Microsoft Word - ????????? ? ?????? ?? ?????? ??????????

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - ????????? ? ?????? ?? ?????? ??????????"

Транскрипт

1 На основу члана 472. став 3. и члана 473. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу ( Службени гласник РС, број 106/15) и члaнa 17. стaв 4. и члaнa 24. Зaкoнa o Влaди ( Службeни глaсник РС, бр. 55/05, 71/05 испрaвкa, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), Министар правде доноси ПРАВИЛНИК о испиту за јавног извршитеља "Службени гласник РС", број 58 од 22. јуна I. УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1. Овим правилником прописује се програм испита за јавног извршитеља, начин полагања испита, састав и начин рада испитне комисије за полагање испита за јавног извршитеља, вођење евиденције о лицима са положеним испитом за јавног извршитеља и друга питања од значаја за полагање испита за јавног извршитеља. II. ИСПИТНА КОМИСИЈА Састав испитне комисије Члан 2. Испит за јавног извршитеља (у даљем тексту: испит) се полаже пред испитном комисијом за полагање испита за јавног извршитеља (у даљем тексту: Комисија) коју именује министар надлежан за правосуђе (у даљем тексту: министар). Комисија има шест чланова, које министар при именовању дели на два испитна одбора од по три члана. У сваки испитни одбор именује се један судија који је специјализован за поступање у извршним предметима, један јавни извршитељ, на предлог Коморе јавних извршитеља (у даљем тексту: Комора) и један представник министарства надлежног за правосуђе (у даљем тексту: Министарство). Комисија има председника које именује министар између чланова Комисије. Разграничење овлашћења Члан 3. Испитни одбор спроводи усмени део испита, бодује успех кандидата на усменом делу испита и одлучује о искључењу кандидата са усменог дела испита. Комисија одлучује о томе да ли кандидат испуњава услове за полагање испита, спроводи писмени део испита, бодује успех кандидата на писменом делу испита, утврђује општи успех кандидата на испиту и обавља друге послове одређене овим правилником. Начин одлучивања

2 Члан 4. Комисија и испитни одбори доносе одлуке већином гласова свих чланова. Није дозвољено да се при гласању буде уздржан. Накнада за рад Члан 5. Председник и чланови Комисије примају накнаду за рад у Комисији. Висину накнаде за рад одређује министар. Председник Комисије Члан 6. Председник Комисије: 1) руководи радом Комисије; 2) објављује почетак и крај испита; 3) одлучује о молби кандидата за одлагање испита; 4) одређује датум поправног усменог испита; 5) утврђује да ли се сматра да кандидат није положио испит; 6) припрема извештај о резултатима испита и доставља га Министарству; 7) обавља и друге послове одређене овим правилником. Секретар Комисије Члан 7. Комисија има Секретара Комисије (у даљем тексту: секретар), кога именује министар из реда дипломираних правника запослених у Министарству. Секретар води записник на седницама Комисије и обавља друге стручне и административне послове за Комисију. Секретар нарочито: 1) утврђује идентитет кандидата који полажу испит; 2) утврђује да ли су уплаћени трошкови накнаде за полагања испита; 3) упознаје кандидата који полаже испит с његовима правима и обавезама; 4) води записник о току испита; 5) обавља и друге послове одређене овим правилником.

3 Секретар има заменика секретара кога именује министар, из реда дипломираних правника запослених у Министарству. III. ЗАКАЗИВАЊЕ И ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА Заказивање испита Члан 8. Испит заказује Министарство тако што одређује датум, време и место одржавања писменог дела испита. Датум, време и место одржавања писменог дела испита, место и рок за предају пријаве за полагање испита и доказе који се достављају уз пријаву Министарство оглашава на интернет страници Министарства, најмање 30 дана пре дана одређеног за полагање писменог дела испита. Пријављивање за полагање испита Члан 9. Пријава за полагање испита (у даљем тексту: пријава) подноси се Министарству. Пријаву може да поднесе кандидат који: 1) држављанин је Републике Србије; 2) пословно је способан; 3) има диплому правног факултета; 4) има најмање две године радног искуства на пословима правне струке. Пријава садржи следеће податке о кандидату: 1) име, име једног родитеља и презиме; 2) јединствени матични број грађана; 3) адресу пребивалишта; 4) кратку радну биографију. Уз пријаву се, у оригиналу или у овереној фотокопији, подносе: 1) уверење о држављанству; 2) диплома правног факултета; 3) доказ о најмање две године радног искуства на пословима правне струке; 4) доказ о уплати накнаде трошкова за полагање испита. Накнаду трошкова за полагања испита сноси кандидат, а њену висину одређује министар. Допуна пријаве

