01 - Sl. broj 13

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "01 - Sl. broj 13"

Транскрипт

1 GODINA XLX BROJ На основу члана 59. став 2. а у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/ др. закон), члана 24. став 2 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 35.став 3. Одлуке о градским управама ("Сл. лист града Чачка", бр. 8/2008, 21/2009 и 11/2015), и члана 5. Упутства о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Градским управама града Чачка ( Сл. лист града Чачка, бр. 10/2008), Начелник Градске управе за друштвене делатности, доноси ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ I - Опште одредбе Члан 1. Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за друштвене делатности (у даљем тексту: Правилник) утврђују се организациони делови у Градској управи за друштвене делатности, руковођење органи- ^A^AK 22. jun godине Cena ovog broja je 600 dinara Godi{wa pretplata je dinara зационим деловима, радна места, услови за запослење на њима и број службеника и приправника. Члан 2. Делокруг рада Градске управе за друштвене делатности (у даљем тексту: Управа) утврђен је законом, Одлуком о градским управама и другим прописима. Градска управа за друштвене делатности: - извршава законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду из области предшколског, основног и средњег образовања, културе, друштвене бриге о деци, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, инвалидско-борачке заштите, физичке културе, спорта и студената, - извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области предшколског, основног и средњег образовања, културе, друштвене бриге о деци, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, инвалидско-борачке заштите, физичке културе, спорта и студената, - решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима лица у управним стварима из надлежности Управе, - припрема нацрте прописа и других аката из делокруга рада Управе које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско

2 Strana broj 1522 Broj 13 LIST ГРАДА ^A^KА 22. jun godine веће, - врши усаглашавање нацрта финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и праћење законитог и наменског коришћења средстава Буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Управе, - стара се о реализацији финансијских планова по функцијама, који су у надлежности Управе, - обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће инадлежности,обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. Члан 3. Управа за друштвене делатности у вршењу послова из свог делокруга остварује сарадњу са другим градским управама, јавним службама и установама, доставља податке и информације којима располаже потребним за вршење послова из њиховог делокруга, размењује информације и искуства, учествује у акцијама од општег друштвеног интереса, образује заједничке комисије и остварује друге облике међусобне сарадње. II- Унутрашња организација Управе и делокруг Члан 4. За вршење послова у Управи за друштвене делатности утврђују се следеће организационе јединице: 1. Служба за послове борачкоинвалидске заштите; 2. Служба за послове друштвене бриге о деци; 3. Служба за послове друштвених делатности. Изван свих унутарашњих јединица управе систематизује се радно место помоћника градоначелникa за друштвене делатности. Члан 5. Служба за послове борачкоинвалидске заштите обавља поверене послове у области борачко инвалидске заштите: вођење поступка за остваривање права цивилних инвалида рата, остваривање права мирнодопских војних инвалида, остваривање права ЖФТ, вођење поступка за остваривање права на туђу негу и помоћ и права на ортопедски додатак за ЦИР, РВИ и МВИ, остваривање права на месечна новчана примања породица палих бораца, вођење поступка у вези примене Закона о основним правима војних инвалида и породица палих бораца који се односе на остваривање права на личну и породичну инвалиднину, повећање процента инвалидитета због погоршног здравственог стања, права на ортопедски додатак, права на посмртну помоћ и престанак инвалидских права, и права МВИ, РВИ и породичних инвалида којима је то право признато по основу учешћа у НОР-у, и права из оружаних акција после године; врши исплату инвалидских принадлежности, утврђује право на исплату помоћи деци палих бораца, саставља потребне извештаје по налогу надлежног Министарства, врши и друге послове по налогу начелника Управе. Члан 6. Служба за послове друштвене бриге о деци обавља поверене послове у области финансијске подршке породици са децом и то утврђивања права на дечији додатак у првостепеном поступку, права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, пружање правне и административне помоћи странкама

