Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Obveze i vrednovanje obaveza studenata"

Транскрипт

1 Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Kolegij: FIKSNA PROTETIKA Voditelj: Prof.dr.sc. Ivone Uhač Katedra: Katedra za stomatološku proteiku Studij: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina Godina studija: 4. godina Akademska godina: 2017/2018. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN Podaci o kolegiju (kratak opis kolegija, opće upute, gdje se i u kojem obliku organizira nastava, potreban pribor, upute o pohađanju i pripremi za nastavu, obveze studenata i sl.): Voditelj predmeta: Prof.dr.sc. Ivone Uhač, dr.med.dent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Studij dentalne medicine Katedra za stomatološku protetiku Krešimirova 40 Vrijeme konzultacije: prema dogovoru Telefon: Web.stranica: Suradnici: Prof.dr.sc. Renata Gržić, dr.med.dent. Prof.dr.sc. Daniela Kovačević-Pavičić, dr.med.dent. Izv.prof.dr.sc. Zoran Kovač, dr.med.dent. Doc.dr.sc. Sunčana Simonić-Kocijan, dr.med.dent. Doc.dr.sc.Vlatka Lajnert, dr.med.dent. Maja Kinkela, dr.med.dent. Dr.sc.Petra Tariba Knežević, dr.med.dent. Robert Vukman, dr.med.dent. Kolegij FIKSNA PROTETIKA je obvezni kolegij na četvrtoj, petoj i šestoj godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina i sastoji se od 30 sati predavanja, 60 sati seminara i 165 sati kliničkih vježbi. Kolegij se odvija u specijalističkim ordimacijama stomatološke protetike, u prostorijama Klinike za dentalnu medicinu, Krešimirova 40. Cilj predmeta je osposobiti studenta za dijagnostiku i liječenje oštećenih ili izgubljenih žvačnih jedinica koje 1

2 nije moguće nadoknaditi konzervativnim dentalno-medicinskim postupcima, prevenciju štetnih posljedica oštećenja i gubitka zuba, ponovnu uspostavu i održavanje pravilne funkcije i estetike izradom nadomjestaka koji se pričvršćuju na zube nosače. Cilj je upoznati studente s temeljnim kliničkim postupcima izrade fiksnoprotetskih nadomjestaka od najjednostavnijih, djelomičnih fiksnih nadomjestaka, do kompleksnih fiksnoprotetskih rehabilitacija, kombiniranih fiksnih i mobilnih nadomjestaka i fiksnih nadomjestaka koji su poduprti implantatima. Osobit naglasak postavlja se na timsku, interdisciplinarnu suradnju sa liječnicima različitih specijalnosti u cilju opskrbe kompleksnih slučajeva oralne rehabilitacije. Student će biti osposobljen za samostalan praktični rad na pacijentima. Zadatak nastave je da kroz predavanja, vježbe i seminare student stekne sva znanja i vještine potrebne za planiranje i izradu fiksnoprotetskih nadomjestaka. Sadržaj predmeta: Anamneza, klinički pregled, fiksnoprotetska dijagnostika i plan terapije. Parodontološki aspekti fiksnoprotetskog rada. Pripremna zuba i usta za fiksnoprotetsku terapiju. Anestezija. Brušenje zuba klinički pristup, Otisni postupci klinički pristup. Oblik, boja, estetika prirodnih i umjetnih zuba. Konvencionalni i adhezijski cementni sustavi. Trajnost i komplikacije tijekom uporabne faze fiksnoprotetskih radova. Biomehanika zuba nosača. Krunice podjela, indikacije, kontraindikacije. Privremene krunice, potpune kovinske, fasetirane, metal-keramičke, potpune akrilatne, potpune keramičke, djelomične, modificirane, teleskopske i konus krunice, krunica na kočić, inlay, onlay, overlay, estetska ljuska. Definicija i osnovni djelovi mosta, indikacije, kontraindikacije. Tijelo mosta. Statika mosta. Akrilatni, imedijatni, privremeni mostovi, inlay mostovi, privjesni mostovi, mostovi na skidanje, adhezivni, metalkeramički mostovi. Planiranje. Rehabilitacija stomatognatog sustava fiksnim protetskim nadomjescima. Krunice i mostovi u kombiniranim protetskim radovima. Krunice i mostovi na implantatima. Izvođenje nastave: Nastava se izvodi kontinuirano tijekom VII, VIII, IX, X i XI semestra u obliku predavanja, seminara i vježbi sati (P30 + S60 + V165). Tijekom seminara studenti aktivno sudjeluju u izlaganjima, prezentacijama i raspravama vezanim za pojedinu teoretsku cjelinu. Na kliničkim vježbama nastavnik demonstrira pojedine kliničke faze, a student se, uz nadzor nastavnika, postepeno osposobljava I osamostaljuje u izvođenju praktičnih kliničkih zadataka na pacijentu. Tijekom nastave održati će se dva obvezna kolokvija, te na kraju nastave praktični I usmeni ispit. Izvršavanjem svih nastavnih aktivnosti te prisupanjem obveznim kolokvijima i završnom ispitu student stječe 17,0 ECTS bodova. Popis obvezne ispitne literature: Schillingburg TH., Hobo S., Whisett L., Jacobi R. Osnove fiksne protetike. Quintessence Publishing Co Ćatović A. i sur. Klinička fiksna protetika, Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Uhač I. Potpune krunice osnove brušenja, Autorizirano predavanje Uhač I. Estetske fiksnoprotetske rekonstrukcije klinički i laboratorijski pristup, Autorizirano predavanje Popis dopunske literature: Rosentiel S., Land F., Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics, 4 rd edition. Mosby inc. Publishing 2006 Živko-Babić J, Jerolimov V. I sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja. Zagreb: Stomatološki fakultet,

3 Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kraljević K. Anatomija i fiziologija okluzije, Zagreb, Globus, 1991 Nastavni plan: Popis predavanja (s naslovima i pojašnjenjem): 1. Prvi poregled, anamneza, klinički pregled Opisati postupak prvog pregleda protetskog pacijenta Definirati protokol kliničkog pregleda protetskog pacijenta Argumentirati potrebitost informacija o općem zdravstvenom stanju pacijenta 2. Predprotetska priprema 1. Analizirati potrebitost konzervativne i endodontske terapije u pripremi protetskog pacijenta Analizirati potrebitost parodontne terapije u pripremi protetskog pacijenta 3. Predprotetska priprema 2. Analizirati potrebitost kirurške terapije u pripremi protetskog pacijenta Analizirati potrebitost ortodontske terapije u pripremi protetskog pacijenta 4. Krunice, vrste i podjela Opisati specifičnost pojedine vrste krunica Argumentirati njihovu podjelu 5. Potpuna kovinska krunica. Potpuna akrilatna krunica Analizirati specifičnost izgleda potpune kovinske krunice Analizirati specifičnost izgleda potpune akrilatne krunice 6. Fasetirana krunica Analizirati specifičnost izgleda fasetirane krunice 3

