OTPAD KAO ENERGENT

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "OTPAD KAO ENERGENT"

Транскрипт

1 The European Union s IPA Programme for Serbia Support to Waste Management Policy SR13/IPA/EN/04 16 Ministry of Enviromental Protection Department for Waste Management Presentation of the legal requirements for the new WMS and the NWMP according to Serbian and European law and guidance I MEETING OF THE WORKING GROUP FOR DEVELOPMENT OF WASTE MANAGEMENT STRATEGY 25th Oktober godine Radmila Šerović Head of Department

2 Strategija upravljanja otpadom (Sl.glasnik RS, broj 29/2010) Nacionalna strategija upravljanja otpadom sa programom približavanja EU usvojena je god. Predstavlja osnovni dokumet koji obezbeđuje uslova za racionalno i održivo upravljanje otpadom u RS. Strategiaj uravljanja otpadom za period isvojena i objavljena u Sl glasniku RS, broj 29/2010. II Revizija započeta

3 Na osnovu člana 10. Zakona o upravljanju otpadom ( Službeni glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 14/16) Strategija sadrži naročito: 1) analizu i ocenu stanja upravljanja otpadom; 2) nacionalne ciljeve upravljanja otpadom; 3) Nacionalni plan upravljanja otpadom. Strategiju donosi Vlada za period od šest godina, a ocenjuje i, po potrebi, revidira jednom u tri godine. Strategiju priprema ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministarstvo) u saradnji sa nadležnim organom autonomne pokrajine. Strategija se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije". Izveštaj o sprovođenju Strategije priprema ministarstvo i podnosi Vladi najmanje jednom godišnje.

4 Na osnovu člana 11. Zakona o upravljanju otpadom ( Službeni glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 14/16) Nacionalni plan upravljanja otpadom (u daljem tekstu: Nacionalni plan), koji je sastavni deo Strategije, sadrži naročito: 1) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će biti proizveden na teritoriji Republike Srbije, uvezen ili izvezen u drugu državu, uključujući i procenu stvaranja posebnih tokova otpada, a na osnovu količina proizvoda stavljenih na tržište Republike Srbije; 2) postojeći sistem sakupljanja otpada i mreža velikih postrojenja za ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada, uključujući svako postupanje sa otpadnim uljima, opasnim otpadom i posebnim tokovima otpada; 3) procenu potrebe za novim sistemom sakupljanja, zatvaranja postojećih postrojenja za upravljanje otpadom, dodatnom infrastrukturom postrojenja za upravljanje otpadom u skladu sa načelom samodovoljnosti i blizine i, po potrebi, ulaganjima u izgradnju te infrastrukture; 4) plan za implementaciju smanjenja količina biorazgradivog otpada, koji se odlaže na deponije, mere za postizanje ciljeva smanjenja odlaganja ove vrste otpada, posebno za reciklažu, kompostiranje, proizvodnju bio gasa ili ponovno iskorišćenje materijala/energije; 5) kriterijume za određivanje lokacije i potrebne kapacitete novih postrojenja za ponovno iskorišćenje i/ili odlaganje otpada; 6) organizaciju upravljanja otpadom, uključujući podelu odgovornosti između javnog i privatnog sektora u oblasti upravljanja otpadom; 7) izvore i visinu finansijskih sredstava za sprovođenje svih mera upravljanja otpadom; 8) procenu korisnih efekata i održivosti primene ekonomskih i drugih instrumenata u upravljanju otpadom, uz nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta; 9) mere i smernice za sprovođenje Nacionalnog plana;

