Microsoft Word - Pravilnik DS docx

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Pravilnik DS docx"

Транскрипт

1 На основу члана 21. став 1. тачка 7, у вези са чланом 24. тач. 9. и 19, чланом 66. ст и чланом 86. став 6. Статута Правног факултета Универзитета у Београду, а у складу са чланом 86. ст. 2, 4 и 5, чланом 99. став 6. и чланом 100. став 7. Статута Универзитета у Београду, као и са Правилником о докторским студијама на Универзитету у Београду, доносим ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ I Опште одредбе Члан 1. Овим правилником уређују се услови, начин и поступак уписа, организација студија, обавезе у току студија, научни назив и промоција, као и друга питања од значаја за трећи степен академских студија докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду (у даљем тексту: Факултет). Члан 2. Докторске академске студије (даље: докторске студије) се изводе на основу акредитованог студијског програма, трају три школске године са обимом од 180 ЕСПБ бодова и њиховим завршетком се стиче научни назив доктора наука. Студијским програмом утврђују се уже научне области из којих се организују докторске академске студије. Програмом морају бити предвиђена по три предмета као обавезна за одговарајућу ужу научну област и још најмање по четири изборна предмета, од којих кандидат бира два. Члан 3. Студије се изводе на српском језику, а могу се организовати и изводити и на страном или на језику националне мањине, што се утврђује студијским програмом и актом о акредитацији. Члан 4. Факултет може организовати докторске академске студије у сарадњи са другом високошколском установом у земљи или иностранству, под условом да је тај студијски програм акредитован. Међусобни oдноси Факултета и друге високошколске установе из става 1. овог члана уређују се уговором, који нарочито садржи: услове и начин ангажовања наставника и обезбеђења простора, опреме, наставне, стручне, научне и друге литературе, услове за ангажовање наставника и других лица која учествују у настави и који дају стручну подршку у организацији докторских академских студија, финансијске обавезе и друга питања од интереса за уговорне стране. Члан 5. Организацијом и извођењем докторских академских студија руководи управник докторских студија, кога из реда редовних професора именује декан Факултета.

2 Управник докторских студија: - у сарадњи са катедрама припрема предлог студијског програма докторских студија за Наставно-научно веће Факултета; - у сарадњи са катедрама предлаже наставнике за извођење студијског програма; - организује и непосредно прати реализацију свих облика наставе на докторским академским студијама; - координира рад наставника који изводе студијски програм и контролише реализацију плана извођења наставе; - учествује у организовању и спровођењу активности и мера за контролу квалитета које се предузимају у складу са општим актима Факултета и Универзитета; - обавља и друге послове у вези са организовањем и извођењем докторских студија у складу са законом, Статутом Факултета, Статутом Универзитета у Београду (у даљем тексту: Универзитет) и овим правилником. Члан 6. На докторске академске студије примењују се одредбе Закона о високом образовању, статута и других општих аката Факултета и Универзитета којима се регулишу ове студије, попут одредаба о правилима студија, настави, испитима и оцењивању, обезбеђењу и контроли квалитета, наставној и другој уџбеничкој литератури, као и Стандарди за акредитацију студијских програма докторских студија Комисије за акредитацију и проверу квалитета. II Услови за упис на докторске академске студије Члан 7. Докторске студије може уписати лице које је на Правном факултету Универзитета у Београду завршило: 1) мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама; односно 2) које има завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, уз општу просечну оцену мању од 8 (осам) и у часописима са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја објављене научне радове, ако му, на предлог одговарајуће катедре, Наставно-научно веће одобри упис. Кандидат који уписује докторске студије мора знати најмање два страна језика релевантна за ужу научну област којој припада оквирно питање из којег намерава да ради докторску дисертацију, у мери да се може користити страном литературом. Стране језике из става 2. овог члана утврђује Наставно-научно веће, на предлог катедре. Члан 8. Поред лица из члана 7. овог правилника, право уписа на докторске студије под истим условима имају и лица која су завршила мастер академске студије на неком другом правном факултету, ако су наставни планови, програми и уџбеничка литература комплементарни са наставним планом, програмом и уџбеничком литературом Факултета. 2

