GLASNIK GRADA KOPRIVNICE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "GLASNIK GRADA KOPRIVNICE"

Транскрипт

1 GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Sadr aj AKTI GRADSKOG VIJEÆA Godišnji izvještaj o izvršenju Proraèuna Grada Koprivnice za godinu Zakljuèak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proraèunske zalihe Proraèuna Grada Koprivnice za razdoblje Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za godinu Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o radu Knji nice i èitaonice «Fran Galoviæ» Koprivnica za godinu Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o radu Muzeja grada Koprivnice za godinu Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o radu Puèkog otvorenog uèilišta Koprivnica za godinu Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o radu obnašateljice du nosti gradonaèelnika zamjenice gradonaèelnika Grada Koprivnice za razdoblje od do godine Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Koprivnice Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeæa Grada Koprivnice Odluka o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Koprivnice Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o osnivanju trgovaèkog društva s ogranièenom odgovornošæu za upravljanje nekretninama Odluka o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi odr avanja javne rasvjete na podruèju Grada Koprivnice od godine do godine Odluka o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi hvatanja ivotinja bez nadzora i uklanjanje stradalih s prometnica na podruèju Grada Koprivnice od do 31. prosinca godine Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikljuèenju na komunalne vodne graðevine na podruèju Grada Koprivnice Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na podruèju Grada Koprivnice Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o izvršenju Programa gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture na podruèju Grada Koprivnice za godinu Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih graðevina na podruèju Grada Koprivnice za godinu Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o izvršenju Programa odr avanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici za godinu Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za godinu Pravilnik o uvjetima i naèinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Djeèji vrtiæ «Tratinèica» Koprivnica Zakljuèak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i naèinu rada Djeèjeg vrtiæa «Tratinèica» Koprivnica Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o aktivnostima provedenim tijekom godine u okviru akcije «Sretno dijete - sretan Grad Koprivnica» Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o socijalnom zbrinjavanju graðana Grada Koprivnice za godinu Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za godinu Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra Zakljuèak o davanju prethodne suglasnosti za kupnju graðevinskog zemljišta k.è.br. 5497/9 k.o. Koprivnica Zakljuèak o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje javnog natjeèaja za prodaju poslovnih prostora u prizemnom dijelu graðevine P-29 (POS 3) Rješenje o imenovanju tri èlana Školskog odbora Osnovne škole «Antun Nemèiæ Gostovinski» Koprivnica Rješenje o imenovanju èlanova Školskog odbora Osnovne škole «Braæa Radiæ» Koprivnica Rješenje o imenovanju èlanova Školskog odbora Osnovne škole «Ðuro Ester» Koprivnica Rješenje o imenovanju èlanova Školskog odbora Umjetnièke škole «Fortunat Pintariæ» Koprivnica Rješenje o imenovanju tri èlana Školskog odbora COOR «Podravsko sunce» Koprivnica Rješenje o imenovanju èlana Sto era zaštite i spašavanja Grada Koprivnice Rješenje o imenovanju èlanova Upravnog vijeæa Regionalne energetske agencije Sjever ispred Grada Koprivnice Odluka o vrijednosti koeficijenta radnog mjesta ravnatelja gradske ustanove Odluka o prihvaæanju Sporazuma o integraciji Veleuèilišta u Vara dinu i Medijskog sveuèilišta u Koprivnici Odluka o prijenosu poslovnih udjela u trgovaèkom društvu media uni d.o.o Odluka o izmjenama Odluke o zakljuèenju Društvenog ugovora društva s ogranièenom odgovornošæu media uni d.o.o AKTI GRADONAÈELNIKA 192. Rješenje o imenovanju predstavnice Grada Koprivnice za zastupnicu Skupštine Gradskog društva Crvenog kri a Koprivnica Zakljuèak o prijenosu vlasništva k.è.br. 1897/1 i druge u k.o. Koprivnica u javno dobro Rješenje o razrješenju èlanice Socijalnog vijeæa Grada Koprivnice Rješenje o imenovanju èlanice Socijalnog vijeæa Grada Koprivnice Rješenje o imenovanju Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice Rješenje o imenovanju vršitelja du nosti zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice Zakljuèak o prijenosu vlasništva k.è.br /18 i druge u k.o. Koprivnica u javno dobro Plan prijma u slu bu za godinu Zakljuèak o prijenosu vlasništva u javno dobro Program mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije na podruèju Grada Koprivnice za godinu Rješenje o razrješenju predsjednice i èlana Kulturnog vijeæa Grada Koprivnice Rješenje o imenovanju predsjednika i èlanice Kulturnog vijeæa Grada Koprivnice Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na podruèju Grada Koprivnice Program subvencioniranja poljoprivrede u razdoblju od do godine Odluka o izmjenama Odluke o odreðivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na podruèju Grada Koprivnice Odluka o imenovanju povjerenika za etiku AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREÐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 1. Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana ureðenja «Zagorska» u Koprivnici Stranica 1

