ECTS – EUROPSKI SUSTAV PRIJENOSA BODOVA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ECTS – EUROPSKI SUSTAV PRIJENOSA BODOVA"

Транскрипт

1 SVEUČILIŠTE U ZADRU dana 22. veljače godine raspisuje NATJEČAJ ZA STUDIJSKI BORAVAK U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (Projekt broj: HR01-KA ) ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019. OPĆI DIO Sveučilište u Zadru (u daljnjem tekstu Sveučilište) kao nositelj Erasmus povelje za visoko obrazovanje broj: EPP HR-EPPKA3-ECHE ostvaruje pravo na sudjelovanje u Erasmus+ programu te raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora i mobilnost na visokoškolskim institucijama s kojima je Sveučilište u Zadru potpisalo Erasmus+ međuinstitucijski sporazum, a koju je moguće ostvariti u zimskom semestru ak. god /2019., u ljetnom semestru ak. god /2019. ili tijekom cijele akademske godine 2018./2019. u sklopu programa Erasmus+, Projekta broj: HR01-KA (u daljnjem tekstu Natječaj). U okviru ovog Natječaja studenti se prijavljuju za mobilnost u svrhu studijskog boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji što podrazumijeva slušanje kolegija i polaganje ispita. Za vrijeme mobilnosti student mora zadržati jednako opterećenje koje bi imao na matičnom studijskom programu u istom periodu, odnosno najmanje 3 ECTS boda po mjesecu mobilnosti (npr. ako student na mobilnosti ostaje 5 mjeseci mora ostvariti minimalno 15 ECTS bodova). Studijski boravak kao aktivnost u okviru Erasmus+ programa ne uključuje samostalno istraživanje te su studenti koji tijekom studijskog boravka namjeravaju vršiti istraživanje ili pisati završni/diplomski rad dužni posjedovati prihvatno pismo tutora s institucije 1

2 primateljice (tzv. Supervisor Acceptance Form for Erasmus+ Student) iz kojeg je razvidno da student ima podršku tutora na instituciji primateljici kao i odobrenje mentora na matičnom odjelu za istraživanje/rad na završnom/diplomskom radu tijekom Erasmus+ studijskog boravka. U takvim slučajevima nije nužno ostvariti minimalno opterećenje izraženo u ECTS bodovima. GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST? U sklopu ovog Natječaja moguće je realizirati mobilnost na visokoškolskim institucijama i organizacijama u programskim zemljama tj. u državama članicama Europske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija) te Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji i Turskoj. Uvjet koji mora biti ostvaren prije odlaska na mobilnost u okviru Erasmus+ programa je potpisan međuinstitucijski Erasmus+ sporazum o suradnji između Sveučilišta i partnerske visokoškolske institucije u inozemstvu. Popis međuinstitucijskih Erasmus+ sporazuma o suradnji sastavni je dio Natječaja te ga možete pronaći u vezanim dokumentima Natječaja. VAŽEĆE RAZDOBLJE I TRAJANJE MOBILNOSTI Studentska mobilnost za studijski boravak može se ostvariti u trajanju od puna 3 do najviše 12 mjeseci (odnosno od 90 do 360 dana), uz napomenu da je uobičajena praksa na mobilnosti provesti jedan semestar budući da tako student ima vremena odslušati predavanja i polagati ispite. Mobilnosti se mogu realizirati najranije od 1. lipnja te moraju završiti najkasnije do 31. svibnja godine. Ovisno o raspoloživosti Erasmus+ financijskih potpora, studentska mobilnost u svrhu studijskog boravka tijekom koje student neće polagati ispite tj. tijekom koje će vršiti istraživanje pod nadzorom tutora ili pisati završni/diplomski rad pod nadzorom tutora, može se vremenski ograničiti na trajanje od tri mjeseca. Ukupno trajanje svih mobilnosti u okviru Erasmus+ programa ne smije prelaziti 12 mjeseci po pojedinoj razini studija (preddiplomski, diplomski, doktorski). Mobilnost je moguće ostvariti u više navrata uz poštivanje ograničenja od najviše 12 mjeseci ukupnog trajanja mobilnosti. U ukupno trajanje mobilnosti u okviru Erasmus+ programa ulazi i mobilnost u svrhu studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) na istoj razini studija, kao i mobilnost ostvarena u statusu zero-grant studenta, mobilnost u okviru LLP programa te Erasmus Mundus programa na istoj razini studija. Studenti integriranih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. 2