5 Mere i smernice sadrže: 1) opšte mere upravljanja otpadom; 2) mere upravljanja opasnim otpadom; 3) mere upravljanja posebnim tokovima otpada; 4) opšte smernice (politike) upravljanja otpadom, planirane tehnologije i metode upravljanja otpadom, uključujući otpad sa specifičnim problemima upravljanja; 5) smernice za ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada, uzimajući u obzir nacionalne ciljeve za smanjenje ambalažnog otpada i smanjenje otpada čiji se nastanak ne može izbeći, posebno smanjenje biorazgradivog otpada koji se odlaže na deponije; 6) smernice za osiguranje najpovoljnijih tehničkih, proizvodnih i drugih mera za postizanje ciljeva upravljanja otpadom; 7) kriterijume tehničke i ekonomske izvodljivosti upravljanja opasnim otpadom; 8) finansiranje i mere za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom; 9) mere za sprovođenje kampanja za jačanje svesti javnosti i pružanje informacija namenjenih široj javnosti ili određenoj grupi zainteresovanih potrošača; 10) podatke o deponijama kontaminiranim istorijskim otpadom i mere za njihovu sanaciju; 11) druge mere od značaja za upravljanje otpadom.

6 , Programi prevencije stvaranja otpada Član 11a Programi prevencije stvaranja otpada donose se radi sprečavanja negativnog uticaja ekonomskog rasta na životnu sredinu stvaranjem otpada (u daljem tekstu: programi prevencije). Programima prevencije utvrđuju se ciljevi i mere prevencije stvaranja otpada, kao i procena mera prevencije ili drugih odgovarajućih mera koje mogu imati uticaj na: 1) opšte uslove stvaranja otpada; 2) dizajn, proizvodnju i fazu distribucije proizvoda; 3) potrošnju i fazu upotrebe proizvoda. Programe prevencije donosi Vlada za period od šest godina, a ocenjuje i, po potrebi, revidira jednom u tri godine. Ministar propisuje listu mera prevencije stvaranja otpada. Za mere prevencije usvojene u programima određuju se odgovarajuća posebna kvalitativna i kvantitativna merila za praćenje i procenu napretka u primeni mera, a mogu se odrediti i posebni kvalitativni i kvantitativni ciljevi i indikatori.

7 Strateški cljevevi RS Uskladiti nacionalne propise i planove iz oblasti upravljanja otpadom sa zakonodavstvom EU; Uspostaviti regione za upravljanje komunalnim otpadom u sredinama gde još nisu uspostavljeni do godine; Uspostaviti sistem za smanjenje odlaganja biorazgradivog otpada na deponije za 25% do godine, 50% do godine i za 65% do godine; Uspostaviti sistem za postizanje stope reciklaže komunalnog i njemu sličnog otpada od najmanje 50% do godine; Uspostaviti sistem upravljanja opasnim otpadom; Unaprediti sistem upravljanja posebnim tokovima otpada (otpadnim gumama, istrošenim baterijama i akumulatorima, otpadnim uljima, otpadnim vozilima, otpadom od električnih i elektronskih proizvoda) radi dostizanja 4 kg po stanovniku odvojeno sakupljenog otpada od električnih i elektronskih proizvoda iz domaćinstva do kraja godine i najmanje 45 % baterija i akumulatora do kraja godine

8 Razviti sistem za postizanje stope ponovnog iskorišćenja od najmanje 60% i reciklaže od najmanje 55% ambalažnog otpada do godine Uspostaviti sistem upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom; Podsticati korišćenje otpada kao alternativnog goriva u cementarama, železarama i termoelektranamatoplanama, u skladu sa principom hijerarhije otpada; Sanirati postojeća smetlišta koja predstavljaju najveći rizik po životnu sredinu i lokacije crnih tačaka od istorijskog zagađenja opasnim otpadom.

