Microsoft Word - IZVESTAJ O POSLOVANJU OFPS GODINA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - IZVESTAJ O POSLOVANJU OFPS GODINA"

Транскрипт

1 IZVEŠTAJ O POSLOVANJU OFPS ZA GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je nedobitna organizacija, osnovana u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, a koja vrši zaštitu prava domaćih i stranih proizvođača fonograma, na osnovu Rešenja Zavoda za intelektualnu svojinu broj /02 od godine, Rešenja broj 5494/1-05 od godine i Rešenja broj 1049/10/2 od godine. Organizacija je osnovana godine, i to kao Organizacija za kolektivno ostvarivanje srodnih prava proizvođača fonograma OFPYU, da bi sve do sredine godine rad Organizacije još uvek bio u samim začecima, bez posebnih poslovnih rezultata. U leto godine došlo je do promene Upravnog odbora i direktora Organizacije i od tada počinje poboljašnje rezultata. Naredne godine, Organizacija menja ime u Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS, kako se i danas zove. Organizaciju je osnovalo 11 proizvođača fonograma, koje su potpisnice Ugovora o osnivanju. Na dan godine Organizacija ima 58 članova. Članovi su: 1. Centroscena 30. KC:N records 2. City records 31. Beoton international company 3. Dallas records 32. Grand press 4. Diskos ad 33. Yugodisc sound 5. Gold audio video 34. Sound production 6. Goraton 35. Stars music 7. Grand produkcija 36. Biveco 8. Hi Fi centar 37. Music star production 9. ITMM produkcija 38. General disc tehnology 10. Jugodisk ad 39. Hollydan works 11. Juvekomerc 40. BDR 12. Kaap VS 41. Radio top FM 13. Komuna 42. Favi 14. Limark 43. Odličan hrčak 15. Lucky sound 44. Jugoton Croatia records 16. MIT Starčević 45. Ammonite 17. Magmedia 46. Menart 18. Mascom EC 47. Multimedia music 19. Megasound 48. Multimedia records 20. Melos 49. IDM music

2 21. Melos marketing 50. Muzički magazin 22. Metropolis music company 51. Mascom music publishing 23. Miligram music 52. Tin drum music 24. Minacord 53. Beoton R 25. RDU RTS PGP RTS 54. Hi Fi centar records plus 26. Power music label 55. Branislav Stanković 27. RDP B HIFI doo 28. Take it or leave it 57. Muzička kuća Hi Fi media plus 29. Folk disk 58. Diskos digital system Na osnovu člana 17. Statuta Organizacije, Skupštinu Organizacije čine svi članovi Organizacije. Članom 16. Stav 2. Predviđeno je da u organe Organizacije ne može biti birano pravno lice koje se nalazi u sukobu interesa, na taj način što se istovremeno nalazi i u statusu proizvođača fonograma i u statusu korisnika fonograma u odnosu na Organizaciju, kao isto pravno lice. Utvrđeno je da se u sukobu interesa u skladu sa navednim članom Statuta nalaze sledeći članovi Organizacije: 1. RDU RTS 2. RDP B92 3. Diskos ad 4. Folk disk 5. Melos 6. Radio Top FM Dalje, Organizacija ima zaključenih 11 bilateralnih ugovora sa inostranim organizacijama za zaštitu prava proizvođača fonograma, i to sa sledećim organizacijama: 1. PPL iz Engleske 2. RFA iz Rusije 3. UMA iz Ukrajine 4. SENA iz Holandije 5. SCPP iz Francuske 6. EFU iz Estonije 7. VOIS iz Rusije 8. PROPHON iz Bugarske 9. ZAVOD IPF iz Slovenije 10. ZAPRAF iz Hrvatkske 11. SVENSKA GRUPPEN iz Švedske. Pored bilateralnih ugovora, međunarodni aspekt delovanja Organizacije ogleda se i u činjenici da su pojedini članovi OFPS istovremeno i zastupnici nekih od najvećih svetskih proizvođača fonograma.

