Godišnji financijski izvještaji za 2016

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Godišnji financijski izvještaji za 2016"

Транскрипт

1 Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Od datuma: Pošta i mjesto: SPLIT Do datuma: Ulica i kućni broj: Put duilova 11 OIB: Razina: 11 Šifra djelatnosti: 7219 Razdjel: 080 Šifra grada/opć.: 409 Pregled popunjenosti obrazaca: za razdoblje: 1. siječanj prosinac proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva Popunjen Broj pogrešaka DA PR-RAS (VP 151) #REF! Osoba za kontaktiranje: DA BIL (VP 152) #REF! Telefon: 021/ Telefax: 021/ DA RAS funkcijski (VP 154) #REF! Adresa e-pošte za kontakt: DA P-VRIO (VP 156) #REF! Adresa e-pošte obveznika: DA Obveze (VP 159) #REF! Zakonski predstavnik: Dr.sc. Katja Žanić Stanje kontrola: Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika #REF! Razdjel: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA, grad/općina: SPLIT ,65 Kontrolni broj izvještaja Diana Bilić dipl.oec. #REF! Obrazac PR-RAS RAS-funkcijski P-VRIO Bilanca Obveze Opis značenja AOP oznake UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP ) UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP ) VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP ) MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP ) Opće javne usluge (AOP do 017) Ekonomski poslovi (AOP ) Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Obrazovanje (AOP do 124) Kontrolni zbroj (AOP ) Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP ) Promjene u obujmu imovine (AOP ) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP ) Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044) IMOVINA (AOP ) Novac u banci i blagajni (AOP do 072) Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP ) i (AOP ) Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP ) Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP ) AOP oznaka Prvi stupac podataka Zadnji stupac podataka Verzija Excel datoteke: U dana 20 godine. (potpis voditelja računovodstva) M.P. (potpis zakonskog predstavnika)

2 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Razina: 11, Razdjel: 080 #REF! iznosi u kunama, bez lipa Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA 6 PRIHODI POSLOVANJA (AOP ) ,4 61 Prihodi od poreza (AOP ) Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do ) Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava Porez i prirez na dohodak od kapitala Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Porez na dobit (AOP 013 do ) Porez na dobit od poduzetnika Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti Porez na dobit po godišnjoj prijavi Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi Porezi na imovinu (AOP 019 do 023) Stalni porezi na nepokretnu imovinu Porez na nasljedstva i darove Porez na kapitalne i financijske transakcije Povremeni porezi na imovinu Ostali stalni porezi na imovinu Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031) Porez na dodanu vrijednost Porez na promet Posebni porezi i trošarine Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti Ostali porezi na robu i usluge Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću Naknade za priređivanje igara na sreću Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP ) Carine i carinske pristojbe Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038) Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe Ostali neraspoređeni prihodi od poreza Doprinosi (AOP ) Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP ) Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 044) Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zapošljavanje (AOP 046) Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP ) ,5 631 Pomoći od inozemnih vlada (AOP ) Tekuće pomoći od inozemnih vlada Kapitalne pomoći od inozemnih vlada Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055) , Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija , Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija Tekuće pomoći od institucija i tijela EU , Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP ) Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP ) Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika Stranica: 2 od 28 Indeks (5/4)

3 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (AOP ) Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP ) , Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan , Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (AOP ) Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Prihodi od imovine (AOP ) ,1 641 Prihodi od financijske imovine (AOP 073 do 079) , Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju , Prihodi od zateznih kamata Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule Prihodi od dividendi Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima Ostali prihodi od financijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 081 do 086) Naknade za koncesije Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Naknada za korištenje nefinancijske imovine Naknade za ceste Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine Ostali prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 088 do 094) Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 096 do 101) Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP ) ,9 651 Upravne i administrativne pristojbe (AOP 104 do 107) Državne upravne i sudske pristojbe Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade Ostale upravne pristojbe i naknade Ostale pristojbe i naknade Prihodi po posebnim propisima (AOP 109 do 115) , Prihodi državne uprave Prihodi vodnog gospodarstva Doprinosi za šume Mjesni samodoprinos Ostali nespomenuti prihodi , Naknade od financijske imovine Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom Komunalni doprinosi i naknade (AOP 117 do 119) Komunalni doprinosi Komunalne naknade Naknade za priključak Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP ) ,1 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP ) , Prihodi od prodaje proizvoda i robe Prihodi od pruženih usluga ,0 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP ) , Tekuće donacije , Kapitalne donacije Stranica: 3 od 28

4 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP ) ,3 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 129 do 131) , Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja , Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 133) Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP ) ,3 681 Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144) Kazne za carinske prekršaje Kazne za devizne prekršaje Kazne za porezne prekršaje Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a Kazne i druge mjere u kaznenom postupku Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima Upravne mjere Ostale kazne Ostali prihodi (AOP 146) , Ostali prihodi ,3 3 RASHODI POSLOVANJA (AOP ) ,3 31 Rashodi za zaposlene (AOP ) ,0 311 Plaće (bruto) (AOP 150 do 153) , Plaće za redovan rad , Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155) , Ostali rashodi za zaposlene ,2 313 Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159) , Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,3 32 Materijalni rashodi (AOP ) ,8 321 Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165) , Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Ostale naknade troškova zaposlenima ,1 322 Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173) , Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća ,6 323 Rashodi za usluge (AOP 175 do 183) , Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge ,3 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 185) , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,7 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 187 do 193) , Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Reprezentacija , Članarine i norme , Pristojbe i naknade , Troškovi sudskih postupaka Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,2 34 Financijski rashodi (AOP ) ,7 341 Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 196 do 199) Kamate za izdane trezorske zapise Kamate za izdane mjenice Kamate za izdane obveznice Kamate za ostale vrijednosne papire Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 201 do 207) Stranica: 4 od 28

