Microsoft Word - 10 sjednica.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - 10 sjednica.doc"

Транскрипт

1 UN IV E R Z IT E T U Z E N IC I S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S -SENAT - Broj: /18. Zenica, godine Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 63. stav (2) tačka k) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 10. sjednici održanoj godine, donio je ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Sedada Mušinovića, pod naslovom: Optimizacija sastava uloška u indukcionoj peći pomoću metoda matematičkog modeliranja i efikasne potrošnje energije u proizvodnji sivog liva", koja je imenovana Odlukom Senata, broj: /18. od godine, u sastavu: 1. Dr.sc. Sead Delalić, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, naučna oblast Energetski sistemi, predsjednik, 2. Dr.sc. Ana Beroš, redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Tehničke nauke, polje: Metalurgija, grana: Procesna metalurgija, mentor i član, 3. Dr.sc. Jusuf Duraković, redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast Toplotehnika, komentor i član, 4. Dr.sc. Hasan Avdušinović, vanredni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Tehničke nauke, polje: Metalurgija, grana: Procesna metalurgija i predmet Livovi na bazi željeza, član. Zamjenik člana: - Dr.sc. Sulejman Muhamedagić, redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Tehničke nauke, polje: Metalurgija, grana: Procesna metalurgija. Javna odbrana doktorske disertacije pred Komisjom iz člana 1. ove Odluke obavit će se dana godine godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici. Član 3. Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije objavit će se u dnevnoj štampi, na WEB stranici Univerziteta u Zenici i oglasnim pločama fakulteta Univerziteta u Zenici najkasnije 30 (trideset) dana prije dana koji je određen za javnu odbranu. Član 4. 5x Komisija 1x Mr.sc. Sedad Mušinović 1x Metalurško-tehnološki fakultet 1x Dosije imenovanog

2 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /18. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučnonastavnog vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 10. sjednici održanoj godine, donio je o izboru Emine Vardo, dipl.inž.metalurgije u zvanje asistent Emina Vardo, dipl.inž.metalurgije., bira se u zvanje asistent za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Metalurgija, grana Procesna metalurgija na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz od godine za izbor saradnika na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje asistent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Metalurgija, grana Procesna metalurgija, prijavio se jedan kandidat: Emina Vardo, dipl.inž. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor jednog saradnika u naučno-nastavno zvanje asistent za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Metalurgija, grana Procesna metalurgija na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Emina Vardo, dipl.inž. izabere u zvanje asistent za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Metalurgija, grana Procesna metalurgija, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Metalurško-tehnološkog fakulteta je na 02. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru Emine Vardo, dipl.inž. u zvanje asistent za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Metalurgija, grana Procesna metalurgija na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici sa zasnivanjem radnog odnosa. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 10. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Emina Vardo, dipl.inž. 1x Metalurško-tehnološki fakultet 1x Dosije imenovane

3 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Broj: /18. Zenica, godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 10. sjednici održanoj godine donio je ZAKLJUČAK 1. Na osnovu Konkursa objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana godine za izbor saradnika na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje asistent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Metalurgija, grana Procesna metalurgija na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru Emine Vardo, dipl.inž. u zvanje asistent za užu naučnu oblast Tehničke nauke, polje Metalurgija, grana Procesna metalurgija na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici. 1x Rektor Univerziteta 1x Metalurško-tehnološki fakultet 1x Dosije imenovane