3 Подударност програма и литературе из става 1. овог члана утврђује Наставнонаучно веће на предлог одговарајућих катедара. Веће може одобрити упис ових лица и под условом да до 30. септембра текуће године положе одређене испите, који им се одређују у зависности од претходно завршеног другог правног факултета и смера на који конкуришу на Факултету, сходно члану 9. овог правилника. Члан 9. Изузетно, на докторске студије може се уписати и лице које је завршило друге мастер академске студије из друштвено-хуманистичких и сродних наука, ако испуњава услове из члана 7. ст. 1. и 2. овог правилника и под условом да до 30. септембра текуће године положи одређене испите из програма студија права, које одреди Наставно-научно веће, на предлог одговарајућих катедара. Лице из става 1. овог члана изједначено је у правима и обавезама при упису на докторске студије и на докторским студијама са лицем из чл. 7. и 8. овог правилника. Члан 10. На докторске студије може се уписати и лице које је завршило магистарске студије и стекло академски назив магистра правних, правно-економских, правносоциолошких или правно-политичких наука. III Поступак уписа на докторске академске студије Члан 11. Упис на докторске студије врши се на начин и по поступку прописаним конкурсом који расписује Универзитет, у складу са законом. Уписне квоте одређују се према расположивости истраживачких, наставничких и менторских капацитета, у складу са дозволом за рад. У пријави на конкурс кандидат је дужан да, поред докумената којим доказује да испуњава услове конкурса, наведе и оквирно питање из којег намерава да ради докторску дисертацију. У складу са наведеним оквирним питањем кандидат бира ужу научну област из студијског програма докторских студија у којој конкурише и три изборна предмета, који су програмом докторских студија предвиђени као обавезни за ту област (у даљем тексту: обавезни предмети). Оквирно питање из става 3. овог члана је питање, скуп питања, институт или део материје уже научне области наведене у пријави кандидата, које кандидат жели посебно да истражи током докторских студија и о њему продуби своје знање, као предуслов за даље истраживање. Оквирно питање не представља конкретан избор теме докторске дисертације, нити постављање докторске тезе (хипотезе), већ само указује на сужену област коју кандидат намерава да истражује. Кандидат може до краја првог семестра поднети образложени захтев за промену оквирног питања или једног од изборних предмета на докторским студијама. О захтеву одлучује декан Факултета по прибављеном мишљењу управника докторских студија. Ако промена оквирног питања значи и промену уже научне области, спроводи се поступак из члана 19. овог правилника. Уз промену оквирног питања може се дозволити и промена привременог ментора и изборних предметa према поступку предвиђеном у члану 19. овог правилника. 3

4 Изузетно, у поступку из става 5. овог члана, промена оквирног питања која не подразумева промену уже научне области може се дозволити и до краја другог семестра. Кандидат коме је промена дозвољена након почетка наставе, дужан је да све наставне обавезе испуни у складу са одобреном променом. Члан 12. Редослед кандидата за упис на докторске студије (ранг листа) утврђује се, у начелу, на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова прописаних општим актом Факултета. Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод): ОцОС x ОСбод + ОцМС x МСбод Општа просечна оцена (ОПО) = ОСбод + МСбод За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена с основних студија. Наставно-научно веће може одредити, на предлог декана, да разговор са кандидатима чини део уписног поступка, у којем случају се вреднује са највише 40% поена на основу којих се саставља ранг листа. Наставно-научно веће може одредити минималан број поена потребних за упис на докторске студије. Члан 13. Упис спроводи Комисија за упис, коју именује декан Факултета. Комисију за упис чине: продекан за науку, управник докторских студија и два наставника који учествују у реализацији студијског програма докторских студија и испуњавају услове за ментора. Комисији у раду помаже секретар комисије, кога именује декан из реда запослених на Факултету. Члан 14. Одлуку о организовању разговора са кандидатима доноси Наставно-научно веће Факултета, најкасније до краја месеца априла за наредну школску годину. Разговор са кандидатима организује Комисија за упис, а спроводе га по два наставника за сваку ужу научну област за коју се кандидати пријављују. Наставници из става 2. овог члана дужни су да исход разговора, вреднован на начин из члана 12. став 4. овог правилника, достави Комисији за упис најкасније до 10. октобра. Члан 15. Комисију за полагање испита из страних језика из члана 7. став 2. овог правилника именује декан Факултета. Комисија се састоји од по два наставника за сваку ужу научну област. 4

