OPĆI UVJETI MEĐUNARODNE ZRAČNE LUKE ZAGREB d.d. ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA ZA USLUGE TAXI PRIJEVOZA NA PARKIRALIŠTIMA ZRAČNE LUKE FRANJO TUĐMAN

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "OPĆI UVJETI MEĐUNARODNE ZRAČNE LUKE ZAGREB d.d. ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA ZA USLUGE TAXI PRIJEVOZA NA PARKIRALIŠTIMA ZRAČNE LUKE FRANJO TUĐMAN"

Транскрипт

1 OPĆI UVJETI MEĐUNARODNE ZRAČNE LUKE ZAGREB d.d. ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA ZA USLUGE TAXI PRIJEVOZA NA PARKIRALIŠTIMA ZRAČNE LUKE FRANJO TUĐMAN (dalje: Uvjeti ili Opći Uvjeti ) 1. Opće infrmacije 1.1 Ove Opće Uvjete dnsi Međunardna zračna luka Zagreb d.d., (dalje: MZLZ ) u svrhu reguliranja pristupa i krištenja taxi parkirališta (dalje: Taxi Parkirališta ili Parkirališta ) za usluge taxi prijevza Zračne luke Franj Tuđman (dalje: Zračna luka ) putem gdišnjih parkirališnih pretplata ka i dzvljeng pstupanja taxi prijevznika za vrijeme pristupa i krištenja Taxi Parkirališta na način na kji se ne narušava sigurnst, zaštita i ugled Zračne luke. 1.2 Opći Uvjeti se primjenjuju na taxi prijevznike, vlaštene za uslugu taxi prijevza sukladn važećem Zaknu prijevzu u cestvnm prmetu i drugim pzitivnim prpisima RH te se sigurava krištenje Taxi Parkirališta pd jednakim uvjetima za sve taxi prijevznike, a u skladu s pstjećim kapacitetima Parkirališta Zračne luke. Radi izbjegavanja bil kakve dvjbe, vi Opći uvjeti primjenjuju se sam za vrijeme trajanja gdišnje parkirališne pretplate (kalendarska gdina) i t na taxi prijevznike dabrane ka 100 Pretplatnika/ Krisnika kji su stekli prav na krištenje Parkirališta temeljem nline prijave i selekcije za izdavanje gdišnje pretplate za krištenje taxi parkirališta u Zračnj luci u dnsu na pjedin prijavljen vzil te kji su uplatili gdišnju pretplatu za dređen prijavljen vzil te prihvatili ve Opće uvjete, a sve sukladn Uputi za nline prijavu za izdavanje gdišnje parkirališne pretplate za krištenje Taxi Parkirališta u Zračnj luci (u daljnjem tekstu: ''Uputa''); 1.3 U slučaju da je dabrani taxi prijevznik psta Krisnik/pretplatnik za veći brj vzila sukladn Uputi (najviše 4 vzila), stvarni krisnik (vzač) pjeding prijavljeng vzila je vlašten kristiti Taxi Parkiralište, ali je bvezan zajedn s Pretplatnikm suptpisati ve Opće uvjete u svrhu upznavanja i prihvaćanja pravila Općih uvjeta. Radi izbjegavanja dvjbe, prema MZLZu je Pretplatnik dgvran u cijelsti za izvršavanje i pštivanje Općih uvjeta d strane svakg pjeding stvarng krisnika (vzača) vzila za kje je Pretplatnik uplati gdišnju parkirališnu pretplatu u skladu s dabirm svake pjedinačne prijave vzila te time psta Pretplatnik u dnsu na svak takv vzil. U slučaju izmjene sbe stvarng krisnika (vzača) vzila za vrijeme trajanja pjedine gdišnje parkirališne pretplate, Pretplatnik je bvezan svakg svg pjeding nvg stvarng krisnika (vzača) vzila upznati sa vim Općim uvjetima i bvezati ga da ista pštuje. 1.4 Taxi prijevznici kji nisu stekli prav na krištenje Taxi Parkirališta temeljem nline prijave i selekcije za izdavanje gdišnje parkirališne pretplate za krištenje Taxi Parkirališta u Zračnj luci nisu vlašteni kristiti Parkiralište. 1.5 Ovi Opći uvjeti su istaknuti na Web lkaciji MZLZ-a te se Krisnici bvezuju pratiti sve prmjene Uvjeta na Web lkaciji te se istima bavezuju bavještavati i bvezivati stvarne krisnike vzila (vzače) u slučaju da je taxi prijevznik psta Pretplatnik u dnsu na više vzila (najviše 4 vzila) sukladn Uputi. U slučaju nedstupnsti Web lkacije zbg bil kakvih