5 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti Ostali financijski rashodi (AOP 209 do 212) , Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule , Zatezne kamate , Ostali nespomenuti financijski rashodi ,0 35 Subvencije (AOP ) Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP ) Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 218 do 220) Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP ) Pomoći inozemnim vladama (AOP ) Tekuće pomoći inozemnim vladama Kapitalne pomoći inozemnim vladama Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP ) Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU Pomoći unutar općeg proračuna (AOP ) Tekuće pomoći unutar općeg proračuna Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP ) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP235) Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP ) Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP ) ,0 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 241 do 244) Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP ) , Naknade građanima i kućanstvima u novcu , Naknade građanima i kućanstvima u naravi Ostali rashodi (AOP ) Tekuće donacije (AOP ) Tekuće donacije u novcu Tekuće donacije u naravi Kapitalne donacije (AOP ) Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Kazne, penali i naknade štete (AOP 256 do 260) Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Penali, ležarine i drugo Naknade šteta zaposlenicima Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Ostale kazne Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna (AOP ) Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna Kapitalne pomoći (AOP 265 do 267) Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora Stranica: 5 od 28

6 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP ) Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP ) Ukupni rashodi poslovanja (AOP ) ,3 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP ) ,7 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP ) Višak prihoda poslovanja - preneseni , Manjak prihoda poslovanja - preneseni Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni , Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni , Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP ) ,8 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP ) Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 284 do 286) Zemljište Rudna bogatstva Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 288 do 293) Patenti Koncesije Licence Ostala prava Goodwill Ostala nematerijalna imovina Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP ) ,8 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 296 do 299) , Stambeni objekti , Poslovni objekti Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 301 do 308) Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Sportska i glazbena oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Vojna oprema Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 310 do 313) Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u željezničkom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Prijevozna sredstva u zračnom prometu Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 315 do 318) Knjige Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti Ostale nespomenute izložbene vrijednosti Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP ) Višegodišnji nasadi Osnovno stado Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 323 do 326) Istraživanje rudnih bogatstava Ulaganja u računalne programe Umjetnička, literarna i znanstvena djela Ostala nematerijalna proizvedena imovina Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 328) Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP ) Plemeniti metali i drago kamenje Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 332) Prihodi od prodaje zaliha (AOP 333) Strateške zalihe Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP ) ,9 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP ) Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 337 do 339) Zemljište Rudna bogatstva Ostala prirodna materijalna imovina Nematerijalna imovina (AOP 341 do 346) Patenti Koncesije Stranica: 6 od 28

7 4123 Licence Ostala prava Goodwill Ostala nematerijalna imovina Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP ) ,9 421 Građevinski objekti (AOP 349 do 352) Stambeni objekti Poslovni objekti Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema (AOP 354 do 361) , Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu , Medicinska i laboratorijska oprema , Instrumenti, uređaji i strojevi , Sportska i glazbena oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Vojna oprema Prijevozna sredstva (AOP 363 do 366) Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u željezničkom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Prijevozna sredstva u zračnom prometu Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 368 do 371) Knjige Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti Ostale nespomenute izložbene vrijednosti Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP ) Višegodišnji nasadi Osnovno stado Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 376 do 379) Istraživanje rudnih bogatstava Ulaganja u računalne programe Umjetnička, literarna i znanstvena djela Ostala nematerijalna proizvedena imovina Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 381) Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP ) Plemeniti metali i drago kamenje Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 385) Rashodi za nabavu zaliha (AOP 386) Strateške zalihe Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP ) Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 389) Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 391) Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 393) Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 395) Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP ) MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP ) , Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni UKUPNI PRIHODI (AOP ) ,3 UKUPNI RASHODI (AOP ) ,2 UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP ) UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP ) ,0 9221x, 9222x Višak prihoda - preneseni (AOP ) ,4 9221x, 9222x Manjak prihoda - preneseni (AOP ) , 97 Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP ) ,4 PRIMICI I IZDACI 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP ) Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP ) Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 411 do 414) Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP ) Stranica: 7 od 28

8 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 419 do 421) Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 423) Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 425 do 430) Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 432 do 435) Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 437 do 443) Povrat zajmova danih državnom proračunu Povrat zajmova danih županijskim proračunima Povrat zajmova danih gradskim proračunima Povrat zajmova danih općinskim proračunima Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 445 do 447) Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni Primici od povrata jamčevnih pologa Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP ) Trezorski zapisi (AOP ) Trezorski zapisi - tuzemni Trezorski zapisi - inozemni Obveznice (AOP ) Obveznice - tuzemne Obveznice - inozemne Opcije i drugi financijski derivati (AOP ) Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni Opcije i drugi financijski derivati - inozemni Ostali vrijednosni papiri (AOP ) Ostali vrijednosni papiri - tuzemni Ostali vrijednosni papiri - inozemni Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP ) Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 463 do 465) Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 467) Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP ) Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP ) Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava Primici od zaduživanja (AOP ) Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479) Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483) Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru Stranica: 8 od 28

9 8423 Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 485) Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 487 do 492) Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 494 do 497) Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 499 do 505) Primljeni zajmovi od državnog proračuna Primljeni zajmovi od županijskih proračuna Primljeni zajmovi od gradskih proračuna Primljeni zajmovi od općinskih proračuna Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP ) Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP ) Komercijalni i blagajnički zapisi tuzemni Komercijalni i blagajnički zapisi inozemni Primici za obveznice (AOP ) Obveznice tuzemne Obveznice inozemne Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP ) Opcije i drugi financijski derivati tuzemni Opcije i drugi financijski derivati inozemni Primci za ostale vrijednosne papire (AOP ) Ostali tuzemni vrijednosni papiri Ostali inozemni vrijednosni papiri Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP ) Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP ) Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 522 do 525) Dani zajmovi međunarodnim organizacijama Dani zajmovi institucijama i tijelima EU Dani zajmovi inozemnim vladama u EU Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP ) Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 530 do 532) Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 534) Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 536 do 541) Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 543 do 546) Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima Dani zajmovi inozemnim obrtnicima Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 548 do 554) Dani zajmovi državnom proračunu Dani zajmovi županijskim proračunima Dani zajmovi gradskim proračunima Dani zajmovi općinskim proračunima Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u Stranica: 9 od 28

10 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 556 do 558) Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni Izdaci za jamčevne pologe Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP ) Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP ) Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni Izdaci za obveznice (AOP ) Obveznice - tuzemne Obveznice - inozemne Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP ) Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni Opcije i drugi financijski derivati - inozemni Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP ) Ostali tuzemni vrijednosni papiri Ostali inozemni vrijednosni papiri Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP ) Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 574 do 576) Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 578) Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP ) Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP ) Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP ) Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 587 do 590) Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 592 do 594) Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 596) Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 598 do 603) Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 605 do 608) Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 610 do 616) Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP ) Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP ) Stranica: 10 od 28