3 Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS na kraju godine ima 38 zaposlenih, koji su podeljeni po sledećim sektorima: - Sektor za račuvodstvene i knjigovodstvene poslove - Sektor za opšte poslove - Sektor za pravne poslove - Sektor za javno emitovanje, u okviru kojeg je i Služba za košuljice i fonograme - Sektor za javno saopštavanje, u okviru kojeg je i Samostalna služba za kontrolu i evidentiranje. Pored zaposlenih, OFPS ima i mrežu od skoro 50 zastupnika na terenu na teritoriji cele Republike Srbije, koji vrše evidentiranje korišćenja fonograma kod korisnika iz redova javnog saopštavanja fonograma i javnog saopštavanja fonograma koji se emituju, kao i mrežu od 28 pravnih zastupnika (advokata), koji takođe obuhvataju celu teritoriju Republike Srbije. U bazi OFPS dana godine evidentirano je fonograma, od kojih je fonograma domaćih proizvođača i fonograma stranih proizvođača fonograma. U godini ostvarena je rekorda naplana naknade od iskorišćavanja fonograma u iznosu od ,00 dinara, što predstavlja povećanje od 35% u odnosu na naplatu naknade u godini. Od ukupne naplate po osnovu iskorišćavanja fonograma, od korisnika iz reda emitera naplaćeno je ,91 dinara, od korisnika iz reda javnog saopštavanja fonograma ,80 dinara, a od uvoznika koji su obveznici plaćanja posebne naknade ,00 dinara. Namena Izveštaja o poslovanju Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS je sagledavanje poslovanja Organizacije u prethodnoj godini i utvrđivanje platformi za poslovanje u godini. Godinu obeležile su aktivnosti na polju donošenja i usklađivanja akata, odnosno usklađivanje normativnog sistema sa pozitivnim propisima Republike Srbije, pre svega sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima i Zakonom o udruženjima. U godini su doneti sledeći akti: Od strane Skupštine OFPS doneti su: - Statut OFPS - Plan raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma Od strane Upravnog odbora doneti su sledeći akti: - Poslovnik Upravnog odbora - Pravilnik o prijavi emitovanih fonograma od strane emitera - Pravilnik o prijavi fonograma - Pravilnik o naplaćenim potraživanjima za učestvovanje u raspodeli naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma po kriterijumu klase B, primenom kriterijuma učešća u tržištu prodatih nosača zvuka (market šer) - Pravilnik o radu - Pravilnik o organizaciji - Pravilnik o načinu vršenja kontrole u postupku raspodele naknada

4 - Pravilnik o pristupanju i istupanju članova OFPS - Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa - Pravilnik o poslovnoj korespondenciji u OFPS Od strane Nadzornog odbora - Poslovnik o radu Nadzornog odbora Od strane direktora: - Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta - Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih Godinu je obeležilo i intenziviranje uspostavljanja kontakata sa korisnicima iz redova javnog saopštavanja. Trenutno Organizacija ima registrovanih korisnika iz redova javnog saopštavanja fonograma (kafići, restorani, kiosci, hoteli, tržni centri, ugostiteljski objekti, frizerski saloni, pekare...), što je napredak za 1700 korisnika u odnosu na godinu. U pogledu korisnika iz reda emitera, u bazi Sektora za javno emitovanje OFPS evidentirano je 386 korisnika. Proteklu godinu obeležilo je izlaženje u susret teškom stanju emitera u zemljtresom pogođenom Kraljevu. Na osnovu odluke Upravnog odbora Organizacije sprovedena je marketinška kampanja (po dvostruko jeftinijoj ceni) na nacionalnim radio i TV stanicama, što je omogućilo kompenzovanje potraživanja OPFS prema emiterima sa dugovanjima OFPS po osnovu emitovanja reklama. Na kraju godine Upravni odbor je doneo odluku da se emiterima koji do kraja godine ispune sve svoje obaveze po osnovu emitovanja fonograma omogući popust na konačni obračun za godinu. Proteklu godinu obeležio je i nastavak poboljšanja međunarodne saradnje. Rezultat toga su četiri potpisana bilateralna ugovora, i to sa kolektivnim organizacijama iz Bugarske, Slovenije, Hrvatske i Švedske. Predstavnici organizacije OFPS učestvovali su i na dve velike međunarodne konferencije, u Parizu i Kopenhagenu, kao i na dve regionalne konferencije, u Beogradu i Vodicama. Sve napred navedne konferencije bile su u organizaciji IFPI. RASPODELA NAKNADA OSTVARENIH ISKORIŠĆAVANJEM FONOGRAMA Što se tiče raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma, tokom godine okončana je raspodela naknada za godine. Nakon završetka te raspodele, započeo je postupak utvrđivanja učešća u raspodeli za godinu. Postupak raspodele za godinu sproveden je po novom Planu raspodele, koji je Skupština OFPS usvojila na sednici godine. Novi Plan raspodele smanjio je broj kriterijuma po kojima se raspodela vrši i ostavio dva kritarijuma, i to: 1. Kriterijum klase A (na osnovu dostavljenih izveštaja o emitovanim fonogramima od strane emitera, tzv. košuljice) 2. Kriterijum klase B (zastupljenost na tržištu prodatih nosača zvuka, tzv. market šer)

