Broj 8 - Strana 936 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a primjewiva}e se od {k

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Broj 8 - Strana 936 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a primjewiva}e se od {k"

Транскрипт

1 Broj 8 - Strana 936 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a primjewiva}e se od {kolske 2012/2013. godine. III IV Stupawem na snagu ove odluke, prestaju da va`e profili i stru~na sprema nastavnika propisani Nastavnim planom i programom sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I /94, Sarajevo, 15. jula godine, te Kwige 2/I i 2/ II broj: UP-I /95 Sarajevo, 7. jula godine i Nastavnim planom i programom sredwe stru~ne {kole broj: UP-I /94, Sarajevo, 15. jula godine, te Kwiga 2. broj: UP-I /95 Sarajevo, 7. jula godine. Ova odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona". V BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Broj: 10/ /2012 Tuzla, M I N I S T A R Prof. dr. Na a Avdiba{i} Vukadinovi}, s.r. 548 Na osnovu ~lana 8. i ~lana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05) i ~lana 41. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11), Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi O D L U K U o izmjeni Nastavnih planova i programa u dijelu koji se odnosi na profil i stru~nu spremu nastavnika i saradnika za realizovawe programskih sadr`aja u Medicinskoj {koli Medicinska {kola obuhvata sqede}a stru~na zvawa: Red. broj Stru~no zvawe Stepen 1. Medicinska sestra-tehni~ar IV 2. Pedijatrijska sestra-tehni~ar IV 3. Psihogerijatrijska sestra-tehni~ar IV 4. Aku{ersko-ginekolo{ka sestra-tehni~ar IV 5. Farmaceutski tehni~ar IV 6. Fizioterapeutski tehni~ar IV 7. Opti~arski tehni~ar IV 8. Medicinski tehni~ar IV 9. Laboratorijski tehni~ar IV 10. Sanitarno-ekolo{ki tehni~ar IV Profil i stru~na sprema nastavnika: A) OP[TEOBRAZOVNI PREDMETI: Red. PREDMET broj 1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i kwi`evnost I II PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/ hrvatski/srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i kwi`evnost, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor bosanskog/ hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim stru~nim zvawem gdje je bosanski/hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/ju`noslavenski jezik ili kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/hrvatski/ srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i kwi`evnost, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim stru~nim zvawem gdje je bosanski/hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/ ju`noslavenski jezik ili kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.

2 ^etvrtak, 12. juli god. NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 - Strana Strani jezik 3. Latinski jezik 4. Matematika 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor stranog jezika ili drugim stru~nim zvawem gdje je strani jezik, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor stranog jezika ili drugim stru~nim zvawem gdje je strani jezik glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent. 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti latinskog jezika i kwi`evnosti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora latinskog jezika i kwi`evnosti na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima gdje je latinski jezik ravnopravan predmet; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz latinskog jezika, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti latinskog jezika na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima gdje je latinski jezik ravnopravan predmet ili ekvivalent. 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor matematike ili drugim stru~nim zvawem gdje je matematika, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor matematike ili ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi predmeta. 5. Tjelesni i zdravstveni odgoj 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj i sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim stru~nim zvawem gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj i sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim stru~nim zvawem gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent. 6. Informatika 7. Istorija/Povijest 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor informatike ili drugim stru~nim zvawem gdje je informatika, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor informatike ili drugim stru~nim zvawem gdje je informatika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent; 3. Diplomirani in`ewer elektrotehnike ili bachelor elektrotehnike (240 ECTS) informati~kog ili srodnog smjera. 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/povijest, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor istorije/povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/povijest, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor istorije/povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.

3 Broj 8 - Strana 938 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god Fizika Hemija/Kemija 10. Biologija Religijska kultura/ Istorija religija Islamska vjeronauka 13. Katoli~ki vjeronauk 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor fizike ili drugim stru~nim zvawem gdje je fizika, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor fizike ili drugim stru~nim zvawem gdje je fizika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent. 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemiju/kemiju, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor hemije/kemije ili drugim stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemija/kemija, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem Bachelor hemije/kemije ili drugim stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent. 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za biologiju, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor biologije ili drugim stru~nim zvawem gdje je biologija, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za biologiju, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor biologije ili drugim stru~nim zvawem gdje je biologija glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent. 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija i teologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija i teologija) na jednopredmetnim ili dvopredmetnim studijskim odsjecima; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija i teologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija i teologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent. 1. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek pedagogija/teologija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme); 2. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek pedagogija/ teoligija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim zvawem bachelora; 3. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora, uz prethodno zavr{enu medresu; 4. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim zvawem bachelora, uz prethodno zavr{enu medresu. Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz islamske vjeronauke moraju pribaviti certifikat od strane nadle`ne vjerske zajednice. 1. Fakultet teolo{kih nauka/katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni fakulteti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog/diplomirani katehet i katehistica/profesor vjeronauka-diplomirani teolog/profesor vjeronauka-diplomirani katehet i katehistica; 2. Fakultet teolo{kih nauka/katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog/diplomirani katehet i katehetica/profesor vjeronaukadiplomirani teolog/profesor vjeronauka-diplomirani katehet i katehistica; Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz katoli~kog vjeronauka moraju pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.

