Popis nadleznosti_maj 2013

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Popis nadleznosti_maj 2013"

Транскрипт

1 Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: мај године Овај документ је власништво Заједнице општина Црне Горе

2 I. УВОД Попис надлежности локалне самоуправе представља преглед уставне и законске регулативе којима се утврђују права и обавезе локалној самоуправи. Овај документ садржи: - уставна одређења којима се утврђује право на локалну самоуправу; - преглед послова локалне самоуправе утврђених у матичном Закону о локалној самоуправи ( Сл.лист РЦГ, бр. 42/02, 28/04 и 75/05 и Сл.лист ЦГ, бр. 88/09 и 3/10); - преглед послова локалне самоуправе у појединим управним областима по материјалним прописима. Циљ овог документа је да се на једном мјесту обједине све норме којима се утврђују права и обавезе локалне самоуправе. Управо због тог разлога, Попис надлежности локалне самоуправе није коначан документ, већ се редовно ажурира, у складу са измјенама и допунама постојећих односно доношењем нових законских прописа који се односе на локалну самоуправу. II. УСТАВ ЦРНЕ ГОРЕ ("Сл.лист ЦГ", бр.1/07 од ) *** 4. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Начин одлучивања Члан 113 (1) У локалној самоуправи одлучује се непосредно и преко слободно изабраних представника. (2) Право на локалну самоуправу обухвата право грађана и органа локалне самоуправе да уређују и управљају одређеним јавним и другим пословима, на основу сопствене одговорности и у интересу локалног становништва. Облик локалне самоуправе Члан 114 (1) Основни облик локалне самоуправе је општина. (2) Могу се оснивати и други облици локалне самоуправе. Општина Члан 115 (1) Општина има својство правног лица. (2) Општина доноси статут и опште акте. (3) Органи општине су скупштина и предсједник. Својинска овлашћења и финансирање Члан 116 (1) Општина врши одређена својинска овлашћења на стварима у државној својини у складу са законом. (2) Општина има имовину. (3) Општина се финансира из сопствених прихода и средстава државе. (4) Општина има буџет. Самосталност Члан 117 (1) Општина је самостална у вршењу својих надлежности. 1

3 (2) Влада може распустити скупштину општине, односно разријешити предсједника општине само ако скупштина општине, односно предсједник општине, у времену дужем од шест мјесеци, не врше своје надлежности. *** III. ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ ( Сл.лист РЦГ, бр.42/02, 28/04 и 75/05 и Сл.лист ЦГ, бр. 88/09 и 3/10) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Локална самоуправа обухвата право грађана и органа локалне самоуправе да, у границама утврђеним законом, уређују и управљају одређеним јавним и другим пословима, на основу сопствене одговорности и у интересу локалног становништва. III ПОСЛОВИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Вр сте послова Члан 28 (1) Општина врши послове локалне самоуправе који су од непосредног и заједничког интереса за локално становништво. (2) Општина врши и послове који су јој законом пренијети или прописом Владе повјерени. 1. Сопствени послови Члан 29 (1) Сопствени послови општине утврђују се законом и статутом општине. (2) Послове из става 1 овог члана општина ближе уређује својим актима и обезбјеђује услове за њихово извршавање. Члан 30 Општина може обављати и друге послове који су од интереса за локално становништво, који нијесу у надлежности државних органа или других органа и организација. Члан 31 ( Сл.лист ЦГ, бр. 88/09) Општина, у складу са законом и другим прописима, доноси: 1) планове и програме развоја; 2) планове и програме за поједине управне области; 3) просторно-урбанистичке и друге планове; 4) буџет и завршни рачун буџета; 5) вишегодишњи инвестициони план; 6) и друге акте, у складу са својим надлежностима. Члан 32 ( Сл.лист ЦГ, бр. 88/09) Општина, у складу са законом и другим прописом: 1) уређује и обезбјеђује обављање и развој комуналних дјелатности, одржавање комуналних објеката и комуналног реда; 2) уређује и обезбјеђује обављање послова изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева, као и улица у насељима; 3) уређује и обезбјеђује превоз путника у градском и приградском линијском саобраћају, аутотакси превоз и превоз за сопствене потребе; 4) уређује и обезбјеђује обављање саобраћаја на свом подручју; 2

4 5) уређује и обезбјеђује услове за изградњу и коришћење објеката, као и услове за изградњу и постављање помоћних објеката и монтажних објеката привременог карактера; 6) уређује и обезбјеђује привођење намјени грађевинског земљишта у складу са локалним планским документима и комунално опремање грађевинског земљишта; 7) уређује и обезбјеђује услове за развој предузетништва; 8) уређује, обезбјеђује и стара се о локалним добрима од општег интереса; 9) обезбјеђује услове и стара се о заштити животне средине и појединих њених дјелова (квалитет ваздуха, заштита од буке, управљање чврстим отпадом и др.); 10) уређује и обезбјеђује услове за управљање водама, водним земљиштем и водним објектима од локалног значаја, стара се о њиховој заштити и коришћењу, издаје водна акта и води прописане евиденције; утврђује ерозивна подручја, противерозивне мјере и спроводи заштиту од ерозија и бујица; организује и обезбјеђује обављање других послова из области управљања, коришћења и заштите вода и водоснабдијевања; 11) уређује односе у области становања и стара се о обезбјеђењу услова за одржавање стамбених зграда; 12) уређује, обезбјеђује и ствара услове за развој културе и заштиту културне баштине; 13) уређује, организује и ствара услове и стара се о развоју туризма, као и развоју дјелатности којима се унапрјеђује развој туризма; 14) ствара услове за развој и унапрјеђење спорта дјеце, омладине и грађана, као и развијање међуопштинске спортске сарадње; 15) ствара услове за коришћење пољопривредног земљишта и стара се о његовој заштити; 16) у складу са могућностима, учествује у обезбјеђивању услова и унапрјеђењу дјелатности: здравствене заштите, образовања, социјалне и дјечије заштите, запошљавања и других области од интереса за локално становништво и врши права и дужности оснивача установа које оснива у овим дјелатностима, у складу са законом; 17) у складу са могућностима, уређује и обезбјеђује рјешавање стамбених потреба лица у стању социјалне потребе и лица са посебним потребама и помаже рад хуманитарних и невладиних организација из ових области; 18) уређује и обезбјеђује услове за информисање локалног становништва; 19) уређује и обезбјеђује услове за развој библиотечке и других дјелатности од интереса за локално становништво; 20) рјешава о правима из области борачко-инвалидске заштите и води евиденцију о корисницима права; 21) уређује и обезбјеђује услове за заштиту и спашавање локалног становништва од елементарних непогода, пожара, експлозија, хаварија и других акцидентних и ванредних догађаја; 22) организује и спроводи мјере заштите становништва од заразних болести; 23) ствара услове за развој пољопривредне производње (воћарство, повртларство, маслинарство и др.) и обавља друге послове из ове области; 24) обезбјеђује услове за заштиту потрошача; 25) уређује начин и услове држања кућних љубимаца, начин поступања са напуштеним и изгубљеним животињама, обезбјеђује услове за њихово збрињавање и спроводи мјере контроле њиховог размножавања; 26) утврђује радно вријеме у одређеним дјелатностима и одређује подручја у којима се може обављати одређена дјелатност; 27) уређује и обезбјеђује услове за одржавање јавних сајмова локалног значаја; 28) уређује начин организовања јавних радова од локалног значаја. Члан 33 ( Сл.лист ЦГ, бр. 88/09) У оквиру сопствених надлежности, општина врши и сљедеће послове: 3