5 Приликом проверавања испуњености услова у погледу познавања страних језика нарочито се узима у обзир способност кандидата да преведе дати стручни текст са страног на српски језик и са српског на страни језик. Комисија је дужна да резултате провере достави Комисији за упис најкасније до 10. октобра. Члан 16. Комисија за упис саставља прелиминарни редослед кандидата за упис на докторске студије. Кандидат има право приговора на резултат објављен у прелиминарном редоследу у року од 48 сати од момента објављивања. О приговору одлучује декан Факултета, по прибављеном мишљењу Комисије за упис. Коначан редослед кандидата за упис на докторске студије Комисија за упис објављује најкасније до 15. октобра и доставља га Универзитету. Коначну ранг листу објављује Универзитет. Члан 17. Право уписа стиче кандидат који је испунио услове и на ранг листи се налази у оквиру броја студената који је утврђен у конкурсу. Ако кандидат који је на то стекао право не упише докторске студије, уместо њега се уписује наредни кандидат са ранг листе. Члан 18. Изузетно, на предлог управника докторских студија, декан може одлучити да продужи рокове из чл. 8, 9. и овог правилника, уколико на то упућују разлози организације и обављања испита и извођења наставе на академским студијама на Факултету. Члан 19. Кандидат је приликом уписа на докторске студије дужан да предложи наставника којег би желео за ментора студија ангажованог на студијском програму (у даљем тексту: привремени ментор), уз претходну сагласност наставника. Кандидат предлаже и два изборна предмета из изабране (матичне) уже научне области, који су у вези са наведеним оквирним питањем. Изузетно, кандидат може предложити предмет из друге уже научне области, уколико је тај предмет у ближој вези са оквирним питањем него са предметом предвиђеним програмом докторских студија у матичној ужој научној области. О предлогу кандидата одлучује управник докторских студија, по прибављеном ставу одговарајуће катедре, која прибавља мишљење најстаријег по звању предметног наставника Уколико катедра не достави свој одговор у року од 15 дана од дана кад је добила упит управника докторских студија, управник докторских студија одређује привременог ментора и изборне предмете кандидату, водећи рачуна о сродности изборних предмета са оквирним питањем из кога кандидат намерава да ради докторску дисертацију, изборним предметима које је кандидат предложио и мишљењу оних наставника чији је научни опус најближи материји оквирног питања. При одлучивању о одређивању привременог ментора, управник докторских студија води рачуна о томе да ли предложени привремени ментор испуњава прописане услове за менторство, као и о другим елементима, поготово о броју 5

6 доктораната које води одређени наставник, а који не може премашити законом и другим прописима утврђени максимални број доктората у истом периоду. Управник може пре доношења одлуке позвати кандидата да свој предлог измени или допуни. Кандидат има право жалбе на одлуку о одређивању привременог ментора, о којој одлучује декан. IV Опште о обавезама у току студија Члан 20. Студент у току докторских студија је, поред осталих обавеза предвиђених студијским програмом и овим правилником, дужан да похађа наставу и положи испите из предмета Методи научно-истраживачког рада и вештине, три предмета која су обавезна за ужу научну област за коју се определио уписом на студије и два изборна предмета предвиђена одлуком управника докторских студија из члана 19. овог правилника. Члан 21. Настава на докторским студијама изводи се у облику предавања, семинара, консултација и других облика наставе, утврђених планом извођења наставе. На предметима на којима се не изводе предавања организују се консултације. Фонд часова консултација износи 30% фонда часова наставе. Одлуку о облику у коме се настава изводи доноси декан, на предлог управника докторских студија, до 1. новембра текуће године, водећи рачуна о броју уписаних студената за одређену ужу научну област. Уредно похађање наставе студент потврђује потписом предметног наставника у индексу. Члан 22. Испити на докторским студијама полажу се усмено, пред комисијом (начело комисијског полагања испита). Полагањем испита руководи председник комисије, односно наставник који је у њеном саставу најстарији по звању. Комисију из става 1. овог члана образује управник докторских студија, на предлог одговарајуће катедре. Оцене на испиту су 5 (недовољан), 6 (довољан), 7 (добар), 8 (врло добар), 9 (изузетно добар) и 10 (одличан). Оцена се одређује и на основу предиспитних резултата, у складу са студијским програмом и резултатом испита, при чему успех на испиту носи 70% укупне оцене. Члан 23. Предмете уже научне области из којих похађа наставу током једне школске године студент полаже заједно. Први докторски испит обухвата три обавезна предмета и полаже се најраније по завршетку наставе у пролећном семестру. Други докторски испит обухвата два изборна предмета и полаже се најраније по завршетку наставе у јесењем семестру. Комисија се састоји од по једног наставника из сваког предмета који се полаже на испиту, тако да на крају прве школске године она, по правилу, броји три 6