9 Nacionalni ciljevi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom god. Nova Uredba o planu smanjenja ambalažnog otpada OPŠTI CILJEVI Ponovno iskorišćenje [%] Reciklaža [%] 38,0 44,0 50,0 55,0 60,0 31,0 36,0 42,0 48,0 55,0 SPECIFIČNI CILJEVI ZA RECIKLAŽU Papir / karton [%] Plastika [%] Staklo [%] Metal [%] Drvo [%] 38,0 42,0 47,0 53,0 60,0 14,0 17,0 19,0 21,0 22,5 19,0 25,0 31,0 37,0 43,0 23,0 29,0 34,0 39,0 44,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

10 PROCENE KAPITALNIH ULAGANJA U DODATNE KAPACITETE ZA RUKOVANJE OTPADOM Sumarni pregled ukupnih investicionih troškova za period , izraženo u milionima EVRA Godina Čvrst komunalni otpad - ukupno investicionih troškova, uključujući: Proširenje pokrivenosti sakupljanja Direktiva o deponijama Direktiva o ambalaži Direktiva o baterijama Direktiva o otpadu od električne i elektronske opreme Građevinski otpad i otpad od rušenja Opasan industrijski otpad Medicinski otpad Direktiva o odlaganju otpadnih ulja 4-4 Direktiva o otpadnim vozilima Polovne gume 5-5 Kanalizacioni mulj Otpad životinjskog porekla Ukupno investicionih troškova

11 Национални институционални механизам за избор пројеката заштите животне средине - Методологија за избор и одређивање приоритетних пројеката Сектор УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ Постројење за физичко-хемијски третман индустријског отпада Буџет 12m Чишћење / ремедијације Великог Бачког канала /фаза 3 Чишћење / ремедијација Аде Хује 20m 1.0 m Ремедијација загађења око и на територији рудника Зајача 2.5m Санација депонија и несанитарних депонија и успостављање примарне сепарације у региону управљања отпадом Дубоко Санација депонија и нехигијенских депонија и успостављање примарне сепарације у управљања отпадом региону Пирота Изградња Регионалног центра за управљање отпадом на територији града Београда укључујући рехабилитацију постојеће депоније Изградња Регионалног центра за управљање отпадом на територији Новог Сада, укључујући рехабилитацију депонија и дивљих депонија Санација депонија и нехигијенских депонија у региону управљања отпадом Лапово Изградња Регионалног центра за управљање отпадом на територији Зрењанина 10.3 m 3.8 m 85m 17+21m 4 m 19m Изградња Регионалног центра за управљање отпадом на територији Сомбора 14.7m Изградња Регионалног центра за управљање отпадом у Врању Изградња Регионалног центра за управљање отпадом за регион Крушевца и Краљева 10m 30m

12 Sektor UPRAVLJANJA OTPADOM 1. Stabilizacija i proširenje deponije Duboko (SIDA+Ministarstvo) 2. Uspostavljanje regionalnog sistema za upravljanje otpadom Banjica (izgradnja transfer stanice, hale za separaciju, pristupna saobraćajnice do platoa sa rešavanjem odrona, nabavka vozila i kontejnera) 3. Izgradnja transfer stanice u Požegi 4. Izrade projektno-tehničke dokumentacije za Projekat izgradnje regionalnog sistema za upravljanje otpadom Novi Sad 5. Izrade projektno-tehničke dokumentacije za Projekat izgradnje regionalnog sistema za upravljanje otpadom Kragujevac Tačke 4 i 5 će se realizovati kroz projekat PEID, a realizacija tački 1,2,3 će zavisiti od odobrenog budžeta

13 Odlaganje otpada na deponije je jedini način organizovanog postupanja sa otpadom. Trenutno je u Republici Srbiji izgrađeno i u funkciji je 9 regionalnih sanitarnih deponija (Kikinda, Lapovo, Jagodina, Užice, Pirot, Leskovac, Sremska Mitrovica, Pančevo, Vranje) i 1 sanitarna koja nije regionalnog tipa (deponije u Vranju i Gornjem Milanovcu). 4 regionalne deponije su organizovane po modelu javnoprivatnog partnerstva (Kikinda, Lapovo, Jagodina i Leskovac). Centri za odvojeno sakupljanje otpada postoje u Beogradu, Čačku, Sremskoj Mitrovici i sporadično u drugim opštinama u Srbiji, gde se komunalni otpad sakuplja u posebnim kontejnerima, namenjenim za sakupljanje različitih vrsta otpada (metal, staklo, papir, PET, limenke i dr.). Postrojenje za sekundarnu separaciju reciklabilnog otpada za sada postoji u Novom Sadu, Užicu, Jagodini i Leskovcu.

