Odluka o zastitiniku gradjana

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Odluka o zastitiniku gradjana"

Транскрипт

1 ( Службени лист града Београда, бр. 34/09 и 41/09-испр.) ОДЛУКА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА И - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1 Овом одлуком уређују се надлежност и овлашћења, начин поступања, избор и престанак дужности заштитника грађана и друга питања од значаја за рад заштитника грађана. Члан 2 Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем Градске управе града Београда, Градског јавног правобранилаштва и јавних служби чији је оснивач град Београд (у даљем тексту: субјекти контроле) ако се ради о повреди прописа и општих аката града Београда (у даљем тексту: град). Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Скупштине града Београда (у даљем тексту: Скупштина), градоначелника града Београда (у даљем тексту: градоначелник) и Градског већа града Београда (у даљем тексту: Градско веће). Самосталност и независност Члан 3 Заштитник грађана је орган који је самосталан и независан у обављању послова утврђених овом одлуком и нико нема право да утиче на његов рад и поступање. Заштитник грађана за свој рад одговара Скупштини. Заштитник грађана врши своју дужност у оквиру Устава, закона, других прописа и општих аката и у свом раду придржава се начела правде и правичности. Седиште Члан 4 Седиште заштитника грађана је у Београду ул. Макензијева бр. 31. Рад заштитника грађана је јаван. Јавност рада Члан 5

2 Јавност рада заштитника грађана обезбеђује се подношењем и објављивањем годишњег и посебних извештаја и на други начин који заштитник грађана одреди. ИИ - НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА Надлежност Члан 6 Заштитник грађана контролише остваривање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем субјеката контроле, ако се ради о повреди прописа и општих аката града. Овлашћења Члан 7 Заштитник грађана, поред права на покретање и вођење поступка, има право да пружањем добрих услуга, посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности делује превентивно, у циљу унапређења рада субјеката контроле и унапређења заштите људских слобода и права. Члан 8 Ако заштитник грађана за градску општину није установљен или не поступа по притужби грађана, заштитник грађана је овлашћен да води поступак по притужбама грађана уколико се ради о повреди прописа и општих аката града. Учешће у изради прописа Члан 9 Заштитник грађана подноси надлежном органу града иницијативу за измену и допуну прописа и општих аката града ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатака у тим актима, као и да иницира доношење нових прописа и других општих аката града када сматра да је то од значаја за заштиту права грађана. Заштитник грађана даје мишљење Градском већу и другом овлашћеном предлагачу на нацрт прописа или општег акта града када се њиме уређују питања од значаја за заштиту и унапређење права грађана. Покретање поступка пред Уставним судом Члан 10 Заштитник грађана подноси иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката којима се уређују питања која се односе на права грађана, уколико сматра да исти нису у складу са уставом и законом. Покретање поступка пред надлежним органима Члан 11

3 Заштитник грађана је овлашћен да јавно препоручи разрешење функционера који је одговоран за повреду права грађана, односно да иницира покретање дисциплинског поступка против запосленог у субјекту контроле који је непосредно одговоран за учињену повреду и то ако из поновљеног понашања функционера или запосленог произилази намера да одбијају сарадњу са Заштитником грађана или ако се утврди да је учињеном повредом грађанину причињена материјална или друга штета већих размера. Члан 12 Када нађе да у радњама руководећег радника или запосленог у субјекту контроле има елемената кривичног или другог кажњивог дела, заштитник грађана је овлашћен да надлежном органу поднесе захтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка. Обавеза сарадње са заштитником грађана Члан 13 Субјекти контроле обавезни су да сарађују са заштитником грађана. Заштитник грађана има право да обави разговор са сваким запосленим лицем субјекта контроле када је то од значаја за поступак који води. Члан 14 Председник Скупштине, градоначелник, чланови Градског већа, начелник Градске управе града Београда, градски јавни правобранилац и директори јавних служби чији је оснивач Град дужни су да приме, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана, заштитника грађана на његов захтев. Члан 15 Односи између заштитника грађана и заштитника грађана за градску општину заснивају се на међусобној сарадњи у складу са овом одлуком. ИИИ - ПОСТУПАК Покретање поступка Члан 16 Заштитник грађана покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи. Свако физичко или правно лице, домаће или страно које сматра да су му актом, радњом или нечињењем субјекта контроле повређена права може да поднесе притужбу заштитнику грађана. Лице из става 2. овог члана може се обратити заштитнику грађана и преко одговарајућег удружења, односно организације.