2 AKTI GRADSKOG VIJEÆA Na temelju èlanka 110. Zakona o proraèunu («Narodne novine» broj 87/08. i 136/12.), èlanka 40. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09. i 1/12.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proraèuna («Narodne novine» broj 24/13.), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 29. sjednici odr anoj godine, donijelo je klasifikacijama - tablice na razini odjeljka, 3. izvještaj o zadu ivanju, 4. izvještaj o korištenju proraèunske zalihe, 5. obrazlo enje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, sa obrazlo enjem izvršenja programa iz posebnog dijela proraèuna, 6. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za godinu. Èlanak 4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proraèuna Grada Koprivnice za godinu Èlanak 1. Proraèun Grada Koprivnice za godinu («Glasnik Grada Koprivnice» broj 6/11., 4/12. i 7/12.) ostvaren je kako slijedi: - ukupno ostvareni prihodi i primici u svoti ,94 - ukupno izvršeni rashodi i izdaci u svoti ,23 - ostvarena razlika izmeðu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka (višak prihoda i primitaka) tekuæe godine u svoti ,71 - ukupni manjak prihoda iz prethodnih godina u svoti ,28 - višak prihoda i primitaka sa godine ,43 Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proraèuna Grada Koprivnice za godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice». GRADSKO VIJEÆE GRADA KOPRIVNICE KLASA: /13-01/07 URBROJ: 2137/ / Koprivnica, PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r. Èlanak 2. Utvrðeni višak prihoda i primitaka po Godišnjem izvještaju za godinu u svoti od ,43 kuna prenosi se u godinu i rasporedit æe se u Izmjenama i dopunama Proraèuna Grada Koprivnice za godinu. Èlanak 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proraèuna za godinu, prema èlanku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proraèuna, sadr i: 1. opæi dio proraèuna: - sa etak A. Raèun prihoda i rashoda - sa etak B. Raèun financiranja, - tablice na razini odjeljka, 2. posebni dio proraèuna po proraèunskim Stranica 2

3 Grad Koprivnica KC -II IZMJENE I DOPUNE PRORAÈUNA GRADA KOPRIVNICE ZA GODINU IZNOS A B C RAÈUN PRIHODA I RASHODA 1. Prihodi (klasa 6) ,00 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (klasa 7) ,16 3. Rashodi (klasa 3) ,74 4. Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) (klasa 4) ,14 5. RAZLIKA ( MANJAK ) ,72 RASPOLO IVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 6. Raspolo iva sredstva iz prethodnih godina (klasa 9) ,28 RAÈUN ZADU IVANJA / FINANCIRANJA 7. Primici od financijske imovine i zadu ivanja (klasa 8) ,00 8. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (klasa 5) ,00 9. NETO ZADU IVANJE/FINANCIRANJE , PRIHODI I PRIMICI , RASHODI I IZDACI , NETO ZADU IVANJE (10-11) 0,00 KONTO A. RAÈUN PRIHODA REALIZACIJA IZVORNI REALIZACIJA INDEKS INDEKS NAZIV KONTA 2011 PLAN (II izmjene 2012 F/D F/E proraèuna 2012) Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada , , ,46 107,63 94, Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti , , ,56 97,99 103, Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava , , ,36 116,54 89, Porez i prirez na dohodak od kapitala , , ,00 199,30 97, Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi , , ,26 223,03 82, Porez i prirez na dohodak utvrðen u postupku nadzora za prethodne godine , , ,22 307,85 120, Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi , , ,34 60,00 96, Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuæe i ostalo) - porez na javne površine , , ,99 75,56 86, Povremeni porezi na imovinu - porez na promet nekretnina , , ,81 47,47 92, Porez na promet - porez na potrošnju , , ,92 86,08 84, Porezi na korištenje dobara ili izvoðenje aktivnosti - porez na tvrtku , , ,51 97,81 83, Tekuæe potpore iz proraèuna , , ,53 147,23 117, Kapitalne potpore iz proraèuna , , ,86 221,20 74, *Tekuæe pomoæi od proraèunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU , , , ,45 252,68 Stranica 3

4 *Kapitalne pomoæi od proraèunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU 0, , ,27-28, Ostale tekuæe potpore unutar opæe dr ave , , ,80 12,87 54, Ostale kapitalne potpore unutar opæe dr ave , , ,31-14, *Tekuæe pomoæi izravnanja za decentralizirane funkcije , , ,89 87,16 101, *Kapitalne pomoæi izravnanja za decentralizirane funkcije , , ,00 93,91 100, Kamate na oroèena sredstva i depozite po viðenju , , ,47 163,56 102, Prihodi od zateznih kamata , , ,65 37,10 74, Prihodi od pozitivnih teèajnih razlika 0,00 0, , Prihodi od dobiti trgovaèkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propi , , ,00 300,00 100, Naknade za koncesije , , ,34 103,71 90, Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , , ,43 100,00 90, Ostali prihodi od nefinancijske imovine , , ,19 25,09 85, Naknada za ceste 0, , ,91-181, *Ostali prihodi od nefinancijske imovine - naknada za legalizaciju objekata 0, , ,68-55, *Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru ,65 0,00 0,00 0, *Prihodi od kamata na dane zajmove trgovaèkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 804, ,00 0,00 0,00 0, upanijske, gradske i opæinske pristojbe i naknade - izdavanje graðevinske dokumentacije , , ,23 109,48 87, Ostale upravne pristojbe - biljezi, javnobilje nièke pristojbe,,,,, , , ,66 115,22 100, Ostale pristojbe - boravišna pristojba 6.906, , ,30 127,41 58, Prihodi vodoprivrede , , ,93 614,56 92, Doprinosi za šume , , ,61 195,33 77, Ostali nespomenuti prihodi , , ,75 42,76 85, *Komunalni doprinosi , , ,88 72,93 87, *Komunalne naknade , , ,04 92,21 90, *Naknade za prikljuèak , , ,73 81,99 98, Tekuæe donacije , , ,60 132,91 92, Kapitalne donacije , ,00 0,00 0,00 0, *Ostale kazne , , ,91 144,41 106, *Ostali prihodi , , ,06-74, Zemljište , , ,08 88,58 54, Stambeni objekti - prodaja stanova sa stanarskim pravom , , ,38 112,05 73, Višak prihoda 0,00 0,00 0, Manjak prihoda 0, ,28 0,00-0,00 Ukupno , , ,91 100, ,39 Stranica 4