14 DEPONIJE Regionalna deponija u S Mitrovici je izdrađena i puštena u rad. U toku je prirema tenderske dok, za izgradnju linije za separaciju otpada koja će biti finansirana iz МEAP. Deponija u Pančevu je u funkciji /puštena je u rad Kragujevac, Novi Sad, Zrenjanin, Kalenic priprema projektno tehnička dokumentacija koko bi se finansirala izgradnja iz EU ili drugih izvor finansiranja Za postojeću deponiju sanitarnu u Vranju, u toku je priprema projektne dokumentacije za izgradnju tela deponije i linije za separaciju otpada koja je neophodna za povećanje kapaciteta deponije i prerastanje u regionalnu. Regionalni centar Subotica u izgradnji kompleks deponije, tri transfer stanice sa reciklažnim dvoristem i tri reciklažna dvorista 14

15 POTENCIJALNI MEĐUNARODNI IZVORI FINANSIRANJA i IZVORI FINASIRANJA U RS ZA ULAGANJE U KAPACITETE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM Bespovratna sredstva kroz instrument Evropske Unije za pretpristupnu pomoć (IPA); Bilateralna bespovratna sredstva i dugoročni krediti; Dugoročni krediti od međunarodnih finansijskih institucija (MFI); Aranžmani partnerstva javnog i privatnog sektora (PPP); Kapital privatnih investitora; Dugoročan kreditni kapital iz komercijalnih finansijskih institucija Bespovratna sredstva namenskih fondova za zaštitu životne sredine; Krediti namenskih fondova za zaštitu životne sredine; Budžetska sredstva opština i javnih komunalnih preduzeća (sopstvena sredstva)

16 Važni projekti MPZŽS je realizovalo 3 projekata, fnansirana od Vlade RS (lokacije na kojima se nalazi istorijski opasan industrijski otpad u preduzećima u restrukturiranju i stečaju): 1. "ECO-GAS MGS" Ltd. Location ul. Hajduk Veljko bb Sabac Holding Companija '' Prva Iskra '' Ad Baric, Barička River bb Baric, Belgrade 3. 8 lokacija u preduzećima u restruktuiranju *Izveštaj inspekcije 4. Nastavak aktivnosti u 2018.god. 16

17 Принцип циркуларне економије у националним, статешким документима

18 Начела управљања отпадом o Принцип хијерархије управљања отпадом

19 Мере подршка принципу ЦЕ превенција: дизајн, производња припрема за поновну употребу: подстицање репарације рециклажа: подстицање одвојеног сакупљања поновно искоришћење: одвојено сакупљање смањење одлагања био отпада

20 Новине у Закону у управљању отпадом ка циркуларној економији нус производ Нус производ између материјала и отпада/ процедуре Процедура 1. општи услови - део производног процеса - употреба без даље обраде - извесна употреба материје/предмета - дозвољена 2. доказивање усклађености са техничком спецификјацијом 3. регистар

21 Новине у Закону у управљању отпадом ка циркуларној економији - крај стауса отпада Операције поновног искоришћења усклађеност са техничким захтевима користи за посебне намене постоји тржиште или потражња Самодекларишућа тврдња Изјава о усклађености немају штетан утицај на животну средину или здравље људи

22 Новине у Закону у управљању отпадом ка циркуларној економији - мере Мере у Стратегији управљања отпадом - мере за смањење одлагања био отпада - мере за подстицање одвојеног сакупљања Програми превенције/мере- дизајн, употреба, расклапање

23 Новине у Закону у управљању отпадом ка циркуларној економији посебне мере Самосталне мере у закону/обавезе министарства унапређење рециклаже и поновног искоришћења мере за одвојено сакупљањe поновна употреба и припрема за поновну употребу развој система за репарацију

