ODLUKA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ODLUKA"

Транскрипт

1 ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 26/ prečišćen tekst) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i postupak davanja u zakup stanova na kojima je Grad Pančevo nosilac prava raspolaganja, utvrđuju sredstva za izgradnju i kupovinu stanova radi njihovog davanja u zakup, uslovi i postupak otkupa istih, uslovi utvrđivanja i naplate zakupnine i stanarine, održavanje stambenih zgrada i stanova, pribavljanje stanova za raseljavanje, obaveze Grada prema određenoj kategoriji lica i druga pitanja koja proističu iz Zakona o stanovanju u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i raspolaganjem stanovima i sredstvima pribavljenim od otkupa i prodaje gradskih stanova. Član 2 Stanovima u smislu ove odluke smatraju se stanovi i stambene zgrade koje je Grad kao investitor izgradio, kupio ili po drugom osnovu stekao (nacionalizacija, konfiskacija, nasleđe i poklon istih, stanovi Grada Pančevo izgrađeni posle godine, kao i drugi stanovi na kojima Grad Pančevo ima pravo raspolaganja), (u daljem tekstu: gradski stanovi). Član 3 Poslovi iz člana 1. ove odluke poveravaju se Javnom preduzeću "Gradska stambena agencija" Pančevo (u daljem tekstu: JP "GSA"), izuzev poslova koji se odnose na stanove za raseljavanje, a koji se poveravaju JP "Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva" Pančevo (u daljem tekstu: JP "Direkcija"). II SREDSTVA ZA IZGRADNJU I KUPOVINU STANOVA, NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA I ODLUČIVANJE Član 4 Za sticanje gradskih stanova kupovinom ili izgradnjom sredstva se obezbeđuju iz sledećih izvora: - od otkupa - prodaje gradskih stanova, - donacija međunarodnih institucija, nevladinih organizacija i domaćih pravnih i fizičkih lica, - budžeta grada Pančevo, - kredita i - drugih izvora u skladu sa propisima.

2 Sredstva obezbeđena u skladu sa stavom 1. ovog člana mogu se koristiti i za adaptaciju gradskih stanova a kojima Grad rešava neku od svojih obaveza utvrđenih zakonom i ovom odlukom, za sanaciju gradskih stanova, kao i za pokriće troškova vezanih za postupak prodaje gradskih stanova. Član 5 Skupština grada Pančeva imenuje Komisiju za raspodelu gradskih stanova (u daljem tekstu: Komisija). Komisiju čine predsednik, zamenik predsednika, tri člana kao i zamenici članova, koji se imenuju na sledeći način: - predsednik, 1 član i 1 zamenik člana imenuju se iz redova zaposlenih u JP "GSA" Pančevo, - zamenik predsednika, 1 član i 1 zamenik člana imenuju se iz redova zaposlenih u Centru za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo, - 1 član i 1 zamenik člana imenuju se iz redova zaposlenih u Gradskoj upravi. Komisija se imenuje na period od 4 godine. Komisija predlaže Program za rešavanje stambenih potreba po Odluci o raspolaganju stanovima grada Pančeva (u daljem tekstu: Program), odlučuje o dodeli gradskog stana na korišćenje putem zakupa, o prenosu prava jednog davanja stana u zakup, o zameni stanova i o ostalim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o stanovanju i ove odluke. Komisija će doneti Poslovnik o radu. Član 6 Stručne, tehničke i administrativne poslove za potrebe Komisije u pripremanju predloga Programa, postupak (procedure) za izradu predloga Programa, sprovođenja postupaka kojima se realizuju odluke Predsednika o prodaji gradskih stanova i zgrada, kao i drugih postupaka iz ove odluke obavlja JP "GSA", koja za svoje usluge ima pravo na nadoknadu troškova, a što će biti regulisano aktom nadležnog organa Grada. JP "GSA" vodi evidenciju gradskih stanova - stambenog fonda Grada. Član 7 Program za rešavanje stambenih potreba sastavni je deo programa poslovanja JP "GSA". Komisija predlaže program, a usvaja ga Upravni odbor JP "GSA". Programom se određuje visina sredstava namenjenih za kupovinu i izgradnju stanova, adaptaciju i sanaciju gradskih stanova, broj i strukturu stanova koji će se iz ovih sredstava kupiti i izgraditi, termini, rokovi i prioriteti realizacije Programa i druga pitanja koja su od značaja za efikasno sprovođenje Programa. O pribavljanju, otuđenju nepokretnosti i davanju na korišćenje, u skladu sa zakonom odlučuje organ određen Statutom grada Pančeva. Član 8