4 Притужбу у име малолетног лица подноси родитељ, односно законски заступник, а ако се ради о повреди права правног лица притужбу подноси лице овлашћено за заступање тог правног лица. Заштитник грађана не поступа по анонимној притужби. Ако сматра да у анонимној притужби има основа за његово поступање, заштитник грађана покреће поступак по сопственој иницијативи. Члан 17 Пре подношења притужбе заштитнику грађана, подносилац притужбе је дужан да покуша да заштити своја права у одговарајућем правном поступку. Заштитник грађана ће упутити подносиоца притужбе на покретање одговарајућег правног поступка, ако је такав поступак предвиђен, и неће поступати по притужби док претходно не буду исцрпљена сва правна средства, у одговарајућем правном поступку. Изузетно од става 2. овог члана, заштитник грађана може покренути поступак и пре него што су исцрпљена сва правна средства ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или кад заштитник грађана оцени да је дошло до грубог кршења начела самосталности и законитости, стручности, непристрасности и политичке неутралности, делотворности у остваривању права странака и поштовања странака у субјекту контроле. Притужба Члан 18 Притужба садржи назив субјекта на чији се рад односи, опис повреда права, чињенице и доказе који поткрепљују наводе из притужбе, податке о томе која су правна средства искоришћена, као и име и адресу подносиоца. Притужба се подноси у писаној форми (укључујући и електронску комуникацију) или усмено на записник и за њено подношење не плаћа се такса нити било која друга накнада. Допуна притужбе Члан 19 Ако притужба не садржи све потребне податке, заштитник грађана може затражити да се она допуни у року који он одреди. Рок за подношење притужбе Члан 20 Притужба се може поднети најкасније у року од једне године од извршене повреде права грађана, односно од последњег поступања или непоступања субјекта контроле у вези са учињеном повредом права грађана. Непоступање по притужби

5 Члан 21 Заштитник грађана је дужан да поступи по свакој притужби осим: 1) ако предмет на који се односи притужба не спада у надлежност заштитника грађана; 2) ако је притужба поднета по истеку прописаног рока из члана 20. одлуке; 3) ако је притужба поднета пре употребе свих расположивих правних средстава, а нису испуњени услови из члана 17. став 3. одлуке; 4) ако је притужба анонимна, осим у случају из члана 16. став 6. одлуке; 5) ако притужба не садржи потребне податке, а подносилац недостатак не отклони ни у накнадном року одређеном за допуну притужбе, нити се обрати заштитнику грађана за стручну помоћ у отклањању недостатка. Ако због неког од разлога из става 1. овог члана нема основа за поступање Заштитника грађана, заштитник грађана ће одбацити притужбу, о чему је дужан да обавести подносиоца притужбе, уз навођење разлога за одбацивање. Обавештење Члан 22 О покретању и завршетку поступка заштитник грађана обавештава подносиоца притужбе, као и субјект контроле против којег је поднета притужба. Субјект контроле је обавезан да одговори на све захтеве заштитника грађана, као и да му достави све тражене информације и списе у року који он одреди, а који не може бити краћи од 15 нити дужи од 30 дана. Заштитник грађана може, у нарочито оправданим случајевима, да субјекту контроле не открије идентитет подносиоца притужбе. Заштитник грађана може затражити додатне податке и информације у новом року ако оцени да изјашњење субјекта контроле не садржи све потребне податке. Обавезе субјекта контроле Члан 23 Субјект контроле је дужан да заштитнику грађана, на његов захтев, стави на располагање све податке, службене списе, документацију без обзира на степен тајности, осим када је то у супротности са законом те да му омогући приступ свим просторијама. Уколико субјект контроле не поступи у остављеном року, мора образложити разлоге за непоступање по захтеву заштитника грађана. Непоступање по захтеву заштитника грађана сматра се ометањем његовог рада и о томе заштитник грађана може да обавести непосредно вишег руководећег радника субјекта контроле односно надлежни орган или јавност.