5 KONTO A. RAÈUN RASHODA REALIZACIJA IZVORNI REALIZACIJA INDEKS INDEKS NAZIV KONTA 2011 PLAN (II izmjene 2012 F/D F/E proraèuna 2012) Plaæe u novcu , , ,65 96,50 100, Ostali rashodi za zaposlene , , ,69 92,45 103, Doprinosi za mirovinsko osiguranje , , ,42 101,90 103, Doprinosi za zdravstveno osiguranje , , ,66 88,49 100, Doprinosi za zapošljavanje , , ,90 94,87 97, Slu bena putovanja , , ,30 83,21 95, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot , , ,34 108,46 98, Struèno usavršavanje zaposlenika , , ,71 123,59 90, *Ostale naknade troškova zaposlenima , , ,60 75,42 94, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , , ,99 95,31 98, Materijal i sirovine , , ,00 94,16 98, Energija , , ,48 106,32 98, Materijal i dijelovi za tekuæe i investicijsko odr avanje , , ,03 47,83 79, Sitni inventar i auto gume , , ,04 46,58 97,52 691, *Slu bena, radna i zaštitna odjeæa i obuæa , , ,65 201,66 422, Usluge telefona, pošte i prijevoza , , ,43 99,50 98, Usluge tekuæeg i investicijskog odr avanja , , ,07 101,56 92,19 61, Usluge promid be i informiranja , , ,97 153,26 93, Komunalne usluge , , ,70 95,48 90, Zakupnine i najamnine , , ,30 102,67 110, Zdravstvene i veterinarske usluge , , ,28 102,34 102, Intelektualne i osobne usluge , , ,01 50,07 88, Raèunalne usluge , , ,97 93,63 89, Ostale usluge , , ,90 81,10 95,51 587, *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,13 111,54 100, Naknade za rad predstavnièkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slièno , , ,68 102,48 106, Premije osiguranja , , ,08 85,14 95, Reprezentacija , , ,85 61,25 77, Èlanarine , , ,92 113,17 93, *Pristojbe i naknade , , ,69 204,54 68, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,18 90,28 94, Kamate za izdane obveznice ,71 0,00 0,00 0,00 0, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , , ,07 90,63 80, Negativne teèajne razlike i valutna klauzula 0,00 0, ,30 0,00 0, Zatezne kamate 3.324, ,00 14,67 0,44 0, Ostali nespomenuti financijski rashodi , , ,86 1,48 1,50 Stranica 5

6 Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru , , ,18 110,37 86, Subvencije trgovaèkim društvima izvan javnog sektora , , ,41 582,71 97, Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu , , ,75 135,30 95, Naknade graðanima i kuæanstvima u novcu , , ,55 106,53 98, Naknade graðanima i kuæanstvima u naravi , , ,27 127,13 91, Tekuæe donacije u novcu , , ,02 98,83 97, Tekuæe donacije u naravi , , ,58 77,35 112, Naknade šteta pravnim i fizièkim osobama 0, ,00 0,00 0,00 0, Nepredviðeni rashodi do visine proraèunske prièuve Tekuæa prièuva 0, ,00 0,00 0,00 0, Kap, pomoæi trgov, društvima u javnom sektoru , , ,55 33,25 85, Zemljište , , ,57 225,56 82, Ostala prava depadansa 0, , ,56 0,00 84, Ostala nematerijalna imovina , , ,74 209,44 52, Stambeni objekti 3.086, ,00 0,00 0,00 0, Poslovni objekti , , , ,89 78, Ceste, eljeznice i slièni graðevinski objekti , , ,03 84,37 69, Ostali graðevinski objekti , , ,93 122,27 69, Uredska oprema i namještaj , , ,64 52,10 82, Komunikacijska oprema 1.094, , ,00 628,48 78, Oprema za odr avanje i zaštitu 1.251, , , ,59 7, Medicinska i labaratorijska oprema ,32 0,00 0,00 0,00 0, Sportska i glazbena oprema 0, , ,71 0,00 367, Ureðaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0, , ,30 0,00 99, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu ,21 0,00 0,00 0,00 0, Knjige u knji nicama , , ,00 91,84 99, Ulaganja u raèunalne programe , , ,55 410,57 40, Umjetnièka, literarna i znanstvena djela , , ,00 56,82 20, Dodatna ulaganja na graðevinskim objektima , , ,77 129,65 65,24 Ukupno , , ,48 120,93 87,15 KONTO B. RAÈUN FINANCIRANJA REALIZACIJA IZVORNI REALIZACIJA INDEKS INDEKS NAZIV KONTA 2011 PLAN (II izmjene 2012 F/D F/E proraèuna 2012) 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, graðanima i kuæanstvima u tuz , , ,75 87,36 99, Dionice i udjeli u glavnici trgovaèkih društava u javnom sektoru , , ,00 66,70 100,00 Stranica 6

7 5521 Izdaci za otplatu glavnice za isplatu obveznica u zemlji ,29 0,00 0,00 UKUPNO KLASA , , ,75 40,80 99, Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graðanima i kuæanstvima u tuzemstvu , , ,85 252,42 99, *Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima , , ,18 87,36 89, Primljeni zajmovi od neprofitnih organizacija, graðana i kuæanstava u inozemstvu 0, , ,00-100,00 UKUPNO KLASA , , , ,90 99,92 REALIZACIJA II IZMJENA I DOPUNA PRORAÈUNA ZA GODINU po proraèunskim klasifikacijama RASHODI I IZDACI PLAN OSTVARENJE INDEKS KC -II IZMJENE I DOPUNE PRORAÈUNA GRADA KOPRIVNICE , ,23 87,62 RAZDJEL 1-A UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEÆA I GRADONAÈELNIKA , ,86 95,45 GLAVA 1 GRADSKO VIJEÆE I GRADONAÈELNIK , ,53 80,65 PROGRAM 1 REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEÆA I GRADONAÈELNIKA , ,53 80,65 AKTIVNOST 1 Rad Gradskog vijeæa i Gradonaèelnika - 17 GRADSKO VIJEÆE I GRADONAÈELNIK , ,61 96,84 Konto Naziv Plan Ostvarenje 87, fun, 0111 Slu bena putovanja , ,95 67, fun, 0111 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,89 98, fun, 0111 Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,40 95, fun, 0111 Komunalne usluge 0,00 0,00 0, fun, 0111 Raèunalne usluge , ,30 86, fun, 0111 Zakupnine i najamnine , ,46 102, fun, 0111 Ostale usluge , ,06 95, fun, 0111 Naknade za rad predstavnièkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slièno , ,55 113, fun, 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 100, fun, 0111 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0, fun, 0111 Tekuæe donacije u novcu Nagrade za Dan grada , ,00 100, fun, 0111 Nepredviðeni rashodi do visine proraèunske prièuve Tekuæa prièuva ,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 2 Redovni lokalni izbori - 17 GRADSKO VIJEÆE I GRADONAÈELNIK 0,00 0,00 0, fun, 0111 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0, fun, 0111 Usluge promid be i informiranja 0,00 0,00 0, fun, 0111 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 Stranica 7