3 O realizaciji Programa staraju se Komisija i JP "GSA", uz obavezu da izveštaj o realizaciji Programa kao sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju, nakon usvajanja od strane Upravnog odbora ovog preduzeća, dostave Skupštini grada Pančeva na usvajanje. Član 9 Gradonačelnik grada Pančeva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Gradskog veća, odlučuje o: - adaptaciji i sanaciji stanova; - načinu korišćenja stanova i stambenih zgrada, koje grad stekne putem nasleđa, poklona ili po drugom osnovu, nakon donošenja ove odluke, odnosno o unošenju istih u stambeni fond grada; - unošenju stanova u stambeni fond i brisanju iz stambenog fonda; - određivanju kategorije lica kojima će se dodeliti stan koji se izgradi, kupi ili oslobodi; - davanju saglasnosti za izvođenje radova na sanaciji ravnog krova, odnosno krovne konstrukcije kojom se saglasno propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata, može izgraditi odnosno adaptirati novi stan; - o pretvaranju zajedničke prostorije u novi stan ili poslovni prostor, ako su za to ispunjeni uslovi po propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata; - ako zajednička prostorija ne ispunjava propisane uslove za pretvaranje u posebni stan o pripajanju te prostorije susednom stanu, odnosno poslovnoj prostoriji i - drugim pitanjima. Član 10 U stambenim zgradama u kojima se nalaze gradski stanovi, a u kojima je odobreno izvođenje radova na sanaciji ravnog krova, odnosno krovne konstrukcije kojom se saglasno propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata, može izgraditi, odnosno adaptirati novi stan; da se zajedničke prostorije pretvore u stan ili poslovni prostor, ako su za to ispunjeni uslovi po propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata; ako zajednička prostorija ne ispunjava propisane uslove za pretvaranje u poseban stan pripajanje te prostorije susednom stanu, odnosno poslovnoj prostoriji, ustupanje prava se vrši uz naknadu. Kriterijumi i vrednost naknade utvrdiće se aktom Predsednika na predlog Upravnog odbora JP "GSA" u svakom pojedinačnom slučaju, po prethodno izvršenoj proceni od strane nadležnog organa. JP "GSA" će zastupati Grad Pančevo u postupku propisanom Zakonom i u ime Grada Pančevo potpisivati ugovore sa investitorom. Član 11 Ukoliko se prilikom prevere podataka u javnim knjigama utvrdi da je na stambenoj nepokretnosti upisano vlasništvo grada Pančeva, a ista se ne nalazi u evidenciji stambenog

4 fonda, JP "GSA" obezbeđuje neophodnu dokumentaciju i pokreće postupak za unošenje nepokretnosti u stambeni fond. Ukoliko se prilikom provere podataka u javnim knjigama, odnosno prilikom provere stanja na terenu utvrdi da stambena nepokretnost nije u vlasništvu grada Pančeva, odnosno da stambena nepokretnost više ne egzistira u prirodi, a ista se nalazi u evidenciji stambenog fonda, JP "GSA" nakon provere podataka i uz neophodnu dokumentaciju pokreće postupak za brisanje nepokretnosti iz stambenog fonda. Odluku o unošenju, odnosno brisanju stana iz stambenog fonda donosi Gradonačelnik grada Pančeva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Gradskog veća, a na osnovu predloga JP "GSA" i Komisije. Na osnovu odluke o unošenju, odnosno brisanju stana iz fonda gradskih stanova Gradski javni pravobranilac pokreće odgovarajući postupak pred nadležnim organom za upis, odnosno brisanje prava vlasništva grada Pančeva na predmetnom stanu. III DAVANJE STANOVA U ZAKUP Član 12 Stanovi pribavljeni na način utvrđen ovom odlukom koristiće se za: 1. rešavanje stambenih potreba boraca i ratnih invalida, civilnih invalida rata i članova porodice sa kojima je živeo poginuli učesnik oružanih akcija posle godine, koji nisu u radnom odnosu, 2. iseljavanje lica koja imaju stanarsko pravo/zakup na stanovima u svojini građana, radi vraćanja tih stanova vlasnicima na korišćenje, za čije je preseljenje Grad dužan da obezbedi drugi stan, 3. rešavanje stambenih potreba lica koja se iseljavaju iz nehigijenskih zgrada i stanova i zgrada sklonih padu, 4. rešavanje stambenih potreba lica koja su ostvarila pravo na materijalno obezbeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, a koja su nesposobna za rad i nemaju članove porodice koji su u radnom odnosu, 5. rešavanje stambenih potreba radnika zaposlenih u Gradskoj upravi, u obrazovnovaspitnim ustanovama i ustanovama kulture i organima, organizacijama i zajednicama za koje se u budžetu Grada obezbeđuju sredstva za materijalne troškove i zarade zaposlenih, kao i rešavanje stambenih potreba radnika zaposlenih u javnim preduzećima koja je osnovao Grad Pančevo, i 6. rešavanje stambenih potreba za izbegla i raseljena lica. Raspodela gradskih stanova vrši se prema odredbama ove odluke. Raspodela stanova pribavljenih po programima iz donacija, kredita ili iz drugih izvora vrši se prema Pravilniku za rešavanje stambenih potreba usklađenim sa pravilima programa iz kojeg su stanovi pribavljeni. Rešavanje stambenih potreba boraca, ratnih invalida i dr.

