PPT-Vorlage_engl

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PPT-Vorlage_engl"

Транскрипт

1 Republic of Serbia European Union Republic of Austria Kingdom of Sweden Republic of Lithuania An EU funded project Support to Waste Management Policy Подршка развоју стратешког оквира у области управљања отпадом SR 13 IPA EN Друга радионица о изради Стратегије управљања отпадом Републике Србије Управљање релевантним токовима отпада пример: комунални отпад 21. септембар 2018

2 Садржај Садржај презентације Анализа и процена тренутног стања у области управљања комуналним отпадом; Очекиване врсте и количине комуналног отпада; Процена специфичне инфраструктуре и опција третмана комуналног отпада; Мере управљања комуналним отпадом; Управљање комуналним отпадом инвестициони трошкови (оперативни трошкови су у припреми); Извори финансиранја. 2

3 Тренутно стање у области третмана комуналног отпада (количина) Подаци о количинама разликују се од извора до извора Група Година Укупно Количина отпада из категорије 20 из Каталога отпада у тонама годишње (Извор: Агенција за заштиту животне средине, Управљање отпадом у Републици Србији у периоду године) 3

4 Тренутно стање у области третмана комуналног отпада (количина) Укупна количина насталог отпада (у милионима тона) 2,65 2,71 2,62 2,41 2,13 1,84 1,89 Количина отпада којег су сакупила и одложила Јавна комунална предузећа (мил.т) 1,89 2,09 1,83 1,92 1,67 1,36 1,49 Просечна покривеност услугом сакупљања (%) ~ ~80 82 ~82 Просечна дневна количина комуналног отпада по глави становника (kg) 0,99 1,01 0,99 0,92 0,81 0,71 0,73 Просечна годишња количина по глави становника (t) 0,36 0,37 0,36 0,34 0,30 0,26 0,27 Количине комуналног отпада (Извор: Агенција за заштиту животне средине, Управљање отпадом у Републици Србији у периоду године) 4

5 Тренутно стање у области третмана комуналног отпада (састав) Aluminium cans Plastic - packaging waste Plastic bags Hard plastic Metal packaging and others Glass Garden waste Textile Leather Diapers Fine elements Cardboard Paper Other biodegradable waste Cardboard with wax Cardboard with aluminium

6 Тренутно стање у области третмана комуналног отпада (институционални оквир за управљање комуналним отпадом) Предвиђено је формирање 27 региона (према постојећој Стратегији управљања отпадом, Специфичном плану имплементације, Алату за инвестиционо планирање). Региони управљања отпадом формирају се кроз добровољну сарадњу јединица локалне самоуправе. Нису све општине потписале међуопштинске споразуме; Немају сви региони основана правна лица; Неки региони имају дугорочне уговоре са приватним организацијама; Нису све општине закључиле уговоре о оснивању регионалних система; Постојећи уговори између јавног и приватног сектора покривају само рад већ изграђених постројења или успостављених служби. Одим стандарда за изградњу депонија, уговори углавном не покривају питање трошкова и одговорности за имплементацију будућих планова. Општине треба да одлуче које циљеве ће имплементирати како би се обезбедило иљпуњење услова из директива Европске уније. 6

7 Тренутно стање у области третмана комуналног отпада (систем сакупљања комуналног отпада) Услугу сакупљања и одлагања комуналног отпада уобичајено пружају локална јавна комунална предузећа (ЈКП). Ове услуге могу пружати и приватне фирме на основу одговарајућег уговора; Кључни изазови у систему сакупљаља у овом тренутку су: Опасан отпад из домаћинстава не сакупља се одвојено из мешовитог комуналног отпада; Не постоји систематски организовано одвојено сакупљање, сортирање и рециклажу у Републици Србији; Неадекватан број и структура контејнера за сакупљање отпада; Неадекватна распоређеност контејнера; Недостатак одговарајућих возила за транспорт отпада; Неадекватна учесталост транспорта отпада; Неадекватни правци кретања возила. 7

8 Тренутно стање у области третмана комуналног отпада (систем третмана комуналног отпада) У Србији постоји 123 контролисана комунална неусклађена одлагалишта и око 3450 сметлишта; Има свега 10 депонија изграђених у складу са стандардима ЕУ за санитарне депоније, а у току је изградња још три санитарне депоније (2016.); Србија нема потребну инфраструктуру за смањење одлагања биоразградивог отпада на депоније. У овом тренутку, постоје локације за компостирање овог отпада постоје само у Суботици и делимично у Сремској Митровици; У 10 региона постоји 18 локација на које грађани могу да донесу отпад. 8

9 Тренутно стање у области третмана комуналног отпада Депонија РСД Дубоко Ужице РСД Врбак Лапово РСД Кикинда РСД Гигош Јагодина РСД Жељковац Д2 Лесковац / / РСД Мунтина падина Пирот / / РСД Јарак Сремска Митровица / / / РСД Панчево / / СД Метерис Врање* / / 2.723, ,9 178,8 199,3 СД Вујан Горњи Милановац* / / УКУПНО Количина отпада који се одложи на санитарне депоније у тонама годишње (Извор: Агенција за заштиту животне средине, Управљање отпадом у Републици Србији у периоду године) 9