3 Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zadru (Članak 9.) mobilnost ne smije prelaziti 50% ukupnog trajanja studijskog programa kojeg student pohađa na Sveučilištu. ŠKOLARINA I STATUS STUDENTA Studentima se tijekom studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim institucijama neće naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na Sveučilištu u Zadru za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji sami financiraju svoj studij te ispuniti sve ostale obaveze vezane za ovjeru i upis semestra. OSIGURANJE Studenti su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu, a može uključivati i dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne visokoškolske institucije odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje vize ili dozvole boravka. Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 27 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj mogu koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu temeljem kartice europskog zdravstvenog osiguranja (EKZO). Uvjet za izdavanje EKZO jest uredan status obveznog zdravstvenog osiguranja pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), a karticu će osiguranoj osobi, na temelju njezina zahtjeva, besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima prebivalište. U nekim slučajevim osiguranje koje pokriva EKZO nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određenih liječničkih intervencija. U tom slučaju može biti korisno sklopiti dodatno zdravstveno i/ili putno osiguranje. FINANCIJSKA POTPORA Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu Erasmus+ programa ne mora nužno pokrivati cjelokupni trošak boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji tj. ne radi se o potpunoj stipendiji već dodatku na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom Sveučilištu. Mjesečni iznos financijske potpore za akademsku godinu 2018./2019. ovisi o životnim troškovima u zemlji primateljici. Programske zemlje su podijeljene u sljedeće tri skupine: SKUPINE PROGRAMSKE ZEMLJE PREDVIĐENA FINANCIJSKA POTPORA EUR/mjesečno Skupina 1 Programske zemlje s višim Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, 500 3

4 troškovima života Skupina 2 Programske zemlje sa srednjim troškovima života Skupina 3 Programske zemlje s nižim troškovima života Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska Posebne kategorije i dodaci Studenti slabiji socioekonomski status* Studenti posebne potrebe (zasebna prijava nakon odabira na Natječaju, a prije odlaska na mobilnost)** dodatnih 200 EUR mjesečno uvećana financijska potpora u skladu s posebnim potrebama sudionika mobilnosti *Studenti slabijeg socioekonomskog statusa imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 EUR mjesečno. Uvjeti za dodjelu dodatne mjesečne studentske potpore studentima slabijega socioekonomskog statusa za natječajnu godinu određeni su na nacionalnoj razini, a odnose se na prosječne mjesečne prihode koji po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 65% proračunske osnovice što čini 2.161,90 kn, a koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Studenti koji žele ostvariti pravo na financijsku potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa dužni su to naznačiti u on-line prijavnom obrascu te prijavi priložiti sljedeće dokumente koji dokazuju njihov status: 1. Potvrdu nadležne porezne uprave o visini prihoda za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu (2017.) ili za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije, 2. Potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu (2017.) ili za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije (u slučaju da su članovi zajedničkog kućanstva umirovljenici), 3. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo) koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika, a čiji je obrazac vezani dokument ovog Natječaja te ga možete pronaći u vezanim dokumentima Natječaja. Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo. 4

5 Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa, u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod). U slučaju kad postoji opravdana sumnja na pokušaj manipulacije utvrđivanja socioekonomskog statusa studenata, Sveučilište zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi se utvrdilo zadovoljavanje kriterija definiranih Natječajem. Kategorija studenata u slabijem socioekonomskom statusu podrazumijeva i studente koji su izbjeglice, tražitelji azila i migranti. Temeljem čl. 70., st. 1. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti samo osobe koje su u statusu azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani u skladu s posebnim propisima. **Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti s posebnim potrebama (npr. invaliditetom, kroničnom bolešću i sl.) imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno povećanim troškovima koji proizlaze iz posebnih potreba, a nisu pokriveni osiguranjem. Prijavni obrazac za studente s invaliditetom još nije objavljen od strane Agencije za mobilnost i programe EU stoga je potrebno da se studenti, po objavi rezultata Natječaja, jave Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta. Studenti koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih studenata, a zadovoljavaju svim uvjetima Natječaja, mogu, ako za to imaju mogućnosti, na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant studenti). Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz EU. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se državne stipendije i stipendije lokalne samouprave koje se dodjeljuju studentima niti sredstva koja Sveučilište odnosno njegove sastavnice odluče izdvojiti kako bi povećali mjesečni iznos financijske potpore za studente. Sredstva Erasmus+ financijske potpore koja će student primiti za period mobilnosti u inozemstvu su u potpunosti neoporeziva za studenta kao krajnjeg korisnika, međutim porezni tretman svih uplata koje student primi preko svog OIB-a jest da su iste primitak (bez obzira je li oporeziv ili ne). Prema hrvatskim propisima o porezu na dohodak, uzdržavani član obitelji koji u tijeku jedne godine ostvari primitak veći od ,00 kuna ne može zadržati status uzdržavanog člana. Ako uzdržavani član ostvari primitak u jednoj godini veći od limita određenog u članku 17. Zakona o porezu na dohodak, roditelj/staratelj gubi pravo na korištenje osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu u godišnjoj poreznoj prijavi te je obvezan izmijeniti podatke na svojoj poreznoj kartici. U slučaju da roditelj/staratelj ipak koristi poreznu olakšicu, iako prema gore navedenim odredbama na to nema pravo, Porezna uprava će donijeti rješenje prema kojem će roditelj/staratelj imati obvezu retroaktivno izvršiti povrat manje uplaćenog poreza na temelju korištenja porezne olakšice. Ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa, 5

