Microsoft Word - HILS statut 2015

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - HILS statut 2015"

Транскрипт

1 Smatrajući da je društveni razvoj poželjan kao i gospodarski efikasan, politički demokratičan i ekološki održiv; Smatrajući da društveni razvoj treba biti organiziran "odozgo", ali i "odozdo"; Smatrajući da su lokalne jedinice jedan od glavnih temelja svakog demokratskog sustava; Smatrajući da je pravo građana da sudjeluju u upravljanju javnim poslovima jedno od demokratskih načela; Uvjereni da je ostvarivanje tog prava moguće najneposrednije na lokalnoj razini, primjenom načela supsidijarnosti; Uvjereni da se Republika Hrvatska mora istinski decentralizirati i jačati kapacitete lokalne samouprave; Potvrđujući opravdanost misije HILS-a od njegova osnivanja godine; Temeljem članka 18. u svezi s člankom 55. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/2014.) Skupština Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu na zasjedanju održanom u Osijeku 28. rujna godine donijela je S T A T U T HRVATSKOG INSTITUTA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (u daljnjem tekstu: Institut) udruga je osnovana radi proučavanja i promicanja ideje i prakse lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj s ciljem razvoja lokalne zajednice. Članak 2. Institut djeluje pod nazivom: Hrvatski institut za lokalnu samoupravu. U svom radu Institut rabi i skraćenicu naziva: HILS. Uz naziv na hrvatskom jeziku, Institut može koristiti i naziv preveden na engleski jezik: Croatian Institute For Local Self-Government te njegovu skraćenicu CILG. Sjedište Instituta je u Osijeku, a poslovna adresa Trg Sv.Trojstva 3. Područje djelovanja Instituta je Republika Hrvatska. Članak 3. Institut ima svoj znak. Znak predstavlja kratica naziva Instituta "HILS" upisana u isječak crvenog kvadrata. Izgled znaka utvrđuje ovim Statutom ovlašteno tijelo prihvaćanjem grafičkih standarda njegove izvedbe. Institut ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm, uz čiji rub je ispisan tekst: Hrvatski institut za lokalnu samoupravu - Osijek. 1

2 Članak 4. Institut ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u registar udruga sukladno propisima. Za svoje obveze Institut odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Institut zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik Instituta, odnosno osobe koje ih temeljem ovog Statuta ili odluke nadležnog tijela, u slučaju njihove spriječenosti, zamjenjuju. Osobe iz stavka 3. Institut zastupaju bez ograničenja. Članak 5. Radi omogućavanja širenja i pospješivanja djelatnosti Instituta, Institut može osnivati svoje podružnice izvan svoga sjedišta. Podružnice, kao ustrojstveni oblik Instituta, nemaju svojstvo pravne osobe. Osnivanje i način rada podružnica Instituta bliže se uređuje posebnim aktom koga donosi nadležno tijelo Instituta. Članak 6. Institut se može udružiti u druga domaća i međunarodna udruženja ukoliko time pridonosi postizanju ciljeva svoga djelovanja utvrđenih ovim statutom. Članak 7. Radi odavanja javnog priznanja za rad na promicanju ciljeva postojanja Instituta i iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak djelatnosti iz djelokruga rada Instituta, te poticanja na aktivnosti koje su tome usmjerene, Institut dodjeljuje zvanje počasnog člana te druga javna priznanja. Javna priznanja koja Institut dodjeljuje, njihov izgled i oblik, kriteriji i postupak njihove dodjele uređuju se aktima koje donosi ovim Statutom ovlašteno tijelo. Rad Instituta i njegovih tijela je javan. Članak 8. Javnost svog rada Institut osigurava obavještavanjem članova Instituta o svim bitnim pitanjima djelovanja Instituta dostavom materijala za sjednice tijela Instituta i drugih informacija, javnim karakterom sjednica svojih tijela i obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja i drugim sredstvima javnog komuniciranja. Javnost svoga rada Institut ostvaruje i izdavanjem vlastitih publikacija sukladno odluci ovim Statutom ovlaštenog tijela. II. DJELATNOST INSTITUTA Članak 9. Članovi Instituta udružuju se u Institut radi zajedničkog djelovanja, usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa u promicanju ideje i prakse lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, te postizanja drugih zajedničkih ciljeva i interesa. Članovi Instituta u okviru Instituta djeluju na poticanju i razvitku lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj te osposobljavanju jedinica lokalne i regionalne samouprave za upravljanje vlastitim funkcioniranjem i razvitkom, kao osnovnim ciljevima zajedničkog djelovanja. Područja djelovanja Instituta su: - Demokratska politička kultura - Ljudska prava - Međunarodna suradnja - Obrazovanje, znanost istraživanje - Održivi razvoj 2