5 Upravni odbor OFPS je potvrdio je sastav Radnog tela, formiranog za prethodnu raspodelu, koje je imalo zadatak da obezbedi da raspodela naknada protekne u skladu sa opštim aktima OFPS i da tehnički sprovede postupak utvrđivanja procenata u raspodeli svih učesnika. Potvrđen je i sastav Komisije Radnog tela za vršenje kontrole u postupku rasopdele, koja je u vezi kriterijuma klase B na terenu evidentirala stanje finansijskih i pravnih dokumenata učesnika u raspodeli. Učesnici u raspodeli: 1 City records 17 Music star production 33 Amonnite 2 Grand production 18 Goraton 34 Minacord 3 Hi Fi centar 19 ITMM 35 VOIS (Rusija) 4 Gold audio video 20 Metropolis music company 36 Magmedia 5 RDU RTS - PGP RTS 21 Power music label 37 Melos marketing 6 Macom EC 22 Hollydan works 38 Megasound 7 Dallas records 23 Kaap VS 39 MIT Starčević 8 Jugodisk 24 Take it or leave it 40 Limark 9 Menart Srbija 25 Stars music 41 Top FM radio 10 Diskos 26 Juvekomerc 42 Folk disk 11 RDP B92 - produkcija B92 27 Lucky sound 43 Biveco 12 PPL (Engleska) 28 Komuna 44 Prophon (Bugarska) 13 Multimedia records 29 Melos 45 Jugoton - Croatia records 14 SENA (Holandija) 30 Odličan hrčak 46 Sound production 15 ZAPRAF (Hrvatska) 31 Centroscena 47 Miligram 16 BDR 32 SCPP (Francuska) U decembru godine stupio je na snagu novi Zakon o autorskom i srodnim pravima, tako da je godinu obeležilo usklađivanje poslovanja Organizacije sa pomenutim zakonom, kao i sa Zakonom o udruženjima, obzirom da je Zakonom o autorskom i srodnim pravima predviđeno da će se na organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava primenjivati odredbe zakona koji reguliše pravni položaj udruženja. U cilju usklađivanja sa pomenutim zakonima, Skupština Organizacije je donela novi Statut, koji je usklađen sa pozitivnim propisima i na osnovu kojeg je Zavod za intelektualnu svojinu izdao Rešenje kojim se usvaja zahtev Organizacije za obnovu dozvole za kolektivno ostvarivanje srodnih prava proizvođača fonograma, tako da je Organizacija dobila produženje dozvole na 5 godina. U skladu sa Zakonom o udruženjima, Organizacija je izbrisana iz registra privrednih društava i upisana u registar udruženja koji se vodi kod Agencije za privredne registre. Novi Zakon o autorskom i srodnim pravima je uneo dosta novina koje se odnose na poslovanje organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Konkretno, predviđeno je obavezno kolektivno ostvarivanje prava na naknadu od emitovanja, reemitovanja i javnog saopštavanja fonograma, kao i javnog saopštavanja fonograma koji se emituju. Zatim, predviđeno je da nakandu za proizvođače fonograma i interpretatore prikuplja jedna organizacija, određena ugovorom između

6 organizacije proizvođača fonograma i organizacije interpretatora, a u slučaju da ugovor ne bude zaključen, Vlada određuje koja će organizacija prikupljati naknadu. Organizacija OFPS i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora PI potpisale su ugovor kojim su regulisale da naknadu za proizvođače fonograma i interpretarore prikuplja OPFS i raspodeljuje naknadu organizaciji PI. Jedna od novina u Zakonu odnosi se i na postupak donošenja tarifa kolektivnih organizacija. Zakon je predvideo da se tarifa donosi kroz pregovore između organizacije i udruženja korisnika. Na osnovu zakonskih odredbi, organizacija OFPS je zajedno sa Organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora sprovela pregovore oko jedinstvene tarife za emitovanje, reemitovanje i javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Na pregovore su se prijavili ANEM, RTS, RTV Vojvodina, Srpska TV mreža, Unija poslodavaca Srbije, Udruženje priređivača igara na sreću JAKTA, Poslovno udruženje kablovskih operatera CABLE. Pregovori su su rezultirali potpisivanjem jednog Sporazuma o tarifi, i to sa Udruženjem priređivača igara na sreću JAKTA. U ostalom delu tarife nisu postignuti sporazumi, te su organizacije OFPS i PI godine upitili Komisiji za autorsko i srodna prava Predlog tarife radi davanja mišljenja od strane Komisije. Komisija još uvek nije dala mišljenje o predlogu tarife, tako da se i dalje primenjuje Tarifa OFPS, doneta od strane Upravnog odbora OFPS na način predviđen starim Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Prethodnu godinu obeležava i postavljanje nove veb prezentacije OFPS, koja je dosta modernija i, što je još važnije, veb stranica OFPS je vrlo transparentna. Mogu se pronaći svi akti, sve vesti i sve što korisnike i ostale zainteresovane može zanimati u vezi rada Organizacije. Svi članovi Organizacije imaju lozinku preko koje mogu da izvrše uvid u sve odluke organa Organizacije. SARADNJA SA KOLEKTIVNIM ORGANIZACIJAMA U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, ovlašćeni predstavnici Organizacije sproveli su pregovore sa predstavnicima Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora PI u pogledu zaključenja ugovora, predviđenog članom 127. Zakona. Rezultat tih pregovora bilo je potpisivanje Ugovora o poslovnoj saradnji godine, koji je aneksiran godine, a primenjuje se od godine. Ugovorom je predviđeno da organizacija OFPS i dalje prikuplja naknadu od emitovanja, reemitovanja i javnog saopštavanja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Početak godine obeležio je početak saradnje sa organizacijom PI. Ispostavljen je prvi obračun u skladu sa ugovorom i preneta prva sredstva na ime interpretatorske naknade organizaciji PI. Organizacija OFPS je u skladu sa članom 178. Zakona o autorskom i srodnim pravima potpisala Sporazum o visini troškova naplate i režimu raspodele posebne naknade sa organizacijama SOKOJ i PI. Zakonom je predviđeno da posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje praznih nosača zvuka i uređaja za njihovu reprodukciju prikuplja organizacija SOKOJ i nakon odbitka troškova prikupljanja raspodeljuje prikupljenu naknadu po principu: SOKOJ 40, OFPS 30, PI 30. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA PO SEKTORIMA

