I22_Radiofarmacija_Silabus

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "I22_Radiofarmacija_Silabus"

Транскрипт

1 РАДИОФАРМАЦИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

2

3 Предмет: РАДИОФАРМАЦИЈА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (2 часа предавања, 1 час семинара и 2 часа радa у малој групи)

4 НАСТАНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме адреса звање 1. Милован Матовић Редовни професор 2. Љиљана Мијатовић Редовни професор 3. Слободан Новокмет анредни професор 4. Исидора Милосављевић Доцент 5. Катарина Радоњић Асистент 6. Маја Савић Асистент 7. Јована Јеремић Асистент 8. есна Игњатовић Асистент 9. ладимир укомановић Асистент СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА: Mодул Назив модула Недеља Предавања Семинар Рад у малој групи Наставник-руководилац модула 1 Увод у радиофармацију Проф. др Милован Матовић 2 Радиолиганд везивање Проф. др Слободан Новокмет 3 Контрола квалитета и примена радиофармацеутика Проф. др Милован Матовић Σ =75

5 ОЦЕЊИАЊЕ: Студент савладава предмет по модулима. Оцена је еквивалентна броју стечених поена (види табеле). Поени се стичу на два начина: АКТИНОСТ У ТОКУ НАСТАЕ: На овај начин студент може да стекне до 30 поена и то тако што на посебном делу вежбе одговара на два испитна питања из те недеље наставе и у складу са показаним знањем добија 0-2 поена. ЗАРШНИ ТЕСТОИ ПО МОДУЛИМА: На овај начин студент може да стекне до 70 поена а према приложеној табели. МОДУЛ МАКСИМАЛНО ПОЕНА активност у току наставе завршни тест Σ 1 Увод у радиофармацију Радиолиганд везивање Контрола квалитета и примена радиофармацеутика Σ Завршна оцена се формира на следећи начин: Да би студент положио предмет мора да стекне минимум 55 поена и да положи све модуле. Да би положио модул студент мора да: 1. стекне више од 50% поена на том модулу 2. стекне више од 50% поена предвиђених за активност у настави у сваком модулу 3. положи модулски тест, односно да има више од 50% тачних одговора број освојених поена оцена

6 ТЕСТОИ ПО МОДУЛИМА МОДУЛ 1. ЗАРШНИ ТЕСТ 0-23 ПОЕНА ОЦЕЊИАЊЕ ЗАРШНОГ ТЕСТА Тест има 23 питања Свако питање вреди 1 поен МОДУЛ 2. ЗАРШНИ ТЕСТ 0-22 ПОЕНА ОЦЕЊИАЊЕ ЗАРШНОГ ТЕСТА Тест има 22 питања Свако питање вреди 1 поен МОДУЛ 3. ЗАРШНИ ТЕСТ 0-25 ПОЕНА ОЦЕЊИАЊЕ ЗАРШНОГ ТЕСТА Тест има 25 питања Свако питање вреди 1 поен

7 ЛИТЕРАТУРА: НАЗИ УЏБЕНИКА АУТОРИ ИЗАДААЧ БИБЛИОТЕКА Gopal BSaha. Fundamentals of Nuclear Pharmacy. 7 th Edition. Sampson`s Textbook of Radiopharmacy. 4 th revised Edition. Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy and Nuclear Medicine. 3 rd Edition. Gopal BS (Ed) Springer; 2018 Theobald T (Ed) Pharmaceutical Press; 2011 Kowalsky RJ, Falen SW (Eds) American Pharmacists Association; 2011 Биофизика у медицини Симоновић Ј Београд, 1997 Нуклеарна медицина Група аутора Медицински факултет Београд, Радиофармацеутици-синтеза, особине и примена алнић-разуменић Н Монографија, еларта, Београд, 1998 Радиоактивност Аничин И Институт инча Београд, 1998 Сва предавања и материјал за рад у малој групи налазе се на сајту Факултета медицинских наука:

8 ПРОГРАМ ПРИ МОДУЛ: УОД У РАДИОФАРМАЦИЈУ НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 1 (ПРА НЕДЕЉА): ОСНОНИ ПРИНЦИПИ НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ И РАДИО ХЕМИЈЕ Основни принципи нуклеарне физике и радио хемије (атом, структура језгра и структура електронског омотача атома, хемијске везе); радиоактивни распад (алфа распад, бета распади (β - и β + ), гама распад, изомерни прелаз, спонтана фисија), закон радиоактивног распада, полувреме распада и гама константа, јединице радиоактивности). Добијање радионуклида за медицинску примену (нуклеарни реактор, циклотрон, генераторски системи) НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 2 (ДРУГА НЕДЕЉА): Јединице радиоактивности и примери израчунавања радиoактивног распада. Генератори радионуклида ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И МЕРЕЊЕ РАДИОАКТИНОСТИ Инструменти за детекцију и мерење радиоактивности, принцип рада и примена (јонизациони детектори (Гајгер-Милеров бројач), сцинтилациони детектори, полупроводнички детектори, мерни и визуалитациони инструменти засновани на детекцији јонизујућег зрачења (детекторске сонде, мерни уређаји и уређаји за функционалну дијагностику засновану на јонизујућем зрачењу, гама сцинтилационе камере, томографски (SPECT и PET) системи, системи за хибридни имиџинг (SPECT/CT(MRI), PET/ CT(MRI) и алтернатини методи добијања слике НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 3 (ТРЕЋА НЕДЕЉА): Уређаји за детекцију и мерење радиоактивности. Гајгер-Милеров бројач и сцинтилациона гама камера, SPECT, PET и хибридни системи РАДИОНУКЛИДИ И РАДИОФАРМАЦЕУТИЦИ Биофизичке основе примене радионуклида у медицини. Радионуклиди и радиофармацеутици, врсте и добијање. Облици радиофармацеурика (радиофармацеутици као јонски раствори, радиофармацеутици као комплексна једињења, радиофармацеутици добијени методом изотопске замене, други облици радиофармацеутика). Обележене ћелије као радиофармацеутици. Радионуклиди као радиофармацеутици. Антитела као радиофармацеутици. Радионуклиди и радиофармацеутици, биофизичке основе примене

9 НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 4 (ЧЕТРТА НЕДЕЉА): ОСОБИНЕ, БИОКИНЕТИКА И БИОДИСТРИБУЦИЈА РАДИОФАРМАЦЕУТИКА Радиофармацеутици, биофизичке и биохемијске особине (дефиниција; физички и хемијски облик радиофармацеутика, идеални радиофармацеутик; методе радиообележавања, фактори који утичу на радиообележавање, фактори који утичу на биодистрибуцију и биокинетику радиофармацеутика). Дизајн нових радиофармацеутика. Протоколи припреме и апликације радиофармацеутика. Путеви апликације и биокинетика радиофармацеутика. Параметри квалитета радиофармацеутика (радионуклидна, радиохемијска и хемијска чистоћа радиофармацеутика). Фактори који утичу на биокинетику и биодистрибуцију радиофармацеутика. "Позитивна" и "негативна" визуализација патолошких промена. Туморотропни радиофармацеутици. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 5 (ПЕТА НЕДЕЉА): Особине радиофармацеутика. Припрема и апликација радиофармацеутика. СПЕЦИФИЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДИОФАРМАЦЕУТИКА ЗАИСНО ОД ПРИМЕНЕ предавања 2 часа Специфичне карактеристике појединих радиофармацеутика (фармацеутици за in-vivo, in-vitro и in-vivtro примену. дијагностички и терапијски радиофармацеутици, радиофармацеутици обележени технецијумом 99m Tc; радиофармацеутици обележени другим изотопима који се користе за функционалну и морфофункционалну дијагностику, радиофармацеутици за PЕТ дијагностику) рад у малој групи 2 часа рсте и карактеристике радиофармацеутика

