PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA LICENCI, SADRŽAJU I IZGLEDU LICENCE U KOMORI DIPLOMIRANIH INŽINJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE U FEDERACIJI BiH

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA LICENCI, SADRŽAJU I IZGLEDU LICENCE U KOMORI DIPLOMIRANIH INŽINJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE U FEDERACIJI BiH"

Транскрипт

1 PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA LICENCI, SADRŽAJU I IZGLEDU LICENCE U KOMORI DIPLOMIRANIH INŽINJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE U FEDERACIJI BiH Sarajevo, Juni 2014.godine 1

2 Na osnovu člana 221. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10 i 75/13), i člana 22. Statuta Komore diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 03-01/10 od godine, Skupština Komore diplomiranih inžinjera medicinske radiologije Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana godine, donosi: P R A V I L N I K o postupku izdavanja licence, sadržaju i izgledu licence u Komori diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u Federaciji Bosne i Hercegovine I - OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom o postupku izdavanja licence, sadržaju i izgledu licence u Komori diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravilnik), utvrđuje se postupak i uslovi izdavanja, obnavljanje i oduzimanja licence kao i sadržaj i izgled odobrenja za samostalan rad za zdravstvene radnike u Komori diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komora) i postupak izdavanja licence u slučaju njenog gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja kojeg provodi Komora. Licenca je javna isprava kojom zdravstveni radnici koji su članovi Komore, stiču pravo da mogu samostalno obavljati poslove u svojoj struci na području Federacije Bosne i Hercegovine i kojom dokazuju svoju stručnu osposobljenost. 2

3 Postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence zdravstvenom radniku za samostalan rad sprovodi Komora radi utvrđivanja stručne osposobljenosti zdravstvenih radinka. Rješenje o izdatoj, obnovljenoj i oduzetoj licenci za samostalan rad donosi Stručna komisija Komore. Član 2. Zdravstveni radnik podrazumijeva sljedeća stručna zvanja: Diplomirani inžinjer medicinske radiologije, Radiološki tehnolog, Inžinjer medicinske radiologije, Viši radološki tehničar, Radiološka medicinska sestra tehničar. Član 3. Komora nezaposlenom zdravstvenom radniku izdaje licencu nakon zasnivanja radnog odnosa i prije ukoliko mu to poslodavac zahtjeva. U koliko podnosioc ne ostvari radni odnos nije dužan da plaća redovnu članarinu. Ukoliko je podnosioc zahtjeva za izdavanje licence ostvario radni odnos prije osnivanja komore od dana osnivanja ( godine) prvu licencu plaća u iznosu od novčane vrijednosti predviđene posebnim aktom i nastavlja plaćati redovnu članarinu u iznosu od novčane vrijednosti predviđene posebnim aktom. Komora zdravstvenom radniku osnivaču privatne prakse, izdaje licencu sa danom podnošenja zahteva za osnivanje privatne prakse. Komora zdravstvenom radniku korisniku starosne penzije, izdaje licencu nakon zasnivanja radnog odnosa sa osnivačem privatne prakse. Zdravstveni radnik, a strani državljanin koji povremeno obavlja zdravstvenu djelatnost na području FBiH iz oblasti Radiodijagnostike, Radioterapije i Nuklearne medicine u cilju poslovno - tehničke saradnje, stručno konsultantskih usluga, Komori podnosi dokaz o članstvu u komori, odnosno staleškom udruženju kao i važeću licencu zemlje u kojoj obavlja zdravstvenu delatnost. 3