3 - Zaštita okoliša i prirode Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Instituta: - Obrazovanje za demokratsko građanstvo - Promicanje nenasilja i izgradnja mira - Prevencija nasilja - Volonterstvo - Promicanje društvene solidarnosti - Interkulturalni dijalog - Promicanje dobrog upravljanja - Prevencija i razotkrivanje korupcije - Poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju - Praćenje javnih politika i javno zagovaranje - Javno informiranje i mediji - Ostale djelatnosti demokratske i političke kulture - Književno-nakladnička djelatnost - Besplatna pravna pomoć - Prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata - Pravo na pristup informacijama - Pravo na zaštitu osobnih podataka - Suzbijanje i zaštita od diskriminacije - Suzbijanje korupcije - Vjerska prava i slobode - Zaštita prava potrošača - Zaštita hrvatske dijaspore - Prava nacionalnih manjina - Njegovanje zavičajnog identiteta - Ostale djelatnosti u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava - Razvojna suradnja - Ostale djelatnosti međunarodne suradnje - Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih - Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje - Odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture - Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava - Razvoj ruralnih područja - Razvoj urbanih područja - Očuvanje prirode - Zaštita okoliša Članak 10. U dostizanju ciljeva utvrđenih ovim Statutom, Institut: organizira i izvodi programe obrazovanja i stručnog osposobljavanja osoba od utjecaja na donošenje odluka u jedinicama lokalne i regionalne samouprave i drugih osoba za pojedina znanja i vještine od značenja za funkcioniranje i razvitak jedinica lokalne i regionalne samouprave te usavršavanja pri uvođenju nove tehnike i tehnologije rada, organizira stručne i znanstvene skupove o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, organizira istraživanje i druge oblike praćenja i proučavanja lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj i svijetu, organizira i ugovara programe i projekte od interesa za opće dobro koje provodi, ustanovljava i vodi baze podataka o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, 3

4 organizira i pruža savjetodavne i druge oblike stručne pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave, izdaje stručne publikacije (priručnike, podsjetnike, časopis), organizira i održava elektronsko sveučilište (putem WEB stranica Instituta), sudjeluje u razvijanju međunarodne suradnje, uspostavlja i održava odnose sa srodnim organizacijama u drugim zemljama, bavi se i drugim aktivnostima koje mu ovim Statutom ili drugim aktima povjere članovi Instituta. Članak 11. Svoju obrazovnu djelatnost Institut provodi organiziranjem i izvođenjem savjetovanja, seminara, tribina i radionica i drugih oblika stručnih skupova i stručnog djelovanja te savjetodavnim i drugim oblicima stručne pomoći (izradom i revizijom prijedloga dokumenata iz područja lokalne i regionalne samouprave odnosno nadležnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave i drugim dogovorenim programima i projektima). Svoje obrazovne i druge aktivnosti utvrđene ovim Statutom Institut provodi poglavito za potrebe svojih članova a za potrebe drugih osoba pod uvjetima što ih svojom odlukom utvrdi nadležno tijelo Instituta. U tom smislu, ciljane skupine Instituta su lokalna i regionalna samouprava, obrazovne i druge ustanove i akademska zajednica, udruge, obitelji, nacionalne i druge manjine te građani u cjelini. III. ČLANSTVO Članak 12. Članom Instituta mogu postati jedinice lokalne i regionalne samouprave, znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe (nastavno: kolektivni članovi) te državljani Republike Hrvatske koji se znanstveno ili stručno bave problemima lokalne samouprave a koji prihvate Statut Instituta. Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. postaju članovima Instituta kada se s njihovom odlukom o pristupanju Institutu suglasi nadležno tijelo Instituta utvrđeno ovim Statutom. Članak 13. Popis članova se vodi elektronički ili na drugi prikladan način. Obrazac evidencije članstva utvrđuje ovim Statutom ovlašteno tijelo. Evidencija članstva obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja (osnivanja), datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, te druge potrebne podatke. Članak 14. Prava, obveze i odgovornosti članova Instituta osobito su da: sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa Instituta, odlučuju o sredstvima i imovini Instituta i drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i drugim aktima, dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, sudjeluju u aktivnostima od zajedničkog interesa, provode zajednički dogovorene aktivnosti, biraju i budu birani u tijela Instituta, budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu Instituta i njegovih tijela te financijskom poslovanju Instituta, plaćaju članarinu, čuvaju i promiču ugled Instituta te se pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata Instituta. 4