4 Члан 10. Комисија испитује пријаве и одређује рок у коме је кандидат дужан да допуни или исправи пријаву ако није потпуна или уредна. Одлучивање о пријави Члан 11. Неблаговремене пријаве и пријаве које нису потпуне или уредне, а нису у накнадном остављеном року допуњене и исправљене Комисија одбацује. Пријава се одбацује и ако кандидат није уз пријаву доставио доказ о томе да је уплатио накнаду трошкова за полагање испита. Против одлуке о одбацивању пријаве дозвољена је жалба министру, у року од 24 часа од пријема одлуке. IV. СТРУКТУРА И ТОК ИСПИТА Структура испита Члан 12. Испит се састоји из писменог и усменог дела. Писмени део испита Члан 13. Писмени део испита састоји се из теста и задатака. Тест има 20 питања: четири из области Организација правосуђа и јавни извршитељи, десет из области Парнични и извршни поступак и шест из области Грађанско-правни односи. Задацима се проверава способност кандидата да решава практичне проблеме који се јављају у поступку извршења и обезбеђења или способност да сачине поједине јавноизвршитељске акате. Припрема писменог дела испита Члан 14. Тест и задатке за писмени део испита саставља Комисија, дан пре одржавања писменог дела испита. Комисија саставља неколико верзија писменог дела испита, од којих се једна бира методом извлачења од председника Комисије. Време полагања писменог дела испита Члан 15. Писмени део испита сви кандидати полажу истовремено, у једној или више просторија. Писменом делу испита присуствује један члан Комисије и секретар.

5 Кандидати заузимају своја места најмање 15 минута пре почетка писменог дела испита. Пре почетка писменог дела испита секретар утврђује идентитет кандидата, саставља списак кандидата и упознаје кандидате са њиховим правима и обавезама. Писмени део испита траје најдуже четири часа, у истом дану. Одржавање реда на писменом делу испита Члан 16. Приликом решавања задатака кандидати могу користити текстове прописа без коментара. Приликом решавања теста не могу се користити било каква помоћна средства (телекомуникациони уређаји, белешке, уџбеници и др.). Док траје писмени део испита кандидат не сме да се ни са ким саветује, да при себи има телекомуникационе направе, нити сме да напушта просторију без одобрења члана Комисије који присуствује писменом делу испита. Ток писменог дела испита Члан 17. На првој страни папира на коме израђују писмени део испита кандидати уписују шифру коју добијају од секретара непосредно пре почетка писменог дела испита, и датум писменог дела испита. Шифре и лична имена кандидата стављају се у посебан коверат који се лепи и печатира и уручује председнику Комисије. На писменом делу испита кандидати пишу хемијском оловком, плавог мастила. Листови папира на којима се израђује писмени део испита претходно су обележени печатом Министарства. Кандидати најпре полажу тест, па потом решавају задатке. Кандидат предаје писмени рад члану Комисије најкасније до истека четвртог часа од почетка писменог дела испита, са свим неискоришћеним листовима папира. Секретар у присуству кандидата бележи на писменом раду време предаје рада. Евалуациони листови Члан 18. После предаје писменог рада, кандидатима се, пре него што напусте просторију, уручују евалуациони листови, који садрже имена чланова Комисије и рубрике за број бодова смештене поред сваког питања на тесту и поред сваког задатка. Кандидати у евалуациони лист уписују шифру и број телефона и потом их предају секретару и напуштају просторију. После завршетка писменог дела испита секретар предаје члану Комисије кога одреди председник Комисије писмене радове и евалуационе листове, да бодује писмене радове. Бодови се уносе у евалуационе листове. Број бодова на писменом делу испита и број бодова који је потребан да се положи писмени део испита