4 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /18. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 10. sjednici održanoj godine, donio je o izboru dr.sc. Nevzudina Buzađije u naučno-nastavno zvanje docent Dr.sc. Nevzudin Buzađija, bira se u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehnilkom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Oslobođenje od godine za izbor nastavnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 3 izvršioca (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo, prijavilo se pet kandidata: dr.sc. Nevzudin Buzađija, dr.sc. Nermin Goran, dr.sc. Denis Čeke, dr.sc. Haris Hamidović i dr.sc. Mujo Hodžić. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremu prijedloga za izbor u nastavnika u zvanje docent (3 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je konstatovala da dva kandidata (dr.sc. Nermin Goran i dr.sc. Mujo Hodžić) nisu dostavila potpunu dokumentaciju traženu Konkursom i njihove prijave nije razmatrala. Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Nevzudin Buzađija izabere u zvanje docent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta je na 14/18. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Nevzudina Buzađije u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 10. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dr.sc. Nevzudin Buzađija 1x Politehnički fakultet 1x Dosije imenovanog

5 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /18. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 10. sjednici održanoj godine, donio je o izboru dr.sc. Denisa Čeke u naučno-nastavno zvanje docent Dr.sc. Denis Čeke, bira se u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehnilkom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Oslobođenje od godine za izbor nastavnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 3 izvršioca (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo, prijavilo se pet kandidata: dr.sc. Nevzudin Buzađija, dr.sc. Nermin Goran, dr.sc. Denis Čeke, dr.sc. Haris Hamidović i dr.sc. Mujo Hodžić. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremu prijedloga za izbor u nastavnika u zvanje docent (3 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je konstatovala da dva kandidata (dr.sc. Nermin Goran i dr.sc. Mujo Hodžić) nisu dostavila potpunu dokumentaciju traženu konkursom i njihove prijave nije razmatrala. Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Denis Čeke izabere u zvanje docent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta je na 14/18. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Denisa Čeke u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 08. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dr.sc. Denis Čeke 1x Politehnički fakultet 1x Dosije imenovanog

6 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /18. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 10. sjednici održanoj godine, donio je o izboru dr.sc. Harisa Hamidovića u naučno-nastavno zvanje docent Dr.sc. Haris Hamidović, bira se u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehnilkom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Oslobođenje od godine za izbor nastavnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 3 izvršioca (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo, prijavilo se pet kandidata: dr.sc. Nevzudin Buzađija, dr.sc. Nermin Goran, dr.sc. Denis Čeke, dr.sc. Haris Hamidović i dr.sc. Mujo Hodžić. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremu prijedloga za izbor u nastavnika u zvanje docent (3 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je konstatovala da dva kandidata (dr.sc. Nermin Goran i dr.sc. Mujo Hodžić) nisu dostavila potpunu dokumentaciju traženu konkursom i njihove prijave nije razmatrala. Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Haris Hamidović izabere u zvanje docent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta je na 14/18. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Harisa Hamidovića u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 10. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Dr.sc. Haris Hamidović 1x Politehnički fakultet 1x Dosije imenovanog

7 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Broj: /18. Zenica, godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 10. sjednici održanoj godine donio je ZAKLJUČAK 1. Na osnovu Konkursa objavljenog u dnevnom listu "Oslobođenje" dana godine za izbor nastavnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 3 izvršioca, za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesenih odluka Senata o izboru dr.sc. Nevzudina Buzađije, dr.sc. Denisa Čeke i dr.sc. Harisa Hamidovića u zvanje docent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici. 1x Rektor Univerziteta 1x Politehnički fakultet 3x Dosije imenovanih

