Microsoft Word - naslovna.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - naslovna.doc"

Транскрипт

1 РАНИ ЈАВНИ УВИД Oпштинска Управа Општине Ражањ Југословенски институт за урбанизам и становање, ЈУГИНУС ДОО Београд год.

2 Материјал за рани јавни увид Наручилац : Oпштинска Управа Општине Ражањ Обрађивач : Југословенски институт за урбанизам и становање, ЈУГИНУС ДОО Београд, Андрићев венац 2/II Директорка: Ивана Марковић, дипл.инж.грађ. Руководилац израде: Марија Станковић, дипл. инж. арх. одговорни урбаниста Радни тим: Марија Станковић, дипл. инж. арх. Валентина Јанковић дипл. инж. арх. Ивана Марковић, дипл.инж.грађ. Милена Вуловић, дипл. инж. грађ. Мр Гвозден Милошевић, дипл.инж.ел. Војин Марковић, дипл.инж.грађ.

3 Материјал за рани јавни увид САДРЖАЈ: Текстуални део I ПОВОД, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ИЗМЕНА ПЛАНА II ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНЕ ПЛАНА III ПРЕДМЕТ ИЗРАДЕ ПЛАНА 1. опис граница измена и допуна и опис постојећег стања 2. краћи извод из планских докумената вишег реда 3. предлог измена и допуна планских решења пгр-а 4. очекивани ефекти планирања у погледу унапређења начина коришћења простора Графички део I ИЗМЕНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПГР-А Графички прилози: 1 планирана намена површинa са границом грађевинског подручја 1:2500 прилози појединачних измена 1: Саобраћајно решење 1:2500 Документација ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ ПОДРУЧЈА ОПШТИЈЕ РАЖАЊ (Сл. лист Општине РАЖАЊ бр. 07/14) са пописом потребних измена и допунама Пројектног задатка.

4 ПРВЕ ИЗМЕНE И ДОПУНЕ - maaттеерриј јаал ззаа рраанни јаавнни ј уувид - I ПОВОД, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ИЗМЕНА ПЛАНА После доношења Плана генералне регулације Ражња ("Сл. лист Општине Ражањ" бр. 11/12), (у даљем тексту ПГР) и у току његове реализације указала се потреба да се планска решења, због промењених околности и потреба корисника, као и промена у законској регулативи, измене и допуне. Повод за измене Плана је потреба за преиспитивањем намена простора на појединим локацијама, траса и регулације појединих саобраћајница, правила уређења и грађења, као и правила спровођења Плана. Стога је Општина Ражањ донела Одлуку о приступању изради Прве измене и допуне Плана генералне регулације Ражањ ("Сл. лист Општине Ражањ" бр. 4/15), која је дефинисала циљеве планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја: 1. усклађивање планираних намена, површина и урбанистичких параметара са реалним потребама становника, пословних и привредних објеката; 2. активирање и реконструкција постојећих објеката и комплекса; 3. организација пратећих комерцијалних садржаја и 4. интеграција различитих садржаја, уколико се међусобно не угрожавају. Основни циљ израде Измене ПГР-а је стварање планског основа за грађење у складу са новонасталим променама и потребама а ради обезбеђења могућности за оптималан просторни развој Ражња. У складу са тим, задаци су: пренамена простора у складу са новонасталим потребама, омогућавање реализације нових планираних намена у оквиру површина јавних и осталих намена ново регулисање саобраћајница у складу са условима за државне путеве и регулационом и грађевинском линијом и допуњавање правила грађења у складу са конкретним условима на појединим локацијама и зонама усклађивање текста плана са актуелном законском регулативом. II ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНЕ ПЛАНА Правни основ за израду ПГР-а је: Закон о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/12-УС, 132/14 и 145/14); Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената ( Службени гласник РС, бр. 64/15 Одлука о приступању изради Измене Плана генералне регулације Ражња ("Сл. лист Општине Ражањ" бр. 4/15) 1

5 Плански основ за израду ПГР-а су: Просторни план Републике Србије од до 2020.године (Сл. гласник РС број 88/10), Просторни план општине РАЖАЊ ("Службени лист Општине РАЖАЊ", 4/2012). III ПРЕДМЕТ ИЗРАДЕ ПЛАНА Подручје измена и допуна налази се у оквиру граница планраног грађевинског подручја у КО Ражањ на више локација. Укупна површина обухвата постојећег Плана генералне регулације Ражња износи ha, од чега је грађевинско подручје 167,86 ha, површине под шумама 15,23 ha, пољопривредно земљиште 54,51 ha, водно ван грађевинског земљишта 1,69 ha. Површином грађевинског подручја су обухваћене и површине јавних садржаја, саобраћајнице и површине намењене комуналној инфраструктури, становања, трговине, занатства и производње. Предмет Измене ПГР-а је: 1. текстуални део; 2. графички део, у зонама појединих локација и зона за које се утврђују измене ПГРа. 1. ОПИС ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА И ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА Локација 1.У зони II општа стамбена зона, просторна целина II-1, у постојећем стању се налазе Дом здравља и стара болница а други део парцеле има намену дечја и социјална заштита, који је планиран за Дом за старе. ма предвидети да постојећи објекат - старе болнице (који. није у функцији,) промени намену у комунални објекат- Ватрогасни дом. Изменом је обухваћена је катастарска парцела бр 1755 К.О.Ражањ површине око 113,51 ара Локација 2.У зони I уже градско језгро, простор има планирану намену комунални објекат - Ватрогасни дом и Јавно комунално предузеће. Изменом су обухваћене кат.парцеле бр и 2443 К.О.Ражањ, површине 7,86 ари. Локација 3.У зони I уже градско језгро, обухвата простор новопланиране улице која повезује ул.косовску са Тргом Свети Сава, Изменом је потребно ускладити са положајем изграђеног моста преко Ражањске. Изменом су обухваћене катастарске парцеле бр. 2166/1, кп.бр.2169, кп.бр.2168, кп.бр.2170, кп.бр.2171, део кп.бр.2632/1, кп.бр.2167/2, део кп.бр.2630 (река), део кп.бр.2161,2486, 2488, део кат.парцеле 2487 (улица Косовска) и кп.бр 2470 све КО Ражањ.Укупна површина простора који се обухвата изменом износи 247,19 ари. Локација 4. У зони II општа стамбена зона, обухвата површину кат.парцела бр.1849,1848/8,1848/6,1848/4,1848/3, 1822/1 и 1697 све К.О. Ражањ. Укупна површина простора износи 183,75 ари. Потребно је планирану ширину регулације улице поред спортских терена ускладити са могућностима на терену. Локација 5. У зони II општа стамбена зона, обухвата кат.парцеле бр и 2