5 1) управља, располаже и штити своју имовину и врши пojедина својинска овлашћења на државној имовини, у складу са законом; 2) уређује, уводи и утврђује висину сопствених прихода, у складу са законом; 3) организује и врши послове утврђивања, наплате и контроле сопствених прихода; 4) рјешава о правима и обавезама грађана и правних лица у пословима из своје надлежности; 5) утврђује јавни интерес за експропријацију непокретности од локалног значаја, у складу са законом; 6) води бирачки списак и друге евиденције, у складу са законом; 7) врши послове инспекцијског надзора и послове обезбјеђења комуналног реда, у складу са законом; 8) организује и обавља послове пружања правне помоћи грађанима; 9) установљава јавна признања и награде; 10) врши и друге послове у складу са потребама и интересима локалног становништва. Члан 36 Начин и услове обављања сопствених послова општина врши у складу са могућностима, интересима и потребама локалног становништва. Члан 37 Када оцијени да је вршење сопствених послова од заједничког интереса за двије или више општина, Влада може да захтијева од општина да заједнички обезбиједе вршење тих послова или утврди јавни интерес и обезбиједи њихово вршење. 2. Пренесени и повјерени послови Члан 38 (1) Законом се може вршење појединих послова из надлежности органа државне управе пренијети општини када се, на тај начин, обезбјеђује њихово ефикасније и економичније вршење. (2) Прописом Владе може се вршење појединих послова из надлежности органа државне управе повјерити општини. (3) Услови под којима се преносе, односно повјеравају послови општини уређују се законом. Члан 39 Пренесене послове у областима образовања, примарне здравствене заштите, социјалне и дјечије заштите, запошљавања и другим областима од интереса за локално становништво општина врши у складу са посебним законом. IV ИМОВИНА ОПШТИНЕ Члан 40 (1) Имовину општине чине непокретне и покретне ствари, новчана средства, хартије од вриједности и друга имовинска права, у складу са законом. (2) Општина располаже и управља својом имовином сходно њеној намјени, у складу са законом и добром праксом економског и финансијског менаџмента. (3) Општина и јавне службе чији је она оснивач дужне су да воде евиденцију о својој имовини. (4) Имовина општине исказује се у складу са законом. 1. Скупштина Послови скупштине Члан 45 ( Сл.лист ЦГ, бр. 88/09) Скупштина: 1) доноси статут; 2) доноси прописе и друге опште акте; 3) доноси планове и програме развоја општине; 4) доноси локална планска документа; 4

6 5) доноси програм уређења простора; 6) доноси буџет и завршни рачун буџета; 7) доноси план капиталних побољшања и инвестициону политику; 8) утврђује висину општинских пореза, такса и накнада; 9) располаже имовином; 10) утврђује услове за оснивање мјесних заједница и даје сагласност на одлуке о оснивању; 11) расписује референдум за територију општине или за дио територије; 12) одлучује о грађанској иницијативи; 13) одлучује о расписивању самодоприноса за територију општине; 14) оснива јавне службе; 15) одлучује о задуживању и давању гаранција, у складу са законом; 16) врши верификацију мандата и одлучује о правима одборника; 17) бира и разрјешава предсједника скупштине, предсједника општине, именује секретара и чланове радних и савјетодавних тијела; 18) подноси предлог за оцјену уставности и законитости аката државних органа, када оцијени да је повријеђено право на локалну самоуправу; 19) разматра извјештаје предсједника општине; 20) доноси пословник о свом раду; 21) доноси етички кодекс; 22) даје аутентично тумачење прописа које доноси; 23) врши и друге послове утврђене законом и статутом. 2. Предсједник општине Послови предсједника општине Члан 57 ( Сл.лист РЦГ, бр. 75/05 и Сл.лист ЦГ, бр. 88/09) Предсједник општине: 1) представља и заступа општину; 2) предлаже прописе и друге акте које доноси скупштина, као и начин рјешавања појединих питања из надлежности скупштине; 3) стара се и одговоран je за извршавање закона, других прописа и општих аката, као и за спровођење стратешких докумената од државног значаја; 4) стара се и одговоран је за извршавање пренешених и повјерених послова; 5) утврђује организацију и начин рада локалне управе, по прибављеном мишљењу главног администратора; 6) именује и разрјешава потпредсједника општине и главног администратора, уз сагласност скупштине; 7) именује и разрјешава старјешину органа локалне управе, стручне и друге службе, директора агенције и менаџера; 8) подноси скупштини извјештај о свом раду и раду органа локалне управе и служби, најмање једном годишње; 9) усмјерава и усклађује рад органа локалне управе, јавних служби и агенција чији је оснивач, ради ефикаснијег остваривања њихових функција и квалитетнијег пружања јавних услуга, о чему доноси одговарајуће акте; 10) врши надзор над радом локалне управе; 11) доноси акте из своје надлежности и акте у извршавању пренесених и повјерених послова, уколико посебним прописом није друкчије одређено; 12) одговоран је за извршавање одлука и других аката које доноси скупштина и доноси акте за њихово извршавање; 13) доноси акте којима обезбјеђује извршење буџета општине; 14) врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим актима општине. 5

7 3. Локална управа и јавне службе 3.1. Послови органа локалне управе Послови локалне управе Члан 71 ( Сл.лист ЦГ, бр. 88/09) Локална управа: 1) извршава законе, друге прописе и опште акте; 2) припрема нацрте одлука и других аката које доносе органи локалне самоуправе; 3) врши управни надзор; 4) врши стручне и друге послове које јој повјере органи локалне самоуправе; 5) рјешава у првостепеном управном поступку о правима и обавезама грађана, правних и других лица; 6) води јавне и друге евиденције прописане законом и општим актима органа локалне самоуправе; 7) рјешава у прекршајном поступку, у складу са законом; 8) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима. XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 152 Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о локалној самоуправи, осим поглавља VОрганизација и рад органа општине ( Службени лист РЦГ, бр. 45/91, 16/95 и 23/96) изузев члана 36 у том поглављу и Закон о преношењу послова државне управе на органе локалне управе ( Службени лист РЦГ, број 30/92). *** IV. ПОСЛОВИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПОЈЕДИНИМ УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА ПО МАТЕРИЈАЛНИМ ПРОПИСИМА 1. ОПШТА УПРАВА (лична стања грађана, бирачки списак, држављанство, изборно право, пружање правне помоћи грађанима, овјеравање потписа, рукописа и преписа и др.) 1.1. Закон о територијалној организацији Црне Горе ( Сл.лист ЦГ, бр. 54/11 и 26/12 од ) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим законом уређују се територијална организација Црне Горе, услови, начин и поступак територијалног организовања и друга питања од значаја за територијалну организацију. II. ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 4 Територију јединице локалне самоуправе чине насеља. Члан 5 Територија Главног града Подгорица, са сједиштем у Подгорици,... Члан 6 Територија Пријестонице Цетиње, са сједиштем у Цетиљу,... 6

