Broj: /

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Broj: /"

Транскрипт

1 Broj: / Evidencijski broj nabave: JN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME ZA POTREBE HAZU u U Zagrebu, ožujak Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, HR Zagreb Tel.: (01) Telefax: (01)

2 1. PODATCI O JAVNOM NARUČITELJU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb OIB: Broj telefona: 01/ Broj telefaksa: 01/ Internetska adresa: Adresa elektroničke pošte: 2. OSOBE ILI SLUŽBA ZADUŽENE ZA KONTAKT Odjel za informatiku HAZU Adresa elektronske pošte: Telefon: ; Fax: VRSTA POSTUPKA Jednostavna nabava, evidencijski broj nabave: JN Postupak nabave vrši se sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne Novine broj: 120/2016) i Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti broj: / od 2. svibnja PREDMET NABAVE, KOLIČINE, MJESTO I ROK IZVRŠENJA Predmet nabave je: Informatička oprema računala s operativnim sustavom Windows Procijenjena vrijednost nabave: ,00 kuna Skraćeni opis nabave: Za potrebe opremanja ustrojstvenih jedinica HAZU nabavlja se informatička oprema koja je detaljno specificirana u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva (Prilog 5.) Mjesto izvršenja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, Zagreb Rok izvršenja: 30 dana 2

3 5. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA I DOKAZI SPOSOBNOSTI) Javni naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji ne zadovolji uvjet nekažnjavanosti, podmirenih poreznih obveza, te sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. U tu svrhu ponuditelji su obvezni dostaviti: 1.) Izjavu o nekažnjavanju koju daje osoba ovlaštena za zastupanje na obrascu (Prilog 2.) koji je sastavni dio ovog Poziva. 2) Izjavu o nepostojanju poreznog duga na obrascu (Prilogu 3.) koji je sastavni dio ovog Poziva 3) Izjavu o registraciji za obavljanje profesionalne djelatnosti na obrascu (Prilogu 4.) koji je sastavni dio ovog Poziva. Sve tražene dokumente i dokaze Ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici ili ovjerenoj preslici ili izvorniku. Naručitelj zadržava pravo da prije potpisivanja ugovora ili izdavanja narudžbenice od odabranog ponuditelja ukoliko je isti dostavio tražene dokumente u neovjerenoj preslici zatraži uvid u originalne dokumente. 6. NAČIN DOSTAVE PONUDE Ponuditelj će svoju ponudu na obrascu (Prilog 1.) koji je sastavni dio ovog Poziva, s drugim traženim prilozima dostaviti na adresu elektronske pošte: Krajnji rok za dostavu ponuda je: do 10 sati Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom izraženom u hrvatskim kunama, bez poreza na dodanu vrijednost. Cijena ponude piše se brojkama Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave i to na bazi troškovnika (Prilog 5.). U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti bez PDV-a. Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene i ukupne iznose za sve stavke opisane u troškovniku. Ponuđene jedinične cijene iz troškovnika su nepromjenjive i obuhvaćaju sve troškove i izdatke Ponuditelja vezano uz predmet nabave osim PDV-a. 3

4 7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE Kriterij za odabir je najniža cijena uz ispunjenje uvjeta traženih točkom 5. ovog Poziva. Ako su pristigle dvije ili više prihvatljivih ponuda s istom najnižom cijenom odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije. 8. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU Naručitelj će na temelju rezultata pregleda i ocjena pristiglih ponuda donijeti Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, te će odabranom Ponuditeljem izdati Narudžbenicu. 9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA Naručitelj se obvezuje dostavljene račune platiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja na žiro-račun Ponuditelja. PRILOZI POZIVU: Prilog 1. Ponudbeni list Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju Prilog 3. Izjava o nepostojanju poreznog duga Prilog 4. Izjava o registraciji za obavljanje profesionalne djelatnost Prilog 5. Troškovnik HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 4

5 PRILOG 1. P O N U D B E N I L I S T Naručitelj: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb, Zrinski trg 11 OIB: Predmet nabave:. Nabava informatičke opreme za potrebe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ponuda zajednice gospodarskih subjekata(zaokružiti): DA NE Podaci o ponuditelju/članu zajednice gospodarskih subjekata zaduženom za komunikaciju s naručiteljem: OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)... (broj računa) (ime i prezime kontakt osobe)... (navesti da li je gospodarski subjekt u sustavu poreza na dodanu vrijednosti)... (adresa za dostavu pošte) (adresa e-pošte)... broj telefona) (broj telefaksa) CIJENA PONUDE bez PDVa: kn Iznos PDV-a: kn (ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu pdv-a) CIJENA PONUDE s PDV-om: kn (ukoliko ponuditelj nije u sustavu pdv-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a) ROK VALJANOSTI PONUDE: Najmanje 30 dana od roka za dostavu ponuda. U, (mjesto) (datum) M.P. (potpis punuditelja) 5

6 PRILOG 2. Temeljem članka 251 stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću: I Z J A V U O N E K A Ž NJ A V A N J U kojom ja iz (ime i prezime) (adresa stanovanja) vrsta i broj identifikacijskog dokumenta izdanog od, kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi za sebe i za gospodarski subjekt: (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) Izjavljujem da ja ni gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za: a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju: članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) b) korupciju, na temelju: članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) c) prijevaru, na temelju: članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona 6