4 II -POSTUPAK IZDAVANJA LICENCE Član 4. Zdravstveni radnik iz člana 2. ovog Pravilnika dužan je poslije položenog stručnog ispita podnijeti zahtjev za izdavanje licence na obrascu koji je utvrđen od strane Komore. Član 5. Uz zahtjev iz člana 3. ovog Pravilnika zdravstveni radnik obavezno prilaže: - Diplomu kojom dokazuje stručno zvanje ili uvjerenje o diplomiranju. - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu odnosno priznatom stručnom ispitu nadležnog organa Federacije Bosne i Hercegovine. - Potvrdu o mjestu prebivališta izdatu od nadležnog organa. - Uvjerenje o stečenoj naučnoj, stručnoj ili počasnoj tituli. - Izjavu o načinu plačanja učlanjenja i članarine. - Dokaz (uplatnica) o uplati učlanjenja u iznosu od novčane vrijednosti predviđene posebnim aktom, na žiro račun Komore u svrhu: Učlanjenje u KDIMR u FBiH. Dokumenta iz predhodnog stava ovog člana predaju se u fotokopijama, a orginal ili ovjerena fotokopija se predočava na uvid. Član 6. Zahtjev za izdavanje licence podnosi se u Kantonalnom predstavništvu Komore ili sekretaru Komore diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u Federaciji Bosne i Hercegovine. O zahtjevu za izdavanje licence odlučuje Stručna komisija Komore (u daljnjem tekstu: Komisija) u roku od 30 dana od dana dostavljanja saglasnosti Komisije. 4

5 Član 7. U skladu sa odlukom Stručne komisije Komore, predsjednik Komore podnositelju zahtjeva izdaje rješenje o izdavanju licence, odnosno rješenje kojim se zahtjev odbija kao neosnovan. Smatra se da je zahtjev iz člana 3. ovog pravilnika neosnovan ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava uslove za izdavanje licence iz člana 2. ovog Pravilnika. Rješenje iz stava 1. ovog člana je doneseno kada je Komisija dala, odnosno bila dužna da da svoju saglasnost. Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana podnositelj zahtjeva može uputiti žalbu Vijeću komore u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Rješenje Vijeća donijeto po žalbi iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Rješenje iz stava 1. ovog člana je doneseno kada je Komisija dala, odnosno bila dužna da da svoju saglasnost. Član 8. U svrhu davanja svoje saglasnosti, Komisija je dužna razmotriti zahtjev u smislu urednosti i osnovanosti, odnosno ispunjavanja uslova za izdavanje licence koji su utvrđeni u Zakonu, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Komore. Komisija je dužna u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva u skladu sa stavom 1. ovog člana izvjesti Izvršni odbor posebnim obrazloženim aktom. Ukoliko Komisija iz stava 2.(u roku 30 dana) ovog člana ne obavjesti Izvršni odbor smatra se da je saglasnost data. Prilikom razmatranja svakog pojedinog zahtjeva Komisija voditi zapisnik. 5

6 Član 9. Ukoliko Komisija utvrdi da je zahtjev iz člana 3. ovog Pravilnika nepotpun u smislu člana 5. ovog Pravilnika, pozvat će podnosioca da isti dopuni u roku koji ne može biti kraći od 8 dana niti duži od 15 dana. Ukoliko podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne dopuni zahtjev, Izvršni odbor donosi zaključak kojim se zahtjev odbacuje kao nepotpun o čemu će se podnositelj zahtjeva posebno upozoriti u pozivu za dopunu zahtjeva. Zaključak iz stava 2. ovog člana izdaje se pismeno i sadrži uvod, dispozitiv, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku. Protiv zaključka iz stava 2. ovog člana podnositelj može u roku od 15 dana od dana prijema zaključka uputiti posebnu žalbu Vijeću Komore. Odluka Vijeća komore po žalbi na zaključak je konačna. Član 10. Ukoliko zahtjev bude odbačen kao nepotpun ili odbijen kao neosnovan, podnositelj zahtjeva može ponovno podnijeti zahtjev za izdavanje licence, osim ukoliko nije drugačije propisano ovim pravilnikom ili drugim općim aktima Komore. Član 11. Ukoliko iz opravdanih razloga ne bi bilo moguće postupiti u roku iz člana 6. stav 1. ovog Pravinika, podnositelju zahtjeva će Sekretar Komore izdati potvrdu o predaji zahtjeva za izdavanje licence. Član 12. Zdravstvenom radniku koji u roku od 6 godina od dana položenog stručnog ispita ne podnese zahtjev za izdavanje licence, Komora će izdati licencu samo uz prethodnu provjeru stručnosti. 6

