UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE"

Транскрипт

1 Vladimir Rado5, Bregovljanska cesta 80, Bregovljana, Zapre5i6, OIB i Branimira Rado5, Bregovljanska cesta 80, Bregovljana,10290 Zapre5ii, OIB , kao prodavatelji s jedne strane (u daljnjem tekstu Ugovora: Prodavatelii) i Zoran Hajster, Svardanska 17, 1009OZagreb, OIB kao kupac s druge strane (u dafjnjem tekstu Ugovora: KuPac) zakljudilisu Zagrebu dana sljedeci UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE UVODNE ODREDBE Clanak 1. Ugovorne strane sporazumno utvrduju sljede6e: a) da su ProdavateljiuknjiZeni u zemlji5nim knjigama Op6inskogradanskog suda u Zagrebu kao suvlasnici, svaki u jednoj polovini dijela na nekretnini - dvoiposobni stan broi 17, povrsine 73,27 m21dvile sobe, sobica, kuhinja, smo6nica, kupaonica, WC, hodnik i balkon), na lv katu, sa spremistem povrsine 1,51 m2 (ukupno 74,84 m2) u stambenojzgradi Divkovi6eva25,Zagreb sagradena na 6estici 6kbr. 4382, kao i odgovaraju6eg suvlasnidkog dijela zajedni6kih dijelova zgrade, uredaja i zemljista na kojemu je zgrada sagradena koji odgovara velidini stana u odnosu na cjelinu zgrade izemlji5ta, sukladno 61, 68., 69. i 370. Zakona o vlasni5tvu i drugim stvarnim pravima, sve upisano u Knjizi polozenih ugovora Vrapde Novo Zemlji5noknjiZnog odjela Zagreb Opcinskogradanskog suda u Zagrebu, broj poduloi;ka357022lzk.ulo2ak:. b) da su Prodavatelji bradni supruznici, a nekretnina iz dlanka 1. a) ovog Ugovora je dio bra6ne ste6evine. c) da su Prodavateljiza predmetnu nekretninu sukladnodredbamazakona o u6inkovitom kori$tenju energije u neposrednoj potro5nji kod ovla5tene osobe izradili Energetski certifikat i na dan zakljudivanja ovog Ugovora predali ga Kupcu. d) da se ovim Ugovorom utvrduje predmet i cijena kupoprodaje te na6in i rokovi pla6anja, kao i ostala prava i obveze izmedu Kupca i Prodavatela glede kupoprodaje prethodno navedene nekretnine. PREDMET KUPOPRODAJE Clanak 2. Ovim Ugov orom Prodavateljiprodaju, svaki u cijelosti svoju 1/2 (jednu polovinu dijela), a Kupac kupuje sljedecu nekretninu - dvoiposobni stan brq 17, povr5ine 73,27 m'1dvije sobe, sobica, kuhinja, smodnica, kupaonica, WC, hodnik i balkon), na lv katu, sa spremi5tem povr5ine 1,51 m2 (ukupno 74,84 m2) u stambenojzgradi Divkoviceva23,Zagrep sagradena na desticidkbr.4382,