4 ^etvrtak, 12. juli god. NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 - Strana Pravoslavna vjeronauka 1. Fakultet teolo{kih nauka/pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni fakulteti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog ili profesor vjeronauka; 2. Fakultet teolo{kih nauka/pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog ili profesor vjeronauka. 15. Demokratija i qudska prava 16. Sociologija Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz pravoslavne vjeronauke moraju pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice. 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija, pravo, politologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija, pravo, politologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija, pravo, politologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent. Izuzetno: predmet demokratija i qudska prava mogu predavati profesori dru{tvenih nauka koji su na dan dono{ewa ovog akta zate~eni na tim poslovima na neodre eno radno vrijeme. 1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka, sociologije, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima gdje je sociologija ravnopravan predmet; 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima gdje je sociologija ravnopravan predmet ili ekvivalent. NAPOMENA: 1. Svi studijski odsijeci jednopredmetne i dvopredmetne grupe potpuno su ravnopravni, izuzev u slu~ajevima ukoliko visokoobrazovna ustanova koja izdaje diplomu o ste~enom stru~nom zvawu i stru~noj spremi, u opisu izdate diplome, ne naglasi, koji je prvi a koji drugi predmet odnosno koji je predmet pod A i koji je predmet pod B, ili na druga~iji, zakonom propisan na~in naglasi takvu razliku. 2. Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre eno radno vrijeme, a po ranije utvr enim stru~nim profilima su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I /94, Sarajevo, 15. jula godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I /95 Sarajevo, 7. jula godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima. B) STRU^NI PREDMETI I ZDRAVSTVENA WEGA/PRAKTI^NA NASTAVA Red. broj PREDMET 1. I PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA Medicinska sestra-tehni~ar radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu Bachelor (180) ECTS; 4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog

5 Broj 8 - Strana 940 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god. 2. II internih bolesnika hirur{kih bolesnika Laboratorijska dijagnostika neurolo{kih bolesnika Urgentna stawa i hitni medicinski postupci 3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu Bachelor (180) ECTS; 1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u 2. dipl.medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim 1. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS bodova; 2. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu Bachelor (180) ECTS bodova; 3. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog 4. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi i drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (180 i 240) ECTS; 5. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 zdravstvenoj struci (240) ECTS. 1. dipl.medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u stru~nim ispitom i 3. god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus 1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u

6 ^etvrtak, 12. juli god. NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 - Strana oboqelih od zaraznih bolesti zdravog i bolesnog djeteta i za{tita `ene Porodi~na medicina Polivalentna patrona`na slu`ba Stru~ni predmeti Anatomija i fiziologija 13. ~ovjeka (I i II razred) Higijena i zdravstvena 14. za{tita Socijalna medicina 15. Medicinska mikrobiologija 16. s epidemiologijom Patologija i 17. patofiziologija 1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u 3. dipl medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine 1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u 3. dipl medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine 1. dipl medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u 3. dipl medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine 1. doktor medicine 1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije; 1. doktor medicine, specijalista socijalne medicine; 1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije; 2. doktor medicine, specijalista epidemiologije; 1. doktor medicine, specijalista patolog;

7 Broj 8 - Strana 942 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god Klini~ka medicina I: Interne bolesti Hirurgija Bolesti nervnog sistema Bolesti ~ula Klini~ka medicina II: Pedijatrija Ginekologija i aku{erstvo Zarazne bolesti Psihijatrija 20. Farmakologija Medicinska psihologija i pedagogija Zdrava ishrana i dijetetika Urgentna medicina Predmet Klini~ka medicina I i Klini~ka medicina II mo`e predavati: 1. tim doktora medicine, specijalista interne medicine, infektologije i hirurgije, pedijatrije, neurologije, psihijatrije, ginekologije, dermatologije, oftamologije i otorinolaringologije; 1. doktor medicine, specijalista klini~ki farmakolog; 2. magistar farmacije; 3. doktor medicine, specijalista interne medicine; 4. doktor medicine. 1. profesor pedagogije i psihologije; 2. profesor pedagogije; 3. diplomirani klini~ki psiholog. 1. doktor medicine, specijalista higijene; 2. doktor medicine; 3. dipl. medicinska sestra/tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci prvi i drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 i 240 ECTS. 1. specijalista urgentne medicine; 2. specijalista hirur{ke specijalnosti; Pedijatrijska sestra-tehni~ar Laboratorijska dijagnostika 1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u 2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS 1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu Bachelor (180) ECTS; iskustva u mati~noj struci. 1. dipl.medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS bodova; 2. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu Bachelor (180) ECTS bodova; 3. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci; 4. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi i drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (180 i 240) ECTS 5. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 zdravstvenoj struci (240) ECTS.