5 Ako smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt, član je ovlašten upozoriti tijela Instituta, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone. Članak 15. U ostvarivanju svojih članskih prava, članovi ne smiju svoj privatni interes pretpostavljati interesu i ciljevima osnivanja Instituta utvrđenih ovim Statutom, osobito kada njegov interes utječe na nepristranost u obavljanju dužnosti u tijelu udruge. Član udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je prestati obavljati radnje koje predstavljaju sukob interesa te o tome izvijestiti tijelo u kome djeluje. U slučaju dvojbe o postojanju sukoba interesa, na zahtjev člana ili tijela Instituta odluku donosi Sud časti. Članak 16. Članstvo u Institutu prestaje: prestankom postojanja Instituta, prestankom postojanja kolektivnog člana, istupanjem izraženim pisanom izjavom člana, isključenjem člana. Svojstvo člana pojedinom članu može prestati njegovim isključenjem kada nadležno tijelo Instituta utvrdi da on djeluje suprotno ciljevima udruživanja utvrđenim ovim Statutom, ugrozi njegove interese odnosno prouzroči mu ozbiljnu štetu, te donese odluku u tom smislu. Odgovornost člana utvrđuje Sud časti. Sud časti čine predsjednik i dva člana koje imenuje i razrješava Upravno vijeće Instituta. Sud časti postupa po poslovniku kojim se uređuje pokretanje i tijek postupka te način odlučivanja o izricanju mjere. Po žalbi na odluke Suda časti odlučuje ovim Statutom ovlašteno tijelo. IV. IMOVINA I FINANCIRANJE Članak 17. Materijalnu osnovu djelovanja Instituta čine nekretnine, pokretnine i prava uključena u imovinu Instituta. Za postizanje ciljeva svoga postojanja i zadaća utvrđenih programima Institut pribavlja financijska sredstva: iz sredstava članarine, financiranjem i ugovaranjem programa i projekata od interesa za opće dobro, iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću, od dotacija, darovanja i drugih dobrovoljnih priloga, iz međunarodnih izvora namijenjenih poticanju lokalne samouprave, iz drugih izvora. Institut je neprofitna pravna osoba. Članak 18. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Institut ostvari dobit, ona će se koristiti za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom. Članak 19. Svojom imovinom Institut upravlja sukladno propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija te aktima tijela Instituta. 5

6 V. UPRAVLJANJE INSTITUTOM Članak 20. Institutom upravljaju članovi Instituta neposredno odnosno putem svojih zastupnika tijelima Instituta. Tijela Instituta su: 1. Skupština 2. Upravno vijeće 3. Predsjednik Instituta 4. Nadzorni odbor. Skupština je najviše tijelo Instituta. Članak Skupština Instituta Članak 22. Skupštinu čine svi članovi Instituta odnosno zastupnici kolektivnih članova Instituta određeni na način utvrđen zakonom odnosno aktima tih organizacija, na vrijeme od četiri godine. Svaki kolektivni član Instituta ima jednog zastupnika u Skupštini Instituta. Zastupnici kolektivnih članova Instituta mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ako tako odluči organizacija koja ih je izabrala. Skupština Instituta: Članak 23. a) razmatra: oživotvorenje prihvaćenih programa djelovanja i drugih akata Instituta, izvješća o radu tijela i Instituta u cjelini, druga pitanja značajna za djelovanje Instituta; b) utvrđuje: osnovne elemente politike djelovanja Instituta sadržane u njenim programima, način osiguranja, raspodjele i korištenja sredstava kojima se Institut služi za postizanje svojih ciljeva; c) donosi: Statut Instituta, odluku o osnivanju i načinu rada podružnica Instituta, Poslovnik Skupštine, programe djelovanja Instituta i njegovih tijela, odluku o osnivanju drugih pravnih osoba sukladno propisima, odluke po prigovorima na akte što ih u okviru svoje nadležnosti donosi Upravno vijeće, odluku o ustanovljenju javnih priznanja Instituta, odluku o statusnim promjenama, odluku o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine, odluku o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga, druge akte; d) bira i razrješuje: predsjednika i potpredsjednika Instituta, Upravno vijeće Instituta, Nadzorni odbor Instituta, 6

7 e) odlučuje i o drugim pitanjima za koja zakonom ili ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Instituta. Članak 24. Izborno zasjedanje Skupštine održava se u pravilu jednom u četiri godine. U razdoblju između dva izborna zasjedanja Skupština zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Instituta na svoju inicijativu, po odluci Upravnog vijeća ili kada to zatraži: najmanje trećina članova Instituta ili Nadzorni odbor. U slučaju isteka mandata ovlaštenom sazivaču sjednice, najmanje trećina članova Instituta može izravno sazvati sjednicu Skupštine. Sjednicu Skupštine ovlaštene osobe sazivaju pisanim ili elektronskim putem u pravilu najkasnije osam dana prije njenog održavanja. Članak 25. Zasjedanje Skupštine vodi predsjednik Instituta, ako Skupština ne izabere radno predsjedništvo i povjeri mu vođenje zasjedanjem. Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko zasjedanju nazoči većina njezinih članova. Svoje odluke Skupština donosi većinom glasova nazočnih članova. Ukoliko se pozivu za sjednicu ne odazove potrebna većina članova, zasjedanje se odlaže. Na ponovljenom zasjedanju, Skupština može odlučivati i ukoliko mu je nazočna najmanje trećina članova. Članak 26. Prava i obveze članova, priprema i način sazivanja zasjedanja, tijek zasjedanja i način odlučivanja, kao i druga pitanja rada Skupštine bliže se uređuju Poslovnikom Skupštine. Upravno vijeće je upravno i izvršno tijelo Instituta. 2. Upravno vijeće Članak 27. Upravno vijeće ima 7 do 11 članova koje iz svog sastava bira Skupština na vrijeme od četiri godine. Predsjednik i potpredsjednik Instituta članovi su Upravnog vijeća po položaju. Broj članova Upravnog vijeća Skupština određuje svojom odlukom, a način njegova izbora svojim Poslovnikom. Prigodom izbora članova Upravnog vijeća, Skupština brine o odgovarajućoj zastupljenosti članova Instituta u njegovom sastavu. Članak 28. Izabrani članovi Upravnog vijeća zajednički odgovaraju za rad Upravnog vijeća Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i rad Upravnog vijeća u granicama ovlaštenja i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini i Upravnom vijeću. Upravno vijeće i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani. Pojedini član Upravnog vijeća i Vijeće u cjelini mogu biti opozvani ako: ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obveze, postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i politici koju je utvrdila Skupština. 7