7 članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju - članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) U, (mjesto) (datum) M.P. (potpis ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta ) 7

8 PRILOG 3. Temeljem članka 252 stavka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću: I Z J A V U O N E P O S T O J A N J U P O R E Z N O G D U G A kojom ja iz (ime i prezime) (adresa stanovanja) broj osobne iskaznice izdane od. kao osoba iz članka 252. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi za sebe i za gospodarski subjekt: (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) Izjavljujem da je gospodarski subjekt ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te da nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. U, (mjesto) (datum) M.P. (potpis ponuditelja) 8

9 PRILOG 4. Temeljem članka 257. stavka 1. i članka 266. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću: IZJAVU O REGISTRACIJI ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI kojom ja iz (ime i prezime) (adresa stanovanja) broj osobne iskaznice izdane od. kao osoba iz članka 252. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi za sebe i za gospodarski subjekt: (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) Izjavljujem da gospodarski subjekt kojeg zastupam ima sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti što dokazuje izvadak iz sudskog registra koji ću na zahtjev predočiti Naručitelju. U, (mjesto) (datum) M.P. (potpis ponuditelja) 9

MergedFile

MergedFile PRILOG I "Izvornik" PONUDBENI LIST 1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, Predmet nabave: Uređenje staze uz šljunčanu plažicu istočno na plaži Igralište

Више

Prilog I. I. PONUDBENI LIST 1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: GRAD RIJEKA GRAD RIJEKA, KORZO 16, Rijeka Predmet nabave Uređenje lokacije-zelene površin

Prilog I. I. PONUDBENI LIST 1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: GRAD RIJEKA GRAD RIJEKA, KORZO 16, Rijeka Predmet nabave Uređenje lokacije-zelene površin Prilog I. I. PONUDBENI LIST 1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: GRAD RIJEKA GRAD RIJEKA, KORZO 16, Rijeka Predmet nabave Uređenje lokacije-zelene površine za kućne ljubimce Evidencijski broj nabave: 02-04-14/2016

Више

Microsoft Word - Poziv na dostavu ponuda

Microsoft Word - Poziv na dostavu ponuda OSNOVNA ŠKOLA BLATO M B 3 0 8 0 7 9 0 1. Ulica br 25/2 TEL/ FAX 020 851 233 20 271 Blato, p.p. 34 020 851 333 e - mail os-blato@du.ht.hr ž.r. 2330003 1100059533 os-blato@os-blato.skole.hr REPUBLIKA HRVATSKA

Више

Republika Hrvatska Centar za socijalnu skrb Rijeka Klasa: /19-02/8 Ur.broj: / Rijeka, 03. lipnja 2019.g. POZIV NA DOSTAVU PONUD

Republika Hrvatska Centar za socijalnu skrb Rijeka Klasa: /19-02/8 Ur.broj: / Rijeka, 03. lipnja 2019.g. POZIV NA DOSTAVU PONUD Republika Hrvatska Centar za socijalnu skrb Rijeka Klasa: 406-01/19-02/8 Ur.broj: 2170-20-02/14-19-8 Rijeka, 03. lipnja 2019.g. POZIV NA DOSTAVU PONUDA PREDMET NABAVE: Usluga provođenja postupaka javne

Више

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA NAZIV PROJEKTA: Vodene tajne Slunja Referentna oznaka projekta: KK PODACI O NARUČITELJU: Turistička z

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA NAZIV PROJEKTA: Vodene tajne Slunja Referentna oznaka projekta: KK PODACI O NARUČITELJU: Turistička z PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA NAZIV PROJEKTA: Vodene tajne Slunja Referentna oznaka projekta: KK.06.1.2.02.003 PODACI O NARUČITELJU: Turistička zajednica grada Slunja Ulica braće Radić 7, 47240 Slunj

Више

(NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-7062/16. U Osijeku, 02. svibnja PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave MONITORI ZA POTR

(NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-7062/16. U Osijeku, 02. svibnja PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave MONITORI ZA POTR (NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-7062/16. U Osijeku, 02. svibnja 2016. PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave MONITORI ZA POTREBE KBC-a OSIJEK, evidencijski broj nabave B-3/16 Poštovani,

Више

1

1 KLASA:406-09/17-02/03 UR.BROJ: 2144//01-53-39-01/04-17-2 Labin, 21.03.2017. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Predmet nabave: Gume za vozila EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE :BN 4/17 Labin, ožujak, 2017. Na temelju Pravilnika

Више

(Microsoft Word - Poziv za dostavu ponude 2019.SREDSTVA ZA PRANJE I \310I\212\306ENJE.docx)

(Microsoft Word - Poziv za dostavu ponude 2019.SREDSTVA ZA PRANJE I \310I\212\306ENJE.docx) UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK Opatička 14, Zagreb e-mail adresa: ruzica.borosa@ma-ja.hr web adresa: http://www.ma-ja.hr tel. 01/4851-810, fax: 4851-809 KLASA: 333-06/18-01/05 URBROJ:251-488-01-18-3 EMV

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA KIJEVO Općinska Načelnica BAJANI KIJEVO Bajani 12., Kijevo Telefon:(022) ,

