Pravilnik o evidenciji prometa (Sl.Glasnik 99/2015)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Pravilnik o evidenciji prometa (Sl.Glasnik 99/2015)"

Транскрипт

1 На основу члана 37. став 5. Закона о трговини ( Службени гласник РС, бр. 53/10 и 10/13), Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси ПРАВИЛНИК о евиденцији промета Члан 1. Овим правилником уређује се садржина, облик, начин вођења и место чувања евиденције промета робе. Члан 2. Евиденција промета робе обухвата податке о набавци, продаји и продајној цени робе (у даљем тексту: Евиденција промета). Евиденцију промета чинe: Књига евиденције промета, Пријемни лист комисионе робе, Евиденција продате, исплаћене и враћене комисионе робе, Дневни извештај о пријему робе на комисиону продају од комитената физичких лица, Дневни извештај исплаћене и враћене робе комитентима-физичким лицима, Дневни пумпни извештај. Евиденцију промета воде правна лица и предузетници (у даљем тексту: трговац) који обављају: 1) трговину на мало; 2) трговину на великo, а пословне књиге не воде по принципу двојног књиговодства; 3) комисионе услуге; 4) откуп пољопривредних производа и домаћих животиња на откупном месту. Члан 3. Књига евиденције промета води се на обрасцу КЕП који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Књига евиденције). Књига евиденције садржи колоне у које се уписују подаци о: 1) редном броју евидентиране промене; 2) датуму евидентирања промене; 3) опису евидентиране промене;

2 4) износу задужења; 5) износу раздужења. Књига евиденције води се посебно за свако велепродајно место, продајни објекат и друго продајно место на којем се обавља трговина на мало, пружају комисионе услуге и врши откуп пољопривредних производа и домаћих животиња. Трговац који у оквиру продајног објекта има више пословних јединица или одељења, може да води посебно Књигу евиденције за сваку пословну јединицу или одељење, у складу са овим правилником. Трговац који обавља трговину на мало ван продајног објекта Књигу евиденције води на нивоу целокупног свог промета у трговини ван продајног објекта. Члан 4. Пријемни лист комисионе робе води се на обрасцу ПКР који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: образац ПКР). Образац ПКР садржи: податке о комисионару (пословно име), место пословања где се налази продајни простор комисионара за који се води евиденција о пријему робе од комитената и општину у којој се то место налази; датум и број пријемног листа комисионе робе; број обрасца КРИ за комитента физичко лице; редни број из Књиге евиденције; редни број робе коју је комисионар предао комитенту; назив робе; датум пријема робе; јединицу мере за робу која је примљена у комисиону продају (килограм, метар, комад и др); количину примљене робе; вредност која припада комитенту по јединици производа без пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ); укупну вредност која припада комитенту без ПДВ; износ који од вредности продате робе припада комисионару (комисиона провизија додата вредност); обрачунати ПДВ; продајну вредност робе; цену по јединици производа са ПДВ; пословно име и седиште комитента правног лица или предузетника, односно име и презиме и потпис комитента физичког лица, адресу становања и број телефона комитента; број личне карте; порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) комитента; печат и потпис комисионара. Образац ПКР води се посебно за сваког комитента, нумерише се хронолошким редом, попуњава се у два примерка од којих се један примерак уручује комитенту, а у горњем десном углу обрасца уписује се број под којим је извршио евидентирање у Евиденцији промета, а за комитента физичко лице и број одговарајућег обрасца КРИ. Редни број под којим је образац ПКР евидентиран у Књизи евиденције комисионар истиче са продајном ценом на роби. Члан 5. Евиденција продате, исплаћене и враћене комисионе робе води се на Обрасцу ПКР-1 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: образац ПКР-1). Образац ПКР-1 садржи: редни број из Књиге евиденције, број евиденције продате, исплаћене и враћене комисионе робе; редни број; назив робе; број Обрасца ПКР којим је примљена роба;