8 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /18. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučnonastavnog vijeća Politeničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 10. sjednici održanoj godine, donio je o izboru Edina Tabaka, MA u zvanje viši asistent Edin Tabak, MA, bira se u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Oslobođenje od godine za izbor saradnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u sva zvanja, 3 izvršioca (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Softversko inžnjerstvo, prijavilo se trinaest kandidata: Edin Tabak, Adil Joldić, Nermin Vukojević, Bakir Čičak, Haris Polutan, Almis Aličić, Afan Čečo, Tanita Salkić, Safeta Tatarević, Sead Begagić, Sanid Muhić, Fuad Dedić i Lejla Omerašević. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo. U svom izvještaju Komisija je navela da četiri kandidata nisu dostavila potpunu dokumentaciju traženu konkursom i njihove prijave nije razmatrala: Haris Polutan, Almis Aličić, Tanita Salkić i Lejla Omerašević, te konstatuje: Prijedlog za izbor: Na osnovu podataka iznesenih u izvještaju, te na osnovu priloženih formulara sa podacima kandidata i osvojenim bodovima, redoslijed kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u saradničko zvanje na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo" prema osvojenom broju bodova je slijedeći: Kandidati za izbor u zvanje viši asistent: Kandidat mr. Edin Tabak ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 42,89 bodova. Kandidat mr. Adil Joldič ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 36,01 bodova. Kandidat mr. Afan Čečo ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 35,00 bodova. Kandidat mr. Sanid Muhić ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 33,00 bodova. Kandidat mr. Safeta Tatarević ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 31,50 bodova. Kandidat mr. Bakir Čičak ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 30,49 bodova.

9 Kandidat mr. Fuad Dedić ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 24,70 bodova. Kandidati za izbor u zvanje asistent: Kandidat Nermin Vukojević ispunjava uslove za izbor u zvanje asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 57,78 bodova. Kandidat Sead Begagić ispunjava uslove za izbor u zvanje asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 57,13 bodova. Na osnovu svega navedenog u izvještaju, Komisija predlaže Naučno-nastavnom vijeću Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici da se kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju ZDK, Statutom Univerziteta u Zenici i Pravilnikom o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika, za izbor u saradničko zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici, te koji imaju najveći ostvareni broj bodova izaberu u saradnička zvanja, tj. da se kandidat mr. Edin Tabak izabere u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", zatim da se kandidat mr. Adil Joldić izabere u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", te da se kandidat mr. Afan Čečo izabere u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo". Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta je na 14/18. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru Edina Tabaka, MA, u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 10. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Edin Tabak, MA 6x Kandidati 1x Politehnički fakultet 1x Dosije imenovanog

10 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /18. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučnonastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 10. sjednici održanoj godine, donio je o izboru mr.sc. Afana Čeče u zvanje viši asistent Mr.sc. Afan Čečo bira se u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Oslobođenje od godine za izbor saradnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u sva zvanja, 3 izvršioca (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Softversko inžnjerstvo, prijavilo se trinaest kandidata: Edin Tabak, Adil Joldić, Nermin Vukojević, Bakir Čičak, Haris Polutan, Almis Aličić, Afan Čečo, Tanita Salkić, Safeta Tatarević, Sead Begagić, Senaid Muhić, Fuad Dedić i Lejla Omerašević. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo. U svom izvještaju Komisija je navela da četiri kandidata nisu dostavila potpunu dokumentaciju traženu konkursom i njihove prijave nije razmatrala: Haris Polutan, Almis Aličić, Tanita Salkić i Lejla Omerašević, te konstatuje: Prijedlog za izbor: Na osnovu podataka iznesenih u izvještaju, te na osnovu priloženih formulara sa podacima kandidata i osvojenim bodovima, redoslijed kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u saradničko zvanje na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo" prema osvojenom broju bodova je slijedeći: Kandidati za izbor u zvanje viši asistent: Kandidat mr. Edin Tabak ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 42,89 bodova. Kandidat mr. Adil Joldič ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 36,01 bodova. Kandidat mr. Afan Čečo ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 35,00 bodova. Kandidat mr. Sanid Muhić ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 33,00 bodova. Kandidat mr. Safeta Tatarević ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 31,50 bodova.