10 ДРУГИ МОДУЛ: РАДИОЛИГАНД ЕЗИАЊЕ НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 6 (ШЕСТА НЕДЕЉА): РАДИОЛИГАНД ЕЗИАЊЕ предавања 2 часa семинар 1 час рад у малој групи 2 часa Радиолиганд везивање (дефиниција огледа-есеја радиолиганд везивања; експерименталне фазе у радиолиганд везивању; недостаци огледа-есеја радиолиганд везивања; радиолиганд - дефиниција и стабилност; радиоизотопско обележавање трицијумом ( 3 H) - предности и недостаци; радиоизотопско обележавање јодом ( 125 I) - предности и недостаци) НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА НЕДЕЉА): РАДИОЛИГАНД ЕЗИАЊЕ Ауторадиографија рецептора Радиолиганд везивање (припрема ткива; изоловање ћелијских препарата; припрема ћелијских мембрана и солубилизираних рецептора; преинкубација-фаза прања; инкубација са радиолигандом; фактори који утичу на инкубацију; методе за сепарацију комплекса радиолиганд-рецептор: филтрација, центрифугирање, дијализа, гел филтрација, преципитација, адсорпција; проблеми при сепарацији) НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 8 (ОСМА НЕДЕЉА): РАДИОЛИГАНД ЕЗИАЊЕ Анализа резултата радиолиганд везивања Радиолиганд везивање (закон о дејству маса; константа дисоцијације (K D ) комплекса; дијаграм специфичног везивања лиганда за рецепторе; неспецифично и специфично везивање; Scatchardова или Rosenthal-ова једначина и ограничења; "Директни фит"; фракциона заокупљеностзасићеност рецептора; утрошак лиганда; раздвајање специфичног од неспецифичног везивања) НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 9 (ДЕЕТА НЕДЕЉА): РАДИОЛИГАНД ЕЗИАЊЕ Израчунавање специфичне радиоактивности и концентрације радиолиганда предавање 2 часа семинар 1 час рад у малој групи 2 часа Радиолиганд везивање (радиолиганд везивање у интактним ћелијама; карактеризација имидазолинских рецептора) Лиганди за имидазолинске рецепторе

11 ТРЕЋИ МОДУЛ: КОНТРОЛА КАЛИТЕТА И ПРИМЕНА РАДИОФАРМАЦЕУТИКА НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 10 (ДЕСЕТА НЕДЕЉА): ОСНОНИ ПРИНЦИПИ РАДА У НУКЛЕАРНО-МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРИМА предавање 2 часа семинар 1 час рад у малој групи 2 часа Контролисана зона и надзирана зона. Основни принципи рада у нуклеарно-медицинским институцијама (организација рада, улога и место фармацеута у нуклеарно медицинским институцијама; опрема; пријем, складиштење и заштита радиоактивних материјала; припрема радиофармацеутика; руковање радиоактивним отпадом) НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 11 (ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА): Документација, обележавање, паковање и транспорт радиоактивног материјала КОНТРОЛА КАЛИТЕТА РАДИОФАРМАЦЕУТИКА Контрола квалитета радиофармацеутика (физичкохемијски тестови: физичке карактеристике, ph и јонска јачина, чистоћа радионуклида и радиохемијских супстанци, хемијска чистоћа, радиоесеји; биолошки тестови: стерилност, апирогеност, токсичност, добра клиничка и добра лабораторијска пракса). НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 12 (ДАНАЕСТА НЕДЕЉА): Контрола квалитета радиофармацеутика за invivo примену МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИА Биофизичке карактеристике дејстава јонизујућег зрачења на живу ћелију, ткива, органе и организам човека. Биолошки ефекти јонизујућег зрачења. Физичке, хемијске, биохемијске и биолошке промене у ћелији под дејством јонизујућех зрачења. Промене у ткивима. Промене у појединим органима и организму у целини. Механизми оштећења ћелије Стохастички и детерминистички ефекти зрачења. Зависност промена на живим системима од врсте и режима озрачивања. Акутна и хронична радијациона болест. Дозиметрија зрачања. Основни физички појмови о дозама зрачања и врстама доза. Мерење зрачења. Дозиметри. рсте и карактеристике дозиметара. Лични дозиметри. Мере заштите од јонизујућег зрачења. Заштита пацијената. Заштита професионално изложених лица. Заштита популације. Контаминација и мере деконтаминације код коришћења отворених извора јонизујућег зрачења. ALARA принцип. Заштитна средства (баријере, паравани, кецеље, рукавице, наочаре и друго...), правилан избор, предности и ограничења. Професионалне граничне дозе и ризици; процена ризика од радијације. Основе законских регулатива у области медицинске примене извора јонизујућег зрачења Мере заштите од јонизујућег зрачења. Дозиметрија јонизујућег зрачења и прорачуни доза радиофармацеутика. Законска регулатива у вези са радиофармацеутицима