3 22. jun godine LIST ГРАДА ^A^KА Strana broj 1523 Broj 13 и заинтересованим лицима, достављање одређених података надлежном Министарству, утврђивање висине родитељског додатка, књижење књиговодствене документације за породиљска права, вођење евиденције за сваког корисника права на накнаду зараде на обрасцу НЗ-3, сачињавање извештаја о броју корисника права по свим основима за потребе надлежног Министарства. Члан 7. Служба за послове друштвених делатности врши послове у области друштвених делатности које се финансирају из буџета Града, а који су у делокругу рада управе и то: - израде предлога финансијских планова предшколског, основног и средњег образовања, установа у области културе, социјалне заштите, физичке културе и друштвене бриге о деци; израде извештаја о реализацији финансијских планова, евидентирања захтева за средства установа из области друштвених делатности чији је оснивач град Чачак, праћења реализације финансијских планова установа, обрада извештаја о пословању установа из области друштвених делатности, контроле приложене документације по којој се врши трансфер средстава, евидентирања пословних промена по трансферима у друштвеним делатностима, усаглашавања књиговодствених стања са Службом трезора; - реализација исплате одобрених ученичких и студентских стипендија и других видова финансијске подршке ученицима и студентима и други послови на остваривању додатних права у области друштвене бриге о деци; - реализација исплате дотација спортским организацијама и удружењима грађана у области културе; - израде нацрта општих и појединачних аката из надлежности Управе чије је доношење у надлежности органа Града, израде анализа, извештаја и информације из надлежности Управе за потребе Градоначелника, Градског већа и Скупштине Града, - покретање прекршајних поступака због нередовног похађања наставе деце у основним школама, издавање уверења ради остваривања права на студентске кредите и студентске домове; припремање предлога решења о остваривању права на стипендију и другу финансијску подршку града Чачка ученицима и студентима; вођење поступка организовања рада Комисије за полазак деце у основну школу, административно стручне послове у вези рада Интерресорне комисије и - други послови у области образовање, здравствене и социјалне заштите, културе и других друштвених делатности које се финансирају из буџета Града. III- Руковођење радом Управе и организационим јединицама Члан 8. Радом управе за друштвене делатности руководи начелник управе који се поставља у складу са законом, Статутом града и Одлуком о градским управама града. Члан 9. Начелник Управе за друштвене делатности представља Управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно вршење послова из њеног делокруга. Члан 10. Начелник Управе за друштвене делатности распоређује и издаје налог запосленом за извршење одређеног посла, даје упутства и смернице за рад, стара се о

4 Strana broj 1524 Broj 13 LIST ГРАДА ^A^KА 22. jun godine правилном распореду послова, уредном и ажурном обављању послова и радној дисциплини и врши послове утврђене законом, Одлуком о Градским управама и другим актима органа града и овим Правилником. Члан 11. Радом службе руководе шеф службе. Шефа службе распоређује начелник. Члан 12. Шеф службе организује, координира и контролише вршење послова из делокруга службе, стара се о правилном распореду послова, уредном и ажурном обављању послова и радној дисциплини и врши друге послове утврђене законом, Одлуком о градским управама и другим актима града и овим Правилником. Шеф службе врши и друге послове које му одреди начелник Члан 13. Шеф службе је одговоран за законито и благовремено извршење посла из делокруга службе и за акте и мере које је предузео или пропустио да предузме у извршавању послова из делокруга службе. Шеф службе је дужан да о раду службе којом руководи извештава начелника. IV- Укупан број радних места Члан 14. За вршење послова из делокруга управе утврђује се укупно 20 радних места - Начелник Управе Помоћник градоначелника за. друштвене делатности Служба борачко инвалидске заштите Служба друштвене бриге о деци Служба за друштвене делатности Саставни део овог правилника је преглед радних места, посебни услови и број извршилаца. V- Систематизација радних места Члан 15. У радни однос у Управу може се примити лице под условом да испуњава опште и посебне услове прописане законом, подзаконским актима и овим правилником. Назив и опис послова, посебни услови за запослење и број извршилаца Члан Радно место: Начелник Управе Начелник управе руководи радом управе организује, обједињава и усмерава рад у оквиру Управеобавља најсложеније послове из надлежности управе, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга рада, распоређује послове на непосредне извршиоце по службама, учествује у изради нацрта Одлуке о буџету, изради нацрта Одлука о допунском буџету, припрема финансијске планове за област друштвених делатности које се