7 члана (први докторски испит), а два члана на крају друге школске године (други докторски испит). Привремени ментор је, по правилу, члан комисије када студент полаже испит на којем је он предметни наставник, изузев уколико је спречен или је наставник на више предмета у оквиру истог докторског испита, односно када постоје други оправдани разлози. У том случају, управник докторских студија одређује за члана комисије другог наставника на предмету. Члан 24. На докторском испиту сваки члан комисије испитује студента предмет за који је биран и који води као предметни наставник. По завршетку испита, након што комисија саслуша одговоре студента на сва постављена питања, председник комисије саопштава оцену за сваки предмет посебно. Члан 25. Ако одговор студента на било ком предмету на докторском испиту буде оцењен као недовољан, студенту се саопштава из ког предмета није добио прелазну оцену. У том случају се сматра да студент није положио докторски испит и мора све предмете са тог дела докторског испита поново да полаже, као целину. Студент који није положио докторски испит, односно који на испиту није испунио услов из члана 32. овог правилника, има право да поново полаже испит по протеку рока од 6 месеци од дана када је испит одржан. Члан 26. Студент који није задовољан позитивном оценом из једног или више предмета са докторског испита, може да поништи испит и да поново полаже све предмете из тог дела докторског испита. Захтев за поновно полагање мора сe поднети у року од два дана од дана полагања испита. Поновљени испит полаже се, по правилу, пред комисијом пред којом је испит првобитно полаган, у року од пет дана од пријема захтева из става 2. овог члана. Приступањем испиту престаје да важи претходно добијена оцена. Полагање положеног испита може се поновити само једном. Одредбе ст овог члана сходно се примењују на испит из предмета Методи научно-истраживачког рада и вештине. Члан 27. Студент који не испуни све обавезе предвиђене за одређену годину докторских студија до краја школске године у којој је уписао ту годину, има право да обнови годину по општим правилима Факултета, с тим што не мора да похађа наставу у обновљеној години, ако је ту обавезу испунио. V Прва година студија Члан 28. У првој години студија студент је дужан да, у складу са студијским програмом: 1. похађа наставу и положи испит из Метода научно-истраживачког рада и вештина; 2. изради и одбрани приступни рад; и 7

8 3. похађа наставу и положи испит из три предмета уже научне области у којој је уписао студије. Члан 29. Испит из Метода научно-истраживачког рада и вештина студент може да полаже по завршетку зимског семестра, почев од јануарског испитног рока. Испит се полаже пред комисијом коју одређује управник докторских студија, коју чине наставник Метода научно-истраживачког рада и вештина и, по правилу, привремени ментор. Студент који није положио испит из Метода научно-истраживачког рада и вештина има право да га поново полаже по истеку рока од три месеца од дана када је испит одржан. Члан 30. Циљ приступног рада је да студент практично покаже да је овладао знањима из Метода научно-истраживачког рада и вештина. Приступни рад обима је од највише карактера (са размацима) и пријављује се и пише из уже научне области за коју је Факултет матичан. Тему рада одобрава управник докторских студија, на предлог привременог ментора и једног наставника Метода научно-истраживачког рада и вештина, при чему тема не сме да се тиче суштине оквирног питања из којег студент намерава да ради докторску дисертацију, нити одбрањеног мастер рада, а одбрањени приступни рад не може се користити за сврху испуњавања обавеза из студијског програма у погледу семинарског рада из члана 34. и научног чланка из члана 35. овог правилника. Рад се брани непосредно по полагању испита из Метода научноистраживачког рада и вештина, пред комисијом из члана 29, став 2. овог правилника. Да би кандидат могао приступити полагању испита из Метода научноистраживачког рада и вештина и одбрани приступног рада, потребно је да комисија из става 4. овог члана писмено потврди да је рад подобан за одбрану, после чега га студент предаје у три примерка у папирној, као и у електронској верзији. Поступак провере оригиналности приступног рада спроводи се на начин уређен у члану 34. ст. 3. и 4. овог правилника. По завршеној одбрани приступног рада, комисија из става 4. овог члана може одлучити да је студент рад одбранио или да га није одбранио. Уколико студент није одбранио приступни рад, има право да га ради на другу тему. Уколико је студент из става 8. овог члана претходно положио испит из Метода научно-истраживачког рада и вештина, само ће бранити приступни рад пред комисијом из става 4. овог члана. Уколико студент поново полаже испит из Метода научно-истраживачког рада и вештина у смислу члана 29. став 3. овог правилника, а има одбрањен приступни рад, неће морати да га поново ради. По успешној одбрани, приступни рад се архивира у библиотеци Факултета. Члан 31. Студент је дужан да положи испит из Метода научно-истраживачког рада и вештина и одбрани приступни рад пре рока у којем полаже први докторски испит. 8