12 НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА): ПРИМЕНА РАДИОФАРМАЦЕУТИКА У ДИЈАГНОСТИЦИ 1 предавања 2 часа семинар 1 час рад у малој групи 2 часa Идеални радиофармацеутик за дијагностичу примену (особине идеалног дијагностичког радиофармацеутика), Примена радиофармацеутика у дијагностици; PЕТ радиофармацеутици). Нежељене реакције код дијагностичке примене радиофармацеутика. Примери дијагностичке примене радиофармацеутика у обољењима централног нервног, кардиоваскуларног и ендокриног система НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА): Функционална и морфофункционална дијагостика. Планарна сцинтиграфија, SPECT и PET Примена радиофармацеутика у дијагностици обољења појединих органа и система ПРИМЕНА РАДИОФАРМАЦЕУТИКА У ДИЈАГНОСТИЦИ 2 Примери дијагностичке примене радиофармацеутика у обољењима хематопоезног, гастроинтестиналног и генитоуринарног система и у дијагностици инфекција и инфламација. Савремени трендови у нуклеарно медицинској дијагностици. Примена радиофармацеутика у истраживањима. Могући нежељени ефекти код примене радиофармацеутика у дијагностици. Примена радиофармацеутика у дијагностици обољења појединих органа и система НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 15 (ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА): ПРИМЕНА РАДИОФАРМАЦЕУТИКА У ТЕРАПИЈИ Идеални радиофармацеутик за терапијслу примену (особине идеалног терапијског радиофармацеутика). Примена радиофармацеутика у терапији бенигних и малигних болести (терапија хипертиреоидизма и карцинома штитасте жлезде радиојодом; терапија болних метастаза у скелету, терапија анкилизирајућег спондилитиса, радиосиновиертеза, лечење неуроендокриних тумора, лечење хепатоцелуларног карцинома, радиоимунотерапија, лечење лимфома и ПР, остали примери терапијске примене радикофармацеутика. Савремени трендови у радионуклидној терапији. Тераностички принципи. Посебне мере код терапјске примене радиофармацеутика. Могуће нежељене реакције код терапијске примене радиофармацеутика Примери терапијске примене радиофармацеутика

13 РАСПОРЕД ПРЕДААЊА И СЕМИНАРА МАЛА САЛА (С4) ПОНЕДЕЉАК РАСПОРЕД ЕЖБИ УТОРАК ЖУТА САЛА ЛЕО (С35) ЖУТА САЛА ЛЕО (С37) ЖУТА САЛА ДЕСНО (С39) ЖУТА САЛА ДЕСНО (С41) 12:00-13:30 I група 12:00-13:30 II група 12:00-13:30 III група 12:00 13:30 IV група 13:30 15:00 V група 13:30 15:00 VI група 13:30 15:00 VII група