8 Члан 7 став 1 (1) Општине су: Андријевица, Бар, Беране, Бијело Поље, Будва, Даниловград, Жабљак, Котор, Колашин, Мојковац, Никшић, Плав, Плужине, Пљевља, Рожаје, Тиват, Улцињ, Херцег Нови и Шавник. Члан 9 (1) Насеље је дио територије јединице локалне самоуправе које има изграђене објекте за становање или привређивање, основну комуналну инфраструткуру и друге објекте за задовољење потреба локалног становништва, односно привреде. (2) Границе подручја насеља одређују се одлуком скупштине јединице локалне самоуправе, у складу са овим законом. (3) Иницијативу за спајање и оснивање нових насеља може покренути скупштина јединице локалне самоуправе или 30% грађана који имају бирачко право у насељу, односно насељима за која се захтјева промјена. (4) Одлуку о спајању и оснивању нових насеља доноси орган из става 2 oвог члана. Члан 10 (1) Назив насеља, улице и трга одређује скупштина јединице локалне самоуправе, уз претходно прибављено мишљење мјесних заједница на чијем подручју се налази насеље, улица, односно трг. (2) Насеље, улица и трг могу добити назив по географским и другим појмовима, значајним догађајима или истакнутим личностима. (3) Ако се назив насеља, трга или улице одређује по значајном догађају или истакнутој личности примјењује се закон којим се уређују спомен-обиљежја. (4) Насеља, улице и тргови на подручју јединице локалне самоуправе не могу имати исти назив. (5) О промјени назива насеља, улице и трга одлучује скупштина јединице локалне самоуправе, на начин из става 1 овога члана. (6) Иницијативу за промјену назива насеља, улице и трга може покренути скупштина јединице локалне самоуправе или 30% грађана који имају бирачко право у насељу, односно насељима за која се захтијева промјена. Члан 11 Стамбене и пословне зграде морају бити означене бројевима које одређује надлежни орган локалне управе. Члан 12 Јединица локалне самоуправе дужна је да обезбиједи постављање табли са називима населја, улица, тргова и бројевима стамбених и пословних зграда. Члан 13 (1) Евиденцију о називима насеља, улица и тргова и бројевима стамбених и пословних зграда води надлежни орган локалне управе. (2) Орган из става 1 oвог члана дужан је да достави податке из евиденције коју води органима државне управе надлежним за послове статистике и послове некретнина. Члан 14 Начин означавања назива насеља, улица, тргова и зграда, садржај и начин вођења евиденције из чалан 13 став 1 oвог закона уређује Влада Црне Горе (у даљем тексту: Влада). 7

9 III. ОСНИВАЊЕ, УКИДАЊЕ И ПРОМЈЕНА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 1. Заједничке одредбе Члан 15 Нова општина се може основати на територији која представља природну и географску цјелину, као и економски повезан простор са сједиштем општине као гравитационим центром. Члан 16 Оснивање општине, укидање и промјена територије општине (у даљем тексту: територијална промјена) врши се: 1) спајањем двије или више општина у нову општину; 2) дијељењем једне општине у двије или више нових општина; 3) припајањем дијела једне општине другој; 4) спајањем дјелова двије или више општина у нову општину; 5) укидањем општине и припајањем њене територије једној или више општина; 6) издвајањем дијела једне општине у нову општину; 7) издвајањем градске општине у нову општину. 3. Промјена назива општине Члан 33 Иницијативу за промјену назива општине може поднијети: 1) најмање 30% грађана који имају бирачко право у општини за коју је поднијета иницијатива о промјени назива; 2) скупштина општине; 3) предсједник општине. Члан 35 (1) Иницијатива за промјену назива општине подноси се скупштини општине. Скупштина општине дужна је да се о поднијетој иницијативи изјасни у року од 30 дана. (2) Ради претходног изјашњавања грађана о промјени назива општине расписује се општински референдум (консултативни референдум). (3) Иницијативу за промјену назива општине и резултате референдума скупштина општине доставља Влади, у року од 15 дана од дана објављивања резултата референдума. Члан 36 (1) Одлуку по иницијативи за промјену назива општине доноси Влада, у року од 30 дана од дана пријема аката из чална 35 става 3 овог закона. (2) Ако Влада прихвати иницијативу, утврдиће предлог закона, у року од 30 дана од дана доношења одлуке. (3) Ако Влада не прихвати Иницијативу, нова иницијатива не може се покренути у року од 12 мјесеци. V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 55 Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о подјели Социјалистичке Републике Црне Горе на општине ( Службени лист НРЦГ, бр. 10/60 и Службени лист СРЦГ, бр. 6/65, 6/70, 45/90, 45/91, 23/95) и Закон о насељима ( Службени лист СРЦГ, бр. 29/90). 8

10 1.2. Закон о регионалном развоју ("Сл.лист ЦГ", бр. 20/11 и 26/11 од ) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1 Овим законом уређује се начин подстицања и планирања регионалног развоја Црне Горе и друга питања од значаја за регионални развој. Циљеви Члан 2 (1) Циљеви обезбјеђења друштвено-економског развоја Црне Горе утврђују се политиком регионалног развоја Црне Горе у складу са начелима одрживог развоја и стратешким развојним документима за поједине области којима се планира развој Црне Горе. (2) Политика регионалног развоја из става 1 овог члана заснива се на циљевима којима се обезбјеђују услови за: 1) равномјернији развој јединица локалне самоуправе, прилагођавањем и усклађивањем потреба развоја на локалном и регионалном нивоу са приоритетима развоја на нивоу Црне Горе у складу са средствима обезбијеђеним на нивоу државе, локалне самоуправе и средствима опредијељеним за развој из фондова ЕУ; 2) убрзани развој мање развијених јединица локалне самоуправе, повећањем и оптималним коришћењем њихових развојних потенцијала, као и отклањањем узрока који спрјечавају њихов развој; 3) заштиту животне средине, ради одрживог развоја, стварањем претпоставки за примјену нискокарбонских технологија, технологија којима се елиминише емисија угљендиоксида, као и развој комуналне инфраструктуре. (3) Јединица локалне самоуправе, у смислу овог закона је општина, Главни град и Пријестоница. II. РЕГИОНИ Одређивање региона Члан 4 (1) Ради планирања развојних приоритета и спровођења и праћења политике регионалног развоја, више јединица локалне самоуправе, географски повезаних, чине регион. (2) Региони из става 1 овог члана су: 1) Приморски регион; 2) Средишњи регион; 3) Сјеверни регион. (3) Приморски регион чине општине: Бар, Будва, Херцег-Нови, Котор, Тиват и Улцињ. (4) Средишњи регион чине: Главни град Подгорица, Пријестоница Цетиње и општине Даниловград и Никшић. (5) Сјеверни регион чине општине: Андријевица, Беране, Бијело Поље, Колашин, Мојковац, Плав, Пљевља, Плужине, Рожаје, Шавник и Жабљак. III. ПЛАНИРАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА Документи регионалног развоја Члан 5 Регионални развој планира се Стратегијом регионалног развоја Црне Горе (у даљем тексту: Стратегија), Регионалном развојном стратегијом (у даљем тексту: Регионална стратегија) и стратешким плановима развоја јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: стратешки план). 9