9 VI Друга година студија Члан 32. На другу годину докторских студија може се уписати студент који је испунио све обавезе предвиђене за прву годину студија и при томе из Метода научноистраживачког рада и вештина и предмета првог докторског испита, рачунатих појединачно, остварио просечну оцену најмање осам (8). Члан 33. У другој години студија студент је дужан да, у складу са студијским програмом, похађа наставу и положи испите из два предмета уже научне области докторских студија, да одбрани један семинарски рад, да објави један научни чланак, као и да одбрани пројект докторске дисертације. Члан 34. Студент пријављује тему семинарског рада стучној служби Факултета по добијању сагласности свог привременог ментора. Тема семинарског рада не може да се тиче суштине докторске дисертације, а мора битно да се разликује и од теме приступног рада и научног чланка који студент објављује у складу са чл. 33. и 35. овог правилника. Студент је дужан да привременом ментору преда семинарски рад у два примерка у папирној, као и у електронској верзији. Привремени ментор доставља електронску верзију ради провере оригиналности у софтверу за откривање плагијата секретару катедре којој припада. Уколико се установи постојање плагијата, привремени ментор у року од седам дана обавештава управника докторских студија, који предмет прослеђује декану ради спровођења одговарајућег поступка. Семинарски рад (обима око карактера са размацима) брани се јавно пред привременим ментором, на посебном часу посвећеном одбранама семинарских радова доктораната, у присуству других студената докторских студија и сарадника на предмету. Привремени ментор оцењује семинарски рад по завршетку његове одбране оценама: није одбранио, одбранио и одбранио са одликом. По успешној одбрани рад се архивира у библиотеци Факултета. Студент који није одбранио семинарски рад има право да пријави тему новог семинарског рада, у року који не може бити краћи од шест месеци. Члан 35. Научни чланак из члана 33. овог правилника објављује се у часопису међународног значаја или водећем часопису националног значаја, сходно рангирању часописа које врши надлежно министарство, у часопису који се налази на SSCI листи, односно у часопису који се налази на листи часописа из области друштвених наука коју је утврдио Универзитет. Управник докторских студија на интернет страници Факултета (докторске студије) објављује сваке године, најкасније до 15. маја, листу часописа из става 1. овог члана за уже научне области из којих се на Факултету организују докторске студије, при чему до објављивања нове важи последња објављена листа. Студент доказује да је чланак објављен достављањем фотокопије чланка из часописа, односно електронске верзије часописа. Уколико чланак није објављен до момента уписа треће године, студент може поднети потврду редакције часописа да је чланак прихваћен за објављивање. 9

10 Привремени ментор је дужан да извести управника докторских студија о томе када је чланак из става 3. овог члана објављен, а да у случају продуженог одлагања објављивања прибави од студента образложење редакције о разлозима оваквог одлагања. Чланак из става 4. овог члана мора бити објављен до момента одређивања комисије за преглед и оцену докторске дисертације из члана 40. став 6. овог правилника. Привремени ментор, односно катедра могу, уз образложење, захтевати да управник докторских студија одреди рецензента, непознатог студенту и привременом ментору, са задатком да оцени објављени чланак. Ако чланак не добије позитивну оцену рецензента, студент је дужан да напише и објави нови чланак. Одлуку о испуњености услова из ст овог члана доноси управник докторских студија. Члан 36. Пројект докторске дисертације студент, припрема у сарадњи са привременим ментором и доставља га одговарајућој катедри на мишљење. Ако катедра у року од петнест дана од дана достављања пријаве не достави писмено мишљење или примедбе, сматра се да је мишљење позитивно. Пројект је привремени, сажети и образложен нацрт докторске дисертације о теми на којој студент жели да докторира. Одбрана пројекта докторске дисертације обавља се пред комисијом од три наставника, односно истраживача, од којих најмање један није у радном односу на Факултету, а коју именује Наставно-научно веће, на предлог управника докторских студија, по прибављеном мишљењу привременог ментора. На одбрани пројекта докторске дисертације студент износи разлоге због којих се определио за одређену тему докторске дисертације, образлаже научну и друштвену заснованост пројекта, објашњава хипотезе на којима заснива истраживање, прелиминарне резултате истраживања и смернице даљег истраживања, те излаже ставове о теми у постојећој литератури, и то писмено и усмено. Након усменог излагања одбране пројекта докторске дисертације и студентових одговора на примедбе чланова комисије, комисија доноси одлуку да ли је студент одбранио пројекат докторске дисертације и о томе доставља свој извештај Наставно-научном већу, на начин уређен у члану 38. овог правилника. Студент који није одбранио пројект има право да поново брани пројекат докторске дисертације, и то у року који не може бити краћи од шест месеци од дана одбране. VII Трећа година студија Члан 37. На трећу годину докорских студија може се уписати студент који је: 1) положио други докторски испит са просечном оценом најмање 8 (осам); 2) успешно одбранио семинарски рад у складу са чланом 34. овог правилника; 3) објавио најмање један научни чланак у складу са чланом 35. овог правилника; 4) одбранио пројект докторске дисертације. 10