5 Član 13 Stambene potrebe lica iz čl. 12. stav 1. tačka 1., mogu se ostvariti pod uslovom da ta lica i članovi njihovog domaćinstva nemaju rešenu stambenu potrebu i nisu u radnom odnosu i da su stalno nastanjeni na teritoriji Grada Pančevo od godine. O rešavanju stambenih potreba lica iz prethodnog stava odlučuje Komisija u skladu sa Programom ove odluke. Stanovi koji se vraćaju vlasnicima Član 14 Za rešavanje stambenih potreba lica iz člana 12. stav 1. tačka 2. za koja se po sprovedenom postupku u skladu sa zakonom, zahteva iseljenje radi vraćanja i predaje stana vlasniku, Komisija obezbeđuje odgovarajući stan. Komisija predlaže program rešavanja stambenih pitanja lica iz prethodnog stava i dinamiku obezbeđivanja stanova, kao i prioritet u rešavanju određenih zahteva vlasnika. Program rešavanja stambenih potreba lica iz stava 1. ovog člana sastavni je deo godišnjeg programa poslovanja JP "GSA", koji za svaku kalendarsku godinu donosi Upravni odbor ovog preduzeća i dostavlja ga na saglasnost Skupštini grada Pančeva. Redosled prvenstva se određuje po sledećim kriterijumima: - vlasnik stana koji je podstanar - 20 bodova, - vlasnik stana koji stanuje u neuslovnom stanu - 15 bodova i - vlasnik stana u neodgovarajućem stanu - 10 bodova. Komisija je u obavezi da pre raspisivanja konkursa utvrdi dodatne kriterijume za određivanje prioriteta ukoliko više vlasnika stanova ima isti broj bodova. Stanovi / zgrade nehigijenski i skloni padu Član 15 Za rešavanje stambenih potreba lica koja stanuju u stanu/zgradi vlasništvo Grada Pančevo, za koje se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima utvrdi da usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena njihova stabilnost i da predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobraćaja, Komisija obezbeđuje drugi stan koji zadovoljava minimalne uslove stanovanja. Član 16 Rešenje o iseljenju zakupaca iz stana i stanova / zgrada sklonih padu i preseljenju u obezbeđeni stan donosi nadležna organizaciona jedinica za građevinske poslove Gradske uprave grada Pančeva u skladu sa posebnim aktom Skupštine grada Pančeva. Stanovi socijalne zaštite

6 Član 17 Stambene potrebe lica iz člana 12. stava 1. tačka 4. mogu se rešavati pod uslovom da podnosilac zahteva ima stalno mesto prebivališta na teritoriji Grada Pančevo najmanje 5 godina. Dodelu gradskog stana u zakup licima iz stava 1. ovog člana vrši Komisija na osnovu ocene konkretne situacije i dokaza nadležnih organa i službi. Kriterijumi za raspodelu gradskih stanova Član 18 Osnovni kriterijum za raspodelu gradskih stanova je stambena potreba lica iz člana 12. ove Odluke, a poseban kriterijum odnosi se na visinu mesečnih primanja navedenih lica i članova njihovih porodičnih domaćinstava. Stambena potreba, u smislu ove Odluke, vrednovaće se po osnovu: 1. stambene situacije i to: - podstanar 120 bodova - stanovanje kod roditelja 90 bodova - stanovanje u neodgovarajućem stanu nekomfornom 80 bodova komfornom 70 bodova 2. radnog staža i to tako što se za svaku godinu radnog staža utvrđuju 3 boda, s tim da se vreme duže od šest meseci računa kao puna godina. 3. broja članova porodičnog domaćinstva i to tako što se za svakog člana domaćinstva utvrđuju 3 boda. 4. zdravstvenog stanja i to tako što se za slučaj trajne i teške bolesti člana porodičnog domaćinstva utvrđuju 4 boda. Mesečna primanja lica iz člana 12. ove Odluke moraju biti u visini koja garantuje redovno plaćanje zakupnine za stan i svih drugih obaveza koja nastaju korišćenjem stana. Postupak za dodelu gradskih stanova u zakup Član 19 Zahtev za dodelu gradskog stana zainteresovano lice podnosi Komisiji preko JP "GSA" na propisanom obrascu i uz prateću dokumentaciju. Komisija odluku o dodeli stana donosi prema kriterijumima iz ove Odluke. Komisija može dodeliti prazan gradski stan ili stan za koje je pokrenut postupak za iseljenje bespravno useljenih lica.