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA KIJEVO Općinska Načelnica BAJANI KIJEVO Bajani 12., Kijevo Telefon:(022) , REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA KIJEVO Općinska Načelnica BAJANI 12. 22310 KIJEVO Bajani 12., 22310 Kijevo Telefon:(022) 681 004, telefaks: (022) 681 610 MB:02631423 OIB:99793768997

Више

(Microsoft Word - Obavijest - dimnja\350ar _003_.doc)

(Microsoft Word - Obavijest - dimnja\350ar _003_.doc) REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD IVANEC GRADONAČELNIK KLASA:406-01/16-01/45 URBROJ: 2186/12-02/02-17-4 Ivanec, 14. veljače 2017. Na temelju članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Zagreb, Opatička 8 KLASA: /16-05/04 URBROJ:

REPUBLIKA HRVATSKA Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Zagreb, Opatička 8 KLASA: /16-05/04 URBROJ: REPUBLIKA HRVATSKA Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Zagreb, Opatička 8 KLASA: 330-01/16-05/04 URBROJ: 50403-06-16-02 Zagreb, 18. studenoga 2016. POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Више

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMENICO PERGOLIS ROVINJ CASA PER ANZIANI E DISABILI DOMENICO PEROGLIS ROVIGNO Carducci 18

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMENICO PERGOLIS ROVINJ CASA PER ANZIANI E DISABILI DOMENICO PEROGLIS ROVIGNO Carducci 18 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMENICO PERGOLIS ROVINJ CASA PER ANZIANI E DISABILI DOMENICO PEROGLIS ROVIGNO Carducci 18 domenico-pergolis-dzo@pu.t-com.hr tel. (052) 811-253, 845-000, fax. 815-068 KLASA:

Више

1.pdf

1.pdf REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA RUGVICA MB 2882558, OIB 07295007204 OPĆINSKI NAČELNIK Rugvica, Trg J. Predavca 1, 10370 Dugo Selo Tel. 2764-215, 2764-220, fax. 2774-444 KLASA: 023-01/14-01/936

Више

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169-

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169- Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: 333-01/16-03/27 Ur.br: 2169-30-02-16-02 Rab, 31.08.2016. PONUDITELJIMA Naručitelj

Више

(NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-3572/16. U Osijeku, 01. ožujka PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave ULTRAZVUČNI UREĐA

(NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-3572/16. U Osijeku, 01. ožujka PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave ULTRAZVUČNI UREĐA (NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-3572/16. U Osijeku, 01. ožujka 2016. PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave ULTRAZVUČNI UREĐAJ ZA POTREBE ZAVODA ZA OFTALMOLOGIJU KBC-a OSIJEK,

Више

Dječji vrtić Bili cvitak A.K.Matasa 8, Sinj Klasa:406-09/19-01/10 Ur.broj:2175/ Sinj, g POZIV ZA DOSTAVU PONUDA i UPUTE PO

Dječji vrtić Bili cvitak A.K.Matasa 8, Sinj Klasa:406-09/19-01/10 Ur.broj:2175/ Sinj, g POZIV ZA DOSTAVU PONUDA i UPUTE PO Dječji vrtić Bili cvitak A.K.Matasa 8, 21 230 Sinj Klasa:406-09/19-01/10 Ur.broj:2175/01-09-19-2 Sinj,27. 02.2019.g POZIV ZA DOSTAVU PONUDA i UPUTE PONUDITELJIMA Ev10/2019 GORIVO (lož ulje i plin za centralno

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: /16-01/_ URBROJ: 2185/ DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekons

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: /16-01/_ URBROJ: 2185/ DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekons REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: 360-01/16-01/_ URBROJ: 2185/05-16-2 DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU ODRŽAVANJA FOTOKOPIRNIH STROJEVA KLASA: 406-01/19-05/09

Више

POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka bagatelne nabave IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA POSEBNE VRSTE OTPADA I RECIKLAŽ

POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka bagatelne nabave IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA POSEBNE VRSTE OTPADA I RECIKLAŽ POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka bagatelne nabave IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA POSEBNE VRSTE OTPADA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI OTPAD U KOMUNALNOJ ZONI

Више

HRVATSKE AUTOCESTE d

HRVATSKE AUTOCESTE d Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb; OIB: 62942134377 Tel.: +385 1 600 09 777; fax.:+385 1 4697 335 Evidencijski broj: D 331/17 DOKUMENTACIJA O NABAVI

Више

STRUKOVNA ŠKOVICE VLATKOVIĆA

STRUKOVNA ŠKOVICE VLATKOVIĆA STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIDA KLASA: 406-01/16-01/03 URBROJ: 2198-1-62-02-16-5 Zadar, 08. veljače 2016. godine Evidencijski broj: BN-42./16. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU OSOBNOG AUTOMOBILA NA ELEKTRIČNI

Више

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Slavonski Brod, V. Nazora 2A Tel: centrala: 035/447-228, ravnatelj: 444-796; fax: 440-244 e-mail: zjz-ravnatelj@sb.t-com.hr nabava@zzjzbpz.hr Evidencijski

Више

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA G R A D S E NJ KLASA: 406-01/19-01/107 URBROJ: 2125-03/03/15-19-03 Senj, 18. srpnja 2019. g. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi

Више

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA Zagrebačka 30, 52100 PULA Tel: +385 (52) 377 000 Fax: +385 (52) 216 416 E-mail: ured@unipu.hr www.unipu.hr KLASA: 406-01/19-01/26 URBROJ:

Више

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK ZAGREB Zagreb, Kušlanova 59a DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK ZAGREB Zagreb, Kušlanova 59a DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK ZAGREB Zagreb, Kušlanova 59a DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA OPSKRBU PRIRODNIM/ZEMNIM PLINOM U 2015./16. GODINI

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE Nazorova 23 52100 PULA MB: 3203794 tel: (052) 529-000 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Evidencijski broj nabave 01/2009 E-MV OTVORENI

Више

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA DJEČJI VRTIĆ RAVNATELJICA Klasa: /17-01/03 Urbroj: Bedekovčina, 17. siječnja Temeljem članka 7

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA DJEČJI VRTIĆ RAVNATELJICA Klasa: /17-01/03 Urbroj: Bedekovčina, 17. siječnja Temeljem članka 7 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA DJEČJI VRTIĆ RAVNATELJICA Klasa: 601-02/17-01/03 Urbroj: 2197-02-06-17 2 Bedekovčina, 17. siječnja 2017. Temeljem članka 7. Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne

Више

BPR: / KO: Naziv dokumenta Document Name DOPIS LETTER Broj dokumenta Document No. Datum dokumenta Document Date Verzija / Nivo Rev. / Leve

BPR: / KO: Naziv dokumenta Document Name DOPIS LETTER Broj dokumenta Document No. Datum dokumenta Document Date Verzija / Nivo Rev. / Leve Energetski institut Hrvoje Požar Savska cesta 163 10001 Zagreb OIB VAT-ID: 43980170614 Predmet Subject POZIV ZA DOSTAVU PONUDE u postupku nabave Izrada studije izvodljivosti za iskorištavanje otpadne topline

Више

Sportska zajednica Grada Poreča - Parenzo N. Tesle 16, Poreč Broj : / Poreč-Parenzo Temeljem članka 18. stavak

Sportska zajednica Grada Poreča - Parenzo N. Tesle 16, Poreč Broj : / Poreč-Parenzo Temeljem članka 18. stavak Sportska zajednica Grada Poreča - Parenzo N. Tesle 16, 52 440 Poreč Broj : 2167-18- 114/ 01-2015 Poreč-Parenzo 24.08.2015. Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11,

Више

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb Evidencijski broj: Mjed8/19 POZIV ZA DOSTAVU PONU

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb Evidencijski broj: Mjed8/19 POZIV ZA DOSTAVU PONU HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, 10 000 Zagreb Evidencijski broj: Mjed8/19 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA: IZRADA PROMETNOG ELABORATA: PRIVREMENA REGULACIJA

Више

Obrazac 1

Obrazac 1 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA BEDEKOVČINA DJEČJI VRTIĆ RAVNATELJICA KLASA: 310-05/17-01/01 URBROJ: 2197-02-06-16 73 Bedekovčina, 14. lipnja 2017. Temeljem članka 7. Odluke o provedbi postupka javne

Више

LD-2019/ POZIV NA DOSTAVU PONUDE VODA ZA PIĆE U BOCAMA ZAPREMINE 0,5 L (ev. broj nabave JN 08/19) Dubrovnik, svibanj godine

LD-2019/ POZIV NA DOSTAVU PONUDE VODA ZA PIĆE U BOCAMA ZAPREMINE 0,5 L (ev. broj nabave JN 08/19) Dubrovnik, svibanj godine LD-2019/538-2.4. VODA ZA PIĆE U BOCAMA ZAPREMINE 0,5 L (ev. broj nabave JN 08/19) Dubrovnik, svibanj 2019. godine SADRŽAJ POZIVA NA DOSTAVU PONUDE 1. PODACI O NARUČITELJU 1.1 Osnovi podaci 1.2 Podaci o

Више

GRADSKI MUZEJ SISAK Ulica kralja Tomislava Sisak Tel. 044/ ; Fax 044/ Klasa: /16-

GRADSKI MUZEJ SISAK Ulica kralja Tomislava Sisak Tel. 044/ ; Fax 044/ Klasa: /16- GRADSKI MUZEJ SISAK Ulica kralja Tomislava 10 44 000 Sisak Tel. 044/811-811; Fax 044/543-225 E-mail: gradski-muzej-sisak@sk.t-com.hr Klasa: 406-01/16-01/03 Urbroj: 2176/05-17-01/02-16-02 POZIV ZA DOSTAVU

Више

(Microsoft Word - povr\346e.docx)

(Microsoft Word - povr\346e.docx) DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK A.K.MATASA 8, 21230 SINJ Klasa: 406-01/16-01/2 Ur.broj: 2175-09-02-16-1 U Sinju, 01. ožujka 2016.god. Na temelju članka 24.stavka 3.i 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N.90/11,83/13,143/13,i

Више

(Microsoft Word - vo\346e.docx)

(Microsoft Word - vo\346e.docx) DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK A.K.MATASA 8, 21230 SINJ Klasa: 406-01/16-01/1 Ur.broj: 2175-09-02-16-1 U Sinju, 01.ožujka 2016.god. Na temelju članka 24.stavka 3.i 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N.90/11,83/13,143/13,i