6 službeno tumačenje se može zatražiti od Ministarstva financija RH - Porezne uprave, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja. TKO SE MOŽE PRIJAVITI? Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu: 1. Student mora imati zadovoljavajuće znanje jezika mobilnosti (engleskog i/ili stranog jezika na kojem se održava nastava na inozemnoj visokoškolskoj instituciji); 2. Student se prijavljuje za studijski boravak u sklopu redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija. Izvanredni studenti mogu se prijaviti na Natječaj i koristiti se financijskom potporom uz uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu na inozemnoj visokoškolskoj instituciji; 3. Student mora biti upisan u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija Sveučilišta i imati ostvareno najmanje 60 ECTS bodova u vrijeme realizacije mobilnosti ukoliko se prijavljuje za studijski boravak; 4. Student koji u trenutku prijave na ovaj Natječaj pohađa posljednju godinu preddiplomskog studija, a prijavljuje se za studijski boravak tijekom prve godine diplomskog studija, može se prijaviti na mobilnost isključivo u ljetnom semestru te je dužan pribaviti potvrdu o upisu na diplomski studij poštujući specifične uvjete (rokove) inozemne visokoškolske institucije, a najkasnije prije početka mobilnosti; 5. Student se može prijaviti na različitu razinu studija od one na kojoj je upisan na matičnoj instituciji isključivo uz suglasnost matičnog odjela (potpisan Sporazum o studiranju); 6. Studijski boravak kao aktivnost u okviru Erasmus+ programa ne uključuje samostalno istraživanje te su studenti koji tijekom studijskog boravka namjeravaju vršiti istraživanje ili pisati završni/diplomski rad dužni natječajnoj dokumentaciji priložiti prihvatno pismo tutora s institucije primateljice (tzv. Supervisor Acceptance Form for Erasmus+ Student) iz kojeg je razvidno da student ima podršku tutora na instituciji primateljici kao i odobrenje mentora na matičnom odjelu za istraživanje/rad na završnom/diplomskom radu tijekom Erasmus+ studijskog boravka. Navedeno pismo (tzv. Supervisor Acceptance Form for Erasmus+ Student) ispunjava se na zadanom obrascu koji je sastavni dio ovog Natječaja te ga možete pronaći u vezanim dokumentima Natječaja. ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE Prije prijave na Natječaj student se treba informirati o studijskim programima, kolegijima, jeziku na kojem se izvodi nastava te o ostalim važećim uvjetima za Erasmus+ studente za svaku pojedinu inozemnu visokoškolsku instituciju na kojoj planira ostvariti mobilnost. U online prijavnom obrascu student može odabrati tri visokoškolske institucije kao moguća odredišta mobilnosti. Student je dužan obavijestiti ECTS koordinatora na matičnom odjelu/ima o namjeri prijave na Natječaj te u dogovoru s ECTS koordinatorom usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta. Student je dužan posavjetovati se s ECTS koordinatorom oko izbora inozemne institucije primateljice i kolegija koje bi mogao slušati i polagati na inozemnoj instituciji primateljici. 6

7 KRITERIJI ODABIRA Kriteriji odabira kandidata su: 1. Dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija uz ispravno popunjen online prijavni obrazac do navedenog roka: 23. ožujka godine. Datumom prijave smatra se dan kad je dostavljena sva Natječajem zatražena dokumentacija, a ne datum podnošenja on-line prijavnog obrasca; 2. Akademski uspjeh (težinski prosjek svih ocjena sa svih razina studija jednak ili iznad 3,500) koji kandidatu nosi od 5 do 25 bodova (iznimno se mogu prijaviti kandidati koji imaju težinski prosjek ocjena niži od 3,500, a viši od 3,000, ali isključivo uz dva pisma preporuke profesora); 3. Pismo motivacije koje kandidatu nosi od 0 do 3 boda (pismo motivacije boduje se sukladno tri kriterija i to: kvaliteta obrazloženja akademske motivacije za mobilnost (1 bod), kvaliteta obrazloženja socio-kulturne motivacije za mobilnost (1 bod) te umijeće pisanog izražavanja (1 bod). Pismo motivacije se podnosi na on-line obrascu te može imati najviše 2500 znakova); 4. Aktivno sudjelovanje u aktivnostima sekcije studentske organizacije Erasmus Student Network-a ESN Zadar koje kandidatu nosi od 0 do 1 bod; 5. Prednost kandidatima koji do sada nisu sudjelovali u programu mobilnosti Erasmus, Erasmus+ i Erasmus Mundus (kriterij prednosti: nisu nikada ostvarili mobilnost, nisu bili na razini studija za koju prijavljuju mobilnosti, bili su na razini studija za koju prijavljuju mobilnost, ali ne u maksimalnom trajanju od 12 mjeseci); 6. Prednost studentima preddiplomske i diplomske razine studija pred studentima doktorskih studija. Doktorski studenti imaju pravo prijaviti se na Natječaj uz ograničenje sukladno kojem mobilnost u okviru Erasmus+ programa mogu ostvariti najviše dva doktorska studenta tijekom jedne akademske godine; 8. Dodatni kriterij za odabir kandidata može biti intervju sukladno odluci Povjerenstva za provođenje postupka odabira kandidata Sveučilišta za Erasmus+ mobilnost (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). POSTUPAK PRIJAVE Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati sljedeće dokumente na hrvatskom jeziku (osim stranih državljana koji mogu predati prijavu na engleskom jeziku): 1. Popunjen on-line prijavni obrazac za studijski boravak podnosi se on-line, 2. Pismo motivacije predano putem on-line obrasca za pismo motivacije (do 2500 znakova) podnosi se on-line, 3. Životopis (u Europass CV format-u) podnosi se osobno, om ili poštom, 4. Presliku osobne iskaznice ili druge važeće isprave iz koje je razvidno državljanstvo podnosi se osobno, om ili poštom, 5. Za studente čiji je težinski prosjek svih ocjena sa svih razina studija ispod 3,500: dva pisma preporuke profesora, 6. Za članove studentske organizacije Erasmus Student Network-a ESN Zadar : i. Potvrdu o sudjelovanju u aktivnostima potpisanu od strane 7