11 Члан 38. Позитиван извештај комисије из члана 36. овог правилика са предлогом теме докторске дисертације (у даљем тексту: реферат са подацима о кандидату и о подобности предложене теме за докторску дисертацију) доставља се Наставнонаучном већу Факултета у року од 30 дана од дана одбране пројекта. Реферат са подацима о кандидату и о подобности предложене теме за докторску дисертацију мора да испуњава стандарде и да садржи прилоге које је прописао Универзитет у Београду. Веће доноси одлуку о прихватању реферата, предлаже ментора (који је, по правилу, био привремени ментор) и прослеђује реферат са предлогом ментора надлежном органу Универзитета на сагласност. По добијеној сагласности Универзитета, Наставно-научно веће Факултета одлуку о прихватању теме и одређивању ментора доставља студенту и ментору. За ментора може бити одређен наставник Факултета који испуњава услове предвиђене прописима и општим актима Универзитета, који се највише бавио оквирним питањем наведеним у кандидатовој пријави, ако се сагласи са менторством. Ако се наставник не прихвати дужности менторства, за ментора се одређује наставник кога он предложи, под условима предвиђеним у ставу 5. овог члана. Члан 39. У трећој години студент је дужан да најмање два пута ментору поднесе извештај о напретку свог докторског истраживања. Члан 40. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија и представља самостални и оригинални научноистраживачки рад кандидата у одговарајућој научној области или више научних области. Докторска дисертација се пише и брани на српском језику, а може се написати, односно бранити и на страном језику и ако се студије не реализују на том језику, под условом да чланови комисије за оцену, односно чланови комисије за одбрану докторске дисертације владају тим језиком, при чему се сачињава проширени апстракт на српском језику. Студент који је завршио израду докторске дисертације предаје дисертацију ментору најмање девет месеци пре истека рока за завршетак студија у папирној и електронској верзији. Ментор доставља електронску верзију докторске дисертације ради провере оригиналности у софтверу за откривање плагијата секретару катедре којој припада. Уколико се установи постојање плагијата, ментор у року од седам дана обавештава управника докторских студија, који предмет прослеђује декану ради спровођења одговарајућег поступка. Уколико ментор процени да је дисертација подобна за оцену, управник докторских студија, најкасније шест месеци пре истека рока за завршетак студија, а на предлог ментора, подноси Наставно-научном већу предлог да се формира комисија за преглед и оцену. Комисију за преглед и оцену чине најмање три члана из реда наставника, односно истраживача из научне области на коју се односи тема докторске дисертације, од којих најмање један није запослен на Факултету. 11

12 Ментор не може бити члан Комисије за преглед и оцену докторске дисертације, осим у изузетним случајевима, на основу одлуке Сената Универзитета у Београду, донете на предлог Факултета и Већа научне области. Студент је дужан да у року од седам дана од дана пријема обавештења да је формирана комисија за преглед и оцену Одсеку за мастер и докторске студије достави онолики број примерака дисертације колико комисија има чланова, заједно са једним примерком на CD, а Одсек документацију одмах доставља комисији. Уколико је, на предлог студента, члан комисије за преглед и оцену из иностранства, а не влада српским језиком, примерак дисертације за њега студент доставља на енглеском или на другом светском језику којим инострани члан комисије влада. Комисија за преглед и оцену докторске дисертације бира председника из реда својих чланова. Комисија је дужна да у року од 45 дана од дана пријема документације из става 9. овог члана достави извештај Наставно-научном већу у коме ће оценити дисертацију и предложити да ли је подобна за одбрану или не (у даљем тексту: реферат о завршеној докторској дисертацији). Рок из става 12. овог члана не тече у периоду између 1. јула и 20. августа. Председник Комисије за преглед и оцену докторске дисертације припрема реферат о завршеној докторској дисертацији на основу прикупљених мишљења чланова Комисије, а извештај потписују сви њени чланови. Члан комисије може поднети посебан реферат о оцени докторске дисертације. Реферат о завршеној докторској дисертацији мора да испуњава стандарде које је прописао Универзитет у Београду. Реферат о завршеној докторској дисертацији и докторска дисертација морају бити стављени на увид јавности, због подношења евентуалних приговора, најмање 30 дана пре одлучивања, као и у периоду до одбране докторске дисертације. Реферат о завршеној докторској дисертацији и докторска дисертација чине се доступним јавности у електронској верзији на Увидок порталу Универзитета у Београду, на званичној интернет страници Факултета, а у штампаном облику у Одсеку за мастер и докторске студије. Наставно-научно веће одлучује о реферату и евентуалним приговорима у року од два месеца од истека рока од 30 дана из става 17. овог члана. Наставно-научно веће може прихватити реферат комисије, може затражити допунски извештај у року од месец дана или одбити реферат. Ако Наставно-научно веће одбије реферат, односно ако комисија у року не достави реферат или допунски извештај, оно именује нову комисију. Уколико члан комисије не потпише реферат, односно не поднесе посебан реферат у року из става 12. овог члана, сматраће се да је иступио из састава комисије. Члан 41. Када Наставно-научно веће прихвати позитиван реферат о завршеној докторској дисертацији, надлежном органу Универзитета на сагласност се достављају реферат и одлука о образовању комисије за одбрану, као и један примерак дисертације у штампаној верзији и у електронском облику за Репозиторијум докторских дисертација. На састав комисије за одбрану примењују се одредбе члана 40. ст. 6. и 7. овог правилника. 12