6 Обустава поступка Члан 24 Заштитник грађана ће обуставити поступак по притужби ако: 1) подносилац притужбе не сарађује у поступку; 2) подносилац притужбе повуче притужбу; 3) субјект контроле против којег је поднета притужба у међувремену отклони учињену повреду; 4) утврди да је након подношења притужбе покренут одговарајући правни поступак. Стручњаци и сведоци Члан 25 Заштитник грађана може, ради утврђивања чињеница, као стручњака или сведока, позвати свако лице које поседује сазнања, односно информације о наводима из притужбе. Препорука Члан 26 Након утврђивања свих релевантних чињеница и околности заштитник грађана може обавестити подносиоца притужбе да је притужба неоснована или може утврдити да су постојали недостаци у раду субјекта контроле. Ако нађе да су постојали недостаци у раду субјекта контроле заштитник грађана ће упутити препоруку субјекту контроле о томе како би уочени недостатак требало отклонити. Субјект контроле је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана добијања препоруке, достави извештај о предузетим радњама ради отклањања недостатка, односно да га обавести о разлозима због којих није поступио по препоруци. Уколико субјект контроле не поступи по препоруци, заштитник грађана се може обратити јавности односно надлежном органу, а може и да препоручи утврђивање одговорности руководећег радника субјекта контроле. ИВ - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Члан 27 Заштитник грађана подноси Скупштини редован годишњи извештај о раду. Годишњи извештај садржи податке о активностима у претходној години, о уоченим недостацима у раду субјеката контроле, као и предлоге за побољшање положаја грађана у односу на те субјекте.

7 Годишњи извештај подноси се до 15. марта текуће за претходну годину. Годишњи извештај објављује се у "Службеном листу града Београда" и на званичној интернет страници града. У току године, заштитник грађана може да поднесе и посебне извештаје, ако за тим постоји потреба. В - ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ Избор и мандат заштитника грађана Члан 28 Скупштина бира заштитника грађана на предлог више од једне трећине одборника већином гласова од укупног броја одборника. Заштитник грађана бира се на време од пет година и на исту дужност може бити изабран највише два пута узастопно. Заштитник грађана ступио је на дужност моментом полагања заклетве. Члан 29 Поступак за избор заштитника грађана започиње се најкасније три месеца пре истека мандата заштитника грађана. Услови за избор заштитника грађана Члан 30 За заштитника грађана може бити изабран држављанин Републике Србије под условом: 1) да је дипломирани правник; 2) да има најмање десет година радног стажа на правним пословима који су од значаја за обављање послова из надлежности заштитника грађана; 3) да има положен правосудни испит и 4) да има запажено искуство у заштити права грађана. Заменик заштитника грађана Члан 31 Заштитник грађана има три заменика (у даљем тексту: заменик) који му помажу у обављању послова, у оквиру овлашћења која им он пренесе. Заменик заштитника грађана бира се до истека периода на који је изабран заштитник грађана.