10 Сажетак процене тренутног стања у области комуналног отпада (кључни проблеми) Већина комуналног отпада одлази на депоније без претходног третмана, и већи део комуналног отпада и даље се одлаже на несанитарна одлагалишта, јер је то најјефтинији начин збрињавања отпада (не разматрајући будуће трошкове за чишћење загађених подручја); Ниски трошкови одлагања угрожавају циљ превенције и раздвајања отпада, поновне употребе и рециклаже секундарних сировина и биоразградивог отпада, те ова опција није економски привлачна; Нису све општине загарантовале услове за коришћење јавних услуга управљања отпадом за власнике отпада на њиховим територијам. Тренутна покривеност услугом сакупљања у Србији је око 82%; Одвојено сакупљање рециклабилних материјала и био-отпада није адекватно спроведено. Не постоји систематски организовано одвојено сакупљање, разврставање и рециклажа комуналног отпада. Циљеви рециклаже комуналног отпада још нису достигнути. Тренутна стопа рециклаже комуналног отпада на основу извештаја износи 3%. 10

11 Сажетак процене тренутног стања у области комуналног отпада (кључни проблеми) Опасан отпад из домаћинстава не сакупља се одвојено из мешовитог комуналног отпада; Сарадња између општина и приватних компанија које примењују принцип продужене одговорности произвођача није обезбеђен. Велики део секундарних сировина сакупљају скупљачи из неформалног сектора; Не постоји заједнички и јасан механизам за процену достигнућа циљева утврђених за третман комуналног отпада; Не постоје центри изврсности који би општинама пружили подршку у имплементацији стратешких циљева на регионалном нивоу; Не постоји тачно и поуздано евидентирање о настајању и управљању комуналним отпадом, што може да доведе до доношења неоправданих стратешких одлука о избору метода за управљање отпадом. 11

12 Процена потреба за новим системом сакупљања, додатном инфраструктуром у области управљања комуналним отпадом (очекиване врсте и количине комуналног отпада) Постоји неколико кључних фактора иза чињенице да информације које се односе на настале количине комуналног отпада, а које су сакупљене на националном нивоу, можда нису прецизне, и то треба узети у обзир приликом процене токова отпада у будућности: Општине, односно ЈКП не врше процену количина и састава комуналног отпада на исти начин; Већина општина (нарочито мањих) не практикује идентификацију и анализу карактеристика отпада који настаје на њиховим територијама; Знатан део комуналног отпада одлаже се на неконтролисана одлагалишта, која нису под контролом јавних комуналних предузећа; Услуга сакупљања отпада још увек није доступна великом делу становништва Србије. 12

13 Очекиване врсте и количине комуналног отпада Настале количине комуналног отпада Година kg/гл.стан./дан kg/гл.стан./дан t/год ,93 340, ,94 343, ,95 347, ,96 352, , ,99 362, ,01 367, ,02 373, ,04 378, ,05 384, ,07 390, , ,11 403, ,13 410, ,15 418, , ,19 434, Пројекција количина комуналног отпада за Србију у периоду године Извор: Информација о чврстом комуналном отпаду, Република Србија, године, Бојан Батинић 13

14 Очекиване врсте и количине комуналног отпада 3,500,000 Composition 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , Bodegradable (garden and food) Paper & Cardoard Plastic Metal Glass Other (textiles, diapers, leather, fine fraction and other) Предвиђени састав чврстог комуналног отпада у Србији за период Извор: Информација о чврстом комуналном отпаду, Република Србија, године, Бојан Батинић 14

15 15

16 Процена потреба за новим системом сакупљања и додатном инфраструктуром у области управљања комуналним отпадом Предуслов за постојање ефикасног система управљања комуналним отпадом: Регионална структура за управљање отпадом мора бити формирана на територији целе земље; 100% (или приближна) покривеност услугом сакупљања и одговарајући број возила за сакупљање и транспорт отпада; Адекватан капацитет за третман комуналног отпада; Адекватан капацитет за одлагање резидуалног комуналног отпада. 16

17 Прва фаза (период који покрива Стратегија) Друга фаза (делимично покривена Стратегијом) Трећа фаза (није покривена) Густо насељено урбано подручје Београд Региони са великим конурбацијама Нови Сад, Ниш, Крагујевац Остали региони 100% покривеност сакупљањем; Возила за сакупљање и транспорт отпада; Трансфер станице; Раздвајање на месту настанка канте/кесе, уз одвојено сакупљање рециклабилних материјала; Секундардно одвајање рециклабила постројење за сортирање; Пријем отпада из домаћинстава/локације за доношење (кабастог отпада, отпада од ЕЕ опреме, опасног отпада); У потпуности опремљене санитарне депоније, са компактирањем; Компостирање зеленог отпада (из паркова, улица, итд.); Затварање постојећих одлагалишта (престанак рада, капија и ограда); Преузимање земљишта (тела депоније, трансфер станица и локација за доношење отпада). Енергија из отпада Компостирање код куће Сакупљање био-отпада (трећа канта), механ.-биол. третман Компостирање код куће Био-отпад (трећа канта) и једноставан биотретман у четири региона Компостирање код куће Рекултивација свих старих одлагалишта и сметлишта, избор одговарајуће опције рекултивације Инфраструктурни план за управљање комуналним отпадом. Извор: Нацрт Плана имплементације Директиве Савета 1999/31/EЗ од о депонијама, 17 Београд, март 2018.

