GODINA LVIII 30. JANUAR GODINE BROJ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "GODINA LVIII 30. JANUAR GODINE BROJ"

Транскрипт

1 Službeni glasnik G r a d a T u z l a GODINA LVIII 30. JANUAR GODINE BROJ 2 I AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA TUZLA 1 Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 17. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/06. i 51/09.), člana 6. stav 1. alineja 17. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla ( Službeni glasnik Grada Tuzla, broj 1/14., 3/15., 7/15. i 12/15.), Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj dana 29. januara godine, donosi ODLUKU o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla Član 1. Iza člana 81.e. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla (Službeni glasnik Grada Tuzla, broj 09/17., 2/18., 8/19., 3/20. i 7/20.) dodaje se novi član 81.f. koji glasi: "Član 81.f." "Za vrijeme trajanja prirodne ili druge nesreće ili nastupanja okolnosti, koje ugrožavaju javno zdravlje stanovništva (pandemija, epidemija i slično) ili drugih okolnosti, ukoliko se sjednica Gradskog vijeća održava u sali, vijećnicima koji su pozitivni na COVID-19 ili im je određena obavezna izolacija ili se nalaze u samoizolaciji ili se nalaze na bolničkom ili kućnom liječenju, omogućit će se da sjednici prisustvuju uz korištenje odgovarajućih informaciono-komunikacionih sistema." Član 2. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Tuzla. Gradsko vijeće Broj: A januar godine PREDSJEDAVAJUĆI Nataša Perić 2 Na osnovu člana 16. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2/06., 72/07., 32/08., 4/10., 13/10. i 45/10.), člana 13. stav 2. alineja 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/06. i 51/09.), člana 34. stav (4) u vezi sa članom 49. stav (2) i (3) Zakona o prostornom uređenju i građenju ( Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 6/11., 4/13. i 15/13., 3/15., 2/16., 4/17.) i člana 6. stav 1. alineja 3. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla ( Službeni glasnik Grada Tuzla, broj: 1/14., 3/15., 7/15. i 12/15.), po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona broj: /20 od godine, Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj dana 29. januara godine, donosi:

2 14 Strana»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 2 ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Tuzla za period godina Član 1. U Odluci o provođenju Prostornog plana Grada Tuzla za period godina ( Službeni glasnik Grada Tuzla, broj: 3/14, 7/18, 2/19, 8/19 i 8/20), u članu 44. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: (6) Izuzetno, ukoliko se radi o cesti koja nema javni karakter (prilazni putevi pojedinačnim objektima ili parcelama, kada su ti putevi upisani kao posjed i/ili vlasništvo fizičkih ili pravnih lica) gradnja individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, te pomoćnih objekata i garaža, može se odobriti na udaljenosti koja je manja od definisanog zaštitnog pojasa ceste, uz ovjerenu saglasnost posjednika/vlasnika ceste, ali ne manjoj od dva metra. U članu 85. stav (2) se briše. Član 2. Član 3. (1) U članu 89. stav (1) tačka 4., riječi 15 m zamjenjuju se riječima 20 m. (2) Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: (6) Otvorima pomoćnih prostorija, smatraju se otvori (prozirni ili neprozirni) na ostavama, sanitarnim prostorijama i unutrašnjem stepeništu. Član 4. (1) U članu 89a. iza stava (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4) koji glase: (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, uz prethodno pribavljeno mišljenje nosioca izrade Prostornog plana sa urbanističkog aspekta, udaljenost planiranog objekta od međa susjednih neizgrađenih parcela može biti i manja od 2m, ukoliko se u postupku utvrdi da susjedna neizgrađena parcela nije povoljna za gradnju objekata visokogradnje, iz razloga koji uključuju, ali se ne ograničavaju na: oblik parcele, konfiguraciju terena, kontakt sa trasom registrovanog ožiljka slijeganja ( tehnogeni rasjed ) koji je formiran kao posljedica eksploatacije soli, ili kontakt sa nekom drugom geološkom i rudarskom pojavom koja je u Prostornom planu definisana kao nepovoljna za izgradnju objekata. (4) Međusobna udaljenost pojedinačnih poslovnih objekata u sklopu jedinstvenog poslovnog/privrednog kompleksa može biti i manja od udaljenosti propisanih članom 89., ukoliko su prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji zadovoljeni uslovi nesmetanog korištenja tih objekata u smislu pristupa i protivpožarnog aspekta, naročito ako se radi o proizvodno-prerađivačkim ili tehnološkim postrojenjima. (2) Dosadašnji stavovi (3) i (4) postaju stavovi (5) i (6). Član 5. U članu 90. stav (2) se briše. Dosadašnji stavovi (3), (4) i (5), postaju stavovi (2), (3) i (4). PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 6. Postupci izdavanja urbanističko-tehničke dokumentacije započeti prije stupanja na snagu ove Odluke, okončat će se prema odredbama ove Odluke. Član 7. Odluka stupa na snagu jedan dan od dana objavljivanja, a objaviće se u Službenom glasniku Grada Tuzla. Gradsko vijeće Broj: 01/19-A januar godine PREDSJEDAVAJUĆI Nataša Perić 3 Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj: 49/06. i 51/09.), člana 38. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 6/11., 4/13., 15/13., 3/15., 2/16. i 4/17.) i člana 6. stav 1. alineja 3. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla (''Službeni glasnik Grada Tuzla, broj 1/14.), Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj dana 29. januara godine, donosi: ODLUKU o usvajanju Regulacionog plana dijela Prostorne cjeline Sjenjak 1 i Prostorne cjeline Sjenjak 2 u Tuzli Član 1. (Usvajanje regulacionog plana) Usvaja se Regulacioni plan dijela prostorne cjeline Sjenjak 1 i prostorne cjeline Sjenjak 2 u Tuzli (u daljem tekstu: Regulacioni plan). Član 2. (Sadržaj Regulacionog plana) Regulacioni plan je izrađen u analognom i digitalnom obliku i sadrži: A/ Tekstualni dio UVOD 1. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA GRADA TUZLA ZA PERIOD