8 predsjednice studentske organizacije ESN Zadar, 7. Za studente koji za vrijeme studijskog boravka namjeravaju vršiti istraživanje ili pisati završni/diplomski rad: i. Prihvatno pismo tutora na instituciji primateljici tzv. Supervisor Acceptance Form for Erasmus+ Student, 8. Za studente s posebnim potrebama: i. Prijavni obrazac za studente s posebnim potrebama još nije objavljen od strane Agencije za mobilnost i programe EU stoga je potrebno da se studenti, po objavi rezultata Natječaja, jave Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta, 9. Za studente slabijeg socioekonomskog statusa: i. Potvrda nadležne porezne uprave o visini prihoda za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu (2017.) ili za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije, ii. Potvrda nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu (2017.) ili za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije (u slučaju da su članovi zajedničkog kućanstva umirovljenici), iii. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika, 10. Za osobe u statusu azilanta i stranaca pod supsidijarnom zaštitom: i. Odluka kojom se odobrava azil ili supsidijarna zaštita, ii. iii. Dozvola boravka, Identifikacijska isprava (putovnica za azilanta, posebna putovnica za stranca, druga identifikacijska isprava). ROK ZA PRIJAVU JE 23. OŽUJKA GODINE Osim prijavnog obrasca i pisma motivacije koji se podnose on-line, ostalu dokumentaciju potrebno je osobno dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju na niže navedenu adresu, zgrada rektorata, V kat do 23. ožujka godine u 16,00 sati. ILI poslati om na adresu ILI poštom na adresu: Sveučilište u Zadru - Rektorat Ured za međunarodnu suradnju (s naznakom : Za Erasmus+ natječaj) Mihovila Pavlinovića ZADAR VAŽNA NAPOMENA: datumom prijave smatra se dan kad je dostavljena SVA Natječajem zatražena dokumentacija. 8

9 Vezani dokumenti Natječaja: 1. On-line prijavni obrazac za studijski boravak za akademsku godinu 2018./2019., 2. On-line obrazac za pismo motivacije (do 2500 znakova), 3. Europass CV obrazac, 4. Popis Erasmus koordinatora na odjelima Sveučilišta u Zadru, 5. Popis potpisanih međuinstitucionalnih Erasmus+ sporazuma s inozemnim visokoškolskim institucijama s navedenim Erasmus kodovima, 6. Prihvatno pismo tutora na instituciji primateljici tzv. Supervisor Acceptance Form for Erasmus+ Student (za studente koji će za vrijeme studijskog boravka vršiti istraživanje ili pisati završni/diplomski rad), 7. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide) hrv./eng., 8. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (prijavni obrazac za studente s posebnim potrebama još nije objavljen od strane Agencije za mobilnost i programe EU stoga je potrebno da se studenti, po objavi rezultata Natječaja, jave Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta), 9. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (za studente slabijeg socioekonomskog statusa) NAKON OBJAVE REZULTATA Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja te će im biti omogućen uvid u popis kandidata koji su odabrani, na listi čekanja i/ili odbijeni. Popisi odabranih i odbijenih kandidata, kao i liste čekanja bit će objavljene na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na navedenim listama. Odabrani kandidati bit će pozvani na informativni sastanak gdje će dobiti upute za daljnje procedure te su dužni pridržavati se navedene procedure prije odlaska na mobilnost, tijekom mobilnosti i po povratku s inozemne visokoškolske ustanove. Obveza odabranih kandidata po povratku s mobilnosti je dostaviti Sveučilištu u Zadru svu traženu dokumentaciju, kao i održati prezentaciju o svom Erasmus+ boravku na matičnom odjelu/odjelima i na poziv Ureda za međunarodnu suradnju prilikom održavanja informativnih dana. Obveze studenta tijekom studijskog boravka u inozemstvu bit će definirane Sporazum o studiranju (tzv. Learning Agreement for Studies) koji sadrži popis kolegija koje će student pohađati na inozemnoj visokoškolskoj instituciji uz pripadajući broj ECTS bodova. Sklapanjem Sporazuma i njegovim potpisivanjem od strane pročelnika matičnog odjela ili druge odgovorne osobe na matičnom odjelu (odnosno oba odjela, ukoliko student pohađa dvopredmetni studij) jamči se priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti kao i razdoblje provedeno na inozemnoj visokoškolskoj instituciji. Sporazum o studiranju potpisuju također i odgovorne osobe na inozemnoj visokoškolskoj instituciji, kao i sam student. 9

10 POSTUPAK ŽALBE Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Sveučilišta. Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno službi protokola Sveučilišta na adresi Ulica Mihovila Pavlinovića 1, Zadar, radnim danom od 8.00 do sati. O žalbi odlučuje isto Povjerenstvo u roku 8 dana od podnošenja žalbe donošenjem Odluke o žalbi. OSTALO Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju. Prijavni obrasci i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta ili na zahtjev u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta. Kontakt osobe za dodatne informacije: Marija Džaja Sikirić, dipl. oec. Tel.: 023/ Maja Kolega, prof. Tel.: 023/ NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola. izv. prof. dr. sc. Slaven Zjalić, prorektor KLASA: /18-01/04 URBROJ: /

