОЈИЛА Извјештај

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести  Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

dozvole

dozvole Na osnovu člana 26. stav (1) tač. a), b) i e) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH, broj 103/09) i člana

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПО

године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПО 30.10.2018. године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ Порез на имовину 1. Порез на Закон о порезу на

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Intenzivna realizacija izgradnje dionice auto-puta u toku 2018. godine, uzrokovala je nastavak trenda rasta javnog duga Crne Gore. Prema podacima Ministarstva finansija, bruto javni dug na

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

ЕКОЛОГИЈА ДИВЉАЧИ И ЛОВНА ЗООЛОГИЈА

ЕКОЛОГИЈА ДИВЉАЧИ И ЛОВНА ЗООЛОГИЈА ИСПИТНА ПИТАЊА за полагање стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова газдовања ловиштем 1. Шта представља биодиверзитет (биолошка разноврсност)? 2. На којим нивоима се разматра биодиверзитет

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Microsoft Word - Zakon o Javnom Dugu.doc

Microsoft Word - Zakon o Javnom Dugu.doc Предмет уређивања ЗАКОН О ЈАВНОМ ДУГУ "Сл. гласник РС", бр. 61/05 од 18.07.2005. I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим законом уређују се услови, начин и поступак задуживања Републике Србије (у даљем тексту: Република),

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац Телефон/факс: 015342975 Е-mail: office@toplanasabac.rs Шифра делатности: 3530 Матични број: 07335393 ПИБ: 100109250 Број: 01-114/17 Датум: 03.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

SL. GL. MRK. GRAD

SL. GL. MRK. GRAD Број: 5/09, 07.08.2009. године, језик српског народа Трг Краља Петра I Карађорђевића 1 Тел: 050 220 921, Факс: 050 220 955 На основу члана 5. и 29. Закона о буџетском систему Републике Српске (''Службени

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Broj: 26 – 05 – 240/05

Broj: 26 – 05 – 240/05 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo privrede Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Economy Broj:07-05-24-sl/17

Више

На основу члана 13

На основу члана 13 На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К O УСЛОВИМА,

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана   тачке      Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Microsoft Word - Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov.doc

Microsoft Word - Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov.doc Na osnovu člana 25. Zakona o slatkovodnom ribarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/04), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST GRADA SUBOTCE BROJ: 37 GODNA: L DANA:06. novembar 2015. CENA: 87,00 DN. Broj: -401-1353/2015 Dana: 20.10.2015. godine Na osnovu člana 51. stav

Више



 506. Na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. jula 2010. godine, donijela je UREDBA O PRODAJI I DAVANJU U ZAKUP STVARI U DRŽAVNOJ

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град

Више