3 Broj 2»SLUŽBENI GLASNIK«Strana POSTOJEĆE STANJE PROSTORNOG UREĐENJA 2.1. Odnos prostorne cjeline i šireg područja 2.2. Prirodni uslovi Opći podaci o prirodnoj sredini Inženjersko-geološke karakteristike terena Geomorfološke karakteristike terena Geološka građa terena Inženjerskogeološki sastav i svojstva terena Inženjerskogeološka podobnost terena za predviđenu namjenu Seizmičke karakteristike terena 2.3. Namjena površina prostorne cjeline 2.4. Fizičke strukture prostorne cjeline Namjena objekata Spratnost objekata Bonitet objekata Tabela Dostavljena dokumentacija od nosioca pripreme Plana 2.5. Infrastrukturna opremljenost prostorne cjeline Saobraćaj Vodovodna mreža Fekalna i kišna kanalizaciona mreža Elektroenergetska i TT mreža Vrelovodna i toplovodna mreža Ostale podzemne instalacije 2.6. Analiza i vrednovanje stanja prostornog uređenja Analiza stanja imovinsko-pravnih odnosa sa katastarskim i gruntovnim podacima Vrednovanje stanja prostornog uređenja 3. PROJEKCIJA IZGRADNJE I UREĐENJA PROSTORNE CJELINE 3.1. Programski elementi 3.2. Obrazloženje Projekcije izgradnje i uređenja prostorne cjeline Namjena površina Namjena objekata Stanovanje Društvena infrastruktura 3.3. Tretman fizičkih struktura 3.4. Plan regulacije 3.5. Plan nivelacije 3.6. Obrazloženje rješenja infrastrukture Idejno rješenje saobraćaja Idejno rješenje vodovodne i hidratanske mreže Idejno rješenje fekalne i kišne kanalizacione mreže Idejno rješenje vrelovodne i toplovodne mreže Idejno rješenje elektro i TT mreže 3.7. Hortikulturno uređenje prostorne cjeline 3.8. Zaštita stanovništva i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda, katastrofa i ratnih dejstava 3.9. Urbanistički pokazatelji Aproksimativna procjena investicije izgradnje i uređenja prostorne cjeline 4. ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA DIJELA PROSTORNE CJELINE SJENJAK 1 I DIJELA PROSTORNE CJELINE SJENJAK 2 U TUZLI B/ Grafički dio 1. Izvod iz Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Tuzla za period godine... R 1 : 2500 Postojeće stanje 2. Namjena površina, namjena i spratnost objekata... R 1 : Inženjerskogeološka karta... R 1 : Karta posjedovnog stanja... R 1 : Karta postojećih podzemnih i instalacija... R 1 : 1000 Koncepcija izgradnje i uređenja prostorne cjeline 6. Namjena površina, namjena i spratnost objekata sa hortikulturalnim uređenjem... R 1 : Razmještaj objekata na karti posjedovnog stanja... R 1 : Plan regulacije... R 1 : Plan nivelacije... R 1 : Tretman fizičkih struktura... R 1 : Idejno rješenje saobraćaja... R 1 : Normalni poprečni profili saobraćajnica... R 1 : Idejno rješenje vodovodne i hidrantske mreže... R 1 : Idejno rješenje kanalizacione mreže... R 1 : Idejno rješenje javne rasvjete i elektroenergetske mreže... R 1 : Idejno rješenje TT i CATV mreže... R 1 : Idejno rješenje toplovodne i vrelovodne mreže... R 1 : Sintezna karta projektovanih instalacija... R 1 : 1000 Član 3. (Evidencija planskih dokumenata) Evidencija planskih dokumenata iz nadležnosti Grada Tuzle uspostavljena je u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline - Odjeljenje za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoline. Član 4. (Mjesto čuvanja Regulacionog plana) (1) Originalni dokument Regulacionog plana, kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Tuzle i potpisala predsjedavajuća, u analognom i digitalnom obliku, čuva se u arhivi Gradskog vijeća Grada Tuzle i arhivi Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle Odjeljenje za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoline. (2) Sastavni dio originalnog dokumenta Regulacionog plana je Odluka o usvajanju Regulacionog plana dijela prostorne cjeline Sjenjak 1 i prostorne cjeline Sjenjak 2 u Tuzli. (3) Jedan primjerak Regulacionog planau analognom i digitalnom obliku nalazi se na stalnom javnom uvidu u Službi za prostorno uređenje i zaštitu

4 16 Strana»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 2 okoline Grada Tuzle - Odjeljenje za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoline. (4) Jedan primjerak Regulacionog plana u analognom i digitalnom obliku nalazi se i čuva u arhivi UO Zavod za urbanizam Grada Tuzle. (5) Elektronska verzija Regulacionog plana postavljena je na web-stranici Grada Tuzla. Član 5. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Tuzla. Član 3. Regulacioni plan sadrži: a) Tekstualni dio koji se sastoji od: 1) Izvoda iz Urbanističke osnove, 2) Projekcije izgradnje i uređenja prostorne cjeline i 3) Odluke o provođenju Regulacionog plana. b) Grafički dio (16 priloga) i c) Dokumentacija Regulacionog plana. Član 4. Gradsko vijeće Broj: 01/19-A januar godine PREDSJEDAVAJUĆI Nataša Perić Regulacioni plan se donosi na period od 5 (pet) godina i obavezujući je dokument za regulisanje odnosa prostornog uređenja na tretiranom prostornom obuhvatu. II Odredbe za provođenje Regulacionog plana 4 Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 49/06. i 51/09.), člana 38. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 6/11., 4/13., 15/13., 3/15., 2/16. i 4/17.) i člana 6. stav 1. alineja 3. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla (''Službeni glasnik Grada Tuzla, broj 1/14.), Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj dana 29. januara godine, donosi: ODLUKU o provođenju Regulacionog plana dijela Prostorne cjeline Sjenjak 1 i Prostorne cjeline Sjenjak 2 u Tuzli A/ Namjena površina i objekata Član 5. (1) Na području obuhvaćenom Regulacionim planom definisane su površine sljedećih namjena: 1. Površine pod objektima: a) postojeći objekti koji se zadržavaju, b) planirani objekti. 2. Saobraćajne površine, 3. Pješačke površine, 4. Pješačko-biciklistička staza, 5. Uređene zelene površine i 6. Regulisano korito rijeke Jale. Navedene površine prikazane su na grafičkom prilogu list br. 6 Namjena površina, namjena i spratnost objekata sa hortikulturnim uređenjem, u razmjeri R 1 : I Opšte odredbe Član 1. Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja prostora, izgradnje objekata, uređenja i zaštite prostora i dobara, u obuhvatu koji je tretiran Regulacionim planom dijela prostorne cjeline Sjenjak 1 i prostorne cjeline Sjenjak 2 u Tuzli (u daljem tekstu Regulacioni plan). Član 2. (1) Prostor obuhvaćen Regulacionim planom zauzima površinu od P=8,0 ha. (2) Obuhvat Regulacionog plana je definisan granicama koje čine: sa istoka stambeni objekat Blok A i ulica Alekse Šantića (transverzala T-8), sa sjevera ulica I Tuzlanske brigade, na jugu regulisano korito rijeke Jale i na zapadu stambeni objekti Blok B i Blok C.