2 tehničkih razlga, svaki Krisnik je bvezan zatražiti ažurirane Opće uvjete u print bliku, te će iste i dbiti, na šalteru Desk Parkinga kji se nalaze u prizemlju putničkg terminala Zračne luke. 1.6 Krisnici ptpism vih Uvjeta prihvaćaju sve dredbe vih Uvjeta, dk se trenutkm sklapanja ugvrng dnsa, između Krisnika i MZLZ-a smatra datum kada su Krisnik i MZLZ ptpisali Primpredajni zapisnik iz Prilga br.2. vih Uvjeta, a u skladu s vim Uvjetima. Radi izbjegavanja bil kakve dvjbe, stvarni krisnik vzila (vzač), ptpism vih Općih uvjeta ne pstaje Pretplatnik te između MZLZ-a i stvarng krisnika vzila (vzača) ne nastaje ugvrni dns, već iste ptpisuje u svrhu upznavanja i prihvaćanja pravila Općih uvjeta, dk je prema MZLZ-u Pretplatnik jedini dgvran u slučaju kršenja vih Općih uvjeta d strane stvarng krisnika vzila (vzača). 1.7 MZLZ pridržava prav, bez prethdne suglasnsti Krisnika, peridičn mijenjati ve Opće Uvjete sukladn svjim ptrebama, a čemu će Krisnici biti pravvremen baviješteni putem peridičn istaknute bavijesti na Web lkaciji uklik prmjene bude. O svakj prmjeni vih Općih uvjeta te raskidu ugvrng dnsa, Pretplatnik je bvezan bavijestiti sve stvarne krisnike vzila (vzače) (najviše 4 vzila) u dnsu na kje je psta Pretplatnik. Svaka prmjena vih Uvjeta bjavljena na Web lkaciji primjenjivat će se s prvim danm sljedećeg kalendarskg mjeseca. Ak Krisnik ne prihvaća prmjene vih Uvjeta, dužan je neprihvaćanju bavijestiti MZLZ pisanim putem te će se bavijest Krisnika MZLZ-u smatrati raskidm ugvrng dnsa d strane Krisnika. Krisnik je jedini vlašten prihvatiti prmjene vih Općih uvjeta ili u slučaju ne prihvaćanja jedini je vlašten raskinuti ugvrni dns s MZLZm u dnsu na svaku te sve svje gdišnje parkirališne pretplate. MZLZ će Krisniku vratiti vrijednst pjedinačne gdišnje pretplate na pr rata snvi u rku d 60 dana d takvg raskidanja ugvrng dnsa, uklik je takva vrijednst u trenutku raskidanja ugvrng dnsa prestala. Uklik Krisnik ne bavijesti MZLZ nakn prmjene vih Uvjeta u skladu s vim člankm, smatrat će se da izmijenjene Opće uvjete prihvaća u ptpunsti. 1.8 Cijena pjedinačnih gdišnjih pretplata za Taxi Parkiralište utvrđena je Uputm, te ju mgu kupiti sam Krisnici dabrani u skladu s Uputm. Jedan Krisnik mže biti Pretplatnik najviše u dnsu na 4 (četiri) vzila prijavljena i selektirana sukladn Uputi. 2 Definicije 2.1 U vim Uvjetima: a. Zračna luka znači Zračna luka Franj Tuđman na adresi Ulica Rudlfa Fizira 21, a kjm upravlja MZLZ; b. MZLZ, nas, mi i naš znači Međunardna zračna luka Zagreb d.d., Ulica Rudlfa Fizira 1, Velika Grica, MBS: , OIB: ; c. Parkiralište i Taxi Parkiralište buhvaća lkaciju predviđenu i značenu u Prilgu 1 vih Uvjeta, a kja se nalazi ispred putničkg terminala Zračne luke;