7 IZVEŠTAJ O RADU SEKTORA ZA JAVNO EMITOVANJE ZA GODINU Sektor za javno emitovanje je u godini bio angažovan na uspostavljanju komunikacije sa emiterima i kablovskim reemiterima. U godini u Sektoru za javno emitovanje izdato je ukupno 3500 faktura u ukupnoj vrednosti od ,71 dinara + 18% PDV ,47 dinara = ,18 dinara Po svim fakturama izdatim u prethodnim godinama ukupno je naplaćeno ,91 dinara (navedeni iznos obuhvata ono što je naplaćeno po fakturama i u sudskim postupcima). Po osnovu obračuna konačnih zaduženja izdata su knjižna odobrenja u iznosu od ,34 dinara sa uključenim PDV-om. Po osnovu zastarelosti potraživanja, kao i zbog gašenja pojedinih emitera, brisanja iz Agencije za privredne registre otpisano je ,08 dinara. Zaključeno je 53 ugovora sa emiterima, 48 ugovora sa kablovskim reemiterima. Na procesuiranje je predato 86 predmeta iz reda emitera ukupne vrednosti ,77 dinara. IZVEŠTAJ O RADU SEKTORA ZA JAVNO SAOPŠTAVANJE ZA GODINU U godini, zaključno sa obrađeno je zapisnika sastavljenih na terenu i 965 prijava korisnika, koji su prijavili Organizaciji korišćenje predmeta zaštite i dostavili podatke neophodne za obračun naknade. Broj od 965 prijava ne podrazumeva 965 objekata, obzirom da jedna prijava može da se odnosi i na više objekata. Najviše zapisnika sastavljano je na teritoriji grada Beograda, ukupno 6543, što predstavlja 45,08% od ukupnog broja korisnika iz godine. Na osnovu obrađenih zapisnika i prijava korisnika ukupno je izdato faktura u ukupnoj vrednosti od ,00 dinara + 18% PDV ,86 = ,00 dinara. UKUPNO NAPLAĆENO OD FAKTURISANOG IZNOSA U GODINI ,60 DINARA UKUPNO NAPLAĆENO OD FAKTURISANOG IZNOSA U GODINI ,39 DINARA UKUPNO NAPLAĆENO OD FAKTURISANOG IZNOSA U GODINI ,39 DINARA UKUPNO NAPLAĆENO OD FAKTURISANOG IZNOSA U GODINI ,97 DINARA UKUPNO NAPLAĆENO OD FAKTURISANOG IZNOSA U GODINI ,86 DINARA UKUPNO NAPLAĆENO PO FAKTURAMA IZ SVIH GODINA ,80 DINARA (navedeni iznos obuhvata ono što je naplaćeno po fakturama i u sudskim postupcima) KORISNICI PO OPŠTINAMA:

8 Ada 147 Aleksandrovac 98 Aleksinac 73 Alibunar 41 Apatin 97 Aranđelovac 182 Arilje 63 Babušnica 39 Bač 28 Bačka Palanka 110 Bačka Topola 64 Bački Petrovac 42 Bajina Bašta 132 Batočina 19 Bečej 121 Bela Crkva 75 Bela Palanka 50 Beočin 14 Beograd - Barajevo 70 Beograd - Čukarica 1097 Beograd - Novi Beograd 1383 Beograd - Palilula 771 Beograd - Rakovica 406 Beograd - Savski Venac 589 Beograd - Stari Grad 1269 Beograd - Voždovac 836 Beograd - Vračar 775 Beograd - Zemun 857 Beograd - Zvezdara 794 Blace 10 Bogatić 27 Bojnik 7 Boljevac 1 Bor 65 Brus 55 Bujanovac 1 Čačak 335 Čajetina 164 Ćićevac 20 Čoka 24 Ćuprija 105