24 Циљеви ЦЕ циљеви закона

25 Ministartsvo zaštite životne sredine Оdeljenje za upravljanje otpadom Radmila Šerović, načelnik Odeljenja, viši savetnik Кontakt tel:

prilog uz dopis FIN VB

prilog uz dopis FIN VB УПУТСТВО ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О ПРИПРЕМИ И ФИНАНСИРАЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА Одељење за управљање

Више

PPT-Vorlage_engl

PPT-Vorlage_engl Republic of Serbia European Union Republic of Austria Kingdom of Sweden Republic of Lithuania An EU funded project Support to Waste Management Policy Подршка развоју стратешког оквира у области управљања

Више

Energetski akcioni plan Varvarin

Energetski akcioni plan Varvarin NACRT PLAN ENERGETSKOG RAZVOJA OPŠTINE VARVARIN OD 2015. DO 2025. GODINE Prioritet 1. Unapredjenje upravljanje energetskim sektorom Strateški cilj1: Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u javnom

Више

1 2 3 Naziv godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Ide

1 2 3 Naziv godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Ide 1 2 3 Naziv 2016. godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Idejni projekat sanacije tela deponije komunalnog otpada

Више

Environ- mental objectives 2050

Environ- mental objectives 2050 Заједничка радионица за израду сета економских инструмената за имплементацију Плана управљања чврстим комуналним отпадом и представљање 3 студије случаја из ЕУ Београд 23. јануар 2019. Naturvårdsverket

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode] Radionica o transpoziciji i implementaciji Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC) i Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD 91/271/EEC) u Crnoj Gori, 26. novembar 2012. Transpozicija

Више

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар 2011. године САДРЖАЈ Увод 1. Основне информације о Пројекту водовод и канализација

Више

Microsoft PowerPoint - Razvoj i perspektive trzista municipalnih obveznica u Srbiji.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Razvoj i perspektive trzista municipalnih obveznica u Srbiji.ppt [Compatibility Mode] RAZVOJ I PERSPEKTIVE TRŽIŠTA MUNICIPALNIH OBVEZNICA U SRBIJI Medjunarodna d konferencija Beogradske berze Upgrade in Belgrade 2012 Aleksandar Bućić 21. oktobar 2012, Beograd STRUKTURA PREZENTACIJE Opšti

Више

sc on ntb and tbt

sc on ntb and tbt BOSNIA AND HERZEGOVINA MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS Perspektive održivih energetskih rješenja za bosanskohercegovačke gradove ERMINA SALKIČEVIĆ DIZDAREVIĆ, ZAMJENICA MINISTRA VANJSKE

Више

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici Dr. Agneš Slavić, docent Nemanja Berber, asistent Školska 2014/15 godina MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Prvi deo: ispitna pitanja 1. PREDMET IZUČAVANJA

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

Microsoft Word - GLASNIK2-2012

Microsoft Word - GLASNIK2-2012 12. март 2012. godine SLU@BENI GLASNIK OP[TINE ARIQE Strana 1 - Broj 2 www.arilje.org.rs Ариље, 12. март 2012. Година MMXII број 2 С А Д Р Ж А Ј РЕШЕЊЕ о расподели средстава за рад месних заједница планираних

Више

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН Број: 01/1 014 1 4/16 Датум:05.01.2016. године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР УСВОЈИЛА Извјештај

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 462. Na osnovu člana 44 stav 10 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", br. 64/11 i 39/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE SASTAVA

Више

The European Union’s IPA Programme for Serbia Support to Waste Management Policy SR13/IPA/EN/04 16

The European Union’s IPA Programme for Serbia    Support to Waste Management Policy SR13/IPA/EN/04 16 ИПА програм ЕУ за Србију Подршка развоју стратешког оквира у области управљања отпадом SR13/IPA/EN/04 16 План рада на Заједничкој радионици за израду сета економских инструмената за имплементацију Плана

Више

Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i infrastrukture iz EU Fondova

Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i infrastrukture iz EU Fondova MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku, 28.ožujka 2019. MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA KOJE JE UNIKOM ISKORISTIO Projekti

Више

D12_5 MNE_Dio 04 - Procjena EE Investicija F1

D12_5 MNE_Dio 04 - Procjena EE Investicija F1 Ministarstvo ekonomije / Sektor za energetsku efikasnost Obuka o upravljanju energijom i energetskoj efikasnosti Procjena EE Investicija (pojednostavljena verzija) Pripremljeno pod okriljem projekta Tehnička

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

KOMUNALAC VRBOVEC d

KOMUNALAC VRBOVEC  d GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2018. GODINU Vrbovec, ožujak 2019. Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine br. 94/13; i 73/17) podnosimo

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 9/13) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута

Више

Структура улагања линија за сепарацијуаликвотни део 7% постројење за компостирање-алик.део 3% проширење обухвата 27% регионална депонијааликвотни део

Структура улагања линија за сепарацијуаликвотни део 7% постројење за компостирање-алик.део 3% проширење обухвата 27% регионална депонијааликвотни део Структура улагања линија за сепарацијуаликвотни део 7% постројење за компостирање-алик.део 3% проширење обухвата 27% регионална депонијааликвотни део 40% зелена острва 4% рециклажна дворишта 3% санација

Више

Microsoft Word - ODLUKA KOMUNALNI OTPAD 2018.doc

Microsoft Word - ODLUKA KOMUNALNI OTPAD 2018.doc R E P U B L I K A H R V A T S K A Vukovarsko-srijemska županija OPĆINA BOŠNJACI Općinsko vijeće KLASA: 015-01/19-01/01 URBROJ: 2212/03-03-19-01 Bošnjaci, 29. siječnja 2019. Temeljem članka 20. Zakona o

Више

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систему 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Државна ревизорска институција ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈА СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ Београд, 2012. године РАЗВОЈ РЕВИЗИЈЕ СВРСИСХОДНОСТИ 2013. успостављена ревизија сврсисходности

Више

Microsoft Word - 1 Tekst Pravilnik.doc

Microsoft Word - 1 Tekst Pravilnik.doc На основу члана 42. став 4. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду ( Службени гласник РС, број 36/09), Министар животне средине и просторног планирања доноси ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ ИЗВЕШТАЈА О УПРАВЉАЊУ АМБАЛАЖОМ

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКЕ

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA Član 1. PREDLOG U Zakonu o javnim medijskim servisima ( Službeni glasnik PC, br. 8314 i 10315), u članu 62. stav 1. reči: 31. decembra 2016. godine

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet Kragujevac University of Kragujevac Faculty of Mechanical Engineering Kragujevac IMPROVING MUNICIPAL SYSTEM FOR SOLID WASTE MANAGEMENT USING GIS-TEHNIQUES AND

Више

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Члан 1. У Закону о одузимању имовине проистекле из криви

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Члан 1. У Закону о одузимању имовине проистекле из криви ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Члан 1. У Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела ( Службени гласник РС, бр. 32/13 и 94/16),

Више

IZVJEŠĆE GRADA OROSLAVJA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA GODINU Ožujak 2019.

IZVJEŠĆE GRADA OROSLAVJA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA GODINU Ožujak 2019. IZVJEŠĆE GRADA OROSLAVJA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2018. GODINU Ožujak 2019. SADRŽAJ 1. UVOD... 1 2. OSNOVNI PODACI O GRADU OROSLAVJU... 1 3. NAČELA I CILJEVI IZ PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE

Више

Microsoft Word - Javni oglas petak

Microsoft Word - Javni oglas petak Na osnovu člana 22 Uredbe o podsticanju direktnih investicija ( Službeni list Crne Gore, broj 80/15) VLADA CRNE GORE SEKRETARIJAT ZA RAZVOJNE PROJEKTE objavljuje JAVNI OGLAS za učešće u postupku dodjele

Више

1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3.

