Sl-38.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sl-38.indd"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 38, 24. јун примерак 40,00 динара Градско веће 331 На основу члана 5. став 1. Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 37/14 и 30/15), Градско веће Града Новог Сада, на 307. седници од 22. јуна године доноси Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ИМЕ НАКНАДЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 1. У Решењу о утврђивању месечног износа финансијске помоћи породице са децом на име накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 49/15 и 34/16) у тачки 1. став 2. реч и зарез: јун, бришу се. 2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Града Новог Сада. ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА Број: /2016-II 22. јун године Градоначелник Милош Вучевић, с.р. Градоначелник 332 На основу чланла 9. Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 69/13, 13/14, 28/14 и 63/14), Градоначелник Града Новог Сада доноси Р Е Ш Е Њ Е О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД АМБРОЗИЈОМ ЗА ГОДИНУ I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања јавних зелених површина под амброзијом за годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Градско зеленило Нови Сад, донео на 102. седници од 13. јуна године. II. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада. ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА Број: 352-1/ II 20. јун године п.о. овлашћењу Број: II-020-2/ од 16. јуна године Члан Градског већа Владимир Стојковић, с.р. Градска управа за саобраћај и путеве 333 Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/2010, 5/2010-испр., 19/2010-испр., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013-испр., 28/2014 и 11/2015), доноси O ОДРЕЂИВАЊУ ЈЕДНОГ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗA ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ KАЋЕ ДЕЈАНОВИЋ НА РЕЖИЈСКОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ КОД К.БР. 3 У НОВОМ САДУ

2 1374. страна Број 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 24. јун I. Одређује се једно паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Kаће Дејановић на режијској саобраћајници код к.бр. 3 у Новом Саду. II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним пројектом, број од године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду. III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације. IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду. V. Рок за извршење овог решења је 8. јул године. VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада". Број: IV / јун године 334 Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада, на основу члана 16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 28/2014 и 69/2014), доноси О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА ВОЗИЛА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У УЛИЦИ НЕМАНОВЦИ КОД КБР. 45 У НЕМАНОВЦИМА I. Одређују се аутобуска стајалишта за возила јавног превоза путника у Улици Немановци код кбр. 45 у Немановцима. II. Налаже се Јавном предузећу Завод за изградњу Града у Новом Саду да изврши обележавање хоризонталне и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и изградњу аутобуских стајалишта из тачке I. овог решења, у свему према Пројекту техничког регулисања саобраћаја број од 10. јуна године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа Завод за изградњу Града, Нови Сад. III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације. IV. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу Нови Сад, Нови Сад, да на аутобуским стајалиштима за возила јавног превоза путника из тачке I. овог решења постави стајалишну таблу са назнаком БУС, изводом из важећег реда вожње и називом стајалишта, надстрешницу и корпу за отпатке. V. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду. VI. Рок за извршење овог решења је 1. октобар године. VII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада". Број: IV / јун године 335 Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада, на основу члана 16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 28/2014 и 69/2014), доноси О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА ВОЗИЛА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У УЛИЦИ ЈОВИЦЕ ПАВЛИЦЕ У КОВИЉУ I. Одређују се аутобуска стајалишта за возила јавног превоза путника у Улици Јовице Павлице у Ковиљу. II. Налаже се Јавном предузећу Завод за изградњу Града у Новом Саду да изврши обележавање хоризонталне и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и изградњу аутобуских стајалишта из тачке I. овог решења, у свему према Пројекту техничког регулисања саобраћаја број од 10. јуна године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа Завод за изградњу Града, Нови Сад. III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације. IV. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу Нови Сад, Нови Сад, да на аутобуским стајалиштима за возила јавног превоза путника из тачке I. овог решења постави стајалишну таблу са назнаком БУС, изводом из важећег реда вожње и називом стајалишта, надстрешницу и корпу за отпатке.