4 7. Metalkeramička krunica Analizirati specifičnost izgleda metalkeramičke krunice 8. Djelomična krunica Analizirati specifičnost izgleda djelomične krunice 9. Modificirane krunice Krunica na kočić Analizirati specifičnost izgleda modificirane krunice Analizirati specifičnost izgleda krunice na kočić 10. Teleskopske i konus krune Analizirati specifičnost izgleda teleskopske i konus krune 11. Potpuna keramička krunica Analizirati specifičnost izgleda potpune keramičke krunice Razlikovati vrste potpunokeramičkih krunica 12. Boja 4

5 Opisati fenomen i osnovne karakteristike boje Razlikovati tehnike izbora boje Usporediti boju prirodnog i umjetnog zuba Opisati laboratorijske tehnike slaganja boja 13. Inlay Analizirati specifičnost izgleda kovinskog i keramičkog inlaya 14. Onlay. Overlay Analizirati specifičnost izgleda onlaya i overlaya 15. Ljuska. Endokruna Analizirati specifičnost izgleda ljuske i endokrune 16. Mostovi Opisati mosne konstrukcije u fiksnoj protetici Analizirati indikacije i kontraindikacije za njihovu izradu Usporediti vrste mostova 17. Izbor zuba nosača Analizirati kriterije za izbor nosača mosta Opisati početnu indikaciju Opisati završnu indikaciju Analizirati biološki čimbenik zuba nosača 18. Tijelo mosta Opisati oblike tijela mosta Analizirati pravila izgleda Usporediti odnos tijela mosta s alveolarnim grebenom 19. Statika mosta 5

6 Argumentirati pravila statike u planiranju mostova Argumentirati opterećenja pojedinih djelova mosta 20. Krilni mostovi. Maryland mostovi Analizirati specifičnost izgleda krilnog i Maryland mosta 21. Inlay mostovi Analizirati specifičnost izgleda inlay mostova 22. Potpunokeramički mostovi Analizirati specifičnost izgleda potpunokeramičkih mostova 23. Fiksnoprotetska rehabilitacija žvačnog sustava Argumentirati specifičnost planiranja fiksnih nadomjestaka u rehabilitaciji žvačnog sustava Opisati specifičnost kliničkih faza rada Analizirati upotrebu artikulatora u planiranju i izradi kompleksnih fiksnoprotetskih nadomjestaka 24. Izrada fiksnih nadomjestaka na neparalelnim nosačima. Mostovi na skidanje Opisati specifičnost izrade fiksnih nadomjestaka u slučaju neparalelnosti nosača Argumentirati izbor odgovarajućeg protetskog rješenja Analizirati specifičnost izgleda mostova na skidanje, prednosti i nedostatke 25. Kombinirani radovi Argumentirati specifičnost planiranja kombiniranih protetskih nadomjestaka Usporediti retencijska sredstva Argumentirati izbor odgovarajučeg sredstva u pojedinom kliničkom slučaju Opisati specifičnost kliničkih faza izrade kombiniranog rada 26. Krunice i mostovi na implantatima 6

7 Argumentirati specifičnost planiranja implantoprotetske terapije Analizirati timski rad protetičara i kirurga Opisati specifičnost otiskivanja i izrade implantoprotetske nadoknade 27. Planiranje mostova I Analizirati pojedini klinički slučaj i predložiti plan terapije 28. Planiranje mostova II Analizirati pojedini klinički slučaj i predložiti plan terapije 29. Trajnost, komplikacije fiksnoprotetskog nadomjestka, kontrolni pregledi i održavanje higijene Analizirati elemente koji utječu na trajnost fiksnoprotetskog nadomjestka Opisati moguće komplikacije u uporabnoj fazi Analizirati frekvenciju i osobine kontrolnih pregleda Argumentirati specifičnost postupaka održavanja i provođenja higijene u pacijenata s fiksnoprotetskim nadomjestkom 30. CAD-CAM tehnologija u izradi fiksnoprotetskih nadomjestaka Opisati tehnologiju kompjuterske izrade fiksnoprotetskih radova Argumentirati optički otisak Analizirati postavke strojne izrade nadomjestaka Popis seminara s pojašnjenjem: 1. Konzervativna pretprotetska priprema Opisati potrebu svih konzervativnih zahvata potremih u predpripremnoj fazi izrade fiksnoprotetskog nadomjestka 2. Parodontološka pretprotetska priprema Opisati potrebu svih parodontoloških zahvata potremih u predpripremnoj fazi izrade fiksnoprotetskog nadomjestka 3. Parodontoprofilaksa u izradi fiksnog protetskog nadomjestka Razumijeti izgled i odnose tvrdih i mekih tkiva na području vrata zuba Opisati moguću interakciju fiksnog protetskog rada i tkiva marginalnog parodonta Opisati pravila brušenja i tehničke izrade za poštivanje zdravlja okolnih tkiva 4. Kirurška pretprotetska priprema Opisati potrebu svih kirurških zahvata potremih u predpripremnoj fazi izrade fiksnoprotetskog 7

