Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) PRAVILA Pravilo br. 06 Datum Svibanj Verzija 4.0 Dodjela bespovr

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) PRAVILA Pravilo br. 06 Datum Svibanj Verzija 4.0 Dodjela bespovr"

Транскрипт

1 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) PRAVILA Pravilo br. 06 Datum Svibanj Verzija 4.0 Dodjela bespovratnih Prilog 26 sredstava Pravilo donosi Ministar MRRFEU PITANJA I ODGOVORI PDP FOND: Europski fond za regionalni razvoj NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo znanosti i obrazovanja PRIORITETNA OS: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija ROK ZA PODNOŠENJE PP: 10. veljače SPECIFIČNI CILJ: Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva ROK ZA ODGOVOR NA PITANJE (UzP): 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja NAZIV POZIVA: Priprema IRI infrastrukturnih projekata REFERENTNI BROJ POZIVA: KK TIP NATJEČAJA: Ograničeni MODALITET: Privremeni U skladu sa Zajedničkim nacionalnim pravilima (ZNP), nadležno tijelo dužno je odgovarati na pitanja potencijalnih prijavitelja do roka navedenog u tablici, osim kada rokovi definirani Uputama za prijavitelje (UzP) uvjetuju davanje odgovora u kraćem vremenskom razdoblju (npr. UzP navodi rok za objavu odgovora 7 kalendarskih dana (KD) od postavljenog pitanja iako ZNP predviđa duži rok u kojem se odgovara na postavljena pitanja), tada prioritet ima rok iz UzP-a. Objavljeni odgovori dopunjuju i detaljnije pojašnjavaju dokumentaciju Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP). Odgovor na pojedino pitanje mora biti eksplicitan, ali u svojoj cjelini ili djelomično smije sadržavati jasne i nedvosmislene reference na odgovor uz neko drugo pitanje. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. U slučaju takvih pitanja, odgovor nadležnog tijela će upućivati na relevantni dio dokumentacije PDP-a. VERZIJA: 4.0. OBJAVA SVIH PITANJA/ODGOVORA IZ VERZIJE 4.0: 13. set pitanja i odgovora RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: DATUM ODGOVORA NA PITANJE: Kako biste pojasnili na koji način su u projektnom prijedlogu utvrđene cijene određenih nabava, ovdje navedite dokaz o provedenom istraživanju tržišta s prikupljenim podacima o cijenama na sljedeći način - za nabave za koje postoji tržišno Napominjemo da, kao što stoji u točki 2.8. Uputa za prijavitelje, proračun projekta treba biti realan i učinkovit tj. troškovi/izdaci moraju biti dostatni za postizanje očekivanih rezultata, a cijene trebaju odgovarati tržišnim cijenama. 1