Више

Microsoft Word - Dokumentacija-1.doc 1

Microsoft Word - Dokumentacija-1.doc 1 GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 16 33000 VIROVITICA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za opskrbu prirodnim plinom

Више

Microsoft Word - zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda I.doc

Microsoft Word - zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda I.doc NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 42/14 BROJ NADMETANJA: OTP 17/14 Z A P I S N I K o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku

Више

HRVATSKE AUTOCESTE d

HRVATSKE AUTOCESTE d Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb; OIB: 62942134377 Tel.: +385 1 6009 777; fax.:+385 1 4697 335 Evidencijski broj: D 12/17 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Више

Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2, Zagreb Tel.: 01/ fax.01/ KLASA: /15-01/16 URBROJ: Zagreb, 06

Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2, Zagreb Tel.: 01/ fax.01/ KLASA: /15-01/16 URBROJ: Zagreb, 06 Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2, Zagreb 10 020 Tel.: 01/2992133 fax.01/2988670 KLASA: 112-04/15-01/16 URBROJ: 251-104-01-15-13 Zagreb, 06.07.2015. Za potrebe provedbe projekta pod nazivom

Више

PLETERNIČKI KOMUNALAC d

PLETERNIČKI KOMUNALAC d Josipa Kozarca 19 43500 Daruvar OIB: 51300447787 Telefon: 043 440 750 Telefaks: 043 331 357 P r e d m e t n a b a v e : Nabava kamenog materijala DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE / Otvoreni postupak javne nabave

Више

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /18-01/ / POZIV NA DOSTAVU P

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /18-01/ / POZIV NA DOSTAVU P OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića 2 20 000 Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, 404-04/18-01/13 191-1-1/2-18-02 19. 10. 2018. POZIV NA DOSTAVU PONUDE OB Dubrovnik je sukladno čl. 7 Pravilnika o jednostavnoj

Више

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 KLASA: 372-02/19-02/0002 URBROJ: 343-0602/01-19-010 Zagreb, 19. veljače 2019. godine OPĆI PODACI Naručitelj:

Више

INVESTITOR

INVESTITOR REPUBLIKA HRVATSKA Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 10 000 Zagreb, HRVATSKA, Savska cesta 41/VI tel : ++385 1 6331 600, fax : ++385 1 6331 655 internet : www.apn.hr, e-mail : apn@apn.hr

Више

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe T

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe T OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: 2176-36-01-18-02 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe TABLETI ZA UČENIKE Kutina, kolovoz 2018. SADRŽAJ: 1.

Више

Microsoft Word - zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.doc

Microsoft Word - zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.doc NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 6/14 BROJ NADMETANJA: OTP 3/14 Z A P I S N I K o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku

Више

«Halauk» d

«Halauk» d REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA VELIKI GRĐEVAC KLASA: 406-01/15-01/03 URBROJ: 2127-02-19-15-01 Veliki Grđevac, 19.10.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU USLUGE ODRŽAVANJA FOTOKOPIRNIH STROJEVA KLASA: 406-01/18-05/15

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA GRAD VARAZDIN Gradonacelnik KLASA:406-02/14-01/33 URBROJ :2186/01

REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA GRAD VARAZDIN     Gradonacelnik KLASA:406-02/14-01/33 URBROJ :2186/01 REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA GRAD VARAZDIN www.varazdin.hr e-mail: varazdin@varazdin.hr Gradonacelnik KLASA:406-02/14-01/33 URBROJ :2186/01-05-20-14-3 Varazdin, 9. prosinca 2014.godine. POZIV

Више

(Microsoft Word - 2. DZN_Pje\232a\350ka staza u Kladju)

(Microsoft Word - 2. DZN_Pje\232a\350ka staza u Kladju) - Prijedlog OPĆINA RUGVICA Trg Josipa Predavca 1, Rugvica 10 370 Dugo Selo DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA U RUGVICI E-MV: 6/17 KLASA: 023-01/17-01/297

Више

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /17-01/ / POZIV NA DOSTAV

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /17-01/ / POZIV NA DOSTAV OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića 2 20 000 Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, 406-03/17-01/14 191-2.24.4/2-17-02 14. 11. 2017. POZIV NA DOSTAVU PONUDE OB Dubrovnik je pokrenula postupak jednostavne

Више

REPUBLIKA HRVATSKA Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Zagreb, Opatička 8 KLASA: /16-05/05 URBROJ:

REPUBLIKA HRVATSKA Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Zagreb, Opatička 8 KLASA: /16-05/05 URBROJ: REPUBLIKA HRVATSKA Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Zagreb, Opatička 8 KLASA: 330-01/16-05/05 URBROJ: 50403-06-16-02 Zagreb, 07. prosinca 2016. POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Више

Microsoft Word JED.NAB POZIV-ELEKT. ENERGIJA

Microsoft Word JED.NAB POZIV-ELEKT. ENERGIJA DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016.) i Pravilnika o provedbi jednostavne, Odluke o početku postupka jednostavne nabave, Povjerenstvo za provedu nabave upućuje

Више

KLASA: /18-03/5 URBROJ: / *P/ * REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZAGREB, RADNIČKA