8 nadomjestka 5. Ortodontska pretprotetska priprema Opisati potrebu svih ortodontskih zahvata potremih u predpripremnoj fazi izrade fiksnoprotetskog nadomjestka 6. Protokol izrade potpune kovinske krunice Analizirati sve faze kliničke i laboratorijske izrade potpune kovinske krunice 7. Protokol izrade fasetirane krunice Analizirati sve faze kliničke i laboratorijske izrade fasetirane krunice 8. Protokol izrade metalkeramičke krunice Analizirati sve faze kliničke i laboratorijske izrade metalkeramičke krunice 9. Potpunokeramički sustavi Razlikovati vrste potpunokeramičkih nadomjestaka Opisati svojstva i primjenu 10. Protokol izrade potpunokeramičkog nadomjestka 1. Analizirati sve faze kliničke i laboratorijske izrade potpune keramičke krunice Analizirati sve faze kliničke i laboratorijske izrade inlaya, onlaya i overlaya 11. Protokol izrade potpunokeramičkog nadomjestka 2. Analizirati sve faze kliničke i laboratorijske izrade ljuske i endokrune 12. Teleskopski sustavi Analizirati sve faze kliničke i laboratorijske izrade teleskopskih sustava 13. Minimalno invazivni potpunokeramički nadomjesci Analizirati sve faze kliničke i laboratorijske izrade minimalno invazivnih potpunokeramičkih nadomjestaka 14. Komplikacije izrade i uporabe fiksnoprotetskog nadomjestka Analizirati moguće komplikacije izrade i uporabe fiksnog protetskog nadomjestka 15. Estetika prirodnih u umjetnih zuba Opisati parametre koji određuju prirodnost pojedinog zuba i osmjeha i cjelini Primijeniti estetske parametre u izradi fiksnoprotetskog nadomjestka 8

9 16. Izbor i kombiniranje boja u izradi fiksnoprotetskog nadomjestka Opisati parametre optičkih svojstava prirodnog zuba Analizirati tehnike postizanja pojedinih boja u fiksnoj protetici 17. Mostovi, indikacije, kontraindikacije, podjela, djelovi Analizirati konstrukciju mostova Usporediti indikacije i kontraindikacije za njihovo planiranje 18. Planiranje terapije i dijagnostički pristup u fiksnoj protetici Razlikovati ključne elemente o kojima ovisi planiranje mosne konstrukcije Analizirati karakteristike zuba nosača Utvrditi mogućnost i potrebu uključenja zuba u protetsku konstrukciju 19. Ocjena zuba nosača mostne konstrukcije Analizirati morfološke osobine zuba nosača Analizirati svojstva potpornih tkiva zuba 20. Planiranje fiksnoprotetske nadoknade za izradu pojedinačnog zuba Argumentirati izbor pojedine terapijske opcije u slučaju rekonstrukcije pojedinačnog zuba 21. Planiranje mostova 1 Argumentirati izbor pojedine terapijske opcije u planiranju manjih mosnih konstrukcija 22. Planiranje mostova 2 Argumentirati izbor pojedine terapijske opcije u planiranju većih mosnih konstrukcija 23. Tijelo mosta Usporediti i izabrati pojedini oblik tijela mosta u određenom kliničkom slučaju 24. Statika mosta Analizirati različite mosne konstrukcije i usporediti statička opterećenja 25. Akrilatni, imedijatni i privremeni mostovi Analizirati izgled, terapijsku primjenu i laboratorijsku izradu imedijatnih i privremenih mostova 9

10 Opisati direktnu izradu u usnoj šupljini 26. Inlay mostovi. Privjesni mostovi Analizirati izgled, terapijsku primjenu i laboratorijsku izradu inlay i privjesnih mostova 27. Maryland mostovi Analizirati izgled, terapijsku primjenu i laboratorijsku izradu Maryland mostova 28. Metalkeramički mostovi Analizirati izgled, terapijsku primjenu i laboratorijsku izradu metalkeramičkih mostova 29. Potpunokeramički mostovi Analizirati izgled, terapijsku primjenu i laboratorijsku izradu potpunokeramičkih mostova 30. Krunice i mostovi u kombiniranim fiksnoprotetskim nadomjestcima Analizirati izgled, terapijsku primjenu i laboratorijsku izradu kombiniranih radova Popis vježbi s pojašnjenjem: Vježbe iz predmeta Fiksna protetika izvode se na Klinici za dentalnu medicinu KBC Rijeka, u specijalističkim ordinacijama za stomatološku protetiku. Vježbe su organizirane u malim grupama (4 studenta na jednog voditelja). Studenti će se upoznati s radnim mjestom opremom i instrumentarijem u protetskoj ordinaciji. Postepeno će započeti s radom na pacijentima. Prije pristupa vježbama studenti su dužni usvojiti teorijsko znanje koje će izvoditi praktično. Na vježbama će postepeno steći vještine za samostalni rad. Studenti će provesti anamnezu, klinički pregled, uz pomoć voditelja postaviti će plan terapije, davati će lokalnu anesteziju, brusiti zube, otiskivati izbrušene zube i izraditi privremene nadomjestke. Preparirati će zube za nadogradnje, koristiti direktnu i indirektnu tehniku otiskivanja. Probati će gotove radove, te će ih privremeno i trajno pričvrstiti. Na kraju četvrte godine studenti će samostalno raditi uz nadzor voditelja. Obveze studenata: Studenti su obvezni redovito pohađati i aktivno sudjelovati u svim oblicima nastave uz praktičnu izradu svih propisanih zadataka. Ispit (način polaganja ispita, opis pisanog/usmenog/praktičnog dijela ispita, način bodovanja, kriterij ocjenjivanja): Ocjenjivanje studenata provodi se prema važećem Pravilniku o Studijima Sveučilišta u Rijeci, te prema Pravilniku o ocjenjivanju studenata na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Rad studenata vrednovat će se i ocjenjivati tijekom izvođenja nastave, te na završnom ispitu. Ocjenjivanje studenata vrši se primjenom ECTS (A-E) i brojčanog sustava (1-5). Ocjenjivanje u ECTS sustavu izvodi se apsolutnom raspodjelom, te 10