8 ^etvrtak, 12. juli god. NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 - Strana Pedijatrija interne bolesti zarazne bolesti Dje~ija hirurgija porodi~na medicina Stru~ni predmeti 32. Anatomija i fiziologija ~ovjeka (I i II razred) 1. doktor medicine. 33. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom 34. Higijena i zdravstvena za{tita 35. Socijalna medicina Patologija i 36. patofiziologija 3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine 1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u 2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus 1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u 2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus 1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije; 2. doktor medicine, specijalista epidemiologije, 1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije; 1. doktor medicine, specijalista socijalne medicine; 1. doktor medicine, specijalista patolog;

9 Broj 8 - Strana 944 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god. 37. Pedijatrija Interne bolesti Dje~ija hirurgija Ginekologija i aku{erstvo Zarazne bolesti Farmakologija Medicinska psihologija i pedagogija 1. doktor medicine, specijalista pedijatar; 1. doktor medicine, specijalista internih bolesti; 1. doktor medicine, specijalista dje~ije hirurgije; 2. doktor medicine, specijalista hirurgije. 3. doktor medicine, pedijatar; 4. doktor medicine. 1. doktor medicine, specijalista ginekolog; 1. doktor medicine, specijalista infektolog; 2. doktor medicine, specijalista epidemiolog; 1. doktor medicine, specijalista klini~ki farmakolog; 2. magistar farmacije; 1. profesor pedagogije i psihologije; 2. profesor pedagogije; 3. diplomirani klini~ki psiholog. Psihogerijatrijska sestra-tehni~ar Laboratorijska dijagnostika zdravstvenoj struci (240) ECTS: 2. dipl. medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim 1. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS bodova; 2. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine zdravstvu Bachelor (180) ECTS bodova; 3. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci; 4. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi i drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (180 i 240) ECTS; 5. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 zdravstvenoj struci (240) ECTS.

10 ^etvrtak, 12. juli god. NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 - Strana Gerijatrija 48. Neurologija Wega i rehabilitacija psihogerijatrijskih bolesnika prakti~ni dio Klini~ka psihologija 51. Psihijatrija 52. Interne bolesti 3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine 3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu Bachelor (180) ECTS; 1. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS; 2. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS Bachelor / Baccalaureat; 3. vi{i fizioterapeutski tehn~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god radnog 2. dipl. medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim 2. dipl.medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim 3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine

11 Broj 8 - Strana 946 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god Urgentna medicina Porodi~na medicina Stru~ni predmeti 55. Anatomija i fiziologija ~ovjeka (I i II razred) 1. doktor medicine. 56. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom 57. Higijena i zdravstvena za{tita 58. Socijalna medicina 59. Wega i rehabilitacija psihogerijatrijskih bolesnika teorija 60. Neurologija Gerijatrija Farmakologija Medicinska psihologija i pedagogija Zdrava ishrana i dijetetika 65. Psihijatrija 2. dipl. medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim 1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije; 2. doktor medicine, specijalista epidemiologije; 1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije; 1. doktor medicine, specijalista socijalne medicine; 1. dipl.medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 1. doktor medicine, specijalista neuropsihijatrije; 2. doktor medicine, specijalista neurologije; 1. doktor medicine, specijalista internih bolesti; 2. doktor medicine, specijalista neuropsihijatrije; 3. doktor medicine, specijalista op{te (porodi~ne) medicine; 4. doktor medicine. 1. doktor medicine, specijalista klini~ki farmakolog; 2. magistar farmacije; 1. profesor pedagogije i psihologije; 2. profesor pedagogije; 3. diplomirani klini~ki psiholog; 1. doktor medicine, specijalista higijene; 2. doktor medicine; 3. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS. 1. doktor medicine, specijalista neuropsihijatrije; 2. doktor medicine, specijalista psihijatrije;

12 ^etvrtak, 12. juli god. NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 - Strana Interne bolesti Urgentna medicina 1. doktor medicine, specijalista internih bolesti; 1. doktor medicine, specijalista urgentne medicine; 2. doktor medicine, specijalista hirur{ke specijalnosti; Aku{ersko-ginekolo{ka sestra-tehni~ar Laboratorijska dijagnostika Ginekologija Aku{erstvo 2. dipl. medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim 1. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS bodova; 2. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine zdravstvu Bachelor (180) ECTS bodova; 3. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci; 4. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi i drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (180 i 240) ECTS; 5. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 zdravstvenoj struci (240) ECTS. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu Bachelor (180) ECTS;