9 Despotovac 32 Dimitrovgrad 22 Doljevac 6 Gadžin Han 7 Golubac 15 Gornji Milanovac 137 Grocka 246 Inđija 199 Irig 24 Ivanjica 129 Jagodina 225 Kanjiža 61 Kikinda 178 Kladovo 50 Knić 25 Knjaževac 39 Koceljeva 44 Kosjerić 49 Kovačica 34 Kovin 116 Kragujevac 456 Kraljevo 332 Krupanj 42 Kruševac 107 Kučevo 26 Kula 166 Kuršumlija 8 Lajkovac 49 Lapovo 10 Lazarevac 232 Lebane 21 Leskovac 94 Lipljjan 1 Ljig 72 Ljubovija 37 Loznica 151 Lučani 89 Majdanpek 34 Mali Iđoš 21 Mali Zvornik 15 Malo Crniće 11

10 Medveđa 11 Merošina 1 Mionica 35 Mladenovac 157 Negotin 93 Niš 597 Nova Crnja 10 Nova Varoš 59 Novi Bečej 77 Novi Kneževac 35 Novi Pazar 101 Novi Sad 1588 Obrenovac 243 Odžaci 7 Opovo 22 Osečina 55 Pančevo 462 Paraćin 108 Pećinci 29 Petrovac 101 Pirot 59 Plandište 21 Požarevac 181 Požega 129 Priboj 101 Prijepolje 62 Prokuplje 60 Rača 17 Raška 65 Rekovac 12 Ruma 116 Šabac 140 Sečanj 47 Senta 59 Šid 86 Sjenica 15 Smederevo 204 Smederevska Palanka 109 Sokobanja 34 Sombor 307 Sopot 52

11 Srbobran 58 Sremska Mitrovica 131 Sremski Karlovci 25 Stara Pazova 292 Štrpce 1 Subotica 400 Surčin 68 Surdulica 3 Svilajnac 63 Svrljig 9 Temerin 114 Titel 31 Topola 64 Trgovište 1 Trstenik 53 Tutin 16 Ub 79 Užice 376 Valjevo 486 Varvarin 8 Velika Plana 120 Veliko Gradište 33 Vladičin Han 6 Vladimirci 11 Vlasotince 7 Vranje 27 Vrbas 87 Vrnjačka Banja 136 Vršac 115 Žabalj 83 Žabari 9 Žagubica 16 Zaječar 182 Žitište 33 Žitorađa 6 Zrenjanin 374 Zvečan 1 IZVEŠTAJ O RADU SAMOSTALNE SLUŽBE ZA KONTROLU I EVIDENTIRANJE

12 Samostalna služba za kontrolu i evidentiranje bavi se poslovima priprema, organizacije, kontrole i evidentiranja rada lica, koji na osnovu ugovora o zastupanju obavljaju poslove kontrole na terenu. Pre slanja zastupnika na teren pripremljeni su materijali neophodni za rad zastupnika na terenu. U godini je rad sa zastupnicima na terenu počeo u martu. U godini zaključeno je 54 ugovora sa zastupnicima na terenu. Ukupno je urađeno zapisnika, od kojih je obrađeno 14328, a stornirano Razlozi za storniranje su uglavnom pogrešni podaci, greške u popunjavanju zapisnika, urađeni zapisnici za već prijavljene objekte itd. Na terenu je potpisano 4560 ugovora sa korisnicima. IZVEŠTAJ O RADU SEKTORA ZA PRAVNE POSLOVE ZA GODINU U godini aktivnosti Sektora za pravne poslove znatno su proširene u odnosu na prethodne godine. Sektor za pravne poslove je tokom kalendarske godine bio angažovan na sledećim poslovima: - Pripremanje i predaja predmeta advokatima, staranje o sprovođenju dodeljenih predmeta - Prijava potraživanja u stečajnom i likvidacionom postupku - Pripremanje sednica Skupštine i Upravnog odbora, izrada odluka i obavljanje prepiske nakon završenih sednica - Aktivno učestvovanje u pripremi predloga tarife i u pregovorima sa korisnicima - Aktivno učestvovanje u pripremanju dokumentacije za obnovu dozvole i upisivanje u registar udruženja - Učestvovanje u izradi opštih akata donetih od strane Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i direktora - Staranje o sprovođenju prava i obaveza zaposlenih, u smislu pripremanje odluka vezanih za zaposlene, ugovora i aneksa ugovora o radu, rešenja o godišnjim odmorima, izdavanje potvrda zaposlenim i staranje o informisanosti zaposlenih na nivou Organizacije - Prepiska sa Zavodom za intelekutalnu svojinu, Republičkom radiodifuznom agencijom i Republičkom agencijom za telekomunikacije - Učestvovanje u postupku donošenja novog Zakona o autorskom i srodnim pravima - Prepiska sa inostranim kolektivnim organizacijama u cilju zaključenja bilateralnih ugovora - Učestvovanje u postupku raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma - Učestvovanje u postupku zaključenja ugovora sa novim članovima Organizacije Protiv dužnika OFPS je u godini pokrenuto ukupno sudskih postupaka ukupne vrednosti ,50 dinara. Od toga je protiv korisnika iz reda javnog saopštavanja fonograma pokrenuto sudskih postupaka ukupne vrednosti ,84 dinara. Protiv korisnika iz reda emitera je pokrenuto ukupno 86 sudskih postupaka ukupne vrednosti ,70 dinara. Iz evidencije koja se u Sektoru za pravne poslove vodi povodom podataka dobijenih iz Sektora za računovodstvene i knjigovodstvene poslove, može se utvrditi da je tokom godine ukupno od svih