11 Стратешки план Члан 8 (1) Стратешким планом се утврђује постојеће стање развоја јединице локалне самоуправе, општи циљ развоја, стратешки циљеви са приоритетима за њихово остваривање, мјере и смјернице за остваривање стратешког плана, оријентациона средства за спровођење стратешког плана, начин њиховог обезбјеђивања и друга питања од значаја за развој. (2) Јединица локалне самоуправе дужна је да предлог стратешког плана достави на сагласност органу државне управе надлежном за послове регионалног развоја (у даљем тексту: Министарство). (3) Стратешки план доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на период до седам година, након добијања сагласности о усклађености са Стратегијом. (4) У поступку давања сагласности из става 2 овог члана, Министарство провјерава усклађеност предлога стратешког плана са Стратегијом. (5) Министарство је дужно да оцијени усклађеност предлога стратешког плана са Стратегијом у року од тридесет дана од дана пријема предлога стратешког плана. (6) Предлог стратешког плана који није усклађен са Стратегијом враћа се на дораду. (7) Методологија израде стратешког плана утврђује се прописом Министарства. Припрема и спровођење политике регионалног развоја Члан 9 (1) У припреми и спровођењу политике регионалног развоја дужни су да учествују органи државне управе надлежни за послове: финансија; уређења простора и заштите животне средине; пољопривреде, шумарства и водопривреде; туризма; саобраћаја, поморства и телекомуникација; енергетике; индустрије; предузетништва, односно малих и средњих предузећа; развоја; просвјете и науке; рада и социјалног старања; информационог друштва; здравља; културе; спорта; европских интеграција; јавне управе; Инвестиционо-развојни фонд Црне Горе; Завод за запошљавање Црне Горе; Агенција Црне Горе за промоцију страних инвестиција; јединице локалне самоуправе и други органи и организације које обављају послове којима се подстиче регионални развој. (2) Органи и организације из става 1 овог члана дужни су да планове и програме којима се подстиче регионални развој усагласе са Стратегијом. Годишњи извјештаји Члан 11 ( Сл.лист ЦГ, бр. 26/11) (1) Органи и организације из члана 9 став 1 овог закона дужни су да Министарству доставе годишњи извјештај о реализацији развојних пројеката који су у функцији спровођења Стратегије и стратешких планова, најкасније до 30. априла текуће за претходну годину. (2) Јединица локалне самоуправе дужна је да припреми и достави Министарству годишњи извјештај о спровођењу стратешког плана, најкасније до 30. априла текуће за претходну годину. (3) Годишњи извјештај о реализацији Стратегије Министарство припрема на основу извјештаја из ст. 1 и 2 овог члана и доставља Влади, најкасније до 30. јуна текуће за претходну годину. (4) Годишњи извјештај о реализацији Стратегије из става 3 овог члана Влада доставља Скупштини на разматрање, до 31. јула текуће за претходну годину. V. ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОМЈЕРНИЈЕГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА Подстицајне мјере Члан 18 ( Сл.лист ЦГ, бр. 26/11) (1) Равномјернији регионални развој Црне Горе обезбјеђује се: 1) улагањем у изградњу, одржавање и унапрјеђење инфраструктурних објеката (саобраћајна и комунална инфраструктура, здравствене установе, установе социјалне и дјечје заштите, образовно-васпитне установе и установе високог образовања, спортски 10

12 објекти, стамбени објекти, објекти културе и други објекти од значаја за регионални развој); 2) унапрјеђењем локалног економског развоја (стратешким управљањем у јединицама локалне самоуправе, посебно стварањем менаџера и менаџерских тимова у функцији обезбјеђивања локалног развоја; подстицањем јавно-приватног партнерства; подстицањем, оснивањем и развојем индустријских паркова, бизнис инкубатора и привлачењем страних инвестиција); 3) унапрјеђењем привредних грана (технолошког нивоа, приступа новим технологијама, промоција истраживања и развоја); 4) подршком развоју малих и средњих предузећа, укључујући припрему и реализацију програма и пројеката развоја малих и средњих предузећа, едукацију предузетника, као и старање о организовању регионалних и локалних центара за подршку развоја малих и средњих предузећа; 5) подстицањем запошљавања и смањењем негативних демографских кретања; 6) подизањем нивоа и квалитета образовања, у складу са потребама и захтјевима тржишта, а нарочито развијањем и оснаживањем предузетничких способности код младих људи; 7) унапрјеђењем услуга у социјалној и дјечјој заштити; 8) унапрјеђењем заштите животне средине; 9) доношењем и спровођењем просторно - планских докумената и унапрјеђењем стања у простору; 10) обезбјеђивањем адекватног квалитета комуналних услуга и испоруке комуналног производа; 11) подстицајима за друге потребе у складу са законом. (2) Органи и организације из члана 9 став 1 овог закона дужни су да програмима и плановима који се доносе у складу са законом и Стратегијом опредјељују развојне пројекте, обим и врсту мјера и средства за њихово спровођење, примјерено степену развијености јединица локалне самоуправе, на начин којим се обезбјеђује равномјернији регионални развој. Корисници подстицаја Члан 19 (1) У складу са законом, корисници подстицаја могу бити: 1) јединице локалне самоуправе; 2) привредна друштва, организације из области образовања, науке и истраживања, заштите животне средине и комуналних дјелатности, здравља, социјалне и дјечје заштите, културе, спорта и друга правна лица, предузетници и физичка лица која обављају послове којима се доприноси регионалном развоју; 3) физичка и правна лица која обављају дјелатност у оквиру бизнис инкубатора, кластера или других пословних удружења која доприносе регионалном развоју. (2) Корисници подстицаја, као и начин додјеле подстицаја ближе се опредјељују планским документима регионалног развоја и плановима и програмима које припремају и спроводе органи и организације из члана 9 став 1 овог закона. Подстицање развоја мање развијених јединица локалне самоуправе Члан 20 (1) У циљу подстицања развоја мање развијених јединица локалне самоуправе, поред мјера из члана 18 овог закона, обезбјеђују се додатне подстицајне мјере, као што су фискалне олакшице, субвенције, дотације, гаранције и друге мјере у складу са законом. (2) Приликом израде планова и програма из члана 18 став 2 овог закона приоритет имају пројекти мање развијених јединица локалне самоуправе и заједнички пројекти двије или више јединица локалне самоуправе са позитивним друштвено-економским ефектима реализације и од већег значаја за Црну Гору. 11