6 делове кат.парцела бр.1802, 1803, 1915К.О. Ражањ укупна површина простора орјентационо износи 8,75 ара. Планирану ширину регулације улице између Дома културе и Шумске управе која повезује улицу Новоражањску (Партизанску ) са улицом Вука Караџића, ускладити са изведеном ситуацијом на терену Локација 6. У зони I уже градско језгро обухвата намену управа, администрација у делу иза зграде старе општине. Изменом је обухваћена кат.парцела бр.1995 К.О. Ражањ, површине 2,05 ара а потребно је предвидети паркинг простор... Локација 7. у зони II општа стамбена зона, има намену комунални објекат робна пијаца, кат.парцела бр.2402 К.О. Ражањ, површине 25,33 ара Изменом предвидети паркинг простор и зграду управе ЈКП,,Комуналца,,. Локација 8. У зони I уже градско језгро, постојећа локација заштићеног културног добра Моравка, у складити са решењем Републичког завода за заштиту споменика културе, да се дозвољава премештање културног добра на кат. парцели бр.бр.2397/1к.о.ражањ.. Локација 9. обухвата кат.парцела бр.1442 К.О. Ражањ, површине 18,30 ара Планом генералне регулације Ражањ предвиђена је за трансфер станицу и изменом проширити локаију депоније. Локација 10. У зони III радна зона - индустријска зона Север, кат.парцела бр.1758/11к.о.ражањ, површине 42,88ара предвидети простор са наменом рециклажног центра. Локација 11. Је у зони II општа стамбена зона, катастарске парцеле бр. 2114, 2115,2116,2118/4,и делови к.п.бр., 2118/3 (пут), 2119, 2120 (пут), 2126 све КО Ражањ, површина простора износи 35,90 ари. Изменом уцртати положај постројења за пречишћавање отпадних вода. Локација 12. Обухвата катастарска парцеле бр. 1729/2 К.О.Ражањ и делови околних парцела бр.1729/1,1723, 1722, 1724/2 и 1720 КО Ражањ. Укупна површина простора орјентационо износи 11,5 ари у постојећем стању пољопривредно земљиште а изменом је потребно променити трасу саобраћајнице. Локација 13. У зони II општа стамбена зона, на простору који је планиран за угоститељство мотел, у складу са постојећим стањем издвојити део парцеле за паркинг простор на катастарским парцелама бр.1845/1, 1845/2 и 1845/3 К.О.Ражањ. Локација 14. У просторној целини III-1, радна зона Југ, за к.п.бр.2395 и 2397 К.О.Ражањ, простор предвиђен за сточну пијацу поделити према одобреном Пројекту парцелације. Локација 15. У зони I уже градско језгро, на кат.парцели 2158/2 и 2158/1, предвидети наставак улице, тако да се обезбеди приступ кат. парцелама 2163 и 2164К.О.Ражањ. Укупна површина простора износи 9,87 ара. Локација 16. катастарска парцеле бр КО Ражањ површина простора износи 8,14 ара планирати за изградњу паркинг простора. 3