3 датум и износ исплаћен комитенту; датум, количину и вредност са провизијом и ПДВ враћене робе; потпис комитента; пословно име комитента правног лица, или предузетника, односно име и презиме и потпис комитента физичког лица, адресу становања и број телефона комитента; број личне карте; ПИБ комитента; печат и потпис комисионара. Образац ПКР-1 води се посебно за сваког комитента, нумерише се хронолошки, попуњава се у два примерка од којих се један уручује комитенту, а у горњем десном углу уписује се редни број под којим је евидентирано раздужење кроз Књигу евиденције у вези са предметном робом. Члан 6. Дневни извештај о пријему робе на комисиону продају од комитената физичких лица води се на обрасцу КРИ који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: образац КРИ). Образац КРИ садржи: податке о комисионару (пословно име), место пословања где се налази продајни простор комисионара за који се води евиденција о пријему робе од комитената физичких лица и општину у којој се то место налази; датум и број дневног извештаја о пријему робе на комисиону продају од комитената физичких лица; редни број, име и презиме комитента, адресу становања и број телефона комитента; број личне карте; ПИБ комитента; врсту робе и јединицу мере; количину робе примљене на дан сачињавања извештаја, вредност те робе која припада комитенту без ПДВ (посебно за робу из увоза на основу доказа о плаћеној царини и за осталу робу на основу одговарајућег доказа о пореклу), укупну вредност која припада комитенту без ПДВ по основу примљене робе у текућој години до дана који претходи дану сачињавања извештаја, везу са претходним КРИ обрасцима који садрже податке о претходном пријему робе на комисиону продају од истог комитента физичког лица у текућој години (број обрасца КРИ/редни број комитента); опис, број и датум доказа о пореклу робе (фискални исечак, односно фискални рачун, доказ о плаћеној царини, други доказ који садржи податке о пореклу и својствима производа ради информисања потрошача у смислу прописа о безбедности производа и заштити потрошача); збир износа у колонама које садрже податке о вредности које припадају свим комитентима физичким лицима од којих се прима роба на комисиону продају у току дана за који се сачињава извештај, име и презиме, потпис и број телефона лица које је извршило евидентирање; печат и потпис комисионара. Податке из Обрасца КРИ о комитенту физичком лицу, пореклу производа примљених на комисиону продају од комитената физичких лица и друге податке за информисање потрошача у смислу прописа о безбедности производа и заштити потрошача, комисионар наводи на декларацији производа. Образац КРИ се попуњава у једном примерку и нумерише се хронолошким редом. Члан 7. Дневни извештај исплаћене и враћене робе комитентима физичким лицима води се на обрасцу КРИ-1 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: образац КРИ-1).

4 Образац КРИ-1 садржи: податке о комисионару (пословно име), место пословања где се налази продајни простор комисионара за који се води евиденција исплаћене и враћене робе комитентима-физичким лицима и општину у којој се место пословања налази; датум и број дневног извештаја исплаћене и враћене робе комитентима физичким лицима; редни број, име и презиме комитента, адресу становања и број телефона комитента; број личне карте, ПИБ комитента; врсту робе и јединицу мере; количину продате, односно враћене робе; вредност робе која се враћа комитенту на дан сачињавања извештаја; потпис комитента; укупну вредност робе која је враћена комитенту у текућој години до дана који претходи дану сачињавања извештаја; износ исплаћен са рачуна комисионара на рачун комитента на дан сачињавања извештаја; доказ о исплати преко рачуна; везу са претходним обрасцима КРИ-1 који садрже податке о претходно враћеној и/или исплаћеној роби истом комитенту физичком лицу у текућој години (број обрасца КРИ-1/редни број комитента); збир износа у колонама које садрже податке о вредности враћене робе, односно исплаћеним износима комитентима физичким лицима за продату робу, име и презиме, потпис и број телефона лица које је извршило евидентирање, печат и потпис комисионара. Образац КРИ-1 се попуњава у једном примерку и нумерише се хронолошким редом. Члан 8. Дневни пумпни извештај води се на обрасцу ДПИ који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: образац ДПИ). Образац ДПИ садржи: пословно име трговца, број дневног пумпног извештаја, делатност енергетског субјекта, датум сачињавања извештаја, број резервоара, врсту течног горива, стање залиха од претходног дана, улаз горива у току дана, укупне количине горива у резервоару, излаз горива источеног преко справе за мерење течних горива или мерних инсталација за истакање течних горива из резервоара (фабрички број справе за мерење течних горива, стање бројчаника на почетку и крају дана, источена количина преко бројчаника) стање залиха на крају дана обрачунато на 15 C према врстама горива и по резервоарима, температурне разлике и источеновраћено гориво у резервоар приликом оверавања. Образац ДПИ води се хронолошки и у горњи десни угао уписује се број из Књиге евиденције под којим је уписано раздужење за источено гориво евидентирано у том обрасцу. Члан 9. Трговац који обавља трговину ван продајног објекта пријављује место на којем се води Књига евиденције министарству надлежном за послове трговине. Пријава се врши на посебном обрасцу за пријаву места на којем се води Књига евиденције. Образац садржи: 1) пословно име и адресу трговца; 2) адресу на којој се води Књига евиденције,