11 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP ) Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP ) Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP ) MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP ) Višak primitaka od financijske imovine - preneseni Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP ) ,3 UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP ) ,2 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP ) MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP ) , Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP ) , Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP ) Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP ) ,7 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP ) Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) OBVEZNI ANALITIČKI PODACI 11 Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja ,9 11-dugov. Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne ,5 11-potraž. Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni ,8 11 Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja ( ) ,1 Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) ,9 Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) ,0 dio 611 Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Porez na korištenje javnih površina Porez na cestovna motorna vozila Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke Tekuće pomoći iz državnog proračuna Tekuće pomoći iz županijskih proračuna Tekuće pomoći iz gradskih proračuna Tekuće pomoći iz općinskih proračuna Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna Premije na izdane vrijednosne papire Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično Dopunsko zdravstveno osiguranje Kontrolni zbroj (AOP 640 do 675) , Otpremnine , Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj , Naknade za prijevoz na posao i s posla , Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika , Autorski honorari , Ugovori o djelu , Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) , Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća , Premije osiguranja zaposlenih , Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu Stranica: 11 od 28

12 34121 Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti Kamate za izdane obveznice u zemlji Kamate za izdane obveznice u inozemstvu Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna Diskont na izdane vrijednosne papire Subvencije poljoprivrednicima Subvencije obrtnicima Tekuće pomoći državnom proračunu Tekuće pomoći županijskim proračunima Tekuće pomoći gradskim proračunima Tekuće pomoći općinskim proračunima Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna Kapitalne pomoći državnom proračunu Kapitalne pomoći županijskim proračunima Kapitalne pomoći gradskim proračunima Kapitalne pomoći općinskim proračunima Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Prijenosi za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava Stranica: 12 od 28

13 36827 Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Naknade za bolest i invaliditet Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu Medicinske (zdravstvene) usluge Farmaceutski proizvodi Pomoć i njega u kući Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi Naknade za dječji doplatak Pomoć obiteljima i kućanstvima Pomoć osobama s invaliditetom Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis Stipendije i školarine , Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad Pomoć nezaposlenim osobama Ostale naknade iz proračuna u novcu Sufinanciranje cijene prijevoza Pomoć i njega u kući Stanovanje Prehrana Ostale naknade iz proračuna u naravi Tekuće donacije građanima i kućanstvima Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Kapitalne pomoći poljoprivrednicima Kapitalne pomoći obrtnicima Kontrolni zbroj (AOP 677 do 786) , Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu dugoročni Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru dugoročni Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru dugoročni Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru dugoročni Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru kratkoročni Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru dugoročni Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora dugoročni Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora dugoročni Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima Stranica: 13 od 28

14 81731 Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni Kontrolni zbroj (AOP 788 do 872) Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu dugoročni Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru dugoročni Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru dugoročni Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru dugoročni Stranica: 14 od 28

15 51343 Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru kratkoročni Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru dugoročni Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora dugoročni Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora dugoročni Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora dugoročni Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora kratkoročni Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora dugoročni Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima kratkoročni Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima dugoročni Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima Dani zajmovi državnom proračunu kratkoročni Dani zajmovi državnom proračunu dugoročni Dani zajmovi županijskim proračunima kratkoročni Dani zajmovi županijskim proračunima dugoročni Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima Dani zajmovi gradskim proračunima kratkoročni Dani zajmovi gradskim proračunima dugoročni Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima Dani zajmovi općinskim proračunima kratkoročni Dani zajmovi općinskim proračunima dugoročni Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u kratkoročni Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u dugoročni Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna kratkoročni Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna dugoročni Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna kratkoročni Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna dugoročni Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija dugoročnih Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU dugoročnih Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru kratkoročnih Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru dugoročnih Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru dugoročnih Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru dugoročnih Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora kratkoročnih Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora dugoročnih Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora dugoročnih Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija kratkoročnih Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija dugoročnih Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava dugoročnih Stranica: 15 od 28

16 54482 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija dugoročnih Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna kratkoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna kratkoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna kratkoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna kratkoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a kratkoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna kratkoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna dugoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna kratkoročnih Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna dugoročnih Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji dugoročne Kontrolni zbroj (AOP 874 do 957) OBVEZNI DODATNI PODACI Račun iz rač. plana OPIS AOP Stanje na kraju izvještajnog razdoblja Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima Obveze za predujmove Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika 993 Stranica: 16 od 28

17 26554 Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika 995 Kontrolni zbroj (AOP 959 do 995) U, dana:... Odgoovorna osoba (potpis) Osoba za kontaktiranje: Diana Bilić dipl.oec. Telefon za kontakt: 021/ Odgovorna osoba: Dr.sc. Katja Žanić MP Stranica: 17 od 28

18 IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Obrazac RAS-funkcijski VP 154 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Razina: 11, Razdjel: 080 #REF! iznosi u kunama, bez lipa Brojč. ozn. funk. klas. NAZIV AOP Ostvareno u prethodnoj godini Ostvareno u tekućoj godini Indeks (5/4) Opće javne usluge (AOP do 017) ,2 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005) Izvršna i zakonodavna tijela Financijski i fiskalni poslovi Vanjski poslovi Inozemna ekonomska pomoć (AOP ) Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija Opće usluge (AOP 010 do 012) Opće usluge vezane za službenike Sveukupno planiranje i statističke usluge Ostale opće usluge Osnovna istraživanja Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge ,2 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane Transakcije vezane za javni dug Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina Obrana (AOP 019 do 023) Vojna obrana Civilna obrana Inozemna vojna pomoć Istraživanje i razvoj obrane Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030) Usluge policije Usluge protupožarne zaštite Sudovi Zatvori Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani Ekonomski poslovi (AOP ) Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP ) Opći ekonomski i trgovački poslovi Opći poslovi vezani uz rad Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038) Poljoprivreda Šumarstvo Ribarstvo i lov Gorivo i energija (AOP 040 do 045) Ugljen i ostala kruta mineralna goriva Nafta i prirodni plin Nuklearno gorivo Ostala goriva Električna energija Ostale vrste energije Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049) Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva Proizvodnja Građevinarstvo Promet (AOP 051 do 055) Cestovni promet Promet vodnim putovima Željeznički promet Zračni promet Promet cjevovodima i ostali promet Komunikacije Ostale industrije (AOP 058 do 061) Distribucija i skladištenje Hoteli i restorani Stranica: 18