8 3299 fun, 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 3 Kapitalna ulaganja u opremu i raèunalne programe - 17 GRADSKO VIJEÆE I GRADONAÈELNIK , ,92 45, fun, 0131 Uredska oprema i namještaj , ,85 64, fun, 0131 Komunikacijska oprema 3.000, ,00 39, fun, 0131 Oprema za odr avanje i zaštitu , ,00 94, fun, 0131 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0, fun, 0131 Ulaganja u raèunalne programe , ,07 36, fun, 0131 Umjetnièka, literarna i znanstvena djela 3.000,00 0,00 0,00 GLAVA 2 MJESNA SAMOUPRAVA , ,57 96,05 PROGRAM 1 REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE , ,57 96,05 AKTIVNOST 1 Djelokrug mjesne samouprave - 18 MJESNI ODBORI , ,82 96, fun, 0111 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000, ,42 82, fun, 0111 Energija , ,01 94, fun, 0111 Materijal i dijelovi za tekuæe i investicijsko odr avanje , ,05 95, fun, 0111 Sitni inventar i auto gume 500,00 246,38 49, fun, 0111 Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,76 106, fun, 0111 Usluge tekuæeg i investicijskog odr avanja , ,15 96, fun, 0111 Komunalne usluge , ,61 102, fun, 0111 Intelektualne i osobne usluge , ,70 99, fun, 0111 Ostale usluge 6.500, ,00 114, fun, 0111 Naknade za rad predstavnièkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slièno , ,46 94, fun, 0111 Reprezentacija , ,28 78, fun, 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0, fun, 0111 Tekuæe donacije u novcu , ,00 98, fun, 0111 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 2 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi - 18 MJESNI ODBORI 2.000, ,75 93, fun, 0111 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0, fun, 0111 Oprema za odr avanje i zaštitu 2.000, ,75 93, fun, 0111 Dodatna ulaganja na graðevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 3 Lokalni izbori u mjesnoj samoupravi - 18 MJESNI ODBORI 0,00 0,00 0, fun, 0111 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0, fun, 0111 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0, fun, 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 GLAVA 3 OSTALI POSLOVI GRADSKOG VIJEÆA I GRADONAÈELNIKA , ,76 99,93 PROGRAM 1 OPÆI I STRUÈNI POSLOVI GRADSKOG VIJEÆA I GRADONAÈELNIKA , ,76 99,93 AKTIVNOST 1 Rashodi za zaposlene STRUÈNE SLU BE , ,50 99, fun, 0131 Plaæe u novcu , ,69 99, fun, 0131 Ostali rashodi za zaposlene , ,20 100, fun, 0131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje , ,30 100, fun, 0131 Doprinosi za zapošljavanje , ,97 99, fun, 0131 Slu bena putovanja , ,17 64, fun, 0131 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot , ,46 96,03 Stranica 8

9 3213 fun, 0131 Struèno usavršavanje zaposlenika , ,71 78, fun, 0131 *Ostale naknade troškova zaposlenima - korištenje privatnog automobila u slu bene svrhe, ostale naknade troškova zaposlenima,,, 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 2 Osnovne funkcije politièkih stranaka - 19 POLITIÈKE STRANKE , ,00 100, fun, 0133 Tekuæe donacije u novcu , ,00 100,00 AKTIVNOST 3 Informiranje - 23 OSTALI KORISNICI , ,55 86, fun, 0133 Usluge promid be i informiranja , ,55 86,12 AKTIVNOST 41 Nacionalne manjine - Vijeæe srpske nacionalne manjine - 27 NACIONALNE MANJINE , ,44 95, fun, 0133 Tekuæe donacije u novcu 5.000, ,00 100, fun, 0133 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0, fun, 0133 Usluge promid be i informiranja 0,00 0,00 0, fun, 0133 Naknade za rad predstavnièkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slièno , ,44 93, fun, 0133 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 42 Nacionalne manjine - Predstavnik albanske nacionalne manjine - 27 NACIONALNE MANJINE 7.315, ,75 99, fun, 0133 Tekuæe donacije u novcu 5.000, ,00 100, fun, 0133 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0, fun, 0133 Usluge promid be i informiranja 0,00 0,00 0, fun, 0133 Naknade za rad predstavnièkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slièno 2.315, ,75 98, fun, 0133 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 5 Parlamentarni izbori - 23 OSTALI KORISNICI 0,00 0,00 0, fun, 0111 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0, fun, 0111 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0, fun, 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 6 Savjet mladih - 23 OSTALI KORISNICI , ,08 92, fun, 0111 Slu bena putovanja 0,00 0,00 0, fun, 0111 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0, fun, 0111 Ostale usluge 3.000, ,50 83, fun, 0111 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0, fun, 0111 Naknade za rad predstavnièkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slièno , ,48 93, fun, 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500, ,10 94,26 AKTIVNOST 7 Programi pretpristupnih fondova - 23 OSTALI KORISNICI , ,44 102, fun, 0860 Slu bena putovanja , ,83 105, fun, 0860 *Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0, fun, 0860 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,22 100, fun, 0860 Energija 0,00 177,76 0, fun, 0860 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.230, ,43 111, fun, 0860 Usluge promid be i informiranja , ,69 100, fun, 0860 Komunalne usluge 0,00 0,00 0, fun, 0860 Raèunalne usluge , ,00 100, fun, 0860 Premije osiguranja 0,00 0,00 0, fun, 0860 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,54 117, fun, 0860 Tekuæe donacije u novcu , ,00 142, fun, 0860 Intelektualne i osobne usluge , ,28 100, fun, 0860 Ostale usluge , ,13 100,00 Stranica 9