8 Приликом давања овлашћења заменику, заштитник грађана води рачуна да се обезбеди одређена специјализација за обављање послова, нарочито у погледу права детета, права особа са инвалидитетом и др. Заштитник грађана одређује заменика који га замењује у случају одсутности или спречености да обавља своје послове. Услови за избор заменика Члан 32 Заменика бира Скупштина, на предлог заштитника грађана, под условима и у поступку предвиђеном за избор заштитника грађана, до истека периода на који је изабран заштитник грађана. Члан 33 Скупштина бира заменика на предлог заштитника грађана, већином гласова од укупног броја одборника. Заменик заштитника грађана ступио је на дужност моментом полагања заклетве. Неспојивост функције Члан 34 Заштитник грађана и заменик не могу бити чланови политичке странке и не могу обављати другу јавну функцију, нити професионалну делатност, нити другу дужност или посао који би могао утицати на њихову самосталност и независност. Заштитник грађана и заменик имају положај функционера у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса у вршењу јавних функција и на њих се у целини примењују одредбе тог закона. Даном ступања на дужност заштитнику грађана, односно заменику престају све јавне, професионалне и друге функције, односно дужности или послови које је до тада обављао ако су супротни одредбама ове одлуке, као и чланство у политичким организацијама. Заклетва Члан 35 Заштитник грађана и заменик пре ступања на дужност полажу заклетву која гласи: "Заклињем се да ћу своју дужност обављати одговорно, непристрасно и независно, у складу са Уставом, законом и другим прописима и да ћу савесно радити на заштити и унапређењу људских права и слобода." Заштитник грађана полаже заклетву пред Скупштином, а заменик пред председником Скупштине.

9 Ако заштитник грађана, односно заменик без оправданог разлога не ступи на дужност у року од осам дана од дана полагања заклетве, сматра се да није изабран што Скупштина констатује на основу обавештења председника Скупштине на првој наредној седници. У том случају одмах се покреће поступак за избор новог заштитника грађана, односно његовог заменика. Престанак дужности Члан 36 Заштитнику грађана, односно његовом заменику престаје дужност: 1) истеком мандата; 2) разрешењем; 3) смрћу; 4) оставком; 5) губитком држављанства; 6) испуњењем услова за пензију у складу са законом; 7) ако трајно изгуби способност за обављање дужности. Разрешење Члан 37 Заштитник грађана се разрешава дужности ако: 1) нестручно или несавесно обавља своју дужност; 2) ако је члан политичке странке, обавља другу јавну функцију, професионалну делатност, односно другу дужност или посао који би могао утицати на његову самосталност и независност, ако поступа супротно закону којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција; 3) ако правоснажно буде осуђен за кривично дело. Предлог за разрешење заштитника грађана подноси најмање 1/3 одборника у Скупштини, а одлука о разрешењу доноси се већином гласова укупног броја одборника. Заштитник грађана и заменик имају право да се на седници Скупштине на којој се одлучује о њиховом разрешењу обрате одборницима. Члан 38 У случају престанка дужности заштитника грађана, до избора новог заштитника грађана ову дужност обавља заменик кога је заштитник грађана одредио да га замењује у случају одсутности или спречености да обавља своје послове.

10 Ступањем на дужност новог заштитника грађана престаје дужност заменицима и започиње се поступак избора нових заменика. Суспензија Члан 39 Скупштина, на предлог најмање 1/3 одборника, одлучује већином гласова од укупног броја одборника, о суспензији заштитника грађана, односно заменика ако је: 1) против њега одређен притвор; 2) осуђен за кривично дело, а пресуда није постала правоснажна. Скупштина ће већином гласова од укупног броја одборника, укинути суспензију чим престану разлози за њено увођење. Разрешење заменика Члан 40 Заменик се разрешава дужности из разлога утврђених овом одлуком за разрешење заштитника грађана. Предлог за разрешење заменика заштитника грађана подноси најмање 1/3 одборника у Скупштини као и заштитник грађана, а одлука о разрешењу доноси се већином гласова од укупног броја одборника. Акт о разрешењу Члан 41 Заштитник грађана, односно заменик је разрешен даном доношења акта о разрешењу. ВИ - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ Плата Члан 42 Заштитник грађана има право на плату у висини плате начелника Градске управе града Београда. Заменик има право на плату у висини плате руководећег радника организационе јединице Градске управе града Београда. Остала права Члан 43 Заштитник грађана и заменик остварују друга права из рада и по основу рада у складу са прописима којима су ова питања уређена за изабрана лица у органима града.