3 d. LPR sustav, znači License Plate Recgnitin sustav kji je ptreban za ulazak u parkiralište Zračne luke, ka i Taxi Parkiralište, i izlazak iz istga d strane Krisnika, a u kji je unesena tčna registracijska znaka Krisnika kji je je ugvrnm dnsu s MZLZm ; e. Primpredajni zapisnik, znači primpredajni zapisnik iz Prilga br.2. vih Uvjeta; f. Vi, vaš, Krisnik Klijent i Pretplatnik znači taxi prijevznik kji je steka prav na krištenje Taxi Parkirališta temeljem nline prijave i selekcije za izdavanje gdišnje pretplate za krištenje Taxi Parkirališta u Zračnj luci i ujedn je kupi gdišnju pretplatu sukladn Uputi te prihvati ve Uvjete i ptpisa Primpredajni zapisnik sukladn vim Uvjetima. g. Stvarni krisnik vzila (vzač), je fizička sba kjj je Pretplatnik pvjeri vzil za kje je Pretplatnik, sukladn Uputi, kupi gdišnju parkirališnu pretplatu na Zračnj luci u svrhu krištenja Taxi Parkirališta. h. Vzil znači aut taxi vzil kje uđe u Taxi Parkiralište, a buhvaća sve mehaničke uređaje na ktačima te pripadajuću premu i ddatke, sim vzila s priklicm ili s više d 9 sjedećih mjesta (uključujući vzača), autbusa i kampera na kje se ne primjenjuju vi Uvjeti. i. Web lkacija znači 3 MZLZ-va prava, bveze i dgvrnsti 3.1 MZLZ se prilikm pružanja usluga parkirališta u Zračnj luci bvezuje pstupati s pažnjm dbrg gspdarstvenika. MZLZ izvršava sva prava, bveze i dgvrnsti prpisane u vm članku sam u dnsu na dabrang Krisnika, a ne i na stvarng krisnika vzila (vzača) u slučaju prijave više vzila sukladn Uputi. MZLZ temeljem vih Općih uvjeta sklapa ugvrni dns s Krisnikm te je jedin dgvran Krisniku, a ne i stvarnim krisnicima vzila (vzačima) Pretplatnika. 3.2 Krisnici ptpism vih Uvjeta prihvaćaju parkirati na Taxi Parkiralištu na vlastiti rizik te MZLZ ne jamči niti dgvara za sigurnst Vzila Krisnika i/ili sadržaja Vzila Krisnika i/ili dstupnst slbdnih mjesta na Taxi Parkiralištu. 3.3 Osim ak je izričit predviđen primjenjivim prpisima, MZLZ ni u kjem slučaju neće biti dgvran Krisniku niti stvarnm krisniku vzila (vzaču) za bil kakvu štetu na Vzilu kje se nalazi na Taxi Parkiralištu, uključujući ali ne graničavajući se na štetu nastalu zbg štećenja, gubitka i/ili krađe Vzila Krisnika ili pripadajućeg pribra ili sadržaja Vzila Krisnika iz istga dk se Vzil nalazi na Taxi Parkiralištu ka niti za neizravne ili psljedične gubitke uključujući ali se ne graničavajući na izmaklu krist, gubitak prihda, gubitak pdataka ili gubitak zarade.

4 3.4 MZLZ neće biti dgvran za bil kakvu štetu nastalu uslijed Krisnikvg nepridržavanja dredaba vih Uvjeta i/ili nepridržavanja d strane stvarng krisnika vzila (vzača). Krisnik je dgvran za štetu nastalu uslijed svg nepridržavanja vih Općih uvjeta i/ili nepridržavanja d strane stvarng krisnika vzila (vzača) za kje je psta Pretplatnik. 3.5 MZLZ neće biti dgvran za dgađaj više sile, dnsn dgađaje kji su bjektivn izvan MZLZ-ve kntrle ( Viša sila ). Ti dgađaji između stalga uključuju rat ili prijetnju ratm, pbune, građanske sukbe, terrističke prijetnje ili aktivnsti, industrijske sprve, prirdne ili nuklearne katastrfe, pžar, vremenske nepgde, zemljtres, vulkansku erupciju ili blak pepela, tehničke prbleme, državne regulacije, zatvaranje ili zagušenst zračnih luka i/ili tkaze ili prmjene letva d strane avikmpanija te sve stale slične dgađaje izvan kntrle MZLZ-a. MZLZ neće biti dgvran u slučaju da je bavljanje ili pravvremen bavljanje usluge Taxi Parkirališta nemgućen ili zahvaćen psljedicama dgađaja izvan MZLZ-ve kntrle. 4 Pravila krištenju Parkirališta 4.1 Zabranjena pnašanja Pretplatnika i Stvarnih krisnika vzila (vzača) 1. Parkiranje izvan značenih linija parkirnih mjesta/auttaxi stajališta u zni parkiranja za taxi vzila te je za bavljanje djelatnsti auttaxi prijevza dzvljen kristiti isključiv parkirana mjesta predviđena za taxi stajalište tj. Taxi Parkiralište; 2. Obavljanje auttaksi prijevza izvan parkirnih mjesta/auttaxi stajališta na Taxi Parkiralištu značenih znakm taxi te su parkirna mjesta/auttaxi stajališta namijenjena isključiv za bavljanje auttaxi prijevza; 3. Ulaženje u Taxi Parkiralište vzilima čija registarska znaka ne dgvara registarskj znaci Vzila kja je unesena putem LPR sustava MZLZ-a; 4. Nepštivanje prmetnih pravila i prpisa, ka i prmetnih znakva na Taxi Parkiralištu; 5. Nepridržavanje znaka smjera i stalih uputa dk se nalaze u prstru Taxi Parkirališta; 6. Pristupanje i/ili preuzimanje sba izvan linija značenih za taxi stajalište; 7. Odbijanje vžnje kada je prvi na redu čekanja ili ga putnik izabere za vžnju; 8. Udaljavanje Pretplatnika dnsn vzača d vzila, u svakm trenutku Pretplatnik dnsn vzač mra biti pred svg vzila; 9. Krištenje alkhla, drga ili lijekva kji lijekvi utječu ili mgu utjecati na pnašanje, psihfizičke spsbnsti i na spsbnsti upravljanja vzilm dk bavlja djelatnst auttaksi prijevza, 10. Obavljanje drugih djelatnsti za vrijeme dk kristi Taxi Parkiralište; 11. Preuzimanje sba na lkaciji kja nije u službenm redu čekanja; 12. Traženje napjnice na bil kji način d bil kje sbe; 13. Istupanje u medijima i/ili davanje bil kakve infrmacije Zračnj luci i/ili MZLZ-u; 14. Ne pstupanje p uputama/nalzima sblja MZLZ-a i/ili pdizvđača MZLZ-a angažiranih na pslvima pštivanja vih Uvjeta, pštivanja reda, sigurnsti i zaštite Zračne luke.