2 natjecanje ovdje opišite na koji način su utvrđene cijene u projektnom prijedlogu, te uz obrazac priložite po (minimalno) tri ponude. Dali u proračunu navodimo zaprimljene ponude. prosječnu cijenu temeljem tri Kao primjer dobre prakse predlažemo korištenje prosječne cijene izračunate temeljem tri zaprimljene ponude, a koje odgovaraju tržišnim cijenama. Napominjemo, u interesu jednakog tretmana projektnih prijedloga, PT1 ne daje prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta ili prihvatljivost izdataka Dali su srednje škole prihvatljiv korisnik buduće istraživačke infrastrukture za provedbu svojih istraživačkih aktivnosti (imamo 2 srednje tehničke škole s dosta razvijenim istraživačkim i razvojnim aktivnostima). Ovim putem Vas ljubazno molimo upute za ispravno popunjavanje Izjave stručnjaka u Obrascu 5. iz Poziva. Od kojeg stručnjaka treba Prijavitelj osigurati traženu izjavu? Da li izjavu daje zaposlenik ustanove, neovisni vanjski stručnjak, dobavljač, autor tehničke dokumentacije ili netko drugi? Da li su osim odnosa stručnjaka i Prijavitelja pozivom uvjetovane i kvalifikacije stručnjaka kako bi se ova izjava smatrala valjanom? Natječajna dokumentacija navodi Voditelj projekta je zaposlen na instituciji prijavitelja i ima minimalno 1 godinu iskustva u vođenju projekata financiranih iz EU izvora (točka 2.5.A Uputa).. Obzirom da je na našem Sveučilištu za infrastrukturne projekte zadužena osoba koja je 100% radnog vremena angažirana na jednoj sastavnici Sveučilišta, ali je ujedno imenovana na funkciju koju obnaša na Sveučilištu, a u sklopu koje bi bila i voditelj projekta kojega se prijavljuje na natječaj, molimo Vas tumačenje pojma zaposlen. Točnije, može li se osoba koja je imenovana na odgovarajuću funkciju na Sveučilištu, ali ima radni odnos sa sastavnicom Sveučilišta koja sama po sebi nije uključena u projekt imenovati voditeljem projekta? Pripremamo dokumentaciju za projekt prijave na Poziv Priprema IRI infrastrukturnih projekata (u nastavku teksta: Poziv) te bih Vas u ime svog tima molio objašnjenje koje se odnosi na točku 2.5. Uputa: Ključni član tima je Voditelj/ica projekta i to mora biti osoba zaposlena u instituciji prijavitelja. Voditelj projekta mora imati najmanje 1 godinu iskustva u vođenju projekata financiranih iz EU izvora (pretpristupni fondovi (IPA), EU programi (FP, Obzor i Kao što je navedeno u točki 1.5. Uputa za prijavitelje, i detaljnije obrazloženo u Prilogu 4. iz projektnog prijedloga mora biti vidljivo da je buduća IRI infrastruktura namijenjena za neekonomske djelatnosti istraživačkih organizacija kako su definirane u Smjernicama. U fusnoti 1 Obrasca 5. (Izjava stručnjaka) navodi se da je stručnjak koji daje Izjavu stručna osoba koja je sudjelovala u izradi postojeće tehničke dokumentacije (dipl. ing. arhitekture, dipl. ing. građevinarstva, projektant) ili, ako nije sudjelovala u izradi, posjeduje potrebne kvalifikacije za izradu iste. U interesu jednakog tretmana projektnih prijedloga, PT1 ne daje prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta. Zahvaljujemo na dostavljenom prijedlogu. 2

3 dr.), Europski strukturni i investicijski fondovi). Sukladno kriterijima, boduje se njegovo/njeno iskustvo u vođenju projekata i to kako slijedi: 1. 5 ili više godina 5 bodova, 2. 3 godine ili više od 3, a manje od 5 godina iskustva 3 boda, 3. manje od 3 godine, a više od 1 godine iskustva 1 bod. Smatramo neprimjerenim da se izvor financiranja određuje kao bodovni kriterij sposobnosti voditelja projekta. Naime, u našoj ustanovi su se u prijašnjim prijavama projekata financiranih iz EU fondova često koristili vanjski suradnici, a mnogi zaposlenici naše ustanove sudjeluju kao suradnici ili koordinatori na projektima financiranima iz EU fondova, te istovremeno jesu ili su bili voditelji projekata financiranih iz državnih fondova (HRZZ, UNIZg). Opisani uvjet Poziva stavlja stručnjake s velikim iskustvom rada u svom kliničkom polju, a istovremeno i znanstveno-istraživačkoj domeni, u podređeni položaj, te privilegira dosadašnje voditelje projekata financiranih iz EU fondova, odnosno institucijama pretežno znanstveno-istraživačke prirode koje imaju veće iskustvo vođenja međunarodnih projekata daje prednost dobivanjem maksimalnog broja bodova u ocjeni prijava.konkretno, zaposlenici našeg Zavoda su u proteklih pet godina sudjelovali i sudjeluju kao partneri u provedbi dva projekta financirana sredstavima EU, šest projekata financiranih od HRZZ-a, te četiri projekta financiranih od UNIZG potpora. Jednako tako, zaposlenici našeg Zavoda sudjelovali su i sudjeluju kao voditelji, koordinatori ili suradnici na projektima, te imaju znanje i iskustvo potrebno za provedbu ovog projekta. Rezultat takvog rada su mnogobrojne doktorske disertacije (15 disertacija u proteklih 5 godina), također su djelatnici Zavoda unazad 5 godina objavili, samostalno ili u suradnji s drugim institucijama, 44 znanstvene publikacije u CC 3