7 Podnosioci zahteva imaju pravo prigovora na odluku Komisije o dodeli stana u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na oglasnoj tabli JP "GSA". Konačnu odluku po prigovoru donosi Gradsko veće grada Pančeva u roku od 30 dana od dana proteka roka za prigovor nakon čega, a u skladu sa konačnom odlukom, Komisija izdaje rešenje o dodeli stana u zakup na određeno, odnosno neodređeno vreme. Lice kome je stan dodeljen u zakup na osnovu rešenja Komisije sa JP "GSA" zaključuje ugovor o zakupu u svemu prema rešenju Komisije i u skladu sa Zakonom o stanovanju. Ugovor o zakupu Član 20 Stanovi na kojima je nosilac prava raspolaganja Grad koriste se na osnovu stanarskog prava i po osnovu zakupa na određeno i na neodređeno vreme. Nosioci stanarskog prava na gradskom stanu, koji do godine nisu otkupili stan, stiču svojstvo zakupca stana na neodređeno vreme u slučaju da to ugovorom nije posebno naznačeno. O dodeli stana u zakup na određeno vreme ili neodređeno vreme odlučuje Komisija. Za korišćenje gradskog stana na osnovu odluke Komisije, ili na osnovu ranije stečenog prava po ugovoru o korišćenju stana, plaća se zakupnina u skladu sa Zakonom o stanovanju. Svi akti raspolaganja gradskim stanovima u izvršenju Programa ove odluke dostavljaju se JP "GSA" na dalje postupke predviđene ovom odlukom. JP "GSA" zaključuje ugovore o zakupu gradskih stanova, utvrđuje visinu zakupnine, stara se o naplati stanarine i zakupnine, vodi evidenciju korisnika gradskih stanova i druge potrebne evidencije i vrši druge poslove utvrđene ovom Odlukom. Član 21 Ugovor o zakupu gradskog stana otkazuje se u skladu sa Zakonom o stanovanju. Ugovor o zakupu gradskog stana otkazuje se i u slučaju kada se nakon sprovedenog postupka utvrdi da je zakupac ili član njegovog porodičnog domaćinstva u vreme dodele gradskog stana u zakup imao u vlasništvu stambenu nepokretnost. Ugovor o zakupu gradskog stana otkazuje se i u slučaju kada se utvrdi da je zakupac ili član njegovog porodičnog domaćinstva stambenu nepokretnost stekao u toku trajanja ugovora o zakupu. IV SUSTANARSKI ODNOSI Član 22 Kad jedan od sustanara isprazni deo stana koji koristi, ispražnjeni deo po sprovedenom postupku Komisija će dati na korišćenje u skladu sa Zakonom o stanovanju.

8 Nosiocu stanarskog prava ili zakupcu stana na neodređeno vreme, koji koristi neodgovarajući stan u dvorišnoj stambenoj zgradi (stanovi u nizu), Komisija može dati saglasnost za proširenje na upražnjenu stambenu jedinicu koja se nalazi do stana koji koristi, u cilju stvaranja građevinsko-stambene celine. V OBAVLJANJE POSLOVNE DELATNOSTI U STANU Član 23 Komisija može dati saglasnost da se u delu stana obavlja poslovna delatnost ako se time ne ugrožava bezbednost zgrade i građana, ne nanosi šteta i uznemirenje građana i stanara i ne ometaju drugi korisnici u mirnom korišćenju svojih stanova. VI OTKUP STANA Član 24 Grad je dužan da nosiocu stanarskog prava, odnosno zakupcu na neodređeno vreme omogući na njegov pismeni zahtev otkup stana, pod uslovima, na način i po postupku propisanim Zakonom o stanovanju. Pismeni zahtev iz prethodnog stava podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave grada Pančeva. Kad nadležni sekretarijat utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za otkup gradskog stana odbiće zahtev, a kad utvrdi da su ispunjeni, isti će u roku od 3 dana od prijema zahteva dostaviti sa svom dokumentacijom JP "GSA". Član 25 JP "GSA" vrši poslove vezane za sprovođenje otkupa stanova, praćenje izvršavanja ugovora, odnosno plaćanje ugovorene cene otkupa i odgovara za tačnost unetih podataka u ugovor o otkupu stana. JP "GSA" ima pravo na naknadu stvarnih troškova izrade ugovora o otkupu stana i isti padaju na teret zakupca. Član 26 Ugovor o otkupu stana potpisuje lice koje otkupljuje stan, a u ime grada Pančeva potpisuje gradonačelnik ili lice koje on ovlasti. Ugovor o otkupu stana pored elemenata propisanih Zakonom o stanovanju sadrži mišljenje Gradskog javnog pravobranioca o svim elementima vezanim za prodaju stana i sa naznakom o broju i datumu davanja mišljenja. JP "GSA" će postojeći obrazac ugovora o otkupu stana uskladiti sa odredbama ove Odluke a prema važećim zakonskim propisima. Član 27