10 3293 fun, 0860 Reprezentacija , ,83 101, fun, 0860 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,94 100, fun, 0860 Ostali graðevinski objekti , ,00 100, fun, 0860 Uredska oprema i namještaj , ,79 92, fun, 0860 Komunikacijska oprema 5.710, ,00 100,00 AKTIVNOST 8 Predsjednièki izbori - 23 OSTALI KORISNICI 0,00 0,00 0, fun, 0111 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0, fun, 0111 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0, fun, 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 9 Vijeæe za prevenciju - 23 OSTALI KORISNICI 0,00 0,00 0, fun, 0111 Struèno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0, fun, 0111 Usluge promid be i informiranja 0,00 0,00 0, fun, 0111 Ostale usluge 0,00 0,00 0, fun, 0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 10 Nacionalne manjine - izbori - 23 OSTALI KORISNICI 0,00 0,00 0, fun, 0133 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0, fun, 0133 Usluge promid be i informiranja 0,00 0,00 0, fun, 0133 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0, fun, 0133 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 RAZDJEL 1-B UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I POTICANJE PODUZETNIŠTVA , ,08 75,67 GLAVA 1 FINANCIJE , ,78 56,57 PROGRAM 1 REDOVNI RAD STRUÈNIH SLU BI , ,78 56,57 AKTIVNOST 1 Rashodi za redovni rad STRUÈNE SLU BE , ,96 54, fun, 0131 Energija , ,89 102, fun, 0131 Materijal i dijelovi za tekuæe i investicijsko odr avanje , ,36 26, fun, 0131 Sitni inventar i auto gume , ,80 96, fun, 0131 Usluge tekuæeg i investicijskog odr avanja , ,26 93, fun, 0131 Komunalne usluge , ,72 79, fun, 0131 Zakupnine i najamnine , ,48 71, fun, 0131 Zdravstvene i veterinarske usluge - veterinarske usluge , ,08 104, fun, 0131 Intelektualne i osobne usluge , ,96 100, fun, 0131 Ostale usluge , ,52 99, fun, 0131 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,19 100, fun, 0131 Premije osiguranja , ,37 106, fun, 0131 Reprezentacija , ,82 71, fun, 0131 Èlanarine , ,92 93, fun, 0131 *Pristojbe i naknade , ,24 103, fun, 0131 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,64 79, fun, 0131 Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,47 73, fun, 0131 Negativne teèajne razlike i valutna klauzula 0, ,30 0, fun, 0131 Zatezne kamate ,00 14,67 0, fun, 0131 Ostali nespomenuti financijski rashodi + povrat DGU 1,600, , ,86 1, fun, 0131 Subvencije trgovaèkim društvima izvan javnog sektora - osjemjenjivanje i mikroèipiranje , ,41 81,40 Stranica 10

11 AKTIVNOST 2 Informiranje STRUÈNE SLU BE , ,82 91, fun, 0111 Usluge promid be i informiranja , ,82 91,78 AKTIVNOST 3 Otplata kredita STRUÈNE SLU BE 0,00 0,00 0, fun, 0170 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00 0, fun, *Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 GLAVA 2 POTICANJE PODUZETNIŠTVA , ,30 85,64 PROGRAM 1 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO , ,30 85,64 AKTIVNOST 1 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima - 23 OSTALI KORISNICI , ,75 95, fun, 0421 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima subencije poljoprivrednicima , ,67 110, fun, 0474 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima subvencije poduzetnicima , ,08 79,28 AKTIVNOST 2 Subvencije gradskim poduzeæima «TRG» d.o.o «TRG» d.o.o , ,69 83, fun, 0474 Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru , ,17 83, fun, 0810 Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru remont bazena , ,00 100, fun, 0760 Kap,pomoæi trgov,društvima u javnom sektoru , ,52 80,90 AKTIVNOST 2 Subvencije gradskim poduzeæima «KOPRIVNICA-SPORT» - 28 KOPRIVNICA-SPORT , ,89 100, fun, 0810 Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru , ,89 100,65 AKTIVNOST 2 Subvencije ustanovama - 29 APOS 0,00 0,00 0, fun, 0474 Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 2 MEDIA UNI - 35 MEDIA UNI , ,00 100, fun, 0474 Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru , ,00 100,00 AKTIVNOST 2 Subvencije gradskim poduzeæima «KOPRIVNIÈKI PODUZETNIK» - 21 «KOPRIVNIÈKI PODUZETNIK» d.o.o , ,00 72, fun, 0474 Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru , ,00 72, fun, Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovaèkih društava izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 2 Subvencije gradskim poduzeæima «KAMPUS» - 33 KAMPUS , ,18 40, fun, 0941 Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru , ,18 40,55 AKTIVNOST 2 Subvencije gradskim poduzeæima «KOPRIVNIÈKE CESTE» - 30 KOPRIVNIÈKE CESTE , ,94 101,03 Stranica 11