11 prema diplomskim kriterijima ocjenjivanja. Studenti će tijekom semestara i završnog ispita moći sakupiti maksimalno 100 ocjenskih bodova (maksimalno 70 ocjenskih bodova tijekom semestara i maksimalno 30 ocjenskih bodova tijekom završnog ispita). Tijekom semestara student može sakupiti maksimalno 70 ocjenskih bodova (tablica 1.). Od toga 30 na 2 kolokvija, 10 na seminarskom radu, 30 tijekom vježbi kontinuiranom provjerom teorijskog i praktičnog znanja. Kolokviji će se održati u pismenom obliku na kraju VIII i X semestra. Voditelji vježbi će ocjenjivati teorijsko znanje i praktični rad na pacijentu. Za konačno bodovanje uzeti će se prosječna ocjena. Studentima koji ne polože neki od kolokvija (manje od 50% riješenog testa) omogućit će se po jedan popravni kolokvij. Tijekom nastave student treba sakupiti minimalno 40 ocjenskih bodova kako bi mogao pristupiti završnom ispitu. Student koji je tijekom nastave ostvario 50 i više bodova pristupa završnom ispitu na kojem može ostvariti maksimalno 30 bodova. Student koji tijekom nastave ostvari ukupno 40-49,99 ocjenskih bodova svrstava se u ocjensku kategoriju FX, te može pristupiti završnom ispitu koji se tada smatra popravnim i ne boduje se. U tom slučaju završna ocjena može biti dovoljan (E). Student koji tijekom nastave sakupi ukupno 39,99 ocjenskih bodova nije zadovoljio, te se ocjenjuje ocjenom neuspješan (F) i mora ponovno upisati kolegij. Završni ispit je praktični i usmeni, a obuhvaća gradivo određeno planom i programom kolegija. Na završnom ispitu se može sakupiti najviše 30 ocjenskih bodova i to 5 bodova na praktičnom i 25 na usmenom djelu ispita. Konačna ocjena ispita oblikuje se prema ukupnoj aktivnosti studenta, tj. od ocjenskih bodova sakupljenih tijekom semestra i ocjenskih bodova na završnom ispitu. Da bi student mogao biti ocjenjen završnom ocjenom mora uspješno položiti završni ispit. Za pozitivnu ocjenu završnog ispita praktični i usmeni dio moraju biti uspješno obavljeni. Ukoliko ne zadovolji na završnom ispitu dobiti će negativnu ocjenu. Student ima pravo pristupiti sljedećem ispitnom roku. Vrednovanje obveza studenata: VREDNOVANJE Max. broj ocjenskih bodova I. kolokvij na kraju VIII semestra 15 II. kolokvij na kraju X semestra 15 Vježbe Ukupno 30 Kontinuirana provjera teorijskog i praktičnog znanja. Uzima se prosječna ocjena i to na način: ocjena 2=5 bodova ocjena 3=10 bodova 30 ocjena 4=20 bodova ocjena 5=30 bodova Seminarski rad Pismeni oblik (PP prezentacija) i usmeno izlaganje 10 UKUPNO 70 Tablica 1: Vrednovanje obveza studenata studija Dentalne medicine za kolegij Fiksna protetika 11

12 Točno riješeni zadaci Ocjenski bodovi Točno riješeni zadaci Ocjenski bodovi Tablica 2.: Vrednovanje međuispita s 15 ocjenskih bodova Vrednovanje kolokvija s 15 ocjenskih bodova Kolokvij 30 pitanja = 15 bodova Student za prolaz mora imati 50% točnih odgovora. Vrednovanje završnog ispita s 30 ocjenskih bodova 5 bodova-praktični dio ispita 25 bodova-usmeni dio ispita Oblikovanje završne ocjene: Ostvarenim ocjenskim bodovima tijekom VII, VIII, IX, X i XI semestra pridružuju se bodovi ostvareni na završnom ispitu. Temeljem ukupnog zbroja bodova studenti se ocjenjuju na sljedeći način: A (5) ocjenskih bodova B (4) 80-89,99 ocjenskih bodova C (3) 70-79,99 ocjenskih bodova D (2) 60-69,99 ocjenskih bodova E (2) 50-59,99 ocjenskih bodova Brojčani sustav ocjenjivanja uspoređuje se s ECTS sustavom na sljedeći način: A - izvrstan (5), B vrlo dobar (4), C dobar (3), D i E dovoljan (2). 12

13 Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku: Ostale napomene (vezane uz kolegij) važne za studente: Korelativnost i korespodentnost predmeta: Program iz Fiksne protetike povezan je s određenim dijelovima kolegija Materijali u dentalnoj medicini i Pretklinička fiksna protetika, te je neophodno položiti ove kolegije. Pristup učenju i poučavanju u predmetu: Student na predavanjima treba obratiti pažnju na fiziologiju, dijagnostiku i planiranje, te na sve kliničke i laboratorijske faze izrade fiksnoprotetskog nadomjestka. Na seminarima će studenti aktivnim sudjelovanjem postići sintezu teoretskog znanja i kliničkih vještina. Pohađanje nastave Pohađanje svih oblika nastave je obavezno. Student smije opravdano izostati ukupno 30% održane nastave. Izostanak se mora nadoknaditi kolokviranjem. Nastava se održava u propisano vrijeme i nije moguće ulaziti nakon ulaska nastavnika. Na nastavu nije dozvoljeno unošenje jela i pića te nepotrebno ulaženje/izlaženje s nastave. Zabranjena je uporaba mobitela za vrijeme nastave kao i za vrijeme provjera znanja. Seminarski radovi Seminarski radovi moraju se izraditi uporabom računala (uz provjeru pravopisa spelling and grammar) i predati najprije u elektronskom obliku. Tek nakon dogovora s asistentom - voditeljem grupe slijedi ispis rada i/ili njegovo javno prezentiranje. Preslike tuđih radova nisu dozvoljene, ali je dozvoljena uporaba određenih dijelova uz ispravno navođenje izvora. Akademska čestitost Poštivanje načela akademske čestitosti očekuju se i od nastavnika i od studenata u skladu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u Rijeci ( Kontaktiranje s nastavnicama Kontaktiranje s nastavnicima obavlja se u za to predviđenom vremenu (konzultacije). Sve obavijesti vezane uz nastavu studenti će dobiti u uvodnom predavanju te će ih moći naći na oglasnoj ploči. 13

14 SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE (za akademsku 2017./2018. godinu) Datum Predavanja (vrijeme i mjesto) Seminari (vrijeme i mjesto) Vježbe (vrijeme i mjesto) Nastavnik Datum Predavanja (vrijeme i mjesto) Seminari (vrijeme i mjesto) Vježbe (vrijeme i mjesto) Nastavnik S1A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V1A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S1B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V1B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P1( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S1C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V1C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S2A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V2A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S2B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V2B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P2( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S2C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V2C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S3A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V3A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S3B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač 14

15 V3B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P3( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S3C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V3C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S4A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V4A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S4B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V4B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P4( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S4C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V4C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S5C( ) Doc.dr.sc. S.Simonić-Kocijan V5C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S5A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V5A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S5B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V5B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P5( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S6C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V6C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S6A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V6A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S6B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V6B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P6( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S7C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V7C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S7( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V7A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S7B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač 15

16 V7B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P7( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S8C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V8C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S8A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V8A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S8B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V8B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P8( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S9C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V9C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S9A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V9A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S9B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V9B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P9( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S10C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V10C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S10A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V10A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S10B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V10B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P10( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S11C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V11C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S11A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V11A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S11B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V11B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač 16