9 Sredstva od otkupa stanova upotrebiće se u skladu sa programom iz člana 7. ove odluke i odredbama Zakona o stanovanju. Sredstva od otkupa stanova uplaćuju se na poseban račun javnih prihoda grada Pančeva. VII ODRŽAVANJE Član 28 Gradski stanovi poveravaju se na održavanje JP "GSA". Troškove tekućeg održavanja stanova snose korisnici stanova. Grad snosi troškove investicionog održavanja za stanove na kojima je nosilac prava raspolaganja Grad Pančevo. Vlasnici - korisnici stanova, snose troškove održavanja u visini stvarno nastalih troškova. Visina naknade za usluge koje JP "GSA" vrši vlasnicima stanova i poslovnih prostorija u stambenim zgradama a na osnovu ugovora o održavanju zajedničkih delova stambenih zgrada zaključenih sa Skupštinom zgrade ili Savetom zgrade utvrdiće se aktom Upravnog odbora JP "GSA". Zakupci gradskih stanova zahtev za investiciono održavanje stanova podnose JP "GSA". Na osnovu zahteva zakupca stručne službe JP "GSA" izvršiće obilazak objekta i sačiniti zapisnik o stanju objekta sa fotografijama, dati ocenu stanja objekta i predlog neophodnih radova sa predmerom i predračunom troškova. Odluku o opravdanosti zahteva za investiciono održavanje gradskog stana, koja sadrži opis neophodnih radova i visinu stvarnih troškova izvođenja radova, donosi Komisija na osnovu zapisnik JP "GSA" i dokumentacije iz prethodnog stava. Zaključenje ugovora sa izvođačem radova za investiciono održavanje gradskog stana vrši se na osnovu ugovora koji sa izvođačem radova zaključuje JP "GSA". Nadzor nad izvođenjem radova vrše stručne službe JP "GSA" Pančevo. Član 29 JP "GSA" se poveravaju i poslovi na održavanju stambenih zgrada i stanova na kojima Grad nema pravo raspolaganja. Skupština stanara ugovorom o održavanju zgrade i stanova može poveriti JP "GSA" kako investiciono, tako i tekuće održavanje. Ugovorom o održavanju stambenih zgrada i stanova će se detaljnije utvrditi sva međusobna prava i obaveze između JP "GSA" i skupštine stanara. VIII DAVANJE GRADSKIH STANOVA NA JEDNO RASPOLAGANJE

10 Član 30 Komisija može na predlog Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika dati gradski stan na jedno raspolaganje. Stan se dodeljuje na jedno raspolaganje na zahtev državnog organa i organizacije, organa i organizacija lokalne samouprave ili na zahtev organizacija i udruženja za potrebe lica koja imaju određeni stepen invalidnosti ili teško oboljenje. IX POSTUPAK ISELJENJA BESPRAVNO USELJENIH LICA Član 31 Postupak iseljenja bespravno useljenih lica iz gradskih stanova kod nadležne organizacione jedinice Gradske uprave grada Pančeva pokreće Gradsko javno pravobranilaštvo po predlogu Komisije i JP "GSA" Pančevo. Materijalno - tehničke uslove za iseljenje bespravno useljenih lica obezbeđuje JP "GSA" Pančevo. Komisija je u obavezi da pre podnošenja predloga za iseljenje bespravno useljenog lica, stan iz kog se lica iseljavaju dodeli u zakup novom zakupcu, a obaveza JP "GSA" Pančevo je da odmah po iseljenju bespravno useljenih lica omogući useljenje novog zakupca. X RASELJAVANJE Član 32 JP "Direkcija" se poverava raspolaganje stanovima i stambenim zgradama za raseljavanje koji se dodeljuju ranijim sopstvenicima stanova i zgrada u skladu sa Zakonom. Stanove za raseljavanje, u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji i Programom uređivanja građevinskog zemljišta, JP "Direkcija" daje u zakup na neodređeno vreme ranijem zakupcu, odnosno članovima domaćinstva u slučaju smrti zakupca. Član 33 Stanovi za raseljavanje koji su u postupku eksproprijacije i na osnovu Programa uređivanja građevinskog zemljišta dati u zakup na neodređeno vreme a na kojima je nosilac prava raspolaganja, odnosno pravni sledbenik JP "Direkcija" Pančevo, mogu se otuđiti pod uslovima i u postupku koji je propisan Zakonom o stanovanju i ovom Odlukom. Zahtev za otkup stana podnosi se JP "Direkcija" Pančevo, uz dokumentaciju propisanu odredbama Zakona o stanovanju. Član 34 Za poslove obavljanja otkupa stanova za raseljavanje, iz člana 33. JP "Direkcija" Pančevo ima pravo na naknadu stvarnih troškova i troškova rada, koji padaju na teret podnosioca zahteva za otkup stana. Član 35