13 Студент је дужан да у року од три дана од дана пријема обавештења да је усвојен реферат о завршеној докторској дисертацији достави Одсеку за мастер и докторске студије девет примерака докторске дисертације у папирној верзији. Одбрана се одржава најкасније у року од два месеца од добијене сагласности из става 1. овог члана. Информација о одбрани докторске дисертације са подацима о кандидату, теми, времену и месту одржавања одбране, објављује се на интернет страници и огласним таблама Факултета најмање пет дана пре дана одржавања одбране. Када Наставно-научно веће прихвати негативан реферат комисије за преглед и оцену докторске дисертације, доноси одлуку о одбијању докторске дисертације. Одлука о одбијању мора бити образложена. Одбијену дисертацију студент не може поново пријавити. Члан 42. Одбрана докторске дисертације је јавна. Одбрани обавезно присуствују ментор и сви чланови Комисије за одбрану докторске дисертације. Изузетно, члан Комисије за одбрану докторске дисертације који је из иностранства може учествовати у одбрани путем видео конференцијске линије, што се констатује у записнику с одбране докторске дисертације. Чланови комисије за одбрану докторске дисертације на одбрани су одевени у свечану одежду. Председник комисије за одбрану докторске дисертације је наставник, односно истраживач који је најстарији по звању. Председник комисије за одбрану докторске дисертације отвара поступак усмене одбране, износи опште податке о кандидату, о резултатима његових студија и његовим радовима, те резиме реферата о завршеној докторској дисертацији. У случају из члана 40. став 10. овог правилника, председник комисије одређује начин на који ће се у току одбране остваривати комуникација с иностраним чланом комисије. После речи председника комисије, кандидат, у оквиру времена које му одреди председник комисије, а које не може бити дуже од 45 минута, излаже садржај своје дисертације, методе које је применио и објашњава закључке до којих је у њој дошао. Када кандидат заврши своје излагање, чланови комисије му, редом који одреди председник комисије, постављају питања и износе примедбе на дисертацију, а могу тражити и објашњења у вези са дисертацијом и усменом одбраном. Председник комисије одређује да ли ће кандидат давати одговоре и објашњења после речи појединих чланова комисије или ће их дати одједном. Кандидат је дужан да одговори на питања која му поставе чланови комисије и да пружи тражена објашњења. Када комисија нађе да се о предмету одбране довољно расправљало, председник комисије саопштава да је одбрана закључена, а комисија се повлачи на већање и одлучивање гласањем. Одлука из става 12. овог члана може бити да је кандидат докторску дисертацију: одбранио; одбранио са одликом; или да је није одбранио. Комисија за одбрану докторске дисертације доноси одлуку већином гласова. У случају једнаке поделе гласова, одлучује глас председника комисије. 13