19 Brojč. ozn. funk. klas. NAZIV AOP Ostvareno u prethodnoj godini Ostvareno u tekućoj godini Indeks (5/4) Turizam Višenamjenski razvojni projekti Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069) Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo Istraživanje i razvoj: Promet Istraživanje i razvoj: Komunikacije Istraživanje i razvoj: Ostale industrije Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani Zaštita okoliša (AOP 072 do 077) Gospodarenje otpadom Gospodarenje otpadnim vodama Smanjenje zagađivanja Zaštita bioraznolikosti i krajolika Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084) Razvoj stanovanja Razvoj zajednice Opskrba vodom Ulična rasvjeta Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Zdravstvo (AOP ) Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089) Farmaceutski proizvodi Ostali medicinski proizvodi Terapeutski pribor i oprema Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094) Opće medicinske usluge Specijalističke medicinske usluge Zubarske usluge Paramedicinske usluge Bolničke službe (AOP 096 do 099) Usluge općih bolnica Usluge specijalističkih bolnica Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo Usluge centara za njegu i oporavak Službe javnog zdravstva Istraživanje i razvoj zdravstva Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109) Službe rekreacije i sporta Službe kulture Službe emitiranja i izdavanja Religijske i druge službe zajednice Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Obrazovanje (AOP do 124) Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP ) Predškolsko obrazovanje Osnovno obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje (AOP ) Niže srednjoškolsko obrazovanje Više srednjoškolsko obrazovanje Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje Visoka naobrazba (AOP ) Prvi stupanj visoke naobrazbe Drugi stupanj visoke naobrazbe Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju Dodatne usluge u obrazovanju Istraživanje i razvoj obrazovanja Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane Socijalna zaštita (AOP do 136) Bolest i invaliditet (AOP ) Bolest Invaliditet Starost Slijednici Stranica: 19

20 Brojč. ozn. funk. klas. NAZIV AOP Ostvareno u prethodnoj godini Ostvareno u tekućoj godini Indeks (5/4) Obitelj i djeca Nezaposlenost Stanovanje Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima Istraživanje i razvoj socijalne zaštite Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane Kontrolni zbroj (AOP ) ,2 U, dana:... Odgoovorna osoba (potpis) Osoba za kontaktiranje: Diana Bilić dipl.oec. Telefon za kontakt: 021/ Odgovorna osoba: Dr.sc. Katja Žanić MP Stranica: 20

21 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA Obrazac P-VRIO (VP 156) za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Razina: 11, Razdjel: 080 #REF! Račun iz rač. plana NAZIV AOP Iznos povećanja Iznos smanjenja Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP ) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP ) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009) Neproizvedena dugotrajna imovina 004 Proizvedena dugotrajna imovina 005 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 006 Sitni inventar 007 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi 008 Proizvedena kratkotrajna imovina 009 Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017) Novac u banci i blagajni 011 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo 012 Potraživanja za dane zajmove 013 Vrijednosni papiri 014 Dionice i udjeli u glavnici 015 Potraživanja za prihode poslovanja Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Promjene u obujmu imovine (AOP ) Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025) Neproizvedena dugotrajna imovina 020 Proizvedena dugotrajna imovina 021 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 022 Sitni inventar 023 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi 024 Proizvedena kratkotrajna imovina 025 Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033) Novac u banci i blagajni 027 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo 028 Potraživanja za dane zajmove 029 Vrijednosni papiri 030 Dionice i udjeli u glavnici 031 Potraživanja za prihode poslovanja 032 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP ) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039) Obveze za rashode poslovanja 036 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 037 Obveze za vrijednosne papire 038 Obveze za kredite i zajmove Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044) Obveze za rashode poslovanja 041 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 042 Obveze za vrijednosne papire Obveze za kredite i zajmove 044 U, dana:... Odgoovorna osoba (potpis) Osoba za kontaktiranje: Diana Bilić dipl.oec. Telefon za kontakt: 021/ Odgovorna osoba: Dr.sc. Katja Žanić MP Stranica: 21

22 BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Razina: 11, Razdjel: 080 #REF! iznosi u kunama, bez lipa Račun iz rač. plana OPIS AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca Indeks (5/4) IMOVINA (AOP ) ,3 0 Nefinancijska imovina (AOP ) ,1 01 Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP ) ,0 011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,0 012 Nematerijalna imovina Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine Proizvedena dugotrajna imovina (AOP ) ,9 021 i Građevinski objekti (AOP 009 do ) , Stambeni objekti Poslovni objekti , Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , Ostali građevinski objekti , Ispravak vrijednosti građevinskih objekata ,0 022 i Postrojenja i oprema (AOP 015 do ) , Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema , Oprema za održavanje i zaštitu , Medicinska i laboratorijska oprema , Instrumenti, uređaji i strojevi , Sportska i glazbena oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Vojna oprema Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme ,9 023 i Prijevozna sredstva (AOP 025 do ) Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Prijevozna sredstva u željezničkom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Prijevozna sredstva u zračnom prometu Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava ,0 024 i Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do ) , Knjige , Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) , Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti Ostale nespomenute izložbene vrijednosti Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti ,0 025 i Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP ) Višegodišnji nasadi , Osnovno stado Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada ,0 026 i Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do ) Istraživanje rudnih bogatstava Ulaganja u računalne programe , Umjetnička, literarna i znanstvena djela Ostala nematerijalna proizvedena imovina Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine ,0 03 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Sitni inventar (AOP ) Zalihe sitnog inventara Sitni inventar u upotrebi ,6 049 Ispravak vrijednosti sitnog inventara ,6 05 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057) Građevinski objekti u pripremi Postrojenja i oprema u pripremi Prijevozna sredstva u pripremi Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi Stranica: 22