5 3) датум почетка обављања трговине ван продајног објекта, 4) име и презиме, број телефона и адресу електронске поште контакт особе. Образац за пријаву места на којем се води Књига евиденција је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Трговац пријављује министарству надлежном за послове трговине сваку промену података из става 3. овог правилника. Члан 10. Књига евиденције се води у писаном облику, ручно или електронски, тако да омогућава увид и контролу промета. Трговац нумерише странице Књиге евиденције, врши сабирање износа на свакој страни и тако добијени износ преноси на следећу страну, као донос са претходне стране. Када се Књига евиденције води електронски, ради доступности евиденције надлежним контролним органима, на њихов захтев, врши се штампање података. Члан 11. У Књигу евиденције уносе се подаци о пословним променама у вези са прометом робе (набавка, продаја, повраћај, отпис, расход, мањак, промена цена итд) најкасније наредног дана за претходни дан. Примљена роба ставља се у промет после евидентирања у Књизи евиденције. Изузетно од става 2. овог члана, дневна штампа, пастеризовано млеко и основне врсте хлеба (хлеб за дневну потрошњу), могу се ставити у промет по калкулисаним ценама у складу са законом и другим прописом, пре евидентирања задужења, с тим да се евидентирање задужења изврши најкасније наредног дана за претходни дан. Евидентирање продајних подстицаја код којих трговац не зна унапред врсту и количину робе за коју ће потрошачи искористити продајни подстицај ( трећи артикал за 1 динар, доносиоцу летка попуст 20% и сл.) може се вршити и наредног дана за претходни дан. Члан 12. Евидентирање у Књизи евиденције врши се на основу веродостојних исправа (фактура, царинска исправа, доставница, отпремница, фактура отпремница, интерна преносница, пријемница, дневни извештај фискалне касе, односно фискални документ, записник, пописна листа, реверс, исправа о откупу, потврда и др).

6 Трговац комисионар поред исправа из става 1. овог члана евидентирање у Књизи евиденције врши и на основу Образаца ПКР, ПКР-1, КРИ и КРИ-1. Исправа која прати робу и на основу које се води евиденција је у оригиналу или копији, односно у писаном или електронском облику. Исправе које прате робу садрже следеће податке: број и датум исправе, пословно име, адресу и ПИБ испоручиоца, примаоца и превозника (уколико га има), место и адресу објекта из кога се испоручује, име, презиме и потпис одговорних лица испоручиоца, примаоца и превозника, назив робе и количину. Исправе на основу којих се врши евидентирање у Књизи евиденције поред наведених података садрже и јединичну цену и вредност робе. Члан 13. Подаци садржани у обрасцима ПКР и ПКР-1 усклађују се са подацима садржаним у обрасцима КРИ и КРИ-1. Члан 14. Књига евиденције води се ажурно, уредно и тачно, на начин који не дозвољава брисање унетих података, по хронолошком реду. За уредно и ажурно вођење Књиге евиденције на начин прописан овим правилником и за обезбеђење њене доступности одговорно је лице које се задужује робом: рачунополагач, односно предузетник. Члан 15. Образац Књига евиденције чини пет колона означених бројевима од 1 до 5. У колону број 1. уписује се редни број сваког појединачног евидентирања. Редни број се уписује на евидентираној исправи из члана 12. ст. 1. и 2. овог правилника, које се одлажу по редоследу. У колону број 2. уписује се датум евидентирања (дан и месец). У колони број 3. описује се евидентирана промена: назив, број и датум документа, а при евидентирању набавке робе пословно име добављача, односно име и пребивалиште добављача. У колону број 4. уписује се задужење трговца у том објекту, односно продајном месту и то за трговину на мало по малопродајним ценама (цене са ПДВ), а за трговину на велико, по великопродајним ценама, на следећи начин:

7 1) трговац уписује вредност задужења на основу калкулације цене која је основ за евидентирање набављене робе за трговину на мало и трговину на велико и сачињава се на основу прописаних исправа о набавци робе (фактура, отпремница, фактура отпремница, доставница, интерна преносница, пријемница или друга одговарајућа исправа за робу) које садрже следеће елементе: пословно име трговца, назив и адресу продајног места, ПИБ трговца, редни број, трговачки назив робе, јединицу мере, количину, набавну цену по јединици мере, вредност робе по фактури добављача, разлику у цени (маржа), продајну вредност робе без ПДВ, ПДВ, продајну вредност робе са обрачунатим ПДВ и продајну цену робе по јединици мере; 2) трговац уписује вредност задужења на основу интерно пренете робе као прималац робе, а код издаваоца се евидентира као сторно, при чему вредности не морају бити идентичне (због зависних трошкова преноса робе); 3) трговац комисионар уписује вредност примљене робе по својим продајним ценама (са ПДВ и провизијом), а на основу прописаног документа о пријему робе образаца ПКР и КРИ, уз које се прилажу исправе о усаглашености, уколико је могуће и исправе о набавци робе када се роба прима у комисиону продају од стране правног лица или предузетника, односно доказ о пореклу робе када се роба прима у комисиону продају од стране комитента физичког лица (фискални исечак, односно фискални рачун, доказ о плаћеној царини, други доказ који садржи податке ради информисања потрошача о пореклу и другим својствима производима у смислу прописа о безбедности производа и заштити потрошача). Ако се роба враћа комитенту, комисионар врши сторнирање црвеним сторном, а приликом сабирања износ црвеног сторна се одузима од укупног збира; 4) трговац који врши откуп пољопривредних производа и домаћих животиња уписује износ са исправе издате, у складу са прописом којим се уређују минимални технички услови за трговину на откупном месту, пољопривредном произвођачу приликом примопредаје пољопривредних производа и домаћих животиња са обрачунатим ПДВ; 5) трговац уписује и податке о: промени цене робе услед нивелације, промени стопе ПДВ, враћању, отпису робе услед крађе и више силе, мањку по одлуци трговца или расходу робе (кало, растур, лом и квар и др). Евидентирање у случају промене цене робе врши се на основу пописа или података из пословних књига, а у случају враћања, отписа, мањка по одлуци трговца, или расхода робе на основу одговарајуће рачуноводствене и друге исправе (записник oвлашћеног службеног лица министарства надлежног за унутрашње послове, акт осигуравајућег друштва и сл.). На основу извршеног пописа или података из пословних књига, за износ којим се увећава вредност робе, врши се евидентирање као и при набавци робе, а у случају смањења вредности робе врши се сторнирање црвеним сторном (исписивање износа који се заокружује). Приликом сабирања износ црвеног сторна одузима се од укупног збира. У колону број 5. уписује се раздужење објекта-продајног места по основу промета робе који се у њему врши: 1) трговац и трговац комисионар уписује износ дневног промета за продату робу на основу износа евидентираног преко фискалне касе, фискалних рачуна, фактура и других законом прописаних докумената;