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ PROGRAM: mogućnosti razmjene za studente Sveučilišta u Zadru Zadar, 8. ožujka 2018. godine ERASMUS+ PROGRAM: program Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nazvan po

Више

Natječaj_2019_2020_Studenti 1

Natječaj_2019_2020_Studenti 1 KLASA: 605-01/19-01/34 URBROJ: 380-01-13-19-1 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI dana 07.03.2019. raspisuje PRVI NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ za akademsku

Више

Zagreb, 15

Zagreb, 15 Klasa: 602-04/16-26 Ur. broj: 251-501-10-16-01 Zagreb, 14. rujna 2016. Visoka škola za informacijske tehnologije u okviru Erasmus+ programa Europske unije objavljuje NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora

Више

Slajd 1

Slajd 1 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU ERASMUS+ INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA u akademskoj godini 2018./2019. Martina Šuto, prof. Dario Ferić,

Више

KLASA: /18-21/08 URBROJ: /18/3665 U Zagrebu, 20/12/2018 VELEUČILIŠTE VERN' raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi obavljanja s

KLASA: /18-21/08 URBROJ: /18/3665 U Zagrebu, 20/12/2018 VELEUČILIŠTE VERN' raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi obavljanja s KLASA: 602-04/18-21/08 URBROJ: 251-354-08/18/3665 U Zagrebu, 20/12/2018 VELEUČILIŠTE VERN' raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program ERASMUS+ programa ključne

Више

Natječaj

Natječaj KLASA: 605-01/17-01/20 URBROJ: 380-01-13-17-1 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI dana 20.3.2017. raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse, u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti

Више

Natječaj za odabir studenata za sudjelovanje u

Natječaj za odabir studenata za sudjelovanje u KLASA: 640-01/19-06/01 URBROJ: 2109-63-09-19-02 U Čakovcu, 21. siječanj 2019. Međimursko veleučilište u Čakovcu objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata unutar Europske unije (KA103) radi studijskog

Више

Javni poziv

Javni poziv KLASA: 605-01/18-01/67 URBROJ: 380-01-13-18-1 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI dana 11.9.2018. raspisuje JAVNI POZIV za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse, u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti

Више

Klasa: /19-01/28 Ur. broj: Sveučilište u Rijeci dana 3. lipnja godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi stud

Klasa: /19-01/28 Ur. broj: Sveučilište u Rijeci dana 3. lipnja godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi stud Klasa: 910-01/19-01/28 Ur. broj: 2170-57-04-19-1 Sveučilište u Rijeci dana 3. lipnja 2019. godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi studijskog boravka u ljetnom semestru akademske godine

Више

Klasa: /17-01/02 Ur. Broj: U Rijeci, VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR U RIJECI objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata

Klasa: /17-01/02 Ur. Broj: U Rijeci, VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR U RIJECI objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata Klasa: 605-01/17-01/02 Ur. Broj: 2170-56-01-17-01 U Rijeci, 20.02.2017. VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR U RIJECI objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa

Више

Natječaj za odabir studenata za sudjelovanje u

Natječaj za odabir studenata za sudjelovanje u Klasa: 910-01/16-01/02 Ur. broj: 2170-57-04-16-2 Sveučilište u Rijeci dana 1. veljače 2016. godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse u akademskoj godini 2016./2017.

Више

Microsoft Word - Natječaj ERASMUS-STUDENTI docx

Microsoft Word - Natječaj ERASMUS-STUDENTI docx Klasa:605-04/15-01/01 Ur. broj: 2125/61-01-15-06 Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću dana 17. srpnja 2015. godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi studijskog boravka / obavljanja stručne

Више

Klasa: /19-02/01 Ur. broj: 2125/ Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću dana 16. svibnja godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost s

Klasa: /19-02/01 Ur. broj: 2125/ Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću dana 16. svibnja godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost s Klasa: 003-08/19-02/01 Ur. broj: 2125/61-01-1-293 Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću dana 16. svibnja 2019. godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata (KA103) radi studijskog boravka / obavljanja

Више

Konzorcij Hrvatska sveučilišta za EU projekte raspisuje NATJEČAJ Za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa

Konzorcij Hrvatska sveučilišta za EU projekte raspisuje NATJEČAJ Za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa Konzorcij Hrvatska sveučilišta za EU projekte raspisuje NATJEČAJ Za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 Opći dio Konzorcij Hrvatska sveučilišta

Више

Natječaj_SMP ( )

Natječaj_SMP ( ) KLASA: 605-01/19-01/07 URBROJ: 380-01-13-19-1 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI dana 14.02.2019. raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse, u okviru Programa Erasmus+ Ključne

Више

Microsoft Word - Natječaj - TA-TT - prosinac 2014

Microsoft Word - Natječaj - TA-TT - prosinac 2014 U Bjelovaru, 15. prosinca 2014. Na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2014.g. za program Erasmus+ - Ključna aktivnost