18 Мере за нову инфраструктуру Успостављање система (канта/кеса) сакупљања отпада из домаћинстава, укључујући возила за транспорт (барем) следећих фракција: - Мешовити (резидуални) комунални отпад (влажна фракција); - Мешани рециклабили (сува фракција); - Раздвајање био-отпада на месту настанка (каснија фаза ако регион буде имао инфраструктуру потребну за збрињавање овог тока). Успостављање система одвојеног сакупљања амбалажног отпада, отпада од ЕЕ опреме, батерија и акумулатора из домаћинстава и осталих извора комуналног отпада Успостављање система у ком грађани могу да донесу отпад и иградња центара за пријем тог отпада Успостављање компостирања код куће за грађане у руралним подручјима и саветовање и подршка за заинтересоване грађане Степен имплементације за финалну фазу Домаћинства Општина Продужена одговорност произвођача (у складу са домаћим прописима) Општина Регион Домаћинства Општина Статус имплементације д [до 2035.] 13 региона [свих 27 региона] 88 локација (18 тренутно ради) [укупна територија, 169 локација] Домаћинства из руралних подручја у 13 тргиона [ контејнера за компостирање за сва домаћинства у свим руралним подручјима] Обухваћени отпад Комунални отпад из домаћинстава (укљ. рециклабиле, био-отпад, мешани комуанлни отпад) Амбалажни отпад, отпад од ЕЕ опреме, батерије и акумулатори из домаћинстава и осталих извора комуналног отпада Отпад из домаћинстава (икљ. Рециклабиле, опасни отпад из домаћинстава, кабасти, баштенски отпад...) Био-отпад Успостављање секундарне сепарације и изградња постројења за сортирање рециклабила Изградња постројења за компостирање (линија), укључујући и машине за обраду, утовариваче и возила за транспорт (компостирање зеленог отпада) Регион Општина Регион 13 региона, 8 постројења [укупна територија, 16 постројења] 83 постројења [укупна територија, 161 постројење] Комунални отпад из домаћинстава (укљ. Мешане рециклабиле) Зелени и отпад из паркова Одвојено сакупљање биоотпада из домаћинстава 18 (нпр. отпад из кухиња, из башти) Изградња постројења за МБТ углавном за мешани комунални отпад из домаћинстава Регион 1 постројење [укупна територија, 3 постројења] Резидуални мешани комунални отпад Изградња инсинератора за неопасни отпад Регион 1 постројење ( t/г) Резидуални мешани комунални

19 Отпад из домаћинсрава и сличних објеката Био-отпад из домаћинстава одвојен на месту настанка (сакуплљање канти) био-отпад отпад из домаћинстава Остали отпад из домаћинстава, као што је кабасти отпад, ОЕЕО, укљ. опасан и рециклабилни отпад из домаћинстава Mешани рециклабили (канта/кеса) сува фракција Мешани (резидуални) отпад (канта/кеса) влажна фракција Биолошки третман отпада раздвојеног на месту настанка (анаеробни или аеробни) Трансфер станица за складиштење и претовар /сакупљалишта МБТ постројења за мешани комунални отпад Зелени отпад из паркова и са осталих јавних површина (улица, нпр.) Јавне локације за доношење отпада, складиштење и сортирање Постројења за секундарно сортирање Релевантни токови отпада: Чврсти ком. отп. Укљ. посебне токове: - ОЕЕО - ОБА Једноставни објекти за компостирање зеленог отпада Био-отпад из домаћинст ава Висикокалор ични отпад Стабилизова не резидуе Резидуе Метал, пластика, стакло, папир и картон ОЕЕО, ОБА и лампе Опасан отпад из домаћинста ва Компостирање код куће Инсинерација и коинсинерација Депонија (укљ. Питање покривености) Постројења за рециклажу метала, пластике, стакла, папира и картона Механичко расклапање, складиштење и третман Извоз или ф/х третман 19

20 Фаза Прва фаза (период који покрива Стратегија) Друга фаза (делимично покривена Стратегијом) Управљање отпадом инвестициони трошкови (прелиминарни) Компоненте 100% покривеност сакупљањем; Возила за сакупљање и транспорт отпада; Трансфер станице; Раздвајање на месту настанка канте/кесе, уз одвојено сакупљање рециклабилних материјала; Секундардно одвајање рециклабила постројење за сортирање; Пријем отпада из домаћинстава/локације за доношење (кабастог отпада, отпада од ЕЕ опреме, опасног отпада); У потпуности опремљене санитарне депоније, са компактирањем; Компостирање зеленог отпада (из паркова, улица, итд.); Затварање постојећих одлагалишта (престанак рада, капија и ограда); Преузимање земљишта (тела депоније, трансфер станица и локација за доношење отпада). Енергија из отпада Механичко-биолошки третман (МБТ), биолошки третман, компостирање код куће Прелиминарни инвестициони трошкови, евро Извор: Алат за инвестиционо планирање, израђен у оквиру Програма подршке инфраструктури у области заштите животне средине, финансира Шведска. Прецизан прорачун инвестиционих и оперативних трошкова за главну инфраструктуру посебно (за период стратегије) још није урађен 20

21 Извори финансирања Инвестициони трошкови се могу покрити из разних извора, на пример: Приватна средства; Грантови ЕУ, подршка билатералних/мултилатералних донатора; Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) Европска инвестициона банка Социјална развојна банка у Европи, Оквир за земље Западног Балкана Европска банка за обнову и развој Светска банка SIDA LIFE (1.2.) Животна средина животна средина и ресурсна ефикасност ex.cfm?fuseaction=home.getprojects&themeid=62. Домаћи јавни извори и кредити, ако су исплативи. Оперативни и трошкови одржавања ће се покрити кроз механизме за покривање трошкова у складу са принципом загађивач плаћа 21