5 U slučaju zabranjeng pnašanja prpisang u članku 4.1 vih Općih uvjeta d strane stvarng krisnika vzila (vzača), MZLZ -u je dgvran Pretplatnik. 4.2 Krisnik prihvaća da: 1. je Taxi Parkiralište tvren i jednak dstupn svima kjima je dbren krištenje Taxi Parkirališta d strane MZLZ-a sukladn Uputi i vim Uvjetima; 2. MZLZ nije dužan sigurati niti garantirati dstupna mjesta na Taxi Parkiralištu te da ptpisivanjem vih Uvjeta Krisnici ne stječu nikakv prav na ddjelu dređeng parkirng mjesta već sam prav na pristup i krištenje Taxi Parkirališta kak je naveden u vim Uvjetima te uklik ima slbdnih parkirnih mjesta; 3. Taxi Parkiralište ima 35 parkirnih mjesta/auttaxi stajališta, a u trenutku kad su sva dstupna parkirna mjesta/auttaxi stajališta na Taxi Parkiralištu zauzeta, slijedeći Krisnik ne mže ući na Taxi Parkiralište dk se nek mjest/auttaxi stajalište na Taxi Parkiralištu ne slbdi; 4. svaki Krisnik dnsn vzač mra pštivati raspred parkirnih mjesta, dnsn ući u red i zauzeti prv slbdn mjest, prilikm čega nije dzvljen ispred ulazne rampe na Taxi Parkiralištu čekati da se auttaksi stajalište slbdi 5. MZLZ zadržava prav, bez ikakve prethdne suglasnsti Krisnika, prmijeniti ukupan brj parkirnih mjesta/auttaxi stajališta i/ili prmetne tkve unutar Parkirališta s unaprijed pslanm bavijesti prema Krisnicima navedenim prmjenama i/ili prmjenm vih Uvjeta; 6. te ptvrđuje i prihvaća da se svi vzači taxi vzila, nevisn da li su ili ne Krisnici u smislu vih Općih uvjeta, mgu: i. kratktrajn zaustaviti vzil u Kiss & Fly Zni kja se nalazi na vijaduktu 2. kata putničkg terminala Zračne luke, u trajanju d 10 minuta, kje zaustavljanje vzila u navedenm trajanju se ne naplaćuje, dk će se zaustavljanje vzila duže d 10 minuta naplatiti sukladn Uvjetima krištenja parkirališta i zne kratktrajng zaustavljanja bjavljenih na web stranici MZLZ-a, a kak bi: - dvezli svje putnike d destinacije, - preuzeli putnike kji su d njih izravn prethdn naručili vžnju. ii. Kristiti kmercijaln parkiralište za putnike i psjetitelje Zračne luke, uklik ima slbdnih parkirnih mjesta u trenutku ulaska na kmercijaln parkiralište, sukladn Uvjetima krištenja parkirališta uz naplatu p redvnim cijenama važećim za kmercijaln parkiralište za putnike i psjetitelje Zračne luke. 7. je u trenutku krištenja parkirnih mjesta/auttaksi stajališta unutar Taxi Parkirališta dužan: - na siguran način zaključati Vzil; - ptpun zatvriti sve przre na Vzilu; - praviln aktivirati ručnu kčnicu na Vzilu; - ak pstji, pstaviti bravu kla upravljača, alarm ili blkadu na Vzilu; - ne stavljati živtinje ili ljude u Vzilu; - uvjeriti se da su sbne stvari u zaključanm prtljažniku te da nisu vidljive u Vzilu; 8. MZLZ ne preuzima vrijednsti ili druge stvari na čuvanje;