12 3512 fun, 0660 Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru , ,94 101,03 AKTIVNOST 3 Kreditiranje poduzetnika - 23 OSTALI KORISNICI 0,00 0,00 0, fun, *Dani zajmovi tuzemnim trgovaèkim društvima izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 4 Osnivaèka ulaganja - 23 OSTALI KORISNICI , ,00 100, fun, Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor 0,00 0,00 0, fun, Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovaèkih društava izvan javnog sektora , ,00 100,00 AKTIVNOST 5 Strategija razvoja grada - 23 OSTALI KORISNICI 0,00 0,00 0, fun, 0474 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 6 Manifestacija «Dani travnjaka» - 23 OSTALI KORISNICI , ,74 307, fun, 0421 Materijal i dijelovi za tekuæe i investicijsko odr avanje 0,00 0,00 0, fun, 0421 Usluge tekuæeg i investicijskog odr avanja 0,00 0,00 0, fun, 0421 Tekuæe donacije u novcu , ,74 307,97 AKTIVNOST 7 Zaštita i spašavanje - 23 OSTALI KORISNICI , ,00 98, fun, 0360 Tekuæe donacije u novcu 3.100, ,00 98, fun, 0360 *Slu bena, radna i zaštitna odjeæa i obuæa 5.400, ,00 98, fun, 0360 Ostale usluge 2.500, ,00 96,80 AKTIVNOST 8 Manifestacije u organizaciji Grada - 23 OSTALI KORISNICI , ,11 7, fun, 0860 Ostale usluge , ,11 10, fun, 0860 Reprezentacija ,00 0,00 0, fun, 0860 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,09 100,13 GLAVA 1 ODGOJ I OBRAZOVANJE , ,70 100,26 PROGRAM 1 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA , ,21 100,46 AKTIVNOST 1 Odgojno i administrativno tehnièko osoblje - 01 DJEÈJI VRTIÆ «TRATINÈICA» , ,00 100, fun, 0911 Plaæe u novcu , ,00 100, fun, 0911 Ostali rashodi za zaposlene , ,00 108, fun, 0911 Doprinosi za zdravstveno osiguranje , ,00 100, fun, 0911 Doprinosi za zapošljavanje , ,00 100, fun, 0911 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,00 100, fun, 0911 Materijal i dijelovi za tekuæe i investicijsko odr avanje 0,00 0,00 0, fun, 0911 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0, fun, 0911 Usluge tekuæeg i investicijskog odr avanja 0,00 0,00 0, fun, 0911 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0, fun, 0911 Reprezentacija 0,00 0,00 0, fun, 0911 Poslovni objekti 0,00 0,00 0, fun, 0911 Ureðaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 Stranica 12

13 AKTIVNOST 2 Odgojno i administrativno tehnièko osoblje - 02 DJEÈJI VRTIÆ COOR «PODRAVSKO SUNCE» , ,21 99, fun, 0911 Plaæe u novcu , ,00 100, fun, 0911 Ostali rashodi za zaposlene , ,00 116, fun, 0911 Doprinosi za zdravstveno osiguranje , ,21 90, fun, 0911 Doprinosi za zapošljavanje 3.120, ,00 100, fun, 0911 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot 0,00 0,00 0, fun, 0911 Struèno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0, fun, 0911 Usluge tekuæeg i investicijskog odr avanja 0,00 0,00 0, fun, 0911 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0, fun, 0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja didaktièka oprema - sredstva ministarstva , ,00 100,00 AKTIVNOST 3 Odgojno i administrativno tehnièko osoblje - 23 OSTALI KORISNICI , ,00 101, fun, 0911 Tekuæe donacije u novcu Djeèji vrtiæ «Smiješak» , ,00 101, fun, 0911 Tekuæe donacije u novcu Djeèji vrtiæ Sv. Josipa , ,00 100,77 PROGRAM 2 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA , ,06 101,20 AKTIVNOST 3 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 03 O.Š. «ANTUN NEMÈIÆ GOSTOVINSKI» , ,16 98, fun, 0912 Slu bena putovanja , ,11 74, fun, 0912 Struèno usavršavanje zaposlenika OŠ A.N. Gostovinski 2.000, ,00 78, fun, 0912 *Ostale naknade troškova zaposlenima 4.000, ,00 89, fun, 0912 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,51 97, fun, 0912 Energija , ,48 102, fun, 0912 Materijal i dijelovi za tekuæe i investicijsko odr avanje 9.600, ,45 87, fun, 0912 Sitni inventar i auto gume , ,41 99, fun, 0912 *Slu bena, radna i zaštitna odjeæa i obuæa 4.000, ,92 98, fun, 0912 Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,48 97, fun, 0912 Usluge telefona, pošte i prijevoza prijevoz uèenika , ,20 96, fun, 0912 Usluge tekuæeg i investicijskog odr avanja usluge tiio , ,00 100, fun, 0912 Usluge promid be i informiranja 1.500, ,00 98, fun, 0912 Komunalne usluge , ,40 96, fun, 0912 Zdravstvene i veterinarske usluge , ,38 97, fun, 0912 Intelektualne i osobne usluge 1.000,00 958,34 95, fun, 0912 Raèunalne usluge , ,50 99, fun, 0912 Ostale usluge , ,30 99, fun, 0912 Premije osiguranja , ,38 99, fun, 0912 Reprezentacija 7.000, ,58 93, fun, 0912 Èlanarine 1.200, ,00 100, fun, 0912 *Pristojbe i naknade 100,00 95,00 95, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.400, ,64 96, fun, 0912 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.500, ,14 90, fun, 0912 Poslovni objekti 0,00 0,00 0, fun, 0912 Ostali graðevinski objekti 0,00 0,00 0,00 Stranica 13