8 Pojedinom članu Upravnog vijeća prestaje ova dužnost ako on odnosno organizacija koju u Skupštini predstavlja, prestane biti članom Instituta. Članak 29. Upravno vijeće: predlaže Skupštini osnove politike sadržane u prijedlozima statuta, programa i drugih akata, donosi financijski plan i godišnji obračun, ako se Skupština ne može pravodobno sastati, privremeno utvrđuje financijski plan i godišnji obračun, koje podnosi na odobrenje Skupštini na prvom narednom zasjedanju, osigurava provođenje akata i politike koje je utvrdila Skupština, izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i pravilnosti korištenja tih sredstava, te donosi provedbene odluke, utvrđuje grafičke standarde izvedbe znaka Instituta, utvrđuje obrazac evidencije članova, odlučuje o zaključivanju pravnih poslova u ime Instituta, usklađuje rad članova Instituta i organizira djelovanje Instituta u cjelini, daje suglasnost na pristupanje novih članova Institutu, utvrđuje prestanak postojanja kolektivnog člana Instituta odlučuje u drugom stupnju po žalbama na odluke Suda časti, donosi odluku o visini članarine, organizira i usklađuje suradnju s drugim organizacijama, odlučuje o osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješuje njihove članove, donosi akte kojima se bliže uređuje dodjela javnih priznanja Instituta ustanovljenih odlukom Skupštine, uređuje i organizira nakladničku i informativnu djelatnost Instituta, imenuje i razrješuje predstavnike Instituta u tijela drugih organizacija, imenuje i razrješuje tajnika Instituta, utvrđuje organizaciju obavljanja stručnih poslova Instituta i u svezi s tim donosi potrebne akte, imenuje i opoziva likvidatora obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Skupština odnosno koje zahtijeva redovno funkcioniranje Instituta ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljeni u nadležnost drugih tijela. Upravno vijeće radi i odlučuje na sjednicama. Članak 30. Upravno vijeće zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Upravno vijeće saziva predsjednik Instituta odnosno osoba koja ga zamjenjuje pisanim ili elektronskim putem po svojoj odluci ili kada to zatraži: trećina članova Upravnog vijeća ili Nadzorni odbor. O pitanjima koja svojom naravi to dopuštaju, Upravno vijeće može odlučivati i elektronskim putem. Upravno vijeće odlučuje većinom glasova svojih članova. O poslovnom redu na sjednici kao i drugim pitanjima postupovne naravi Vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Djelovanje Upravnog vijeća bliže se uređuje njegovim Poslovnikom. 8

9 3. Predsjednik i potpredsjednik Instituta Članak 31. Predsjednik Instituta saziva i predsjedava zasjedanjima Skupštine i Upravnog vijeća, potpisuje njihove akte, usklađuje rad tijela Instituta, predstavlja i zastupa Institut i obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i poslovnicima Skupštine i Upravnog vijeća. Predsjedniku u radu pomaže potpredsjednik, koji ga u slučaju njegove spriječenosti i zamjenjuje. Članak 32. Predsjednika i potpredsjednika Instituta bira Skupština iz svoga sastava na vrijeme od četiri godine. Predsjedniku i potpredsjedniku Instituta može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje su izabrani pod uvjetima i na način ovim Statutom predviđen za članove Upravnog vijeća. Članak 33. Osobe ovim Statutom ovlaštene za zastupanje Instituta odgovorne su za zakonitost rada Instituta, vođenje poslova sukladno odlukama Skupštine i Upravnog vijeća, za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavljanje zapisnika s redovite sjednice skupštine nadležnom uredu, sklapanje ugovora i poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun udruge. 4. Nadzorni odbor Članak 34. Radi zaštite zakonitosti djelovanja i pravilnosti poslovanja Instituta osniva se Nadzorni odbor. Odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine. Član Odbora ne može istodobno biti i član Upravnog vijeća. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani pod uvjetima i na način opoziva članova Upravnog vijeća. Članak 35. Nadzorni odbor nadležan je za kontrolu provođenja općih akata i odluka tijela Instituta, zakonitog, odgovornog i gospodarski svrsishodnog raspolaganja sredstvima i pravilnosti materijalnog i financijskog poslovanja. Članak 36. Nadzorni odbor ima pravo i obvezu o uočenim pojavama i svom mišljenju izvijestiti Skupštinu i Upravno vijeće. Tijelo kome je izvješće upućeno obvezno ga je razmotriti, utvrditi svoje stanovište i poduzeti mjere na koje je ovlašteno, radi uklanjanja uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takovih mjera. O svom djelovanju i rezultatima nadzora Odbor izvještava Skupštinu prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. 9