4 indeksiranim časopisima i 33 publikacije u stručnim časopisima indeksiranima u drugim indeksima, a pripremili su i 50-ak prikaza na međunarodnim kongresima. Djelatnici Zavoda, jednako tako, autori su i brojnih poglavlja u dodiplomskim i poslijediplomskim udžbenicima (6 udžbenika u posljednjih 5 godina). Smatramo da traženo iskustvo (isključivo voditelji EU projekata) nije vezano uz predmet Poziva niti predstavlja preduvjet izvršenja projekta jer ne postoje realni i objektivni razlozi koji bi opravdali stav da stručnjak koji je imao iskustva u vođenju projekata financiranih ili sufinanciranih iz drugih izvora financiranja nema dostatno iskustvo za uspješno vođenje projekta financiranog sredstvima iz EU fondova, osobito stoga što realizacije svih projekata (bez obzira na izvor financiranja) počivaju na načelu dobrog i savjesnog upravljanja odobrenim i ugovorenim financijskim sredstvima. Bodovanje godina iskustva voditelja projekta, osim što je izuzetno diskriminatorno u odnosu na potencijalne prijavitelje, kako smo prije opisali, nije dokaz sposobnosti voditelja projekta jer postoje višegodišnji projekti, koji u konačnici mogu biti i neuspješni, bez obzira da li je za to odgovoran voditelj projekta ili viša sila, ali i takav voditelj projekta udovoljava traženom iskustvu.slijedom prije navedenog, predlažemo da u kontekstu naših navoda, ponovno razmotrite opisani kriterij bodovanja. 52. Također, sukladno načelu proporcionalnosti (razmjernosti), kao jednom od temeljnih načela Europske unije, koje zahtijeva očuvanje proporcionalnosti između ciljeva koji se trebaju postići i sredstava koja se za to trebaju utrošiti te i načelu jednakog tretmana iskusnih voditelja projekata, uz uvjet da se ne prelaze granice odgovarajućeg i potrebnog za ostvarenje ciljeva, a osobito da se omogući pristup koji ostavlja najveću slobodu uz jednak učinak, apeliramo da navedeni kriterij promijenite na način da uklonite izvor financiranja projekata kao uvjet za voditelja. U Prilogu 3., točka 3.2 piše da se projektni tim mora sastojati od voditelja i "osobe(a) zaposlene(ih) na instituciji prijavitelja koja(e) je/su u znanstvenom smislu odgovorna(e) za jedinicu koja Prema uputi u točki D.2 Dodatnog informacijskog obrasca, termin "u znanstvenom smislu odgovorne" odnosi se na odgovornost u smislu znanstvene djelatnosti i znanstveno-istraživačkog rada. Naglasak je upravo na znanstveno- 4