14 4221 fun, 0912 Uredska oprema i namještaj uredska oprema i namještaj , ,00 100, fun, 0912 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0, fun, 0912 Oprema za odr avanje i zaštitu 0,00 0,00 0, fun, 0912 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 0, fun, 0912 Knjige u knji nicama knjige 8.200, ,94 99, fun, 0912 Ulaganja u raèunalne programe 0,00 0,00 0, fun, 0912 Dodatna ulaganja na graðevinskim objektima 4.125, ,00 100,00 AKTIVNOST 4 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 04 O.Š. «BRAÆA RADIÆ» , ,87 100, fun, 0912 Plaæe u novcu 0,00 0,00 0, fun, 0912 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0, fun, 0912 Doprinosi za zapošljavanje 0,00 0,00 0, fun, 0912 Slu bena putovanja , ,70 92, fun, 0912 Struèno usavršavanje zaposlenika 5.000, ,00 81, fun, 0912 *Ostale naknade troškova zaposlenima 2.000, ,00 68, fun, 0912 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,75 95, fun, 0912 Energija , ,53 105, fun, 0912 Materijal i dijelovi za tekuæe i investicijsko odr avanje , ,24 101, fun, 0912 Sitni inventar i auto gume 9.600, ,95 94, fun, 0912 *Slu bena, radna i zaštitna odjeæa i obuæa 5.000, ,30 99, fun, 0912 Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,08 100, fun, 0912 Usluge telefona, pošte i prijevoza prijevoz uèenika , ,72 97, fun, 0912 Usluge tekuæeg i investicijskog odr avanja utiio , ,32 102, fun, 0912 Usluge promid be i informiranja 8.700, ,00 99, fun, 0912 Komunalne usluge , ,39 100, fun, 0912 Zdravstvene i veterinarske usluge , ,40 91, fun, 0912 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0, fun, 0912 Raèunalne usluge , ,40 87, fun, 0912 Ostale usluge , ,84 96, fun, 0912 Premije osiguranja , ,96 99, fun, 0912 Reprezentacija , ,18 85, fun, 0912 Èlanarine 1.000, ,00 100, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,23 82, fun, 0912 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000, ,07 83, fun, 0912 Ostali graðevinski objekti 0,00 0,00 0, fun, 0912 Poslovni objekti 0,00 0,00 0, fun, 0912 Uredska oprema i namještaj , ,50 99, fun, 0912 Knjige u knji nicama 8.000, ,06 99, fun, 0912 Ulaganja u raèunalne programe ulaganja u raè, prog 0,00 0,00 0, fun, 0912 Dodatna ulaganja na graðevinskim objektima dodatna ulaganja , ,25 120,31 AKTIVNOST 5 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 05 O.Š. «ÐURO ESTER» , ,43 100, fun, 0912 Plaæe za prekovremeni rad 0,00 0,00 0, fun, 0912 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0, fun, 0912 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0, fun, 0912 Doprinosi za zapošljavanje 0,00 0,00 0, fun, 0912 Slu bena putovanja , ,13 99,23 Stranica 14

15 3213 fun, 0912 Struèno usavršavanje zaposlenika , ,00 101, fun, 0912 *Ostale naknade troškova zaposlenima , ,60 101, fun, 0912 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,52 99, fun, 0912 Energija , ,44 103, fun, 0912 Materijal i dijelovi za tekuæe i investicijsko odr avanje , ,17 221, fun, 0912 Sitni inventar i auto gume , ,84 100, fun, 0912 *Slu bena, radna i zaštitna odjeæa i obuæa 5.000, ,00 100, fun, 0912 Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,38 193, fun, 0912 Usluge telefona, pošte i prijevoza prijevoz uèenika , ,77 97, fun, 0912 Usluge tekuæeg i investicijskog odr avanja , ,00 100, fun, 0912 Usluge promid be i informiranja 0,00 0,00 0, fun, 0912 Komunalne usluge , ,22 96, fun, 0912 Zdravstvene i veterinarske usluge , ,98 100, fun, 0912 Intelektualne i osobne usluge 2.110, ,72 99, fun, 0912 Raèunalne usluge , ,00 81, fun, 0912 Ostale usluge 0,00 0,00 0, fun, 0912 Premije osiguranja , ,04 99, fun, 0912 Reprezentacija , ,84 100, fun, 0912 Èlanarine 1.200, ,00 100, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,65 40, fun, 0912 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.600, ,13 98, fun, 0912 Zatezne kamate 0,00 0,00 0, fun, 0912 Poslovni objekti Podolice 0,00 0,00 0, fun, 0912 Uredska oprema i namještaj uredska oprema i namještaj , ,00 99, fun, 0912 Oprema za odr avanje i zaštitu 0,00 0,00 0, fun, 0912 Knjige u knji nicama lektira , ,00 100, fun, 0912 Ulaganja u raèunalne programe dadatna ulaganja u raè prog 0,00 0,00 0, fun, 0912 Dodatna ulaganja na graðevinskim objektima , ,00 100,00 AKTIVNOST 6 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 06 COOR «PODRAVSKO SUNCE» , ,87 102, fun, 0912 Plaæe u novcu 0,00 0,00 0, fun, 0912 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0, fun, 0912 Doprinosi za zapošljavanje 0,00 0,00 0, fun, 0912 Slu bena putovanja , ,00 100, fun, 0912 Struèno usavršavanje zaposlenika 1.900, ,00 89, fun, 0912 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,98 99, fun, 0912 Energija , ,91 112, fun, 0912 Materijal i dijelovi za tekuæe i investicijsko odr avanje 7.820, ,28 99, fun, 0912 Sitni inventar i auto gume 5.000, ,06 105, fun, 0912 Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,21 102, fun, 0912 Usluge telefona, pošte i prijevoza prijevoz uèenika , ,89 99, fun, 0912 Usluge tekuæeg i investicijskog odr avanja , ,10 98, fun, 0912 Usluge promid be i informiranja 9.440, ,15 106, fun, 0912 Komunalne usluge , ,18 107, fun, 0912 Zdravstvene i veterinarske usluge , ,99 92,42 Stranica 15