6 9. su Krisnici u cijelsti dgvrni MZLZ-u u skladu s hrvatskim pravm za sve štete nastale uslijed Krisnikvg krištenja Taxi Parkirališta ili krištenja istg d strane stvarnih krisnika vzila (vzača) za kje je Krisnik Pretplatnik, Krisnici staju u cijelsti dgvrni ; 10. se Krisnici mraju pbrinuti da u slučaju da su im putnici taxi prijevza djeca i živtinje isti mraju biti pd nadzrm u svakm trenutku te u pratnji drasle sbe dk se nalaze u prstru Taxi Parkirališta; 11. Krisnik mra prihvaćati sve prpise, javnu etiku, Prpisane pstupke za slučaj izvanredng dgađaja na Zračnj luci Franj Tuđman (Emergency plan) i prcedure na Zračnj luci; 12. za vrijeme svje prisutnsti na Taxi Parkiralištu, Krisnik se mra pridržavati svih primjenjivih zakna, prpisa te MZLZ-vih i drugih zahtjeva nadležnih tijela; 13. Krisnik mra svjim pnašanjem i izgledm dprinsiti ukupnj pzitivnj slici Zračne luke; 14. Krisnik se mra pridržavati najviših standarda ljubaznsti i pristjnsti; 15. Krisnik se bvezuje u svakm trenutku dijevati na prfesinalan način kji je razumljiv prihvatljiv u pslvnj zajednici št prije svega uključuje djeću kja je čista i u dbrm stanju, Krisnik se nadalje bvezuje nsiti unifrmu kada je ist tražen sukladn prpisima ili kdeksu kjeg prpiše MZLZ 16. Krisnik mra uvijek imati vidljiv istaknutu cijenu usluge dređenu sukladn pzitivnim prpisima RH te je dužan za pruženu uslugu prijevza bvezn izdati račun; 17. svaki Krisnik treba pštivati red čekanja i preuzeti sbu sam kada je prvi na redu za pružanje usluge i/ili uklik ga putnik Zračne luke izabere; 18. bez bzira na raspred zauzetg parkirng mjesta, svaka sba kja želi kristiti taxi usluge je slbdna dabrati bil kjeg Krisnika parkirang na Taxi Parkiralištu bez bzira na predak/redslijed parkiranih Vzila. 4.3 Krisnik se driče prava na naknadu štete d strane MZLZ-a i prihvaća da: 1. MZLZ pridržava prav uklniti Vzil i/ili rganizirati uklanjanje Vzila iz Parkirališta bez prethdne bavijesti Krisniku, a trškve uklanjanja i preuzimanja Vzila će snsiti Krisnik, u slijedećim slučajevima: zbg sigurnsti i/ili zaštite, u slučaju nužde, u slučaju hitnih perativnih ptreba Zračne luke/mzlz-a, na zahtjev nadležng tijela, uklik je Krisnik ili stvarni krisnik vzila (vzač) parkira Vzil: - na način kji (bjektivn) nije siguran ili - izvan značeng parkirng mjesta, - na način da meta slbdan prtk prmeta unutar i k Taxi Parkirališta i/ili Kiss & Fly Zne i/ili kmercijalng parkirališta uklik se Krisnik ili stvarni krisnik vzila (vzač) ne pridržava graničenja kja su istaknuta na znakvima ili znakama na tlu ili graničenja kja su na drugi način istaknuta na Taxi Parkiralištu i/ili Kiss & Fly Zni i/ili kmercijalng parkirališta.