5 Broj 2»SLUŽBENI GLASNIK«Strana 17 Površina prema namjeni 1. Površine pod objektima: a) Postojeći objekti koji se zadržavaju Kolektivni stambeno-poslovni objekti Stambeno-poslovni objekti u izgradnji Poslovni objekti b) Planirani stambeno-poslovni objekti c) Planirani poslovni objekti 2. Saobraćajne površine Kolske saobraćajnice i parkinzi Površina m , , , , ,10 624, , ,86 Struktura % 13, ,26 2,69 4,15 2,74 0,78 37, Pješačke površine (pješačke ulice, trgovi, staze, trotoari) ,20 24,00 4. Biciklističke staze 855,40 1,10 5. Uređene zelene površine ,04 24,16 UKUPNO: , % Član 6. Neizgrađene površine klasificirane su po namjeni: a) Površine za kolski saobraćaj u kretanju i mirovanju, b) Pješačke površine (pješačke ulice, trgovi, staze, trotoari), c) Uređene zelene površine i d) Regulisano korito rijeke Jale. Član 7. (1) Projekcijom Regulacionog plana zadržano je 7 (sedam) postojećih objekata i 3 (tri) lamele objekta S u izgradnji. (2) Prema osnovnoj namjeni planirani objekti su definisani kao: a) kolektivni stambeno-poslovni objekti i b) poslovni objekti. (3) Planirani objekti iz stava (2) ovog člana prikazani su na grafičkom prilogu list br. 6 Namjena površina, namjena i spratnost objekata sa hortikulturnim rješenjem u razmjeri R 1:1000. Član 8. Užu namjenu planiranih stambeno-poslovnih i poslovnih objekata O1, O2 i O3 potrebno je definisati glavnim projektima objekata u skladu sa interesom, potrebama i željama potencijalnih investitora, a u skladu sa propisima za pojedine namjene. B/ Režim građenja i uređenja prostora Član 9. (1) Izgradnja objekata i uređenje prostora vršit će se istovremeno sa realizacijom osnovne mreže infrastrukture, u skladu sa usvojenim Regulacionim planom, te u skladu sa glavnim projektima objekata i glavnim projektima uređenja terena za pojedinačne mikrokomplekse. (2) Obzirom da je infrastruktura (površine namijenjene za kolski i pješački saobraćaj, komunalna i elektroenergetska infrastruktura, TT, CATV infrastruktura i dr.) u okviru Plana definisana na nivou idejnog rješenja, ukoliko je to neophodno za realizaciju pojedinih objekata i/ili drugih sadržaja predviđenih Regulacionim planom, na zahtjev investitora moguća su i drugačija tehnička rješenja, ukoliko su ista u skladu sa važećim propisima i ne ugrožavaju projekciju Regulacionog plana. (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, služba za upravu nadležna za poslove prostornog uređenja će, u postupku izdavanja rješenja o urbanističkoj saglasnosti, prethodno pribaviti mišljenje nadležnog upravitelja infrastrukturom, o prihvatljivosti predloženog rješenja u tehničkom smislu. Član 10. Izgradnja objekata i uređenje prostora tretiranog Regulacionim planom realizovati će se etapno, tako da uvijek budu u cjelini realizovani planirani objekti sa pripadajućim pratećim površinama (površine za kolski saobraćaj, površine za saobraćaj u mirovanju, pješačke površine i uređene zelene površine), u skladu sa odredbama Regulacionog plana. Član 11. (1) Na osnovu rješenja datih Regulacionim planom formulirati urbanističko-tehničke uslove za izgradnju pojedinačnih objekata i uređenja okolnog terena, te u postupku izdavanja lokacijske informacije/urbanističke saglasnosti usloviti investitoru izradu Idejnog projekta objekta, u skladu sa važećim zakonskim odredbama

6 18 Strana»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 2 (2) Idejni projekat dostaviti na mišljenje Nosiocu izrade Regulacionog plana. (3) U slučaju iz člana 9. stav (2) i (3) Odluke, služba za upravu nadležna za poslove prostornog uređenja će uz Idejni projekat, Nosiocu izrade Plana dostaviti i mišljenje nadležnog upravitelja infrastrukturom. Član 12. Za izdavanje odobrenja za građenje Investitor je dužan priložiti Glavni projekat objekta čiji sastavni dio treba biti i Projekat vanjskog uređenja pripadajućeg mikrokompleksa, koji treba uskladiti sa uslovima propisanim Regulacionim planom. Član 13. U cilju obezbjeđenja potrebnog broja parking mjesta za svaki kolektivni stambeni, stambeno-poslovni i poslovni objekat pojedinačno, prilikom izrade glavnih projekata objekata i uređenja terena, neophodno je pridržavati se Idejnog rješenja saobraćaja u kretanju i mirovanju, koji je sastavni dio Regulacionog plana. Član 14. Izradom Projekata za izvođenje uređenja terena pojedinačnih mikrokompleksa pored ostalog, detaljno razriješiti: a) Kolske prilaze svim objektima i parkiralištima, b) Protivpožarne puteve, c) Glavne pješačke tokove na nivou partera, d) Pješačke prilaze do objekata, u skladu sa položajem i karakterom objekata, e) Kolske i pješačke izlaze iz suterenske etaže, f) Materijale i način obrade površina i g) Elemente urbanog mobilijara i hortikulturnog uređenja kompleksa. Član 15. Na prostoru obuhvaćenim Regulacionim planom ne dozvoljava se izgradnja i postavljanje privremenih objekata u smislu Zakona o prostornom uređenju, a uklanjanje postojećih objekata vršiti će se u skladu sa realizacijom Regulacionog plana. C/ Uslovi izgradnje objekata i uređenja terena Član 16. Za svaki planirani kolektivni stambeno-poslovni objekat (O1), stambeno-poslovni objekat (O3) i poslovni objekat (O2) potrebno je prethodno izvršiti detaljna geomehanička istraživanja svake mikrolokacije posebno, sa izradom odgovarajućeg Elaborata, a u cilju utvrđivanja tačne dubine i načina temeljenja objekata sa geološko - geomehaničkog aspekta. Član 17. Predmetno područje izgrađeno je od aluvijalnog (riječnog) nanosa prognozne moćnosti od 4,0 do 5,0 m. Na manjem padinskom dijelu (sjeverni dio) izdvaja se eluvijalnodeluvijalni pokrivač prognozne moćnosti od 2,0 do 4,0 m. Povoljna geotehnička svojstva imaju šljunkovitopjeskoviti dio aluviona, kao i tvorevine geološkog substrata kojeg izgrađuju trakasti laporci i glinci. Član 18. Na padinskom dijelu terena (sjeveroistočni dio lokacije) registrovano je klizište, koje ima isti litološki sastav kao ed-pokrivač samo je razlika u genezi njihovog nastanka. Pomenuti pokrivač ima loša geotehnička svojstva, jer su veoma zavodnjeni i prognozna debljina klizišnog nanosa je od 1,50 do 4,00 m. Izgradnju objekata na izdvojenom dijelu klizišta treba obavezno izbjeći do potpune sanacije i stabilizacije pokrenute mase. Član 19. Sve objekte koji su planirani sa podrumskom etažom treba zaštiti od eventualnog uticaja podzemne vode, jer se u šljunkovito-pjeskovitom dijelu aluviona može formirati izdan podzemne vode, koja se karakteriše subarterskim karakteristikama i čija svojstva zavise od karakteristika hidrološke godine. Član 20. Sa aspekta seizmičnosti izgradnju planiranih objekata prilagoditi VIII MCS skale, vodeći računa o prezentiranim seizmičkim parametrima za projektovanje vezanih za VIII b podzonu, odnosno za lokalne geološke karakteristike tla. Član 21. (1) Projekcijom Regulacionog plana zadržava se 7 (sedam) objekata, i to 1 (jedan) stambeno-poslovni objekat označen brojem 12, te poslovni objekti označeni brojevima: 1, 2, 3, 4, 5 i 5*, kao i objekat označen slovom S'', koji je u fazi izgradnje. (2) Za postojeći poslovni objekat označen brojem 1 povećana je spratnost na Sut+P+2 u dijelu sadašnjeg suterena, te na Sut+P+3 u dijelu objekta koji je Sut+P+1, uz uslov da namjena novih etaža bude administracija zbog nedostatka parking mjesta. (3) Za postojeći poslovni objekat označen brojem 2, koji se zadržava, Planom je prihvaćena spratnost Sut+P+3 isključivo uz uslov da namjena zadnje 3 (tri) etaže bude administracija, a zbog nedostatka adekvatnog broja parking mjesta. Postojeći objekat je neophodno radovima rekonstrukcije dovesti u cjelini u granice pripadajuće parcele u svakom njegovom dijelu, bez ugrožavanja prava vlasnika susjednih parcela. (4) Za sve ostale postojeće objekte koji se zadržavaju, utvrđeni nivo intervencije podrazumijeva: tekuće održavanje ili sanaciju objekata. Član 22. Za objekte koji su realizacijom Regulacionog plana predviđeni za uklanjanje, do momenta uklanjanja, predviđeni nivo intervencije podrazumijeva tekuće održavanje.