10 b) Radna tijela Članak 37. Dio zadaća iz svog djelokruga rada Skupština i Upravno vijeće mogu povjeriti savjetima, odborima, komisijama i drugim stalnim i povremenim radnim tijelima. Odlukom o ustanovljenju radnih tijela utvrđuje se njihov djelokrug rada. Na radno tijelo se ne može prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su ovim Statutom povjerena Skupštini i njenom Upravnom vijeću. Članak 38. U okviru svog djelokruga rada stalna radna tijela: prate stanje i razmatraju pitanja u području za koje su osnovana, predlažu mjere i aktivnosti usmjerene unapređenju stanja i programa djelovanja, organiziraju izvršavanje programa i drugih zadaća u području za koje su ustanovljena, obavljaju i druge poslove koje im svojom odlukom povjeri tijelo koje ih je osnovalo. c) Tajnik Instituta Članak 39. Tajnik Instituta organizira i odgovara za: stručno i tehničko pripremanje sjednica tijela Instituta, izvršavanje odluka Skupštine i Upravnog vijeća, obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe tijela Instituta. U ostvarivanju svojih zadaća tajnik: predstavlja i zastupa Institut, te potpisuje dokumente njegovog materijalnog i financijskog poslovanja, priprema prijedloge financijskih i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove što mu ih povjere Skupština, Upravno vijeće i druga tijela Instituta. O svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe Instituta tajnik izvještava Upravno vijeće na njegov zahtjev a najmanje jednom godišnje. Članak 40. Tajnika Instituta imenuje Upravno vijeće bez natječaja na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana na tu dužnost. Svoju dužnost tajnik može obavljati profesionalno. Odluku o profesionalizaciji obavljanja poslova tajnika donosi Upravno vijeće. Za tajnika može biti imenovana osoba koja je svojim radnim, stručnim i javnim angažmanom dokazala svoju opredijeljenost za Statutom određene ciljeve Instituta, kao i potrebno stručno znanje i sposobnost uspješnog organiziranja i djelotvornog rukovođenja organizacijom i koja po tome uživa ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje. Članak 41. Za svoje djelovanje tajnik je odgovoran Upravnom vijeću. Tajnik može podnijeti ostavku ili biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan. 10

11 Tajnik može biti razriješen iz razloga utvrđenih za opoziv članova Upravnog vijeća ili iz drugih zakonom predviđenih razloga. VI. LIKVIDATOR Članak 42. Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo Upravno vijeće udruge i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga. VII. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA Članak 43. Obavljanje stručnih i drugih poslova za Institut organizira, radom stručne službe rukovodi i za njega odgovara tajnik Instituta. Obavljanje stručnih i drugih poslova za Institut prati i ocjenjuje Upravno vijeće temeljem izvješća što mu ga jednom godišnje odnosno prema potrebi ili na njegov zahtjev podnosi tajnik Instituta. Članak 44. Radi obavljanja administrativno - stručnih, tehničkih, analitičko - planskih, knjigovodstvenih, pomoćnih i njima sličnih poslova u Institutu se može osnovati stručna služba. Odluku o osnivanju stručne službe donosi Upravno vijeće. Odlukom o osnivanju i drugim aktima Upravno vijeće uređuje ustrojstvo i način rada stručne službe, kao i druga pitanja djelovanja službe. Na stručnu službu se ne mogu prenositi ovlaštenja i odgovornosti tijela za koje služba obavlja poslove. Članak 45. Svoja prava i obveze koji proizlaze iz radnog odnosa osobe na profesionalnom radu u Institutu ostvaruju na način utvrđen aktom Upravnog vijeća sukladno propisima. VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 46. Institut prestaje djelovati kada to odluči Skupština Instituta na poticaj ili uz prethodnu suglasnost većine članova Instituta, odnosno zbog drugih, zakonom utvrđenih razloga. U slučaju prestanka djelovanja i postojanja Instituta njegovu imovinu preostalu nakon likvidacijskog i povezanih postupaka preuzima organizacija koja nastavlja njegovu djelatnost, odnosno pravna osoba sukladno Zakonu o udrugama. Članak 47. Poticaj za donošenje, odnosno izmjenu i dopunu Statuta i drugih općih akata Instituta može dati svaki član Instituta te tijela Instituta. Postupku izrade nacrta općeg akta sukladno danoj inicijativi obavezno se pristupa kada tu inicijativu podnese odnosno podupre: najmanje trećina članova Skupštine Upravno vijeće 11