13 predmeta koji su pokrenuti tokom 2006, 2007, 2008, 2009 i godine, kod kojih je došlo do realizacije naplate (od saopštavanja i emitera), na račun OFPS-a prikupilo ukupno sredstava na ime naknade za korišćenje fonograma, u iznosu od ,61 dinara, od kog iznosa se ,94 dinara odnosi na sudske troškove, dok je čisto naplaćeno ,67 dinara. U protekloj godini zaključeno je 9 ugovora sa novim članovima. IZVEŠTAJ O RADU SEKTORA ZA RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE POSLOVE Organizacija Sektora za računovodstvene i knjigovodstvene poslove uređena je Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama za mala pravna lica koja ne primenjuju MRS/MSFI, na osnovu kojeg se u Sektoru za računovdstvene i knjigovodstvene poslove obavljaju sledeći poslovi: - Poslovi finansijskog knjigovodstva - Plaćanja sa dinarskog i deviznog računa i blagajničko poslovanje - Obračun isplata zarada i drugih naknada - Kompletan nadzor knjigovodstvene dokumentacije - Regulisanje obaveza prema Poreskoj upravi - Mesečno finansijsko izveštajvanje po zahtevu Upravnog odbora - Knjigovodstveno knjiženje dokumentacije - Evidencija knjiga ulaznih i izlaznih računa, neophodno za evidenciju poreza na dodatu vrednost - Izrada završnog računa, kao i priprema dokumentacije za rad revizorske agencije RAD ORGANIZACIJE U PRVA DVA MESECA GODINE U mesecu januaru i februaru godine Organizacija proizvođača fonograma Srbije se posvetila primeni Zakona o autorskom i srodnim pravima, ugoovra sa organizacijom PI, pripremi planova za rad sa korisnicima iz reda javnog saopštavanja u godine, kroz pripreme ugovora, zapisnika, legitimacija za zastupnike na terenu. Ispostavljen je prvi obračun o naplaćenoj jedinstvenoj naknadi organizaciji PI za mesec januar godine. Organizacija OFPS je dana godine primila id IFPI poziv da učestvuje na globalnom samitu proizvođača fonograma koji će biti održan u Londonu 11 i 12. maja, u organizaciji IFPI. Takođe, u februaru je od strane IFPI primljen poziv da OFPS predstavlja nacionalnu grupu za teritoriju Republike Srbije, odnosno da bude priznata za nacionalnu grupu IFPI, koja bi bila odgovorna za jačanje zakonskih prava proizvođača fonograma, lobiranje kod Vlade i drugih relevantnih organa u primeni zakonodavstva, uključujući međunarodnih konvencija, učestvovanje na pravnim forumima, istraživanje tržišta u pogledu podataka nacionalne industrije, podaci o pirateriji, izrada izveštaja u vezi industrijskih problema, organizovanje događaja koji povećavaju pažnju u pogledu nacionalne industrije, formulacija predloga i strategija u promociji zakonskih pravaca delovanja, a koje podatke od OFPS će koristiti nacionalne vlade, nacionalne trgovinske organizacije itd.

14 CILJEVI OFPS U NAREDNOJ GODINI Ciljevi Organizacije proizvođača fonograma Srbije u godini su: 1. Povećavanje baze korisnika iz redova javnog saopštavanja 2. Postizanje što većeg broja korisnika koji prijavljuju korišćenje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija 3. Zaključenje ugovora sa kablovskim reemiterima koji do sada nisu zaključili ugovor sa OFPS 4. Evidencija korisnika koji koriste fonograme putem interneta 5. Postizanje što većeg broja košuljica, odnosno emitera koji dostavljaju ispravne košuljice 6. Zaključenje što većeg broja bilateralnih ugovora. U Beogradu, godine DIREKTOR OFPS Petar Đurić, s.r.