5 22. jun godine LIST ГРАДА ^A^KА Strana broj 1525 Broj 13 финансирају из средстава локалне самоуправе и извештаје о остварењу истих и обавља друге послове по налогу Градоначелника. - Стечено високо образовање из научне области економије - дипломирани економиста односно из правне науке - дипломирани правник на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету - Положен државни стручни испит и - Најмање пет година радног искуства у струци. Број извршилаца: Радно место: Помоћник градоначелника за друштвене делатности Помоћник Градоначелника за друштвене делатности: - покреће иницијативе за израду аката из области за коју се поставља, предлаже пројекте, - сачињава мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој друштвених делатности из надлежности Града, - даје упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности, сарађује са јавним службама и организацијама у делокругу своје надлежности, - обавља и друге послове по овлашћењу и захтеву градоначелника. - Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету. Број извршилаца: Служба за борачко инвалидску заштиту 3. Радно место: Шеф службе за борачко инвалидску заштиту Води поступке за остваривање права цивилних инвалида рата, остваривање права ЖФТ, води поступке остваривања права на туђу негу и помоћ и права на ортопедски додатак за цивилне инвалида рата, остваривање права на месечна новчана примања цивилних инвалида рата, мирнодопских и ратних војних инвалида и породица палих бораца, остварење права на здравствену заштиту корисника личне и породичне инвалиднине, права на накнаду погребних трошкова и помоћи у случају смрти корисника месечног новчаног примања и обавља послове шефа службе. - Стечено високо образовање из научне области правне науке - дипломирани правник на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним

6 Strana broj 1526 Broj 13 LIST ГРАДА ^A^KА 22. jun godine студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету - Положен државни стручни испит ; - Најмање 3 године радног искуства у струци и - познавање рада на рачунару. Број извршилаца: Радно место из области борачко инвалидске заштите Води поступак у вези примене Закона о основним правима војних инвалида и породица палих бораца који се односе на остваривање права на личну и породичну инвалиднину, повећање процента инвалидитета због погоршаног здравственог стања, ортопедски додатак, додатак за негу и помоћ, ортопедска и друга помагала, права на помоћ у случају смрти војног инвалида, борачки додатак, престанак инвалидских права, и послове на остваривању права мирнодопских породичних и ратних војних инвалида којима је то право признато по основу учешћа у другом светском рату и права из оружаних акција после године и обавља друге послове које одреди шеф службе и начелник Управе. - Стечено високо образовање из научне области правне науке - дипломирани правник на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету - Положен државни стручни испит; - Најмање 1 година радног искуства у струци и - познавање рада на рачунару Број извршилаца: Радно место за послове ликвидатора инвалидских додатака Врши исплату личних инвалиднина, додатка за негу и помоћ, ортопедског додатка цивилних инвалида рата, исплату месечног новчаног примања за кориснике личне и породичне инвалиднине, на основу решења о инвалидским правима отвара картоне за исплату и друге евиденције, обавља исплату корисника ЖФТ, погребних трошкова и помоћи у случају смрти, и других исплата које се односе на кориснике инвалидских права, саставља потребне извештаје, води књиговодствене послове из области физичке културе (помоћне књиге) и обавља друге послове које одреди шеф службе или начелник Управе. - Средња стручна спрема економског смера; - положен државни стручни испит; - најмање 1 година радног искуства у струци и - познавање рада на рачунару Број извршилаца:... 1 Служба за послове друштвене бриге о деци 6. Радно место: Шеф службе за послове друштвене бриге о деци Обавља послове решавања у

7 22. jun godine LIST ГРАДА ^A^KА Strana broj 1527 Broj 13 првостепеном поступку о праву на дечји додатак, родитељски додатак, и право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада, организује рад службе, одговоран је за законито и стручно извршавање послова у службикојом руководи, даје упутства и пружа стручну помоћ запосленима и учествује у изради решења из надлежности службе, сарађује са другим организационим јединицама и обавља друге послове које одреди начелник управе. - Стечено високо образовање из научне области правне науке - дипломирани правник на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету - Положен државни стручни испит; - Познавање рада на рачунару и - Најмање 3 године радног искуства у струци. Број извршилаца: Радно место за послове утврђивања права у првостепеном поступку из области дечје заштите Решава у првостепеном поступку о праву на дечији додатак, родитељски додатак и право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, пружа правну и административну помоћ странкама и заинтересованим лицима и организацијама, припрема и доставља податке за потеребе надлежног министарства, спроводи поступак за повраћај неправилно исплаћених износа и врши друге послове које одреди шеф службе и начелник управе. - Стечено високо образовање из научне области правне науке - дипломирани правник на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету - Положен државни стручни испит - познавање рада на рачунару и - Најмање 1 година радног искуства у струци. Број извршилаца: Радно место за праћење и остваривање права од општег интереса Решавање у првом степену о утврђивању накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, утврђује родитељски додатак, доноси решења за дечији додатак, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, утврђује накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју, регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених породица и друге послове које одреди шеф службе и начелник управе.