12 Nadzorni odbor. Rad na izradi nacrta akta organizira i za njega je odgovorno Upravno vijeće. Članak 48. Nadležna tijela Instituta donijet će opće akte za čije donošenje su ovim Statutom obvezana, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Statuta. Članak 49. Članovi tijela Instituta izabrani na dužnosti prije donošenja ovoga Statuta nastavljaju obnašati svoju dužnost do isteka mandata na koji su izabrani. Članak 50. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu donesen 8. srpnja godine. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Članak 51. Predsjednik Prof.dr.sc. Zvonimir Lauc 12

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana 04.03.2017. godine u Zagrebu donijela je STATUT AIKI EN udruge

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2016. donijela je S T A T U T ICARUS HRVATSKA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

Microsoft Word - Statut AMA-MEFS.doc

Microsoft Word - Statut AMA-MEFS.doc AMA MEFS UDRUGA BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU STATUT UDRUGE BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU Sisak, 24. rujan 2015. Na temelju članka 13. Zakona

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne novine, br. 71/06 ), Skupština Atletskog sportskog

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine" broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana godine u Kopriv

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana godine u Kopriv Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine" broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana 07.08.2015. godine u Koprivnici donijela je STATUT UDRUGE ROMA KORAK PO KORAK

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014), Skupština Udruge Lokalna akcijska grupa VINODOL, na sjednici održanoj dana 27.04.2015. godine, donijela je STATUT LOKALNE AKCIJSKE

Више

MergedFile

MergedFile Na temelju članka 13. i 55. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14) i u skladu sa člankom 28. Statuta Lokalne akcijske grupe Moslavina, Skupština Lokalne akcijske grupe Moslavina, na svom redovnom

Више

STATUT

STATUT Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14) i u skladu sa člankom 24. Statuta Udruge za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta od 7. lipnja 2013. godine,

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14) Skupština Jadranske sekcije Instituta za izgaranje, održana 28. rujna 2015. godine u Dubrovniku, donijela je STATUT JADRANSKE SEKCIJE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, Zagreb, OIB: 64434885131, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., temeljem Odluke Vlade

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

Srpska narodna чitaonica i kњiжnica u Vrepcu & Statut Druшtva Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srp

Srpska narodna чitaonica i kњiжnica u Vrepcu & Statut Druшtva Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srp Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srpska narodna чitaonica i kњжnica u Vrepcu odrжana dana 18. 3. 2017. u Druшtvenom domu Nikola Dragosavac - Vrebac donijela

Више

10.12.2016. Na temelju članka 13., 18. i 55. stavak 1 Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) i članka 127. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14), te članka 19. Statuta od 21. siječnja

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

ZAGREBAČKI GIMNASTIČKI SAVEZ

ZAGREBAČKI GIMNASTIČKI SAVEZ S T A T U T ZAGREBAČKOG HOKEJSKOG SAVEZA Zagreb, 18.prosinac 2014.godine Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14) i članka 46. Zakona o sportu ( Narodne novine broj 71/06, 150/08,

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN74/14) i članka 16. Statuta Ekološke udruge Krka Knin od 05. studenoga godine, Skupština Ekološke udr

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN74/14) i članka 16. Statuta Ekološke udruge Krka Knin od 05. studenoga godine, Skupština Ekološke udr Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN74/14) i članka 16. Statuta Ekološke udruge Krka Knin od 05. studenoga 2004. godine, Skupština Ekološke udruge Krka Knin, na sjednici održanoj 09. ožujka 2015.

Више

Microsoft Word - STATUT _final[1] kopija.doc

Microsoft Word - STATUT _final[1] kopija.doc Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN broj 74/14.), Skupština Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača na sjednici održanoj 12. prosinca 2015. godine u Zagrebu donijela je ovaj STATUT

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc Temeljem članka 10. i 11. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/01) na Osnivačkoj skupštini Hrvatskog društva ekonomista, održanoj dana 14. veljače 2002. godine, u Zagrebu, donijet je Statut Hrvatskog društva

Више

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turističke zajednice općine Lopar, uz prethodnu suglasnost

Више

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater Hrvatski radioamaterski savez 10000 Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna 2018. Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamaterskog Saveza (u daljnjem tekstu: Savez) Izvršni odbor

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

Na temelju članka 13. Zakon o udrugama ( Narodne novine broj:74/14 i 70/17) Skupština Udruge diplomiranih studenata Alumni kluba Veleučilišta Nikola T

Na temelju članka 13. Zakon o udrugama ( Narodne novine broj:74/14 i 70/17) Skupština Udruge diplomiranih studenata Alumni kluba Veleučilišta Nikola T Na temelju članka 13. Zakon o udrugama ( Narodne novine broj:74/14 i 70/17) Skupština Udruge diplomiranih studenata Alumni kluba Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću na sjednici održanoj 23. studenog 2018.