KLASA: /18-03/5 URBROJ: / *P/ * REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZAGREB, RADNIČKA KLASA: 406-07/18-03/5 URBROJ: 563-10/77-18-3 *P/5056072* REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 10 000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 80 MB: 1781286, OIB: 85828625994 broj telefona:

Више

Microsoft Word - npkrka_kl_480-04_13-01_12_

Microsoft Word - npkrka_kl_480-04_13-01_12_ JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KRKA Š I B E N I K Trg Ivana Pavla II, br. 5 22000 ŠIBENIK, p.p. 154 Tel: 022/201-777, fax: 022/336-836 KLASA: 480-04/13-01/12 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADA DETALJNOG

Више

Microsoft Word - DOKUMENTACIJA-TABLETI.docx

Microsoft Word - DOKUMENTACIJA-TABLETI.docx DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 40/13 NABAVA TABLETA ZA E-DNEVNIK ZA POTREBE OŠ NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE VINKOVCI, listopad 2013. godine Stranica 1 S A D R Ž A J:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD STARI GRAD KLASA: /15-01/19 URBROJ: 2128/ Stari Grad, 20. listopada godine DO

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD STARI GRAD KLASA: /15-01/19 URBROJ: 2128/ Stari Grad, 20. listopada godine DO REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD STARI GRAD KLASA: 361-05/15-01/19 URBROJ: 2128/03-15-1 Stari Grad, 20. listopada 2015. godine DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE

Више

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U ZRAČNOM PROMETU, OSIJEK, HRVATSKA OIB: 48188420009 MATIČNI (POREZNI) BROJ: 3361721 Adresa: Vukovarska 67, Klisa p.p. 47, 31000 OSIJEK Web.adress: www.osijek-airport.hr

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o koncesijama ( Narodne novine, broj 69/2017), Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj 68/2018) i članka 41. Statauta Grada Poreča-Parenzo ( Službeni

Више

Predmet nabave i evidencijski broj nabave: Biopodloga i kontrolni uzorci za biopodlogu za utvrđivanje inhibitora u mlijeku, 021/17-JN Stranica 1 od 11

Predmet nabave i evidencijski broj nabave: Biopodloga i kontrolni uzorci za biopodlogu za utvrđivanje inhibitora u mlijeku, 021/17-JN Stranica 1 od 11 1 od 11 Ur.broj: 102101/1419 U Zagrebu, 16.05.2017. godine HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Ured u Zagrebu, Ilica 101, 10000 Zagreb Sukladno Pravilniku o provedbi

Више

Ur.Broj: /1/2019 DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE: USLUGA REKONSSTRUKCIJE POSTOJEĆEG DIZALA EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-1

Ur.Broj: /1/2019 DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE: USLUGA REKONSSTRUKCIJE POSTOJEĆEG DIZALA EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-1 Ur.Broj: 01-2381/1/2019 DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE: USLUGA REKONSSTRUKCIJE POSTOJEĆEG DIZALA EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-145/19 Ĉakovec, srpanj 2019. 1 SADRŽAJ DOKUMENTACIJE

Више

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 038-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA usluga servisnog održavanja i popravaka službenih vozila HBOR-a ponovljeni postupak Zagreb, svibanj 2019. Strossmayerov trg 9, 10000

Више

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb Evidencijski broj: J66/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb Evidencijski broj: J66/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, 10 000 Zagreb Evidencijski broj: J66/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA: STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Zagreb, Opatička 8 KLASA: /17-05/01 URBROJ:

REPUBLIKA HRVATSKA Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Zagreb, Opatička 8 KLASA: /17-05/01 URBROJ: REPUBLIKA HRVATSKA Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Zagreb, Opatička 8 KLASA: 330-01/17-05/01 URBROJ: 50403-06-17-02 Zagreb, 23. ožujka 2017. POZIV NA DOSTAVU PONUDE za

Више

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /18-01/ / POZIV NA DOSTAVU P

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /18-01/ / POZIV NA DOSTAVU P OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića 2 20 000 Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, 406-03/18-01/20 191-1-1/2-18-02 31. 08. 2018. POZIV NA DOSTAVU PONUDE OB Dubrovnik je pokrenula postupak jednostavne

Више

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/ KLASA: /16-01/69 UR.BROJ: 21

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/ KLASA: /16-01/69 UR.BROJ: 21 OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA 44 320 KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/683-277 E-mail: skola@os-mate-lovraka-kt.skole.hr KLASA: 406-01/16-01/69 UR.BROJ: 2176-37-01-16-2 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA

Више

UGOVORNI ORGAN

UGOVORNI ORGAN Federation of Broj: 09-3-134-1/18 Sarajevo, 22.11.2018. godine UGOVORNI ORGAN Naziv: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko turistička škola Sarajevo Sjedište: Dugi sokak broj 9 Sarajevo Tel: 033-534-633;

Више

KOMUNALAC d

KOMUNALAC d KOMUNALAC d.o.o. Vukovar Dokumentacija za nadmetanje Otvoreni postupak javne nabave NABAVA GORIVA - PLAVOG DIZELA ZA 2013. GODINU Evidencijski broj nabave E-MV-14/13 Broj: 3865/13-02 Vukovar, listopad

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 50 / 2014 BROJ NADMETANJA: OTP 23 / 14 OKVIRNI SPORAZUM: 2 / 14 Z A P