7 Broj 2»SLUŽBENI GLASNIK«Strana 19 Član 23. (1) Projekcijom Regulacionog plana planirana je izgradnja 3 (tri) nova objekta: a) Planirani objekat označen slovom i brojem: O1 definisan je kao kolektivni stambenoposlovni objekat. b) Planirani objekat označen slovom i brojem O2 definisan je kao poslovni objekat. c) Planirani objekat označen slovom i brojem O3 definisan je kao kolektivni stambenoposlovni objekat. (2) Izgradnja planiranih objekata i uređenje okolnog terena vršit će se u skladu sa etapama realizacije, odnosno u skladu sa interesom, potrebama i mogućnostima potencijalnih investitora. (3) Nivo intervencija na fizičkim strukturama prikazan je na grafičkom prilogu list br. 9 Tretman fizičkih struktura, u razmjeri R 1 : Član 24. (1) Projekcijom Regulacionog plana predviđeno je za uklanjanje 6 (šest) glavnih objekata, označenih brojevima: 6, 7, 8, 9, 10 i 11, kao i svi pomoćni objekti: a) Postojeći objekti broj: 6, 7, 8, 9 i 10 uklanjaju se izgradnjom planirane trase Sjeverne saobraćajnice. b) Postojeći objekat broj 11 uklanja se rekonstrukcijom i proširenjem postojećeg parkinga. (2) Za objekte koji su realizacijom Regulacionog plana predviđeni za uklanjanje, do momenta uklanjanja, predviđeni nivo intervencije podrazumijeva tekuće održavanje. Uklanjanje postojećih objekata vršiće se u skladu sa etapama realizacije Regulacionog plana. (3) U cilju izgradnje naseljske saobraćajnice i novog parkinga, te kolsko-pješačkog mosta preko rijeke Jale, kao veze naselja Sjenjak i naselja Topolica, istočno od postojećeg stambenog Bloka C, neophodno je izvršiti rekonstrukciju postojećeg parking prostora. (4) U cilju obezbjeđenja propisanog broja parking mjesta za objekat ''S'' planirano je djelimično natkrivanje rijeke Jale, južno od objekta S, koji je u fazi izgradnje. (5) Nivo intervencija na fizičkim strukturama u okviru Regulacionog plana prikazan je na grafičkom prilogu list br.9 Tretman fizičkih struktura, u razmjeri R 1 : Član 25. (1) Položaj, oblik i maksimalni horizontalni gabariti planiranih objekata su definisani Planom regulacije u okviru Regulacionog plana, izuzev horizontalnih gabarita podzemnih etaža planiranih objekata, koji mogu biti i veći od planiranih, u skladu sa važećim propisima i uz prethodno mišljenje Nosioca izrade Regulacionog plana, ukoliko je to neophodno radi obezbjeđenja potrebnog broja parking mjesta, a sve u sklopu građevinske parcele investitora. (2) U cilju obezbjeđenja potrebnog minimalnog rastojanja između objekata, svi dijelovi objekata složenog nadzemnog horizontalnog gabarita, naročito stambeni dijelovi veće spratnosti, moraju biti u skladu sa horizontalnim gabaritima definiranim ovim Planom, uključujući i istake na svim etažama. (3) Međusobna rastojanja pojedinačnih stambenoposlovnih i poslovnih objekata (najisturenijih dijelova) su minimalna i ne mogu se dodatno smanjivati. (4) Svi relevantni regulacioni podaci prikazani su na grafičkom prilogu list broj 7 - Plan regulacije, u razmjeri R 1 : Član 26. (1) Kote poda prizemlja planiranih objekata ( nule objekata ) utvrđene su orijentaciono u skladu sa niveletama okolnog uređenog terena i planiranih saobraćajnica, definisanih Planom nivelacije i Idejnim rješenjem saobraćaja. (2) Definitivne kote poda prizemlja svih planiranih objekata i nivelete uređenih okolnih pješačkih površina definisaće se Glavnim projektom uređenja terena, nakon izrade glavnih projekata objekata i provjere na terenu. (3) Svi relevantni nivelacioni podaci prikazani su na grafičkom prilogu list broj 8 Plan nivelacije, u razmjeri R 1 : Član 27. (1) Spratnost planiranih objekata definisana Projekcijom Regulacionog plana je maksimalna i ne može se povećavati, izuzev u podzemnim etažama,u skladu sa važećim propisima iuz prethodnu saglasnost Nosioca izrade Regulacionog plana, ukoliko je to neophodno radi obezbjeđenja potrebnog broja parking mjesta, a sve u sklopu građevinske parcele investitora. (2) Ukoliko Investitor u sklopu građevinske parcele ni nakon eventualnog povećanja horizontalnih i/ili vertikalnih gabarita podzemnih etaža ne obezbijedi neophodan broj parking mjesta za planirani objekat u skladu sa odredbom člana 52. Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Tuzla za period godina, gabarite objekta treba smanjiti u skladu sa brojem obezbijeđenih mjesta za saobraćaj u mirovanju. (3) Spratnost objekata je prikazana na grafičkom prilogu list broj 6 Namjena površina, namjena i spratnost objekata sa hortikulturnim uređenjem, u razmjeri R 1 : Član 28. Svi objekti koji se izvode u obuhvatu Regulacionog plana, pored obaveznih tehničkih svojstava građevine, trebaju zadovoljiti i estetsko-oblikovne kriterije, kao i kriterije u pogledu primjene savremenih građevinskih materijala. Član 29. (1) Uređenje neizgrađenog prostora tretiranog Projekcijom izgradnje razriješiti glavnim projektima uređenja terena mikrokompleksa, u svemu prema opredjeljenjima Regulacionog plana. (2) Dijelove poslovno-stambene zone definirane kao pješačke površine tretirati kao pješačku zonu u kojoj je isključen kolski saobraćaj, izuzev saobraćaja interventnih vozila (po potrebi) i snabdjevačkih vozila (u određenim vremenskim intervalima).