23 Račun iz rač. plana OPIS AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca Indeks (5/4) 06 Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062) Zalihe za obavljanje djelatnosti Proizvodnja i proizvodi Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu Roba za daljnju prodaju Financijska imovina (AOP ) ,2 11 Novac u banci i blagajni (AOP do 072) ,1 111 Novac u banci (AOP 066 do 069) , Novac na računu kod Hrvatske narodne banke Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka , Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka Prijelazni račun Izdvojena novčana sredstva Novac u blagajni ,1 114 Vrijednosnice u blagajni Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP do 080) ,1 121 Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP ) Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama Jamčevni polozi Potraživanja od zaposlenih ,0 124 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose Ostala potraživanja Potraživanja za dane zajmove (AOP ) Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099) Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Zajmovi tuzemnim obrtnicima Zajmovi državnom proračunu Zajmovi županijskim proračunima Zajmovi gradskim proračunima Zajmovi općinskim proračunima Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110) Zajmovi međunarodnim organizacijama Zajmovi institucijama i tijelima EU Zajmovi inozemnim vladama u EU Zajmovi inozemnim vladama izvan EU Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima Zajmovi inozemnim obrtnicima Ispravak vrijednosti danih zajmova Vrijednosni papiri (AOP ) Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119) Čekovi Komercijalni i blagajnički zapisi Mjenice Obveznice Opcije i drugi financijski derivati Ostali vrijednosni papiri Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126) Čekovi Komercijalni i blagajnički zapisi Mjenice Obveznice Opcije i drugi financijski derivati Ostali vrijednosni papiri Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira Stranica: 23

24 Račun iz rač. plana OPIS AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca Indeks (5/4) 15 Dionice i udjeli u glavnici (AOP ) Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135) Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP ) Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici Potraživanja za prihode poslovanja (AOP ) ,2 161 Potraživanja za poreze Potraživanja za doprinose Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150) Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Potraživanja za prihode od imovine ,0 165 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ,5 167 Potraživanja za prihode iz proračuna Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode Ispravak vrijednosti potraživanja Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161) Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja Nedospjela naplata prihoda Kontinuirani rashodi budućih razdoblja OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP ) ,3 2 Obveze (AOP ) ,9 23 Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do do 175) ,2 231 Obveze za zaposlene Obveze za materijalne rashode ,7 234 Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170) Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove Obveze za ostale financijske rashode Obveze za subvencije Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna Obveze za naknade građanima i kućanstvima Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći Ostale tekuće obveze ,4 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine ,0 25 Obveze za vrijednosne papire (AOP ) Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184) Obveze za čekove Obveze za trezorske zapise Obveze za mjenice Obveze za obveznice Obveze za opcije i druge financijske derivate Obveze za ostale vrijednosne papire Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191) Obveze za čekove Obveze za trezorske zapise Obveze za mjenice Obveze za obveznice Obveze za opcije i druge financijske derivate Obveze za ostale vrijednosne papire Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire Obveze za kredite i zajmove (AOP ) Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210) Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Stranica: 24

25 Račun iz rač. plana OPIS AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca Indeks (5/4) 2631 Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika Obveze za zajmove od državnog proračuna Obveze za zajmove od županijskih proračuna Obveze za zajmove od gradskih proračuna Obveze za zajmove od općinskih proračuna Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220) Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP ) Odgođeno plaćanje rashoda Naplaćeni prihodi budućih razdoblja Vlastiti izvori ( ) ,7 91 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP ) ,1 911 Vlastiti izvori (AOP ) , Vlastiti izvori iz proračuna , Ostali vlastiti izvori Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP ) Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak) Višak prihoda (AOP 234 do 236) , Višak prihoda poslovanja , Višak prihoda od nefinancijske imovine Višak primitaka od financijske imovine Manjak prihoda (AOP 238 do 240) Manjak prihoda poslovanja Manjak prihoda od nefinancijske imovine Manjak primitaka od financijske imovine Obračunati prihodi poslovanja ,4 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine Rezerviranja viška prihoda Izvanbilančni zapisi (= 0) Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246) Izvanbilančni zapisi - pasiva OBVEZNI ANALITIČKI PODACI dio 13 Potraživanja za dane zajmove - dospjela dio 13 Potraživanja za dane zajmove - nedospjela dio 16 Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela ,5 dio 16 Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela ,0 dio 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela dio 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima 261 Stranica: 25

26 Račun iz rač. plana OPIS AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca Indeks (5/4) Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima 268 dio 23 Obveze za rashode poslovanja - dospjele dio 23 Obveze za rashode poslovanja - nedospjele ,2 dio 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele dio 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele ,0 dio 25 Obveze za vrijednosne papire - dospjele dio 25 Obveze za vrijednosne papire - nedospjele dio 26 Obveze za kredite i zajmove - dospjele dio 26 Obveze za kredite i zajmove - nedospjele Obveze za predujmove Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298) U, dana:... Odgoovorna osoba (potpis) Osoba za kontaktiranje: Diana Bilić dipl.oec. Telefon za kontakt: 021/ Odgovorna osoba: Dr.sc. Katja Žanić MP Stranica: 26

27 IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveze (VP 159) Obveznik: RKP: 03025, MB: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Razina: 11, Razdjel: 080 #REF! iznosi u kunama, bez lipa Račun iz rač. plana OPIS AOP Iznos Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP ) Međusobne obveze proračunskih korisnika Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012) Obveze za zaposlene Obveze za materijalne rashode Obveze za financijske rashode Obveze za subvencije Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna Obveze za naknade građanima i kućanstvima Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći Ostale tekuće obveze Obveze za nabavu nefinancijske imovine dio 25,26 Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019) ,253 Obveze za čekove i mjenice Obveze za obveznice Obveze za ostale vrijednosne papire ,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 Obveze za tuzemne kredite i zajmove ,2646,2647, 2648,2655,2656 Obveze za inozemne kredite i zajmove 019 Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP ) Međusobne obveze proračunskih korisnika Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030) Obveze za zaposlene Obveze za materijalne rashode Obveze za financijske rashode Obveze za subvencije Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna Obveze za naknade građanima i kućanstvima Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći Ostale tekuće obveze Obveze za nabavu nefinancijske imovine dio 25,26 Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037) ,253 Obveze za čekove i mjenice Obveze za obveznice Obveze za ostale vrijednosne papire ,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 Obveze za tuzemne kredite i zajmove ,2646,2647, 2648,2655,2656 Obveze za inozemne kredite i zajmove 037 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP ) i (AOP ) Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP ) Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044) a) Prekoračenje 1 do 60 dana 041 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 042 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 043 d) Prekoračenje preko 360 dana Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP ) Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050) a) Prekoračenje 1 do 60 dana 047 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 048 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 049 d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055) a) Prekoračenje 1 do 60 dana 052 Stranica: 27