22 Хвала на пажњи Витаутас Врублиаускас Агенција за управљање пројектима у животној средини Министарство за животну средину Литваније Руководилац службе за пројекте спречавања загађења Tел.: (+370) Моб. тел.: :

OTPAD KAO ENERGENT

OTPAD KAO ENERGENT The European Union s IPA Programme for Serbia Support to Waste Management Policy SR13/IPA/EN/04 16 Ministry of Enviromental Protection Department for Waste Management Presentation of the legal requirements

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 462. Na osnovu člana 44 stav 10 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", br. 64/11 i 39/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE SASTAVA

Више

prilog uz dopis FIN VB

prilog uz dopis FIN VB УПУТСТВО ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О ПРИПРЕМИ И ФИНАНСИРАЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА Одељење за управљање

Више

Environ- mental objectives 2050

Environ- mental objectives 2050 Заједничка радионица за израду сета економских инструмената за имплементацију Плана управљања чврстим комуналним отпадом и представљање 3 студије случаја из ЕУ Београд 23. јануар 2019. Naturvårdsverket

Више

Slide 1

Slide 1 MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE I RADIONICA IZAZOVI STRATEGIJE ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA 29. 9. 2005. Izborom tehnologije zbrinjavanja otpada do zaštite okoliša i novih vrijednosti Dr. sc. Slaven Dobrović

Више

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet Kragujevac University of Kragujevac Faculty of Mechanical Engineering Kragujevac IMPROVING MUNICIPAL SYSTEM FOR SOLID WASTE MANAGEMENT USING GIS-TEHNIQUES AND

Више

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode] Radionica o transpoziciji i implementaciji Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC) i Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD 91/271/EEC) u Crnoj Gori, 26. novembar 2012. Transpozicija

Више

NACRT Na osnovu člana 13 stav 5 Zakona o upravljanju otpadom ( Službeni list CG, br. 64/11 i 39/16), Skupština Opštine Danilovgrad na sjednici održano

NACRT Na osnovu člana 13 stav 5 Zakona o upravljanju otpadom ( Službeni list CG, br. 64/11 i 39/16), Skupština Opštine Danilovgrad na sjednici održano NACRT Na osnovu člana 13 stav 5 Zakona o upravljanju otpadom ( Službeni list CG, br. 64/11 i 39/16), Skupština Opštine Danilovgrad na sjednici održanoj dana 2017. godine, uz prethodnu saglasnost Ministarstva

Више

Microsoft Word - ODLUKA KOMUNALNI OTPAD 2018.doc

Microsoft Word - ODLUKA KOMUNALNI OTPAD 2018.doc R E P U B L I K A H R V A T S K A Vukovarsko-srijemska županija OPĆINA BOŠNJACI Općinsko vijeće KLASA: 015-01/19-01/01 URBROJ: 2212/03-03-19-01 Bošnjaci, 29. siječnja 2019. Temeljem članka 20. Zakona o

Више

Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i infrastrukture iz EU Fondova

Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i infrastrukture iz EU Fondova MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku, 28.ožujka 2019. MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA KOJE JE UNIKOM ISKORISTIO Projekti

Више

1 2 3 Naziv godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Ide

1 2 3 Naziv godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Ide 1 2 3 Naziv 2016. godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Idejni projekat sanacije tela deponije komunalnog otpada

Више

Microsoft PowerPoint - Razvoj i perspektive trzista municipalnih obveznica u Srbiji.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Razvoj i perspektive trzista municipalnih obveznica u Srbiji.ppt [Compatibility Mode] RAZVOJ I PERSPEKTIVE TRŽIŠTA MUNICIPALNIH OBVEZNICA U SRBIJI Medjunarodna d konferencija Beogradske berze Upgrade in Belgrade 2012 Aleksandar Bućić 21. oktobar 2012, Beograd STRUKTURA PREZENTACIJE Opšti

Више

Microsoft Word - GLASNIK2-2012

Microsoft Word - GLASNIK2-2012 12. март 2012. godine SLU@BENI GLASNIK OP[TINE ARIQE Strana 1 - Broj 2 www.arilje.org.rs Ариље, 12. март 2012. Година MMXII број 2 С А Д Р Ж А Ј РЕШЕЊЕ о расподели средстава за рад месних заједница планираних

Више

Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom Под отпадом се подразумева сваки материјал или предмет који настаје у току обављања производне, услужне или друге делатности, предмети искључени из употребе, као и отпадне материје које настају у потрошњи

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o upravljanju otpadom obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 064/11 od 29.12.2011), 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju

Више

Plan gospodarenja otpadom Općine Berek PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BEREK za razdoblje godine Svibanj, 2018.