3 24. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 38 Страна V. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду VI. Рок за извршење овог решења је 1. октобар године. VII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада". Број: IV / јун године 336 Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник Републике Србије, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), доноси О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈУНИОР У НОВОМ САДУ I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Основне школе Јуниор у Новом Саду. II. Налаже се Јавном предузећу Завод за изградњу Града у Новом Саду да постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном пројекту број 9583 од 9. октобра године који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа Завод за изградњу Града у Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме. III. Рок за извршење овог решења је 31. август године. IV. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада. Број: IV / јун године 337 Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник Републике Србије, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), доноси О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У УЛИЦИ КОСТЕ ШОКИЦЕ У НОВОМ САДУ I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици Косте Шокице у Новом Саду. II. Налаже се Јавном предузећу Завод за изградњу Града у Новом Саду да постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном пројекту број од 15. јуна године који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа Завод за изградњу Града у Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме. III. Рок за извршење овог решења је 31. август године. IV. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада. Број: IV / јун године Служба Скупштине Града Новог Сада 338 На основу члана 14. Одлуке о Служби Скупштине Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сда, број 4/05), секретар Скупштине Града Новог Сада доноси Р Е Ш Е Њ Е I НАТАША МАЈСКИ ЧОНКАШ поставља се за секретара радних тела у Сектору за скупштинске послове у Служби Скупштине Града Новог Сада, од 9. јуна године.

4 1376. страна Број 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 24. јун II Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада. Служба Скупштине Града Новог Сада Број: 520/2016-I 9. јун године Секретар Марко Радин, с.р. Градска управа за опште послове Градска управа за опште послове Жарка Зрењанина бр. 2 О б ј а в љ у ј е О Г Л А С за пријем у радни однос запосленог на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка, на радно место 1. Извршилац за послове месне канцеларије заменик матичара МК Кисач 1 извршилац Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит и посебан стручни испит за матичара, најмање једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару, леп и читак рукопис, као и активно знање словачког језика и писма и услови из члана 6. Закона о радним односима у државним органима. Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, и то: - да је држављанин Републике Србије - да је пунолетан - да има општу здравствену способност - да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада". Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: - Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, - Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, - Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном искуству у струци, - Оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту, - Оригинал или оверена фотокпија Уверења о положеном посебном стручном испиту за матичара, - Доказ о активном знању словачког језика и писма оригинал или оверена фотокопија, - Оригинал или оверена фотокопија Уверења o држављанству РС (не старије од шест месеци), - Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених, - Оригинал уверења о здравственом стању (не старије од шест месеци), - Уверење од суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест месеци), - Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од шест месеци). Напомена: Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу адресу: Градска управа за опште послове Града Новог Сада - Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 - Писарница Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Градска управа за опште послове Број: XV-111/ јун године Градска пореска управа Градска пореска управа Булевар Михајла Пупина бр. 3 О б ј а в љ у ј е О Г Л А С за пријем у радни однос запосленог на одређено време од три месеца због повећаног обима посла, на радно место 1. Виши порески инспектор, Одсек за пореску контролу физичких лица, предузетника и правних лица 1 извршилац

5 24. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 38 Страна Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару. Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, и то: - да је држављанин Републике Србије - да је пунолетан - да има општу здравствену способност - да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада". Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: - Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, - Оверена фотокопија дипломе којом се доказује стручна спрема, - Уверења о положеном државном стручном испиту, - Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном искуству у струци, - Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених, - Оригинал или оверена фотокопија Уверења o држављанству РС (не старије од шест месеци), - Оригинал уверења о здравственом стању (не старије од шест месеци), - Уверење од суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест месеци), - Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Напомена: Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу адресу: Градска управа за опште послове Града Новог Сада - Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 - Писарница Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Градска пореска управа Број: XXI-111/ јун године Заштитник грађана Заштитник грађана Војвођанских бригада бр. 17 О б ј а в љ у ј е О Г Л А С за пријем у радни однос запосленог на одређено време од шест месеци због повећаног обима посла, на радно место 1. Извршилац за опште послове 1 извршилац Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару (MC Office пакет и интернет) и најмање једна година радног искуства у струци. Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, и то: - да је држављанин Републике Србије - да је пунолетан - да има општу здравствену способност - да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада". Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: - Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, - Оверена фотокопија дипломе којом се доказује стручна спрема, - Оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту, - Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном искуству у струци, - Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених, - Оригинал или оверена фотокопија Уверења o држављанству РС (не старије од шест месеци), - Оригинал уверења о здравственом стању (не старије од шест месеци), - Уверење од суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест месеци), и

6 1378. страна Број 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 24. јун Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од шест месеци) Напомена: Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу адресу: Градска управа за опште послове Града Новог Сада - Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 - Писарница Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Заштитник грађана Број: XXII-111/ јун године

7 24. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 38 Страна 1379.