13 Broj 8 - Strana 948 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god. 73. Urgentna stawa i hitni medicinski postupci 2. dipl. medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim 74. Pedijatrija 4. vi{a medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog Interne bolesti Polivalentna patrona`na slu`ba Porodi~na medicina visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS Stru~ni predmeti Anatomija i fiziologija ~ovjeka (I i II razred) Higijena i zdravstvena za{tita Patologija s patofiziologijom Medicinska mikrobiologija s infektologijom 1. doktor medicine. 1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije; 1. doktor medicine, specijalista patolog; 1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije; 2. doktor medicine, specijalista epidemiologije; 3. doktor medicine, specijalista zaraznih bolesti infektolog; 4. doktor medicine.

14 ^etvrtak, 12. juli god. NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 - Strana Klini~ka medicina: Interne bolesti Hirur{ke bolesti Neuropsihijatrija Medicinska psihologija i pedagogija Farmakologija Urgentna medicina Ginekologija Aku{erstvo Pedijatrija s neonatologijom i osnovama genetike 1. doktor medicine, specijalista interne medicine. 1. doktor medicine; 2. doktor medicine, specijalista hirurg. 1. doktor medicine; 2. doktor medicine, specijalista neurologije i psihijatrije. 1. profesor pedagogije i psihologije; 2. profesor pedagogije; 3. diplomirani klini~ki psiholog. 1. doktor medicine, specijalista klini~ki farmakolog; 2. magistar farmacije; 1. doktor medicine, specijalista urgentne medicine; 2. doktor medicine, specijalista hirur{ke specijalnosti; 1. doktor medicine, specijalista ginekolog; 1. doktor medicine, specijalista ginekolog; 1. doktor medicine, specijalista pedijatar; Farmaceutski tehni~ar Prakti~na nastava Osnovi zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Analiti~ka hemija Medicinska mikrobiologija Farmaceutska hemija s farmakologijom Botanika s farmakognozijom 1. profesor hemije (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS); 2. profesor biologije i hemije (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS); 3. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS; 4. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS Bachelor/Baccalaureat. 1. profesor hemije; 2. profesor biologije i hemije. 1. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS; 2. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS Bachelor/Baccalaureat; 3. vi{i laboratorijski tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u struci; 4. doktor medicine. 1. magistar farmacije. 1. magistar farmacije.

15 Broj 8 - Strana 950 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god. 97. Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom 98. Bromatologija 99. Industrijska proizvodwa lijekova Stru~ni predmeti 100. Anatomija i fiziologija ~ovjeka (I i II razred) 101. Higijena i zdravstvena za{tita Uvod u laboratorijski rad Analiti~ka hemija Medicinska mikrobiologija 105. Biohemija Farmaceutska hemija s farmakologijom (III i IV razred) Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom (III i IV razred) Prirodna qekovita sredstva Medicinska psihologija i pedagogija 110. Bromatologija magistar farmacije. 1. magistar farmacije; 2. dipl. ing. prehrambene tehnologije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. 1. magistar farmacije. doktor medicine. 1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije; 1. profesor hemije; 2. profesor biologije i hemije. 1. profesor hemije; 2. profesor biologije i hemije. 1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije; 1. specijalista klini~ke biohemije; 2. profesor hemije (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS); 3. magistar farmacije; 4. doktor medicine; 5. profesor biologije i hemije (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS). 1. magistar farmacije. 1. magistar farmacije. 1. magistar farmacije. Industrijska proizvodwa 1. magistar farmacije. lijekova Botanika s farmakognozijom 1. magistar farmacije. 1. profesor pedagogije i psihologije; 2. profesor pedagogije; 3. diplomirani klini~ki psiholog. 1. magistar farmacije; 2. dipl. ing. prehrambene tehnologije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. Fizioterapeutski tehni~ar 113. Osnovni zdravstvene wege visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS.;