17 P11( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S12C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V12C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S12A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V12A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S12B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V12B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P12( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S13C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V13C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S13A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V13A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S13B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V13B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P13( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S14C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V14C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S14A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V14A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S14B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V14B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P14( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S15C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V15C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert 17

18 Datum Predavanja (vrijeme i mjesto) Seminari (vrijeme i mjesto) Vježbe (vrijeme i mjesto) Nastavnik S1C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V1C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S1A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V1A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S1B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V1B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P1( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S2C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V2C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S2A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V2A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S2B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V2B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P2( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S3C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V3C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S3A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V3A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S3B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V3B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P3( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S4C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V4C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S4A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V4A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S4B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V4B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač 18

19 P4( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S5C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V5C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S5A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V5A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S5B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V5B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P5( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S6C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V6C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S6A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V6A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S6B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V6B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P6( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S7C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V7C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S7A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V7A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S7B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V7B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P7( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S8C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V8C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S8A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V8A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S8B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V8B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P8( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S9C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert 19

20 V9C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S9A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V9A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S9B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V9B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P9( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S10C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V10C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S10A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V10A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S10B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V10B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P10( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S11C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V11C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S11A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V11A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S11B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V11B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P11( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S12C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V12C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S12A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V12A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S12B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V12B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P12( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S13C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V13C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert 20

21 S13A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V13A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S13B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V13B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P13( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S14C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V14C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert S14A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V14A( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S14B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač V14B( ) Prof.dr.sc. I. Uhač P14( ) Prof.dr.sc. I. Uhač S15C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert V15C( ) Doc.dr.sc. V. Lajnert Popis predavanja, seminara i vježbi: PREDAVANJA (tema predavanja) Broj sati nastave Mjesto održavanja P1 Prvi poregled, anamneza, klinički pregled 1 Krešimirova 40 P2 Predprotetska priprema 1. 1 Krešimirova 40 P3 Predprotetska priprema 2. 1 Krešimirova 40 P4 Krunice, vrste i podjela 1 Krešimirova 40 P5 Potpuna kovinska krunica. Potpuna akrilatna krunica 1 Krešimirova 40 P6 Fasetirana krunica 1 Krešimirova 40 P7 Metalkeramička krunica 1 Krešimirova 40 P8 Djelomična krunica 1 Krešimirova 40 P9 Modificirane krunice Krunica na kočić 1 Krešimirova 40 P10 Teleskopske i konus krune 1 Krešimirova 40 P11 Potpuna keramička krunica 1 Krešimirova 40 P12 Boja 1 Krešimirova 40 P13 Inlay 1 Krešimirova 40 P14 Onlay. Overlay 1 Krešimirova 40 P15 Ljuska. Endokruna 1 Krešimirova 40 P16 Mostovi 1 Krešimirova 40 P17 Izbor zuba nosača 1 Krešimirova 40 P18 Tijelo mosta 1 Krešimirova 40 P19 Statika mosta 1 Krešimirova 40 21

22 P20 Krilni mostovi. Maryland mostovi 1 Krešimirova 40 P21 Inlay mostovi 1 Krešimirova 40 P22 Potpunokeramički mostovi 1 Krešimirova 40 P23 Fiksnoprotetska rehabilitacija žvačnog sustava 1 Krešimirova 40 P24 Izrada fiksnih nadomjestaka na neparalelnim nosačima. Mostovi na skidanje 1 Krešimirova 40 P25 Kombinirani radovi 1 Krešimirova 40 P26 Krunice i mostovi na implantatima 1 Krešimirova 40 P27 Planiranje mostova I 1 Krešimirova 40 P28 Planiranje mostova II 1 Krešimirova 40 P29 Trajnost, komplikacije fiksnoprotetskog nadomjestka, kontrolni pregledi i održavanje higijene 1 Krešimirova 40 P30 Popravak i skidanje fiksnoprotetskog rada 1 Krešimirova 40 Ukupan broj sati predavanja 30 SEMINARI (tema seminara) Broj sati nastave Mjesto održavanja S1 Konzervativna pretprotetska priprema 1 Krešimirova 40 S2 Parodontološka pretprotetska priprema 1 Krešimirova 40 S3 Parodontoprofilaksa u izradi fiksnog protetskog nadomjestka 1 Krešimirova 40 S4 Kirurška pretprotetska priprema 1 Krešimirova 40 S5 Ortodontska pretprotetska priprema 1 Krešimirova 40 S6 Protokol izrade potpune kovinske krunice 1 Krešimirova 40 S7 Protokol izrade fasetirane krunice 1 Krešimirova 40 S8 Protokol izrade metalkeramičke krunice 1 Krešimirova 40 P9 Potpunokeramički sustavi 1 Krešimirova 40 P10 Protokol izrade potpunokeramičkog nadomjestka 1. 1 Krešimirova 40 P11 Protokol izrade potpunokeramičkog nadomjestka 2. 1 Krešimirova 40 P12 Teleskopski sustavi 1 Krešimirova 40 P13 Minimalno invazivni potpunokeramički nadomjesci 1 Krešimirova 40 P14 Komplikacije izrade i uporabe fiksnoprotetskog nadomjestka 1 Krešimirova 40 P15 Estetika prirodnih u umjetnih zuba,boja 1 Krešimirova 40 P16 Izbor i kombiniranje boja u izradi fiksnoprotetskog nadomjestka 1 Krešimirova 40 P17 Mostovi, indikacije, kontraindikacije, podjela, djelovi 1 Krešimirova 40 P18 Planiranje terapije i dijagnostički pristup 1 Krešimirova 40 P19 Ocjena zuba nosaća mostne konstrukcije 1 Krešimirova 40 P20 Planiranje fiksnoprotetske nadoknade za izradu pojedinačnog zuba 1 Krešimirova 40 P21 Planiranje mostova 1 1 Krešimirova 40 P22 Planiranje mostova 2 1 Krešimirova 40 P23 Tijelo mosta 1 Krešimirova 40 22