5 će biti zahvaćena predviđenim infrastrukturnim zahvatom (npr. institucija u cjelini, zavod, odsjek, laboratorij i slično)". Možete li pojasniti termin "u znanstvenom smislu odgovorne"? Znači li to da članovi tima mogu biti isključivo aktualni voditelji odabranih organizacijskih jedinca (koji su uglavnom odgovorni samo za organizaciju rada istih) ili mogu biti i ostali znanstvenici koji su svojim radom u sklopu tih jedinica znanstveno odgovorni za njihov razvoj? istraživačkoj, a ne isključivo na organizacijskoj komponenti, no važno je i da se radi o istaknutim odnosno odgovornim osobama. Primjeri koji su navedeni u zagradi iste upute (voditelji laboratorija, predstojnici zavoda, znanstveno vijeće) su samo primjeri i lista nije iscrpna. Također, ne postoji zapreka da prijavitelj prilikom popunjavanja točke D.2. Dodatnog informacijskog obrasca pruži dodatno obrazloženje za odabir određenih osoba (ili osobe). VERZIJA: 4.0. OBJAVA SVIH PITANJA/ODGOVORA IZ VERZIJE 4.0: 14. set pitanja i odgovora RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: DATUM ODGOVORA NA PITANJE: U Uputama za prijavitelje na stranici 11 navodite sljedeće: Prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta na način da ima projektni tim s odgovarajućim iskustvom u provedbi projekata: voditelja projekta s najmanje 1 godinom iskustva u vođenju projekata financiranih iz EU izvora, osobu za računovodstvo, financije i administraciju (administratora projekta) s najmanje 1 godinom radnog iskustva u provedbi projekata financiranih iz Europske unije. Voditelj projekta mora biti osoba zaposlena u instituciji prijavitelja. Ako u trenutku predaje projektnog prijedloga prijavitelj nema imenovanu osobu za računovodstvo, financije i administraciju (tj. za administriranje projekta), kao dokaz sposobnosti za provedbu projekta mora dostaviti pripremljenu dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluge upravljanja projektom (administriranje projekta) ili pripremljeni natječaj za zapošljavanje osobe za administriranje projekta. U svakom slučaju, odgovornosti članova projektnog tima za upravljanje i provedbu projekta moraju biti definirane i raspoređene, što prijavitelj opisuje u Prijavnom obrascu i Dodatnom informacijskom obrascu (Obrazac 2, dalje u tekstu: DIO). Također, kompetencije projektnog tima su predmet ocjene kvalitete projektnog prijedloga, a specifični zahtjevi opisani su u DIO-u. Životopisi članova projektnog tima dostavljaju se uz Napominjemo da se uvjet iskustva za voditelja projekta definiran u točki 2.5. Uputa za prijavitelje odnosi na vođenje provedbe projekata financiranih iz EU izvora. Pri tome će se, kao što je navedeno u odgovoru na pitanje 32, u obzir uzimati i ako osoba ima iskustvo voditelja/koordinatora za Hrvatsku, te, kao što je navedeno u odgovoru na pitanje 36, isto se ne mora odnositi isključivo na ime upisanog voditelja projekta, no prijavitelj mora osigurati mogućnost dokazivanja da je određena osoba imala takvo iskustvo (iskustvo vođenja projekta). Uvjet iskustva za administratora na projektu, kako je naveden u točki 2.5. Uputa za prijavitelje, odnosi se na sudjelovanje u provedbi projekata financiranih iz EU izvora. U interesu jednakog tretmana projektnih prijedloga, PT1 ne daje prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta. 5

6 projektni prijedlog na za to predviđenom obrascu (Obrazac 6. Životopis). Molimo za potvrdu da bilo koji član projektnog tima koji je aktivno sudjelovao u provođenju projekata financiranih iz EU izvora, a nije ujedno bio i voditelj tih projekata, može biti voditelj ovog IRI infrastrukturnog projekta. Naime radilo se o iznimno složenom projektu (Ulaganje u dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije) koji nije imao samo voditelja projekta, nego cijeli projektni tim. Također molimo za potvrdu da član projektnog tima koji je aktivno sudjelovao u provođenju projekata financiranih iz EU izvora, te je bio zadužen za administrativne aspekte projekta, može biti administrator projekta. 6

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije Sektor za pripremu i provedbu projekata operativn

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije Sektor za pripremu i provedbu projekata operativn ODGOVORI NA PITANJA 2. SET vezana uz otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.04.2.1.09 civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja Pitanja pristigla na esf.info@mrms.hr