11 Nakon sprovedenog postupka i utvrđivanja osnovanosti zahteva za otkup stana, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Gradskog javnog pravobranioca grada Pančeva, direktor JP "Direkcija" Pančevo, ili lice koje ovlasti zaključuje Ugovor o otkupu stana. Član 36 Stanovi za raseljavanje mogu se dati u zakup na određeno vreme do realizacije Programa iz prethodnog člana, a najduže 2 (dve) godine. JP "Direkcija" je dužna da dostavi Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup stanova za raseljavanje (u daljem tekstu: Komisija za stanove za raseljavanje), podatke o stanovima iz prethodnog stava, kao i druge podatke o vremenu u kome neće biti potrebni za raseljavanje, kako bi isti mogli biti dati u zakup na određeno vreme. Član 37 Postupak za davanje u zakup stanova iz prethodnog člana, sprovodi Komisija za stanove za raseljavanje. Komisiju za stanove za raseljavanje imenuje Skupština Grada Pančevo na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine Grada Pančevo. Komisiju iz prethodnog stava čine predsednik, zamenik predsednika i pet članova, koji se imenuju iz redova odbornika Skupštine Grada Pančevo. Komisija za stanove za raseljavanje se imenuje na period od četiri godine, odnosno do isteka mandata odbornicima, a može biti razrešena i pre isteka perioda na koji je imenovana. Administrativno - tehničke i stručne poslove za Komisiju iz prethodnog stava obavlja JP "Direkcija". Komisija za stanove za raseljavanje će doneti Poslovnik o radu a na predlog JP "Direkcija" doneće akt o kriterijumima za dodelu stanova za raseljavanje. Član 38 Stanovi za raseljavanje mogu se dati u zakup na određeno vreme licima koje bira i imenuje Skupština Grada, zaposlenima u Gradskoj upravi i u javnim preduzećima čiji je osnivač Grad, a koji nemaju rešeno stambeno pitanje. Izuzetno Komisija iz prethodnog člana može stanove za raseljavanje dati u zakup na određeno vreme i drugim licima za koja oceni da im je neophodno privremeno rešiti stambenu potrebu zbog izuzetnih okolnosti. Na osnovu akta Komisije za stanove za raseljavanje o davanju u zakup stana za raseljavanje na određeno vreme, JP "Direkcija" zaključuje sa zakupcem ugovor o zakupu. Ugovor iz prethodnog stava, naročito sadrži odredbe o mogućnosti davanja otkaza i pre isteka vremena na koje je ugovor zaključen, ako se ranije ukaže potreba za raseljavanjem. Član 39