Plan gospodarenja otpadom Općine Berek PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BEREK za razdoblje godine Svibanj, 2018. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BEREK za razdoblje 2017. - 2022. godine Svibanj, 2018. Sadržaj KLJUČNI POJMOVI... 1 1. UVOD... 4 2. ANALIZA TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU

Више

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1. Регистарски број: Број досијеа: /2010-IV/01 3

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1. Регистарски број: Број досијеа: /2010-IV/01 3 РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1. Регистарски број: 001 2. Број досијеа: 501-29/2010-IV/01 3. Врста дозволе за управљање отпадом Сакупљање 4. Назив

Више

Структура улагања линија за сепарацијуаликвотни део 7% постројење за компостирање-алик.део 3% проширење обухвата 27% регионална депонијааликвотни део

Структура улагања линија за сепарацијуаликвотни део 7% постројење за компостирање-алик.део 3% проширење обухвата 27% регионална депонијааликвотни део Структура улагања линија за сепарацијуаликвотни део 7% постројење за компостирање-алик.део 3% проширење обухвата 27% регионална депонијааликвотни део 40% зелена острва 4% рециклажна дворишта 3% санација

Више

Microsoft Word - Peti sastanak SLAP koordinatora - agenda

Microsoft Word - Peti sastanak SLAP koordinatora - agenda Пети састанак СЛАП координатора Хотел Војводина, Зрењанин 08 09. октобар 2013. Регистрација учесника Смештај и ручак у хотелу Уводна обраћања - 16.00 Представник Сталне конференције градова и општина;

Више

KOMUNALAC VRBOVEC d

KOMUNALAC VRBOVEC  d GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2018. GODINU Vrbovec, ožujak 2019. Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine br. 94/13; i 73/17) podnosimo

Више

Microsoft Word - Zakon o upravljanju otpadom

Microsoft Word - Zakon o upravljanju otpadom Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na sedmoj śednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 23. decembra 2011. godine,

Више

Microsoft PowerPoint - Deveti cas - Lokalni odrzivi razvoj

Microsoft PowerPoint - Deveti cas - Lokalni odrzivi razvoj Lokalni održivi razvoj Lokalna održivost Programi i politike lokalnog održivog razvoja u Srbiji Analize slučaja Grupni rad: Kad bih ja bio gradonačelnik Film: Lokalni održivi razvoj OSLO, Norveška ОДРЖИВИ

Више

Energetski akcioni plan Varvarin

Energetski akcioni plan Varvarin NACRT PLAN ENERGETSKOG RAZVOJA OPŠTINE VARVARIN OD 2015. DO 2025. GODINE Prioritet 1. Unapredjenje upravljanje energetskim sektorom Strateški cilj1: Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u javnom

Више

The European Union’s IPA Programme for Serbia Support to Waste Management Policy SR13/IPA/EN/04 16

The European Union’s IPA Programme for Serbia    Support to Waste Management Policy SR13/IPA/EN/04 16 ИПА програм ЕУ за Србију Подршка развоју стратешког оквира у области управљања отпадом SR13/IPA/EN/04 16 План рада на Заједничкој радионици за израду сета економских инструмената за имплементацију Плана

Више

IZVJEŠĆE GRADA OROSLAVJA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA GODINU Ožujak 2019.

IZVJEŠĆE GRADA OROSLAVJA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA GODINU Ožujak 2019. IZVJEŠĆE GRADA OROSLAVJA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2018. GODINU Ožujak 2019. SADRŽAJ 1. UVOD... 1 2. OSNOVNI PODACI O GRADU OROSLAVJU... 1 3. NAČELA I CILJEVI IZ PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE

Више

sc on ntb and tbt

sc on ntb and tbt BOSNIA AND HERZEGOVINA MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS Perspektive održivih energetskih rješenja za bosanskohercegovačke gradove ERMINA SALKIČEVIĆ DIZDAREVIĆ, ZAMJENICA MINISTRA VANJSKE

Више

1 KLASA:351-01/19-01/05 URBROJ:238/11-03/ Jakovlje, 20. ožujka OPĆINSKA NAČELNICA Na temelju članka 20. stavak 1., članka 36. stavak 9., č

1 KLASA:351-01/19-01/05 URBROJ:238/11-03/ Jakovlje, 20. ožujka OPĆINSKA NAČELNICA Na temelju članka 20. stavak 1., članka 36. stavak 9., č 1 KLASA:351-01/19-01/05 URBROJ:238/11-03/1-19-1 Jakovlje, 20. ožujka 2019. OPĆINSKA NAČELNICA Na temelju članka 20. stavak 1., članka 36. stavak 9., članka 39. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju

Више

Microsoft Word - 1 Tekst Pravilnik.doc

Microsoft Word - 1 Tekst Pravilnik.doc На основу члана 42. став 4. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду ( Службени гласник РС, број 36/09), Министар животне средине и просторног планирања доноси ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ ИЗВЕШТАЈА О УПРАВЉАЊУ АМБАЛАЖОМ

Више

Microsoft Word - Dopis_AZZS_

Microsoft Word - Dopis_AZZS_ EKOLOŠKI POKRET»OZON«Arhus centar Nikšić Serdara Jola Piletića 1 81 400 Nikšić Crna Gora T/f: +382 40 241 063 E: info@ozon.org.me Djelovodni broj: 93-12/01 Mjesto i datum: Nikšić, 06/08/2012 Broj stranica:

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list

Microsoft Word - Sluzbeni list СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 13/2018 ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 22. март 2018. године ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕЛИЛО НАДЗОРНИ ОДБОР Трг Бранка Радичевића 1 Број : 42/2018 Датум: 26. фебруар 2018. године

Више

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1. Регистарски број: Број досијеа: III /2018

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1. Регистарски број: Број досијеа: III /2018 РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1. Регистарски број: 021 2. Број досијеа: III-07-501-81/2018 3. Врста дозволе за управљање отпадом Дозвола за складиштење

Више

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici Dr. Agneš Slavić, docent Nemanja Berber, asistent Školska 2014/15 godina MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Prvi deo: ispitna pitanja 1. PREDMET IZUČAVANJA