14 Председник комисије за одбрану докторске дисертације јавно проглашава одлуку комисије. Кандидат који није одбранио докторску дисертацију не може је поново бранити на Универзитету у Београду. О усменој одбрани докторске дисертације води се записник у три примерка, који потписују чланови комисије за одбрану. Члан Комисије из става 3. овог члана не потписује записник, већ се изјашњава о прихватању записника, о чему се на крају записника ставља посебна забелешка. Члан 43. Ако комисија за одбрану докторске дисертације у току одбране закључи да треба извршити проверу самосталности рада, одложиће одбрану до три месеца. Ако кандидат не дође на одбрану која је одложена, а изостанак не оправда ваљаним разлозима, комисија доноси одлуку да је кандидат одустао од одбране, те да није одбранио докторску дисертацију. VIII Научни назив и промоција Члан 44. Успешном одбраном докторске дисертације студент завршава докторске студије. Лице које заврши докторске студије стиче научни назив доктор наука, са назнаком звања трећег степена академских студија из одговарајуће научне области. Лице из става 2. овог члана дужно је да, преко Факултета, поднесе Универзитету молбу за промоцију за доктора наука у року од 30 дана од дана завршетка докторских студија. Члан 45. Промоција доктора наука је јавни свечани чин на Универзитету којим се кандидат који је одбранио докторску дисертацију проглашава за доктора наука у одговарајућој области. Промоцију доктора наука, по правилу, обавља ректор, а у случају његове спречености, проректор кога ректор овласти. На промоцију се позивају декан, чланови Комисије за одбрану докторске дисертације, ментори и друга лица која предложе ректор и кандидат. Лице које се промовише у доктора наука на промоцији носи свечану одежду. Ближе услове о протоколу промоције прописује ректор Универзитета. IX Прелазне и завршне одредбе Члан 46. Лице које је завршило магистарске студије и стекло академски назив магистра наука може уписати трећу годину докторских студија одговарајуће уже научне области. Кандидати из става 1. овог члана стичу право на упис и уписују се независно од кандидата из чл. 16. и 17. овог правилника. Члан 47. На захтев студента из члана 46. овог правилника, управник докторских студија, на предлог одговарајуће катедре, може одобрити признавање: 14

15 испита из предмета Методологија правних, односно економских и друштвених наука, положен на магистарским студијама, као положени испит из предмета Методи научно-истраживачког рада и вештина на докторским студијама; усменог магистарског испита као дела једног или више предмета на докторским испитима; одбрањеног магистарског рада као одбрањеног приступног рада. Декан доноси трошковник испуњавања обавеза из става 1. овог члана. Члан 48. Кандидати из члана 46. овог правилника, којима је одобрена тема докторске дисертације, а који нису до 30. септембра године одбранили докторску дисертацију, могу се уписати на трећу годину докторских студија из уже научне области којој припада одобрена тема докторске дисертације, при чему ће се сматрати да су испунили обавезе предвиђене студијским програмом докторских студија за прву и другу годину студија. Изузетно од одредбе става 1. овог члана, кандидат из става 1. овог члана дужан је да поново пријави тему докторске дисертације, о којој извештај Наставнонаучном већу подноси комисија од три члана, коју образује управник докторских студија, на предлог одговарајуће катедре. Члан 49. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета и примењује се на студенте уписане на докторске студије почев од школске 2016/2017. године. На студенте уписане на докторске студије закључно са школском 2015/2016. годином примењује се Правилник о докторским студијама из године. Правилник се, по ступању на снагу, објављује и на интернет страници Факултета. ДЕКАН проф. др Сима Аврамовић 15

На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично

На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом 24-30. Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014,45/15,68/16

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Закон о докторату наука, од 20. јуна 1955. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОКТОРАТУ НАУКА На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

Microsoft Word - Pravilnik DAS doc

Microsoft Word - Pravilnik DAS doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Број: 33/2-11 Датум: 29.11.2017. године Београд Земун На основу члана 102. став 12. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 88/2017), члана 1.

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Правилник о саставу и раду комисија за оцену и одбрану докторске дисертације, од 31. јануара 1949. године] На основу чл. 17 ст. 1 Закона о стицању научног степена доктора наука ( Службени лист ФНРЈ бр.

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

11221 KANCELARIJSKA OPREMA

11221 KANCELARIJSKA OPREMA УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ПРАВИЛА СТУДИРАЊА НА ДОКТОРСКИМ УМЕТНИЧКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ Београд, јул 2007. На основу чл. 85. ст 9. ЗВО (Сл.Гласник РС бр.76/05)

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март 2019.

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

Na temelju članka 7

Na temelju članka 7 Na temelju članka 7.st.1.t.3. i članka 37. Statuta Srednje škole Gračac u Gračac i uz pribavljeno mišljenje Nastavničkog vijeća, Školski odbor Srednje škole Gračac je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015.

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx II SEMESTAR PRIJAVA, IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA Nakon upisa II semestra, kandidat prijavljuje temu magistarskog rada. Svaka prijavljena tema prolazi kroz tri faze (tri Vijeća): FAZA 1-Vijeće Fakulteta

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

PRAVILA STUDIRANJA ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA Sarajevo, august 2018.

PRAVILA STUDIRANJA ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA Sarajevo, august 2018. PRAVILA STUDIRANJA ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA Sarajevo, august 2018. Na osnovu člana 56. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), a u vezi sa članom 135. Statuta visokoškolske

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И К о броју и начину избора чланова за Студентски парламент

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011.

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. Na osnovu člana 35. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj 10.06.2011.

Више