11 Kandidat mr. Bakir Čičak ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 30,49 bodova. Kandidat mr. Fuad Dedić ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 24,70 bodova. Kandidati za izbor u zvanje asistent: Kandidat Nermin Vukojević ispunjava uslove za izbor u zvanje asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 57,78 bodova. Kandidat Sead Begagić ispunjava uslove za izbor u zvanje asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 57,13 bodova. Na osnovu svega navedenog u izvještaju, Komisija predlaže Naučno-nastavnom vijeću Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici da se kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju ZDK, Statutom Univerziteta u Zenici i Pravilnikom o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika, za izbor u saradničko zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici, te koji imaju najveći ostvareni broj bodova izaberu u saradnička zvanja, tj. da se kandidat mr. Edin Tabak izabere u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", zatim da se kandidat mr. Adil Joldić izabere u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", te da se kandidat mr. Afan Čečo izabere u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo". Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta je na 14/18. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru mr.sc. Afana Čeče u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 10. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Mr.sc. Afan Čečo 6x Kandidati 1x Politehnički fakultet 1x Dosije imenovanog

12 UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: /18. Dana: godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučnonastavnog vijeća Politeničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 10. sjednici održanoj godine, donio je o izboru mr.sc. Adila Joldića u zvanje viši asistent Mr.sc. Adil Joldić bira se u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u dnevnom listu Oslobođenje od godine za izbor saradnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u sva zvanja, 3 izvršioca (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Softversko inžnjerstvo, prijavilo se trinaest kandidata: Edin Tabak, Adil Joldić, Nermin Vukojević, Bakir Čičak, Haris Polutan, Almis Aličić, Afan Čečo, Tanita Salkić, Safeta Tatarević, Sead Begagić, Senaid Muhić, Fuad Dedić i Lejla Omerašević. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: /18. od godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo. U svom izvještaju Komisija je navela da četiri kandidata nisu dostavila potpunu dokumentaciju traženu konkursom i njihove prijave nije razmatrala: Haris Polutan, Almis Aličić, Tanita Salkić i Lejla Omerašević, te konstatuje: Prijedlog za izbor: Na osnovu podataka iznesenih u izvještaju, te na osnovu priloženih formulara sa podacima kandidata i osvojenim bodovima, redoslijed kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u saradničko zvanje na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo" prema osvojenom broju bodova je slijedeći: Kandidati za izbor u zvanje viši asistent: Kandidat mr. Edin Tabak ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 42,89 bodova. Kandidat mr. Adil Joldič ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 36,01 bodova. Kandidat mr. Afan Čečo ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 35,00 bodova. Kandidat mr. Sanid Muhić ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 33,00 bodova. Kandidat mr. Safeta Tatarević ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 31,50 bodova. Kandidat mr. Bakir Čičak ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 30,49 bodova.

13 Kandidat mr. Fuad Dedić ispunjava uslove za izbor u zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 24,70 bodova. Kandidati za izbor u zvanje asistent: Kandidat Nermin Vukojević ispunjava uslove za izbor u zvanje asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 57,78 bodova. Kandidat Sead Begagić ispunjava uslove za izbor u zvanje asistent na Univerzitetu u Zenici za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", sa ukupno 57,13 bodova. Na osnovu svega navedenog u izvještaju, Komisija predlaže Naučno-nastavnom vijeću Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici da se kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju ZDK, Statutom Univerziteta u Zenici i Pravilnikom o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika, za izbor u saradničko zvanje viši asistent na Univerzitetu u Zenici, te koji imaju najveći ostvareni broj bodova izaberu u saradnička zvanja, tj. da se kandidat mr. Edin Tabak izabere u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", zatim da se kandidat mr. Adil Joldić izabere u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo", te da se kandidat mr. Afan Čečo izabere u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast "Softversko inženjerstvo". Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta je na 14/18. sjednici održanoj godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru mr.sc. Adila Joldića u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 10. sjednici održanoj godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. 1x Mr.sc. Adil Joldić 6x Kandidati 1x Politehnički fakultet 1x Dosije imenovanog