Више

Plan gospodarenja otpadom Općina Tovarnik

Plan gospodarenja otpadom Općina Tovarnik Plan gospodarenja otpadom 2018.- 2024. - Općina Tovarnik EKO MENADŽMENT d.o.o. 2018-05-14 Naručitelj: OPĆINA TOVARNIK Projekt izradio: Eko Menadžment d.o.o., za zaštitu okoliša, Vinkovci Naziv projekta:

Више

Slajd 1

Slajd 1 ČISTA RIJEKA MILJACKA Mart 2016 ČISTA RIJEKA MILJACKA Inicijativa za realizaciju projekta potekla iz Općine Centar u martu 2008. godine (na Svjetski dan voda 22.03) Decembar 2008. potpisan protokol o zajedničkoj

Више

Plan_Gospodarenja_otpadom_Grada_Ivanic_Grada

Plan_Gospodarenja_otpadom_Grada_Ivanic_Grada PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA IVANIĆ-GRADA Srpanj 2014. NARUČITELJ: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE NASLOV: PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA IVANIĆ-GRADA VODITELJ PROJEKTA: HRVOJE

Више

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI IVANKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2024. GODINE Ivankovo, veljača 2018. godine Naručitelj: Općina Ivankovo Projekt izradio: Eko Menadžment d.o.o., za zaštitu okoliša,

Више

УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања

УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања 2 Земље које учествују у програму деле се на програмске и партнерске. Програмске земље

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

D12_5 MNE_Dio 04 - Procjena EE Investicija F1

D12_5 MNE_Dio 04 - Procjena EE Investicija F1 Ministarstvo ekonomije / Sektor za energetsku efikasnost Obuka o upravljanju energijom i energetskoj efikasnosti Procjena EE Investicija (pojednostavljena verzija) Pripremljeno pod okriljem projekta Tehnička

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

poseban program 2017

poseban program 2017 ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО СУБОТИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле

Више

Microsoft Word H.StevanovicCarapina

Microsoft Word H.StevanovicCarapina РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 351.777.6(497.11) ; 628.4.045(497.11) Научни рад Технички факултет у Бору Универзитет у Београду, В.Ј. 12, 19210 Бор, Србија Катедра за минералне и рециклажне технологије

Више

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE MOLVE Godina II Molve, 10. ožujka Broj 2 S A D R Ž A J AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA Broj stranice 1. Izvješ

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE MOLVE Godina II Molve, 10. ožujka Broj 2 S A D R Ž A J AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA Broj stranice 1. Izvješ SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE MOLVE Godina II Molve, 10. ožujka 2016. Broj 2 S A D R Ž A J AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA Broj stranice 1. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Molve

Више

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ БАЊА ЛУКА Трг Републике Српске 1 Број: /17 Дат

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ БАЊА ЛУКА Трг Републике Српске 1 Број: /17 Дат Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ БАЊА ЛУКА Трг Републике Српске 1 Број: 15.04-962-109/17 Датум: 05.12.2017. године Министарство за просторно уређење,

Више

(Microsoft Word Vije\346e - Izvje\232\346e gosp. otpadom 2018.doc)

(Microsoft Word Vije\346e - Izvje\232\346e gosp. otpadom 2018.doc) Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13 i 73/17), a u svezi s točkom 12. Plana gospodarenja otpadom općine Podcrkavlje za razdoblje od 2017. - 2022. godine

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, poslednju verziju

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

GRAD DUGA RESA UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Duge

GRAD DUGA RESA UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Duge GRAD DUGA RESA UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Duge Rese za 2018. godinu Ožujak 2019. godina 1 Sadržaj

Више

OPUO

OPUO PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRIMORSKI DOLAC ZA RAZDOBLJE OD 2017.- 2022. GODINE (Nacrt) Zeleni servis d.o.o. studeni, 2017. Naručitelj: Općina Primorski Dolac Dokument: Plan gospodarenja otpadom Općine

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA Član 1. PREDLOG U Zakonu o javnim medijskim servisima ( Službeni glasnik PC, br. 8314 i 10315), u članu 62. stav 1. reči: 31. decembra 2016. godine

Више

Microsoft Word - DODATAK 1_IZVOD mjera IZ PGO RH, objedinjeno realizirano po JLS_2018

Microsoft Word - DODATAK 1_IZVOD mjera IZ PGO RH,  objedinjeno realizirano po JLS_2018 DODATAK I. Izvod mjera/ aktivnosti predviđenih Planom gospodarenja otpadom RH - ukratko realizacija za 2018 godinu na području Koprivničko-križevačke županije Izvod iz PGO RH 2017-2022 (Narodne novine

Више

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систему 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015

Више

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/2017 (26.5.2017.), Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), Vlada

Више

Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе

Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ СА ИНЖЕЊЕРСКЕ ПРАКСЕ Студент: Ментор: Коментор: Дејан Тобџић ЗП 38/13 Саша Спаић Ивица Јевтимијевић Нови Сад, Бечеј, Мај 2016. 1 Садржај 1.