7 Локација 17. катастарска парцеле бр КО Ражањ површине 0.70ари планирати за изградњу паркинга Локација 18. На катастарској парцели бр. 2187/2 КО Ражањ у постојећем стању налази се објекат Моравке који је планиран за пресељење а на предметној локацији планирати паркинг простор. Локација 19. Обухвата површину планирану за паркинг простор на катастарским парцелема бр. 1999, 2000 и 2001 КО Ражањ поврине 0.93ари планирати за изградњу паркинга. Локација 20. На катастарској парцеле бр КО Ражањ налази се постојећи антенски стуб. Локација 21. Катастарске парцеле бр.2482, 2481, 2480, 2479, 2478 и 2477 K.O Ражањ, планиране за комерцијалне садржаје, услуге и трговину. Локација 22. Катастарска парцела 2161 K.O. Ражањ, по намени планирана за парковске површине. 2. КРАЋИ ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА План генералне регуације Ражња("Сл. лист Општине Ражањ" бр. 11/12) је урађен на основу Просторног плана општине Ражањ ("Службени лист Општине Ражањ", 4/2012) који је важећи план вишег реда и за предметне Измене и допуне ПГР-а. 3. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА ПГР-А 1.У зони II општа стамбена зона, просторна целина II-1, на простору који је планиран за више намена: здравство, Дом здравља стара болница а други део парцеле има намену дечја и социјална заштита променити намену у комунални објекат- Ватрогасни дом у складу са одобреним Пројектом препарцелације израђеним је од стране ЈУГИНУС-а године 2.У зони I уже градско језгро, простор који има намену комунални објекат Ватрогасни дом и Јавно комунално предузеће, предвидети за општу комуналну намену. 3.У зони I уже градско језгро новопланирану улицу која повезује ул.косовску са Тргом Свети Сава, ускладити са положајем изграђеног моста преко Ражањске реке и дефинисати је према Пројекту парцелације,који је урађен за потребе експропријације земљишта Израђен од,,andzor engineering,, децембра године. Завршетак новопланиране улице (део испред Трга ) решити планирањем паркинг простора са окретницом. 4. планирану ширину регулације улице поред спортских терена ускладити са могућностима на терену као и планирану улицу изнад спортских терена ускладити са изведеним стањем, у складу са потврђеним Пројектом препарцелације за потребе формирање парцеле планиране улице поред 4

8 спортских терена израђеним од стране,,andzor engineering, децембра 2014.године.. 5., планирану ширину регулације улице измеђудома културе и Шумске управе која повезује улицу Новоражањску (Партизанску ) са улицом Вука Караџића, ускладити са изведеном ситуацијом на терену и у складу са законским прописима. 6. на простору који има намену управа и администрација, у делу иза зграде старе општине (на месту где је лоциран објекат у коме су смештени простори ЈКП,,Комуналац,,) предвидети паркинг простор. 7. на простору који у ПГР Ражња има намену комунални објекат робна пијаца, предвидети паркинг простор и зграду управе ЈКП Комуналца. 8. Објекат,,Моравка,, који је -заштићено културно добро, лоциране на кат.парцели бр. бр.2187/2 К.О. Ражањ планирати на простору,,етно-дворишта, на кат.парцели бр. бр.2397/1к.о. Ражањ, у складу са решењем Републичког завода за заштиту споменика културе, бр.4/1341 од године, којим се дозвољава премештање културног добра Моравка на локацију Етно дворишта, и ускладити са потврђеним Урбанистичким пројектом Етно дворишта.. 9. Предвидети проширење простора постојеће депоније, који је Планом генералне регулације Ражањ планиран за трансфер станицу, тако да се обухвати и кат.парцела бр К.О.Ражањ. Овом променом уједно се проширује се граница планираног грађевинског подручја У индустријској зони Север на кат.парцели бр.1758/11 К.О.Ражањ, планирати простор са наменом рециклажног центра (дворишта) са простором за компостирање Планирати намену постројења за пречишћавање отпадних вода, у складу усвојеном Планом детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфрастуктуре (,,Службени лист општине Ражањ бр. 6 /2014)и према Пројекту препарцелације за к.п.бр.2114, 2115, 2116, 2118/3, 2118/4, 2119, 2120, 2124 и 2126 К.О.Ражањ (за потребе експропријације и формирањa парцеле постројења за пречишћавање отпадних вода и парцеле приступне колско-пешачке саобраћајнице) који је израђен од стране,,инфоплана,, д.о.о 2015.године., 12. Дислоцирати планирану саобраћајницу са освртом на постојећу парцелацију узимајући неопходну прописану ширину саобраћајбице. 13. на простору који је планиран за угоститељство мотел, издвојити део парцеле за јавни паркинг простор, у складу са постојећим стањем и потврђеним Пројектом препарцелације катастарске парцеле бр.1845/1, 1845/2 и 1845/3К.О.Ражањ, израђен од стране Урбанпро 2014године У радној зони Југ, простор планиран за сточну пијацу усагласити са потврђеним Пројектом парцелације за к.п.бр.2395 и 2397 К.О.Ражањ, ( Инфоплан д.о.о године 2014.). 15. Планирани паркинг простора (иза стамбених зграда лоцираних поред Трга) пренаменити тако да се предвиди наставак улице, који ће да се 5

9 обезбеди приступ кат. парцелама 2163 и 2164К.О.Ражањ У зони II општа стамбена зона, кат. парцелу парцелу бр К.О.Ражањ,планирати за површину јавне намене и изградњу паркинг простора. 17. Локацију, која је у ПГР Ражња била предвиђена за јавни објекат културе Музеј, потребно је пренаменити у паркинг простор који будући да излази на две саобраћајнице може бити изведен на два нивоа. 18. На локацији објекта Моравке који је планиран за пресељење према Урбанистичком пројекту Етно дворишта предвидети мању паркинг површину у складу са просторним могућностима. 19. Планирана површина за паркинг простор у ПГР Ражња превазилази потребе непосредне локације те је потребно пренаменити у становање са мањом паркинг површину у складу са могућностима реализације. 20. Постојећи антенски стуб је потребно планирати (обележити) у графичким прилозима и анализирати његов утицај на околну зону. 21. На парцелама је потребно извршити пренамену површина у комуналне објекте бувљу пијацу. 22. Део к. парцеле 2161 К.О. Ражањ планирати као грађевинско земљиште, намене производне делатности. 25. у текстуалном делу Плана, у поглављу Правила грађења, потребно је предвидети да је минимална површина парцеле за слободностојећи објекат 400м² 26. у текстуалном делу Плана, у поглављу Спровођење плана, преформулисати став тако да је потребна израда Урбанистичким пројектом локације које имају површину већу од 5ха. 4. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА Овим планом омогућава се изградња објеката и инфраструктуре у оквиру појединих и зона, уређује земљиште и врши заштита животне средине кроз правила уређења и изградње. ма и допунама ПГР-а које се предлажу омогућиће се реализација планских решења у складу са новонасталим потребама градског подручја Општине. Оптимална планска решења омогућиће ефикасније инфраструктурно (саобраћајно) повезивање појединих зона и потеза у оквиру градског подручја. 6