14 РАСПОРЕД НАСТАЕ ЗА ПРЕДМЕТ РАДИОФАРМАЦИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :30 17:00 С4 П Основни принципи нуклеарне физике и радиохемије Проф. др Милован Матовић :00 17:45 С4 С Основни принципи нуклеарне физике и радиохемије Проф. др Милован Матовић :00 15:00 Јединице радиоактивности и примери израчунавања радиoактивног распада.генератори радионуклида Асист. есна Игњатовић Асист. ладимир укомановић :30 17:00 С4 П Инструменти за детекцију и мерење радиоактивности Проф. др Милован Матовић :00 17:45 С4 С Инструменти за детекцију и мерење радиоактивности Проф. др Милован Матовић :00 15:00 Уређаји за детекцију и мерење радиоактивности. Гајгер- Милеров бројач и сцинтилациона гама камера :30 17:00 С4 П Радионуклиди и радиофармацеутици :00 17:45 С4 С Радионуклиди и радиофармацеутици :00 15:00 Радионуклиди и радиофармацеутици, биофизичке основе примене :30 17:00 С4 П рсте и особине радиофармацеутика :00 17:45 С4 С рсте и особине радиофармацеутика :00 15:00 Особине радиофармацеутика. Припрема и апликација радиофармацеутика. Асист. есна Игњатовић Асист. ладимир укомановић Асист. есна Игњатовић Асист. ладимир укомановић Асист. есна Игњатовић Асист. ладимир укомановић :30 17:00 С4 П Карактеристике специфичних радиофармацеутика Проф. др Милован Матовић :00 17:45 С4 С Карактеристике специфичних радиофармацеутика Проф. др Милован Матовић :00 15:00 рсте и карактеристике радиофармацеутика Асист. есна Игњатовић Асист. ладимир укомановић

15 РАСПОРЕД НАСТАЕ ЗА ПРЕДМЕТ РАДИОФАРМАЦИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :30 17:00 С4 П Радиолиганд везивање Проф. др Слободан Новокмет :00 17:45 С4 С Радиолиганд везивање Проф. др Слободан Новокмет :00 15:00 Ауторадиографија рецептора Проф. др Слободан Новокмет Асист. Јована Јеремић Асист. Маја Савић Асист. Катарина Радоњић :30 17:00 С4 П Радиолиганд везивање Проф. др Слободан Новокмет :00 17:45 С4 С Радиолиганд везивање Проф. др Слободан Новокмет :00 15:00 Анализа резултата радиолиганд везивања Проф. др Слободан Новокмет Асист. Јована Јеремић Асист. Маја Савић Асист. Катарина Радоњић :30 17:00 С4 П Радиолиганд везивање Проф. др Слободан Новокмет :00 17:45 С4 С Радиолиганд везивање Проф. др Слободан Новокмет :00 15:00 Израчунавање специфичне радиоактивности и концентрације радиолиганда Проф. др Слободан Новокмет Асист. Јована Јеремић Асист. Маја Савић Асист. Катарина Радоњић :30 17:00 С4 П Радиолиганд везивање Проф. др Слободан Новокмет :00 17:45 С4 С Радиолиганд везивање Проф. др Слободан Новокмет :00 15:00 Лиганди за имидазолинске рецепторе :15-10:15 С3/С4 ЗТМ ЗАРШНИ ТЕСТ МОДУЛА 1 Проф. др Слободан Новокмет Асист. Јована Јеремић Асист. Маја Савић Асист. Катарина Радоњић

16 РАСПОРЕД НАСТАЕ ЗА ПРЕДМЕТ РАДИОФАРМАЦИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :30 17:00 С4 П Основни принципи рада у нуклеарно-медицинксим центрима Проф. др Милован Матовић :00 17:45 С4 С Основни принципи рада у нуклеарно-медицинксим центрима Проф. др Милован Матовић :00 15:00 Документација, обележавање, паковање и транспорт радиоактивног материјала Асист. есна Игњатовић Асист. ладимир укомановић :30 17:00 С4 П Контрола квалитета радиофармацеутика Проф. др Слободан Новокмет :00 17:45 С4 С Контрола квалитета радиофармацеутика Проф. др Слободан Новокмет :00 15:00 Контрола квалитета радиофармацеутика за in-vivo примену :30 17:00 С4 П Мере заштите од јонизујућег зрачења и законска регулатива Асист. Јована Јеремић Асист. Маја Савић Асист. Катарина Радоњић :00 17:45 С4 С Мере заштите од јонизујућег зрачења и законска регулатива :00 15:00 Мере заштите од јонизујућег зрачења. Дозиметрија јонизујућег зрачења и прорачуни доза радиофармацеутика. Законска регулатива у вези са радиофармацеутицима :30 17:00 С4 П Примена радиофармацеутика у дијагностици :00 17:45 С4 С Примена радиофармацеутика у дијагностици :00 15:00 Функционална и морфофункционална дијагостика.планарна сцинтиграфија, SPECT и PET. Примена радиофармацеутика у дијагностици обољења појединих органа и система Асист. есна Игњатовић Асист. ладимир укомановић Асист. есна Игњатовић Асист. ладимир укомановић