8 1380. страна Број 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 24. јун С А Д Р Ж А Ј Рег. бр. Предмет Страна Рег. бр. Предмет Страна Градско веће 331 Решење о измени решења о утврђивању месечног износа финансијске помоћи породици са децом на име накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице 1373 Градоначелник 332 Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина под амброзијом за годину 1373 Служба Скупштине Града Новог Сада 338 Решење о постављењу секретара радних тела у Сектору за скупштинске послове у Служби Скупштине Града Новог Сада (Наташа Мајски Чонкаш) 1375 Градска управа за опште послове Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка, на радно место - Извршилац за послове месне канцеларије заменик матичара МК Кисач - 1 извршилац 1376 Градска управа за саобраћај и путеве 333 Решење o одређивању једног паркинг- -места зa возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Каће Дејановић на режијској саобраћајници код к.бр. 3 у Новом Саду Решење о одређивању аутобуских стајалишта за возила јавног превоза путника у Улици Немановци код кбр. 45 у Немановцима Решење о одређивању аутобуских стајалишта за возила јавног превоза путника у Улици Јовице Павлице у Ковиљу Решење о измени режима саобраћаја у зони Основне школе Јуниор у Новом Саду Решење о измени режима саобраћаја у Улици Косте Шокице у Новом Саду 1375 Градска пореска управа Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време од три месеца због повећаног обима посла, на радно место - Виши порески инспектор Одсек за пореску контролу физичких лица, предузетника и правних лица - 1 извршилац 1376 Заштитник грађана Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време од шест месеци због повећаног обима посла, на радно место - Извршилац за опште послове - 1 извршилац 1377 Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало. Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/ Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: ; По моделу 97 са позивом на број , Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад. Прималац: Приходи градских органа управе Сврха плаћања: За Службени лист Града Новог Сада. Рачунарска обрада и штампа: Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, Нови Сад, телефон: 021/

Sl-32.indd

Sl-32.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 32, 23. мај 2016. примерак 30,00 динара Јавно комунално предузеће Градско зеленило Нови Сад 291 На основу члана 18. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању

Више

Sl-29.indd

Sl-29.indd SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXVII - Broj 29 NOVI SAD, 4. septembar 2008. primerak 40,00 dinara 360 На основу члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ( Службени лист Града Новог

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

Sl-29.indd

Sl-29.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 29, 24. јун 2019. примерак 40,00 динара Градско веће 488 На основу члана 67. тачка 35. Статута Гр ада Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број

Више

Sl-38.indd

Sl-38.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 38, 7. август 2019. примерак 80,00 динара Градоначелник 717 На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/2019 17.6.2019. године Датум оглашавања: 18.6.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 3.7.2019. године Градска

Више

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/0

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske, br. 118/0 Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim

Више

Sl-34.indd

Sl-34.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVII - Број 34, 6. август 2018. примерак 40,00 динара Градско веће 795 На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града

Више

Sl-16.indd

Sl-16.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 16, 10. април 2019. примерак 100,00 динара Градско веће 281 I. ЈОВАНОВИЋ РАДЕТУ, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за финансије, почев

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Sl-04.indd

Sl-04.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 4, 28. јануар 2016. примерак 40,00 динара Градско веће 44 На основу члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ( Службени лист Града Новог

Више

Sl-37.indd

Sl-37.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 37, 17. јун 2016. примерак 40,00 динара Скупштина 321 На основу члана 8. став 2. Пословника Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

Sl-2.indd

Sl-2.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 2, 16. јануар 2019. примерак 50,00 динара Градско веће 41 На Основу члана 48. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 17 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 27. ЈУЛ ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 119, На основу чл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 17 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 27. ЈУЛ ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 119, На основу чл СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 17 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 27. ЈУЛ 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 119,00 217. На основу члана 143. Закона о основама система образовања и васпитања

Више

Javni oglasi Viši stručni saradnik - arhivista Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske",

Javni oglasi Viši stručni saradnik - arhivista Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske, Javni oglasi Viši stručni saradnik - arhivista Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika

Више

1-Oglas za prijem pripravnika u dodatni pripravnici po Odluci objava _

1-Oglas za prijem pripravnika u dodatni pripravnici po Odluci objava _ Na osnovu člana 9. stav 1. tačka b) Pravilnika o radu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo broj: NO-36810/16-41/5. od 07.12.2016. godine, broj: NO-23422/18-80.17. od 18.09.2018. godine i

Више

_sr

_sr БРОЈ 11. ГОДИНА XLVI г. С Е Н Т А 110. На основу члана 4. става 2. Правилника о расподели средстава Фонда за стипендирање студената Општине Сента ( Службени лист општине Сента, број 16/2009 и 17/2010)

Више

Sluzbeni list `

Sluzbeni list ` СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 32/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 22. октобра 2016. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 60. Одлуке о Општинској управи Општине ( Сл. лист Општине, број 11/12 и 3/16),

Више

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017

Службени лист Општине Сремски Карловци,  12/2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Година и број: 44/2019 15. јул 2019. године Сремски Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 37. став 2. и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13,

Више

Sl-06.indd

Sl-06.indd SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXIX - Broj 6 NOVI SAD, 25. februar 2010. primerak 40,00 dinara Скупштина 76 На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије,

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx)

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè  br docx) СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLII Годишња претплата Број 3 Бач, 25. јануар 2017. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 7. ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Република Србија ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и ј

Република Србија ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и ј Република Србија ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС,

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine, Odluke o postupku prijema u radni odnos broj:u.d.-0

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine, Odluke o postupku prijema u radni odnos broj:u.d.-0 Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine, Odluke o postupku prijema u radni odnos broj:u.d.-01-3.2.-4433-1/19, od 12.03.2019. godine, člana 14.

Више

Sl-28.indd

Sl-28.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 28, 14. јун 2019. примерак 40,00 динара Скупштина 476 На основу члана 46. Статута Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 11/19), председник

Више

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017

Службени лист Општине Сремски Карловци,  12/2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број:40 /2018 17. децембар 2018. године Сремски Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 57. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци ( Сл. лист Општине Сремски Карловци,

Више

Sl-33.indd

Sl-33.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 33, 5. јул 2019. примерак 90,00 динара Градско веће и Репрезентативни синдикати основани за територију Града Новог Сада за Грански синдикат јавних саобраћајних

Више

ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године

ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године ГОДИНА: X БРОЈ: 29 30. октобар 2017. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра 2017. године, на основу члана 8. Одлуке о стипендирању ученика

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ISSN 2334-6620 13. ЈАНУАР 2017. године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: 12 На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник бр. 62/2006, 65/2008,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od 27.11.2013. godine i stupio na snagu 05.12.2014. godine.. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Савет за комуналне делатности Број: 06-1/ I 21. јун 20

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Савет за комуналне делатности Број: 06-1/ I 21. јун 20 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Савет за комуналне делатности Број: 06-1/2019-670-I 21. јун 2019. године НОВИ САД СКУПШТИНИ ГРАДА НОВОГ САДА Савет

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

24. август године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагуј

24. август године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагуј 24. август 2017. године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ 2017. ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагујевац Скупштина града Крагујевца Број: 013-71/17-I/02

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 31. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 12. став 1.и члана 24. став 2. Одлуке о студентским

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 31. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 12. став 1.и члана 24. став 2. Одлуке о студентским СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 31. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ БРОЈ 10. 1 На основу члана 12. став 1.и члана 24. став 2. Одлуке о студентским стипендијама ( Службени лист општине Тител број 11/2013

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек''

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек'' ГОДИНА: VIII БРОЈ: 20 27. јул 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек'' број 7/2008) и члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Sluzbeni-list-BGD-033.indd

Sluzbeni-list-BGD-033.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 33 16. мај 2019. године Цена 265 динара 2019. године, на основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16)

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ Година XXXIX- Број 6 Ћићевац, 19.3.2019. године Примерак 100,00 дин. Годишња претплата 2.000,00 дин. АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛАП 1. На основу

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број 20 30.11.2015. Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, број 107/2005, 72/2009

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-42/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-42/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-42/2019 28.8.2019. године Датум оглашавања: 28.8.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 13.9.2019. године Градска