11 Право на мишљење Члан 44 Заштитник грађана и заменик не могу бити позвани на одговорност за мишљење, препоруку, критику или предлог који су дали у вршењу своје дужности. Заштитник грађана и заменик не могу давати изјаве политичке природе. Обавеза чувања тајне Члан 45 Заштитник грађана и заменик обавезни су да чувају као тајну податке до којих су дошли вршењем дужности. Обавеза чувања тајне остаје на снази и по престанку дужности. Обавеза чувања тајне утврђена у ст. 1. и 2. овог члана односи се и на запослене у Стручној служби заштитника грађана. ВИИ - СРЕДСТВА ЗА РАД Средства за рад заштитника грађана Члан 46 Средства за рад заштитника грађана обезбеђују се у буџету града. Заштитник грађана сачињава предлог потребних средстава за рад у наредној години и доставља га Градском већу преко организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове финансија ради укључивања у предлог буџета града. ВИИИ - СТРУЧНА СЛУЖБА Образовање Стручне службе Члан 47 За вршење стручних и административних послова образује се Стручна служба заштитника грађана (у даљем тексту: Стручна служба). Радом Стручне службе руководи секретар, који мора бити дипломирани правник са најмање пет година радног стажа, а мора испуњавати и друге услове за рад у јединици локалне самоуправе. Секретара поставља и разрешава заштитник грађана. Заштитник грађана доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места на који претходну сагласност даје Градско веће.

12 На секретара и запослене у Стручној служби примењују се прописи којима се уређују радни односи запослених у јединици локалне самоуправе. ИX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 48 Скупштина ће изабрати заштитника грађана у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Заштитник грађана ће поднети предлог за избор заменика у року од месец дана од дана ступања на дужност. Члан 49 Даном ступања на дужност заштитника грађана, у складу са овом одлуком, Стручна служба грађанског браниоца за град Београд наставља са радом као Стручна служба Заштитника грађана. Секретар Стручне службе грађанског браниоца за град Београд наставља са радом на истим пословима у Стручној служби заштитника грађана до постављења у складу са овом одлуком. Члан 50 Заштитник грађана ће донети акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у року од 15 дана од дана ступања на дужност. Члан 51 Ступањем на снагу Одлуке о заштитнику грађана престаје да важи Одлука о грађанском браниоцу за град Београд ("Службени лист града Београда", бр. 25/05 и 33/07). Члан 52 Ова одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда".

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писме

II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писме II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писмено или усмено. Члан 4. Писмено достављање информације

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/ Дана: год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Служ

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/ Дана: год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Служ Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/2452-15 Дана: 01.12.2015. год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС бр. 107/05, 72 /09, 88/10, 99/10, 57/11,

Више

Proba

Proba Kabinet Zaštitnika 020/241-642 Savjetnici 020/225-395 Centrala 020/225-395 Fax: 020/241-642 E-mail: ombudsman@t-com.me www.ombudsman.co.me Br. 12/16-4 Podgorica, 23.03. 2016. godine Na osnovu člana 41.

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg  uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc Средњошколски дом у Новом Саду Дел.бр: 01-896 Датум: 03.12.2015. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ДОМУ Нови Сад, децембар 2015. 1 На основу члана 16. став 1. Закона о заштити

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН децембар 2015. На основу члана 16. став 1. Закона

Више

Odluke o etickoj komisiji funkcionera

Odluke o etickoj komisiji funkcionera ОDLUKЕ О ЕTIČKОЈ KОMISIЈI ZА IZАBRАNЕ PRЕDSTАVNIKЕ I FUNKCIОNЕRЕ U OPŠTINI KOTOR PREDLOG Nа оsnоvu člаnа 30. Stаtutа оpštinе Kotor («Sl.list Opštine Kotor'', br. 3/04 i ''Sl. list CG'' opštinski propisi,