17 РАСПОРЕД НАСТАЕ ЗА ПРЕДМЕТ РАДИОФАРМАЦИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :15 10:15 С3/С4 ЗТМ ЗАРШНИ ТЕСТ МОДУЛА :30 17:00 С4 П Примена радиофармацеутика у дијагностици 2 Проф. др Милован Матовић :00 17:45 С4 С Примена радиофармацеутика у дијагностици 2 Проф. др Милован Матовић :00 15:00 Примена радиофармацеутика у дијагностици обољења појединих органа и система :30 17:00 С4 П Примена радиофармацеутика у терапији :00 17:45 С4 С Примена радиофармацеутика у терапији :00 15:00 Примери терапијске примене радиофармацеутика :15 19:15 С1, С5 ЗТМ ЗАРШНИ ТЕСТ МОДУЛА :00 11:00 С5 И ИСПИТ (ЈУНСКИ РОК) Асист. есна Игњатовић Асист. ладимир укомановић Асист. есна Игњатовић Асист. ладимир укомановић

I22_Radiofarmacija_Silabus

I22_Radiofarmacija_Silabus РАДИОФАРМАЦИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: РАДИОФАРМАЦИЈА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (2 часа предавања,

Више

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Више

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне

Више

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Више

РАДИОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

РАДИОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. РАДИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања

Више

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне

Више

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014.

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Недељно има 2 часа предавања и 2 часа вежби. ПРЕДААЧИ: 1. Милан Мијаиловић milankckragujevac@gmail.com

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (2

Више

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014.

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014. РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 013/014. Предмет: РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА I Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне

Више

БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОФИЗИКА Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе (1 час предавања и 1 час

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. НУТРИТИНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: НУТРИТИНИ СУПЛЕМЕНТИ Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања и 2 часа за рад у малој групи)..

Више

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЕПИДЕМИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1 час рада у малој

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

ВИ3

ВИ3 ВИ3. САВРЕМЕНЕ МЕДИЦИНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Изборни предмет се налази у петом семестру-изборни предмет. Недељно има 1 час предавања и 1 час вежби. Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Образовни циљеви наставе: Упознавање

Више

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне

Више

Semestralni vodic IASFAI07

Semestralni vodic IASFAI07 ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФАРМАЦИЈЕ И ФАРМАКОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФАРМАКОЛОГИЈЕ И ФАРМАЦИЈЕ Предмет се

Више

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПРИМАРНА ЗДРАСТЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПРИМАРНА ЗДРАСТЕНА ЗАШТИТА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часa предавања

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018.

БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018. БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018. Предмет: БОЛЕСТИ ЗУБА-ПРЕТКЛИНИКА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 2 Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне наставе (2

Више

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. Предмет: ЕКОНОМИЈА У ЗДРАВСТВУ Предмет се вреднује

Више

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (предавања) НАСТАВНИЦИ

Више

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОХЕМИЈА Предмет се вреднује са 15 ЕСПБ. Укупно има 10 часова активне наставе (5 часова предавања и 5 часова вежби недељно).

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет: КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часа предавања

Више

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Предмет носи 5 ЕСПБ бодова.укупно има 45 часова активне наставе. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ

Више

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часa активне наставе

Више

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017.

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. Предмет: ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа

Више

ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: Пародонтологија Предмет се вреднује са 8 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (2 часа

Више

ВИЗУАЛИЗАЦИОНЕТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година

ВИЗУАЛИЗАЦИОНЕТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година ИЗУАЛИЗАЦИОНЕТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година редмет: изуализационе технике у стоматологији редмет се вреднује са 4 ЕСБ.