8 20 Strana»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 2 (3) Sva rješenja vanjskog uređenja uskladiti sa funkcijom zaštite životne sredine i stvaranja boljih uslova za rad i stanovanje. Član 30. (1) U skladu sa Projekcijom izgradnje izvršiti realizaciju mreže saobraćajnica unutar obuhvata. (2) Plan utvrđuje sljedeće intervencije u sistemu cestovnog saobraćaja: a) Proširenje i izmjena dijela trase magistralne ceste na dijelu zapadno od raskrsnice M4 i transverzale T8. Na ovaj način će ova dionica ceste M4 postati saobraćajnica sa četiri saobraćajne trake, razdjelnim pojasom i obostranim trotoarima, b) Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M4 i transverzale T8 i pretvaranje iste u dvotračni kružni tok, c) Realizacija kolskog mosta preko rijeke Jale na lokaciji zapadno od postojećeg objekata u izgradnji ''S'', zajedno sa rekonstrukcijom prilazne saobraćajnice iz naselja Sjenjak i natkrivanjem dijela regulisanog korita rijeke Jale, za potrebe izgradnje parking prostora objekta S. d) Realizacija prilaznih saobraćajnica do planiranih objekta, e) Rekonstrukcija dijela postojećih saobraćajnica i f) Realizacija površina za saobraćaj u mirovanju. Član 31. Imajući u vidu značaj magistralne ceste M4, kao i njeno saobraćajno opterećenje, ne dopušta se izgradnja bilo kakve vrste dodatnih neplaniranih saobraćajnih priključaka na istu sa prostora koji je obuhvaćen Regulacionim planom, čak ni priključaka privremenog karaktera koji bi bili u funkciji izgradnje, dostave, snabdijevanja, itd. Član 32. (1) Prije početka izgradnje svih saobraćajnica neophodno je pripremiti odgovarajuću tehničku dokumentaciju na nivou Glavnog projekta uz primjenu tehničkih rješenja koja će uvažiti sve relevantne uslove za ovakvu vrstu objekata (geološki, geomehanički, hidrološki, i dr). (2) U sklopu izrade tehničke dokumentacije za izgradnju mreže saobraćajnica provesti potrebna ispitivanja terena duž planiranih trasa. Po potrebi izvršiti izmještanje i zaštitu postojećih podzemnih instalacija. Član 33. (1) Konstrukciju i gabarit kolskih saobraćajnica prilagoditi uslovima koje zahtijeva teški saobraćaj. (2) Završnu obradu izvesti sa savremenim zastorom od asfalt betona. Debljine slojeva usvojiti na osnovu provedenog proračuna kolovozne konstrukcije. (3) Saobraćajne trake svih kolskih saobraćajnica obostrano oivičiti betonskim ivičnjacima odgovarajućih karakteristika. (4) U cilju adekvatne odvodnje oborinskih voda sa kolovoza, saobraćajnice izvesti sa odgovarajućim padovima. (5) Na planiranim saobraćajnicama predvidjeti odgovarajuću vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa važećim tehničkim propisima iz oblasti saobraćaja. Član 34. (1) Pješački saobraćaj omogućiti izgradnjom pješačkih trotoara, staza i platoa sa gabaritima kako je to prikazano u grafičkim prilozima. (2) Završnu obradu pješačkih površina projektovati i izvesti savremenim materijalima, a na osnovu rješenja koja će biti definisana Glavnim projektima uređenja terena. (3) Površine predviđene za pješački saobraćaj izvesti sa podužnim i poprečnim nagibima koji će osigurati kvalitetnu odvodnju oborinskih voda sa istih. Član 35. (1) Saobraćaj u mirovanju, odnosno neophodan broj parking mjesta obezbijediti izgradnjom površinskih (nadzemnih) parkirališta, natkrivanjem dijela regulisanog korita rijeke Jale (za potrebe parkiranja objekta S ), te izgradnjom parking prostora u suterenskim i podzemnim etažama objekata O1, O2 i O3. (2) Prilaz parking prostorima u suterenskim i podzemnim etažama objekata obezbijediti projektovanjem i izgradnjom odgovarajućeg broja ulazno-izlaznih rampi. Raspored i gabarit ulazno-izlaznih rampi treba zadovoljiti uslove koje propisuju važeći pravilnici iz oblasti saobraćaja i protivpožarne zaštite. Član 36. (1) U obuhvatu Regulacionog plana izvršiti projektovanje i izvođenje vodovodne i hidrantske mreže, a za potrebe snadijevanja vodom planiranih sadržaja. (2) Snabdijevanje tretiranog lokaliteta sanitarnom i protivpožarnom vodom obezbijediti spajanjem na postojeću gradsku mrežu. Član 37. (1) Elemente vodovodnog sistema definisati na osnovu hidrauličkog proračuna. (2) Sve aktivnosti na projektovanju i izgradnji ovih sistema realizovati prema uslovima koje će definisati nadležna institucija J.K.P. Vodovod i kanalizacija Tuzla. Član 38. U okviru realizacije vodovodne i hidrantske mreže projektovati i izvesti potreban broj hidranata za gašenje