10 ПРИЛОГ: - ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ ПОДРУЧЈА ОПШТИЈЕ РАЖАЊ (Сл. лист Општине РАЖАЊ бр. 07/14) са пописом потребних измена и допунама Пројектног задатка. 7

11 ИЗМЕНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПГР-А У графичком делу ПГР-а, уносе се следеће Измене: У зони II општа стамбена зона, просторна целина II-1 планирати да постојећи објекат - старе болнице промени намену у комунални објекат- Ватрогасни дом. У зони I уже градско језгро, простор који има намену комунални објекат Ватрогасни дом и Јавно комунално предузеће, предвидети за општу комуналну намену У зони I уже градско језгро новопланирану улицу која повезује ул.косовску са Тргом Свети Сава, ускладити са положајем изграђеног моста преко Ражањске реке Планирану ширину регулације улице поред спортских терена ускладити са могућностима на терену а планирану улицу изнад спортских терена ускладити са изведеном Ппланирану ширину регулације улице између Дома културе и Шумске управе, ускладити са изведеном ситуацијом на терену на простору објекта у коме су смештени додатни садржаји ЈКП Комуналац предвидети паркинг простор на локацији комунални објекат робна пијаца, предвидети паркинг простор и зграду управе ЈКП Комуналца Објекат,,Моравка,, који је -заштићено културно добро планирати на простору,,етно-дворишта Предвидети проширење простора постојеће депоније- планирана трансфер станица У индустријској зони Север, планирати рециклажни центар (дворишта) са простором за компостирање. Планирати намену постројења за пречишћавање отпадних вода, у складу усвојеном Планом детаљне регулације Дислоцирати планирану саобраћајницу на простору који је планиран за угоститељство мотел, издвојити део парцеле за јавни паркинг простор У радној зони Југ, простор планиран за сточну пијацу усагласити са Пројектом парцелације Планирани паркинг простора пренаменити тако да се предвиди наставак улице, Планирати површину јавне намене - паркинг простор На кп К.О. Ражањ планирати паркинг са денивелацијом На постојећој локацији Моравке на кп К.О. Ражањ планирати 8 паркинг места Смањити паркинг у центру насеља, да буде само на кп.1999 К.О. Ражањ, а део где је био планиран паркимг планира се као парковска површина Одредити позицију антенског стуба на кп К.О. Ражањ Кп. Пренаменити као површине планиране за комуналне објекте Део кп К.О. Ражањ планирати као грађевинско земљиште, намене производне делатности. 8

12 које су извршене у појединим графичким прилозима, и то: 1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНA СА ГРАНИЦОМ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 1: САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ 1:2500 9

Microsoft Word - naslovna

Microsoft Word - naslovna ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАЖЊА Oпштинска Управа Општине Ражањ Југословенски институт за урбанизам и становање, ЈУГИНУС ДОО Београд 2017. год. ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ

Више

Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је дон

Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је дон Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је донела Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 03.11.2017.

Више

План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште Рани јавни увид Предмет равног јавног увида су основна концептуална планска ра

План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште Рани јавни увид Предмет равног јавног увида су основна концептуална планска ра План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште Рани јавни увид Предмет равног јавног увида су основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности

Више

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR kompleksa EI.docx

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR kompleksa EI.docx На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

Општина Куршумлија ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Пролом бања Општина Куршумлија МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД година

Општина Куршумлија ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Пролом бања Општина Куршумлија МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД година Општина Куршумлија ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Пролом бања Општина Куршумлија МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД 2018. година ------------------------------------------------------------------------------------

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-14206-LOC-2/2018 Заводни број: 05-353-198/2018

Више

Turisticki kompleks

Turisticki kompleks Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ГРАД УЖИЦЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВОЈНО ЗА ДЕО ЛОКАЦИЈЕ БОЈОВИЋА ВОДЕНИЦА У СЕВОЈНУ ФАЗА: НАЦРТ ПЛАНА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЕКО УРБО ПЛАН ДОО УЖИЦЕ

Више

"МИОПРОЈЕКТ" ДОО, ВРЊАЧКА БАЊА / БЕОГРАД Врњачка Бања,Краљевачка 5, / Београд,Палилула, Иванковачка 16 ПИБ : ; МБ : ; бр рачуна 200-

МИОПРОЈЕКТ ДОО, ВРЊАЧКА БАЊА / БЕОГРАД Врњачка Бања,Краљевачка 5, / Београд,Палилула, Иванковачка 16 ПИБ : ; МБ : ; бр рачуна 200- "МИОПРОЈЕКТ" ДОО, ВРЊАЧКА БАЊА / БЕОГРАД Врњачка Бања,Краљевачка 5, / Београд,Палилула, Иванковачка 16 ПИБ : 108484442 ; МБ : 21008702; бр рачуна 200-2785040101908-46 mioprojektbg@gmail.com; djordje@miodragovic.com;