14 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Broj: /18. Zenica, godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 10. sjednici održanoj godine donio je ZAKLJUČAK 1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana godine za izbor saradnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u sva zvanja, 3 izvršioca, za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesenih odluka Senata o izboru Edina Tabaka, MA, mr.sc. Afana Čeče i mr.sc. Adila Joldića u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, po isteku roka za podnošenje zahtjeva za preispitivanje gore navedene odluke, odnosno nakon odlučivanja Senata o eventualno podnesenim zahtjevima, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničkodobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici. 1x Rektor Univerziteta 1x Politehnički fakultet 3x Dosije imenovanih

15 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Broj: /18. Zenica, godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničkodobojskog kantona", broj: 6/09, 9/13,13/13 i 4/15) i člana 63. stav (2) tačka cc) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 10. sjednici održanoj godine donio je o dopuni nastavničkog tima za akademsku 2018/2019. godinu Usvaja se dopuna Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) I (prvog) ciklusa studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2018/2019. godinu. Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: /18. od godine. Član 3. U skladu sa usvojenom dopunom Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici je dužan izraditi i dostaviti opterećenje nastave za akademsku 2018/2019.godinu Prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici. Član 4. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Prodekan za nastavu i studentska pitanja i Dekan Fakulteta. Član 5. 2x Mašinski fakultet 1x Prorektor za nastavu i studentska pitanja

16 U N I I V E R ZI T E T U Z E N IC S T U D I C A E N S I S I O R U M Z E N -SENAT- Broj: /18. Zenica, godine Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18) i člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), a na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 10. sjednici održanoj godine, donio je o okončanju konkursne procedure bez izbora kandidata Ovom Odlukom okončava se konkursna procedura za izbor saradnika po Konkursu Univerziteta u Zenici objavljenom u dnevnom listu "Oslobođenje" od godine, u dijelu koji se odnosi na Islamski pedagoški fakultet u Zenici, kako slijedi: - Nastavnik u zvanje docent (napredovanje) za oblast Lingvistika orijentalnih jezika/arapski jezik jer jedini prijavljeni kandidat nije ispunjavao uslove po raspisanom Konkursu. 1 izvršilac, 1x Islamski pedagoški fakultet Prof.dr.sc. Ilhan Buštalić

17 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Broj: /18. Zenica, godine Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18 i 10/18), člana 63. stav (2) tačka m) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na inicijativu Naučno-nastavnih vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 10. sjednici održanoj godine, donio je o usvajanju Elaborata doktorskog studija iz tehničkih nauka na Univerzitetu u Zenici Ovom Odlukom usvaja se Elaborat doktorskog studija iz tehničkih nauka na Univerzitetu u Zenici i isti čini sastavni dio ove Odluke. Zadužuje se Prorektor za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici da putem Službe za ekonomsko finansijske poslove Univerziteta u Zenici obezbijedi sačinjavanje obrasca - izjava o fiskalnoj procjeni (IFP) najkasnije do sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Zenici. Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Upravnom odboru Univerziteta u Zenici u daljnju proceduru. 3x Fakulteti 3x Upravni odbor 1x Prorektor za finansije i razvoj

18 UN I V E R Z IT E T U Z EN I C I S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Broj: /18. Zenica, godine Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a Zakona o JU Univerzitet u Zenici Prečišćeni tekst - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/18), člana 63. stav (2) tačka m) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 10. sjednici održanoj godine, donio je o usvajanju Elaborata o organizovanju i finansiranju studijskog programa trećeg ciklusa studija (doktorskog studija) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici Ovom Odlukom usvaja se Elaborat o organizovanju i finansiranju studijskog programa trećeg ciklusa studija (doktorskog studija) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici i isti čini sastavni dio ove Odluke. Zadužuje se Prorektor za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici da putem Službe za ekonomsko finansijske poslove Univerziteta u Zenici obezbijedi sačinjavanje obrasca - izjava o fiskalnoj procjeni (IFP) najkasnije do sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Zenici. Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Upravnom odboru Univerziteta u Zenici u daljnju proceduru. 1x Ekonomski fakultet 3x Upravni odbor 1x Prorektor za finansije i razvoj