13 (3) Развојни пројекти, у смислу овог закона, су пројекти изградње и/или реконструкције саобраћајне, комуналне, образовне, здравствене, социјалне и енергетске инфраструктуре и инфраструктуре у функцији заштите животне средине, очувања и одрживог коришћења културних добара и унапрјеђења капацитета научних, образовних, здравствених, културних и других институција, као и други пројекти који су у функцији унапрјеђења животног стандарда и развоја Црне Горе. VI. ФИНАНСИРАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА Извори финансирања Члан 21 Средства за финансирање регионалног развоја обезбјеђују се из: 1) буџета Црне Горе; 2) буџета јединица локалне самоуправе; 3) средстава обезбијеђених на основу јавно-приватног партнерства; 4) претприступних и других фондова Европске Уније; 5) бесповратне развојне помоћи међународних организација и других програма Европске Уније; 6) кредита међународних финансијских и развојних институција; 7) кредита домаћих и страних банака и Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе; 8) донација; 9) других извора у складу са законом. База података о развојним пројектима Члан 22 (1) Ради праћења спровођења политике регионалног развоја и ефикаснијег планирања, успоставља се електронска база података о развојним пројектима (у даљем тексту: електронска база). (2) Електронску базу успоставља и води Министарство, у сарадњи са органом државне управе надлежним за информационо друштво. (3) Приступ електронској бази и обавезу тромјесечног уноса података о развојним пројектима имају органи и организације из члана 9 став 1 овог закона. (4) Ближи начин уноса и коришћења података, врсту и обим података који се уносе у електронску базу из става 1 овог члана утврђује се прописом Министарства. VII. ПАРТНЕРСКИ САВЈЕТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ Оснивање и овлашћења Члан 23 (1) Ради праћења и унапрјеђивања регионалног развоја Црне Горе Влада оснива Партнерски савјет за регионални развој (у даљем тексту: Партнерски савјет). (2) Партнерски савјет: 1) прати стање у области регионалног развоја и даје препоруке за предузимање мјера за унапрјеђивање регионалног развоја Црне Горе; 2) даје мишљење на нацрт Стратегије; 3) даје препоруке за утврђивање приоритета у реализацији развојних пројеката; 4) сагледава ефекте примјене политике регионалног развоја; 5) доноси пословник о свом раду; 6) врши и друге послове у складу са законом. (3) Чланови Партнерског савјета се именују из реда представника органа државне управе, јединица локалне самоуправе, универзитета, удружења послодаваца, невладиних организација у области заштите животне средине и организација које обављају послове којима се подстиче регионални развој. 12

14 (4) Ближи састав, мандат и друга питања од значаја за рад Партнерског савјета уређују се актом о оснивању. (5) Акт из става 4 овог члана објављује се у "Службеном листу Црне Горе". IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Рок за доношење стратешких планова Члан 26 (1) Јединице локалне самоуправе дужне су да израде предлог стратешких планова у складу са овим законом и Стратегијом из члана 25 овог закона, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу прописа из члана 8 став 7 овог закона. (2) Министарство је дужно да оцијени усклађеност предлога стратешког плана из става 1 овог члана у року од 30 дана од дана пријема предлога стратешког плана. (3) Јединица локалне самоуправе дужна је да донесе стратешки план у року од 30 дана од дана добијања сагласности из става 2 овог члана. (4) Развојни документи јединица локалне самоуправе донијети до дана ступања на снагу овог закона примењиваће се до доношења стратешких планова у складу са овим законом и Стратегијом из члана 25 овог закона Закон о избору одборника и посланика ( Сл.лист РЦГ, бр.4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02 и Сл.лист ЦГ,бр. 46/11 од ) I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 ( Сл.лист ЦГ, бр. 46/11) Овим законом уређују се: начин и поступак избора одборника у скупштину општине, градске општине, Главног града и Пријестонице (у даљем тексту: општина) и посланика у Скупштину Црне Горе; организација, састав и надлежност органа за спровођење избора; утврђивање резултата гласања и расподјела мандата; заштита бирачког права и друга питања од значаја за организацију и спровођење избора. Члан 3 ст. 1 и 2 (1) У скупштини општине, Престонице и главног града (у даљем тексту: скупштина општине) бира се 30 одборника и још по један одборник на сваких бирача. (2) Број одборника утврђује скупштина општине посебном одлуком најкасније до дана распиривања избора. IV - РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА Члан 13 ( Сл.лист ЦГ, бр. 46/11) (1) Избори за одборнике, односно посланике расписују се одлуком органа надлежног за расписивање избора. (2) Одлуком о расписивању избора утврђују се рокови за спровођење изборних радњи прописаних овим законом и одређује дан одржавања избора. (3) Одлука о расписивању избора објављује се у "Службеном листу Црне Горе", а за одборнике и у "Службеном листу Црне Горе - општински прописи". Члан 15 став 2 ( Сл.лист ЦГ, бр. 46/11) У случају престанка мандата скупштине општине, Скупштине Престонице и Скупштине Главног града, прије истека времена на које је бирана, Предсједник Црне Горе расписује изборе наредног дана од дана њеног распуштања, односно наредног дана од дана ступања на снагу одлуке о скраћењу мандата. 13

15 V - ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 1. Изборне комисије Члан 24 ( Сл.лист ЦГ, бр. 46/11) (1) Општинску изборну комисију у сталном саставу именује скупштина општине, на предлог радног тијела скупштине општине надлежног за избор и именовања, из реда кандидата које предложе политичке партије, односно групе грађана које имају одборнике у скупштини општине. (2) Одлука о именовању општинске изборне комисије објављује се у "Службеном листу Црне Горе - општински прописи". XI - ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА И ИЗБОРНЕ ПРОПАГАНДЕ Члан 112 ( Сл.лист ЦГ, бр. 46/11) (1) Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове за спровођење избора обезбјеђују скупштина општине за избор одборника, а Скупштина Републике за избор посланика. Захтјев за додјелу средстава са спецификацијом укупних трошкова подноси надлежна изборна комисија. (2) Државна изборна комисија утврђује критеријуме, мјерила и распоређује средства општинским изборним комисијама за вршење одговарајућих послова у спровођењу избора за посланике. (3) Државна изборна комисија одређује начин и врши контролу употребе средстава из става 2 овог члана. (4) Средства која се исплаћују као накнада за рад лицима у органима за спровођење избора ослобођена су плаћања пореза и доприноса. Члан 114 (1) Државни органи и органи локалне самоуправе стављају на располагање своје просторије, остале уређаје, средства и опрему за вршење изборне пропаганде и обезбјеђују равноправне услове у њиховом коришћењу свим подносиоцима изборних листа. (2) Органи из става 1 овог члана дужни су да са подносиоцима изборних листа, у року од 10 дана од дана расписивања избора, утврде услове и начин коришћења средстава из става 1 овог члана. XIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 124 Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о избору одборника и посланика ("Службени лист РЦГ", бр. 49/92, 16/95 и 21/96) Закон о бирачким списковима ( Сл.лист ЦГ, бр.40/08 од ) Члан 1 (1) Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција држављана Црне Горе који имају бирачко право и служи само за изборе. (2) Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права. Члан 3 став 3 (3) Бирачки списак води орган локалне управе, а за његову тачност и ажурност одговоран је носилац извршне функције у јединици локалне самоуправе. Члан 5 (1) Бирачки спискови из чл. 3 и 4 овог закона воде се примјеном компјутерске обраде података, по јединственом програму који израђује надлежни орган државне управе. (2) Садржај и начин коришћења јединственог програма компјутерске обраде података, вођења, исправљања, закључивања, преписивања и излагања бирачког списка, као и друга 14