28 Račun iz rač. plana OPIS AOP Iznos b) Prekoračenje 61 do 180 dana 053 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 054 d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060) a) Prekoračenje 1 do 60 dana 057 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 058 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 059 d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za subvencije (AOP 062 do 065) a) Prekoračenje 1 do 60 dana 062 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 063 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 064 d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070) a) Prekoračenje 1 do 60 dana 067 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 068 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 069 d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075) a) Prekoračenje 1 do 60 dana 072 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 073 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 074 d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080) a) Prekoračenje 1 do 60 dana 077 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 078 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 079 d) Prekoračenje preko 360 dana Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085) a) Prekoračenje 1 do 60 dana 082 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 083 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 084 d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090) a) Prekoračenje 1 do 60 dana 087 b) Prekoračenje 61 do 180 dana 088 c) Prekoračenje 181 do 360 dana 089 d) Prekoračenje preko 360 dana 090 dio 25,26 Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096) ,253 Obveze za čekove i mjenice Obveze za obveznice Obveze za ostale vrijednosne papire ,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 Obveze za tuzemne kredite i zajmove ,2646,2647, 2648,2655,2656 Obveze za inozemne kredite i zajmove 096 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101) Međusobne obveze proračunskih korisnika Obveze za rashode poslovanja Obveze za nabavu nefinancijske imovine dio 25,26 Obveze za financijsku imovinu 101 U, dana:... Odgoovorna osoba (potpis) Osoba za kontaktiranje: Diana Bilić dipl.oec. Telefon za kontakt: 021/ Odgovorna osoba: Dr.sc. Katja Žanić MP Stranica: 28

29 il1ililtfina Datum ispisa: POTVRDA o preuzetom financijskom izvjestaju prora6unf iroradunskih i izvanprora6unskih korisnika RKP: Razina irazdoblje: Mati6ni broj/ OIB: Naziv: Adresa: 3025 Razina 11, ':rzdoblie obrade 2016' ' ir.rsrtrur za JADRANSKE KULTURE I MELIoRACIJU KRSA 21OOO, SPLIT, PUT DUILOVA 11 Popis izvje5taia preuzetih od obveznika: PR-RAS(151) DA BILANCA(152} DA DA RAS-funkciiski( '17 DA P-VRIO(156) DA obveze(159) potvrda sluzi kao dokaz predaje financijskog izvjestaja. Fina je duzna svakom korisniku kojije dostavio izvjestaj po ' :i;;f;rje5taja i slanju ni obradu izdati potvrdu primitka' U srucaju ostecenja Excer datoteke.i medija na kojem ie dostavliena, obveznik je duzan dostaviti ispravnu datoteku jer r"-potuio, ne moie izdati bez uditavanja datoteke' Ako se logi lom utvrdi da je u Finu dostavljennepotp obvezniku se izdaje ispis a na potvriij6-oinaeeno Xoji6u izvj6stij tom slu6aju duzan dopunitirin!" idtnoriti'jt;d;;il;aiitre u roxu u razdoblju izvjestavanja. Samo se tocan izvjestaj Salje na obradu. Ako predani izvjestaj nije todan, a ispravak nije dostavljen u roku' smatrat 6e se da obveznik nije predao izvjestaj. U srucaju p;;fl;'p-;;i.a'pogresai.i iri'zbog pogreske.na dostavrjenojdatoteci, a ispravak je predan,..oiu =, o'oraol, Oatumomiii-,]i[" J"i" "rrtiati datum prve dostave obrasca u Finu lspis financijskog izvjestaja Finaizdaleuz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost.ministarstva financija ili vrasnika podataka ispis'iloze oostaviti i orugrmiljii"rii,n". Sr" oobatna pitlnia uputi-te na adresu e-poste: Mjesto primitka: nn. SefaUSTE24b, poslovnica: Operater unosa: MARIJA TOPIG, telefon: Ovjera Fine

30 Referentna stranica lzvje5taji prora6una, proradunskih i izvanprora6unskih korisnika za razdoblje: 1. sijedanj prosinac Aop oznaka azdobtiatl 201tr.-12 Kontrclni brcj izjestaja ooaatuma:l Sitra aletatnosti: l...,:al, nazolet:l 080 lr,;,ri:r ;.iiili ;r:lil..:!,: ijrt_r,:r, :r i1i:ii:.t t),:i.,, ; {,1 } : i itnrf:\, :.ar..!ji:tr.:,fi oo oatuma:l 3i.12,20i6 I orb:l Sirra graaa/opc.:l 4Og ls-.,1,+, i:r '7Sf't ';iri-ri: ijt'js1'{ -{ii;j, :j,i;t Stanje kontrola: lzvje&t*j x+ma pogr*sak* PR.RAS JKUPNI PRIHODI I PR MtCt (AOp 401+/O8l / i ( 't.15/ I RAS-funkcUski ( 031 s ovanje I f,om. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani P.VRIO Kontrolni zbroi laop ; ( o, ! 018 [AUr UJ5+U4Ul ! r Bilanca fbvazc Javnom i t rzvjesraja o odvezama za prethodnu godinu) Obveze rzvjsrejtrog razoooua (AL,H (r(r1+ooz_o20, i (Aop ) zvjesejnog EzooDUa lal,p i) r +u/b+uu1 I 045 ffirrtlr;) dr oz-srf r-t

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8531 Opće srednje obrazovanje iznosi

Више

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls)

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje iznosi u

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Prorac.xls

Prorac.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 095 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31.