7 Zdravstvenom radniku iz stava 1. ovog člana, koji je zadovoljio u postupku provjere stručnosti izdaje se licenca s datumom polaganja ispita. Sadržaj i način provjere stručnosti iz stava 1. ovog člana određuje se posebnim Stručna komisija Komore. Član 13. U skladu sa rješenjem o izdavanju licence, a po isteku roka za žalbu iz člana 7. ovog Pravilnika, Komora je dužna da zdravstvenom radniku izda licencu i izvrši upis u registar zdravstvenih radnika. Izdavanje licence i upis u registar zdravstvenih radnika vrši se sa danom podnošenja zahtjeva za izdavanje licence, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno. Član 14. Licenca mora sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime zdravstvenog radnika, stručni zvanje, naučnu, stručnu i počasnu titulu zdravstvenog radnika, rok važenja licence, registarski broj, broj licence, datum i mjesto izdavanja, potpis predsjednika Komore, potpis predsjednika Stručne komisije, pečat Komore. Licenca se izdaje u 2 primjerka i to: jedan primjerak formata A3 kolor jedan primjerak formata A4 crno bijeli 7

8 Ostali sadržaj, oblik i formu licence svojom odlukom utvrđuje Predsjedništvo Komore na obrazcu koji čini prilog ovog Pravilnika, osim ako nije drugačije utvrđeno pozitivnim propisima. Član 15. Licenca može biti redovna i privremena. Redovna licenca izdaje se za period od šest (6) godina. Privremena licenca izdaje se za period od godinu dana. Član 16. Ukoliko u toku perioda važenja licence dođe do promjene činjenica na osnovu kojih je izvršen upis podataka na licenci, zdravstveni radnik je dužan prijaviti promjenu istih Komori, a posebno u slučaju: sticanja naučne, stručne i počasne titule, promjene imena ili prezimena. U slučaju promjene podataka iz. tačke 1. ovog člana, zdravstvenom radniku se izdaje nova licenca s datumom sticanja naučne, stručne i počasne titule, a koja važi do isteka tekućeg licencnog perioda na koje je izdata licenca koja se obnavlja. U slučaju promjene podataka iz tačke 3. ovog člana, zdravstvenom radniku se izdaje nova licenca s datumom podnošenja zahtjeva za promjenu upisanih podataka, a koja važi do isteka tekućeg licencnog perioda na koje je izdata licenca koja se zamjenjuje. 8

9 III - POSTUPAK OBNAVLJANJA LICENCE (RELICENCIRANJE) Član 17. Zdravstvenom radniku se obnavlja redovna licenca ukoliko je u periodu od 6 godina sakupio dovoljan broj bodova u postupku stručnog usavršavanja utvrđenog Pravilnikom o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika Komore. Član 18. Zdravstvenom radniku može se obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije stekao 120 bodova i to za svaku godinu važenja licence po 20 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu djelatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licence. Od ukupnog broja stečenih bodova iz stava 1. ovog člana, najmanje 50% bodova treba da bude iz oblasti za koju je zdravstveni radnik, a ostalih 50% bodova može biti i iz drugih oblasti medicine. Ukupna godišnja suma bodova od 20 bodova mora biti sakupljena iz više različitih programa kontinuirane edukacije. Jedna polovina godišnje ukupne sume bodova (10 bodova) stiće se u okviru programa kontinuirane edukacije koja se provodi u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi u kojoj je zdravstveni radnik zaposlen, odnosno u okviru akreditovanih programa kontinuirane edukacije koji se sprovode u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Opštine, Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine. Druga polovina godišnje ukupne sume bodova (10 bodova) dobija se kroz učešće na eksternim programima kontinuirane edukacije koji se sprovode van zdravstvene ustanove i privatne prakse u kojoj je zdravstveni radnik, na Republičkom ili Međunarodnom nivou, kao i kroz 9