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Odluka eticka komisija sluzbenika i namjestenika

Odluka eticka komisija sluzbenika i namjestenika PREDLOG ОDLUKЕ О ЕTIČKОЈ KОMISIЈI ZА LОKАLNЕ SLUŽBЕNIKЕ I NАMЈЕŠTЕNIKЕ U OPŠTINI KOTOR Nа оsnоvu člаnа 30. Stаtutа оpštinе Kotor («Sl.list Opštine Kotor'', br. 3/04 i ''Sl. list CG'' opštinski propisi,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o disc postupku.doc

Microsoft Word - Pravilnik o disc postupku.doc На основу члана 93. став 3. Закона о судијама (,,Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09 и 104/09) и члана 13. алинеја 10. Закона о Високом савету судства (,,Службени гласник РС, број 116/08), Високи савет

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/ године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОН

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/ године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОН Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/15 01. 12. 2015. године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ Децембар 2015. године 2 На основу члана 52.

Више

Proba

Proba Kabinet Zaštitnika 020/241-642 Savjetnici 020/225-395 Centrala 020/225-395 Fax: 020/241-642 E-mail: ombudsman@t-com.me www.ombudsman.co.me Br. 97/18-3 Podgorica, 22. 2. 2018. godine Na osnovu člana 41

Више

Sluzbeni list

Sluzbeni list СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 13/2014. ОПШТИНЕ 11. децембра 2014. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 53.Статута општине (''Службени лист општине '' број 12/08 и 17/12) и члана 10. Пословника о

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

Microsoft Word Lat.DOC

Microsoft Word Lat.DOC Z A K O N O VLADI I. UVODNE ODREDBE Položaj Vlade lan 1. Izvršna vlast u Republici Srbiji pripada Vladi. Voenje politike i izvršavanje zakona lan 2. skupštine. Vlada vodi politiku Republike Srbije u okviru

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o sprječavanju korupcije obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 053/14 od 19.12.2014), 2. Odluka Ustavnog suda Crne Gore, U-I

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени гласник РС, бр. 40/15), у члану 7. став 2. мења се

Више

Na osnovu člana 45 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i "Sl. list CG", broj 88/09), člana 6 Zakona o državnim

Na osnovu člana 45 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. list CG, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i Sl. list CG, broj 88/09), člana 6 Zakona o državnim Na osnovu člana 45 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i "Sl. list CG", broj 88/09), člana 6 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br.

Више

Odlukom o obrazovanju radnih tjela Skupštine opštine Budva (“Službeni list opštine Budva”, br

Odlukom o obrazovanju radnih tjela Skupštine opštine Budva (“Službeni list opštine Budva”, br Na osnovu člana 45. i 49. Zakona o lokalnoj samoupravi ( SIužbeni list RCG br 42/03 i 28/04), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj 05. jula 2005. godine, donijela je ODLUKU O OBRAZOVANJU RADNIH

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о локалној самоуправи Проглашава се Закон о локалној с

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о локалној самоуправи Проглашава се Закон о локалној с На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о локалној самоуправи Проглашава се Закон о локалној самоуправи, који је донела Народна скупштина Републике

Више

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, 12.09.2015. Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a sukladno odredbama Zakona o sportu i Etičkom kodeksu

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. aprila 2008. godine, i na 16. sjednici Doma naroda,

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

Јавно комунално предузеће ''Чистоћа и зеленило'' Датум: године Зрењанин На основу члана 16 став 1 Закона о заштити узбуњивача ( у даљем тек

Јавно комунално предузеће ''Чистоћа и зеленило'' Датум: године Зрењанин На основу члана 16 став 1 Закона о заштити узбуњивача ( у даљем тек Јавно комунално предузеће ''Чистоћа и зеленило'' Датум: 02.12.2015.године Зрењанин На основу члана 16 став 1 Закона о заштити узбуњивача ( у даљем тексту: закон) Службени гласник Републике Србије број