19 U N I V E R Z IT E T U Z E N I C I S T U D I O R U M I C A E N S I S Z E N Broj : /18. Zenica, godine Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18) i člana 63. stav (2) tačka g) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Rektora Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici je na svojoj 10. sjednici održanoj godine, donio ODLUKU o imenovanju šefa Katedre za hemiju i fiziku (UNZE-K-05) Univerziteta u Zenici Ovom Odlukom se dr.sc. Farzet Bikić, vanredni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, imenuje za šefa Katedre za hemiju i fiziku Univerziteta u Zenici (UNZE-K-05). Imenovani iz člana 1. ove Odluke imenuje se za šefa Katedre za hemiju i fiziku na period od 4 (četiri) godine. Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se počev od godine. 1x Dr.sc. Farzet Bikić 1x Metalurško-tehnološki fakultet

Microsoft Word - SENAT 11 SJEDNICA

Microsoft Word - SENAT 11 SJEDNICA UN IV E R Z IT E T U Z E N IC I -SENAT - Broj:01-02-1-4282/16. Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13 i 4/15), člana 63.

Више

Microsoft Word - 01.sjednica 2019.doc

Microsoft Word - 01.sjednica 2019.doc UN I V E R Z IT E T U Z E N I C I Broj: 01-02-1-410/19. Dana: 30.01.2019. godine S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine

Више

Microsoft Word - SENAT 01.SJEDNICA

Microsoft Word - SENAT 01.SJEDNICA U N I V E R Z I T E T U Z E N I CI S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S Broj:01-02-1-417/16. Zenica, 27.01.2016. Na osnovu članova 53. stav (2) tačka n) i 79. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine

Више

Microsoft Word - SENAT 01. SJEDNICA

Microsoft Word - SENAT 01. SJEDNICA UN IV E R Z IT E T U Z E N IC I Broj:01-02-1-163/17. Na osnovu članova 53. stav (2) tačka n) i 79. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15),

Више

Izvod iz izvještaja (dio koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanj

Izvod iz izvještaja (dio koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanj Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja iz naučne oblasti Komunikacijske tehnologije (2 izvršioca), na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u sastavu:

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologija i Botanika, predsjednica Dr. Edina Muratović,doktor

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Microsoft Word - SENAT 03. SJEDNICA

Microsoft Word - SENAT 03. SJEDNICA UN I V E R Z I T E T U Z E N I C I Broj:01-02-1-1348/16. Na osnovu članova 53. stav (2) tačka m) i 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 6/09, 9/13, 13/13

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a u skladu sa članom

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011.

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. Na osnovu člana 35. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj 10.06.2011.

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

Konačno rešenje /black varijanta

Konačno rešenje /black varijanta На основу чл. 64. ст. 2. тач. в) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и чл. 34. и 152. ст. 12. Статута Универзитета у Источном Сарајеву,

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април 2013. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК

Више

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март 2019.

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган

Више

Microsoft Word - Pravilnik o repozitorijama doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici

Microsoft Word - Pravilnik o repozitorijama doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici JU UNIVERZITET U ZENICI PRAVILNIK o repozitorijima doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici Zenica, juli 2015. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju (Službene

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика флуида Број кандидата

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

Microsoft Word - Metodika nastave istorije.doc

Microsoft Word - Metodika nastave istorije.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Образац - 1 ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx Na osnovu članova 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Термомеханика Број кандидата који се

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Недо, молим Вас овај садржај дајте проректору Љубоји да напише и пошање ми факсом

Недо, молим Вас овај садржај дајте проректору Љубоји да напише и пошање ми факсом НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна/умјетничка

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

za OBJAVITI Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Plaćama za.doc

za OBJAVITI Pravilnik o izmjeni  Pravilnika o Plaćama za.doc UNIVERZITET U TUZLI PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIKA NA UNIVERZITETU U TUZLI (Prečišćeni tekst) Tuzla, april 2019.godine Na osnovu člana 50. stav (1)