2 kao i odgovarajuceg suvlasnidkog dijela zajednidkih dijelova zgrade, uredaja i zemljista na kojemu ie zgrada sagradena koji odgovara velicini stana u odnosu na cjelinu zgrade i zemljiita, sukladno dl. 68., 69. i370. Zakona o vlasni5tvu idrugim stvarnim pravima, sve upisano u Knjizi polozenih ugovora Vrapde Novo Zemlji5noknjiZnog odjela Zagreb Opdinskogradanskog suda u Zagrebu, broj poduloika lzk.ulo2ak:. KUPOPRODAJNA CIJENA Clanak 3. Ugovorne strane sporazumno su ugovorile kupoprodajnu cijenu u iznosu od EUR (sedamdeset pet tisu6a eura) plativo u kunama, po srednjem tedaju Hrvatske narodne banke na dan isplate. Ugovorne strane sporazumno utvrduju da ugovorena kupoprodajna cijena predstavlja realnu, trzi5nu cijenu, te istu utvrduju kao konadnu i nepromjenjivu do dana isplate. I Ugovorne strane potvrduju da je Kupac dana Prodavateljima isplatio na ime kapare iznos od EUR (sedam tisu6a petsto eura), 6iji su primitak iznosa Prodavatetji potvrdili svojim potpisom na Predugovoru o kupnji nekretnine. lznos kapare Prodavatetji6e vrattti Kupc4 nakon izvr5ene isplate cjelokupnog iznosa iz kupoprodajnog ugovora, najkasnije 7 dana od zaprimanja uplate cijelog iznosa iz stavka 1 ovog 6lanka, o demu 6e se sastaviti poseban zapisnik. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE dlanak 4. lznos od EUR (sedamdeset pet tisu6a eura) plativo u kunama, po srednjem tedaju Hrvatske narodne banke na dan isplate Kupac 6e isplatiti Prodavateljima na teku6i ra6un otvoren ( na ime Branimira Rados kod Hrvatske postanske banke d.d., IBAN HRSZ2390Oo132oO1Z1S3z. lsplata cijelokupnog iznosa bit ce izvr5ena putem kredita Zagrebadke banke d.d. (u daljnjem tekstu skradeno Banka) u roku od 7 dana nakon provedenog upisa zalolnog prava Bankeza nekretninu iz 6lanka 2. ovog Ugovora. JAMSTVO ZBOG EVIKCIJE Glanak 5. Prodavateliijamde Kupcu da je predmetna nekretnina iz dl. 2. ovog Ugovora njihovo iskljudivo vlasni5tvo, da na istoj ne postoje nikakva prava trecih osoba i da se glede iste ne vodi nikakav sudski postupak te da ista nije optere6ena nikakvim uknjizenim niti neuknji2enim teretima.

3 PREDAJA U POSJED Clanak 6. Ugovorne strane suglasno utvrduju da ce Kupac u miran i nesmetan vlasni6ki posjed predmetne nekretnine stupiti odmah nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene iz cfanka 3. ovog Ugovora, kad su mu Prodavateljidulni predati predmetnu nekretninu samostalan posjed, slobodnu od njihovih osobnih stvari osoba o 6emu 6e se sadiniti primopredajni zapisnik. TROSKOVI I POREZ Clanak 7. Prodavatetjise obvezuju podmiriti sve rezijske tro5kove koji terete predmetnu nekretninu do dana predaje u posjed Kupcu evidentiranjem brojila uzuzajamni potpis Potvrde o stanju brojila na dan primopredaje, te dostavom svih dospjelih uplatnica kao dokaz o podmirenju duga. Nakon tog roka, sve rezijske i druge troskove koji 6e nastati s osnove vlasni5tva i koristenja predmetne nekretnine snosi Kupac. Tro$kove ovjere svog potpisa na kupoprodajnom ugovoru snose Prodavateliidok Kupac snosi tro$kove svog potpisa i izrade ovjerenih preslika za svoje potrebe. Porez na promet nekretnina platit 6e Kupac, kao itro5kove prijenosa prava vlasni5tva kupljene nekretnine u zemlji5nim knjigama i drugim javnim odevidnicima. Sve trolkove s osnove kreditne procedure (procjena nekretnine, solemnizacija ugovora o kreditu itd.) isklju6ivo snosi Kupac. Tro5kove ishodenja energetskog certifikata snose Prodavatelii. ZALOZNO PRAVO BANKE Glanak 8. Prodavatetjisu bradni supruznici, a nekretnina iz ovog Ugovora je dio bradne stedevine su Prodavateljisuglasni s upisom zalolnog prava Banke.

4 Glanak 9. TABULARNA IZJAVA F,davateliizrijekom dopu5taju Kupcu da samo na osnovu ovog Ugovora o kupoprodaji ^evetnine i potvrde Prodavatelja je kupoprodajna cijena iz dlanka 3. ovog Ugovora isplacena u crlelosti, abez ikakvih daljnjih pitanja isuglasnosti od strane Prodavatelja, u zemlji5nim knjrgama odnosno drugim javnim upisnicima, izvr5i upis prijenosa prava vlasnistva s imena Prdavatelja na svoje ime i u svoje vlasni5tvo. ZAVRSNE ODREDBE Clanak 10. Ugovorne strane suglasne su da 6e svaki eventualni spor vezano za odredbe ovog Ugovora rije5iti sporazumno, a ukoliko to ne bi bilo moguce, ugovaraju mjesnu nadleznost Opcinskog gradanskog suda u Zagrebu. Za sve odnose koji nisu regulirani ovim Ugovorom primjenjivat 6e se va2e6i pozitivni propisi u RH i to Zakon o obveznim odnosima, Zakon o vlasni5tvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o gradenju izakon o zemlji5nim knjigama. Glanak 11. Ugovorne strane sporazumno utvrduju da su proditale cjelovititekst ovog Ugovora, te su suglasne da je u njegovim odredbama u potpunosti sadrzana njihova ozbiljna i slobodna volja, nakon dega u znak prihva6anja svih prava i svih obveza koje iz ovog Ugovora proizlaze, isti potpisuju vlastoru6no. Ovaj Ugovor sastavljen u 8 (osam) istovjetnih primjerka, od kojih 1 fiedan) original ostaje Kupcu,l (.1edna) ovjerena preslika ostaje kod Javnog biljeznika, 1 (;edna) ovjerena preslika pripada Prodavateljima, dok se za potrebe Kupca izraduje 5 (pet) ovjerenih preslika Ugovora. Prodavatelji: Vladimir Rado5./1 / t t't1 f),.*- /'l - Branimira Rado5