Више

"Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Proglašava se Zakon o platama državnih službenika i

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Microsoft Word - disciplinska_odgovornost_tuzilaca.doc

Microsoft Word - disciplinska_odgovornost_tuzilaca.doc Мр Јасмина Киурски Љиљана Николић Милан Петровић Биљана Силађи ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ТУЖИЛАЦА Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије ПРАВИЛНИК ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK povreda Kodeksa prof.etike-NOVI.doc

Microsoft Word - PRAVILNIK povreda Kodeksa prof.etike-NOVI.doc На основу члана 80 став 2 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета у Новом Саду, 28. децембар 2010. године), Сенат Универзитета у Новом Саду на својој 40. седници одржаној дана 15.03.2012.

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. зако

ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. зако ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. закон), у члану 89. став 3. после речи: постављен тачка

Више

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE PRODAVNICE Preduzeće Sport Vision d.o.o., Beograd-Novi Beograd, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak resavanja

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18   Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

STATUT GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/ prečišćen tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Grad Smederevo je teritorijalna jedinica Re

STATUT GRADA SMEDEREVA (Sl. list grada Smedereva, br. 2/ prečišćen tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Grad Smederevo je teritorijalna jedinica Re STATUT GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2015 - prečišćen tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Grad Smederevo je teritorijalna jedinica Republike Srbije u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu,

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi PRAVILNIK o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka Sarajevo, novembar 2008. godine Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Page 1 of 6 SEDMI DEO Prvi deo Prethodni deo IZMENE Odluka Ustavnog suda Republike Crne Gore kojom se utvrđuje da odredba člana 187 stav 4 Zakona o parničnom postupku ("Službeni list Republike Crne Gore",

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređu

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA (Sl. glasnik RS, br. 120/2004) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređu ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

odluka o opstinskoj upravi

odluka o opstinskoj upravi На основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 18. Статута општине Чајетина (''Општински службени гласник'', број 10/02 и 18/03) на

Више

Microsoft Word RSC doc

Microsoft Word RSC doc УРЕДБА БР. 2000/57 УНМИК/УРЕД/2000/57 6. октобар 2000. године О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ УНМИК-а БР. 1999/7 О НАИМЕНОВАЊУ И РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ СУДИЈА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА Специјални представник Генералног

Више

LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилн

LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилн SLU@BENI LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима

Више

На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Слу

На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Слу На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Службени лист општине Кула" бр. 7/13), Oпштинско веће

Више

На основу чл. 11. и члана 32. тач.1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), ч

На основу чл. 11. и члана 32. тач.1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), ч На основу чл. 11. и члана 32. тач.1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 30. ст.1 тач.1. Статута општине Лапово ( Службени

Више

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br.08 7534/1 Bijelo Polje, 03.09.2019. godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAVNIH PRIHODA Na osnovu čl.11 Zakona o slobodnom pristupu

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) I

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA (Sl. glasnik RS, br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) I www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) I OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

Nacrt zakona o dopuni Zakona o  pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj REPUBLIKA SRPSKA VLADA NACRT ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ Banja Luka, maj 2019. godine Nacrt ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ Član 1. U Zakonu

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Више

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNACAJA

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNACAJA ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava na pristup

Више

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu C

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u Sl. listu RCG, br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, Sl. listu C Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu Crne Gore", br. 4 od 17. januara 2008, 21/09, 45/10,

Више

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и ч

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и ч На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 73. Статута општине Велико Градиште (''Службени

Више

Zakon o osnovama

Zakon o osnovama Z A K O N O OSNOVAMA UREĐENjA SLUŽBI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE ( Službeni glasnik PC, broj 116/07, broj 72/12) I. OSNOVNE ODREDBE Sadrţina zakona Član 1. Ovim zakonom se ureďuju osnove bezbednosno-obaveštajnog

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више