23 P24 Statika mosta 1 Krešimirova 40 P25 Akrilatni, imedijatni i privremeni mostovi 1 Krešimirova 40 P26 Inlay mostovi,privjesni mostovi 1 Krešimirova 40 P27 Maryland mostovi 1 Krešimirova 40 P28 Metalkeramički mostovi 1 Krešimirova 40 P29 Potpunokeramički mostovi 1 Krešimirova 40 P30 Krunice i mostovi u kombiniranim fiksnoprotetskim nadomjestcima 1 Krešimirova 40 Ukupan broj sati seminara 30 VJEŽBE (tema vježbe) Broj sati Mjesto održavanja nastave V1 Upoznavanje sa radnim mjestom, opremom i instrumentarijem 2 Krešimirova 40 u ordinaciji za fiksnu protetiku V2 Klinički pregled, anamneza, plan terapije 2 Krešimirova 40 V3 Klinički pregled, anamneza, plan terapije 2 Krešimirova 40 V4 Klinički pregled, anamneza, plan terapije 2 Krešimirova 40 V5 Započeti rad na pacijentu 2 Krešimirova 40 V6 Započeti rad na pacijentu 2 Krešimirova 40 V7 Izrada ljevanih nadogradnji i pojedinačnih krunica 2 Krešimirova 40 V8 Izrada ljevanih nadogradnji i pojedinačnih krunica 2 Krešimirova 40 V9 Izrada ljevanih nadogradnji i pojedinačnih krunica 2 Krešimirova 40 V10 Izrada ljevanih nadogradnji i pojedinačnih krunica 2 Krešimirova 40 V11 Izrada ljevanih nadogradnji i pojedinačnih krunica 2 Krešimirova 40 V12 Izrada ljevanih nadogradnji i pojedinačnih krunica 2 Krešimirova 40 V13 Izrada ljevanih nadogradnji i pojedinačnih krunica 2 Krešimirova 40 V14 Izrada ljevanih nadogradnji i pojedinačnih krunica 2 Krešimirova 40 V15 Izrada ljevanih nadogradnji i pojedinačnih krunica 2 Krešimirova 40 V16 Svladavanje osnova artikulacijske tehnike 2 Krešimirova 40 V17 Svladavanje osnova artikulacijske tehnike 2 Krešimirova 40 V18 Svladavanje osnova artikulacijske tehnike 2 Krešimirova 40 V19 Svladavanje osnova artikulacijske tehnike 2 Krešimirova 40 V20 Svladavanje osnova artikulacijske tehnike 2 Krešimirova 40 V21 Svladavanje osnova artikulacijske tehnike 2 Krešimirova 40 V22 Planiranje i izrada složenijih mostova 2 Krešimirova 40 V23 Planiranje i izrada složenijih mostova 2 Krešimirova 40 V24 Planiranje i izrada složenijih mostova 2 Krešimirova 40 V25 Planiranje i izrada složenijih mostova 2 Krešimirova 40 V26 Planiranje i izrada složenijih mostova 2 Krešimirova 40 V27 Planiranje i izrada složenijih mostova 2 Krešimirova 40 V28 Planiranje i izrada složenijih mostova 2 Krešimirova 40 V29 Planiranje i izrada složenijih mostova 2 Krešimirova 40 23

24 V30 Planiranje i izrada složenijih mostova 2 Krešimirova ISPITNI TERMINI (završni ispit) 24

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Kolegij: FIKSNA PROTETIKA Voditelj: Prof.dr.sc. Ivone Uhač Katedra: Katedra za stomatološku proteiku Studij: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

Osnove fizike 1

Osnove fizike 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina OSNOVE FIZIKE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina; 1. semestar

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar 2 1.2. Nositelj kolegija Marija Miščančuk 3 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) Martina Sobočan 1.3. Suradnici - 1.8. Način izvođenja

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Zorana Ivanković, dr

Zorana Ivanković, dr Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru Studij dentalne medicine Voditelj predmeta: Doc. dr. sc. Sanja Jurišić, dr. med. dent., spec.parodontologije i oralne medicine IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA PREDMET

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

Objektno orjentirano programiranje 2P

Objektno orjentirano programiranje 2P Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2016./2017. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO PROGRAMIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (dvopredmetni) Godina i semestar: 2. godina, 3. semestar

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Semestar 3. ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Osnove betonskih i zidanih konstrukcija Broj ECTS:

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v . OPĆE INFORMACIJE.. Naziv kolegija Tehnološki softwer.6. Semestar 5.. Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof..7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4.3. Suradnici Mario Božinović, dig.8. Način

Више

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Teorija i tehnologija betona Broj ECTS: 5,0

Више

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika 1 1.6. Semestar I. 1.2. Nositelj kolegija v. pred. Bojan Radišić, mag.educ.math. et inf., pred. Marijana Špoljarić, mag.educ.math. et inf.

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar. 1.. Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave

Више

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel. 01/2390 180 Odjel za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti Zavod za patofiziologiju e-mail: mbelic@vef.hr Ur.br.: Zagreb, IZVEDBENI PLAN

Више

Objektno orijentirano modeliranje

Objektno orijentirano modeliranje Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2018./2019. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO MODELIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (JP) Preddiplomski dvopredmetni studij informatike (DP)

Више

Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: METODE U DNA TEHNOLOGIJAMA Akademska godina: 2018/2019 Studij: diplomski studij Istraživanje i razvoj i l

Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: METODE U DNA TEHNOLOGIJAMA Akademska godina: 2018/2019 Studij: diplomski studij Istraživanje i razvoj i l Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: METODE U DNA TEHNOLOGIJAMA Akademska godina: 2018/2019 Studij: diplomski studij Istraživanje i razvoj i lijekova diplomski studij Biotehnologija u medicini

Више

Računalne mreže

Računalne mreže Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2015/2016. godina MATEMATIKA 1 Studij: Godina i semestar: Web stranica predmeta: ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2 +

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38 Kolegij: Spolno i reprodukcijsko zdravlje Voditelj: mr.sc. Miljenko Manestar dr. med Katedra: Katedra za primaljstvo Studij: Stručni studij Primaljstvo Godina studija: druga Akademska godina: 2018./2019.

Више

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38 Kolegij: Bioetika u primaljstvu Voditelj: Prof. dr. sc. Amir Muzur Katedra: Katedra za javno zdravstvo Studij: Preddiplomski studij Primaljstvo redovni Godina studija: 2. godina Akademska godina: 2018./2019.