8 2) трговац који врши откуп пољопривредних производа и домаћих животиња уписује раздужење на основу документа о продатим, односно отпремљеним пољопривредним производима и домаћим животињама (фактура, отпремница, фактура отпремница, интерна преносница, доставница); 3) трговац уписује и податке у случају повраћаја робе услед раскида, односно одустанка од уговора о продаји, евидентирањем смањења раздужења робе црвеним сторном (исписивање износа који се заокружује). Приликом сабирања износ црвеног сторна одузима се од укупног збира. Члан 16. За робу на залихама врши се попис робе сходно пореским прописима и прописима о рачуноводству. Стање утврђено у смислу става 1. овог члана упоређује се са стањем које се добија салдирањем колона бр. 4. и 5. у Књизи евиденције. Ако постоји разлика, евидентира се у Књизи евиденције, и то: вишак у колону задужења, а мањак у колону раздужења. Члан 17. После извршених евидентирања за протеклу годину, врши се закључивање Књиге евиденције. Крајњи салдо представља вредност робе која се преноси као почетно стање у наредну годину. Закључивање које се води ручно врши се на последњој страни последњих евидентирања за протеклу пословну годину и оверава потписом рачунополагача, односно предузетника. Ако се евиденција води у електронском облику закључивање се врши штампањем почетне стране и крајњег салда, који се оверава потписом рачунополагача, односно предузетника. Члан 18. Књига евиденције која се води електронски на крају пословне године штити се на начин да није могућа измена листова или делова евиденције и да се може у сваком тренутку одштампати. Члан 19. Евиденција промета робе и документација на основу које су вршена евидентирања чува се на начин, на месту и у року у којем се чувају помоћне књиге у складу са прописима о рачуноводству. Члан 20. Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о евиденцији промета робе и услуга ( Службени гласник РС, бр. 45/96, 48/96, 9/97, 6/99, 109/09 и 7/10).

9 Члан 21. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, а примењује се од 1. jануара године. Број / У Београду, 26. новембра године Министар, Расим Љајић, с.р

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji a Bar-Boljare Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015, 13/2015, 31/2015 i 37/2016.

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

На основу члана 34

На основу члана 34 На основу члана 34. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О КОРИШЋЕЊУ

Више

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13) i člana 66 Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13),

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

На основу члана 13

На основу члана 13 На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К O УСЛОВИМА,

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни капитал д) добитак 2. Контни оквир представља: a) списак

Више

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom

Више

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Образац 2 Попуњава Управа за аграрна плаћања

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Образац 2 Попуњава Управа за аграрна плаћања ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Образац 2 Попуњава Управа за аграрна плаћања Број предмета: Датум и време подношења захтева: Попуњава

Више

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ

Више

пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/

пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/ пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 др. закон,

Више

Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovog izdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavan

Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovog izdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavan Na osnovu člana 61 stav 4 Zakona o divljači i lovstvu ("Službeni list CG", broj 52/08), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijelo je Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНА

Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНА Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА

Више

Na osnovu člana Zakona o sportu Republike Srbije i člana Statuta Sportskog saveza Srbije, Upravni odbor Sportskog saveza Srbije na sednici održanoj

Na osnovu člana   Zakona o sportu Republike Srbije i člana  Statuta Sportskog saveza Srbije, Upravni odbor Sportskog saveza Srbije na sednici održanoj На основу члана 47. ст. 5. и 188. ст. 3. Закона о спорту Републике Србије ( Сл. гласник РС, бр. 24/2011) и члана 44. Статута Фудбалског савеза Војводине, Секретаријат Извршног одбора Фудбалског савеза

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од 08.12. 2018. године, објављен је Закон о улагањима (у даљем тексту: Закон) који

Више

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO Peto i šesto predavanje: Globalna procedura u knjigovodstvu 26.3.2019. dr Danica Jović 1 Knjigovodstveni instrumenti i globalna procedura u knjigovodstvu knjigovodstveni instrumenti su sredstva koja se

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр. 91/05 и 30/10), Министар пољопривреде, шумарства и в

На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр. 91/05 и 30/10), Министар пољопривреде, шумарства и в На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр. 91/05 и 30/10), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/6 SPECIJALIZOVANI PROGRAM ZA PEKARSKU PROIZVODNJU I PRODAJU HLEBA I PECIVA SHEMA OR

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/6 SPECIJALIZOVANI PROGRAM ZA PEKARSKU PROIZVODNJU I PRODAJU HLEBA I PECIVA SHEMA OR OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/6 SPECIJALIZOVANI PROGRAM ZA PEKARSKU PROIZVODNJU I PRODAJU HLEBA I PECIVA SHEMA ORGANIZACIJE 20.01.2019 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno P R A V I L N I K O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА Члан 1. У Закону о ауторском и сродним правима ( Службени гласник РС, бр. 104/09 и 99/11), у члану 39. став 6. на крају тачке 3) тачка

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

У П У Т С Т В О

У П У Т С Т В О У П У Т С Т В О О ПОПУЊАВАЊУ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У ФИСКАЛНИ РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Образац ПФРН Пријаву за упис у фискални регистар непокретности (у даљем тексту ПФРН) подноси порески обвезник пореза на непокретности.