Више

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН Одељење за урбанизам, имовинско-правне, Комуналне и грађевинске послове ROP-HAN LOCH-2/2018 IV 35

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН Одељење за урбанизам, имовинско-правне, Комуналне и грађевинске послове ROP-HAN LOCH-2/2018 IV 35 Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН Одељење за урбанизам, имовинско-правне, Комуналне и грађевинске послове ROP-HAN-29422-LOCH-2/2018 IV 350-108/2/18-03 01.11.2018.године ВЛАДИЧИН ХАН Одељење

Више

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR 9 maj - sever.doc

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR 9 maj - sever.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 39. став 1. тачка 6. Статута града

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-14872-LOC-1/2016 Заводни број: 05-353-62/2016

Више

Измена ПГР насеља Чока Материјал за РЈУ

Измена ПГР насеља Чока Материјал за РЈУ ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЧОКА - Материјал за рани јавни увид - НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА: ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЧОКА - МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД - НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА

Више

Тekst_JU

Тekst_JU ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАТАНИЋЕВЕ, МАКЕНЗИЈЕВЕ, ЧУБУРСКЕ, УНУТРАШЊЕ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА ДУЖ ПАРНЕ СТРАНЕ ШУМАТОВАЧКЕ, БРАНИЧЕВСКЕ, РАНКЕОВЕ, НЕБОЈШИНЕ,

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-34974-LOC-1/2018 Заводни број:

Више

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA Архитекти Томић ДОО, Г. Милановац ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦРКВА БРЕЗОВИЦА ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД Финансијер плана: Звонко Поповић, Београд бр. тех. дн. 15/2018 1 НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: АВГУСТ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о пл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: АВГУСТ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о пл СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: БРОЈ: 5 20. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09,

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-15477-LOC-1/2019 Заводни број: 05-353-119/2019

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-17732-LOC-1/2017 Заводни број:

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-21323-LOC-1/2018 Заводни број:

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-23318-LOCН-2/2017 Заводни број: 05-353-126/2017

Више

ZAVOD ZA URBANISTI^KO PLANIRAWE I PROJEKTOVAWE OP[TINE NEGOTIN

ZAVOD ZA URBANISTI^KO PLANIRAWE I PROJEKTOVAWE OP[TINE NEGOTIN 0.1. НАСЛОВНА СТРАНА МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД Назив планског документа: Наручилац израде планског документа: Носилац израде планског документа: Обрађивач планског документа: Одговорно лице / заступник

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-7346-LOCН-3/2016 Заводни број: 05-353-95/2016

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-19051-LOC-1/2017 Заводни број:

Више

Sl-28.indd

Sl-28.indd 13. јун 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 28 Страна 437. 297 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС,

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-24852-LOCН-2/2018 Заводни број: 05-353-214/2018

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-16667-LOC-1/2018 Заводни број: 05-353-117/2018

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-23660-LOC-1/2017 Заводни број: 05-353-117/2017

Више

O-Pl-Liman-Univerzitetski centar

O-Pl-Liman-Univerzitetski centar На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13 и 98/13-УС) и члана 24. тачка 6. Статута

Више

Microsoft Word - SADRZAJ.doc

Microsoft Word - SADRZAJ.doc КОНСУЛТАЦИЈЕ И САРАДЊА: Републичка дирекција за путеве, Регионални центар "Север", Нови Сад ЈЖТП "Београд", сектор за стратегију и развој ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад Републички хидрометеоролошки завод,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erk

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erk РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erker inženjering d.o.o. (ПИБ 100713535, матични број

Више

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ У ОВЧИ, УЗ ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ - Елаборат за рани јавни увид БЕОГРАД, 2018.године НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: предузеће "Аquatus" a.d., из Београда -Јајинци, Булевар

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Општина Велико Градиште Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Интерни број: /20

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Општина Велико Градиште Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Интерни број: /20 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Општина Велико Градиште Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Интерни број: 353-264/2016-06 Број: ROP-VGR-30662-LOC-1/2016 Датум: 12.12.2016.год.

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-22696-LOC-1/2018 Заводни број: 05-353-152/2018

Више

План јавних набавки за годину ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину Измена број

План јавних набавки за годину ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину Измена број План јавних набавки за. годину ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за. годину.. Измена број: 01/.. Измена број: /18.. Измена број: 03/ 19.. Измена број: 04/ 3.8.