5 1. VLADTMTR *2gS*gru:_B9rzr2z2s7s), BREGOVLJANA, rocten r2.07.rs42. godine, PI]SCA, BREGOVLJANSKA CESTA istoujetnost 80, iiu unrdila SAM uvidom u osobnu iskaznicu br. iliiil33 irdoru od pp zapresrc dana 06. srgnja 20r7. godinte koja vrijedi trajno, u mojoj nazoinosti \l^!,"yj:g_p:?,:":qyy",no.potfisnarpismenu jeistinit. 2. BRANIMTRA *"p9f, 1ory;_y219ssozzi1, rodena BREG,,LJANA, puscar, 04.0r.rs4r. godine, BREG^TLJANSKA Cnsie istoujetnost 80, iiju unrdila sam uvidom u osobnu iskaznicu tr. t-losiiis54 izdanu od pp zapresic dana 02- oro..cinca 20r 3. go,diie koja vrijedi trajno,,l u mojoj ^,:y:".o_ nazoinosti po tp is a t i _p i s m e n o. p o tp i s n a p is me n u j e is t in i t. ZAGREB, GRAD ZAGREB, Sruni,alsre TLICA utvrdila tz, A'iu"o*';;rr;:#;, uvidom u osobnu iskaznicu br. I I I izdanu dana oi'iu 02. rujna z,qcren,acka godiry kojg wtjei1do.02.,riii ',:,::::,, iiiit. godine, u mojoj :: : i:::,::: :!,o, o u o o p t s *, i o. p o tp i s, o p i, Javnobitjeiniika i, i i i," i s t i n i t. pristojb.a.'_za ajgru p;;;r.-;;.- i;.';;';."';j;'u kn je irnoru naplatena. od 30,00 JavnobiljeiniSTry rogrodo zaraiunata uiioi, PDV od 25% 90,00 (22,s0 kn + kn), a t osak 0,00 k; + pdv 25% fo,io iij' Broj: OV-[5412/17 U Zagrebu, 11, ,,^ M!*.{l{':p:!g,E:.'.r1tr f2pi/s2, ;;;;; r4.r.rs72. godine, biljeinik Keleiii biljeini' b,% Temeljem il. 77. st. 4. Zakonorfi*ro, Uffilt za sadriaj pismena nq kojemi oujerava"potpis sudionici ovlaiteni za dotiini posai. vni biljeinik nifu odgovoran je duian ispitivati dali su

6 jnni biljennih Vesna Keletid iz Zagreba, Zagrebotka avenija 101 da je ovo preslika izvorne isprave nakon oujere potpisa "agovor o kupoprodqji nekretnine od godine s oujerenim potpisirna" Ispisan je racunalnim pisacem a ima 5 strqtica i oujerava se u 6 primieraka" Izvorna isprava se po twdnji;tankc nalazi kod stranke, a donijela juie sa sobom strotka VII4DIMIR MDOS (OIB: ), roilen godine, BREGOIIIJANA, P USCA, BREGOVLIANSKA C ESTA 80. JanobiljeiniClm pristojba za oujeru po tar. br. 11. ZJP u imosu od 35,00 kn ie nqlaiena JavnobiljeiniCka nagrada zaraiunata u imosu d kn + PDV 25% Q5,00 kn), a troflak 0,00 hn + PDV 25% (0,00 hn). Broj: OV-15113/17 U Zogrebq

7