6 Члан 19. Сваком тачном одговору на тесту додељује се један бод, а највећи број бодова за решене задатке јесте 40. Највећи број бодова на писменом делу испита је 60. Писмени део испита положио је кандидат који је остварио најмање 36 бодова, и то најмање 12 бодова на тесту и најмање 24 бода на задацима. На захтев кандидата, председник Комисије дозвољава му увид у његов писмени рад и остварене бодове. Усмени део испита Члан 20. Резултати писменог дела испита објављују се на интернет страници Министарства у року од десет дана од окончања писменог дела испита, при чему се истовремено саопштавају и датум, време и место одржавања усменог дела испита. Усмени део испита заказује председник Комисије, тако да се одржи најкасније у року од 20 дана од окончања писменог дела испита. Усмени део испита полажу кандидати који су положили писмени део испита. Ток усменог дела испита Члан 21. Усмени део испита полаже се јавно, истовремено пред свим члановима испитног одбора. Усмени део испита полаже се у просторијама које омогућавају присуство јавности. На усменом делу испита кандидату се постављају питања из Закона о извршењу и обезбеђењу, подзаконских аката за његово спровођење и из аката Коморе, а нарочито о организацији делатности јавних извршитеља и обављању послова из његове надлежности, као и питања којима се утврђује професионална способност кандидата и достојност за послове јавног извршитеља. Изузетно, кандидату се могу постављати питања из других испитних области предвиђених Програмом испита за јавног извршитеља ако испитни одбор сматра да је то потребно ради провере познавања правних института материјалног и процесног права од значаја за обављање послова јавног извршитеља. Чим кандидат одговори нa једно питање, сваки члан Испитног одбора одмах бодује одговор кандидата на то питање. Испитивање кандидата траје најдуже један час. Бодовање усменог дела испита Члан 22. Испитни одбор изражава остварени успех кандидата на усменом делу испита у бодовима. Највећи број бодова на усменом делу испита је 40. Усмени део испита положио је кандидат који је остварио најмање 24 бода.

7 V. УТВРЂИВАЊЕ ОПШТЕГ УСПЕХА И ЛИСТЕ КАНДИДАТА И ОБАВЕШТАВАЊЕ Утврђивање општег успеха на испиту и утврђивање листе Члан 23. Општи успех на испиту утврђује Комисија. Општи успех утврђује се сабирањем бодова остварених на писменом и усменом делу испита. Општи успех изражава се оценом: 1) оценом 6 за 51 до 60 бодова; 2) оценом 7 за 61 до 70 бодова; 3) оценом 8 за 71 до 80 бодова; 4) оценом 9 за 81 до 90 бодова; 5) оценом 10 за 91 до 100 бодова. Испит је положио кандидат који има најмање оцену 6. За кандидате који су положили испит, Комисија утврђује јединствену ранг листу на основу оствареног броја бодова, коју доставља Министарству. Обавештавање о општем успеху на испиту Члан 24. Министарство писмено обавештава сваког кандидата о постигнутом успеху на усменом испиту и о постигнутом општем успеху. Списак кандидата који су положили испит објављује се на интернет страници Министарства. VI. ОДЛАГАЊЕ, ИСКЉУЧЕЊЕ СА ИСПИТА, ПОПРАВНИ ИСПИТ И ЗАПИСНИК О ИСПИТУ Одлагање испита Члан 25. Председник Комисије може решењем да одложи започети испит ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да настави полагање испита. Кандидат је дужан да поднесе молбу за наставак испита у року од осам дана од када престану разлози због којих је испит одложен, а најкасније у року од 90 дана од када је примио решење о одлагању испита. О настављању испита одлучује председник Комисије. Сматра се да кандидат није положио испит ако благовремено не поднесе молбу за наставак испита или ако му председник Комисије одбије молбу. Случајеви када се сматра да кандидат није положио испит