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Организација произвођача фонограма Србије ОФПС је организација за колек

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Организација произвођача фонограма Србије ОФПС је организација за колек ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ Организација произвођача фонограма Србије ОФПС је организација за колективно остваривање имовинских права произвођача фонограма,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011,

Више

IZVEŠTAJ O POSLOVANЈU ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je organizacija za kole

IZVEŠTAJ O POSLOVANЈU ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je organizacija za kole IZVEŠTAJ O POSLOVANЈU ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA 2017. GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je organizacija za kolektivno ostvarivanje imovinskih prava proizvođača fonograma,

Више

IZVEŠTAJ O POSLOVANЈU ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je organizacija za kole

IZVEŠTAJ O POSLOVANЈU ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je organizacija za kole IZVEŠTAJ O POSLOVANЈU ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA 2016. GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je organizacija za kolektivno ostvarivanje imovinskih prava proizvođača fonograma,

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu На основу овлашћења из члана 177, став 1. Закона о ауторском и сродним правима ( Сл. гласник РС бр. 104/09), закључује се између 1. Организације произвођача фонограма Србије, из Београда, улица Табановачка

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5 1 Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09) i člana 17. stav 3. tačka 7. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, Skupština Organizacije,

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 60.592

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

Microsoft Word - 5. Izmene Plana raspodele, godine

Microsoft Word - 5. Izmene Plana raspodele, godine 1 Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09, 99/11 i 119/12) i člana 17. stav 3. tačka 7. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, Skupština

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 00. ГОДИНА ИЗВЕШТАЈ ИЗРАДИЛА СЛАВИЦА БРКИЋ, СУДИЈАГРАДСКОГ СУДИЈЕ

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА Члан 1. У Закону о ауторском и сродним правима ( Службени гласник РС, бр. 104/09 и 99/11), у члану 39. став 6. на крају тачке 3) тачка

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

Тарифа накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом тарифом накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. (у даљем текст

Тарифа накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом тарифом накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. (у даљем текст Тарифа накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан. Овом тарифом накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. (у даљем тексту: Тарифа) утврђује се висина и начин обрачуна накнаде

Више

IZVEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je organizacija za k

IZVEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je organizacija za k IZVEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA 2017. GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je organizacija za kolektivno ostvarivanje imovinskih prava proizvođača

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 -

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 - ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - 1 - САДРЖАЈ: 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ... - 3-2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... - 5-3. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА

Више

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA GODINU U skladu sa članom 189. stav 1. tačka 3. Zakona o autorskom i sro

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA GODINU U skladu sa članom 189. stav 1. tačka 3. Zakona o autorskom i sro PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA 2018. GODINU U skladu sa članom 189. stav 1. tačka 3. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09, 99/11,

Више

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE-OFPS ZA GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je organizacija za

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE-OFPS ZA GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je organizacija za IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE-OFPS ZA 2018. GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je organizacija za kolektivno ostvarivanje imovinskih prava proizvođača

Више

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС",

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 26. децембар 2012. године РЕЗИМЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА Државне ревизорске институције о обављеним ревизијама током 2012. године УВОД Овај РЕЗИМЕ обухвата сажете ревизионе налазе 46

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март 2017. год. - Соко бања) Планинарско друштво/клуб Место Број купљених маркица у 2016. год. Број

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.0

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.0 Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.02.2018. године, са почетком у 12,00 часова У раду седнице

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. новембра године, са поч

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. новембра године, са поч Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. новембра 2018. године, са почетком у 11.00 часова. Седници су присуствовали следећи

Више

1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног о

1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног о 1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска 12-14 (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног одбора и 2. АНЕМ Асоцијација независних електронских

Више

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група грађана које су: 1) самостално или у коалицијама учествовале

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум ОПШТИ

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službe

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (Službe Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07,

Више

РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику Попис становништва, домапинстава и станова у ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА,

РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику Попис становништва, домапинстава и станова у ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА, РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику 44 86-84433-32-7 Попис становништва, домапинстава и станова у 2002. ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА, ПРЕМА СТАРОСТИ, школскои СПРЕМИ ИСТАНОВИ Подаци по

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 188. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 13. јула године, са почетко

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 188. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 13. јула године, са почетко Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 188. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 13. јула 2017. године, са почетком у 11.00 часова. Седници су присуствовали следећи

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obliku i sadržini prijave za evidentiranje

Више

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у Службеном гласнику РС, бр. Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 25/2014, 40/2015 и 47/2015. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

SPISAK NASELJA SA BROJEM GEOPOZICIONIRANIH ZGRADA, DOMAĆINSTAVA I PRAVNIH LICA OPŠTINA NASELJE BROJ ZGRADA BROJ DOMAĆINSTAVA BROJ PRAVNIH LICA ADA ADA

SPISAK NASELJA SA BROJEM GEOPOZICIONIRANIH ZGRADA, DOMAĆINSTAVA I PRAVNIH LICA OPŠTINA NASELJE BROJ ZGRADA BROJ DOMAĆINSTAVA BROJ PRAVNIH LICA ADA ADA ADA ADA 4246 4454 700 ADA MOL 2880 2842 199 ADA OBORNJAČA 173 145 2 ADA STERIJINO 109 82 2 ADA UTRINE 447 373 17 ALIBUNAR LOKVE 786 729 50 ALIBUNAR NIKOLINCI 442 377 26 ALIBUNAR NOVI KOZJAK 285 292 12