9 Broj 2»SLUŽBENI GLASNIK«Strana 21 požara čiji broj i raspored mora odgovarati uslovima koje propisuju važeći pravilnici iz oblasti protivpožarne zaštite. Član 39. (1) U okviru obuhvata realizirati kanalizacioni sistem koji je nužno projektovati i izgraditi kao separatni sa zasebnim prikupljanjem, transportom, eventualnim tretmanom i ispuštanjem fekalne (zagađene) i oborinske vode. (2) Prikupljenu fekalnu vodu upustiti u gradski kanalizacioni sistem (glavni kolektor uz rijeku Jalu), a oborinsku vodu u rijeku Jalu ili zacijevljeni Grabov potok. Član 40. Fekalnu (zagađenu) vodu u kanalizacioni sistem upuštati prema uslovima koje će za svaki pojedinačni objekat propisati nadležna institucija J.K.P. Vodovod i kanalizacija Tuzla. Član 41. Oborinsku vodu sa saobraćajnih i manipulativnih površina, te vodu sa krovova objekata prihvatiti upotrebom odgovarajućih tačkastih i linijskih slivnih elemenata i objekata, te upustiti u oborinsku kanalizaciju. Član 42. (1) Kanalizacione odvodnike projektovati i izvesti od cijevi izrađenih od odgovarajućih materijala sa nephodnom obodnom čvrstoćom. (2) Prilikom projektovanja i izvođenja predvidjeti odgovarajuće podužne nagibe polaganja kanalizacionih cijevi, kao i primjenu mjera mehaničke zaštite cijevi u fazi eksploatacije. (3) Na mjestima ukrštanja krakova, lomova trase kanalizacione mreže, ili mjestima predviđenim za priključivanje pojedinih objekata, izvesti revizione otvore šahtove. Član 43. U skladu sa Idejnim rješenjem elektroinstalacija, u sklopu Regulacionog plana potrebno je izgraditi, a na postojećim izgrađenim dijelovima izvršiti rekonstrukciju elektroenergetske mreže, javne rasvjete, telefonske kanalizacije i kanalizacije kablovske televizije. Član 44. U postupku projektovanja, izgradnje i korištenja svih objekata, u segmentu elektroenergetike, potrebno je pridržavati se preporuka i uslova nadležne institucije za elektrodistribuciju. Član 45. Sve elektroenergetske instalacije, telekomunikacione instalacije i instalacije kablovske televizije moraju se izvoditi kao podzemne, a za telekomunikacione instalacije i instalacije kablovske televizije, obavezno je izvođenje kablovske kanalizacije. Član 46. (1) Na dijelu prostorne cjeline Sjenjak 1 i prostorne cjeline Sjenjak 2 u Tuzli, bit će izgrađena 3 (tri) nova objekta. (2) Za stambeno-poslovni objekat S u izgradnji izgradit će se nova trafostanica. (3) Objekti O1,O2 i O3 se mogu napojiti sa postojećih najbližih trafostanica. (4) Priključak na elektroenergetsku mrežu objekata treba realizirati kao niskonaponski podzemni priključak. Član 47. Transformatorske stanice koje će biti izgrađene moraju biti smještene u prizemnom dijelu objekata ili kao vanjske u zelenoj površini, ali tako da je omogućen prilaz vozilima do lokacije transformatorske stanice. Pri tome estetika objekta i prostora ne smije biti narušena. Član 48. (1) Kompletan prostor Regulacionog plana je potrebno osvijetliti javnom rasvjetom. Na istom konceptu, a prema Evropskim normama i standardima (npr. EN 13201, UNI 10819), potrebno je projektovati i izvesti rasvjetu ulica unutar naselja. (2) Rasvjetu parking prostora oko objekata rješavati projektima vanjskog uređenja objekata. Član 49. S aspekta energetske efikasnosti, štednje energije i smanjenja troškova za električnu energiju i održavanje, javnu rasvjetu je potrebno projektovati, izvesti i koristiti kao regulisanu javnu rasvjetu koristeći savremena tehnička rješenja. Član 50. Za sve objekte Regulacionog plana, potrebno je obezbijediti telefonski priključak i priključak kablovske televizije, koristeći savremena tehnološka rješenja i sisteme. Član 51. Obuhvat Regulacionog plana se nalazi u dijelu grada Tuzla koji je priključen na sistem daljinskog grijanja i u obuhvatu je zone toplifikacije koje je usvojilo Gradsko vijeće, kojom je planirano priključenje toplinskog konzuma od 5,0 MWt.

10 22 Strana»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 2 Član 52. U dijelu grada u kojem se nalazi obuhvat Regulacionog plana nalazi se magistralni cjevovod sistema daljinskog grijanja nazivnog promjera DN 300, na koji su priključeni postojeći objekti u naselju Sjenjak. Član 53. S obzirom na potrebnu toplinsku energiju za zagrijavanje planiranih objekata, kao i postojećih, neophodna je rekonstrukcija magistralnog cjevovoda sistema daljinskog grijanja, te dijela postojećih izvedenih vrelovodnih ogranaka u obuhvatu Regulacionog plana. Ove intervencije izvesti prema uslovima nadležne institucije. Član 54. Na trasi izvedene vrelovodne mreže sistema daljinskog grijanja u obuhvatu Regulacionog plana, predviđena su priključna mjesta za postojeće i planirane objekte. Iste koristiti prilikom planiranja i projektovanja vrelovodne mreže za obuhvat Regulacionog plana. Član 55. (1) Vrelovodna mreža se radi u izvedbi NP 16. Projektovani temperaturni režim vrelovodne mreže je 145/75 o C,a za toplovod 75/55 o C. (2) Trasom vrelovoda pored cijevi povrata obavezno je polagati 2x2'' PDH cijevi. Član 56. (1) S obzirom na trenutno stanje sistema daljinskog grijanja i raspoloživih kapaciteta, posebnu pažnju obratiti na potrebnu količinu toplinske energije za planirane objekte u obuhvatu Regulacionog plana. (2) Maksimalno specifično toplinsko opterećenje planiranih objekata ne treba da pređe 80 W/m 2. Član 57. (1) Sve aktivnosti oko projektovanja i izvođenja instalacije sistema daljinskog grijanja raditi svemu prema Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije i Tehničkim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, januar godine. (2) Investitori, projektanti i izvođači radova pored ovih tehničkih uslova moraju se pridržavati svih važećih zakona i tehničkih propisa, standarda i normativa struke. Član 58. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada koji će nastajati u objektima obuhvatu Regulacionog plana riješiti prema uslovima koje će propisati nadležno komunalno preduzeće, koristeći tipske objekte za odlaganje otpada iz Plana upravljanja otpadom za Grad Tuzla ( Službeni glasnik Grada Tuzla, broj 1/18). Član 59. (1) U cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda, katastrofa i neposredne ratne opasnosti, a shodno važećem Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Uredbi o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa, dio planiranog podzemnog parking prostora putničkih automobila ili dio suterenske etaže stambeno-poslovnih i poslovnih objekata O2 i O3 planirati kao dvonamjenski prostor koji će se u mirnodopskim uslovima koristiti kao parking prostor putničkih automobila, skladišta, ostave i sl., a u slučaju neposredne ratne opasnosti kao javno sklonište osnovne namjene, obima zaštite kpa nadpritiska. (2) Položaj skloništa treba omogućiti pristup i u uslovima rušenja objekta u kome je smješteno. (3) Veličinu skloništa, kriterije i način izgradnje definisati Glavnim projektom planiranih objekata, a prema procijenjenom broju stanovnika koji se mogu zateći na javnom mjestu u radijusu gravitacije skloništa rg =250,00 m. Član 60. Sve planirane stambeno-poslovne i poslovne objekte, kao i prilaze planiranim objektima projektovati i izgraditi na način koji trajno osigurava nesmetan prilaz i kretanje licima sa smanjenim tjelesnim sposobnostima, tako da se tokom njihovog korištenja izbjegnu mogućnosti ozljeda korisnika objekata, u skladu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, što je potrebno definirati Glavnim projektom uređenja terena. III Odredbe o načinu izvršenja Regulacionog plana Član 61. Realizacija pojedinačnih cjelina u obuhvatu Regulacionog plana može se povjeriti jednom ili više Investitora uz uslov da uvijek budu realizirani kompletni planirani objekti sa svim pripadajućim površinama, kako je utvrđeno Projekcijom izgradnje i uređenja prostorne cjeline. Član 62. Realizaciji pojedinačnih cjelina obavezno prethodi realizacija primarne mreže infrastrukture na osnovu glavnih projekata urađenih u skladu sa rješenjima datim u Regulacionom planu.