16 ^etvrtak, 12. juli god. NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 - Strana Uvod u rehabilitaciju Osnovi kineziologije (II i III razred) Fizikalna terapija (II, III i IV razred) Masa`a (II, III i IV razred) Kineziterapija 1. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 2. dipl.fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat; 3. Vi{i fizioterapeutski tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog 1. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 2. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat; 3. Vi{i fizioterapeutski tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog 1. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 2. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat; 3. Vi{i fizioterapeutski tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog 1. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 2. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat; 3. Vi{i fizioterapeutski tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog 1. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 2. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat; 3. Vi{i fizioterapeutski tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog Stru~ni predmeti 119. Anatomija i fiziologija ~ovjeka (I i II razred) 120. Uvod u rehabilitaciju 121. Osnovi kineziologije (II i III razred) 122. Masa`a (II, III i IV razred) 123. Fizikalna terapija (II, III i IV razred) 124. Klini~ka medicina (II i III razred) Elektronika Socijalna medicina Kineziterapija Medicinska psihologija i pedagogija 1. doktor medicine. 1. doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. 1. doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. 1. doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. 1. doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. 1. doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije; 1. profesor fizike; 2. dipl. ing. fizike; 3. dipl. ing. elektronike. 1. doktor medicine, specijalista socijalne medicine; 1. doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. 1. profesor pedagogije i psihologije; 2. profesor pedagogije; 3. diplomirani klini~ki psiholog.

17 Broj 8 - Strana 952 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god Dermatologija 130. Urgentna medicina Prakti~na nastava Osnovi zdravstvene wege Radioni~ke vje`be (I, II, III i IV razred) Osnovi zdravstvene wege Optika i opti~ki instrumenti O~na optika Vje`be iz klini~kih predmeta: pedijatrijagerijatrija-o~na optika Stru~ni predmeti Anatomija i fiziologija 137. (I i II razred) 138. Osnovi higijene i zdravstvena wega 1. doktor medicine, specijalista dermatolog; 1. doktor medicine, specijalista urgentne medicine; 2. doktor medicine, specijalista hirur{ke specijalnosti; Opti~arski tehni~ar zdravstvenoj struci (240) ECTS. 1. opti~arski tehni~ar IV stepen; 2. majstor optike i optometrije V stepen. 1. opti~arski tehni~ar IV stepen 2. majstor optike i optometrije V stepen 3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine 1. doktor medicine. 1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije; 2. doktor medicine; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, 180 ili 240 ECTS;

18 ^etvrtak, 12. juli god. NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 - Strana Farmakologija 140. Ekonomika i organizacija poslovawa 141. Optika Patologija oka Optika i opti~ki instrumenti O~na optika 145. Pedijatrija 146. Medicinska psihologija i pedagogija 147. Gerijatrija Opti~ka mjerewa Opti~ki materijali Prakti~na nastava I razred (modul I, II, III i IV) Prakti~na nastava II razred (modul I, II, III, IV, V i VI) Prakti~na nastava III razred (modul I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII) 1. doktor medicine, specijalista klini~ki farmakolog; 2. magistar farmacije; 1. dipl. ekonomista; 1. profesor fizike; 2. prirodno-matemati~ki, filozofski ili pedago{ki fakultet, gdje je fizika glavni ili ravnopravan predmet u dvopredmetnoj grupi. 1. doktor medicine, specijalista oftamolog; 1. profesor fizike; 2. prirodno-matemati~ki, filozofski ili pedago{ki fakultet, gdje je fizika glavni ili ravnopravan predmet u dvopredmetnoj grupi. 1. doktor medicine, specijalista oftamolog; 1. doktor medicine, specijalista pedijatar; 1. profesor pedagogije i psihologije; 2. profesor pedagogije; 3. diplomirani klini~ki psiholog. 1. doktor medicine, specijalista internih bolesti; 2. doktor medicine, specijalista neuropsihijatrije; 3. doktor medicine, specijalista op{te medicine; 4. doktor medicine. 1. profesor fizike; 2. prirodno-matemati~ki, filozofski ili pedago{ki fakultet, gdje je fizika glavni ili ravnopravan predmet u dvopredmetnoj grupi. 1. profesor hemije; 2. profesor biologije i hemije. Medicinski tehni~ar 2. dipl. medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim zdravstvenoj struci (240) ECTS.