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 37603 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Račun iz rač. plana za razdoblje

Више

PR RAS UKUPNI 2015.xls

PR RAS UKUPNI 2015.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 29453, MB: 03393585 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Више

pr_ras_w_rpt_54.rpt

pr_ras_w_rpt_54.rpt IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine Obrazac: PR-RAS Datum:29.1.2019 GRAD ZAGREB Vrijeme: 13:25 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ

Више

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: 3050 11986338639 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 34065, MB: 02764415 Šibensko-kninska županija Razina:

Више

Financijski plan IT-a xls

Financijski plan IT-a xls PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA TURIZAM, ZAGREB RKP: OIB: 3068 10264179101 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor 31 Izvor

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Obveznik: RKP: 36389, MB: 02544474 ISTARSKA ŽUPANIJA 52000 PAZIN, DRŠĆEVKA

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Račun iz rač. plana Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

Prorac_lipanj_2017.xls

Prorac_lipanj_2017.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017. Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Djelatnost: 8510 Predškolsko

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38495 Razina: 11, Razdjel: 049 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01923 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38323 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01907 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

Full page print

Full page print IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 32301 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38028 Naziv stavke AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine iznosi u kunama,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 26387 Razina: 11, Razdjel: 096 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. RKP: 02918 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02217, MB: 03328562 PRAVNI FAKULTET RIJEKA Razina: 11,

Више

Prorac (version 1).xls

Prorac (version 1).xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 14275, MB: 03102882 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR Razina: 31,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 06099, MB: 03220338 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje

Више

Fin izvjest I-XII 2014.xls

Fin izvjest  I-XII 2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02493, MB: 03328686 SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA Razina:

Више

Prorac-2016-ZZHM-v-2

Prorac-2016-ZZHM-v-2 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

Proracun DV_2014.xls

Proracun DV_2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 25273, MB: 03272117 Dječji vrtić MALI PRINC Razina: 21,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine Obveznik: RKP: 25691, MB: 03264211 DJEČJI VRTIĆ SAVICA Razina: 21, Razdjel:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 34049, MB: 02562154 GRAD BJELOVAR Razina: 22, Razdjel:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 01923, MB: 03283097 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: za razdoblje: 1. siječnja prosinca

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: za razdoblje: 1. siječnja prosinca Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: za razdoblje: 1. siječnja 2015. 31. prosinca 2015. 31000 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 2.050.835.241,96

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 406

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 406 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica iznosi

Више

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: 03950557 OIB:58748387962 Broj RKP-a: 19302 Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2014. DO

Више

KM_C224e

KM_C224e IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 26506, MB: 01486993 JU NACIONALNI PARK "SJEVERNI VELEBIT"

Више

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 06179 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 3899772 Naziv obveznika: Državni zavod za intelektualno vlasništvo Od datuma:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Financijski izvještaj za xls

Financijski izvjeÅ¡taj za xls Broj RKP-a: 02879 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03769020 Naziv obveznika: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni broj:

Више

fin-izvjesce-2015

fin-izvjesce-2015 Broj RKP-a: 29496 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 03077403 za razdoblje: 1. siječanj 2015. 31. prosinac

Више

Obrasci financijskih izvjestaja I-XII v (2)

Obrasci financijskih izvjestaja I-XII v (2) Broj RKP-a: 20809 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 01210696 Naziv obveznika: ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 32000 VUKOVAR Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni

Више

FINA 2015.xls

FINA 2015.xls Broj RKP-a: 01829 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03276546 Naziv obveznika: FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Od datuma: 01.01.2015 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2015 Ulica

Више

Obrasci financijskih izvjestaja v xls

Obrasci financijskih izvjestaja v xls Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. 31. prosinac 2015. Broj RKP-a: 01790 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03250270 Referentna stranica

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1/1/2015 Pošta i mjesto: ZAGREB

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1/1/2015 Pošta i mjesto: ZAGREB Broj RKP-a: 01046 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03213862 Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1/1/2015 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 12/31/2015 Ulica i kućni broj: TRG M. TITA

Више

2015.xls

2015.xls Broj RKP-a: 01804 AOP oznaka razdoblja: 2015-06 Matični broj: 03207064 Naziv obveznika: TEKSTILNO - TEHNOLOŠKI FAKULTET Od datuma: 1.1.2015 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 30.6.2015 Ulica i kućni

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Od datuma:

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Od datuma: Broj RKP-a: 31251 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 01762567 Naziv obveznika: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 21000 Split Do datuma: 31.12.2016

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA PODSTRANA Od datuma: Pošta i mjesto: POD

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA PODSTRANA Od datuma: Pošta i mjesto: POD Broj RKP-a: 29978 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 02544415 Naziv obveznika: OPĆINA PODSTRANA Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 21312 PODSTRANA Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni broj: TRG

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 032

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 032 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 11888 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03270211 za razdoblje: 1. siječanj 2014. 31. prosinac

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA ROVIŠĆE Od datuma: Pošta i mjesto: ROVIŠ

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA ROVIŠĆE Od datuma: Pošta i mjesto: ROVIŠ Broj RKP-a: 35100 AOP oznaka razdoblja: 2016-09 Matični broj: 02551870 Naziv obveznika: OPĆINA ROVIŠĆE Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 43212 ROVIŠĆE Do datuma: 30.9.2016 Ulica i kućni broj: TRG HRVATKIH

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULT

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULT Broj RKP-a: 02292 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03014193 Naziv obveznika: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULTET OSIJEK Od datuma: 1.1.2015 Pošta i mjesto: 31000

Више

PR RAS

PR RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9101 Djelatnosti

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj prosinac Broj RKP-a: 07

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj prosinac Broj RKP-a: 07 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. 31. prosinac 2015. Broj RKP-a: 07632 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03440222

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: Pošta

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: Pošta Broj RKP-a: 26346 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03270963 Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: 01.01.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica

Више

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznik

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznik Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 14120 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03005909 Naziv obveznika: OSNOVNA ŠKOLA VINICA Od datuma: 1.1.2015 Pošta i

Више

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznik

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznik Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 34258 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03334376 Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BIOGRAD NA MORU Od datuma:

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ ISKRICA Od datuma: Pošta i mjesto: 44322

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ ISKRICA Od datuma: Pošta i mjesto: 44322 Broj RKP-a: 38358 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 01343980 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ ISKRICA Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 44322 Lipovljani Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni broj:

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: Pošta i mjesto: ZAGREB

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: Pošta i mjesto: ZAGREB Broj RKP-a: 01046 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03213862 Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1.1.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica i kućni broj: TRG M. TITA

Више

1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 24192 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj: 01510428 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU Od datuma: 01

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU Od datuma: 01 Broj RKP-a: 41056 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03312003 Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU Do datuma:

Више

21 Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konso

21 Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konso 21 Referentna stranica Broj RKP-a: 00965 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj: 03212084 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konsolidirani: NE Naziv obveznika: HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Od datuma:

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Od datuma: Broj RKP-a: 16779 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03765709 Naziv obveznika: STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2016

Више

Financijsko izvješće xls

Financijsko izvješće xls Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. 31. prosinac 2015. Broj RKP-a: 35966 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 01652982

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 034

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 034 Broj RKP-a: 07632 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 03440222 za razdoblje: 1. siječanj 2016. 31. prosinac

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj prosinac Broj RKP-a: 25

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj prosinac Broj RKP-a: 25 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. 31. prosinac 2016. Broj RKP-a: 25072 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 347.109.659,58 Matični

Више

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznak

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznak Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 33216 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 02580381 Naziv obveznika:

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE -MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA Od datu

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE -MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA Od datu Broj RKP-a: 36410 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 01287044 Naziv obveznika: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE -MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 52000 PAZIN Do datuma:

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE Od datuma: Pošta

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE Od datuma: Pošta Broj RKP-a: 31341 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03325245 Naziv obveznika: ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE Do datuma: 31.12.2016

Више

(2018. Financijski izvje\232taji prora\350una, prora\350unskih i izvanprora\350unskih korisnika-1.xls)

(2018. Financijski izvje\232taji prora\350una, prora\350unskih i izvanprora\350unskih korisnika-1.xls) 17 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. 31. prosinac 2018. Broj RKP-a: 29734 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj:

Више

9 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

9 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 9 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 28516 AOP oznaka razdoblja: 2017-12 Matični broj: 01704974 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

FINA GODINA.xlsx

FINA GODINA.xlsx 21 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 24998 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj: 03357414 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

3 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

3 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 3 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 28723 AOP oznaka razdoblja: 2018-06 Matični broj: 02580985 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 24720 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj: 01739565 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

2014.xls

2014.xls Broj RKP-a: 01804 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03207064 Naziv obveznika: TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Od datuma: 1.1.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica i kućni

Више

Prorac SB Lipik 2015 god..xls

Prorac SB Lipik 2015 god..xls Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 42065 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03084973 Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: ,52 Matični broj: Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO Od datuma:

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: ,52 Matični broj: Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO Od datuma: Broj RKP-a: 36967 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 64.039.028,52 Matični broj: 01389670 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 31550 VALPOVO Do datuma: 31.12.2016

Више

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Od d

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Od d Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: 27861 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 02546566 Naziv obveznika: Od datuma: 1.1.2015 Pošta i mjesto: 48356 FERDINANDOVAC

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Od datuma: Pošta i mje

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Od datuma: Pošta i mje Broj RKP-a: 07753 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03014444 Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Od datuma: 1.1.2015 Pošta i mjesto: 31000 OSIJEK Do datuma: 31.12.2015 Ulica i kućni

Више

12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj:

12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 32369 AOP oznaka razdoblja: 2017-12 Matični broj: 00602108 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

19 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja prosinca Broj RKP-a:

19 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja prosinca Broj RKP-a: 19 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2017. 31. prosinca 2017. Broj RKP-a: 07882 AOP oznaka razdoblja: 2017-12 102.784.060,96

Више

6 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

6 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 6 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 27923 AOP oznaka razdoblja: 2017-12 Matični broj: 01415271 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

Službeni glasnik br.4

Službeni glasnik br.4 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE DONJA MOTIČINA Br. 4/17. od 15. rujna 2017. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Donja Motičina za 2017. godinu 1 2. Odluka o prihvaćanju

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: GRADSKA KNJIŽNICA M. V. ILIRIK Od datuma: Pošta i mje

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: GRADSKA KNJIŽNICA M. V. ILIRIK Od datuma: Pošta i mje Broj RKP-a: 42215 AOP oznaka razdoblja: 2013-12 Matični broj: 02107473 Naziv obveznika: GRADSKA KNJIŽNICA M. V. ILIRIK Od datuma: 1.1.2013 Pošta i mjesto: 52210 ROVINJ Do datuma: 31.12.2013 Ulica i kućni

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 38495, MB: Hrvatski zavod za norme Zagreb,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 38495, MB: Hrvatski zavod za norme Zagreb, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 049 Djelatnost: 7120 Tehničko ispitivanje i analiza Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA NIJEMCI Od datuma: 1/1/2014 Pošta i mjesto: NIJEMC

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA NIJEMCI Od datuma: 1/1/2014 Pošta i mjesto: NIJEMC Broj RKP-a: 36612 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 2549123 Naziv obveznika: OPĆINA NIJEMCI Od datuma: 1/1/2014 Pošta i mjesto: 32245 NIJEMCI Do datuma: 12/31/2014 Ulica i kućni broj: TRG KRALJA

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 33909, MB: NARODNI MUZEJ ZADAR ZADAR, Polj

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 33909, MB: NARODNI MUZEJ ZADAR ZADAR, Polj IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Biokovka Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Od da

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Biokovka Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Od da Broj RKPa: 42153 AOP oznaka razdoblja: 201512 Matični broj: 03397726 Naziv obveznika: Biokovka Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Od datuma: 1.1.2015 Pošta i mjesto: 21300 Makarska Do datuma:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 03009, MB: INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI 10

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 03009, MB: INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI 10 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 7220 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanistiĉkim znanostima Raĉun

Више

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obvez

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obvez Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: 42153 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 979516805 Matični broj: 03397726 Naziv obveznika: Biokovka Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 24512, MB: PRORAĈUN GRADA ZAGREBA ZAGREB,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 24512, MB: PRORAĈUN GRADA ZAGREBA ZAGREB, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Raĉun iz raĉ. plana za razdoblje 1. sijeĉnja do 31.

Више