8 Strana broj 1528 Broj 13 LIST ГРАДА ^A^KА 22. jun godine - Стечено високо образовање из научне области правне науке - дипломирани правник на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету - Положен државни стручни испит; - познавање рада на рачунару и - Најмање 1 година радног искуства у струци. Број извршилаца: Радно место за финансијске послове Врши послове контирања и књижења књиговодствене документације за породиљска права, састављање месечних извештаја о утрошеним средствима за породиљска права састављање месечних извештаја о потребним средствима за исплату породиљских права и утрошак средстава за полудневни боравак за децу предшколског узраста, састављање шестомесечног и годишњег извештаја за породиљска права извештај о пренетим средствима за Дечију недељу и врши друге послове које одреди шеф службе и начелник управе. - Стечено високо образовање из научне области економске науке - дипломирани економиста на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету - Положен државни стручни испит - Познавање рада на рачунару и - Најмање 3 године радног искуства у струци. Број извршилаца : Радно место за утврђивање и исплату накнаде зараде лицима која самостално обављају делатност Врши обрачун и исплату накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета за лица која самостално обављају делатност, а немају друге запослене, контролише обрачун накнаде зараде послодавца, врши пренос средстава послодавцу и лицима која самостално обављају делатност, води евиденцију за сваког корисника права на накнаду зараде на обрасцу НЗ 3, утврђује износ уплаћених доприноса за наведена лица ради уписа стажа осигурања у фонду ПИО, сачињава извештаје о броју корисника права за потребе надлежног министарства, утврђује износ накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, контролише исплату, књижи на обрасцу НЗ-3 и врши друге послове које одреди шеф службе и начелник управе. 1) Стечено високо образовање из научне области економске науке - дипломирани економиста на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским

9 22. jun godine LIST ГРАДА ^A^KА Strana broj 1529 Broj 13 студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 1) Положен државни стручни испит, 2) Познавање рада на рачунару Број извршилаца: Радно место за послове ликвидатуре Утврђивање накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета,контрола и овера НЗ-1 образаца.књижење на евиденциони картон исплату накнаде зараде за сваку породиљу,саставља шестомесечне и годишње извештаје о броју корисника права,послодавцима за потребе надлежног министарства и друге послове које одреди шеф службе и начелник управе - Стечено високо образовање из области економских наука економиста на студијама првог степена (основне академске студије,основне струковне студије) односно на студијама у трајању од три године у обиму од 180 ЕСПБ - Положен државни стручни испит - Познавање рада на рачунару Број извршилаца Радно место за административне послове Води деловодник поште, деловодник протокола корисника права, прима захтеве, води картотечни регистар корисника права стара се о прописаним роковима предмета у раду, здружује списе и врши експедицију поште, води архивске послове, сачињава месечне и годишње извештаје о кретању предмета и врши друге послове које одреди шеф службе и начелник управе. -Завршена средња економска школа или четврти степен административно правног смера -Положен државни стручни испит -Познавање рада на рачунару. Број извршилаца: Служба за друштвене делатности 13. Радно место: Шеф службе за друштвене делатности Руководи радом службе, обавља најсложеније послове из надлежности службе који се односе на припрему, доношење и праћење реализације финансијскох планова, усмерава рад службе, прикупља потребне информације неопходне за рад буџетских корисника, проучава законску регулативу које се морају придржавати и градска управа и буџетски корисници, израђује предлоге финансијских планова буџетских корисника из области друштвених делатности, израђује предлоге извештаја о реализацији финансијских планова, врши контролу документације приложене уз захтеве за трансфере средстава, прати динамику реализације финансијских планова и друге послове које му одреди начелник управе. - Стечено високо образовање из научне области економске науке -