Више

Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o upravljanju otpadom (Službeni list CG, broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je 204. Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je P R A V I L N I K O NAČINU PAKOVANJA I ODSTRANJIVANJA OTPADA

Више

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI SOFIJA ADŽIĆ REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE ISPITNA PITANJA Školska 2012/2013 godina Verzija 2.0 Subotica, septembar 2012. REGIONALNA EKONOMIJA

Више

(Mjere za poticaj razvoja poduzetništva Grada Dubrovnika)

(Mjere za poticaj razvoja poduzetništva Grada Dubrovnika) Dubrovnik, 17. svibnja 2012. SADRŽAJ: DURA Razvojna Agencija Grada Dubrovnika Poduzetnički inkubator Tvornica ideja Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva Grada Dubrovnika Potpora

Више

Slide 1

Slide 1 Modernizacija univerziteta zemalja Zapadnog Balkana kroz jačanje struktura i usluga za transfer znanja, istraživanje i inovacije WBCInno UB TUHH TUG ZSI UNS UBL BINS UZ ICBL BITF BSC UKG BIC UP INT BIPG

Више

OPUO

OPUO PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE POSTIRA ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE (Nacrt) Zeleni servis d.o.o. prosinac 2017. Naručitelj: Općina Postira Dokument: Plan gospodarenja otpadom Općine Postira za

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ко обезбеђује опште услове за трајно и континуирано обављање комуналних делатности? ОПШТИНА, ОДНОСНО ГРАД! Ко обезбеђује организовано и трајно обављање и развој комуналних делатности? ОПШТИНА, ОДНОСНО

Више

Microsoft PowerPoint - MNE EBRD RES Montengro workshop~Task 6~v2a.ppt

Microsoft PowerPoint - MNE EBRD RES Montengro workshop~Task 6~v2a.ppt Program podrške direktnom finansiranju projekata održive energije za Zapadni Balkan: Jačanje institucionalnih kapaciteta Obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori Pristup mreži i naknade Duncan Wilson ECONOMIC

Више

Slide 1

Slide 1 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA NEKRETNINE INSPIRE PRVA NACIONALNA RADIONICA Božidar Pavidevid Odsijek za razvoj IS Bečići, Budva 06. decembar, 2012 INSPIRE i NIGP Proizvođači prostornih podataka Državne

Више

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OREHOVICA

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OREHOVICA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OREHOVICA 2017.-2022. Naručitelj programa: Općina Orehovica Čakovečka 9, 40322 Orehovica Izvršitelj: Jaić Consultingd.o.o Prespa 42 43000 Bjelovar Naziv programa: Plan

Више

PGO

PGO PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CISTA PROVO ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE (Nacrt) Zeleni servis d.o.o. svibanj, 2018. Naručitelj: Općina Cista Provo Dokument: Plan gospodarenja otpadom Općine Cista

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

PGO

PGO PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ZMIJAVCI ZA RAZDOBLJE OD 2018. - 2023. GODINE (Nacrt) Zeleni servis d.o.o. svibanj, 2018. Naručitelj: Općina Zmijavci Dokument: Plan gospodarenja otpadom Općine Zmijavci

Више

Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma Aleksandar Ostojić Regionalna privredna komora Leskovac Ruralni turizam u Srbiji Republika Srbija ima komparativne prednosti za razvoj ruralnog

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Државна ревизорска институција ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈА СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ Београд, 2012. године РАЗВОЈ РЕВИЗИЈЕ СВРСИСХОДНОСТИ 2013. успостављена ревизија сврсисходности

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("С

На основу члана 56. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (С На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

23. lipnja SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 8/17 II DIO str. 1 Br. 8/17 II DIO SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA SLUŽBENE NOVI

23. lipnja SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 8/17 II DIO str. 1 Br. 8/17 II DIO SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA SLUŽBENE NOVI 23. lipnja 2017. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 8/17 II DIO str. 1 Br. 8/17 II DIO SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA 23.06.2017 + SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Godina V Pisarovina, 23. lipnja

Више

Slide 1

Slide 1 1 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА Управљање пројектима и локално - економски развој Искуство у области обављања послова ЛЕР-а Београд, октобар 2018. Улога и надлежност ЛС у области 2 ЛЕР-а Надлежности: Закон

Више

P R I J E D L O G ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U GODINI PREDLAGATELJ

P R I J E D L O G ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U GODINI PREDLAGATELJ P R I J E D L O G ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U 2018. GODINI PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

Више

-Alda Šlender

-Alda  Šlender U svakom kućanstvu se skupi mnogo kućnog smeća. Moramo se pobrinuti da je tog smeća što manje. Na žalost neki odrasli i djeca često smeće bacaju u okoliš. Tako onečišćuju prirodu. Staklo - 1000 godina

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD Skrad, 30. svibnja Broj 04/2018 Godina: 2018 IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: Skrad, Josipa B

ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD Skrad, 30. svibnja Broj 04/2018 Godina: 2018 IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: Skrad, Josipa B ISSN 1849-3815 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD Skrad, 3. svibnja 218. Broj 4/218 Godina: 218 IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: 51311 Skrad, Josipa Blaževića Blaža 8, Tel./Fax.: 51/81-68 WEB: www.skrad.hr

Више

Microsoft PowerPoint - MoF_Visegrad [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - MoF_Visegrad [Compatibility Mode] Програми р суседске (2004-2006) и прекограничне сарадње (2007-2009) 2009) у Србији Програми суседске и прекограничне сарадње у Србији Подршка ЕУ за сарадњу пограничних региона земаља чланица и земаља изван

Више

PGO

PGO PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BISKUPIJA ZA RAZDOBLJE OD 2018.-2022. GODINE Zeleni servis d.o.o. travanj, 2018. Naručitelj: Općina Biskupija Dokument: Plan gospodarenja otpadom Općine Biskupija za razdoblje