Више

Microsoft Word - Dokumentacija autobusne stanice.doc

Microsoft Word - Dokumentacija autobusne stanice.doc OPĆINA PAŠMAN Pašman b.b. 23 262 Pašman JAVNI NATJEČAJ BROJ: 01/10 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI U PREDMETU: NABAVA ČEKAONICA NA AUTOBUSNIM POSTAJAMA

Више

KOMUNALAC d

KOMUNALAC d KOMUNALAC d.o.o. Vukovar Dokumentacija za nadmetanje Otvoreni postupak javne nabave NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE CESTA Evidencijski broj nabave E-MV-15/13 Broj: 3952/13-02 Vukovar, listopad 2013. godine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD BAKAR Primorje BAKAR POZIV ZA NADMETANJE u postupku bagatelne nabave usluge operativnog l

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD BAKAR Primorje BAKAR POZIV ZA NADMETANJE u postupku bagatelne nabave usluge operativnog l REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD BAKAR Primorje 39 51222 BAKAR POZIV ZA NADMETANJE u postupku bagatelne nabave usluge operativnog leasinga za poslovno vozilo KLASA: 406-01/15-03/20 URBROJ:

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 91 / 2013 BROJ NADMETANJA: OTP 39 / 13 Z A P I S N I K o pregledu i ocjeni

Више

ŠPORTSKI OBJEKTI d

ŠPORTSKI OBJEKTI d ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek, Adama Reisnera 46A DOKUMENTACIJA ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM Evidencijski broj nabave: MV-RO-1/17. Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti Osijek, rujan 2017. godine

Више

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Klasa: /17-01/25 Urbroj: / Ev. broj nabave: Dubrovnik, /JN ~~~~= ZAPISNIK O

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Klasa: /17-01/25 Urbroj: / Ev. broj nabave: Dubrovnik, /JN ~~~~= ZAPISNIK O OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Klasa: 406-03/17-01/25 Urbroj: 191-2.24.4/2-17-07 Ev. broj nabave: Dubrovnik, 11.09.2017. 1-39-17/JN ~~~~=--------- ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA Otvaranje ponuda

Више

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

HRVATSKI  REGISTAR  BRODOVA HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Split. Marasovića 67 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE DOKUMENTACIJA O NABAVI POŠTANSKE USLUGE Ev.br. JED 15-2018 SADRŽAJ: 1. Upute Ponuditeljima za izradu ponuda 2. Izjave iz dokumentacije

Више

POZIV NA DOSTAVU PONUDA izmjena Nabava telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži Ev.br. 122-B-17 Zagreb, lipanj

POZIV NA DOSTAVU PONUDA izmjena Nabava telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži Ev.br. 122-B-17 Zagreb, lipanj POZIV NA DOSTAVU PONUDA izmjena 9.6.2017. Ev.br. Zagreb, lipanj 2017. 1 UPUTE ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDE Temeljem odredbe članka 12. stavka 1a) Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, broj: 120/2016)

Више

DJEČJI VRTIĆ KUTINA KLASA:333-06/18-01/07 URBROJ: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe Prerađeno voće i povrće Kutina, pr

DJEČJI VRTIĆ KUTINA KLASA:333-06/18-01/07 URBROJ: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe Prerađeno voće i povrće Kutina, pr DJEČJI VRTIĆ KUTINA KLASA:333-06/18-01/07 URBROJ: 2176-67-18-02 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe Prerađeno voće i povrće Kutina, prosinac 2018. 1 SADRŽAJ: 1. Upute ponuditeljima 2. Prilog

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, RIJEKA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 129 / 2012 BROJ NADMETANJA: OTP 62 / 12 Z A P I S N I K o pregledu i ocjeni

Више

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Matični broj: OIB Ev. broj nabave: 344/03-32/17 Zagreb, godine POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Matični broj: OIB Ev. broj nabave: 344/03-32/17 Zagreb, godine POZIV ZA DOSTAVU PONUDE HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Matični broj: 1369741 OIB 91547293790 Ev. broj nabave: 344/03-32/17 Zagreb, 22.11.2017. godine POZIV ZA DOSTAVU PONUDE NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA ANALITIČKE APLIKACIJE ZA

Више

Microsoft Word Dokumentacija_uredski.doc

Microsoft Word Dokumentacija_uredski.doc REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI KLASA: 406-01/17-01/14 URBROJ: 2140-05-02/4-17-2 Ev.broj nabave: 2.1. POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET

Више

DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE POŽEGA, MATIJE GUPCA 10 OIB: tel , fax žr

DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE POŽEGA, MATIJE GUPCA 10 OIB: tel , fax žr DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE POŽEGA, MATIJE GUPCA 10 OIB: 81205466903 tel.++385 34 311 900, ++385 34 311 902 fax.++385 34 311 933 žr. 2500009-1102187312 Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Požega, 12.

Више

Microsoft Word - DOKUMENTACIJA-ZA-NADMETANJE-kupnja-osobnog-automobila.doc

Microsoft Word - DOKUMENTACIJA-ZA-NADMETANJE-kupnja-osobnog-automobila.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Matije Gupca 74 Š i b e n i k DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE IZBOR PONUDITELJA ZA NABAVU OSOBNOG VOZILA Šibenik, travanj 2014. SADRŽAJ: A) Poziv za dostavu

Више

(Microsoft Word - Poziv na dostavu ponude CJEPIVO PROTIV \216UTE GROZNICE- ZA AMB 2016.)