19 Broj 8 - Strana 954 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god Prakti~na nastava IV razred (modul I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII) 3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine Stru~ni predmeti Anatomija i fiziologija ~ovjeka I razred (modul I i II) Higijena i zdravstvena za{tita I razred (modul I i II) Mikrobiologija II razred (modul I i II) Biohemija III razred (modul I i II) Interne bolesti III razred (modul I i II) Hirurgija III razred (modul I i II) Zarazne bolesti III razred (modul I i II) Neuropsihijatrija III razred (modul I i II) Farmakologija III razred (modul I i II) Patologija III razred (modul I i II razred) Medicinska psihologija i pedagogija IV razred (modul I i II) Pedijatrija IV razred (modul I i II) Ginekologija i aku{erstvo IV razred (modul I i II) Urgentna medicina IV razred (modul I i II) Porodi~na medicina IV razred (modul I i II) Osnove preduzetni{tva IV razred (modul I i II) 1. doktor medicine. 1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije; 1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije; 1. spec.klini~ke biohemije; 2. biohemi~ar; 3. magistar farmacije; 4. doktor medicine; 5. profesor hemije; 6. profesor biologije i hemije. NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studi ili 240 ECTS 1. doktor medicine, specijalista interne medicine; 1. doktor medicine, specijalista hirurgije; 1. doktor medicine, specijalista infektolog; 2. doktor medicine, specijalista epidemiolog; 1. doktor medicine, specijalista neurologije i psihijatrije; 1. doktor medicine, specijalista klini~ki farmakolog; 2. magistar farmacije; 1. doktor medicine, specijalista patolog; 1. profesor pedagogije i psihologije; 2. profesor pedagogije; 3. diplomirani klini~ki psiholog. 1. doktor medicine, specijalista pedijatar; 1. doktor medicine, specijalista ginekolog; 1. specijalista urgentne medicine; 2. specijalista hirur{ke specijalnosti; 1. doktor medicine, specijalista porodi~ne medicine; 1. dipl. ekonomist. Laboratorijski tehni~ar Stru~ni predmeti 170. Anatomija i fiziologija 171. Higijena i zdravstvena za{tita 172. Osnove zdravstvene struke 1. doktor medicine. 1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije; 1. doktor medicine.

20 ^etvrtak, 12. juli god. NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 - Strana Analiti~ka hemija (I i II razred) Fizikalna hemija Instrumentalne metode 176. Biohemija Medicinska biohemija (III i IV razred) Mikrobiologija i parazitologija Laboratorijska hematologija (III i IV razred) Imunohematologija i transfuziologija Citolo{ke i histolo{ke 181. tehnike Prakti~na nastava Laboratorijska propedeutika (I i II razred) Medicinska biohemija Mikrobiologija i parazitologija Laboratorijska hematologija 1. profesor hemije; 2. profesor biologije i hemije. 1. profesor hemije; 2. profesor biologije i hemije. 1. profesor hemije; 2. profesor biologije i hemije. 1. profesor hemije; 2. profesor biologije i hemije; 3. Specijalista biohemi~ar. 1. doktor medicine; 2. specijalista klini~ke biohemije; 3. specijalista biohemi~ar. 1. doktor medicine, specijalista mikrobiolog; 1. doktor medicine, specijalista hematolog; 1. doktor medicine, specijalista transfuziolog. 1. doktor medicine, specijalista patolog; 1. prof. hemije; 2. prof. biologije i hemije; 3. dipl.ing. medicinske biohemije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog 1. dipl. ing. medicinske biohemije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 2. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 3. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa 180 ECTS Bachelor/Baccalaureat; 4. vi{i laboratorijski tehni~ar s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci; 5. doktor medicine 1. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 2. dipl. tehni~ar medicinsko - laboratorijske dijagnostike s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat; 3. vi{i laboratorijski tehni~ar s polo`enim sru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u struci; 4. doktor medicine spec. mikrobiolog; 5. doktor medicine. 1. dipl. ing. medicinske biohemije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obr. u zdravstvu 240 ECTS; 2. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obr. zdravstvu 240 ECTS; 3. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa 180 ECTS Bachelor/Baccalaureat; 4. vi{i laboratorijski tehni~ar s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci; 5. doktor medicine spec. hematolog; 6. doktor medicine.

21 Broj 8 - Strana 956 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli god Imunohematologija i transfuziologija (IV razred) Citolo{ke i histolo{ke tehnike 1. dipl. ing. medicinske biohemije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obr. u zdravstvu 240 ECTS; 2. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obr. zdravstvu 240 ECTS; 3. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa 180 ECTS Bachelor/Baccalaureat; 4. vi{i laboratorijski tehni~ar s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci; 5. doktor medicine specijalista imunologije, hematologije ili transfuziologije; 6. doktor medicine. 1. dipl. ing.medicinske biohemije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obr. u zdravstvu 240 ECTS; 2. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obr. zdravstvu 240 ECTS; 3. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa 180 ECTS Bachelor/Baccalaureat; 4. vi{i laboratorijski tehni~ar s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci; 5. doktor medicine. Sanitarno-ekolo{ki tehni~ar Stru~ni predmeti Anatomija i fiziologija ~ovjeka (I i II razred) Uvod u laboratorijski rad Osnovi zdravstvene struke Higijena i zdravstvena za{tita Mikirobiologija Parazitologija Bromatologija Medicinska psihologija i pedagogija Epidemiologija Zdravstvena statistika Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 1. doktor medicine. 1. profesor hemije; 2. profesor biologije i hemije. 1. doktor medicine; 2. dipl.medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 3. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim stru~nim ispitom, prvi ili drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ili 240 ECTS; 4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 godine radnog 1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije; 1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije; 1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije; 1. magistar farmacije; 2. dipl. ing. prehrambene tehnologije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog 1. profesor pedagogije i psihologije; 2. profesor pedagogije; 3. diplomirani klini~ki psiholog. 1. doktor medicine, specijalista epidemiolog; 1. doktor medicine, specijalista epidemiolog; 2. doktor medicine; 3. profesor matematike (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS). 1. doktor medicine, specijalista epidemiolog; 2. doktor medicine; 3. dipl.sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova.