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) PRAVILA Pravilo br. 06 Dodjela bespovratnih sredstava Datum odobrenja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) PRAVILA Pravilo br. 06 Dodjela bespovratnih sredstava Datum odobrenja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) PRAVILA 2014.-2020. Pravilo br. 06 Dodjela bespovratnih sredstava Datum odobrenja Lipanj 2017. Verzija 3.0 Prilog 28 Pravilo odobreno

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

PITANJA I ODGOVORI INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA FOND: EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: 3

PITANJA I ODGOVORI INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA  FOND: EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: 3 PITANJA I ODGOVORI INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA www.strukturnifondovi.hr FOND: EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: 3. Poslovna konkurentnost ROK ZA PODNOŠENJE PP: od 15.07.2019.

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ministarstvo gospodarstva CEKOM modeli 1. A, 1.B, 2, 3 Travanj, 2017 Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj Centri kompetencija Centri kompetencija Model 1 Model 2 Model 1.A Model

Више

Upra vni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina Upute za prijavitelje na javni poziv za prijavu projekata / program

Upra vni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina Upute za prijavitelje na javni poziv za prijavu projekata / program Upra vni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina Upute za prijavitelje na javni poziv za prijavu projekata / programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području

Више

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „KARAŠICA“ , Belišće, Kralja Tomislava 206

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „KARAŠICA“ , Belišće, Kralja Tomislava 206 PITANJA I ODGOVORI Natječaj za provedbu mjere/tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Referentni broj natječaja: LN.4.1.1.01. Pitanja

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

P1 PCM2

P1 PCM2 Europska unija Zajedno do fondova EU Stručno znanstveni skup PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽUPANJSKE (HR) I ORAŠKE (BIH) POSAVINE Financijska sredstva Ministarstva i EU fondova raspoloživa Slavoniji i ovom kraju

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016. i Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/828,

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

FOND: EFRR PITANJA I ODGOVORI PDP NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: Poslovna konkurentnost ROK ZA PODNOŠENJE PP:

FOND: EFRR PITANJA I ODGOVORI PDP  NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: Poslovna konkurentnost ROK ZA PODNOŠENJE PP: FOND: EFRR PITANJA I ODGOVORI PDP www.strukturnifondovi.hr NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: Poslovna konkurentnost ROK ZA PODNOŠENJE PP: 21.11.2018. 21.12.2018. SPECIFIČNI CILJ: 3d1 NAZIV POZIVA:

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja Strategija razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2019. 2027. Akcijski plan za provođenje projekata Strategije razvoja Općine Velika Trnovitica u 2019. godini FINAL DRAFT ver 1.0 Velika Trnovitica,

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) Referentna

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) Referentna POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) Referentna oznaka: KK.03.2.1.03. UČESTALA PITANJA I ODGOVORI U

Више

PITANJA I ODGOVORI PDP FOND: EFRR NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: Poslovna konkurentnost ROK ZA PODNOŠENJE PP: do 28.12

PITANJA I ODGOVORI PDP  FOND: EFRR NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: Poslovna konkurentnost ROK ZA PODNOŠENJE PP: do 28.12 PITANJA I ODGOVORI PDP www.strukturnifondovi.hr FOND: EFRR NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: Poslovna konkurentnost ROK ZA PODNOŠENJE PP: do 28.12.2018. SPECIFIČNI CILJ: 3d1 ROK ZA ODGOVOR NA PITANJE

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) EUROPSKA UNIJA Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) Ministarstvo socijalne politike i mladih Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

Annex III GA Mono 2016

Annex III GA Mono 2016 PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA I. PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA TEMELJU JEDINIČNIH DOPRINOSA I.1. Uvjeti prihvatljivosti jediničnih doprinosa Ako se bespovratna sredstva

Више

Treća izmjena Europska unija Zajedno do fondova EU Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA

Treća izmjena Europska unija Zajedno do fondova EU Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA Europska unija Zajedno do fondova EU Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU PRILOG

Више

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више

OPERATIVNI PROGRAM

OPERATIVNI PROGRAM Sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i NATJEČAJI ZA UDRUGE U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA TURIZMA Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili Natječaj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Microsoft Word - UPUTE ZA PRIJAVITELJE_lag

Microsoft Word - UPUTE ZA PRIJAVITELJE_lag POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA LAG ZAGORJE-SUTLA Upute za prijavitelje Datum objave Poziva: 16. prosinca 201. godine Rok za dostavu prijava: 20. siječnja 2016. godine RAD LAG-a I IZRADA LOKALNE RAZVOJNE

Више

FOND: EFRR PITANJA I ODGOVORI PDP NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: Poslovna konkurentnost ROK ZA PODNOŠENJE PP:

FOND: EFRR PITANJA I ODGOVORI PDP  NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: Poslovna konkurentnost ROK ZA PODNOŠENJE PP: FOND: EFRR PITANJA I ODGOVORI PDP www.strukturnifondovi.hr NADLEŽNO TIJELO: MGPO PRIORITETNA OS: Poslovna konkurentnost ROK ZA PODNOŠENJE PP: 21.11.2018. 21.12.2018. SPECIFIČNI CILJ: 3d1 NAZIV POZIVA:

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

KLASA: / /0001 URBROJ: / Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje po

KLASA: / /0001 URBROJ: / Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje po KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001 URBROJ: 343-0100/01-17-087 Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2»Potpora

Више

PROGRAM RAZUM

PROGRAM RAZUM Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske Program provjere inovativnog koncepta bridge the gap Program provjere inovativnog koncepta (PoC) Znanstvenicima, istraživačima i poduzetnicima pruža mogućnost

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/18-16 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/18-16 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/18-04/18-16 URBROJ: 2170/01-15-00-18-36 Rijeka, 26. 2. 2018. Gradonačelnik je 26. veljače 2018. godine

Више

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala Europski socijalni fond UPUTE ZA PRIJAVITELJA NA OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRI

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala Europski socijalni fond UPUTE ZA PRIJAVITELJA NA OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRI Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. 2013. Europski socijalni fond UPUTE ZA PRIJAVITELJA NA OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje

Више

PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim

PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim propisima. Usprkos nedostacima taj je Zakon značio

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Klasa: UP/I / /34

Klasa: UP/I / /34 Klasa: UP/I 430-01/2006-05/34 Urbroj: 580-03-06-17-10 Zagreb, 3. srpnja 2006. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine, broj

Више

No Slide Title

No Slide Title RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! DA NE BUDE OVAKO ...VEĆ OVAKO! ŠTO JE RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA? Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

UPUTE ZA PRIJAVITELJE za lokalnog koordinatora Plave Eko-patrole i sudjelovanje na tri edukativna vikend seminara o održivom razvoju i neformalnim met

UPUTE ZA PRIJAVITELJE za lokalnog koordinatora Plave Eko-patrole i sudjelovanje na tri edukativna vikend seminara o održivom razvoju i neformalnim met UPUTE ZA PRIJAVITELJE za lokalnog koordinatora Plave Eko-patrole i sudjelovanje na tri edukativna vikend seminara o održivom razvoju i neformalnim metodama učenja SVRHA DOKUMENTA Upute za prijavitelje

Више

NATJEČAJ ZA MALE PROJEKTE U ZAJEDNICI „MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA“

NATJEČAJ ZA MALE PROJEKTE U ZAJEDNICI „MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA“ Građanskiaktivizamvolonterstvofi lantropijapoboljšanjekvaliteteživo taulokalnojzajednicimaliakcijaiza boljesutrapartnerstvoaktivizamml adihgrađanskiaktivizamvolonterst Zaklada za poticanje partnerstva

Више

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici održanoj 19.studenog 2014. godine donijelo je PRAVILNIK

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor Početna prezentacija za korisnike Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja: Razmjene mladih i Mobilnost osoba koje rade s mladima Završno izvješće Mobility tool Projektni ciklus Završno izvješće 1.