12 Komisija za stanove za raseljavanje može izuzetno dati predlog Skupštini grada Pančeva da stanove za raseljavanje koji nisu namenjeni realizaciji prema Programu uređivanja građevinskog zemljišta, odnosno čija je struktura takva da ne odgovara potrebama iz Programa, stavi na raspolaganje Komisiji iz člana 5. ove odluke. Član 40 Zakupcima stanova iz prethodnog člana Komisija može odobriti zaključenje ugovora o zakupu na neodređeno vreme ukoliko predmetni stan koriste kao zakupci na određeno vreme najmanje 10 godina, ukoliko su uredno izmirivali svoje obaveze po osnovu ugovora o zakupu i ukoliko zakupac i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju rešenu stambenu potrebu na teritoriji Republike Srbije. Član 41 Sredstva od otkupa stanova za raseljavanje mogu se koristiti za obezbeđenje stanova za raseljavanje ili za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa u postupcima eksproprijacije. XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 42 Skupština Grada će imenovati Komisiju za raspodelu gradskih stanova iz člana 5. ove odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Do imenovanja Komisije iz prethodnog stava, poslove iz člana 5. ove odluke obavljaće postojeća Komisija kao i Komisija za stanove za raseljavanje. Član 43 JP "Direkcija" će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, preneti na JP "GSA" sve evidencije, kartoteke, baze podataka i drugo što je JP "Direkcija" ostvarila u izvršenju poslova iz Odluke o raspolaganju stanovima grada Pančevo ("Službeni list opštine Pančevo", broj 17/93, 4/94, 8/98, 10/98 - ispravka, 8/04, 7/05). Gradska uprava grada Pančevo, Sekretarijat za komunalne, stambene, građevinske poslove i urbanizam u roku od 30 dana, od stupanja na snagu ove odluke predaće JP "GSA" zahteve za rešavanje iz nadležnosti Komisije. Član 44 JP "GSA" i JP "Direkcija" će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke usaglasiti svoje opšte akte sa ovom odlukom, po postupku utvrđenim Statutom JP "GSA" i JP "Direkcija". Član 45 Lice koje živi u stanu grada Pančeva, kao savesni držalac, odnosno bez pravnog osnova ili bez zaključenog ugovora o zakupu stana, može ostvariti pravo na zakup stana po odredbama ove odluke, a na preporuku mesne zajednice na čijoj teritoriji se nalazi stan i uz mišljenje Centra za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo.

13 Lice ostvaruje pravo iz stava 1. ovog člana, ukoliko stan koristi duže od 5 godina i za to vreme uredno izmiruje obaveze po osnovu korišćenja stana, ukoliko on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju rešenu stambenu potrebu na teritoriji Republike Srbije. Član 46 Lica, savesni držaoci iz prethodnog člana ove odluke, koja su podnela zahtev za davanje stana u zakup nastaviće stan da koriste do donošenja odluke od strane Komisije, odnosno do pokretanja postupka za iseljenje ukoliko se nisu stekli uslovi za davanje u zakup. Član 47 Ova odluka primenjivaće se po usaglašavanju opštih akata iz prethodnog člana ove odluke, osim poslova održavanja i otkupa stanova koja JP "GSA" može da obavlja počev od godine. Kada se steknu uslovi za primenu ove odluke prestaje da važi Odluka o raspolaganju stanovima grada Pančevo ("Službeni list opštine Pančevo", broj 17/93, 4/94, 8/98, 10/98 - ispravka, 8/04 i 7/05). Član 48 Ovaj prečišćen tekst Odluke o raspolaganju stanovima grada Pančeva biće objavljen u "Službenom listu grada Pančeva".

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више

Microsoft Word - zakon o odrzavanju stambenih zgrada.doc

Microsoft Word - zakon o odrzavanju stambenih zgrada.doc ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA Službeni glasnik RS, br. 44 od 27. H 1995, 46 od 29. HII 1998, 1 od 3. I 2001. I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више



 506. Na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. jula 2010. godine, donijela je UREDBA O PRODAJI I DAVANJU U ZAKUP STVARI U DRŽAVNOJ

Више

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA (Sl. list Grada Novog Sada, br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se postupak, uslovi,

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

Kompletan tekst propisa

Kompletan tekst propisa "Službeni glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/01 Z A K O N O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I. OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom se utvrduju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE (Sl. glasnik RS, br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju merila za utvrđivanje

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 21 04. ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 7 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 26. МАРТ ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 150, На основу чла

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 7 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 26. МАРТ ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 150, На основу чла СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 7 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 26. МАРТ 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 150,00 93. На основу чланова 32. тачка 8. и 66. Закона о локалној самоуправи

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

osfsdfjksdjf

osfsdfjksdjf СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОДИНА X - БРОЈ 7 П ЕТР ОВ АЦ Н А М Л АВ И 09. о к тобар 2015. године Б е с п л а т а н п р и м е р а к 1. На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 32. Закона о локалној

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Zakon o porezu na promet nekretnina i prava KS - nesluzbeni precisceni tekst

Zakon o porezu na promet nekretnina i prava KS - nesluzbeni precisceni tekst ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST 1 ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/05, 25/06, 41/08 i 15/18) 2 I - OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se porez

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Microsoft Word - ????????? ? ??????? ????????? ? ???? ?? ????????? ?????????, ???????? ????????? ? ?????????? ???????? ???????