10 Strana broj 1530 Broj 13 LIST ГРАДА ^A^KА 22. jun godine дипломирани економиста на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету - Положен државни стручни испит; - најмање 3 године радног искуства у струци и - Познавање рада на рачунару. Број извршилаца: Радно место за извршење буџета индиректних корисника Учествује у изради и праћењу финансијских планова за индиректне кориснике из области друштвених делатности. Прати извршење финансијских планова индиректних корисника буџета кумулативно за сваки месец. Извршава и контролише тачност поднетих захтева и документацију приложену уз захтеве за пренос средстава за индиректне кориснике из области друштвених делатности, контролише и обавља друге послове, прати динамику реализације финансијских планова у складу са одобреним квотама, доноси решење о одобравању трансфера или одбијању захтева за трансфер. Врши интерну контролу свих захтева за одобрена средства за плате и материјалне трошкове. Врши пренос средстава по решењу Градоначелника и Градског већа. Стара се о прибављању тачних и усаглашених кварталних извештаја о извршењу буџета. Врши и друге послове по налогу шефа Службе и Начелника Управе. - Стечено високо образовање из научне области економске науке - дипломирани економиста на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; - Положен државни стручни испит; - Познавање рада на рачунару и - најмање 1 година радног искуства у струци. Број извршилаца: Радно место за економско финансијске послове у области социјалних права и услуга, ученичких и студентских стипендија и финансијске подршке породици - Извршава и контролише тачност поднетих захтева за потребе преноса средстава за остваривање социјалних права и услуга, права на финансијску подршку ученицима и студентима, финансијску подршку породици са децом и породици са децом са посебним потребама, спорта, удржења у области културе и других удружења; -Учествује у изради и праћењу финансијских планова за кориснике буџета. Усаглашава трошење средстава по захтевима и апропријацимама по функционалној и економској класификацији. Врши интерну контролу и контролу тачности свих трансакција рачуна прихода и расхода по

11 22. jun godine LIST ГРАДА ^A^KА Strana broj 1531 Broj 13 функционалној и економској класификацији као и контролу свих захтева за одобрена средства. - Врши хронолошко одлагање целокупне документације у вези са финансијско-материјалним пословањем у складу са прописима о канцеларијском пословању. Врши и друге послове по налогу шефа Службе и Начелника. - Стечено високо образовање из области економских наука- економиста на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) односно на студијама у трајању од три године 180 ЕСПБ; - Положен државни стручни испит; - Познавање рада на рачунару. Број извршилаца: Радно место за правне послове Врши послове израде нацрта одлука и других аката у области друштвених делатности које доноси Скупштина града и Градско веће; - израде правних аката, одлука, решења, уверења, уговора, анекса, предлога закључака, информација, иницијатива и других аката и дописа из области друштвених делатности из надлежности управе; - врши послове координатора Интерресорне комисије и административно стручне послове за послове стручних комисија и радних тимова образованих за извршење послова из делокруга Управе - израде аката за оснивање установа у области друштвених делатности које у складу са законом оснива Град и стара се о усаглашености аката органа Града са прописима који уређују области за које је надлежна Управа. - пружа правну и другу стручну помоћ установама у изради и усаглашавању аката са законом у области друштвених делатности. - прати прописе из области образовања, ученичког и студентског стандарда, културе и физичке културе, спорта, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите и других области које су у надлежности Управе, Обавља и друге послове по налогу шефа Службе и Начелника Управе. - Стечено високо образовање из научне области правне науке - дипломирани правник на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету. - Положен државни стручни испит; - Познавање рада на рачунару и - Најмање 1 година радног искуства у струци. Број извршилаца:... 1 Члан 17. У Управу се ради стручног оспособљавања и усавршавања ради обављања приправничког стажа и полагања