8 Члан 26. Сматра се да кандидат није положио испит ако не приступи писменим делу испита без оправданог разлога или без оправданог разлога одустане од почетог писменог дела испита, ако не преда писмени рад у року од четири часа од почетка писменог дела испита, ако његов писмени рад садржи елементе који откривају његов идентитет или ако без оправданог разлога не приступи усменом делу испита или га напусти без оправданих разлога. Када се сматра да кандидат није положио испит утврђује председник Комисије. Искључење са испита Члан 27. Кандидат може бити искључен са испита због неоправданог и значајног закашњења на почетак усменог или писменог дела испита или због ремећења реда на испиту. О искључењу са писменог дела испита одлучује члан Комисије који присуствује писменом делу испита. О искључењу са усменог дела испита одлучује испитни одбор. Сматра се да кандидат који је искључен са испита није положио испит. Поправни испит Члан 28. Кандидат који је на усменом делу испита остварио мање од 24 бода има право да полаже поправни усмени испит. Поправни усмени испит одржава се када и наредни усмени испит. Кандидат који је на поправном усменом делу испита остварио мање од 24 бода није положио испит, о чему се одмах обавештава. Записник о испиту Члан 29. Секретар води записник о току испита. Записник садржи: састав Комисије, састав испитног одбора, име и презиме и шифру кандидата, адресу пребивалишта, број и датум одлуке о одобреном полагању, место, дан и час полагања писменог и усменог дела испита, питања са усменог дела испита, број бодова остварених на писменом и усменом делу испита, општи успех на испиту и остварени број бодова и добијену оцену, податке о томе да ли је кандидат подносио приговор и какав је исход одлучивања о приговору, податке о томе да ли се из неког разлога сматра да кандидат није положио испит и друге податке од значаја за полагање испита. Записник о току испита потписују чланови Комисије, испитног одбора и секретар. Записнику се прилажу радови кандидата са писменог дела испита. Саставни део записника су и евалуациони листови. Заштита права кандидата

9 Члан 30. Кандидат може изјавити приговор на постигнути општи успех. Кандидат који није положио писмени део испита може изјавити приговор на резултат писменог дела испита. Кандидат који је искључен са испита може изјавити приговор на одлуку о искључењу. Кандидат коме је одбијено одлагање започетог испита или молба за настављање одложеног испита, може поднети приговор против одлуке о одбијању. Кандидат може поднети приговор и у случајевима када се, према овом правилнику, сматра да није положио испит. Приговор се подноси у року од 24 часа од обавештавања о општем успеху или објављивања резултата писменог дела испита, од пријема одлуке о искључењу или одбијању одлагања испита или наставка испита, односно од наступања околности због које се сматра да кандидат није положио испит. Одлука о приговору Члан 31. О приговору одлучује Комисија, најкасније у року од три дана од дана пријема приговора. Ако Комисија усвоји приговор, испит се одржава у истом или наредном испитном року. VII. ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА Члан 32. Испитне области и правни извори за полагање испита за јавног извршитеља садржани су у Програму испита за јавног извршитеља, који је одштампан уз овај правилник (Прилог) и чини његов саставни део. VIII. НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ Члан 33. Евиденцију о лицима са положеним испитом за јавног извршитеља води секретар, у електронском облику. Евиденција садржи податке који су одређени у члану 472. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу ( Службени гласник РС, број 106/15). IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Положен испит за извршитеље Члaн 34. Са испитoм за јавне извршитеље изjeднaчaвa сe испит пoлoжeн пo Прaвилнику o испиту за извршитеља ( Службeни глaсник РС, бр. 74/11 и 81/11). Започети испит за извршитеље