1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3. 1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3. Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр.

Више

Slide 1

Slide 1 REFERENCE RAZVOJ INSTITUCIJA I DRUŠTVENO-EKONOMSKOG OKRUŽENJA Ekonomski institit, kao deo konzorcijuma 11 zemalja, učestvuje u projektu pod nazivom ENABLE.EU: Enabling the Energy Union through understanding

Више

Microsoft Word - Zakon o upravljanju otpadom

Microsoft Word - Zakon o upravljanju otpadom Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na sedmoj śednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 23. decembra 2011. godine,

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1. Регистарски број: Број досијеа: /2010-IV/01 3

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1. Регистарски број: Број досијеа: /2010-IV/01 3 РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1. Регистарски број: 001 2. Број досијеа: 501-29/2010-IV/01 3. Врста дозволе за управљање отпадом Сакупљање 4. Назив

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ОПШТИ ПРЕГЛЕД ДРУГОГ ПОЗИВА 1 Садржај Програма Интеррег-ИПА II Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија направљен је у оквиру Eвропске стратегије за паметан, одржив и инклузивни раст и релевантних

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o upravljanju otpadom obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 064/11 od 29.12.2011), 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju

Више

-Alda Šlender

-Alda  Šlender U svakom kućanstvu se skupi mnogo kućnog smeća. Moramo se pobrinuti da je tog smeća što manje. Na žalost neki odrasli i djeca često smeće bacaju u okoliš. Tako onečišćuju prirodu. Staklo - 1000 godina

Више

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja Strategija razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2019. 2027. Akcijski plan za provođenje projekata Strategije razvoja Općine Velika Trnovitica u 2019. godini FINAL DRAFT ver 1.0 Velika Trnovitica,

Више

Microsoft PowerPoint - Deveti cas - Lokalni odrzivi razvoj

Microsoft PowerPoint - Deveti cas - Lokalni odrzivi razvoj Lokalni održivi razvoj Lokalna održivost Programi i politike lokalnog održivog razvoja u Srbiji Analize slučaja Grupni rad: Kad bih ja bio gradonačelnik Film: Lokalni održivi razvoj OSLO, Norveška ОДРЖИВИ

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по Број 1. 0.0.. године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште 0.0.. Број 1. Излази по потреби страна 1. На основу члана. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник

Више

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм Обрасци за припрему програмског буџета. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_2 Култура_комуникације_и_медији 20 Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа,

Више

Proposal for the Decree on the conditions to be met by ports according to purpose and type of maritime transport

Proposal for the Decree on the conditions to be met by ports according to purpose and type of maritime transport OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA CRNE GORE SA ODGOVARAJUĆIM PROPISIMA EVROPSKE UNIJE Identifikacioni broj Izjave MSPIUPA1107 1. Naziv nacrtapredloga propisa - na crnogorskom jeziku Predlog uredbe

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 4 0 4-1 -3 3 /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/66-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/ -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Ministry of European Integration Ministarstvo za Evropske

Више

(Microsoft Word Vije\346e - Izvje\232\346e gosp. otpadom 2018.doc)

(Microsoft Word Vije\346e - Izvje\232\346e gosp. otpadom 2018.doc) Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13 i 73/17), a u svezi s točkom 12. Plana gospodarenja otpadom općine Podcrkavlje za razdoblje od 2017. - 2022. godine

Више

1 KLASA:351-01/19-01/05 URBROJ:238/11-03/ Jakovlje, 20. ožujka OPĆINSKA NAČELNICA Na temelju članka 20. stavak 1., članka 36. stavak 9., č

1 KLASA:351-01/19-01/05 URBROJ:238/11-03/ Jakovlje, 20. ožujka OPĆINSKA NAČELNICA Na temelju članka 20. stavak 1., članka 36. stavak 9., č 1 KLASA:351-01/19-01/05 URBROJ:238/11-03/1-19-1 Jakovlje, 20. ožujka 2019. OPĆINSKA NAČELNICA Na temelju članka 20. stavak 1., članka 36. stavak 9., članka 39. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma Aleksandar Ostojić Regionalna privredna komora Leskovac Ruralni turizam u Srbiji Republika Srbija ima komparativne prednosti za razvoj ruralnog