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. (

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. ( Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

Више

Microsoft Word - Zdravstvena njega u zajednici.doc

Microsoft Word - Zdravstvena njega u zajednici.doc Kolegij: ZDRAVSTVENA NJEGA U ZAJEDNICI- REDOVNI Voditelj: ANICA STANKOVIĆ, prf.reh. Katedra: ZDRAVSTVENA NJEGA Studij: PREDDIPLPMSKI STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA Godina : 018/019 Akademska godina: 3 IZVEDBENI

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Kolegij: Higijena zraka Voditelj: prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić Katedra: Katedra za zdravstvenu ekologiju Studij:Diplomski studij sanitarnog inžinjerstva Godina

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redoviti Godina III. Semestar VI. ECTS bodovi 4 Nastavnik

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38 Kolegij: Engleski jezik I Voditelj: Tajana Tomak, viši predavač Katedra: Katedra za javno zdravstvo Studij: Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija Godina studija: 1. godina Akademska godina:

Више

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Svjetlana Letinić, v. pred. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. u trajnom zvanju dr. sc. Mario

Више

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Drugi strani jezik A1 - francuski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina

Више

Programiranje 1

Programiranje 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina PROGRAMIRANJE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike (jednopredmetni) Godina i semestar: 1. godina,

Више

Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la:

Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la: Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la: Beata Bobinac, struč.spec.oec, predavač Nositelj predmeta:

Више

Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Biokemija Akademska godina: 2018/2019 Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživa

Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Biokemija Akademska godina: 2018/2019 Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživa Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Biokemija Akademska godina: 08/09 Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova Kod kolegija: BIL 0 ECTS bodovi: Jezik na

Више

(Microsoft Word - S1-MTS-Primjena ra\350unala u poslovnoj praksi -Breslauer N)

(Microsoft Word - S1-MTS-Primjena ra\350unala u poslovnoj praksi -Breslauer N) 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena računala u poslovnoj praksi 1.6. Semestar 1 1.. Nositelj kolegija Nenad Breslauer, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja

Више

Studij:

Studij: Tjedan Cjelina predmeta Studij: Godina Preddiplomski studij grčkog jezika i književnosti studija: Šifra predmeta: Naziv predmeta: ECTS Semestar Akademska godina: Status predmeta Preduvjet upisa: Nositelj:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 29. rujna 2014.g. PODUZETNIKE I pred. Mario Župan, dipl. oec. predavanja - četvrtkom 11:45 13,15 vježbe petkom 08,30 10,05 konzultacije zgrada Veleučilišta kabinet:

Више

RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO Kolegij RAČUNOVODSTVO Akademska godina 2018./2019. Uvodno predavanje Sveučilišni studij 1 Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić Asistent: Dina Liović, mag.oec. Demonstrator: Matija Grgurić

Више

NAZIV PREDMETA

NAZIV PREDMETA NAZIV PREDMETA RECEPCIJSKO POSLOVANJE Kod DTP056 Godina studija 5. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka Bodovna vrijednost 6 (ECTS) Suradnici - Način izvođenja P S V T (broj sati u semestru) 30 30

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik  vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik e-mail vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastave Nastavno opterećenje P+S+V Način provjere znanja

Више

QS3-KOVIU-DI-US-EP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska politika 1.6. Semestar Nositelj kol

QS3-KOVIU-DI-US-EP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska politika 1.6. Semestar Nositelj kol 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska politika 1.6. Semestar 5 1.2. Nositelj kolegija dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž, prof. v. š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici Nema 1.8. Način

Више

Primjena hipermedije u obrazovanju 1

Primjena hipermedije u obrazovanju 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina PRIMJENA HIPERMEDIJE U OBRAZOVANJU 1 Studij: Diplomski studij informatike - jednopredmetni Diplomski

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Smjer Godina studija Status predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Engleski kao svjetski jezik Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2 Akademska 2014./2015. godina ENGLESKI KAO SVJETSKI JEZIK 2 St

Engleski kao svjetski jezik Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2 Akademska 2014./2015. godina ENGLESKI KAO SVJETSKI JEZIK 2 St Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2 Akademska 2014./2015. godina ENGLESKI KAO SJETSKI JEZIK 2 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina, 2. semestar

Више

Naziv studija

Naziv studija Naziv studija Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij primijenjene geografije Naziv kolegija Politička geografija I Status kolegija Obvezni Godina III. Semestar V. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc.

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Microsoft Word - okolis_ponasanje_i_zastita_zivotinja.doc

Microsoft Word - okolis_ponasanje_i_zastita_zivotinja.doc VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel.: 01 2390 111 Odjel za animalnu proizvodnju i biotehnologiju Ur. broj: 75/2018 Zagreb, 27. kolovoza 2018. IZVEDBENI PLAN Naziv predmeta: Okoliš,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Microsoft Word - 2.Ekonomika ugostiteljskih poduzeca PETU

Microsoft Word - 2.Ekonomika ugostiteljskih poduzeca PETU DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Ekonomika ugostiteljskih poduzeća Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Digitalno gospodarstvo diplomski studij smjera Management, 2. semestar izborni kolegij, 45h, 5 ECTS Nositelj: Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac Kontakt: marijana@efos.hr, Termini osobnih konzultacija objavljeni

Више

Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv

Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 4 Status kolegija obvezni

Више

Syllabus ( Nastavni plan ) kolegija na stručnom studiju sestrinstva Opći podaci o predmetu: Kolegij Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Nosit

Syllabus ( Nastavni plan ) kolegija na stručnom studiju sestrinstva Opći podaci o predmetu: Kolegij Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Nosit Syllabus ( Nastavni plan ) kolegija na stručnom studiju sestrinstva Opći podaci o predmetu: Kolegij Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Nositelj kolegija Nastavnici ECTS bodovi 3 Godina/ Semestar

Више

Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv

Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 4 Status kolegija obvezni

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Međunarodna ekonomija Studijski program Menadžment održivog razvoja Smjer Godina studija 4 Status predmeta Obvezni Mogućnost izvođenja

Више

QS3-KOVIU-DI-T2-RP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Računovodstvo za poduzetnike I 1.6. Semestar

QS3-KOVIU-DI-T2-RP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Računovodstvo za poduzetnike I 1.6. Semestar 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Računovodstvo za poduzetnike I 1.6. Semestar 3. 1.2. Nositelj kolegija dr. sc. Mario Župan, v. pred. dr.sc. Verica Budimir, prof.v.š. u trajnom zvanju 1.7. Bodovna

Више

Microsoft Word - 1.Prvi strani jezik Engleski B1 MOR

Microsoft Word - 1.Prvi strani jezik Engleski B1 MOR DETALJNI IZEDBENI NASTANI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prvi strani jezik B1 - Engleski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina studija

Више

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS)

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT14 Godina studija. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Suradnici mr. sc. Tatjana Listeš, viši Način izvođenja