10 Члaн 35. Кaндидaт кojи je пoлaгaњe испитa за извршитеље зaпoчeo пo Прaвилнику o испиту за извршитеља ( Службeни глaсник РС, бр. 74/11 и 81/11) наставља пoлaгaњe зaпoчeтoг испитa по том правилнику. Престанак важења ранијег прописа Члaн 36. Дaнoм почетка примене oвoг прaвилникa прeстaje дa вaжи Прaвилник o испиту за извршитеља ( Службeни глaсник РС, бр. 74/11 и 81/11). Завршна одредба Члан 37. Oвaj прaвилник ступa нa снaгу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, а примењује се од 1. јула гoдинe. Број / У Београду, 17. јуна године Министар, Никола Селаковић, с.р. Прилог ПРОГРАМ ИСПИТА ЗА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА Испит се припрема и полаже по следећим испитним областима: 1. Организација правосуђа и јавни извршитељи Врсте и надлежност судова (судови опште и посебне надлежности, судови републичког ранга); седишта и подручја судова; организација и надлежност јавног тужилаштва; организација и надлежност Државног правобранилаштва; адвокатура; организација делатности јавног извршитеља. Правни извори: Закон о уређењу судова; Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва; Закон о јавном тужилаштву; Закон о правобранилаштву; Закон о адвокатури; Закон о извршењу и обезбеђењу. 2. Парнични и извршни поступак 1) Парнични поступак