10 druge oblike kontinuirane edukacije utvrđene propisom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Izuzetno, ako zdravstveni radnik nije u mogućnosti da skupi dovoljan broj bodova ovog člana, zbog toga što u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi u kojoj je zdravstveni radnik zaposlen, odnosno u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Opštine, Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, nije bilo sprovođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije iz određene oblasti, smatra se da je stekao uslov u pogledu potrebnog broja bodova u toj godini, dužan je da uradi stručni rad iz oblasti u kojoj radi u formatu A4, više od deset stranica ili pruži edukaciju studentu koji dolazi iz iste Opstine ili Kantona u trajanju od 30 radnih sati i o tome obavjesti kantonalnog predstavnika, sekretara ili predsjednika Komore koji mogu imenovati osobu koja će voditi ovu djelatnost praćenja pravilne edukacije i prikupljanja bodova. Član 19. Ako zdravstveni radnik u toku važenja licence stekne više od 120 bodova, dozvoljava mu se da u naredni period važenja licence prenese 10 bodova. Član 20. U postupku odlučivanja o zahtjevu za obnavljanje licence nadležna komora je dužna da po službenoj dužnosti utvrdi da zdravstveni radnik nije u postupku oduzimanja licence. Član 21. Ako zdravstvenom radniku za ispunjenje uslova utvrđenih u članu 18. ovog Pravilnika nedostaje najviše 20 bodova, Komora mu izdaje licencu, ako u toku rada pod nadzorom zdravstvenog radnika koji ima licencu prikupi potreban broj bodova za obnavljanje licence. 10

11 Član 22. Zdravstvenom radniku kojem je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada utvrđeno mirovanje radnog odnosa, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za utvrđeni period mirovanja radnog odnosa, i to u sledećim slučajevima: upućivanje na rad u inostranstvo od strane poslodavca ili u okviru međunarodno - tehničke ili prosvjetno - kulturne saradnje, diplomatska, konzularna i druga predstavništva, izbora, odnosno imenovanja na funkciju u državnim organima, sindikatu, političkoj organizaciji ili na drugu javnu funkciju čije vršenje zahtjeva da privremeno prestane dalji rad kod poslodavca. Ako zdravstveni radnik iz opravdanih razloga utvrđenih zakonom (bolovanje duže od šest meseci, trudnoća i komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi njege djeteta), rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za period za koji su trajali navedeni razlozi. Član 23. Zdravstveni radnik je dužan podnijeti Izvršnom odboru zahtjev za obnavljanje licence (relicenciranje) najkasnije 2 mjeseca prije isteka perioda na koji mu je izdata licenca. Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana, prilaže se: dokaze o ispunjavanju uslova potrebnih za obnavljanje licence u skladu s odredbama ovog Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika Komore, potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o izmirenoj članarini za protekli licencni period. Član 24. Na postupak relicenciranja adekvatno se primjenjuju odredbe člana ovog Pravilnika. 11

12 Član 25. Ukoliko Komisija utvrdi da zdravstveni radnik nije sakupio dovoljan broj bodova na način predviđen ovim Pravilnikom, Izvršni odbor donosi odluku o izdavanju privremenog rješenja kojim se odbija zahtjev, te upućuje podnositelja zahtjeva da pristupi ispitu provjere stručnosti pred Stručnom komisijom Komore. Uslove i postupak polaganja ispita određuje Stručna komisija Komore. Organizaciju, sadržaj i uslove održavanja ispita provjere stručnosti planira Izvršni odbor. Nakon položenog ispita, zdravstvenom radniku će se obnoviti licenca s datumom prestanka važenja prethodne licence. Ukoliko zdravstveni radnik ne pristupi ili uspješno ne položi ispit iz stava 1. ovog člana, Komora će o tome obavjestiti Federalno ministarstvo zdravstva i nadležno Kantonalno ministarstvo zdravstva. Član 26. Najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka važenja licence, Komora je dužna obavjestiti zdravstvenog radnika da je dužan da podnese zahtjev za relicenciranje. IV-POSTUPAK ODUZIMANJA I OGRANIČENJA LICENCE Član 27. Zdravstvenom radniku odlukom Suda Komore licenca može biti privremeno ili trajno oduzeta ili ograničeno oduzeta, a u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti članova Komore. Član 28. Privremeno oduzeta, odnosno ograničena licenca, nakon isteka vremena na koje je oduzeta odnosno ograničena, nastavlja važiti do datuma do kojeg je izdata. 12