7 2. MZLZ pridržava prav Krisniku uskratiti daljnje krištenje Taxi Parkirališta te raskinuti ugvrni dns s Krisnikm, u skladu s uvjetima iz članka 8. vih Općih uvjeta, uklik Krisnik ili stvarni krisnik vzila (vzač) pstupa suprtn zahtjevima za Krisnike kak su isti navedeni u Pravilima krištenju Parkirališta u prethdnim stavcima članka 4. vih Uvjeta i/ili na Parkiralištu bavlja sljedeće aktivnsti: ak bavlja servisne pslve, npr. čisti ili ppravlja Vzil; ak bavlja pslvne djelatnsti kje nisu u skladu s vim Uvjetima; ak puni ili prazni spremnik griva; ak zluptrebljava ili štećuje bil kji di Taxi Parkirališta i/ili bil kjeg drugg dijela parkirališta i imvine MZLZ-a; ak parkira Vzil izvan značenih parkirnih mjesta i/ili izvan zne parkiranja predviđene za Vzila ili pstupa na drugi način suprtn uputama sblja Taxi Parkirališta i/ili bil kjeg drugg dijela parkirališta; ak vzi pasn ili se ne pridržava znakva graničenja brzine; ak stvara buku ili galamu, uključujući puštanje glazbe na način kji meta ili mže metati stale krisnike Taxi Parkirališta i/ili bil kjeg drugg dijela parkirališta MZLZ-a ili sbe kje rade u blizini; ak u kmercijalne ili prmtivne svrhe snima ili ftgrafira na Taxi Parkiralištu ili na pdručju Zračne luke, bez prethdne suglasnsti i/ili dbrenja MZLZ-a; ak spava u Vzilu; ak svjim pnašanjem vrijeđa druge krisnike Taxi Parkirališta i/ili Zračne luke na bil kjem pdručju Zračne luke; ak se fizički bračunava i/ili prijeti krisnicima Taxi Parkirališta i/ili krisnicima bil kjeg pdručja Zračne luke i/ili na bil kji način ugržava sigurnst Taxi Parkirališta i/ili Zračne luke i/ili krisnika Taxi Parkirališta i/ili krisnika bil kjeg pdručja Zračne luke; ak se prtiv njega vdi kazneni pstupak; ak pstupa suprtn Prpisanim pstupcima za slučaj izvanredng dgađaja na Zračnj luci Franj Tuđman (Emergency plan); ak se dijeva na način kji nije prfesinalan način kji je razumljiv prihvatljiv u pslvnj zajednici; 5 Uvjeti krištenja vezani za LPR sustav 5.1 MZLZ i Krisnik ptpisat će Primpredajni zapisnik kjim će ptvrditi činjenicu da je Krisnik ptpisa Uvjete; ptpisa da je zaprimi i razumi Prpisane pstupke za slučaj izvanredng dgađaja na Zračnj luci Franj Tuđman (Emergency plan); dstavi MZLZ-u ptvrdu uplati gdišnje pretplate; dstavi MZLZ-u na uvid dkumentaciju ptrebnu kak bi dkaza da je vlašten za uslugu taxi prijevza sukladn važećem Zaknm prijevzu u cestvnm prmetu i drugim pzitivnim prpisima RH; dstavi MZLZ-u brj registarske znake Vzila autrizirang za krištenje Parkirališta prijavi više vzila sukladn Uputi, a kak bi se utvrdi stvarni krisnik vzila u slučaju prijave više vzila

8 preuze bvezu Krisnika da je svje stvarne krisnike vzila (vzače) upzna sa vim Općim uvjetima i bveza na pštvanje pravila iz istih 5.2 Ptpism Primpredajng zapisnika iz Prilga 2 vih Općih uvjeta smatrat će se da su Krisnik i MZLZ u ugvrnm dnsu. 5.3 Krisnik te stvarni krisnik vzila u slučaju prijave više vzila ptpisat će ve Opće uvjete 5.4 Registarska znaka Vzila Krisnika treba uvijek biti čista i vidljiva. MZLZ zadržava prav nemgućiti ulaz na Taxi Parkiralište u slučaju da registarska znaka nije čista i vidljiva. 5.5 Pretplatu nije mguće prenijeti ili na bil kji drugi način ustupiti bil kjem drugm Krisniku niti ju je mguće prenijeti ili na bil kji drugi način ustupiti stvarnm krisniku vzila (vzaču). 5.6 U slučaju kada registarska znaka nije prepznata ili LPR sustav ne radi na ulazu ili na izlazu s Taxi Parkirališta, ptrebn je pritisnuti tipku za pmć na ulazu u Taxi Parkiralište kak bi djelatnici na šalteru Desk Parkinga mgli prpustiti vzil uklik vzil ima prav ulaska. 5.7 Prblem s prepznavanjem registarske znake na ulasku u Taxi Parkiralište ptrebn je dmah prijaviti na sljedeću adresu 5.8 MZLZ zadržava prav d minimaln 24 sata a najduže 48 sati, u slučaju vikenda, za prvjeru navedeng slučaja, te Krisnik nema prav krištenja Taxi Parkirališta d rješavanja slučaja. 5.9 Ulaz na Taxi Parkiralište je zabranjen Vzilima čija registarska znaka nije autrizirana na način prpisan vim Uvjetima MZLZ ima prav prvjeriti na način da li u svakm trenutku Krisnik i stvarni krisnik (vzač) kristi sam naj brj vzila i vzila s nim registarskim znakama za kje je krisnik plati gdišnju parkirališnu pretplatu Adrese e-pšte za navedenu kmunikaciju su: Međunardna Zračna Luka Zagreb d.d. Taxi Krisnik:

9 6 Cijena gdišnje pretplate i uvjeti plaćanja 6.1 Cijena, način i vrijeme plaćanja gdišnje parkirališne pretplate dređeni su Uputm te istu mgu uplatiti sam Krisnici kji su sudjelvali u nline prijavi za izdavanje gdišnje pretplate za krištenje Taxi Parkirališta u Zračnj luci te kji su dabrani u skladu s Uputm, a ista iznsi ,00 HRK(slvima: desettisućadvjestšesnaest kuna) s uključenim PDVm. Radi izbjegavanja dvjbe, gdišnju pretplatu nije mguće kupiti nakn št prtekne rk za nline prijave za izdavanje gdišnje pretplate za krištenje Taxi Parkirališta u Zračnj luci te u slučaju prijave više vzila sukladn Uputi, Krisnik se jedini smatra pretplatnikm u smislu vih Općih uvjeta. 6.2 Naknada za prmjenu registarske znake Vzila Krisnika u dnsu na ne iz prethdn ptpisang Primpredajng zapisnika, iznsi 1.022,00 HRK (slvima: tisućudvadesetidvije kune) s uključenim PDV-m. 7 Osbni pdaci 7.1 Osbni pdaci Krisnika bit će brađivani isključiv za ptrebe pstupka iz Upute i pružanja usluge kja je predmet vih Uvjeta te se neće kristiti niti u jednu drugu svrhu. 7.2 Prikupljeni sbni pdaci će se čuvati tijekm trajanja Pretplate za krištenje Parkirališta te se štite adekvatnim rganizacijskim i tehničkim mjerama. 7.3 U svakm trenutku Krisnik ima prav zatražiti infrmaciju tme kji se njegvi sbni pdaci brađuju te ima prav zatražiti ispravak sbnih pdataka. 7.4 Uklik je primjenjiv, Krisnik mžete zahtijevati graničenje brade i brisanje sbnih pdataka. 7.5 Ak Krisnik smatra da je nek d njegvih prava pvrijeđen mže pdnijeti prigvr Agenciji za zaštitu sbnih pdataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, Zahtjevi, pritužbe ili upiti kji se dnse na bradu i zaštitu sbnih pdatka mgu se uputiti na adresu elektrničke pšte 8 Sankcije u slučaju nepridržavanja dredbi Općih uvjeta 8.1 Krisnik je dužan pridržavati se dredbi vih Općih uvjeta te sigurati da se stvarni krisnici vzila (vzači) takđer pridržavaju dredbi vih Općih uvjeta u suprtnm će Krisnik biti dgvran za ne pridržavanje bil kje dredbe vih Općih uvjeta d strane stvarng krisnika vzila (vzača), a kak je prpisan u vm članku. U slučaju ne pridržavanja bil kje dredbe vih Općih uvjeta MZLZ će Krisnika pmenuti s upzrenjem da će se u slučaju daljnjeg kršenja Krisniku graničiti pristup Parkiralištu u trajanju d 30 dana. (''Privremen graničenje pristupa''). 8.2 Ak Krisnik nakn Privremeng graničenja pristupa, nastavi s daljnjim nepridržavanjem bil kje dredbe vih Općih uvjeta, MZLZ ima prav, dmah i bez prethdne pmene, raskinuti