11 Broj 2»SLUŽBENI GLASNIK«Strana 23 Član 63. U cilju realizacije svih sadržaja u obuhvatu Regulacionog plana, obavezno je objediniti vođenje postupka, od izdavanja Rješenja za urbanističku saglasnost do Rješenja o odobrenju za upotrebu, za kompletan objekat i uređenje pripadajućeg terena. Član 64. Naknadu za uređenje građevinskog zemljišta na području obuhvaćenom Regulacionim planom regulisati u skladu sa zakonskom regulativom i odlukama koje tretiraju ovu oblast. Član 65. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku'' Grada Tuzla. Gradsko vijeće Broj: 01/19-A januar godine PREDSJEDAVAJUĆI Nataša Perić

12 Strana 24»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 2

13 Broj 2»SLUŽBENI GLASNIK«Strana 25

14 Strana 26»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 2

15 Broj 2»SLUŽBENI GLASNIK«Strana 27 5 Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave ( Službene novine FBiH, broj 49/06. i 51/09.), člana 41. i 49. stav (1) Zakona o prostornom uređenju i građenju ( Službene novine TK, broj: 6/11., 4/13., 15/13., 3/15., 2/16. i 4/17.) i člana 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla ( Službeni glasnik Grada Tuzla, broj: 1/14., 3/15., 7/15. i 12/15.), Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj dana, 29. januara godine, donosi mogućnostima, pravilima struke i važećim propisima, pristupiti izradi Druge izmjene Regulacionog plana. (2) Kod izrade Druge izmjene Regulacionog plana korisititi svu do sada izrađenu dokumentaciju koja se odnosi na izdata pravosnažna rješenja o urbanističkoj saglasnosti, kao i odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekta, na prostoru obuhvata Regulacionog plana, kao i dostavljeni Idejni projekat dogradnje postojećeg poslovnog objekta-upravne zgrade Bingo na lokaciji Bosanska Poljana u Tuzli. O D L U K U o pristupanju Drugoj izmjeni Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone Poljana u Tuzli Član 1. (Pristupanje Drugoj izmjeni planskog dokumenta) Ovom odlukom se utvrđuje potreba pristupanju Drugoj izmjeni Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone Poljana u Tuzli ( Službeni glasnik Općine Tuzla broj: 3/13), i ( Službeni glasnik Grada Tuzla, broj: 7/16), (u daljem tekstu:druga izmjenaregulacionog plana), u cilju izmjene elemenata prostornog uređenja i definisanja detaljnih uslova izgradnje prostora u dijelu obuhvata Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone Poljana u Tuzli. Član 2. (Obuhvat, izgrađenost i saobraćajni pristup) Predmetna lokacija se nalazi u sjeveroistočnom dijelu obuhvata Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone Poljana u Tuzli, neposredno uz magistralnu cestu M-18 Orašje-Tuzla-Sarajevo i korito rijeke Jale. Prostor obuhvaćen Drugom izmjenom Regulacionog plana zauzima površinu od 5,27 ha i predstavlja dio postojećeg privrednog kompleksa preduzeća Bingo doo Tuzla. Saobraćajni pristup tretiranom prostoru je omogućen sa postojeće saobraćajnice koja je izgrađena za potrebe funkcionisanja poslovno-proizvodne zone Poljana. Prostor obuhvaćen Drugom izmjenom Regulacionog plana prikazan je na grafičkom prilogu (ortofoto snimak) koji je sastavni dio ove odluke. Član 3. (Vremenski period na koji se donosi Druga izmjena Regulacionog plana) Druga izmjena Regulacionog plana se donosi na vremenski period važenja Izmjene Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone Poljana u Tuzli. Član 4. (Smjernice za izradu Druge izmjene Regulacionog plana) (1) Izvršiti analizu zaprimljene inicijative za izmjenu Regulacionog plana, te u skladu sa prostornim Član 5. (Optimalni rok za izradu Druge izmjene Regulacionog plana) Optimalni rok za izradu Druge izmjene Regulacionog plana je šest mjeseci od stupanja na snagu ove odluke. Član 6. (Nosilac pripreme i Nosilac izrade Druge izmjene Regulacionog plana) (1) Nosilac pripreme Druge izmjene Regulacionog plana je Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla (u daljem tekstu: Nosilac pripreme). (2) Nosilac izrade Druge izmjene Regulacionog plana je DOO STILL Projekt Zavidovići koji je izabran od strane investitora - Bingo doo Tuzla (u daljem tekstu: Nosilac izrade). Član 7. (Obaveze Nosioca pripreme i Nosioca izrade) (1) Nosilac izrade Regulacionog plana je dužan dostaviti Nosiocu pripreme prijedlog Druge izmjene Regulacionog plana, koji se vrši po skraćenom postupku, obzirom da se bitno ne mijenja osnovni koncept važećeg planskog dokumenta. (2) Prijedlog iz stava (1) ovog člana sadrži tekstualno obrazloženjesa grafičkim prikazom na odgovarajućem broju tematskih karata iz planskog dokumenta za koji je predložena izmjena. (3) Nakon provedene procedure i usvajanja izmjena od strane Gradskog vijeća, iste se objavljuju u službenom glasniku grada i ugrađuje u planski dokument. Član 8. (Sadržaj Druge izmjene Regulacionog plana) U postupku Druge izmjeneregulacionog plana, Nosilac izrade je dužan uraditi planski dokument u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH ( Službene novine Federacije BiH, broj: 2/06, 72/07, 32/08 i 4/10), Zakonom o prostornom uređenju i građenju ( Službene novine TK, broj 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ( Službene novine FBiH, broj 63/04, 50/07 i 84/10). Član 9. (Finansiranje izrade Regulacionog plana)

16 28 Strana»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 2 Finansijska sredstva potrebna za izradu Druge izmjeneregulacionog plana bit će osigurana od strane investitora Bingo doo Tuzla. Član 10. (Grafički prilozi) Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog - ortofoto snimak, sa naznačenim položajem i obuhvatom prostora koji je predmet izmjene. Član 11. (Stupanje na snagu) Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Tuzla. Gradsko vijeće Broj: 01/19-A januar godine PREDSJEDAVAJUĆI Nataša Perić