(Microsoft Word - Poziv na dostavu ponude CJEPIVO PROTIV \216UTE GROZNICE- ZA AMB 2016.) Datum: 30.03.2016. Ur.broj: 71-3/50-1-16 Broj poziva: 50/16 P O Z I V N A D O S T A V U P O N U D E Poštovani, Hrvatski zavod za javno zdravstvo Vam upućuje Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: CJEPIVO

Више

Klasa: Urbroj: Goveđari, 02. srpnja 2018.g. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE OVLAŠTENOG INŽENJERA ZA KOORDINACIJU I PRAĆE

Klasa: Urbroj: Goveđari, 02. srpnja 2018.g. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE OVLAŠTENOG INŽENJERA ZA KOORDINACIJU I PRAĆE Klasa: 612-07-18-410 Urbroj: 2117-10-18-02 Goveđari, 02. srpnja 2018.g. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE OVLAŠTENOG INŽENJERA ZA KOORDINACIJU I PRAĆENJE DOKUMENTACIJE Stručni koordinator u provedbi projekta

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 151 / 2013 BROJ NADMETANJA: OTP 71 / 13 Z A P I S N I K o pregledu i ocjeni

Више

APIS IT d.o.o. USLUGE RAZVOJA PROGRAMSKE OPREME PO NARUDŽBI KORISNIKA U GEOGRAFSKIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA 1/18 Klasa: /15-01/20 Ur. broj: API

APIS IT d.o.o. USLUGE RAZVOJA PROGRAMSKE OPREME PO NARUDŽBI KORISNIKA U GEOGRAFSKIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA 1/18 Klasa: /15-01/20 Ur. broj: API GEOGRAFSKIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA 1/18 Klasa: 575-40/15-01/20 Ur. broj: APIS-IT-07-15-2 Datum: 08.09.2015. Evidencijski broj: 09-U-BN-15 ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA GEOGRAFSKIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Више

Microsoft Word - Poziv na dostavu ponuda.doc

Microsoft Word - Poziv na dostavu ponuda.doc REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI KLASA: 406-01/18-01/22 URBROJ: 2140-05-02/4-18-2 Ev.broj nabave : 10/18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET

Више

Microsoft Word Dokumentacija jednostavna nabava - Priridna izvorska voda.docx

Microsoft Word Dokumentacija jednostavna nabava - Priridna izvorska voda.docx SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Predmet nabave: Prirodna izvorska voda Evidencijski broj nabave: 29/19/MB Zagreb, travanj, 2019. godine 1 1. PODACI

Више

(Microsoft Word - 2. DZN_Pje\232a\350ka staza u Kladju)

(Microsoft Word - 2. DZN_Pje\232a\350ka staza u Kladju) Trg Josipa Predavca 1, Rugvica 10 370 Dugo Selo OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE PARCELACIJSKI ELABORAT ZA SPOJNU CESTU NOVO SVIBJE DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE KLASA: 023-01/13-01/ 778 URBROJ: 238/26-13-

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Zavod za informatičku djelatnost KLASA : /18-38/14 URBROJ: 2170/01-11-

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Zavod za informatičku djelatnost KLASA : /18-38/14 URBROJ: 2170/01-11- R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Zavod za informatičku djelatnost KLASA : 406-01/18-38/14 URBROJ: 2170/01-11-00-18-3 Rijeka, 05. ožujak 2018. godine POZIV ZA DOSTAVU

Више

Microsoft Word - obavijest-o-nabavi-TEMA_Nabava_Baza_testnog_stola_N.docx

Microsoft Word - obavijest-o-nabavi-TEMA_Nabava_Baza_testnog_stola_N.docx Projekt se sufinancira iz EU fondova - Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) Naziv projekta: Paralelni hibridni pogon za plovila propulzijske snage do 10MW Šifra projekta:

Више

DOKUMENTACIJA O NABAVI Nabava promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu Urudžbeni broj: 1474/18 Klasa: VI.2.3. Opatija, siječanj 2019.

DOKUMENTACIJA O NABAVI Nabava promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu Urudžbeni broj: 1474/18 Klasa: VI.2.3. Opatija, siječanj 2019. DOKUMENTACIJA O NABAVI Nabava promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu Urudžbeni broj: 1474/18 Klasa: VI.2.3. Opatija, siječanj 2019. Sadržaj 1. OPĆI PODACI... 1 1.1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA...

Више

Microsoft Word - ZAPISNIK O PREGLEDU.docx

Microsoft Word - ZAPISNIK O PREGLEDU.docx Opća bolnica Nova Gradiška Strossmayerova 17A 35400 Nova Gradiška centrala tel: 035 217-900 Ured ravnatelja: telfax: 035 364-361 P.P. 46 www.bolnicang.hr e-mail: bolnicang@bolnicang.hr OIB: 71630358814

Више

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/ ; Fax.: 044/ MB , OIB:

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/ ; Fax.: 044/ MB , OIB: KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 Naručitelj: KOMUNALAC

Више