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-32461-LOC-1/2018 Заводни број:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ AД Поступајући по захтеву DE-VAS PROJEC

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ AД Поступајући по захтеву DE-VAS PROJEC РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ AД Поступајући по захтеву DE-VAS PROJECT DOO Turija (МБ: 21106437, ПИБ: 108988970) из Турије,

Више

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА 1. Информација о локацији Републичка административна такса Накнада за услу

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА 1. Информација о локацији Републичка административна такса Накнада за услу ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА 1. Информација о локацији 2. Локацијски услови - за информацију 2.810,00 дин Σ 3.130,00 дин ж.р. 840-742221-843-57 Сврха уплате:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА Град Ваљево Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине Одсек за урбанизам и саобраћај

Више

3

3 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УВОД На основу члана 46. став 1. и 5. и члана 48. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011 и 121/2012),

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-7837-LOC-1/2019 Заводни број:

Више

PODACI O POSTOJEĆOJ PLANSKOJ DOKUMENTACIJI ZA POTREBE IZRADE IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U BLOK

PODACI O POSTOJEĆOJ PLANSKOJ DOKUMENTACIJI ZA POTREBE IZRADE IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U BLOK PODACI O POSTOJEĆOJ PLANSKOJ DOKUMENTACIJI ZA POTREBE IZRADE IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U BLOKU NA NOVOM BEOGRADU, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD,

Више

Parcela sa objektima - detaljne informacije Delovodni broj Katastarska opština i broj KO Čačak Grad Čačak Datum unosa/ažuriranja: Površina

Parcela sa objektima - detaljne informacije Delovodni broj Katastarska opština i broj KO Čačak Grad Čačak Datum unosa/ažuriranja: Površina Parcela sa objektima - detaljne informacije Delovodni broj Katastarska opština i broj KO Čačak Grad Čačak tum unosa/ažuriranja: 07.06.2016. Površina parcele (m 2 ) 125.560,00 Površina svih objekata (m

Више

Microsoft Word - 03 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 03 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 05. ФЕБРУАР 2019. БРОЈ: 3 4 На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 41/09,

Више

S A D A J – zve~ke

S A D A J – zve~ke Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТИНА АРИЉЕ П Л А Н Д Е Т А Љ Н Е Р Е Г У Л А Ц И Ј Е ЗА УЛИЦУ ВУКА КАРАЏИЋА - РАНИ ЈАВНИ УВИД - Одговорни урбаниста: Марија Пауновић Милојевић дипл.инж.арх. Директор: Драган

Више

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 0 GLAVNA SVESKA Investitor: Objekat: Vrsta tehničke dokumentacije: Za građenje / izvođenje r

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 0 GLAVNA SVESKA Investitor: Objekat: Vrsta tehničke dokumentacije: Za građenje / izvođenje r 0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 0 GLAVNA SVESKA Investitor: Objekat: Vrsta tehničke dokumentacije: Za građenje / izvođenje radova: Projektant: Odgovorno lice projektanta: Pečat:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧ ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове Број: ROP BA

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧ ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове Број: ROP BA РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧ ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове Број: ROP BAC 3130 LOC 1/2018 Дана: 26. фебруарa 2018. године Б

Више

Sluzbeni-list-BGD-063.indd

Sluzbeni-list-BGD-063.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 63 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 46. Закона о планирању

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА Град Ваљево Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине Одсек за урбанизам и саобраћај

Више

osfsdfjksdjf

osfsdfjksdjf СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОДИНА X - БРОЈ 7 П ЕТР ОВ АЦ Н А М Л АВ И 09. о к тобар 2015. године Б е с п л а т а н п р и м е р а к 1. На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 32. Закона о локалној

Више

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕТУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЕТНО СЕЛО БАЛАШЕВИЋ РТАЊ Елаборат за рани јавни увид Носилац израде плана: Општина Бољевац Одељење за урба

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕТУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЕТНО СЕЛО БАЛАШЕВИЋ РТАЊ Елаборат за рани јавни увид Носилац израде плана: Општина Бољевац Одељење за урба ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕТУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА Елаборат за рани јавни увид Носилац израде плана: Општина Бољевац Одељење за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења Обрађивач: Пројектни

Више

Microsoft Word - 4.1_PPUO PODSTRANA-Obrazlozenje.doc

Microsoft Word - 4.1_PPUO PODSTRANA-Obrazlozenje.doc 4.1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA i DOPUNA SAŽETAK rujan, 2016. Stranica 1 od 7 OBRAZLOŽENJE Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana SAŽETAK UVOD Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-7363-LOC-1/2019 Заводни број:

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-3242-LOCH-2/2016 Заводни број: 05-353-31/2016

Више

PDR crni put

PDR crni put На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 37. тачка 6) Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88 /2008), Скупштина града

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-25495-1/2018 Заводни број: 05-353-197/2018

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧ ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове Број: ROP BA

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧ ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове Број: ROP BA РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧ ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове Број: ROP BAC 7693 LOC 1/2016 Дана: 18. мај 2016. године Б А Ч

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 21. ГОДИНА VII ПАНЧЕВО, 24. октобар ГОДИНЕ Аконтација претплате 9.366,10 На основу члана 35. став 7. Закона о п

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 21. ГОДИНА VII ПАНЧЕВО, 24. октобар ГОДИНЕ Аконтација претплате 9.366,10 На основу члана 35. став 7. Закона о п СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 21. ГОДИНА VII ПАНЧЕВО, 24. октобар 2014. ГОДИНЕ Аконтација претплате 9.366,10 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС број 72/09,

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-12565-LOC-1/2019 Заводни број:

Више

План детаљне регулације Крстивојевића мајдан Елаборат за рани јавни увид Habitat RB доо, Ваљево ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КАМЕНОЛОМ КРСТИВОЈЕВИЋА МАЈДАН