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4

Више

ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ХИРУРГИЈА- СТРУЧНА ПРАКСА Предмет се вреднује са 14 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања,

Више

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. КОЖНЕ И ЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: КОЖНЕ И ЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно

Више

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019.

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019. КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019. Предмет: КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ.

Више

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izučavanja Medicinske biohemije je da studenti upoznaju

Више

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ.

Више

ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ГНАТОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2 часa предавања

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Задаци за пети колоквијум из Физичке хемије 2 Радиохемија 1. Израчунати активност 1 mg 226 Ra, ако је његово време полураспада 1620 година. 2. Узорак

Задаци за пети колоквијум из Физичке хемије 2 Радиохемија 1. Израчунати активност 1 mg 226 Ra, ако је његово време полураспада 1620 година. 2. Узорак Задаци за пети колоквијум из Физичке хемије 2 Радиохемија 1. Израчунати активност 1 mg 226 Ra, ако је његово време полураспада 1620 година. 2. Узорак од 10 mg 226 Ra затворен је у евакуисаном суду чија

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Универзитет у Нишу Електронски факултет у Нишу Катедра за теоријску електротехнику ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ Увод Циљ и задаци предмета Припрема студената за практичан рад у Лабораторији

Више

Microsoft Word - raspored-ispita

Microsoft Word - raspored-ispita TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 18.06.2019. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2018/2019. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 22.08.2019. 13 Amf Matematika

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

Microsoft Word - Informator 2011 finalno

Microsoft Word - Informator 2011 finalno В изија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима одговарајућа знања и вештине и развије способности да их користе и унапређују током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА НОВЕ МЕТОДЕ ПРИМЕНЕ ЛЕКОВА 1 Начини примене лекова Анализа свих начина примене лекова Написати кратак есеј о једном изабраном начину примене лекова Стицање основних знања

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. редмет: ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА редмет се вреднује са 4 ЕСБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

СУДСКА МЕДИЦИНА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

СУДСКА МЕДИЦИНА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. СУДСКА МЕДИЦИНА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: СУДСКА МЕДИЦИНА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања

Више

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА редмет се вреднује са 4 ЕСБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Више

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 10.06.2016. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2015/2016. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 23.08.2016 8 Amf Matematika

Више

ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА ФАKУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА ФАKУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часoва предавања и

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

Radioaktivno zagađivanje i zaštita Devetnaesto predavanje

Radioaktivno zagađivanje i zaštita Devetnaesto predavanje Radioaktivno zagađivanje i zaštita Devetnaesto predavanje Ključni termini predavanja Radioaktivnost Vrste zračenja Fuzija i fisija Nuklearni reaktor Nuklearni otpad Biološki efekti zračenja Akcidenti Radioaktivno

Више

Табела 5

Табела 5 Основи финансија инфолист 2018/19 академске и струковне студије Назив предмета: Основи финансија Година студија: друга Семестар: четврти Фонд часова: 45 предавања + 26 вежби Статус предмета: обавезни Условљеност:

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

Slide 1

Slide 1 Катедра за управљање системима ТЕОРИЈА СИСТЕМА Предавањe 1: Увод и историјски развој теорије система UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF ORGANIZATIONAL SCIENCES Катедра за управљање системима Наставници:

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА На основу члана 6. Правилника о раду, Центар за научно-истраж

Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА На основу члана 6. Правилника о раду, Центар за научно-истраж Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА На основу члана 6. Правилника о раду, Центар за научно-истраживачки рад студената објављујe: К О Н К У Р С ЗА ИЗРАДУ

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. редмет: ДЕРМАТОЕНЕРОЛОГИЈА редмет се вреднује са 4 ЕСБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

КОНКУРС

КОНКУРС На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18 и 207/19), и Одлуке Сената о

Више

OSNOVE MENADŽMENTA

OSNOVE MENADŽMENTA FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE I FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE 2018/2019. PREDMET: OSNOVI MENADŽMENTA IG. NAČIN POLAGANJA ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA PREDMETNI PROFESOR: DOC. DR SNEŽANA BERIĆ EMAIL: SBERIC@MEGATREND.EDU.RS

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: OTOРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе

Више

Slide 1

Slide 1 http://ctm.fon.bg.ac.rs/ Menadžment tehnologije i razvoja Školska 2018/2019. godina Nastavnici i saradnici Profesor dr Maja Levi Jakšić, redovni profesor četvrtak 16-18h, kabinet 301C majal@fon.bg.ac.rs

Више

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 22. април године ТЕСТ ЗА 8. РАЗРЕД Шифра ученика Српско хемијско

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 22. април године ТЕСТ ЗА 8. РАЗРЕД Шифра ученика Српско хемијско Министарство просвете, науке и технолошког развоја ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 22. април 2018. године ТЕСТ ЗА 8. РАЗРЕД Шифра ученика Српско хемијско друштво (три слова и три броја) УПИШИ Х ПОРЕД НАВЕДЕНЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Aka

UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Aka UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Akademska godina 018/019 PREDMET Godina studija I Status

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Студијски програм: Врста и ниво студија: Машинско инжењерство Основне академске студије Назив предмета: MOБИЛНЕ МАШИНЕ 1 Наставник: Асистент:

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског програма: Прехрамбена технологија Beograd, 2013. Садржај:

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: OTOРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе

Више

Kvadrupolni maseni analizator, princip i primena u kvali/kvanti hromatografiji

Kvadrupolni maseni analizator, princip i primena u kvali/kvanti hromatografiji Kvadrupolni maseni analizator, princip i primena u kvali/kvanti hromatografiji doc dr Nenad Vuković, Institut za hemiju, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu JONIZACIJA ELEKTRONSKIM UDAROM Joni u

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

Pojačavači

Pojačavači Programiranje u fizici Prirodno-matematički fakultet u Nišu Departman za fiziku dr Dejan S. Aleksić Programiranje u fizici dr Dejan S. Aleksić, vanredni profesor Kabinet 307 (treći sprat), lab. za elektroniku

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, Прокупље,

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, Прокупље, ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРОГРАМ НAСТАВЕ ( ЕСПБ) Одсек: Прехрамбена технологија, Сточарство; Година студија: III; Семестар: V; Фонд часова: 2+1; Школска година: 201/201 Недеља 1. 04.1 1 18.1 Редни

Више

Objektno orjentirano programiranje 2P

Objektno orjentirano programiranje 2P Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2016./2017. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO PROGRAMIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (dvopredmetni) Godina i semestar: 2. godina, 3. semestar

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ Лесковац, 31. мај и 1. јун

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ Лесковац, 31. мај и 1. јун РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ Лесковац, 31. мај и 1. јун 2014. године ТЕСТ ЗНАЊА ЗА VII РАЗРЕД Шифра ученика

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

KAKO BRŽE DO POSLA ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine

KAKO BRŽE DO POSLA  ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine KAKO BRŽE DO POSLA ZA SPECIJALISTU STRUKOVNOG INŽENJERA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Dr Vesna Marjanović, profesor Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija, Užice Specijalističke strukovne studije

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 8 ЕСПБ. Укупно има 120 часова активне наставе

Више

БИОХЕМИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ПРВИ БЛОК ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

БИОХЕМИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ПРВИ БЛОК ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. БИОХЕМИЈА ПРВИ БЛОК ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: БИОХЕМИЈА Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе (1 час предавања и 1 час за рад у малој групи).. НАСТАВНИЦИ

Више

Microsoft Word - p2-jun 2019 for

Microsoft Word - p2-jun 2019 for Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 1 2 3 4 5

Више

Izvedbeni plan, program i raspored 2018./19. Četvrtak, V1-V9 ( ) odjel Klinike za onkologiju, KBC Split P6 ( ) B104 u B zg

Izvedbeni plan, program i raspored 2018./19. Četvrtak, V1-V9 ( ) odjel Klinike za onkologiju, KBC Split P6 ( ) B104 u B zg Izvedbeni plan, program i raspored 2018./19. Četvrtak, 13.06.2019. V1-V9 (8-10.25) odjel Klinike za onkologiju, KBC Split P6 (11.20-12-05) B104 u B zgradi fakulteta (seminarska B4) doc Petrić Miše S1,S2,

Више