12 Strana broj 1532 Broj 13 LIST ГРАДА ^A^KА 22. jun godine стручног испита може примити у радни однос на одређено време највише 2 приправника годишње под условима прописаним законом. У Управи се ради стручног оспособљавања и усавршавању ради обављања приправничког стажа и полагања стручног испита може закључити уговор са 1 приправником - волонтером. Члан 18. Пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу јединице локалне самоуправе, или државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. За радни однос на одређено време, пробни рад је обавезан само ако је радни однос заснован на дуже од шест месеци, и траје два месеца. Члан 19. Запослени у Управи има права, дужности и одговорност утврђену законом. За свој рад, као и акте и мере које је донео односно предузео или пропустио да донесе односно предузме, запослени одговара дисциплински, материјално и кривчно. Члан 20. Запослени у Управи је дужан да послове радног места на које је распоређен, односно послове за чије извршење му је издат усмени или писани налог начелника управе извршава у складу са законом и другим прописима добијеним налозима и упутствима за рад издатим од стране начелника управе. Члан 21. Начелник Управе извршиће распоређивање запослених у складу са овим правилником најкасније у року од 8 дана од дана на ступања на снагу овог Правилника. До доношења решења распоређивању руководећи радници и запослени ће обављати послове које су обављали до ступања на снагу овог Правилника и по налогу начелника. Члан 22. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности број /13-IV-3 од 5. јуна године и 06. јула Године Члан 23. Овај Правилник биће објављен у Службеном листу града Чачка и ступа на снагу 8. дана од дана објављивања. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Број: 110-5/16-IV-3 5. април године НАЧЕЛНИЦА Градске управе за друштвене делатности, Надежда Вуксановић, с.р. Градско веће дало је сагласност на овај правилник Решењем број 06-71/2016-III од 05. маја године.

13 22. jun godine LIST ГРАДА ^A^KА Strana broj 1533 Broj 13

14 Strana broj 1534 Broj 13 LIST ГРАДА ^A^KА 22. jun godine

15 22. jun godine LIST ГРАДА ^A^KА Strana broj 1535 Broj 13

16 Strana broj 1536 Broj 13 LIST ГРАДА ^A^KА 22. jun godine. С А Д Р Ж А Ј 189. Правилник о организацији и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности IZDAVA^: Skup{tina grada ^a~ka, Administracija: Stru~na slu`ba Skup{tine. Glavni i odgovorni urednik: Qubodrag Petkovi}, sekretar Skup{tine grada ra~un za pretplatu: ra~un buxeta grada ^a~ka broj: kod uprave za trezor ^a~ak. [tampa: SLOVO - ^a~ak.

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

odluka o opstinskoj upravi

odluka o opstinskoj upravi На основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 18. Статута општине Чајетина (''Општински службени гласник'', број 10/02 и 18/03) на

Више

ПРИЛОГ 1:

ПРИЛОГ 1: ПРИЛОГ 2: НАЗИВИ ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА, УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА, ОПИС ПОСЛОВА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛКС У РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - Регонална лекарска комора Београда... 01 - Регонална лекарска

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/2019 17.6.2019. године Датум оглашавања: 18.6.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 3.7.2019. године Градска

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/ године Датум оглашавања: године Да

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/ године Датум оглашавања: године Да Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/2018 19.10.2018. године Датум оглашавања: 22.10.2018. године Датум истека рока за пријављивање: 6.11.2018. године

Више

02 - Sluzbeni list BR 11

02 - Sluzbeni list BR 11 GODINA XLVIII BROJ 11 ^A^AK 18. jun 2014. godине Cena ovog broja je 600 dinara Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 150. На основу члана 120. Статута града 8/2013 и 22/2013) и члана 9. Правилника о помоћи

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 1. Назив квалификације: Финансијски администратор 2. Подручје рада: Економија, право и администрација

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

pravilnik sistematizacija.rtf

pravilnik  sistematizacija.rtf На основу члана 24. став 3. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005 и 61/2005 - даље: Закон), и на основу члана 5. Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 48/91 и 39/2002

Више

На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у вези са чланом 76. став 2. С

На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у вези са чланом 76. став 2. С На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у вези са чланом 76. став 2. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја''

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-42/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-42/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-42/2019 28.8.2019. године Датум оглашавања: 28.8.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 13.9.2019. године Градска

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017

Службени лист Општине Сремски Карловци,  12/2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број:40 /2018 17. децембар 2018. године Сремски Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 57. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци ( Сл. лист Општине Сремски Карловци,

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 12. ЈАНУАР године ГОДИНА VII БРОЈ 1 Цена примерка: Годишња претплата: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 На осн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 12. ЈАНУАР године ГОДИНА VII БРОЈ 1 Цена примерка: Годишња претплата: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 На осн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN 2334-6620 ИНЂИЈА 12. ЈАНУАР 2018. године ГОДИНА VII БРОЈ 1 Цена примерка: Годишња претплата: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине Инђија