13 Privremeno oduzetu licencu zdravstveni radnik je dužan predati Komori. Ukoliko je u disciplinskom postupku pred Sudom Komore, donesena odluka kojom se zdravstvenom radnik privremeno ili trajno oduzima licenca, Komora će o tome izvijestiti Federalno ministarstvo zdravstva, Kantonalno ministarstvo zdravstva i poslodavca zdravstvenog radnika. Član 29. Komora zdravstvenom radniku privremeno oduzima licencu: ako zdravstveni radnik ne obnovi licencu pod uslovom propisanim zakonom, ako zdravstveni radnik obavlja djelatnost za koju mu nije izdata licenca, ako zdravstveni radnik u obavljanju zdravstvene djelatnosti načini stručnu grešku kojom se narušava, odnosno pogorša zdravstveno stanje pacijenta, ako je zdravstvenom radniku izrečena jedna od mjera privremene zabrane samostalnog rada od strane nadležnog organa Komore, zbog teže povrede profesionalne dužnosti i ugleda komore, u skladu sa zakonom i statutom Komore, ako je pravnosnažnom sudskom odlukom zdravstveni radnik osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje profesije zdravstvenog radnika, ako u obavljanju zdravstvene djelatnosti zloupotrijebi sredstva zdravstvenog osiguranja, u drugim slučajevima propisanim zakonom. Član 30. Zdravstvenom radniku Komora trajno oduzima licencu ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi. 13

14 Član 31. Zdravstveni radnik kome Komora nije obnovila licencu odnosno kome je oduzela licencu, pod uslovima propisanim zakonom i ovim pravilnikom, dužan je da u roku od 8 dana od dana prijema rješenja dostavi Komori ranije izdatu licencu. IV- IZDAVANJE DUPLIKATA LICENCE U SLUČAJU GUBITKA, OTUĐENJA, OŠTEĆENJA ILI UNIŠTENJA Član 32. Komora će zdravstvenom radniku na njegov zathjev izdati duplikat licence u slučaju: gubitka licence, otuđenja licence, oštećenja licence u tolikoj mjeri da nije moguće u cijelosti utvrditi podatke koji su u njoj naveden, ili uništenja licence tako da se više ne može koristiti kao valjan dokument. Član 33. Zdravstveni radnik je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje duplikata licence iz člana 32. Komori u roku od 8 dana od dana saznavanja za gubitak, otuđenje, oštećenje ili uništenje licence. Član 34. Po prijemu zahtjeva, predsjednik Komore izdaje rješenje kojim izgubljenu odnosno otuđenu, oštećenu ili uništenu licencu proglašava nevažećom. Duplikat licence se izdaje u roku od trideset (30) dana od podnošenja zahtjeva. Do izdavanja duplikata licence zdravstvenom radniku se izdaje potvrda o predaji zatjeva za izdavanje duplikata licence. Obavijest o proglašenju licence nevažećom, Komora objavljuje na način kako to definiše Izvršni odbor. 14

15 Član 35. U slučaju naknadnog pronalaska izgubljene ili otuđene licence, zdravstveni radnik je dužan istu predati Komori. Oštećenu licencu zdravstveni radnik je dužan predati Komori. Iznos novčane naknade za izadavanje duplikata licence odlukom utvrđuje Izvršni odbor Komore i iste snosi podnosilac zahtjeva. V- PRIJELAZNE ODREDBE Član 36. Postupci koji su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika u toku pred organima Komore, nastavit će se u skladu sa odredbama akata prema kojima su započeti. VI -ZAVRŠNE ODREDBE Član 37. Ovaj Pravilnik objavljuje se na veb stranici komore i oglasnoj ploči Komore i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Broj:... /14 Sarajevo, godine 15 Predsjednik Skupštine Komore... Sanjin Ustavdić, dipl.ing.med.rad.