План детаљне регулације Крстивојевића мајдан Елаборат за рани јавни увид Habitat RB доо, Ваљево ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КАМЕНОЛОМ КРСТИВОЈЕВИЋА МАЈДАН Habitat RB доо, Ваљево ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КАМЕНОЛОМ КРСТИВОЈЕВИЋА МАЈДАН ОПШТИНА ВАЉЕВО ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД Инвеститор: Stone-kop доо Забрдица НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ФИНАНСИЈЕР ПЛАНА: ИЗРАЂИВАЧ

Више

MAARH ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ МИШИЋА И УЛИЦA РУСКЕ, ВИКТОРА ИГОА, МИЛОВАНА ГЛИШИЋА И ГЕНЕРАЛА ЧЕРЊАЈЕВА, ГРАДСКА О

MAARH ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ МИШИЋА И УЛИЦA РУСКЕ, ВИКТОРА ИГОА, МИЛОВАНА ГЛИШИЋА И ГЕНЕРАЛА ЧЕРЊАЈЕВА, ГРАДСКА О MAARH ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ МИШИЋА И УЛИЦA РУСКЕ, ВИКТОРА ИГОА, МИЛОВАНА ГЛИШИЋА И ГЕНЕРАЛА ЧЕРЊАЈЕВА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ - Елаборат за рани јавни увид БЕОГРАД,

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

Strana 9 Broj 2 SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 20. januar Službeni list OPŠTINE KOVAČICA Godina XXXVI 20. januar godine Godišnja pretplata

Strana 9 Broj 2 SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 20. januar Službeni list OPŠTINE KOVAČICA Godina XXXVI 20. januar godine Godišnja pretplata Strana 9 Broj 2 SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 20. januar 2015. Službeni list OPŠTINE KOVAČICA Godina XXXVI 20. januar 2015. godine Godišnja pretplata 1500 din. Broj 2 K o v a č i c a Cena primerka 150

Више

Microsoft Word - 01 NASLOVNE STRANE PDR JELOVOGORSKA

Microsoft Word - 01 NASLOVNE STRANE  PDR JELOVOGORSKA РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЈЕЛОВОГОРСКУ УЛИЦУ У УЖИЦУ -РАНИ ЈАВНИ УВИД-- ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ" УЖИЦЕ Директор Никола Максимовић, дипл.инж.маш. ГРАД УЖИЦЕ СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА I

Више

P R A V I L N I K O: KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐE

P R A V I L N I K O: KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐE P R A V I L N I K O: KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐEVINSKA DOZVOLA, KAO I O SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Више

Sluzbeni-list-BGD-032.indd

Sluzbeni-list-BGD-032.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 32 16. мај 2019. године Цена 265 динара на седници одржаној 16. маја 2019. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени

Више

Година LII Број 3/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гла

Година LII Број 3/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гла Година LII Број 3/2017 33 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука

Више

Република Србија А.П. Војводина О П Ш Т И Н А Ч О К А ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ, ЗА ГРАЂЕВИНС

Република Србија А.П. Војводина О П Ш Т И Н А Ч О К А ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ, ЗА ГРАЂЕВИНС Република Србија А.П. Војводина О П Ш Т И Н А Ч О К А ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ, ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И СТАМБЕНО

Више

IZMJENA I DOPUNA PUP-a ZAPADNI ZAMET

IZMJENA I DOPUNA PUP-a ZAPADNI ZAMET IZMJENA DETALJNOG PLANA UREĐENJA CENTRA GORNJI ZAMET NARUČITELJ: IZRAĐIVAČ PLANA: GRAD RIJEKA ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

Више

Microsoft Word - Nacrt_VELIKI_LUG_B.doc

Microsoft Word - Nacrt_VELIKI_LUG_B.doc B O S N A I H E R C E G O V I N A FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: Bihać, 11.01.2018. godine Na osnovu člana 52. stav 1. tačka b) Statuta Grada Bihaća (

Више

SUGGESTED NARRATIVE OUTLINE and TABLES/CHARTS FOR

SUGGESTED NARRATIVE OUTLINE and TABLES/CHARTS FOR Р А Д Н И Т И М ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВРАЊЕ ДИРЕКТОР Драган Величковић, дипл.инж.арх. Руководиоци израде Плана Одговорни урбаниста: Данијела Бандовић, дипл.инж.арх. Коруководилац: Маја Недељковић, дипл.инж.арх.

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКИ СТАДИОН У ПАНЧЕВУ (ЗОНА 2.15) Панчево, октобар 201

Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКИ СТАДИОН У ПАНЧЕВУ (ЗОНА 2.15) Панчево, октобар 201 Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКИ СТАДИОН У ПАНЧЕВУ (ЗОНА 2.15) Панчево, октобар 2014. године -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Више

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 9/13) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-5786-LOC-1/2017 Заводни број:

Више

1 Naslovne strane i sadrzaj

1 Naslovne strane i sadrzaj PROJEKTNI BIRO G R A N D Mirka Matića br.1 Veliko Gradište URBANISTIČKI PROJEKAT za izgradnju turističkog stambenog objekta pansionskog tipa na kp.br. 2366/408 ko VELIKO GRADIŠTE. Investitor : Br.kat.par:

Више

Microsoft Word - Obrazloženje Odluke o IZMJ i DOP Odluke o osniv PZ K.doc

Microsoft Word - Obrazloženje Odluke o IZMJ i DOP Odluke o osniv PZ K.doc BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Služba za upravljanje lokalnim razvojem Broj:10/2-05-1778-2 Bihać, 27.04.2018.godine GRADSKO VIJEĆE - o v