Више

Microsoft Word - Novi Statut docx

Microsoft Word - Novi Statut docx Temeljem čl. 13; 18. te 55. stavak 1. Zakona o udrugama (N.N. 74/14), i članka 20. Statuta Udruge za mlade Agora od 24. studenog 2013; Udruga za mlade Agora na sjednici redovne godišnje skupštine održane

Више

S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb,

S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb, S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb, 23. 04. 2015. 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine Republike Hrvatske, broj 74/2014.) Skupština Saveza scenarista

Више

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog konjičkog saveza Temeljem Članka 27, Stavak 14, Statuta Hrvatskog konjičkog saveza, usvojenog na Skupštini Hrvatskog konjičkog saveza održanoj 17.11.2007., na svojoj

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13., 18. te 55. st.1 Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14), te čl. 20 Statuta, CARPE DIEM udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih vještina djece, mladih i odraslih

Више

ZAHTJEV

ZAHTJEV Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske unije tenisača obuhvaća Statut Hrvatske unije tenisača od 27. rujna 2017. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske unije tenisača od 09. lipnja 2018. Godine.

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA Удружење актуара Србије ул. Булевар деспота Стефана 68(бившa Улица 29. Новембра), 11 000 Београд Статут Удружења актуара Србије (Пречишћен текст) Београд, 2005 Према одредбама чланова 21. и 30. Закона

Више

Statut HJS_2015

Statut HJS_2015 S T A T U T HRVATSKOG JUDO SAVEZA Zagreb, 29. ožujka 2015. 1 Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,

Више

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA 4142 Proglašavam Zakon o turističkim zajednicama

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o udrugama ("Narodne novine'' 74/14), na temelju članka 21. stavka 1. pročišćenog teksta Statuta Hrvatskoga matematičkog društva iz 2012. godine i na prijedlog Izvršnog

Више

Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993.), te članaka 13 i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/

Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993.), te članaka 13 i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/ Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993.), te članaka 13 i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014.) Redovna skupština Radio kluba Zagreb na sjednici

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

HRVATSKI SABOR 1390 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUGAMA Proglašavam Zakon o udrugama, koji

HRVATSKI SABOR 1390 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUGAMA Proglašavam Zakon o udrugama, koji HRVATSKI SABOR 1390 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUGAMA Proglašavam Zakon o udrugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. lipnja 2014.

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

Nacrt 27/06/2019 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Bregovita Hrvatska na sjednici održanoj

Nacrt 27/06/2019 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Bregovita Hrvatska na sjednici održanoj Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Bregovita Hrvatska na sjednici održanoj 9. srpnja 2019. godine u Zagrebu, Rooseveltov trg 2, donijela je STATUT

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Microsoft Word - Statut Slatinska banka doc

Microsoft Word - Statut Slatinska banka doc SLATINSKA BANKA D.D. NADZORNI ODBOR S T A T U T TRGOVAČKOG DRUŠTVA SLATINSKA BANKA d.d. (u daljnjem tekstu Banka) pročišćeni tekst Broj: 027 / 2007 srpanj, 2007. S T A T U T TRGOVAČKOG DRUŠTVA SLATINSKA

Више

ZAHTJEV

ZAHTJEV Na temelju ĉlanka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 88/01) i ĉlanka 14. Zakona o sportu ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12), Osnivaĉka skupština HRVATSKE UNIJE TENISAĈA,

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR HRVATSKI SABOR 573 Na temelju ĉlanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH Proglašavam Zakon o agenciji za strukovno

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

Članak 7. (1) Pečat je okruglog oblika, promjera 36 mm. Uzduž ruba pečata ispisan je naziv Udruge na hrvatskom i na engleskom po dva puta te se u sred

Članak 7. (1) Pečat je okruglog oblika, promjera 36 mm. Uzduž ruba pečata ispisan je naziv Udruge na hrvatskom i na engleskom po dva puta te se u sred Članak 7. (1) Pečat je okruglog oblika, promjera 36 mm. Uzduž ruba pečata ispisan je naziv Udruge na hrvatskom i na engleskom po dva puta te se u sredini nalazi natpis BIOM. V. PODRUČJE DJELOVANJE UDRUGE

Више

Na temelju članka 54

Na temelju članka 54 Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( Narodne novine br.76/93.,29/97. i 47/99. ), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta HRVATSKI DOM PETRINJA, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća grada Petrinje,

Више

Statut "REGIONALNOG KLUBA IPA Zabok" (N

Statut REGIONALNOG KLUBA IPA Zabok (N REGIONALNI KLUB "IPA HRVATSKO ZAGORJE S T A T U T OŽUJAK, 2016. 1/23 Temeljem članka 13. i članka 55. Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 74/14.) Skupština Regionalnog kluba IPA Hrvatsko zagorje,

Више

URED DRŽAVNE UPRAVE

URED DRŽAVNE UPRAVE (Naziv nadležnog ureda) ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE podnosi: 1. Naziv udruge Udruga bivših studenata i prijatelja Visoke tehničke škole u Bjelovaru 2. Skraćeni naziv udruge (ako