Више

I

I DETALJNI IZEDBENI NASTANI LAN REDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

DWA2

DWA2 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina Studij: Preddiplomski jednopredmetni studij informatike Godina i semestar: 3. godina, 6 semestar Web stranica

Више

Microsoft Word - 3.Menadžment sporta u turizmu PETU

Microsoft Word - 3.Menadžment sporta u turizmu PETU This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Menadžment sporta u turizmu Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna

Више

Uvod u računarstvo 2+2

Uvod u računarstvo 2+2 Programiranje 2 doc.dr.sc. Goranka Nogo PMF Matematički odsjek, Zagreb Kontakt ured: 228, drugi kat e-mail: nogo@math.hr konzultacije: četvrtak, 12:00-14:00 petak, 11:00-12:00 neki drugi termin, uz prethodni

Више

Microsoft Word - farmakologija.doc

Microsoft Word - farmakologija.doc VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel. 01/2390-118 Odjel za javno zdravstvo Zavod za e-mail: bozic@vef.hr Ur.br.: Zagreb, 3.9.2018. IZVEDBENI PLAN Naziv predmeta: Farmakologija

Више

SPO

SPO Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU Studiji: Diplomski studij informatike (IKS + PI) ECTS bodovi: 6 Nastavno

Више

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠTE U SPLITU Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za stručne studije ENGLESKI JEZIK STRUKE Izvedbeni nastavni program akademska godina 2014./2015. Split, srpanj 2014. OSNOVNI PODACI O PREDMETU Vrsta studija Specijalistički

Више

Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija

Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija 2. ECTS vrijednost boda: 6 Semestar 3 Broj sati po

Више

Bezmetalne i metal-keramičke krunice: Evo u čemu je razlika!

Bezmetalne i metal-keramičke krunice: Evo u čemu je razlika! Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Bezmetalne i metal-keramičke krunice: Evo u čemu je razlika! Krunice, osim što nadoknađuju izgubljene zube,

Више

KOD NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Pauš

KOD NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Pauš KOD 134291 134295 NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Paušid POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar PREDMET SATI

Више

Diskretna matematika Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Pre

Diskretna matematika Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Pre Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Preddiplomski studij informatike (jednopredmetni) Godina i semestar: 2. godina,

Више

Microsoft Word - Filozofija i bioetika u sestrinstvu.doc

Microsoft Word - Filozofija i bioetika u sestrinstvu.doc Kolegij: Filozofija i bioetika u sestrinstvu Voditelj: Prof. dr. sc. Amir Muzur Katedra: Katedra za javno zdravstvo Studij: Preddiplomski studij Sestrinstvo redovni Godina studija: 1. godina Akademska

Више

Naziv studija Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij filozofije Naziv kolegija Moderna logika Status kolegija Obvezni Godina Prva Semestar Prvi /zi

Naziv studija Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij filozofije Naziv kolegija Moderna logika Status kolegija Obvezni Godina Prva Semestar Prvi /zi Naziv studija Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij filozofije Naziv kolegija Moderna Status kolegija Obvezni Godina Prva Semestar Prvi /zimski ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc.dr.sc. Marko Vučetić e-mail

Више

Dodatna nastava matematike, 1.godina, Ana Jurasić

Dodatna nastava matematike, 1.godina, Ana Jurasić DETALJNI IZEDBENI NASTANI LAN REDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina I. Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I VII 1.6. Semestar SPORTU 1.2. Nositelj kolegija Dr.sc. Marina Gregorić, viši

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I VII 1.6. Semestar SPORTU 1.2. Nositelj kolegija Dr.sc. Marina Gregorić, viši 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I VII 1.6. Semestar SPORTU 1.2. Nositelj kolegija Dr.sc. Marina Gregorić, viši predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6 1.3. Suradnici

Више

(Microsoft Word - S1 -OR- Osnove ra\350unarstva)

(Microsoft Word - S1 -OR- Osnove ra\350unarstva) 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Osnove računarstva 1.6. Semestar 1 1.. Nositelj kolegija Nenad Breslauer, v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave (broj

Више

Qp)-REV-T2-US-UPII. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-U

Qp)-REV-T2-US-UPII. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-U 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-UPII Upravno pravo opći dio II 2. 1.1. Naziv kolegija 1.6. Semestar 1.2. Nositelj kolegija 1.3. Suradnici

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NATAVNI LAN REDMETA Naziv predmeta tudijski program mjer Godina studija tatus predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost i način

Више

PLAN I PROGRAM ZA DOPUNSKU (PRODUŽNU) NASTAVU IZ MATEMATIKE (za 1. razred)

PLAN I PROGRAM ZA DOPUNSKU (PRODUŽNU) NASTAVU IZ MATEMATIKE (za 1. razred) PLAN I PROGRAM ZA DOPUNSKU (PRODUŽNU) NASTAVU IZ MATEMATIKE (za 1. razred) Učenik prvog razreda treba ostvarit sljedeće minimalne standarde 1. SKUP REALNIH BROJEVA -razlikovati brojevne skupove i njihove

Више

U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo n

U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo n U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo na svojoj sjednici održanoj 26. veljače 2014., tekst

Више

Šifra kolegija O / I ECTS Radno opterećenje studenta Vrsta nastave Broj grupa Broj sati VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 D

Šifra kolegija O / I ECTS Radno opterećenje studenta Vrsta nastave Broj grupa Broj sati VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 D Šifra kolegija O / I ECTS Radno opterećenje studenta Vrsta nastave Broj grupa Broj sati Stranica: 1 od 4 Studij: Studijska godina: Preddiplomski stručni studij Promet II. Smjer: Cestovni i poštanski promet

Више

Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv

Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 4 Status kolegija obvezni

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Bioaktivne komponente mediteranske prehrane Akademska godina: 2018/2019 Studij: Biotehnologija i istraživ

Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Bioaktivne komponente mediteranske prehrane Akademska godina: 2018/2019 Studij: Biotehnologija i istraživ Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Bioaktivne komponente mediteranske prehrane Akademska godina: 2018/2019 Studij: Biotehnologija i istraživanje lijekova Kod kolegija: EBIL 143 ECTS bodovi: 3

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 4 semestar 1.6. Semestar PROJEKTIRANJE 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.ivica Mustač, mag

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 4 semestar 1.6. Semestar PROJEKTIRANJE 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.ivica Mustač, mag 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 4 semestar 1.6. Semestar PROJEKTIRANJE 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.ivica Mustač, mag.ing.aedif. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici

Више