11 Надлежност и састав суда; искључење и изузеће судије; странке и њихови законски заступници; пуномоћници; језик у поступку; поднесци; рокови и рочишта; записници; достављање писмена; трошкови поступка; прекид поступка и застој поступка; судско поравнање; пресуда; жалба против пресуде; правноснажност пресуде; решење; жалба против решења; редовни и ванредни правни лекови. 2) Извршни поступак Покретање и спровођење извршног поступка (основна правила); надлежност за спровођење извршења; формални легалитет; месна надлежност суда за доношење решења у току спровођења извршења; месна надлежност јавног извршитеља и повреда правила о месној надлежности јавног извршитеља; намирење истог повериоца применом различитих закона на непокретности оптерећеној хипотеком; намирење више поверилаца применом различитих закона на непокретности оптерећеној хипотеком; одлуке у извршном поступку и поступку обезбеђења: правни лекови у извршном поступку; враћање у пређашње стање и прекид поступка; идентификациони подаци о извршном повериоцу и извршном дужнику; трошкови поступка; предујам трошкова јавном извршитељу; достављање извршном дужнику; надлежност за достављање и директно достављање јавном извршитељу; извршне исправе; извршност извршне исправе; прелаз потраживања и обавезе; веродостојна исправа и врсте веродостојне исправе; средства и предмети извршења; начело сразмере и последице повреде начела сразмере; предлог за извршење; промена и додавање средства и предмета извршења; предлог за извршење на основу извршне исправе; предлог за извршење на целокупној имовини извршног дужника; предлог за извршење на основу веродостојне исправе; назначивање јавног извршитеља; решење о извршењу на основу извршне исправе; решење о извршењу на основу веродостојне исправе; одређивање јавног извршитеља и изузеће јавног извршитеља; спреченост јавног извршитеља да спроведе извршење; решење које има дејство решења о извршењу; жалба против решења донетог о предлогу за извршење на основу извршне исправе; жалба против осталих решења суда и јавног извршитеља; приговор и жалба против решења о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе; приговор трећег лица; противизвршење; одлагање извршења; обустава извршног поступка; закључење извршног поступка; однос извршног повериоца и јавног извршитеља; промена јавног извршитеља и спреченост јавног извршитеља да настави извршење; неправилности у спровођењу извршења и захтев за отклањање неправилности; месна надлежност за извршење на непокретностима ради наплате новчаних потраживања; стицање права извршног повериоца на намирење на непокретности; промена власника непокретности током извршног поступка; приступање извршном поступку; заложна права поверилаца код извршења на непокретности; продаја непокретности на јавном надметању; продаја непокретности непосредном погодбом; намирење преносом права својине на непокретности; намирење из цене продате непокретности; првенствено намирење и редослед намирења осталих потраживања; оспоравање потраживања; посебна правила о извршном поступку на непокретностима које нису уписане у катастар непокретности: месна надлежност за извршење на покретним стварима ради наплате новчаних потраживања; попис и процена покретних ствари; стицање заложног права на пописаној ствари и права на намирење; начини продаје покретне ствари; продаја на јавном надметању; продаја ствари непосредном погодбом; намирење преносом права својине на ствари; редослед намирења; извршење на новчаном потраживању извршног дужника; пленидба потраживања извршног дужника и стицање заложног права извршног повериоца; редослед намирења на новчаном потраживању извршног дужника; пренос новчаног потраживања ради наплаћивања; пренос новчаног потраживања уместо испуњења; извршење на заради и другим сталним новчаним примањима; садржина решења о извршењу на заради; првенство у намирењу потраживања законског издржавања и новчане ренте; промена послодавца; одговорност послодавца за неисплаћивања доспелих оброка; извршење на новчаним средствима на рачуну извршног дужника; додатна садржина предлога за извршење и садржина решења о извршењу; наплата будућих повремених давања; поступање у случају да извршење није спроведено у року од 15 дана од дана пријема решења о извршењу; извршење на средствима из штедног улога и са текућег рачуна извршног дужника; извршење новчаног потраживања на финансијским инструментима; извршење на уделима у привредном друштву; извршење на хартијама од вредности; извршење предаје покретних ствари; испражњење и продаја непокретности; извршење одлуке о деоби сувласничке ствари; издејствовање изјаве воље; намирење новчаних потраживања насталих из комуналних и сродних делатности; одређивање јавног извршитеља који извршава намирење новчаних потраживања насталих из комуналних и сродних делатности; одбацивање или одбијање предлога за извршење; приговор извршног повериоца; садржина решења којим јавни извршитељ усваја предлог; приговор извршног дужника; надлежност за одлучивање о приговору и о чему веће суда води рачуна по службеној дужности; побијање решења само у делу у коме је извршни дужник обавезан да намири новчано потраживање; побијање решења само у делу у коме су одређени средство и предмет извршења; побијање решења у целини; средства обезбеђења потраживања; одлучивање о предлогу за обезбеђење; дејство и извршење решења о обезбеђењу; жалба и приговор у поступку обезбеђења; претходне мере; привремене мере; услови за именовање јавног извршитеља; именовање јавног извршитеља; отпочињање делатности и почетак рада јавног извршитеља; разлози за престанак делатности јавног извршитеља; разрешење јавног извршитеља; последице престанка делатности јавног извршитеља; разлози за изузеће јавног извршитеља; неспојивост; рачуни јавног извршитеља; евиденција о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању; заменици и помоћници јавних извршитеља; Комора јавних извршитеља; органи Коморе; статут и други општи акти Коморе; надзор над радом Коморе; надзор министарства над радом јавних извршитеља; надзор Коморе над радом јавних извршитеља; дисциплинска одговорност и дисциплинске повреде јавних извршитеља; дисциплинске мере: дисциплинска комисија; дисциплински поступак.