Microsoft Word - ????????? ? ??????? ????????? ? ???? ?? ????????? ?????????, ???????? ????????? ? ?????????? ???????? ??????? На основу члана 121. став 4. Закона о становању и одржавању зграда ( Службени гласник РС, број 104/16), Mинистар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, доноси ПРАВИЛНИК о обрасцу извештаја у вези

Више

4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу чл. 55. и 75. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бор

4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу чл. 55. и 75. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бор 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 26 28.3.2019. 453 На основу чл. 55. и 75. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

На основу члана 36

На основу члана 36 На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Кикинда ( Сл. лист општине Кикинда, број 28/09 и 10/10) и Програмa коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

Zakon o prometu nepokretnosti

Zakon o prometu nepokretnosti AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI - prečišćeni

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла ОПШТИНЕ 23.01.2018. године ГОДИНА 2018. БРОЈ 2 На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту,,службени гласник РС број 10/2016), члана 31.Правилника о о одобравању и финансирању програма којима

Више

odluka o opstinskoj upravi

odluka o opstinskoj upravi На основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 18. Статута општине Чајетина (''Општински службени гласник'', број 10/02 и 18/03) на

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: децембар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра годи

ГОДИНА: XI БРОЈ: децембар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра годи ГОДИНА: XI БРОЈ: 39 20. децембар 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године, на основу члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/0

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/0 Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/08-dr.zakon i 41/09), u članu 1. posle stava 1. dodaje

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПО

године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПО 30.10.2018. године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ Порез на имовину 1. Порез на Закон о порезу на

Више

Страна 1 - Број 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 26 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 26 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 11.9.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XIV БРОЈ 26 11.9.2018. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 363. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл. 34. Закона о јавној својини

Више

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ Област: Животна средина - поверени послови

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Молим да региструјете

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

-

- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША ГОДИНА XXIV - БРОЈ 143 НИШ, 12. децембар 2016. Цена овог броја 280 динара Годишња претплата 5000 динара Г Р А Д НИШ 1. На основу члана 11., 32. и 66. Закона о локалној самоуправи

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКЕ

Више

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc На основу члана 124. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 39/02) и члана 20.1.Статута Машинског факултета Универзитета у Београду, декан Машинског факултета доноси ПРАВИЛНИК О ДOДЕЛИ

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR 9 maj - sever.doc

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR 9 maj - sever.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

На основу члана 1. Закона о становању (Службени гласник РС, број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 4

На основу члана 1. Закона о становању (Службени гласник РС, број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 4 На основу члана 1. Закона о становању (Службени гласник РС, број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98 и 26/01), члана 53. Закона о високом образовању

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

На основу чл

На основу чл На основу чл. 9. и 29. Закона о средствима у својини Републике Србије ( Службени гласник РС, бр. 53/95, 3/96-исправка, 54/96, 32/97 и 101/05-др.закон) и и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Комисија за доделу пословног простора je на основу одредби Правилника о издавању у закуп пијачног пословног простора и Одлуке Управног одбора ЈКП «Гра

Комисија за доделу пословног простора je на основу одредби Правилника о издавању у закуп пијачног пословног простора и Одлуке Управног одбора ЈКП «Гра Комисија за доделу пословног простора je на основу одредби Правилника о издавању у закуп пијачног пословног простора и Одлуке Управног одбора ЈКП «Градске пијаце» Београд, бр. 5127/8 од 04.06.2010. године,

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

PREDLOG

PREDLOG Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji ( Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ На основу чл. 6. и чл. 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град

Више

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu živo

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu živo O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine DANILOVGRAD, mart 2013. godine Na osnovu

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ Година XXXIX- Број 6 Ћићевац, 19.3.2019. године Примерак 100,00 дин. Годишња претплата 2.000,00 дин. АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛАП 1. На основу

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013,95/2016 98/2016,

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih

Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije («Službene novine» PGŽ broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 17/13, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 02.10.2018. godine

Више

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство Републике Србије. Члан 2 Држављанство Републике Србије

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Сремска Митровица 23. новембар Година VIII број 17 СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Цена примерка: 300,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Сремска Митровица 23. новембар Година VIII број 17 СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Цена примерка: 300,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. новембар 2016. Година VIII број 17 СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Цена примерка: 300,00 динара Годишња претплата за 2016. годину: 2.000,00 динара 341. На основу

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR kompleksa EI.docx

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR kompleksa EI.docx На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

ASB Country Office Serbia Antifašističke borbe 14/ Novi Beograd, Serbia Tel: +381 (0) Web page:

ASB Country Office Serbia Antifašističke borbe 14/ Novi Beograd, Serbia Tel: +381 (0) Web page: На основу препознатих потреба социјално угрожених лица у општини Уб и опредељености општине да узме учешће у пројекту који спроводи Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.v. (АСБ), а финансира Немачко министарство

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18   Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више