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno На основу члана 101. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон,103/2015,

Више

Sl-32.indd

Sl-32.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 32, 23. мај 2016. примерак 30,00 динара Јавно комунално предузеће Градско зеленило Нови Сад 291 На основу члана 18. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању

Више

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољопривредну производњу 10 Утврђивање испуњености услова

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Борачки додатак је право на додатак уз зараду остварену

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA Na osnovu odredbi člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 23/17), a u skladu s Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda načina i rokova raspodjele budžetskih korisnika

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/0

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske, br. 118/0 Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Sluzbeni list `

Sluzbeni list ` СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 32/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 22. октобра 2016. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 60. Одлуке о Општинској управи Општине ( Сл. лист Општине, број 11/12 и 3/16),

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

Sl-38.indd

Sl-38.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 38, 24. јун 2016. примерак 40,00 динара Градско веће 331 На основу члана 5. став 1. Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан Гласник СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март 2013. године бесплатан примјерак 65 На основу чл. 43. и 87. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05

Више

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. aprila 2008. godine, i na 16. sjednici Doma naroda,

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - Zakon o drzavnom premeru i katastru.doc

Microsoft Word - Zakon o drzavnom premeru i katastru.doc Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU Član 1. U Zakonu o državnom premeru i katastru ( Službeni glasnik RS, br. 72/09 i 18/10), posle člana 10. dodaju se čl. 10a, 10b i 10v,

Више

На основу Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05), Статута Фондације и Одлуке Управног одбора РНИДС-а о утврђивању услова и описа пос

На основу Закона о раду (Службени гласник РС, бр. 24/05 и 61/05), Статута Фондације и Одлуке Управног одбора РНИДС-а о утврђивању услова и описа пос На основу Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 6/05), Статута Фондације и Одлуке Управног одбора РНИДС-а о утврђивању услова и описа послова за радно место директора РНИДС-а од. априла 203.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Сремска Митровица Година X број 3 Цена примерка: 300,00 динара Годишња претплата за годину: 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Сремска Митровица Година X број 3 Цена примерка: 300,00 динара Годишња претплата за годину: 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Сремска Митровица 04.04.2018. Година X број 3 Цена примерка: 300,00 динара Годишња претплата за 2018. годину: 2.000,00 динара ГРАДСКО ВЕЋЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 86. На

Више

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima Na osnovu člana 58. alineja 7. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske prečišćeni tekst ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne Skupštine Republike Srpske, na

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

program rada 2017.god.[285]

program rada 2017.god.[285] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2017.GODINU Bijelo Polje, 29.12. 2016.godine Program rada za 2017 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-12076

Више

LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилн

LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилн SLU@BENI LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 1

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 1 ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 11. јун 2018. Завод за проучавање културног развитка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

program rada 2016.god.[283]

program rada 2016.god.[283] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2016.GODINU Bijelo Polje, 30.12. 2015.godine Program rada za 2016 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-9706

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, дана 24. јануара године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јед

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, дана 24. јануара године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јед Број: 110-54/19-ГВ Градско веће града Београда, дана 24. јануара 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС, бр.

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о крите

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о крите На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAREDNOG BROJA SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI U USTANOVAMA IZDVAJAMO KOMENTAR ZAKONA

Више

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС" бр. 129/07) и члана 84. став 1. Статута општине Сокобања ("Службени лист општ

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07) и члана 84. став 1. Статута општине Сокобања (Службени лист општ На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС" бр. 129/07) и члана 84. став 1. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања" бр. 4/08 И 11/09), Скупштина општине

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Odluka o zastitiniku gradjana

Odluka o zastitiniku gradjana ( Службени лист града Београда, бр. 34/09 и 41/09-испр.) ОДЛУКА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА И - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1 Овом одлуком уређују се надлежност и овлашћења, начин поступања, избор

Више

"Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Proglašava se Zakon o platama državnih službenika i

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON KANTONALNO TUŽILAŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Broj: T04 0 KTK 0035766 18 Zenica, 24.07.2019. godine OPŠTINSKI SUD ZENICA Sudija

Више

PREDLOG ZAKONA

PREDLOG ZAKONA ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О СЛУЖБЕНИЦИМА У JEДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Глава прва УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређују се права и дужности из радног односа службеника и одређена права и

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више