16 3237 fun, 0912 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0, fun, 0912 Raèunalne usluge 9.600, ,50 78, fun, 0912 Ostale usluge 4.800, ,50 32, fun, 0912 Premije osiguranja 0,00 0,00 0, fun, 0912 Reprezentacija 2.000,00 553,28 27, fun, 0912 Èlanarine 1.200, ,00 91, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000, ,95 38, fun, 0912 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.000, ,89 100, fun, 0912 Uredska oprema i namještaj , ,00 100, fun, 0912 Dodatna ulaganja na graðevinskim objektima 0,00 0,00 0, fun, 0912 Oprema za odr avanje i zaštitu 0,00 0,00 0, fun, 0912 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 0, fun, 0912 Ureðaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0, fun, 0912 Knjige u knji nicama 6.000, ,00 100,00 AKTIVNOST 7 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 07 O.Š. «FORTUNAT PINTARIÆ» , ,33 131, fun, 0912 Slu bena putovanja 9.852, ,54 99, fun, 0912 Struèno usavršavanje zaposlenika 2.150, ,00 100, fun, 0912 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,35 100, fun, 0912 Energija , ,81 112, fun, 0912 Materijal i dijelovi za tekuæe i investicijsko odr avanje 2.130, ,94 99, fun, 0912 Sitni inventar i auto gume 2.770, ,70 99, fun, 0912 Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,70 100, fun, 0912 Usluge tekuæeg i investicijskog odr avanja , ,29 99, fun, 0912 Usluge promid be i informiranja 7.000, ,10 99, fun, 0912 Komunalne usluge , ,24 101, fun, 0912 Zakupnine i najamnine 7.400, ,30 99, fun, 0912 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.890, ,45 99, fun, 0912 Intelektualne i osobne usluge 1.280, ,00 100, fun, 0912 Raèunalne usluge 7.070, ,08 99, fun, 0912 Ostale usluge 1.600, ,33 118, fun, 0912 Premije osiguranja 9.430, ,89 99, fun, 0912 Reprezentacija 6.900, ,66 100, fun, 0912 Èlanarine 5.350, ,00 100, fun, 0912 *Pristojbe i naknade 1.240, ,00 100, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.074, ,75 100, fun, 0912 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 912,00 902,49 98, fun, 0912 Ostali graðevinski objekti 0,00 0,00 0, fun, 0912 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0, fun, 0912 Sportska i glazbena oprema , ,71 367, fun, 0912 Dodatna ulaganja na graðevinskim objektima 0,00 0,00 0, fun, 0912 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 AKTIVNOST 8 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja - 07 O.Š. «FORTUNAT PINTARIÆ» , ,40 100, fun, 0980 Slu bena putovanja 4.596, ,00 100, fun, 0980 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0, fun, 0980 Energija 0,00 0,00 0,00 Stranica 16

17 3225 fun, 0980 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0, fun, 0980 Usluge promid be i informiranja 0,00 0,00 0, fun, 0980 Ostale usluge 6.500, ,40 99, fun, 0980 Èlanarine 0,00 0,00 0, fun, 0980 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.744, ,00 100,34 PROGRAM 3 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA , ,76 85,74 AKTIVNOST 1 Škola plivanja - 03 O.Š. «ANTUN NEMÈIÆ GOSTOVINSKI» , ,00 99, fun, 0912 Slu bena putovanja 0,00 0,00 0, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 99,98 AKTIVNOST 2 Škola plivanja - 04 O.Š. «BRAÆA RADIÆ» , ,00 100, fun, 0912 Slu bena putovanja 0,00 0,00 0, fun, 0912 Ostale usluge 0,00 0,00 0, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 100,00 AKTIVNOST 3 Škola plivanja - 05 O.Š. «ÐURO ESTER» , ,00 100, fun, 0912 Slu bena putovanja 0,00 0,00 0, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 100,00 AKTIVNOST 4 Škola plivanja - 06 COOR «PODRAVSKO SUNCE» , ,00 97, fun, 0912 Slu bena putovanja 0,00 0,00 0, fun, 0912 Ostale usluge 0,00 0,00 0, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 97,70 AKTIVNOST 5 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 03 O.Š. «ANTUN NEMÈIÆ GOSTOVINSKI» , ,28 99, fun, 0912 Plaæe u novcu , ,15 99, fun, 0912 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0, fun, 0912 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.750, ,43 99, fun, 0912 Doprinosi za zapošljavanje 448,00 443,42 98, fun, 0912 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 600,00 566,75 94, fun, 0912 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,53 99,40 AKTIVNOST 6 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 04 O,Š, «BRAÆA RADIÆ» , ,04 99, fun, 0912 Plaæe u novcu , ,23 99, fun, 0912 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.150, ,41 98, fun, 0912 Doprinosi za zapošljavanje 260,00 253,36 97, fun, 0912 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,24 99, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvor financiranja - upanija 6.100, ,80 98,91 AKTIVNOST 7 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 05 O.Š. «ÐURO ESTER» , ,00 99, fun, 0912 Plaæe u novcu , ,70 99, fun, 0912 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.720, ,30 99, fun, 0912 Doprinosi za zapošljavanje 460,00 469,00 101, fun, 0912 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.140, ,20 99, fun, 0912 Premije osiguranja osiguranje prometne jedinice 3.300, ,86 98, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.340, ,08 99, fun, 0912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvor financiranja - upanija , ,86 99,90 AKTIVNOST 8 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 06 COOR «PODRAVSKO SUNCE» , ,00 99,58 Stranica 17