16 питања од значаја за потпуно, тачно и ажурно вођење бирачког списка уређује министарство надлежно за послове управе. Члан 7 (1) Промјена у бирачком списку (упис, брисање, измјена, допуна или исправка) врши се по службеној дужности или на захтјев бирача. (2) У случају када је бирач подносилац захтјева за промјену у бирачком списку, органу који води бирачки списак мора доставити доказ да је брисан из бирачког списка општине из које је одјавио пребивалиште. (3) Промјена у бирачком списку врши се на основу података из матичних књига, других службених евиденција и јавних исправа, односно података или исправа које достави подносилац захтјева из става 1 овог члана. (4) Органи који воде одговарајуће службене евиденције о грађанима дужни су да органима надлежним за вођење бирачких спискова доставе податке који утичу на тачност и ажурност вођења бирачких спискова у року од седам дана од дана насталих промјена. Члан 9 У року од три дана од дана расписивања избора, орган надлежан за вођење бирачког списка, путем медија, оглашава бирачки списак, уз обавјештење да се може извршити увид и тражити промјена у њему. Члан 11 (1) Захтјев за промјену у бирачком списку подноси се органу надлежном за вођење бирачког списка. (2) О захтјеву из става 1 овог члана надлежни орган одлучује у року од 48 часова од дана пријема захтјева. (3) Против одлуке из става 2 овог члана може се изјавити жалба главном администратору, у року од 48 часова од часа достављања. (4) О жалби из става 3 овог члана главни администратор одлучује у року од 48 часова. (5) Против одлуке из става 4 овог члана може се покренути управни спор у року од 48 сати од часа достављања. (6) Суд у управном спору одлучује у року од 24 часа од часа пријема тужбе. Члан 12 ст. 1 и 2 (1) Бирачки списак се закључује најкасније 25 дана прије дана одређеног за одржавање избора, рјешењем које обавезно садржи укупан број уписаних бирача и датум закључивања бирачког списка. (2) Рјешење о закључивању бирачког списка доставља се општинској изборној комисији најкасније у року од 24 часа од часа доношења рјешења. Члан 13 став 1 (1) По закључењу бирачког списка, промјене у њему могу се вршити само на основу одлуке главног администратора, односно Суда у управном спору, најкасније 10 дана прије дана одређеног за одржавање избора. Члан 14 став 1 (1) Орган надлежан за вођење бирачког списка, по истеку рока из члана 13 став 2 овог закона, саставља овјерени извод из бирачког списка за свако бирачко мјесто и доставља га општинској изборној комисији и подносиоцу потврђене изборне листе. Члан 15 (1) Орган надлежан за вођење централног бирачког списка дужан је да парламентарној странци и подносиоцу потврђене изборне листе, на њихов захтјев, достави компјутерски обрађен бирачки списак, на одговарајућем медију, са подацима које садржи извод из бирачког списка у 15

17 року од 48 часова од дана пријема захтјева и да му омогући прикључење путем компјутерске везе, са посебно заштићеном и издвојеном базом свих података централног бирачког списка. (2) Саставни дио компјутерски обрађеног списка је програмско рјешење за праћење промјене података о бирачима. (3) Орган из става 1 овог члана дужан је да парламентарној странци и подносиоцу потврђене изборне листе, на њихов захтјев, омогући прикључење путем компјутерске везе, са посебно заштићеном и издвојеном базом свих података централног бирачког списка, у времену од дана расписивања избора до коначног закључења бирачког списка из члана 13 овог закона. (4) Орган надлежан за вођење централног бирачког списка дневно ажурира податке централног бирачког списка из става 3 овог члана и не сноси одговорност за неовлашћено извршене промјене у посебно заштићеној и издвојеној бази података са којом је успостављена компјутерска веза. (5) Одредбе ст. 3 и 4 овог члана не односе се на основну базу података централног бирачког списка. Члан 17 (1) Надлежни орган дужан је да овлашћеном представнику парламентарне странке и потврђене изборне листе омогући увид у бирачки списак и службену документацију на основу које се врши промјена у бирачком списку (документација: држављанства, личних карата грађана, одјаве и пријаве мјеста пребивалишта, матичног броја грађанина, пословне способности, матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих и др.). (2) Увид се врши у службеним просторијама органа код којих се службена документација налази. Члан 18 Надлежни орган дужан је да парламентарној станци и подносиоцу потврђене изборне листе, на њихов захтјев, достави податке који утичу на тачност и ажурност вођења бирачког списка, у року од 48 часова од дана пријема захтјева. Члан 19 (1) Инспекцијски надзор над примјеном прописа којима се уређује вођење бирачких спискова врши министарство надлежно за послове управе. (2) По представци бирача, парламентарне странке и подносиоца потврђене изборне листе, министарство надлежно за послове управе дужно је да изврши инспекцијску контролу, у року од 24 часа од пријема представке. (3) Примјерак записника о извршеној инспекцијској контроли и примјерак акта којим се надлежном органу наређује предузимање одређених мјера и радњи, министарство надлежно за послове управе дужно је доставити подносиоцу представке, у року од 48 часова од дана извршене инспекцијске контроле. Члан 20 Скупштина Црне Горе и скупштина јединице локалне самоуправе може образовати комисију за праћење примјене овог закона. Члан 24 Надлежни орган дужан је чувати закључени бирачки списак најмање пет година од дана закључивања. Члан 25 Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о бирачким списковима ("Службени лист РЦГ", бр. 14/00 и 18/00). 16

18 1.5. Закон о црногорском држављанству ("Сл.ист ЦГ", бр.13/08, 40/10, 28/11 и 46/11 од ) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 (1) Овим законом уређују се начини и услови стицања и губитка црногорског држављанства, као и вођење регистра црногорских држављана. (2) Црногорско држављанство је законска веза између физичког лица (у даљем тексту: лице) и Црне Горе и не указује на национално и етничко поријекло. Члан 2 Црногорски држављанин који има и држављанство друге државе, сматра се црногорским држављанином у поступку пред органима Црне Горе, ако није друкчије одређено ратификованим међународним уговорима. VI. ЕВИДЕНЦИЈА О ЦРНОГОРСКИМ ДРЖАВЉАНИМА Члан 33 (1) О црногорским држављанима води се евиденција. (2) Евиденција црногорских држављана је регистар црногорских држављана (у даљем тексту: регистар). (3) Регистар води, по службеној дужности, надлежни орган. (4) Црногорски држављанин који је рођен у Црној Гори уписује се у регистар у мјесту рођења, а црногорски држављанин, чије мјесто рођења није у Црној Гори, уписује се у регистар у мјесту гдје је уписан у евиденцији рођених у Црној Гори, у складу са законом. Члан 36 Подаци за регистар из члана 33 овог закона прикупљају се из: постојеће евиденције држављана; других јавних евиденција које воде органи државне управе, органи локалне самоуправе и други органи; јавних исправа и од лица на које се подаци непосредно односе. VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 47 Даном почетка примјене овог закона престаје да важи Закон о црногорском држављанству ("Службени лист РЦГ", број 41/99) Закон о личној карти ("Сл.лист ЦГ", бр.12/07, 73/10 и 28/11 од ) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 (1) Лична карта је јавна исправа којом грађанин који има црногорско држављанство (у даљем тексту: грађанин) доказује идентитет и држављанство. (2) Лична карта може се користити за прелазак државне границе у случајевима и под условима утврђеним међународним уговором. (3) Лична карта може се користити и за друге намјене утврђене законом. IV. ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА ЛИЧНЕ КАРТЕ Члан 19 став 1 (1) Министарство, по службеној дужности, на захтјев грађанина или на иницијативу државног органа, органа локалне самоуправе и другог правног лица, утврђује да ли су подаци у личној карти нечитки или је оштећена у цјелини или је грађанин у битном промијенио лик, о чему обавјештава грађанина ради замјене личне карте и одређује рок за подношење захтјева за издавање личне карте, који не може бити краћи од 15 дана. 17