Више

ERASMUS+ NATJEČAJ ZA KLJUČNU AKTIVNOST 1, INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA* SVEUČILIŠTA SJEVER U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020 i 2020./2021. Upute za p

ERASMUS+ NATJEČAJ ZA KLJUČNU AKTIVNOST 1, INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA* SVEUČILIŠTA SJEVER U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020 i 2020./2021. Upute za p ERASMUS+ NATJEČAJ ZA KLJUČNU AKTIVNOST 1, INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA* SVEUČILIŠTA SJEVER U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020 i 2020./2021. Upute za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti. *Sveučilište

Више

KLASA: /18-01/07 URBROJ: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI dana raspisuje TREĆI NATJEČAJ za mobilnost nastavnog i nen

KLASA: /18-01/07 URBROJ: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI dana raspisuje TREĆI NATJEČAJ za mobilnost nastavnog i nen KLASA: 605-01/18-01/07 URBROJ: 380-01-13-18-10 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI dana 02.05.2018. raspisuje TREĆI NATJEČAJ za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u okviru

Више

KLASA: /16-01/26 URBROJ: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI dana raspisuje NATJEČAJ za mobilnost nastavnog i nenastavno

KLASA: /16-01/26 URBROJ: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI dana raspisuje NATJEČAJ za mobilnost nastavnog i nenastavno KLASA: 605-01/16-01/26 URBROJ: 380-01-13-16-1 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI dana 03.05.2016. raspisuje NATJEČAJ za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u okviru akademske

Више

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ dana 3. listopada godine raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ dana 3. listopada godine raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u VELEUČILIŠTE s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ dana 3. listopada 2016. godine raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ programa u ljetnom semestru

Више

ERASMUS +

ERASMUS + Sandra Petrović Jakovina (S&D) S novim programom, ERASMUS+, više od 4 milijuna osoba primiti će potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu Cilj ovog predavanja je osvjestiti

Више

Title

Title Učešće u programu Poziv 2016 - obrazovanje Mogućnosti učestvovanja PROGRAMSKE ZEMLJE PARTNERSKE ZEMLJE Zemlje Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija & Srbija Srbija... Na drugom

Више

Vodič za program Erasmus –

Vodič za program Erasmus – Vodič za program Erasmus Erasmus intenzivni jezični tečajevi Akademska godina 2011./2012. Verzija Datum zadnjeg unosa Napomena 1.0 20. siječanj 2011. Objava službene verzije Vodiča 1.1 11. studeni 2011.

Више

Na temelju članka 18. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje NN 63/19 (dalje u tekstu: Pr

Na temelju članka 18. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje NN 63/19 (dalje u tekstu: Pr Na temelju članka 18. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje NN 63/19 (dalje u tekstu: Pravilnik) Sveučilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR RIJEKA,

Више

Microsoft Word - Natječaj za Erasmus mobilnost studenata u svrhu studentske prakse za docx

Microsoft Word - Natječaj za Erasmus mobilnost studenata u svrhu studentske prakse za docx VELEUČILIŠTE s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ dana 28. ožujka 2018. godine raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ programa u akademskoj godini

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na 15.7.2017. L 184/5 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU)

Више

Microsoft Word - Natjecaj_RAZMJENA_Finska.doc

Microsoft Word - Natjecaj_RAZMJENA_Finska.doc ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI u suradnji s LIONS KLUBOM RIJEKA raspisuje N A T J E Č A J ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU ZA STUDENTE - FINSKA - Natječaj se raspisuje s ciljem odabira jednog(e) studenta(ice) Sveučilišta

Више

Temeljem članka 29

Temeljem članka 29 Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 4/18.) tajnik Osječko-baranjske županije, raspisuje

Више

Annex III GA Mono 2016

Annex III GA Mono 2016 PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA I. PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA TEMELJU JEDINIČNIH DOPRINOSA I.1. Uvjeti prihvatljivosti jediničnih doprinosa Ako se bespovratna sredstva

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/58 URBROJ: 238/ Poljanica Bistranska, 20. rujna 20

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/58 URBROJ: 238/ Poljanica Bistranska, 20. rujna 20 REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-01/17-01/58 URBROJ: 238/02-01-17-01 Poljanica Bistranska, 20. rujna 2017. god. Na temelju članka 32. Statuta Općine Bistra

Више

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposl

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposl KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposljavanje ucenika 1) Gimnazija Antuna Gustava Matosa

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ GRADSKO VIJEĆE KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2133/ Ozalj, 8. rujna god. Na temelju

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ GRADSKO VIJEĆE KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2133/ Ozalj, 8. rujna god. Na temelju REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ GRADSKO VIJEĆE KLASA: 604-02/16-01/01 URBROJ: 2133/05-01-16-1 Ozalj, 8. rujna 2016. god. Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (''Službeni glasnik''

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

POZIV ZA PRIJAVU ERASMUS KA107 STUDENTSKA MOBILNOST ZA STUDIRANJE Ovaj dokument sadrži detaljne informacije o postupku prijave za studente k