Више

TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za godinu

TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za godinu TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za 2017. godinu R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA GRADONAČELNIK KLASA: 023-01/18-04/125 URBROJ:

Више

PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENT

PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENT PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [2.1.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE NOSITELJE PROJEKATA Napomena: Svi dokumenti

Више

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA EACEA/13/2019 Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a Tehnička pomoć za organizacije pošiljateljice

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i člana 36. stav (3) alineja prva

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dan prozora 2018 Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU Igor Bobek Sektor za međunarodne poslove i EU Hrvatska gospodarska komora Zagreb, 13.03.2018. Sadržaj prezentacije Alokacije

Више

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA PRAVILNIK O KALENDARU NATJECANJA HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA U Zagrebu 18.01.2018 godine. SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. UPIS SPORTSKIH PLESNIH NATJECANJA U KALENDAR NATJECANJA... 3 III. PRIJAVE

Више

Privitak II Obrazloženje odluke Vodič kroz ocjenjivanje prijava i proces dodjele financijske potpore za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost studenata i (ne

Privitak II Obrazloženje odluke Vodič kroz ocjenjivanje prijava i proces dodjele financijske potpore za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost studenata i (ne Privitak II Obrazloženje odluke Vodič kroz ocjenjivanje prijava i proces dodjele financijske potpore za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja u svrhu učenja projekti mobilnosti

Више

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa <Registracijski br

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa <Registracijski br Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013. ("Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava")

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

Sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/95 i 64/01), članku 4. i 9. Statuta Zaklade Paraolimpijac, članku 12. Pravilnika o mj

Sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/95 i 64/01), članku 4. i 9. Statuta Zaklade Paraolimpijac, članku 12. Pravilnika o mj Sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/95 i 64/01), članku 4. i 9. Statuta Zaklade Paraolimpijac, članku 12. Pravilnika o mjerilima i postupku dodjele potpore Zaklade Paraolimpijac,

Више

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1. Cilj Poziva Povećanje gospodarske aktivnosti

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Комисија за јавну набавку Број: /2018 Ириг, године Тел.022/ , 400

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Комисија за јавну набавку Број: /2018 Ириг, године Тел.022/ , 400 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Комисија за јавну набавку Број:01-404-12/2018 Ириг, 23.04.2018.године Тел.022/400-609, 400-600 Фах:022/462-035 На основу члана 63. Закона о јавним

Више

tDon't miss it. Visit it now!

tDon't miss it. Visit it now! Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo Žiro račun: 2402006 1100547660 OIB: 36736744335 MB: 02493799 OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTNIH IDEJA Poštovani, Molimo Vas

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prijava istraživačko-razvojnih projekata na EU natječaje Marina Tušek, dipl. oec., PMP Konzultant za EU fondove Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 04.04.2018. SADRŽAJ Tematska područja istraživačko-razvojnih

Више

Javni poziv

Javni poziv Javni poziv Šifra: L6_PF_O2 L6_PF_O2_v1.1_2014228 1 / 11 JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA INFORMIRANJA I PROMOCIJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU I U TREĆIM ZEMLJAMA REPUBLIKA

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx Na temelju odredbe članka 13. i 14. Statuta Samoborskog športskog saveza Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza, na sjednici održanoj 20. lipnja 2016. godine donio je PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROGRAMA

Више

Microsoft Word - INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA MDC.docx

Microsoft Word - INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA MDC.docx INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, Zagreb 10 000, OIB: 28048960411, je javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač Republika Hrvatska. MDC obavlja muzejsku

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka, Frana Kurelca 1;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka, Frana Kurelca 1; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka, Frana Kurelca 1; www.prhg.hr; tajništvo: 051/339115; ravnatelj: 051/339115; računovodstvo:

Више

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Kršan. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Kršan. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA KRŠAN OPĆINSKI NAČELNIK 52232 Kršan, Blaškovići 12 Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr KLASA: 406-01/17-02/7

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc NABAVA MALE VRIJEDNOSTI POZIV NA NADMETANJE I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT MBS: Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Referent/nadležna osoba: Internetska adresa(e) (ako je

Више

Akcijski plan raspisivanja javnih poziva za podnošenje prijava za znanstvene projekte za srpanj – srpanj, godine

Akcijski plan raspisivanja javnih poziva za podnošenje prijava za znanstvene projekte za srpanj – srpanj, godine Akcijski plan raspisivanja javnih poziva za podnošenje prijava za znanstvene projekte za srpanj 2013. srpanj, 2014. godine Hrvatska zaklada za znanost Zaklada, 2013. 1. Uvod Hrvatsku zakladu za znanost

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Put Duilova 11 (p.p. 288), 21 Split Broj telefona:

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

INOVATIVNI 2013

INOVATIVNI 2013 6. 2013. Temeljem Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine, Strateškog plana Ministarstva turizma za razdoblje 2013. 2015. godine, Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015., Državnog

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Profil tvrtke Profil tvrtke i portfolio projekata Listopad 2015. SADRŽAJ A. Opće informacije o poduzeću B. Pregled poslova i aktivnosti poduzeća C. Prikaz projekata nacionalnih i europskih fondova D. Prikaz

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

Goran Kajfeš Svibanj 2019 KAKO U 3. KORAKA DO ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE

Goran Kajfeš Svibanj 2019 KAKO U 3. KORAKA DO ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE Goran Kajfeš Svibanj 2019 KAKO U 3. KORAKA DO ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE ZAKONSKI I PRAVNI OKVIRI RH DONOSI PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE OBVEZE PREMA

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC Gradonačelnik KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2137/ / U Đurđevcu, 23.0

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC Gradonačelnik KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2137/ / U Đurđevcu, 23.0 REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC Gradonačelnik KLASA: 310-01/16-01/01 URBROJ: 2137/03-03-01/16-16-1 U Đurđevcu, 23.02.2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

PROGRAM PODRŠKE 2019 PRIJAVNICA Opisni i proračunski dio Ogledni primjerak PROGRAMSKO PODRUČJE 4: Razvoj suradničkih platformi u Repulici Hrvatskoj Ka

PROGRAM PODRŠKE 2019 PRIJAVNICA Opisni i proračunski dio Ogledni primjerak PROGRAMSKO PODRUČJE 4: Razvoj suradničkih platformi u Repulici Hrvatskoj Ka PROGRAM PODRŠKE 2019 PRIJAVNICA Opisni i proračunski dio PROGRAMSKO PODRUČJE 4: Razvoj suradničkih platformi u Repulici Hrvatskoj Kategorija a: Programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14; www.gimnazija-varazdin.hr; centrala: 042/302-122; tajništvo: 042/302-121;

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ PROGRAM: mogućnosti razmjene za studente Sveučilišta u Zadru Zadar, 8. ožujka 2018. godine ERASMUS+ PROGRAM: program Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nazvan po

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Verzija: ČESTO POSTAVLJENA PITANJA I. Opća pitanja 1. Je li predviđeno nacionalno sufinanciranje projekata? Nacionalno sufinanciranje projek

Verzija: ČESTO POSTAVLJENA PITANJA I. Opća pitanja 1. Je li predviđeno nacionalno sufinanciranje projekata? Nacionalno sufinanciranje projek ČESTO POSTAVLJENA PITANJA I. Opća pitanja 1. Je li predviđeno nacionalno sufinanciranje projekata? Nacionalno sufinanciranje projekata neće biti osigurano niti u Slovenijij, niti u Hrvatskoj. Projektni

Више