19 VI. ЕВИДЕНЦИЈА, КОРИШЋЕЊЕ И БЕЗБЈЕДНОСТ ПОДАТАКА Члан 26 ст. 2 и 3 (2) Државни органи, органи локалне управе и други органи и организације могу користити податке из евиденције, осим биометријских података, за обављање послова из своје надлежности, ако су за коришћење тих података овлашћени законом. (3) Органи и организације из ст. 1 и 2 овог члана обавезни су да обезбиједе заштиту података које користе од случајног или неовлашћеног приступа, коришћења, обраде и просљеђивања, у складу са законом. VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 33а Личне карте издате по Закону о личној карти ("Службени лист РЦГ", бр. 20/93), које нијесу замијењене у складу са чланом 33 став 1 овог закона, могу се употребљавати најкасније до 31. јула године. Члан 34 Даном почетка примјене овог закона престаје да се примјењује Закон о основним подацима за личну карту ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/73) и престаје да важи Закон о личној карти ("Службени лист РЦГ", бр. 20/93) и прописи донијети на основу тог закона Закон о матичним регистрима ( Сл.лист ЦГ, бр.47/08 и 41/10 од ) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Матични регистри Члан 1 Евидентирање рођења, закључења брака, смрти и других законом утврђених података који се односе или су у вези са личним и породичним статусом (у даљем тексту: лично стање) црногорских држављана, насталим у Црној Гори и другој држави, као и држављана других држава и лица без држављанства (у даљем тексту: странац), насталим у Црној Гори, врши се у матичним регистрима. III. ВОЂЕЊЕ И ЧУВАЊЕ МАТИЧНИХ РЕГИСТАРА Надлежност Члан 9 став 2 (2) Матични регистар вјенчаних води орган локалне управе, као послове из пренијете надлежности. III. ВОЂЕЊЕ И ЧУВАЊЕ МАТИЧНИХ РЕГИСТАРА Примјерци матичних регистара Члан 10 ( Сл.лист ЦГ, бр. 41/10) (1) Матични регистри рођених и умрлих воде се у електронској форми. (2) Матични регистар вјенчаних води се у писаној и електронској форми. (3) Писана форма матичног регистра вјенчаних води се ручно на прописаном обрасцу. Прије почетка уписа писана форма матичног регистра вјенчаних се овјерава и на крају сваке календарске године закључује са посљедњим редним бројем уписа у тој години. (4) Матични регистри рођених и умрлих, као и матични регистар вјенчаних у електронској форми саставни су дио Централног регистра становништва. (5) Ближи начин вођења електронске форме матичног регистра, као и образац, ближи начин вођења, овјеравања и закључивања писане форме матичног регистра вјенчаних прописује Министарство (надлежно за унутрашње послове). 18

20 Овлашћено лице за упис података Члан 11 ( Сл.лист ЦГ, бр. 41/10) (1) Податке у матичне регистре рођених и умрлих уписује службеник овлашћен за вођење тих регистара (у даљем тексту: службено лице), а у матични регистар вјенчаних, матичар који је службеник органа локалне управе. (2) Службено лице, односно матичар овлашћен је и одговоран и за издавање извода из матичних регистара и увјерења на основу података који се воде у матичним регистрима, као и за обављање других послова утврђених законом. Упис података Члан 12 ст. 4 и 5 ( Сл.лист ЦГ, бр. 41/10) (4) Службено лице, односно матичар је обавезан да упис у матични регистар изврши без одлагања. (5) Ако постоји основана сумња да податак који се уписује у матични регистар није тачан, службено лице, односно матичар је обавезан да прије уписа провјери тачност тог податка. Овјеравање уписа Члан 13 ( Сл.лист ЦГ, бр. 41/10) (1) Подаци уписани у матични регистар рођених и умрлих, као и у електронску форму матичног регистра вјенчаних службено лице, односно матичар потписује напредним електронским потписом. (2) Извршени упис у писаној форми матичног регистра вјенчаних матичар је обавезан да прочита лицу које пријављује чињенице, односно даје податке. (3) Упис података из става 2 овог члана потписује лице које је пријавило чињенице, односно дало податке и матичар, а друга лица кад је то законом прописано. Ако лице које је пријавило чињенице, односно дало податке одбије да потпише упис података, матичар ће то констатовати у матичном регистру и о томе сачинити забиљешку. (4) Подаци уписани у писану форму матичног регистра вјенчаних уносе се у електронску форму тог регистра, најкасније у року од 24 часа од њиховог уписа. Измјена, допуна или брисање података Члан 14 ( Сл.лист ЦГ, бр. 41/10) (1) Податак уписан у матични регистар мијења се, допуњава или брише на основу коначне, односно правоснажне одлуке органа надлежног за одлучивање о промјени личног стања. (2) Ако упис промјене није могућ, због недостатка или непотпуности података основног уписа у матични регистар, службено лице, односно матичар ће прекинути поступак и лицу из члана 12 став 1 овог закона наложити да, у циљу рјешавања претходног питања, захтијева од надлежног органа покретање поступка, одредити му рок у којем је дужно да то учини и захтијева да о томе поднесе доказ. (3) Ако се поступак за рјешавање претходног питања може водити само по службеној дужности, матичар ће обавијестити надлежни орган ради покретања поступка. Исправљање грешака Члан 15 ст. 2 и 3 ( Сл.лист ЦГ, бр. 41/10) (2) Погрешно уписане податке у писаној форми матичног регистра вјенчаних, који су примијећени, прије закључења уписа, исправља матичар и овјерава потписом и печатом у том регистру. (3) Исправљени подаци из става 2 овог члана уносе се у електронску форму матичног регистра вјенчаних, најкасније у року од 24 часа од њихове исправке. 19