Више

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн ~4~ { 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/63-2018 (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01 ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На основу а' ~0822 кона о јавним набавкама ( Службени гласник

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година MMXVIII Број ТЕМЕРИН 302018. Примерак 100,00 динара На основу члана 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије'', број 111/09,

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon,

Више

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град

Више

Одлука о одржању чистоће

Одлука о одржању чистоће ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА 1. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - Закон о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' бр.

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2. Сесија: Кључни разлози за приоритет буџетирања интеграције Рома 2.1.Двосмерна мултипликација корисних ефеката на буџет (смањење расхода и повећање прихода буџета) 2.2.Екстерне могућности финансирања

Више

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

Microsoft Word - Dopis_AZZS_

Microsoft Word - Dopis_AZZS_ EKOLOŠKI POKRET»OZON«Arhus centar Nikšić Serdara Jola Piletića 1 81 400 Nikšić Crna Gora T/f: +382 40 241 063 E: info@ozon.org.me Djelovodni broj: 93-12/01 Mjesto i datum: Nikšić, 06/08/2012 Broj stranica:

Више

УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања

УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања 2 Земље које учествују у програму деле се на програмске и партнерске. Програмске земље

Више

EBRD Kolašin 13 okt 2010

EBRD Kolašin 13 okt 2010 EBRD Finansijski program za sektor održive energije za Zapadni Balkan i aktivnosti u Crnoj Gori Miroslav Maly Tim za energetsku efikasnost i klimatske promjene Milos Grkinic Podgorica RO Seminar na temu

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1 1 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/68-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/~о (' -ћ Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

Slide 1

Slide 1 1 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА Управљање пројектима и локално - економски развој Искуство у области обављања послова ЛЕР-а Београд, октобар 2018. Улога и надлежност ЛС у области 2 ЛЕР-а Надлежности: Закон

Више

Microsoft Word - Peti sastanak SLAP koordinatora - agenda

Microsoft Word - Peti sastanak SLAP koordinatora - agenda Пети састанак СЛАП координатора Хотел Војводина, Зрењанин 08 09. октобар 2013. Регистрација учесника Смештај и ручак у хотелу Уводна обраћања - 16.00 Представник Сталне конференције градова и општина;

Више

Housing policy priorities Приоритети стамбене политике

Housing policy priorities Приоритети стамбене политике СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ IMPLEMENTATION OF THE ACTION PLAN FOR SUSTAINABLE HOUSING СЕМИНАР ЈАЧАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ 9-10 новембар 2015 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

Више

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i člana 36. stav (3) alineja prva

Више

(Microsoft Word - plan rada inspektor z\236s 2019.docx)

(Microsoft Word - plan rada inspektor z\236s 2019.docx) Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број: 501-sl/17-I

Више

Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom Под отпадом се подразумева сваки материјал или предмет који настаје у току обављања производне, услужне или друге делатности, предмети искључени из употребе, као и отпадне материје које настају у потрошњи

Више

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута

Више

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište,

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, Srebrno Jezero 13-15. oktobar 2011. PROGRAM konferencije

Више

Slide 1

Slide 1 MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE I RADIONICA IZAZOVI STRATEGIJE ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA 29. 9. 2005. Izborom tehnologije zbrinjavanja otpada do zaštite okoliša i novih vrijednosti Dr. sc. Slaven Dobrović

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15a став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више

Project Name

Project Name СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА ДР РАТКА ЧОЛИЋ GIZ/AMBERO-ICON ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЗЕМЉИШТЕМ У СРБИЈИ www. urbanlandmanagement.rs УНДА Конференција, Београд, 9.11.2015 17.11.2015 Seite

Више