22 ^etvrtak, 12. juli god. NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 8 - Strana Sanitarna tehnika Pretrage voda Socijalna medicina 1. dipl. sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 2. dipl. tehni~ar medicinsko - laboratorijske dijagnostike s polo`enim stru~nim ispitom, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 3. vi{i sanitarni tehni~ar; 4. doktor medicine. 1. dipl. sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS; 2. profesor hemije; 3. profesor biologije i hemije; 4. dipl. ing. tehnologije. NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS 1. doktor medicine, specijalista socijalne medicine; Prakti~na nastava Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Higijena i zdravstvena za{tita Mikrobiologija Pretrage voda Parazitologija zdravstvenoj struci 240 ECTS; visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS; zdravstvu Bachelor 180 ECTS; 1. profesor hemije (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS); 2. profesor biologije i hemije (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS); 3. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 4. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat. 1. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 2. dipl. tehni~ar medicinsko - laboratorijske dijagnostike s polo`enim stru~nim ispitom i 3. god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat; 1. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 2. dipl.tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat; 1. dipl. sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova; 2. profesor hemije; 3. profesor biologije i hemije; 4. dipl. ing. tehnologije. NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS 1. dipl. tehni~ar medicinsko - laboratorijske dijagnostike s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS; 2. dipl. sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS; 3. doktor medicine; 4. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

GODINA 20 TUZLA, SRIJEDA, 3. JULI GODINE IZDAWE NA SRPSKOM JEZIKU BROJ На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског кантона (

GODINA 20 TUZLA, SRIJEDA, 3. JULI GODINE IZDAWE NA SRPSKOM JEZIKU BROJ На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског кантона ( GODINA 20 TUZLA, SRIJEDA, 3. JULI 2013. GODINE IZDAWE NA SRPSKOM JEZIKU BROJ - 8 300 На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског кантона ( Службене новине Тузланско-подрињског кантона, бр. 7/97

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, 31.01.2018.) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРСТА

Више

LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski

LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski jezik i književnost 8 JU OŠ "Harmani I" JU OŠ "Harmani

Више

LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski

LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski jezik i književnost 8 JU OŠ "Harmani I" JU OŠ "Harmani

Више

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod Medicinska sestra/tehničar opće njege Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka Zdravstveno laboratorijski tehničar/zdravstvenolaboratorijska tehničarka Program njegovatelj/ica TES Obrazovanje

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI 1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 20 0 9 - - 6 55 Nastavnički

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

Microsoft Word - PONOVLJENI KONKURS.docx

Microsoft Word - PONOVLJENI KONKURS.docx U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik BiH, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo,

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik BiH, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o viso

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik BiH, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o viso U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik BiH, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo,

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut ЈУНСКО ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ПРИМЕЊЕНА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Проф.

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

Microsoft Word - 02 UNIV doc

Microsoft Word - 02 UNIV doc [Закон о стручним називима и академским степенима, од 26. марта 1963. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТРУЧНИМ НАЗИВИМА И АКАДЕМСКИМ СТЕПЕНИМА На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о основама

Више

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОГЛЕДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОГЛЕДА НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМА ОГЛЕДА Подручје рада: Образовни профили: Трајање образовања: Здравство и социјална заштита ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР оглед четири године Циљ огледа: Унапређење квалитета и осавремењивање

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013 UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE RASPORED ASOVA ZA JESENJI SEMESTAR 2012/2013. GODINE Nastava na prvoj godini po inje 1. oktobra 2012. godine. Na starijim godinama predavanja po inju

Више

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина Максимовић Катарина Милошевић Ђорђе Миљаковић Математика Математика IV разред Понедељак од 11:05-11:50 IV разред,

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA – I ROK

TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA – I ROK UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI - CKM TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA I ROK 27.11.2018. 30.11.2018./ dopuna: 05.12.2018. - 07.12.2018. NAZIV PREDMETA DATUM VRIJEME TRAJANJE NAPOMENA Osnove

Више

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) Statuta Univerziteta u Tuzli, Odluke Senata Univerziteta

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Хемијска технологија Биотехнолошко прехрамбени електронике Организација предузећа 09.02. / 23.02. 27.04. 27.06. / 13.07. 12.09. / 26.09. 17.10. 9:00 I * испита вриједи за све испитне