Више

Zagreb, Nikole Tesle 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 27. Statuta Hrvatske udruge za mirenje - pročišćeni tek

Zagreb, Nikole Tesle 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 27. Statuta Hrvatske udruge za mirenje - pročišćeni tek Zagreb, Nikole Tesle 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 27. Statuta Hrvatske udruge za mirenje - pročišćeni tekst, od 29. studenog 2010. na redovitoj Skupštini Hrvatske

Више

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJ GRADA RIJEKE Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 25. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15) i članka 43. Statuta Muzeja moderne i suvremene

Више

Microsoft Word - Statut HPD Pliva 2015-novi

Microsoft Word - Statut HPD Pliva 2015-novi S T A T U T HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA P L I V A ZAGREB donesen na Skupštini 25.veljače 2015. Zagreb, veljača, 2015. 2 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) skupština Hrvatskog planinarskog

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/62 21 433; fax: 01/6252-515 OIB: 28129388615 IBAN: HR4923900011100025937 e-mail: czoo.vg@gmail.com web: www.centar-odgojiobrazovanje-velikagorica.skole.hr

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, 12.09.2015. Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a sukladno odredbama Zakona o sportu i Etičkom kodeksu

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

PRIJEDLOG TEKSTA

PRIJEDLOG TEKSTA Na temelju članka 13. ( Narodne novine broj 74/2014) i članka 23. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014), te članka 18. važećeg Statuta Društva, skupština Društva psihologa Istre na sjednici

Више

Temeljem članka 11

Temeljem članka 11 STATUT Verzija 3.1. Zagreb, veljača 2019. Sadržaj OSNOVNE ODREDBE... 3 CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE... 4 Ciljevi udruge... 4 Djelatnosti kojima se ostvaruju

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. aprila 2008. godine, i na 16. sjednici Doma naroda,

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izb

Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izb Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

12/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ ISSN SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj

12/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ ISSN SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj ISSN 1849-6806 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj 2017. 1 S A D R Ž A J I. OPĆINSKI NAČELNIK 1. Odluka o provođenju vježbe civilne zaštite u 2017.g...3 2. Odluka

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014), Skupština udruge jedriličarskog Udruga Maestral iz Rovinja-Rovigno na sjednici

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014), Skupština udruge jedriličarskog Udruga Maestral iz Rovinja-Rovigno na sjednici Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014), Skupština udruge jedriličarskog Udruga Maestral iz Rovinja-Rovigno na sjednici održanoj 23.09.2015., u prostorijama jedriličarskog

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Dr

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Dr Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Društvo), upućuje dioničarima POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001), članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/2006) i članaka 3. i 9. Zakona

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001), članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/2006) i članaka 3. i 9. Zakona Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001), članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/2006) i članaka 3. i 9. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine br.76/1993) osnivačka

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: 602-12/19-01/1 URBROJ: 2176/05-02-19-1 Sisak, 29. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA Predmet: Materijal za sjednicu

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama, ( Narodne novine broj 74/14), i članka 46. Zakona o sportu, ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama, ( Narodne novine broj 74/14), i članka 46. Zakona o sportu, ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ Na temelju članka 13. Zakona o udrugama, ( Narodne novine broj 74/14), i članka 46. Zakona o sportu, ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 137/13, 85/15 i 19/16), kao i članka

Више

Microsoft Word - Zakon o udrugama i fondacijama

Microsoft Word - Zakon o udrugama i fondacijama Službene novine Federacije BiH, br. 45/02 ZAKON O UDRUGAMA I FONDACIJAMA I - TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim zakonom uređuju se uvjeti i postupak za utemeljivanje, unutarnje ustrojstvo, registracija, prestanak

Више

Hrvatska narodna stranka

Hrvatska narodna stranka SKUPŠTINA KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA BELEC Kulturno umjetničko društvo Belec Belec 6a HR-49254 Belec www.kud-belec.hr www.facebook.com/kudbelec info@kud-belec.hr Temeljem odredbi članka 23. Statuta KUD-a

Више

RADNA VERZIJA R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO KULTURE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

RADNA VERZIJA R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO KULTURE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI RADNA VERZIJA R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO KULTURE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI Zagreb, svibanj 2012. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA Slavonski Brod, studeni 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

Na temelju članka 5

Na temelju članka 5 Temeljem Članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14), Članka 10. i 14. Zakona o športu (Narodne novine, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13.) i Članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi

Више

Microsoft Word - DaNS Statut [treba lektorisati].docx

Microsoft Word - DaNS Statut [treba lektorisati].docx 1 Нови Сад, 14 april 2011 године. 2 САДРЖАЈ: I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ II. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ДЕЛАТНОСТИ III. ЧЛАНСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ IV. ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА V. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ ДРУШТВА

Више

untitled

untitled 1 of 17 23.10.2006 09:43 HRVATSKI SABOR Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Proglašavam Zakon o lokalnoj

Више