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

Microsoft Word - Obelezavanje konja

Microsoft Word - Obelezavanje konja На основу члана 84. ст. 3 и 4. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, број 91/05), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О ОБЕЛЕЖАВАЊУ КОПИТАРА И ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Више

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: тум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84 тачка 5 Закона о буџетском систему ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује се садржина и начин вођења књиге инспекције, грађевинског

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2016. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ

Више

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) I UV

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) I UV PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se oblik

Више

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu ( Službene novine Federacije BiH, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI * I -

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs Датум:11.06.2019. Број: 2882 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

1

1 На основу чл. 11 и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/2018), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Auto Salon 2 Korisničke upute za rad s programom Auto Salon AUTOSALON - DOKUMENTI Podaci o vozilu se upisuju do daljnjega kao i do sad na rad s vozilo

Auto Salon 2 Korisničke upute za rad s programom Auto Salon AUTOSALON - DOKUMENTI Podaci o vozilu se upisuju do daljnjega kao i do sad na rad s vozilo Auto Salon 2 Korisničke upute za rad s programom Auto Salon AUTOSALON - DOKUMENTI Podaci o vozilu se upisuju do daljnjega kao i do sad na rad s vozilom. Kod prodaje se upisuju svi podaci kako su se upisivali

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI (Sl. glasnik RS, br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrasci matične

Више

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 1. Назив квалификације: Финансијски администратор 2. Подручје рада: Економија, право и администрација

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

EКОНОМСКА ШКОЛА Трг Светог Саве 6. Ужице Деловодни број: Датум: године На основу члана 57.став 1.тачка 1) Закона о основама система образо

EКОНОМСКА ШКОЛА Трг Светог Саве 6. Ужице Деловодни број: Датум: године На основу члана 57.став 1.тачка 1) Закона о основама система образо EКОНОМСКА ШКОЛА Трг Светог Саве 6. Ужице Деловодни број: Датум: 29.06.2017. године На основу члана 57.став 1.тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гл. РС бр.72/09,52/11, 55/13

Више

Poreska praksa

Poreska praksa Poreska praksa za oktobar 2016. godine Mišljenja PDV... 2 Porez na dohodak fizičkih lica..... 7 Porez na dobit pravnih lica... 9 Ostalo (drugi propisi)..... 10 1 POREZ NA DODATU VRIJEDNOST Broj: 03/2-16170/2-16

Више

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc На основу члана 124. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 39/02) и члана 20.1.Статута Машинског факултета Универзитета у Београду, декан Машинског факултета доноси ПРАВИЛНИК О ДOДЕЛИ

Више

Microsoft Word - 31 Mk-SR Pravilnik Obrasci O E-REV

Microsoft Word - 31 Mk-SR Pravilnik Obrasci O E-REV 20101563294 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Na osnovu člana 77. Zakona o oružju ( Službeni vesnik Republike Makedonije br.7/05,47/06, 42/07, 86/08 i 72/10), ministar unutrašnjih poslova, donosi PRAVILNIK

Више

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE PRODAVNICE Preduzeće Sport Vision d.o.o., Beograd-Novi Beograd, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak resavanja

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2017. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ

Више

Na osnovu člana 66 stav 2 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 14/07) i člana 18 stav 7 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Služben

Na osnovu člana 66 stav 2 Zakona o bezbjednosti hrane (Službeni list CG, broj 14/07) i člana 18 stav 7 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja (Služben Na osnovu člana 66 stav 2 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 14/07) i člana 18 stav 7 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06), Ministarstvo poljoprivrede,

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ( Sl.Glasnik RS br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini ( Sl.Glasnik RS br

Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ( Sl.Glasnik RS br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini ( Sl.Glasnik RS br Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ( Sl.Glasnik RS br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini ( Sl.Glasnik RS br. 53/10, 10/2013), direktor preduzeća ELANA doo Beograd,

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Sadržaj Sadržaj Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl. oec. 1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod trgovačkih društava,

Sadržaj Sadržaj Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl. oec. 1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod trgovačkih društava, Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl. oec. 1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod trgovačkih društava, obrtnika i neprofitnih organizacija 9 1.1. Načela priznavanja dugotrajne

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број 404-18-7/2019 Дана: 21.01.2019. године СОКОБАЊА ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку

Више

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/18), у вези с Покрај

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/18), у вези с Покрај На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/18), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера подршке

Више

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/17 GLAVNA BLAGAJNA 2019 BUDŽETSKI KONTNI PLAN COBA Systems :: Slobodan S

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/17 GLAVNA BLAGAJNA 2019 BUDŽETSKI KONTNI PLAN COBA Systems :: Slobodan S OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/17 GLAVNA BLAGAJNA 2019 BUDŽETSKI KONTNI PLAN 10.05.2019 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 2/17 OPEN SOURCE

Више

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Назив банкелизинг компаније 1 ПРИЈАВА НА ЈАВНИ

Више

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Službeni list RCG br. 11/04 i 27/07), Ministarstvo poljoprivrede,

Више

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANI

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANI PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ("Sl. glasnik BiH I - OPŠTE ODREDBE", br. 68/2018)

Више

Microsoft Word - Izvestaj o poslovanju 2008.doc

Microsoft Word - Izvestaj o poslovanju 2008.doc Београд, Кичевска 15 23.02.2009. године Финансијски извештај Удружења интерних ревизора Србије за 2008. годину Београд, фебруар 2009.године 1. УВОД је основано на основу Закона о удруживању грађана у удружења,

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 ис

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 ис Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 др. закон,

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

PRAVILNIK O REKLAMACIJI Na osnovu clana 83 tacka 3.Ustava Republike Srbije,ukaz zakona o uslovima za obavljanje prometa robe,vrsenje usluga i prometu

PRAVILNIK O REKLAMACIJI Na osnovu clana 83 tacka 3.Ustava Republike Srbije,ukaz zakona o uslovima za obavljanje prometa robe,vrsenje usluga i prometu PRAVILNIK O REKLAMACIJI Na osnovu clana 83 tacka 3.Ustava Republike Srbije,ukaz zakona o uslovima za obavljanje prometa robe,vrsenje usluga i prometu robe i inspekcijskom nadzoru (sl.glasnik br 39/96;

Више

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-92/2016 Broj: JNMV P 05/16 Dana: 04.03.2016. Subotica, Trg slobode br. 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o

Више

Microsoft Word - Poljoprivrednici.docx

Microsoft Word - Poljoprivrednici.docx ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, САДУЖНИК, КЛИЈЕНТ БАНКЕ, НОВИ КЛИЈЕНТ КАКО СТЕ ОДЛУЧИЛИ ДА ЗАХТЕВ ПОДНЕСЕТЕ У INTESA LEASING DOO BEOGRAD: ПО ПРЕПОРУЦИ ДОБАВЉАЧА, ПО ПРЕПОРУЦИ

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А За контролу субјеката из чл. 84. и 85 Закона о буџетском систему функција буџетске инспекције, службе за буџетску инспекци

К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А За контролу субјеката из чл. 84. и 85 Закона о буџетском систему функција буџетске инспекције, службе за буџетску инспекци К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А За контролу субјеката из чл. 84. и 85 Закона о буџетском систему функција буџетске инспекције, службе за буџетску инспекцијуаутономне покрајине и службе за буџетску инспекцију

Више

Microsoft Word - misljenjeMF_sistemi_tehnicke_zastite.doc

Microsoft Word - misljenjeMF_sistemi_tehnicke_zastite.doc AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI

Више

NACRT

NACRT BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014) На основу члана 41. став 13. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон,

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Microsoft PowerPoint - Resenje zadatka sa str. 183.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Resenje zadatka sa str. 183.ppt [Compatibility Mode] Zadatak na str. 183. Trgovinski poslovni subjekt Spektar iz Valjeva Nacrtati Dnevnik i u Glavnoj knjizi otvoriti konta potrebna za obračun ORUC Otvoriti u Glavnoj knjizi sledećih šest konta: 1320 1329

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ На основу члана 50. став 3. Закона о архивској

Више

Zakon o transportu opasnog tereta

Zakon o transportu opasnog tereta AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - prečišćeni

Више

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 65/15), наручилац Град Београд, Градска управа града Беогр

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 65/15), наручилац Град Београд, Градска управа града Беогр На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 65/15), наручилац Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај сачинио је ПРВУ ИЗМЕНУ

Више