12 Правни извори: Закон о парничном поступку; Закон о извршењу и обезбеђењу. 3. Грађанско-правни односи 1) Стварно право Државина; појам права својине; ограничења права својине; облици својине; стицање права својине; заштита права својине; реивиндикациона тужба; публицијанска тужба; негаторна тужба; сусвојина; појам и правни положај сувласника; стицање сусвојине; раскидање сувласничке заједнице; заштита сусвојине; службености; стварне службености; личне службености; заложно право на покретним стварима; заложно право на непокретним стварима (хипотека); заложно право на правима; право прече куповине појам и врсте; катастар непокретности; регистар залоге на покретним стварима. Правни извори: Закон о основама својинскоправних односа; Закон о ванпарничном поступку; Закон о хипотеци; Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар; Закон о државном премеру и катастру. 2) Облигационо право Основна начела облигационог права; подела облигација; извори облигација; уговор као извор облигација; закључење уговора; сагласност воља; предмет уговора; способност за закључење уговора; мане воље; форма уговора; услов и рок; општа дејства уговора; уговори у корист трећих; проузроковање штете као извор облигација; појам штете; основи одговорности; накнада материјалне штете и обим те накнаде; накнада нематеријалне штете; затезна камата; престанак обавеза; испуњење; ко може испунити; испуњење од стране трећег лица; испуњење пословно неспособног; испуњење са суброгацијом; коме се врши испуњење; испуњење пословно неспособном повериоцу; предмет испуњења; замена испуњења; предаја ради продаје; делимично испуњење; обавеза давања ствари одређених по роду; време испуњења; признаница; доцња дужника; доцња повериоца; дејства дужничке и дејства поверилачке доцње; полагање и продаја дуговане ствари; пребијање (компензација); отпуштање дуга; пренов (новација); сједињење (конфузија); немогућност испуњења; протек времена и отказ; смрт као начин престанка облигације; застарелост; прекид и застој застаревања; новчане обавезе; уговорна камата; обавезе са више предмета; алтернативне обавезе; факултативне обавезе и факултативна потраживања; обавезе са више дужника или поверилаца; дељиве обавезе и потраживања; солидарне обавезе; солидарност дужника; солидарност поверилаца; промена повериоца или дужника; уступање потраживања уговором (цесија); посебни случајеви уступања потраживања; промена дужника; преузимање дуга; приступање дугу; преузимање испуњења; подела уговора; уговор о куповини и продаји; одговорност за материјалне недостатке; одговорност за правне недостатке (евикција); зајам; закуп; отуђење закупљене ствари; уговор о делу; уговор о превозу; уговор о остави; уговор о ускладиштењу; уговор о налогу; уговор о комисиону; уговор о посредовању; уговор о отпремању (шпедицији); уговор о залози; залагање ствари; залагање потраживања и других права. Правни извори: Закон о облигационим односима.

САДРЖАЈ

САДРЖАЈ САДРЖАЈ Садржај 263 Део први: Основне одредбе... 5 Део други: Општа правила извршног поступка...25 Глава прва: Извршна и веродостојна исправа...26 1. Основи за доношење решења о извршењу...26 2. Извршна

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ И ПОЛИЦИЈСКИХ СТАРЕШИНА преглед прописа ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ (Сл. гласник РС бр. 106/15, 106/16 - др. пропис, 113/17 - др.

СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ И ПОЛИЦИЈСКИХ СТАРЕШИНА преглед прописа ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ (Сл. гласник РС бр. 106/15, 106/16 - др. пропис, 113/17 - др. ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ (Сл. гласник РС бр. 106/15, 106/16 - др. пропис, 113/17 - др. пропис) Основни текст на снази од 01/07/2016, у примени од 01/07/2016 - осим чл.: 481, 504, 530, 547, 548, 549

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

На основу члана 111 и 112 Закона о адвокатури Републике Српске, ("Службени гласник Републике Српске", број 80/2015) и члана 27 став 2 тачка 3 Статута

На основу члана 111 и 112 Закона о адвокатури Републике Српске, (Службени гласник Републике Српске, број 80/2015) и члана 27 став 2 тачка 3 Статута На основу члана 111 и 112 Закона о адвокатури Републике Српске, ("Службени гласник Републике Српске", број 80/2015) и члана 27 став 2 тачка 3 Статута Адвокатске коморе Републике Српске ("Службени гласник

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'', БЕОГРАД, ВОЈВОЂАНСКА 61 П О С Л О В Н И К О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ Београд, 2018.г. 1 Садржај I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ...3 II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Више

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20 Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: 09.05.2011. Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 2011. године С А Д Р Ж А Ј 1. Увод... 3 2. Поступак наплате

Више

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA (Sl. list Grada Novog Sada, br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se postupak, uslovi,

Више

ОБЛАСТ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА 1. Како се спроводи стечајни поступак? 2. Где се, одмах по пријему, објављују сви поднесци стечајног управника? 3. Кад постоји