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 21 04. ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЛЕСКОВАЦ Градска управа, Одељење за урбанизам Број предмета: ROP-LES LOC-1/2017 Заводни бр.: /17-02 Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЛЕСКОВАЦ Градска управа, Одељење за урбанизам Број предмета: ROP-LES LOC-1/2017 Заводни бр.: /17-02 Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЛЕСКОВАЦ Градска управа, Одељење за урбанизам Број предмета: ROP-LES-12392-LOC-1/2017 Заводни бр.: 353-213/17-02 Датум: 14.06.2019.год. Градска управа града Лесковца - Oдељење за

Више

Microsoft Word Resenje GV o utvrdjivanju Predloga PDR regulacije rezervoarskog prostora IV visinske zone-jug na lokaciji

Microsoft Word Resenje GV o utvrdjivanju Predloga PDR regulacije rezervoarskog prostora IV visinske zone-jug na lokaciji На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

Djuric Zivica - sit., izgledi,

Djuric Zivica - sit., izgledi, ПРОЈЕКТНИ БИРО Г Р А Н Д Мирка Матића бр.1 Велико Градиште УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ Инвеститор : ЂУРИЋ ЖИВИЦА - КРИВАЧА Бр.кат.пар: 6144 КО ГОЛУБАЦ САДРЖАЈ А. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1. Решење о регистрацији

Више

Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „MILKOS“

Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „MILKOS“ BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA NOVO SARAJEVO Općinski načelnik (Nacrt) ODLUKA O PROVOĐENJU URBANISTIČKOG PROJEKTA MILKOS NOSILAC PRIPREME PLANA: OPĆINSKI NAČELNIK

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013,95/2016 98/2016,

Више

На основу члана 201

На основу члана 201 На основу члана 201. тачка 5) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09 - исправка), Министар животне средине и просторног планирања, доноси Правилник о садржини, начину и

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 25 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 8. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 318, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 25 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 8. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 318, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 25 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 8. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 318,00 343. На основу чланова 19, 20, 46. и 216. став 2. Закона о планирању

Више

REGULACIONI PLAN DELA I i II MZ

REGULACIONI PLAN DELA I i II MZ ИЗМЕНА ДЕЛА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИМ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС ДЕЛА ЗОНЕ 2.0 (ЗОНА ШИРЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА), ДЕЛА

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ELABORAT O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVN

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ELABORAT O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVN Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ELABORAT O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA ZA POTREBE POSTAVLJANJA SLOBODNOSTOJEĆIH

Више

BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zak

BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zak BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zakona o građevinskom zemljištu (''Službene novine Federacije

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 46 став 1 Закона о планирању И изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14 и 145/14) и члана 24

Више

Poslovna zona a.d. Banja Luka Ova zona je smještena na lokaciji bivše fabrike Incel i zauzima površinu od oko 80 ha. U tabeli koja slijedi su navedene

Poslovna zona a.d. Banja Luka Ova zona je smještena na lokaciji bivše fabrike Incel i zauzima površinu od oko 80 ha. U tabeli koja slijedi su navedene Poslovna zona a.d. Banja Luka Ova zona je smještena na lokaciji bivše fabrike Incel i zauzima površinu od oko 80 ha. U tabeli koja slijedi su navedene osnovne karakteristike i slobodne površine u zoni.

Више

GSPublisherVersion POSLOVNI PROSTOR 477,45 m 2 I KRAJIŠKOG KORPUSA 37 BANJA LUKA

GSPublisherVersion POSLOVNI PROSTOR 477,45 m 2 I KRAJIŠKOG KORPUSA 37 BANJA LUKA POSLOVNI PROSTOR 477,45 m 2 I KRAJIŠKOG KORPUSA 37 BANJA LUKA TEHNIČKI OPIS 2 Naše preduzeće MM Invest d.o.o. Banja Luka posjeduje blizu 3.000,00 m zemljišta na atraktivnoj lokaciji u centralnom gradskom

Више

Град Ниш - Градска управа Секретаријат за планирање и изградњу САДРЖАЈ 1 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКО

Град Ниш - Градска управа Секретаријат за планирање и изградњу САДРЖАЈ 1 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКО Град Ниш - Градска управа Секретаријат за планирање и изградњу САДРЖАЈ 1 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2 ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛ.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА Град Ваљево Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине Одсек за урбанизам и саобраћај

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 14a Година: XLIX Бачки Петровац 30. новембра год. С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ П

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 14a Година: XLIX Бачки Петровац 30. новембра год. С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ П С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 14a Година: XLIX Бачки Петровац 30. новембра 2013. год. С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ - Одлука о доношењу измена и допуна Плана детаљне

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Na osnovu clana 217. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18 i 63/18), clana 41. Zakona o urede

Na osnovu clana 217. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list Crne Gore, br. 64/17, 44/18 i 63/18), clana 41. Zakona o urede Na osnovu clana 217. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18 i 63/18), clana 41. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne

Више

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по Број 1. 0.0.. године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште 0.0.. Број 1. Излази по потреби страна 1. На основу члана. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ APRIL GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara AKT

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ APRIL GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara AKT SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 13 24. APRIL 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara AKTA SKUP[TINE OP[TINE 299. На основу члана 32. тачка

Више

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВ ОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКО ВЕћЕ Број135-834/2018-П Дана: 29. марта 2019. године НОВИ САД ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА На основу члана 136. Пословника

Више