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013,95/2016 98/2016,

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 119/12, ГОДИНА: V БРОЈ: 17 26. јун 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и

Више

П р е д л о г

П р е д л о г НАЦРТ О Д Л У К А О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("С

На основу члана 56. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (С На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у вези са чланом 76. став 2. С

На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у вези са чланом 76. став 2. С На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у вези са чланом 76. став 2. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја''

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Microsoft Word resenje GV Program optimalnog organizovanja auto-taksi prevoza.doc

Microsoft Word resenje GV Program optimalnog organizovanja auto-taksi prevoza.doc На основу члана 2 Одлуке о ауто такси превозу путника на територији града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 4/2010) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша

Више

Sl-33.indd

Sl-33.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 33, 30. мај 2016. примерак 40,00 динара 293 На основу поглавља 11. тачка 4. став 16. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ KИКИНДА Година 50. дана године Број: 5. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1. На основу одредбе члана 51. Статута општине Кикинда (

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ KИКИНДА Година 50. дана године Број: 5. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1. На основу одредбе члана 51. Статута општине Кикинда ( СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ KИКИНДА Година 50. дана 20.02.2015. године Број: 5. 1. На основу одредбе члана 51. Статута општине Кикинда ( Службени лист општине Кикинда, број 4/06-пречишћени текст, 2/08, 19/08,

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST GRADA SUBOTCE BROJ: 37 GODNA: L DANA:06. novembar 2015. CENA: 87,00 DN. Broj: -401-1353/2015 Dana: 20.10.2015. godine Na osnovu člana 51. stav

Више

Konkurs za izbor

Konkurs za izbor Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj:02-01/377, 02-01/381, 02-01/382, 02-01/388, 02-01/389, 02-01/390, 02-01/396, 02-01/397 i 02-01/407 od 20. 11. 2017. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu,

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/ године Датум оглашавања: године Да

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/ године Датум оглашавања: године Да Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/2018 19.10.2018. године Датум оглашавања: 22.10.2018. године Датум истека рока за пријављивање: 6.11.2018. године

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бач ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗАУРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И КОМУНАЛНО

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бач ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗАУРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И КОМУНАЛНО Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бач ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗАУРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ Број: 347-1-4/2018-IV -02 ПЛАН РАДА

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање ната

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање ната СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 10 13.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање наталитета општине Књажевац ( Сл. лист општине Књажевац,

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО Број 17 ГОДИНА XV ПАНЧЕВО, 30. јун ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 104,00 Ред. број 96 На

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО Број 17 ГОДИНА XV ПАНЧЕВО, 30. јун ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 104,00 Ред. број 96 На СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО Број 17 ГОДИНА XV ПАНЧЕВО, 30. јун 2008. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 104,00 Ред. број 96 На основу члана 11. Одлуке о објављивању аката у «Службеном

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 10 05. ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ Општинско веће Број: 06-62/2019-09 05.07.2019.

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Scanned Image

Scanned Image ! РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНАПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКО ВЕћЕ ГРАДА НОВОГ САДА Број: 351 2/2018-575 11 Дана: 21. јуна 2018. године НОВИ САД ПРЕДСЕДНИКУ СКУПЦПИНЕГТАДАНОВОГСАДА На основу члана 136. Пословника

Више

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана

Више

На основу решења градоначелника број: /17-Г од 30. маја и број: /17-Г од 6. октобра године, Комисија за спровођење поступка отуђ

На основу решења градоначелника број: /17-Г од 30. маја и број: /17-Г од 6. октобра године, Комисија за спровођење поступка отуђ На основу решења градоначелника број: 463-3460/17-Г од 30. маја и број: 020-6299/17-Г од 6. октобра 2017. године, Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности 25 пословних простора

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

-

- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША ГОДИНА XXVII - БРОЈ 5 НИШ, 29. јануар 2019. Цена овог броја 40 динара Годишња претплата 5000 динара ГРАД НИШ ГРАДСКО ВЕЋЕ 1. На основу члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

Javni oglasi Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju (m/ž) Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1)

Javni oglasi Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju (m/ž) Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Javni oglasi Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju (m/ž) Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година MMXVIII Број ТЕМЕРИН 302018. Примерак 100,00 динара На основу члана 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије'', број 111/09,

Више