21 Чување Члан 16 (1) Министарство и органи локалне управе обавезни су да дневно врше електронско архивирање базе података електронске форме матичног регистра. Архивиране копије чувају се на најмање два мјеста. (2) Матични регистри се чувају 100 година од посљедњег уписа, након чега се заједно са збирком исправа предају на чување органу управе надлежном за послове архива (у даљем тексту: Архив). (3) Изводе и увјерења из матичних регистара и матичних књига који су предати Архиву издаје Архив. (4) Министарство и органи локалне управе обезбјеђују заштиту личних података у матичним регистрима и матичним књигама од губитка, неовлашћеног приступа, измјене или давања података, у складу са законом. Обнова Члан 17 (1) Ако дође до оштећења, уништења или нестанка матичних регистара њихова обнова се врши без одлагања, на начин који одреди Министарство. (2) У случају из става 1 овог члана, државни органи, органи локалне управе, правна и физичка лица и други органи и организације обавезни су да Министарству, односно органу локалне управе доставе све податке и јавне исправе са којима располажу, ради обнове матичних регистара. (3) Одредбе ст. 1 и 2 овог члана односе се и на матичне књиге које се воде до почетка примјене овог закона. IV. УПИС ПОДАТАКА О ЛИЧНИМ СТАЊИМА НАСТАЛИМ У ЦРНОЈ ГОРИ 2. Упис закљученог брака Мјесто уписа Члан 22 (1) Упис закљученог брака врши матичар у општини у којој је брак закључен. (2) Упис из става 1 овог члана врши се истог дана када је брак закључен. Обавеза суда Члан 23 Одлуку о разводу брака или одлуку о поништењу брака суд доставља матичару, по правилу у електронској форми, ради уписа у матични регистар рођених и матични регистар вјенчаних. V. УПИС ПОДАТАКА О ЛИЧНИМ СТАЊИМА ЦРНОГОРСКИХ ДРЖАВЉАНА НАСТАЛИМ ВАН ЦРНЕ ГОРЕ Обавеза уписа Члан 29 Рођење, закључење брака и смрт црногорског држављанина у другој држави, уписује се у матичне регистре у Црној Гори. Надлежност за упис Члан 31 став 1 тачка 2, ст. 2-3 (1) Рођење, закључење брака и смрт из члана 29 овог закона уписују се у матичне регистре, и то: 2) закључење брака - у матични регистар вјенчаних у општини у којој су брачни другови имали посљедње заједничко пребивалиште, а ако заједничког пребивалишта нема, брачни другови сами одлучују у којој ће се општини закључење брака уписати у матични регистар вјенчаних; 20

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: децембар године Овај доку

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: децембар године Овај доку Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, 2007. година Последње ажурирање: децембар 2014. године Овај документ је власништво Заједнице општина Црне Горе САДРЖАЈ:

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: јун године Овај документ

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: јун године Овај документ Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, 2007. година Последње ажурирање: јун 2017. године Овај документ је власништво Заједнице општина Црне Горе САДРЖАЈ:

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Vodic za pristup informacijama god_

Vodic za pristup informacijama god_ CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Sekretarijat za inspekcijske poslove VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE Bijelo Polje, avgust 2019. godina 2 Na osnovu čl.11 Zakona

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

zakon-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama

zakon-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 U Republici Srbiji u službenoj

Више

Odluka o administrativnim taksama

Odluka o administrativnim taksama Na osnovu člana 1. stav 3. Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG", br. 55/03 od 01.10.2003, 46/04 od 09.07.2004, 81/05 od 29.12.2005, 02/06 od 18.01.2006, "Sl.list Crne Gore", br. 22/08 od 02.04.2008,

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више



 506. Na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. jula 2010. godine, donijela je UREDBA O PRODAJI I DAVANJU U ZAKUP STVARI U DRŽAVNOJ

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

program rada 2016.god.[283]

program rada 2016.god.[283] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2016.GODINU Bijelo Polje, 30.12. 2015.godine Program rada za 2016 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-9706

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

program rada 2017.god.[285]

program rada 2017.god.[285] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2017.GODINU Bijelo Polje, 29.12. 2016.godine Program rada za 2017 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-12076

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

odluka o opstinskoj upravi

odluka o opstinskoj upravi На основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 18. Статута општине Чајетина (''Општински службени гласник'', број 10/02 и 18/03) на

Више

TARIFA ZA LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE

TARIFA  ZA  LOKALNE  ADMINISTRATIVNE  TAKSE Na osnovu člana 1 stav 3 Zakona o administrativnim taksama ( Službeni list RCG, br. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06 i Službeni list CG, br. 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 73/10, 20/11 i 26/11), člana 5 stav 1

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu živo

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu živo O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine DANILOVGRAD, mart 2013. godine Na osnovu

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

Sluzbeni glasnik 2.indd

Sluzbeni glasnik 2.indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLI Број 2 ПОЖАРЕВАЦ 20.02.2009. 1 На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним заједницама ( Службени гласник града Пожаревца, бр. 4/08) и на основу члана 27. става

Више

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br.08 7534/1 Bijelo Polje, 03.09.2019. godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAVNIH PRIHODA Na osnovu čl.11 Zakona o slobodnom pristupu

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Microsoft Word - Registar za 2012

Microsoft Word - Registar za 2012 РЕГИСТАР ЗА 2012. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2012. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 1. Годишњи програм заштите,

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

На основу члана 8а став 3, члана 8в став 7, члана 8г и члана 201. став 5. тачка 3) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81

На основу члана 8а став 3, члана 8в став 7, члана 8г и члана 201. став 5. тачка 3) Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/09, 81 На основу члана 8а став 3, члана 8в став 7, члана 8г и члана 201. став 5. тачка 3) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i način postavljanja

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

Odlukom o obrazovanju radnih tjela Skupštine opštine Budva (“Službeni list opštine Budva”, br

Odlukom o obrazovanju radnih tjela Skupštine opštine Budva (“Službeni list opštine Budva”, br Na osnovu člana 45. i 49. Zakona o lokalnoj samoupravi ( SIužbeni list RCG br 42/03 i 28/04), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj 05. jula 2005. godine, donijela je ODLUKU O OBRAZOVANJU RADNIH

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКЕ

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Na osnovu clana 31

Na osnovu clana 31 Na osnovu člana 31. Statuta opštine Tivat ( Službeni list RCG - opštinski propisi br.40/04 i 26/06), i čl.148. Poslovnika o radu Skupštine (Sl.list RCG- opštinski propisi br.8/05,2/06 i 34/08) Skupština

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:   ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

Pregled sudova i državnih tužilaštava

Pregled sudova i državnih tužilaštava i državnih tužilaštava Pregled tužilaštava ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA SA BROJEVIMA TELEFONA (Prema Zakonu o Državnom tužilaštvu Sl. list CG, br. 11/2015, 42/2015, 80/2017 i 10/2018) U okviru

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

Odluke o etickoj komisiji funkcionera

Odluke o etickoj komisiji funkcionera ОDLUKЕ О ЕTIČKОЈ KОMISIЈI ZА IZАBRАNЕ PRЕDSTАVNIKЕ I FUNKCIОNЕRЕ U OPŠTINI KOTOR PREDLOG Nа оsnоvu člаnа 30. Stаtutа оpštinе Kotor («Sl.list Opštine Kotor'', br. 3/04 i ''Sl. list CG'' opštinski propisi,

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о локалној самоуправи Проглашава се Закон о локалној с

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о локалној самоуправи Проглашава се Закон о локалној с На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о локалној самоуправи Проглашава се Закон о локалној самоуправи, који је донела Народна скупштина Републике

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Službe za zajedničke poslove DANILOVGRAD, novembar, godine

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Službe za zajedničke poslove DANILOVGRAD, novembar, godine O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Službe za zajedničke poslove DANILOVGRAD, novembar, 2014. godine Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Zakon o podsticajima u privredi RS

Zakon o podsticajima u privredi RS ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE 1 ( Službeni glasnik RS, br. 52/19) Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра 2017. године, доноси ПРАВИЛНИК О ЛОКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

Више

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члан 4, 5 и 6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GLAVNOM GRADU Član 1. U Zakonu o glavnom gradu ( Službeni glasnik RSˮ, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GLAVNOM GRADU Član 1. U Zakonu o glavnom gradu ( Službeni glasnik RSˮ, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GLAVNOM GRADU Član 1. U Zakonu o glavnom gradu ( Službeni glasnik RSˮ, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon) u članu 5. stav 2. menja se i glasi:

Више