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti

Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕ ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ УМЈЕТНОСТИ

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Педијатрија

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и зас

На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и зас На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду

Више

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Мотори Број кандидата који се

Више

Microsoft Word - IzvjestajKokic

Microsoft Word - IzvjestajKokic И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: 22. 7. 2015. у дневном листу Глас Српске Ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке, ужа

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 612-517-1/2009 Датум 19. 06. 2009. година Н и ш З А П И С Н И К са XXI седнице Наставно научног већа Машинског факултета Универзитета у Нишу XXI седница Наставно

Више

UNIVERZITET U BIHAĆU UNIVERSITY OF BIHAĆ PRAVILNIK o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija osnovanih na Univerzitetu u Bihaću B

UNIVERZITET U BIHAĆU UNIVERSITY OF BIHAĆ PRAVILNIK o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija osnovanih na Univerzitetu u Bihaću B UNIVERZITET U BIHAĆU UNIVERSITY OF BIHAĆ PRAVILNIK o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija osnovanih na Univerzitetu u Bihaću Bihać, juli 2010. godine Na osnovu člana 61. Statuta

Више

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015),

Више

Microsoft Word - Zapisnik 47. sj_15_07_09.doc

Microsoft Word - Zapisnik 47. sj_15_07_09.doc Z A P I S N I K sa 47. sjednice Senata Univerziteta održane 15.07.2009. godine sa početkom u 11,00 sati u sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli Sjednicom je predsjedavao prof.dr. Džemo Tufekčić

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of

Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, 25-26 September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska j.starcevic@mp.vladars.net

Више

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИТИМА 1. Одлука

Више

два сарадника

два сарадника УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LVI, број 203, 21. мај ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LVI, број 203, 21. мај ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LVI, број 203, 21. мај 2018. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ А УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА

Више

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom На основу члана 43. став 1. тачка 29. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 201/18 и 207/19) и члана 30. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Microsoft Word - DIlic-Sazetak_docent.doc

Microsoft Word - DIlic-Sazetak_docent.doc С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Хидрауличне машине

Више

Microsoft Word - STATUT KULTURA.doc

Microsoft Word - STATUT KULTURA.doc САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 4 Делатност Факултета 4 Аутономија Факултета 5 Неповредивост академског простора 5 Чланови академске заједнице и академске слободе 6 Печат и штамбиљ 6 Право на високо образовање

Више

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx II SEMESTAR PRIJAVA, IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA Nakon upisa II semestra, kandidat prijavljuje temu magistarskog rada. Svaka prijavljena tema prolazi kroz tri faze (tri Vijeća): FAZA 1-Vijeće Fakulteta

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u skl

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u skl Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u skladu sa članom 35., stav 2. i članom 46. Zakona o izvršavanju

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:7/10), a u skla

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:7/10), a u skla Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:7/10), a u skladu sačlanovima 35. i 45.Zakona o izvršavanju Budžeta

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

PRAVILA STUDIRANJA ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA Sarajevo, august 2018.

PRAVILA STUDIRANJA ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA Sarajevo, august 2018. PRAVILA STUDIRANJA ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA Sarajevo, august 2018. Na osnovu člana 56. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), a u vezi sa članom 135. Statuta visokoškolske

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Правилник о саставу и раду комисија за оцену и одбрану докторске дисертације, од 31. јануара 1949. године] На основу чл. 17 ст. 1 Закона о стицању научног степена доктора наука ( Службени лист ФНРЈ бр.

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Небојша Здравковић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ И СЕНАТ ВИСОКЕ

Више

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN На основу предлога Конференције универзитета Србије од 15. јуна 2015.године Национални савет за за високо образовање Републике Србије, на седници одржаној 26. новембра 2015. године утврдио је МИНИМАЛНЕ

Више