POZIV ZA PRIJAVU ERASMUS KA107 STUDENTSKA MOBILNOST ZA STUDIRANJE Ovaj dokument sadrži detaljne informacije o postupku prijave za studente k POZIV ZA PRIJAVU 2019-2020 ERASMUS KA107 STUDENTSKA MOBILNOST ZA STUDIRANJE Ovaj dokument sadrži detaljne informacije o postupku prijave za studente koji žele sudjelovati u mobilnosti studenata za studij

Више

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA I POSLODAVCA KOD PRAVNE OSOBE KOD FIZIČKE OSOBE STRANO PREDSTAVNIŠTVO VELEPOSLANSTVO VOLONTERI PRAVNA OSOBA VOLONTERI FIZIČKA OSOBA PRIJAVA RADNI ODNOS TISKANICA T-2 ispunjena

Више

(Microsoft Word - Informacija o mati\350noj dr\236avi \350lanici - Sun\350ani Hvar d.d..docx)

(Microsoft Word - Informacija o mati\350noj dr\236avi \350lanici - Sun\350ani Hvar d.d..docx) Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: Sunčani Hvar d.d. 1.bis. Ranije poznat kao i

Више

Datum: 22. listopada ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavat

Datum: 22. listopada ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavat Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: INSTITUT IGH, d.d. 1.bis. Ranije poznat kao i

Више

Priručnik za program Erasmus - Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja Akademska godina 2012./2013. IZMJENE I NADOPUNE PRIRUČNIKA ZA ERASMUS Verzi

Priručnik za program Erasmus - Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja Akademska godina 2012./2013. IZMJENE I NADOPUNE PRIRUČNIKA ZA ERASMUS Verzi Priručnik za program Erasmus - Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja Akademska godina 2012./2013. IZMJENE I NADOPUNE PRIRUČNIKA ZA ERASMUS Verzija Datum zadnjeg unosa Napomena 1.0 5. ožujak 2012.

Више

Erasmus Mundus_2010

Erasmus Mundus_2010 ERASMUS MUNDUS mr.sc. Zrinka Dujmović Zagreb, 3. veljače 2010. Sadržaj Širi kontekst programa Erasmus Mundus (EM) Mogućnosti za: visokoškolske ustanove i pojedince iz RH kroz aktivnosti u okviru natječaja

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word Matična država .docx

Microsoft Word Matična država .docx Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: Končar D&ST d.d. 2.* Registrirano sjedište: Josipa

Више

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog 2011. BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno

Више

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P 7. ciklus Dijaloga E-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Muško Žensko Drugog roda P2: Rođen/a sam godine... Otvoreno pitanje P3 Smatrate li se P3a pripadnikom etničke manjine.

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2013. C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni koje Komisija predlaže Sudu u postupcima zbog povrede

Више

PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENT

PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENT PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [2.1.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE NOSITELJE PROJEKATA Napomena: Svi dokumenti

Више

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine KLASA: 112-06/17-01/1 URBROJ: 521-GT-01-02-01-17-10 Zagreb, 18. listopada 2017. Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08,

Више

Priručnik za program Erasmus - Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja Akademska godina 2013./2014. IZMJENE I NADOPUNE PRIRUČNIKA ZA ERASMUS Verzi

Priručnik za program Erasmus - Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja Akademska godina 2013./2014. IZMJENE I NADOPUNE PRIRUČNIKA ZA ERASMUS Verzi Priručnik za program Erasmus - Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja Akademska godina 2013./2014. IZMJENE I NADOPUNE PRIRUČNIKA ZA ERASMUS Verzija Datum zadnjeg unosa Napomena 1.0 06.02.2013. Objava

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ŽUPAN Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ŽUPAN Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ŽUPAN Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.) Župan Zagrebačke županije raspisuje

Више

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s jednim korisnikom -Prilog_III_KA103_hr_mono_2019_azurirano_fin. PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s jednim korisnikom -Prilog_III_KA103_hr_mono_2019_azurirano_fin. PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA I. PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA TEMELJU JEDINIČNIH DOPRINOSA I.1. Uvjeti prihvatljivosti jediničnih doprinosa Ako se bespovratna sredstva

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i L 7/ 8..9. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 9/8 оd 7. veljače 9. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima

Више

DOKUMENTI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA:

DOKUMENTI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA: POJAŠNJENJA I DOKUMENTI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE BODOVA Studentski centar Rijeka u ovom dokumentu detaljnije objašnjava određene članke Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

HRVATSKA KOMORA

HRVATSKA KOMORA HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Na temelju članka 15. i 26. Zakona o sestrinstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08 i 57/11),i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus aktivnosti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ERASMUS SEMINAR Zagreb, 5. prosinca 2012. Renata Husinec Sadržaj Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Međunarodna suradnja Provođenje

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „KARAŠICA“ , Belišće, Kralja Tomislava 206

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „KARAŠICA“ , Belišće, Kralja Tomislava 206 PITANJA I ODGOVORI Natječaj za provedbu mjere/tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Referentni broj natječaja: LN.4.1.1.01. Pitanja

Више

CJENIK SMJEŠTAJA Vrijedi od Studentsko naselje IVAN GORAN KOVAČIĆ Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić nalazi se na adresi Franje Čan

CJENIK SMJEŠTAJA Vrijedi od Studentsko naselje IVAN GORAN KOVAČIĆ Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić nalazi se na adresi Franje Čan Vrijedi od 15. 3. 2019. Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić nalazi se na adresi Franje Čandeka 4 u Rijeci. Naselje raspolaže sa pet smještajnih objekata koji studentima i profesorima nude zadovoljavajuće

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14 i 24/15), članka 12. Pravilnika o uvjetim

Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14 i 24/15), članka 12. Pravilnika o uvjetim Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14 i 24/15), članka 12. Pravilnika o uvjetima i načinu prodaje stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda

Више

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor Početna prezentacija za korisnike Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja: Razmjene mladih i Mobilnost osoba koje rade s mladima Završno izvješće Mobility tool Projektni ciklus Završno izvješće 1.