ОБЛАСТ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА 1. Како се спроводи стечајни поступак? 2. Где се, одмах по пријему, објављују сви поднесци стечајног управника? 3. Кад постоји 1. Како се спроводи стечајни поступак? 2. Где се, одмах по пријему, објављују сви поднесци стечајног управника? 3. Кад постоји претећа неспособност плаћања? 4. Када се постојање трајније неспособности

Више



 Neslužbeni prečišćeni tekst ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU ("Službeni list Crne Gore", br. 036/11 od 27.07.2011, 028/14 od 04.07.2014, 020/15 od 24.04.2015, 022/17 od 03.04.2017) Glava I OSNOVNE ODREDBE

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим

(Сл. гласник РС, бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се поступак регистрације, евидентирања

Више

Microsoft Word - Pravilnik o disc postupku.doc

Microsoft Word - Pravilnik o disc postupku.doc На основу члана 93. став 3. Закона о судијама (,,Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09 и 104/09) и члана 13. алинеја 10. Закона о Високом савету судства (,,Службени гласник РС, број 116/08), Високи савет

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. зако

ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. зако ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. закон), у члану 89. став 3. после речи: постављен тачка

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI (Sl. glasnik RS, br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrasci matične

Више

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће поступак и начин покретања поступка Порески обвезник,

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

На основу члана 8а став 3, члана 8в став 7, члана 8г и члана 201. став 5. тачка 3) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81

На основу члана 8а став 3, члана 8в став 7, члана 8г и члана 201. став 5. тачка 3) Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/09, 81 На основу члана 8а став 3, члана 8в став 7, члана 8г и члана 201. став 5. тачка 3) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim Ukaz o proglašenju Zakona o izvršenju i obezbeđenju Proglašava se Zakon o izvrš

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim Ukaz o proglašenju Zakona o izvršenju i obezbeđenju Proglašava se Zakon o izvrš Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim Ukaz o proglašenju Zakona o izvršenju i obezbeđenju Proglašava se Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji je donela Narodna skupština

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK povreda Kodeksa prof.etike-NOVI.doc

Microsoft Word - PRAVILNIK povreda Kodeksa prof.etike-NOVI.doc На основу члана 80 став 2 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета у Новом Саду, 28. децембар 2010. године), Сенат Универзитета у Новом Саду на својој 40. седници одржаној дана 15.03.2012.

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1 PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /17 Podgorica, 2017. godine POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pravila i načina rada

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

На основу члана 59

На основу члана 59 На основу члана 59. и 60. Закона о средњој школи (Сл. Гласник РС бр.50/92,53/93,67/93, 48/94,24/96,23/02,62/03 и 64/03). Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама (Сл.гласник РС

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/ Дана: год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Служ

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/ Дана: год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Служ Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/2452-15 Дана: 01.12.2015. год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС бр. 107/05, 72 /09, 88/10, 99/10, 57/11,

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН децембар 2015. На основу члана 16. став 1. Закона

Више

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br.08 7534/1 Bijelo Polje, 03.09.2019. godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAVNIH PRIHODA Na osnovu čl.11 Zakona o slobodnom pristupu

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15. маја Од 09 14 часова. Полагање пријемног испита за

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Закон о докторату наука, од 20. јуна 1955. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОКТОРАТУ НАУКА На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

Stečajevi: U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM

Stečajevi: U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM evi: U periodu od 4.6.2014. godine do 5.6.2014. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 5.6.2014. GODINE "Prokupac " a.d. Društvo za

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: 11.09.2018. НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска јединица у Новом Кнежевцу, по судији Славици Беседеш,

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se pravila postupka upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova u njihovom

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА Донет на седници Сената Универзитета

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:   ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Zakon o podsticajima u privredi RS

Zakon o podsticajima u privredi RS ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE 1 ( Službeni glasnik RS, br. 52/19) Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/ године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОН

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/ године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОН Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/15 01. 12. 2015. године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ Децембар 2015. године 2 На основу члана 52.

Више

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka (u daljem tekstu: veštak), postupak upisa

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више