Више

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a u skladu sa članom

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of

Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, 25-26 September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska j.starcevic@mp.vladars.net

Више

Microsoft Word - informator 2016

Microsoft Word - informator 2016 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ Висока здравственo-санитарна школа струковних студија Висан у Београду је самостална приватна високошколска установа која обавља васпитно образовну и истраживачку делатност. Решењем

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ЗАКОН О ЗВАЊИМА KOJA СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Члан 1. Овим законом уређују се звања која се стичу завршетком студија на лиценцираним студијским програмима који се изводе на лиценцираним високошколским

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

MEDICINSKA ŠKOLA

MEDICINSKA ŠKOLA MEDICINSKA ŠKOLA O S I J E K GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE OSIJEK, rujan 2014. godine OSNOVNI PODACI O ŠKOLI Naziv škole: MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK Županija: OSJEČKO - BARANJSKA Mjesto: OSIJEK Ulica i broj:

Више

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE Mostar, svibanj 2005.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE Mostar, svibanj 2005. SVEUČILIŠTE U MOSTARU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE Mostar, svibanj 05. 1. Uvod Nužnost približavanja svjetskim standardima u fizioterapiji,

Више

Microsoft Word - Kratki plan i program sestrinstva_PSS_MVPEI.docx

Microsoft Word - Kratki plan i program sestrinstva_PSS_MVPEI.docx Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija : Rektor Sveučilišta u Splitu: Prof. dr. sc. Stipan Janković Prof. dr. sc. Ivan Pavić PREDDIPLOMSKI

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta 1 2 3 4 5 6 7 Pešić Vesna I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost I-4 I-5 I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 I-2 I-5 I-1 I-3 I-1 I-3 I-6 1 2 3 4 5 6 7 Živadinović Jovana II-5 II-4 Srpski jezik i književnost II-2 II-3

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAMI/PREDMETI MATEMATIKA Logika MEDICINA Neurologija

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

Microsoft Word - RasPiKon.docx

Microsoft Word - RasPiKon.docx РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ шк.2018/2019. год. I-1 Српс. јез. и књ. 6. 8. Енглески језик 22. 25. 5. Руски језик 4. 16. Латински језик 11. 20. Математика 15. 10. 29. 31. Физика

Више

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAV NI K ODSJEK: SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - SIGURNOST - - ZAŠTITA NA RADU - Akademska

Више

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

Raspored održavanja nastave 2018./2019. Raspored održavanja nastave - /2020. Analitika lijekova - farmacija Predavanja: Velika predavaonica, A. Kovačića 1 Seminari: Vježbe: Seminarska učionica, A. Kovačića 1, 3. kat Praktikum na Zavodu za analitiku

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. За

На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. За На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

Microsoft Word - KONKURS za objavu 12_05_2018.docx

Microsoft Word - KONKURS za objavu 12_05_2018.docx U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik BiH, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo,

Више

Microsoft Word - III SEMESTAR 2015.doc

Microsoft Word - III  SEMESTAR 2015.doc OPĆA HRANIDBA Predavaonica Zavoda za fiziologiju a vježbe u Predavaonici Zavoda za farmakologiju i toksikologiju 28.09.2015. 29.09.2015. 30.9.2015. 1.10.2015. 14-16 sati predavanje 2.10.2015. 10-12 sati

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

Република Србија Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја ИНФОРМАТОР за упис 2015/16 године

Република Србија Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја ИНФОРМАТОР за упис 2015/16 године Република Србија Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја за упис 2015/16 године ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ЗА УПИС 2015/16 ГОДИНЕ Издавач: Висока медицинска школа струковних

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

JUOŠ HAŠIM SPAHIĆ ILIJAŠ KALENDAR ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH PISMENIIH ZADAĆA I TESTOVA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI PRVO POLUGODIŠTE II-1 Septembar DAN Datu

JUOŠ HAŠIM SPAHIĆ ILIJAŠ KALENDAR ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH PISMENIIH ZADAĆA I TESTOVA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI PRVO POLUGODIŠTE II-1 Septembar DAN Datu PRVO POLUGODIŠTE II-1 B/H/S jezik i književnost Četvrtak 06.09. 13.09. 20.09. 27.09. Matematika Ponedjeljak 01.10. 08.10. 15.10. 22.10. 29.10. B/H/S jezik i književ. Srijeda 03.10. 10.10. B/H/S jezik i

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

LISTE EVIDENCIJA ZA OBJAVU NA WEB-u -srednje škole

LISTE EVIDENCIJA ZA OBJAVU NA WEB-u -srednje škole EVIDENCIJA ISKAZANIH POTREBA I PRESTANAKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODNOSNO RADNICIMA NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME TE RADNICIMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA U SREDNJIM

Више