Више

СПИСАК НАСЕЉА СА БРОЈЕМ ГЕОПОЗИЦИОНИРАНИХ ЗГРАДА, ДОМАЋИНСТАВА И ПРАВНИХ ЛИЦА ОПШТИНА НАСЕЉЕ БРОЈ ЗГРАДА БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА БРОЈ ПРАВНИХ ЛИЦА АДА АДА 4

СПИСАК НАСЕЉА СА БРОЈЕМ ГЕОПОЗИЦИОНИРАНИХ ЗГРАДА, ДОМАЋИНСТАВА И ПРАВНИХ ЛИЦА ОПШТИНА НАСЕЉЕ БРОЈ ЗГРАДА БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА БРОЈ ПРАВНИХ ЛИЦА АДА АДА 4 АДА АДА 4246 4454 700 АДА МОЛ 2880 2842 199 АДА ОБОРЊАЧА 173 145 2 АДА СТЕРИЈИНО 109 82 2 АДА УТРИНЕ 447 373 17 АЛИБУНАР ЛОКВЕ 786 729 50 АЛИБУНАР НИКОЛИНЦИ 442 377 26 АЛИБУНАР НОВИ КОЗЈАК 285 292 12 АПАТИН

Више

TELEVIZIJA LAVplus Preduzeće Konzum Lav d.o.o. PONUDA za oglašavanje a: Skadarska 7, Čačak / t1: / t2: e:

TELEVIZIJA LAVplus Preduzeće Konzum Lav d.o.o. PONUDA za oglašavanje a: Skadarska 7, Čačak / t1: / t2: e: TELEVIZIJA LAVplus Preduzeće Konzum Lav d.o.o. PONUDA za oglašavanje a: Skadarska 7, 32000 Čačak / t1: 032 515 00 40 / t2: 065 94 000 40 e: marketing@tvlav.rs / w: www.tvlav.rs POSLOVNI PODACI Naziv: Preduzeće

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

kpmg KPMG d.o.o. Beograd Kraljice Natalije Belgrade Serbia Tel.: +381 (0) Fax: +381 (0) Izveštaj neza

kpmg KPMG d.o.o. Beograd Kraljice Natalije Belgrade Serbia Tel.: +381 (0) Fax: +381 (0) Izveštaj neza kpmg KPMG d.o.o. Beograd Kraljice Natalije 11 11000 Belgrade Serbia Tel.: +381 (0)11 20 50 500 Fax: +381 (0)11 20 50 550 www.kpmg.com/rs Izveštaj nezavisnog revizora ČLANOVIMA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA

Више

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг агенција Републике Србије Установа у области физичке културе Горњи Милановац

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правлнк о змен Правлнка о облку садржн прјаве за евдентрање обвезнка ПДВ, поступку евдентрања брсања з евденцје о облку садржн пореске прјаве ПДВ Члан 1. У Правлнку о облку садржн прјаве за евдентрање

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНЕ ДО ГОДИНЕ Надзорни одбор Органи

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНЕ ДО ГОДИНЕ Надзорни одбор Органи ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ Надзорни одбор Организације произвођача фонограма Србије, је у извештајном

Више

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: 25.03.2016. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Више

Prezentacija-Program-razvoja-sporta-za-sve-u-Vojvodini

Prezentacija-Program-razvoja-sporta-za-sve-u-Vojvodini PROGRAM RAZVOJA SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI 2017-2020 Generalni sekretar Olivera Jovanović član Stručnog odbora Aleksandar Božić Kopaonik, 21-25. mart 2018. godine DOBRODOŠLI! Budi aktivan, budi zdrav!

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 182. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 27. фебруара године, са поч

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 182. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 27. фебруара године, са поч Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 182. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 27. фебруара 2017. године, са почетком у 11.30 часова. Седници су присуствовали следећи

Више

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA XX EMISIJE Beograd, 24.10. 2007. godine SADRŽAJ SKRAĆENOG PROSPEKTA: 1. IZDAVALAC AKCIJA...3 2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU...3 3.

Више

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište,

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, Srebrno Jezero 13-15. oktobar 2011. PROGRAM konferencije

Више

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута

Више

ИНФОРМАЦИЈА

ИНФОРМАЦИЈА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3622-524 E-mail: kzus@open.telekom.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Б и л т е н И Н Ф О Р М А Ц И Ј А ПО КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ ПРИПАДАЈУЋЕ

Више

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: /1/ Датум: године Београд Немањина ШКОЛС

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: /1/ Датум: године Београд Немањина ШКОЛС Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: 611-00-2152/1/2012-03 Датум: 03.06.2013. године Београд Немањина 22-26 ШКОЛСКА УПРАВА - начелник школске управе- ПРЕДМЕТ: Допуна

Више