10 ugvrni dns te ukinuti pjedinačnu gdišnju pretplatu za čitav prestal razdblje (d isteka rka na kji je izdana). 8.3 U slučajevima navedenim u dredbama 8.1 i 8.2 vih Općih uvjeta, MZLZ neće dgvarati za bil kju štetu kja mže nastati Krisniku zbg Privremeng graničenja pristupa dnsn ukidanja pjedinačne gdišnje pretplate kjeg je Krisnik uzrkva nepridržavanjem dredbi vih Općih uvjeta. 8.4 Krisnik se driče bil kakvg prava ptraživanja naknade štete u slučaju raskida ugvrng dnsa s Krisnikm temeljem vih Uvjeta. 9 Raskid pćih uvjeta 9.1. U slučaju raskida ugvrng dnsa iz bil kjeg razlga, d strane Krisnika prema članku 1.7 vih Općih uvjeta ili d strane MZLZ- a u slučaju da se Krisnik ne pridržava vih Općih uvjeta kak je prethdn pisan, MZLZ će Krisniku vratiti vrijednst pjedinačne gdišnje pretplate za pstjeću gdinu na pr rata snvi u rku d 60 dana d raskidanja ugvrng dnsa, uklik je takva vrijednst u trenutku raskidanja ugvrng dnsa prestala. Isplatm neiskrišteng iznsa Krisniku, u cijelsti su ispunjene sve bveze MZLZ-a prema Krisniku. U slučaju raskida ugvrng dnsa, prestaju Pretplate u dnsu na sva vzila Krisnika. 9.2 U slučaju prestanka ugvrng dnsa između Krisnika i MZLZ-a, MZLZ mže sklpiti ugvrni dns s nvim pretplatnikm/nvim krisnikm (''Nvi krisnik'') temeljem zaprimljene nline prijave zaprimljene sukladn Uputi, dnsn Nvi krisnik će biti izabran krnlški, prema datumu i vremenu zaprimanja uredne i ptpune prijave. Radi izbjegavanja bil kakve dvjbe, Nvi krisnik ne mže biti sba kja nije sudjelvala u nline prijavama sukladn Uputi. 9.3 U slučaju sklapanja ugvrng dnsa s Nvim krisnikm, MZLZ će Nvm krisniku naplatiti vrijednst pjedinačne gdišnje pretplate za pstjeću gdinu na pr rata snvi za prestal razdblje za kje se ugvrni dns sklapa, dnsn za prestal razdblje d sklapanja ugvrng dnsa s Nvim krisnikm (najranije d trenutka stupanja na snagu raskidanja ugvrng dnsa s pstjećim Krisnikm) d kraja kalendarske gdine na kju se gdišnja pretplata dnsi.

11 10 Završne dredbe 10.1 Uvjeti se temelje na hrvatskm pravu te je u slučaju spra nadležan sud u Zagrebu 10.2 Ovi Uvjeti, ka i izmjene i dpune vih Uvjeta, stupaju na snagu danm bjave istih na Web lkaciji te vrijede d dnšenja nvih Uvjeta, a najkasnije d isteka kalendarske gdine na kju se gdišnja parkirališna pretplata kupljena temeljem Upute dnsi 10.3 Uklik se naknadn ustanvi da je bil kja dredba vih Uvjeta prtivna pzitivnim prpisima, ta se dredba neće primjenjivati, ali t neće utjecati na valjanst stalih dredbi vih Uvjeta kje će stati na snazi u cijelsti. MZLZ će takvu dredbu uskladiti s pzitivnim prpisima u št kraćem rku. U ZNAK POTVRDE, da u ptpunsti prihvaćam ve Uvjete, ka i sve buduće izmjene i dpune vih Uvjeta, Uvjeti su uredn ptpisani d vlaštenih predstavnika na dan, mjesec i gdinu navedenu ispd ptpisa: Naziv pravne i/ili fizičke sbe: Ime i prezime vlašteng predstavnika: Vlastručni ptpis vlašteng predstavnika: Datum ptpisivanja: U SVRHU UPOZNAVANJA s dredbama vih Općih uvjeta: Naziv stvarng krisnika vzila (vzača u slučaju prijave više vzila): Vlastručni ptpis stvarng krisnika (vzača) Datum ptpisivanja:

12 Prilg 1 Tlcrt prstra Parkirališta (Taxi Parkiralište značen žutim)

13 Prilg 2 Primpredajni Zapisnik Z A P I S N I K dbrenju za krištenje Parkirališta za usluge taxi prijevza ispred Putničkg Terminala Franj Tuđman sastavljen dana u V. Grici između Međunardna zračna luka Zagreb d.d. iz V. Grice, OIB ka MZLZ i - ka ''Krisnika'' Dalje u tekstu zajednički Strane ili pjedinačn Strana Ovim putem Strane ptvrđuju da je Krisniku dbren krištenje Parkirališta za sljedeće Vzil: Ime krisnika Registarska znaka Krisnik se bvezuje upznati svakg svjeg stvarng krisnika vzila (vzača) u dnsu na kje je kupi gdišnju parkirališnu pretplatu sa vim Općim uvjetima te dgvarati za njihvu prvedbu bez kršenja. Svjim ptpism Strane ptvrđuju da je bavljena primpredaja te da je Krisniku uručen Prpisan pstupak za slučaj izvanredng dgađaja na Zračnj luci Franj Tuđman (Emergency plan). Ovaj zapisnik sastavljen je u dva primjerka (2). MZLZ Krisnik