Више

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE GODINE

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE GODINE PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE Naručitelj: Grad Ivanec adresa: Trg hrvatskih Ivanovaca 9B, 42240 Ivanec OIB: 84121580205 telefon: 042 404 870 fax: 042 781 103 e-mail:

Више

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар 2011. године САДРЖАЈ Увод 1. Основне информације о Пројекту водовод и канализација

Више

Prilog 3 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za oplemenjivače zemljišta

Prilog 3 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za oplemenjivače zemljišta Прилог 3 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ОПЛЕМЕЊИВАЧЕ ЗЕМЉИШТА Критеријуми за доделу Еко знака за оплемењиваче земљишта имају за циљ: 1) употребу обновљивих материјала и/или рециклажу органских материја

Више

PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom opcine Sveta Marija

PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom opcine Sveta Marija PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SVETA MARIJA RAZDOBLJE 2016.-2021. GODINE Naručitelj: Općina Sveta Marija Trg Bana Jelačića 1 40326 Sveta Marija Izradio: GKP PRE-KOM d.o.o. K. Zvonimira 9 40323 Prelog

Више

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BABINA GREDA ZA RAZDOBLJE 2017. DO 2023. GODINE Babina Greda, kolovoz 2017. godine Naručitelj: Općina Babina Greda Projekt izradio: EKO Menadžment d.o.o., za zaštitu

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

Slide 1

Slide 1 REFERENCE RAZVOJ INSTITUCIJA I DRUŠTVENO-EKONOMSKOG OKRUŽENJA Ekonomski institit, kao deo konzorcijuma 11 zemalja, učestvuje u projektu pod nazivom ENABLE.EU: Enabling the Energy Union through understanding

Више

Slide 1

Slide 1 PANEL 6: ORGANSKA I INTEGRALNO KONTROLISANA POLJOPRIVREDA: NEISKORIŠĆENI POTENCIJALI SRBIJE Tema izlaganja: Organska poljoprivreda potencijal Srbije? Nenad Novaković, direktor OCS-a 10/22/2013 1 Poljoprivreda

Више

Plan gospodarenja otpadom Općine Grožnjan Comune di Grisignana za razdoblje Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom

Plan gospodarenja otpadom Općine Grožnjan Comune di Grisignana za razdoblje Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN 03/17), Općinsko vijeće Općine Grožnjan -

Више

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.март године страна 27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ Година XXVIII Бр март 2

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.март године страна 27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ   Година XXVIII Бр март 2 Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.март 2019. године страна 27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ www.aleksinac.org Година XXVIII Бр. 4 14. март 2019. године Бесплатан примерак На основу члана 29.

Више

PGO

PGO PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BISKUPIJA ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE (Nacrt) Zeleni servis d.o.o. travanj, 2018. Naručitelj: Općina Biskupija Dokument: Plan gospodarenja otpadom Općine Biskupija

Више

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ANTUNOVAC

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ANTUNOVAC NACRT PLANA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KONČANICA 2017.-2022. Naručitelj programa: Općina Končanica Izvršitelj: Općina Končanica Jedinstveni upravni odjel Naziv programa: Plan gospodarenja otpadom

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

Stranica 443 Glasnik Grada Svete Nedelje Broj 9/2015. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE OD DO GODINE GRAD SVETA NEDELJA Prosinac, 201

Stranica 443 Glasnik Grada Svete Nedelje Broj 9/2015. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE OD DO GODINE GRAD SVETA NEDELJA Prosinac, 201 Stranica 443 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2021. GODINE GRAD SVETA NEDELJA Prosinac, 2014. Stranica 444 Naručitelj: GRAD SVETA NEDELJA Trg Ante Starčevića 5, 10 431 Sveta Nedelja PREDMET:

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 9 01.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник Р

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 9 01.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник Р СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 9 01.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012,

Више

Narodne novine, broj 94/13. i 73/17. ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM I. OPĆE ODREDBE Područje primjene Zakona Članak 1. (1) Ovim se Zakonom utvr

Narodne novine, broj 94/13. i 73/17. ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM I. OPĆE ODREDBE Područje primjene Zakona Članak 1. (1) Ovim se Zakonom utvr Narodne novine, broj 94/13. i 73/17. ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM I. OPĆE ODREDBE Područje primjene Zakona Članak 1. (1) Ovim se Zakonom utvrđuju mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja

Више

PRIJEDLOG PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DONJI KRALJEVEC RAZDOBLJE GODINE Naručitelj: Općina Donji Kraljevec Kolodvorska 52d Donji

PRIJEDLOG PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DONJI KRALJEVEC RAZDOBLJE GODINE Naručitelj: Općina Donji Kraljevec Kolodvorska 52d Donji PRIJEDLOG PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DONJI KRALJEVEC RAZDOBLJE 2016.-2021. GODINE Naručitelj: Općina Donji Kraljevec Kolodvorska 52d 40320 Donji Kraljevec Izradio: GKP PRE-KOM d.o.o. K. Zvonimira

Више

Provjera i kontrola socijalnih uticaja kod grantova za ruralni razvoj Martin

Provjera i kontrola socijalnih uticaja kod grantova za ruralni razvoj  Martin Provjera i kontrola socijalnih uticaja kod grantova za ruralni razvoj Martin Lenihan, Specijalista za socijalna pitanja ECSSD Glavni elementi politike, implikacije za MIDAS Preseljenje / dislociranje izvora

Више