17 Broj 2»SLUŽBENI GLASNIK«Strana 29

18 30 Strana»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 2 6 Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 49/06. i 51/09.), člana 38. i 41. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 6/11., 4/13., 15/13., 3/15., 2/16. i 4/17.) i člana 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla ( Službeni glasnik Grada Tuzla, broj: 1/14., 3/15., 7/15. i 12/15.), Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici održanoj dana 29. januara godine, donosi O D L U K U o pristupanju izradi Zoning plana rekreacione zone Šićki Brod u Tuzli Član 1. (Pristupanje izradi Odluke) U cilju izgradnje i uređenja prostora u obuhvatu rekreacione zone Šićki Brod, pristupa se izradi Zoning plana rekreacione zone Šićki Brod u Tuzli(u daljem tekstu: Zoning plan). Član 2. (Površina, granice obuhvata i ostvarivanje saobraćajnog pristupa) (1) Površina obuhvata Zoning plana iznosi cca 98,57 ha. (2) Prostor obuhvata Zoning plana identičan je kao prostorna cjelina Šićki Brod,sa namjenom rekreacija i režimom građenja I stepena, kako je definisano Prostornim planom Grada Tuzla za period godine ( Službeni glasnik Grada Tuzla, broj 3/14, 7/18, 2/19, 8/19 i 8/20), (u daljem tekstu : Prostorni plan). (3) Prostorna cjelina, rekreaciona zona Šićki Brod, graniči na zapadu sa teritorijem Općine Lukavac, na sjeveru sa prostornom cjelinom Plane, (namjene privreda i režimom građenja I stepena), na istoku sa prostornom cjelinom Plane i Plane 1, (namjene individualno stanovanje i režimom građenja II stepena) i sa juga sa prostornom cjelinom Šići i Šići istok, (namjene individualno stanovanje i režimom građenja II stepena) (4) Granica obuhvata Zoning plana definisana je sa zapada administrativnom granicom teritorija Općine Lukavac, sa sjevera granicom prostorne cjeline Plane, na istoku i jugu pojasom zemljišta definisanim kao poljoprivredno i šumsko zemljišre. (5) Zemljište u okviru obuhvata Zoning plana je definisano kao rekreacija, nastalo kao posljedica rudarskih radova sa nadzemnom eksploatacijom, u čijem središnjem-istočnom dijelu se vremenom formirala vodena akumulacija, jezero Kop-Šićki Brod, površine cca 20,50 ha. (6) Saobraćajni pristup lokalitetu se ostvaruje sa sjeveroistočne strane, sa lokalne saobraćajnice koja tangira predmetni prostorni obuhvat. (7) Granice obuhvata Zoning plana, prikazane su na Grafičkom prilogu Izvod iz Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Tuzla za period Godine, u MJ 1:2500, koji je sastavni dio ove Odluke. godina. Član 3. (Period na koji se donosi Zoning plan) Zoning plan se donosi za period od pet Član 4. (Cilj i osnovne smjernice za izradu Zoning plana) (1) Zoning plan se radi u cilju donošenja provedbene planske dokumentacije za izgradnju objekata i sadržaja za planiranu namjenu i izgradnju saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture, uzimajući u razmatranje i analizu zatečenog stanja prostora. (2) Osnovne smjernice za izradu Zoning plana su: a) Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja terena u definisanom prostornom obuhvatu. Uz geodetske podloge potrebno je obezbjediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture; b) Definisati koncept primarne saobraćajne mreže unutar tretiranog obuhvata; c) U zavisnosti od prostorne organizacije planirati razmještaj sadržaja unutar obuhvata i izgradnju primarne i sekundarne komunalne, energetske i saobraćajne infrastrukture. Sekundarne saobraćajnice planirati i u funkciji protivpožarnih puteva; d) Izraditi elaborate, studije, te izvršiti potrebna istraživanja na terenu, ažuriranje podataka i njihovo prilagođavanje potrebama planiranja, kao i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba u toku izrade Zoning plana; e) Kod izrade Zoning plana potrebno je koristiti rezultate svih dosadašnjih istraživanja za zemljište u postojećoj prostornoj cjelini, kao i za zemljište u susjednim kontaktnim zonama. Član 5. (Optimalni rok za izradu Zoning plana) Optimalni rok za izradu Zoning plana je 12 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke. Član 6. (Nosilac pripreme i Nosilac izrade Zoning plana) (1) Nosilac pripreme za izradu Zoning plana je Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla (u daljem tekstu: Nosilac pripreme). (2) Nosilac izrade Zoning plana je Upravna organizacija Zavod za urbanizam Grada Tuzla (u daljem tekstu: Nosilac izrade). Član 7. (Obaveze Nosioca pripreme i Nosioca izrade Zoning plana)

19 Broj 2»SLUŽBENI GLASNIK«Strana 31 (1) Nosilac izrade Zoning plana je dužan da prednacrt, kao i svaku sljedeću fazu izrade Zoning plana, uradi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju ( Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), (u daljnjem tekstu: Zakon), propisima donesenim na osnovu Zakona i ovom odlukom. (2) Nosilac izrade Zoning plana obavezan je Nosiocu pripreme predati prednacrt planskog dokumenta, sa svim dijelovima koje odgovarajući dokumenti treba da sadrže, radi davanja eventualnih primjedbi, prijedloga i sugestija na isti, zauzimanja stava i formulisanja zaključaka sa preporukama koji se dostavljaju Nosiocu izrade. (3) Nosilac izrade razmatra primjedbe, mišljenja i sugestije na prednacrt, a one izmjene koje smatra opravdanim, ugrađuje u nacrt Zoning plana i dostavlja ga Nosiocu pripreme, uz odgovarajuće obrazloženje. (4) Nacrt Zoning plana sadrži grafički i tekstualni dio, a za potrebe rasprave na sjednicama Gradskog vijeća, posebno se izrađuje skraćeni nacrt, sa najvažnijim grafičkim i tekstualnim prilozima koji su dovoljno detaljni i informativni. (5) Gradsko vijeće razmatra nacrt Zoning plana i upućuje ga u javnu raspravu i stavljanje na javni uvid pod uslovima utvrđenim ovom odlukom, u trajanju do 30 dana. (6) Nakon provedene javne rasprave i usaglašavanja sa eventualnim primjedbama, prijedlog Zoning plana se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Član 11. (Grafički prilozi) Sastavni dio ove Odluke je Grafički prilog - Izvod iz Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Tuzla za period Godine, u MJ 1:2500, sa ucrtanim obuhvatom Zoning plana. Član 12. (Stupanje na snagu) Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Tuzla. Gradsko vijeće Broj: 01/19-A januar godine PREDSJEDAVAJUĆI Nataša Perić Član 8. (Obaveza korištenja postojećih pravosnažnih rješenja) (1) Kod izrade Zoning plana koristiti svu do sada izrađenu dokumentaciju koja se odnosi na eventualo izdata pravosnažna rješenja o urbanističkoj saglasnosti, kao i odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekata. (2) U skladu sa stavom (1) ovog člana, obavezuju se investitori i druga preduzeća i institucije koji raspolažu sa dokumentacijom vezano za objekte i infrastrukturu u ovoj prostornoj cjelini, da istu stave na raspolaganje Nosiocu pripreme i Nosiocu izrade Zoning plana. Član 9. (Finansiranje izrade Zoning plana) Sredstva za finansiranje izrade Zoning plana u skladu sa navedenim smjernicama, Zakonom i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 63/04, 50/07 i 84/10), obezbijedeće se iz Budžeta Grada Tuzla. Član 10. (Obaveza pridržavanja postojećih propisa) Zoning plan izraditi u skladu sa svim važećim propisima kojima se uređuje oblast prostornog planiranja.

20 Broj 2»SLUŽBENI GLASNIK«Strana 32