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. IV. gimnazija Zagreb, Ulica Žarka Dolinara 9;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. IV. gimnazija Zagreb, Ulica Žarka Dolinara 9; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. IV. gimnazija Zagreb, Ulica Žarka Dolinara 9; http://www.gimnazija-cetvrta-zg.skole.hr/; centrala: 01/66 77 188; tajništvo

Више

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike SVE NA JEDNOM MJESTU ZA VAŠE KVALITETNIJE I POVOLJNIJE POSLOVANJE! Prepoznajemo vaše potrebe

Више

Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u v

Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u v Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobor

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET:

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET: REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 944-01/19-01/03 URBROJ: 2198/01-2-19-6 Zadar, 17. siječnja 2019. PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

Више

Državna matura 2010./2011. i prijave za upis na studijske programe

Državna matura 2010./2011. i prijave za upis na studijske programe Prijave ispita državne mature 2018./2019. i prijave za upis na studijske programe Ispitna koordinatorica: Gordana Erić, dipl. ing. I. tehnička škola Tesla www.tesla.hr Što su ispiti državne mature? Postoje

Више

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i KLASA: 320-01/14-04/843 URBROJ: 370-04-15-7 Zagreb, 28.09.2015. Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište

Више

Temeljem članka 91. Statuta I.gimnazije Osijek i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o upisu učenika u prvi razred srednj e

Temeljem članka 91. Statuta I.gimnazije Osijek i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o upisu učenika u prvi razred srednj e Temeljem članka 91. Statuta I.gimnazije Osijek i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o upisu učenika u prvi razred srednj e škole u školskoj godini 2017.12018. od 22. svibnja

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: /16-01/8 UR.BROJ: 2156/ Lovran, 0

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: /16-01/8 UR.BROJ: 2156/ Lovran, 0 REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: 402-08/16-01/8 UR.BROJ: 2156/02-02-17-02 Lovran, 03. studenog 2017. Na temelju članka 7., stavak 3.,

Више

PRIMJER KAMATA BUGARSKA Hrvatski porezni obveznik samostalno podnosi obrazac INO-DOH. On je na osnova ugovora o zajmu posudio sredstva bugarskom trgov

PRIMJER KAMATA BUGARSKA Hrvatski porezni obveznik samostalno podnosi obrazac INO-DOH. On je na osnova ugovora o zajmu posudio sredstva bugarskom trgov PRIMJER KAMATA BUGARSKA Hrvatski porezni obveznik samostalno podnosi obrazac INO-DOH. On je na osnova ugovora o zajmu posudio sredstva bugarskom trgovačkom društvu te je stvarni korisnik kamata koje mu

Више

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi se na poveznici: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-zaupis/upisi-20192020/

Више

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8;URL: Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8;URL:  Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8;URL: http://www.tvz.hr Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH,

Више

Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11

Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11 Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), a u svezi s Pravilnikom

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Broj 6/

Broj 6/ Broj 6/2018 06.08.2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN 1 Strana SADRŽAJ 1. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja...2 2. Odluka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području

Више

POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI 1. PRAVILA O OBVEZNOM ILI DOBROVOLJNOM UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG DOHO

POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI 1. PRAVILA O OBVEZNOM ILI DOBROVOLJNOM UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG DOHO POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI 1. PRAVILA O OBVEZNOM ILI DOBROVOLJNOM UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG DOHOTKA I GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA NA DOHODAK TE PRIREZA

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti GRAD NIN Razdoblje: 01.01.2016. - 31.12.2016. Objekt

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ŽUPAN Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ŽUPAN Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ŽUPAN Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.) Župan Zagrebačke županije raspisuje

Више

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) jedno je od mlađih središta visokoškolske znanstvene i umjetničke izobrazbe te znanstvenoistraživačkoga

Више

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju članka 20. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 21.

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur ,--------------------------------.----------------------,---------~ HR - 42 000 Varaždin Pavlinska 2 tel: +385 42 390 800 fax: + 385 42 213 413 ured-dekana@foi.hr www.foi.hr SVEUC'LlSTE U ZAGREBU FAKULTET

Више

Upute za popunjavanje Obrasca: RNO

Upute za popunjavanje Obrasca: RNO UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RSV-1 ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-1 (dalje u tekstu: Obrazac) za upis podataka u Registar stvarnih

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti TZG NINA Razdoblje: 01.01.2016.

Више

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine, br.: 123/033.,

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata na prvu

Више

Prilog III multi 2019

Prilog III multi 2019 PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA I. PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA TEMELJU JEDINIČNIH DOPRINOSA I.1. Uvjeti prihvatljivosti jediničnih doprinosa Ako se bespovratna sredstva

Више