MERENJE NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA KULA 2022 IZVEŠTAJ O MERENJU NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "MERENJE NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA KULA 2022 IZVEŠTAJ O MERENJU NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA"

Транскрипт

1 INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU Koste Racina broj 19, Novi Sad Broj: /1 Datum: MERENJE NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA KULA 2022 IZVEŠTAJ O MERENJU NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA

2 MERENJE NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA - - Izveštaj o merenju nivoa buke na teritoriji opštine Kula u toku godine IBS d.o.o Strana 0.1 od 0.3

3 0. OPŠTI DEO PROJEKAT: MERENJE NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA - - NARUČILAC: Opštinska uprava opštine Kula Lenjinova 11 Kula IZVRŠILAC: Institut za bezbednost i sigurnost na radu, d.o.o. Koste Racina 19 Novi Sad BROJ DOKUMENTA: 59141/ RADNI TIM: Vladimir Đekić, dipl.inž.el. i rač. - master Zoran Rudović, dipl.inž. zžs. Novi Sad, avgust IBS d.o.o Strana 0.2 od 0.3

4 SADRŽAJ 0. OPŠTI DEO 1. ZADATAK 2. PODACI O MERENJU I METEOROLOŠKI PODACI 3. OPIS MERENJA I MERNIH MESTA 4. REZULTATI MERENJA NIVOA BUKE 5. ANALIZA I ZAKLJUČAK PRILOG I SERTIFIKATI, AKREDITACIJE I UVERENJA O ETALONIRANJU IBS d.o.o Strana 0.3 od 0.3

5 1. ZADATAK Na osnovu narudţbenice broj 71/2022 i ponude broj /1 od izvršiti merenje nivoa buke na 15 lokacija na teritoriji opštine Kula. Merenja nivoa buke izvršiti kontinualno u trajanju 24h sa referentnim vremenom od 15 minuta. Na svakom mernom mestu merenja nivoa buke izvršiti 2 puta u toku perioda od 12 meseci. U tabeli 1.1 su prikazane lokacije mernih mesta. Ţutom bojom su označena merna mesta na kojima je potrebno izvršiti merenja nivoa buke u toku jula meseca godine. Lokacije mernih mesta su prikazane u opisnoj formi a precizne lokacije svakog mernog mesta će biti prikazane u pripadajućem izveštaju nakon izvršenog merenja nivoa buke. Tabela 1.1. Merna mesta - Merenje nivoa buke na teritoriji opštine Kula R.br. LOKACIJA MERNOG MESTA NASELJE 1. Raskrsnica Maršala Tita, Ise Bajića i Veljka Vlahovića Kula 2. Raskrsnica Josipa Kramera i Maršala Tita Kula Ulica Maršala Tita (kod Vrbaškog mosta i Cash and Carry) Raskrsnica Josipa Kramera i Petefi Šandora (Kod Nussa) Kula Kula 5. Lenjinova ulica (kod vrtića Kolibri) Kula 6. Maršala Tita 246 d Kula 7. Raskrsnica ulice Veljka Vlahovića i Ive Lole Ribara Kula 8. Raskrsnica Maršala Tita i Rusinske ulice Ruski Krstur 9. Raskrsnica Maršala Tita i Ive Lole Ribara Lipar 10. Na Crvenom trgu kod mesne zajednice i mesne kancelarije Kruščić 11. Trţni centar u ulici Moše Pijade Crvenka IBS d.o.o Strana 1.1 od 1.2

6 R.br. LOKACIJA MERNOG MESTA NASELJE 12. U blizini pijace i autobuske stanice Crvenka 13. Ulica Maršala Tita (u blizini NIS pumpe kod skretanja za Kruščić) Crvenka 14. U centru u blizini pijace Sivac 15. U blizini osnovne škole i pravoslavne crkve Sivac Merenja nivoa buke izvršiti u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u ţivotnoj sredini ( Sluţbeni glasnik Republike Srbije broj 96/2021), Pravilnikom o metodama merenja buke, sadrţini i obimu izveštaja o merenju buke ( Sluţbeni glasnik Republike Srbije broj 72/2010), Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u ţivotnoj sredini ( Sluţbeni glasnik Republike Srbije broj 75/2010) i u skladu sa standardom SRPS ISO 1996:2019. IBS d.o.o Strana 1.2 od 1.2

7 2. PODACI O MERENJU I METEOROLOŠKI PODACI Merenja nivoa buke na teritoriji opštine Kula su izvršena u periodu od do godine Merni lanac Za potrebe merenja korišćena je sledeća merna oprema: Broj FONOMETAR MIKROFON Rion NL 52 Rion UC Serijski broj Serijski broj Rion NL 52 Rion UC Serijski bro j Serijski broj Rion NL 32 Rion UC 53A 3. Serijski broj Serijski broj Rion NL 52 Rion UC Serijski broj Serijski broj Kalibracija mernog sistema je izvršena pre i posle merenja uređajima RION model NC-74 broj i Instrumenti su regularno etalonirani o čemu postoje izveštaji o etaloniranju prikazani u poglavlju Prilog. IBS d.o.o Strana 2.1 od 2.4

8 Kalibracija svakog mernog lanca rađena je pre i po završetku svakog merenja na svakom mernom mestu. Merni lanci bili su stabilni tokom celog ciklusa merenja u vremenskom periodu koji je naveden iznad u tekstu Izvršioci merenja Vladimir Đekić, dipl.inž.el. i rač. - master 2.3 Meteorološki podaci Meteorološki parametri: temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha, atmosferski pritisak i brzina strujanja vazduha (brzina vetra) nisu u značajnoj meri uticali na merenje nivoa buke u životnoj sredini po postupku koji je sproveden. Treba smatrati da je uticaj navedenih meteoroloških parametara zanemarljiv. Meteorološki parametri su uzeti u obzir prilikom proračuna merne nesigurnosti u skladu sa važećim propisima. Merenja nivoa buke u životnoj sredini su izvršena u periodu od do godine. Na slikama prikazane su vrednosti navedenih meteoroloških parametara za period u kom su vršena merenja nivoa buke na teritoriji opštine Kula. IBS d.o.o Strana 2.2 od 2.4

9 Slika 2.1. Temperatura vazduha - Opština Kula Slika 2.2. Relativna vlažnost vazduha - Opština Kula IBS d.o.o Strana 2.3 od 2.4

10 Slika 2.3. Atmosferski pritisak - Opština Kula Slika 2.4. Brzina vetra - Opština Kula IBS d.o.o Strana 2.4 od 2.4

11 3. OPIS MERENJA I MERNIH MESTA 3.1. Opis merenja Merenje nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji opštine Kula je izvršeno prema akreditovanim metodama SRPS ISO :2019 i SRPS ISO :2019 i u skladu sa Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke ( Službeni glasnik Republike Srbije, broj 72/2010) i Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efakata buke u životnoj sredini, ( Službeni glasnik Republike Srbije, broj 75/2010), a prema važećim ovlašćenjima za merenje buke u životnoj sredini. Merenja nivoa buke su izvršena u periodu od godine do godine na ukupno 7 mernih mesta. Na svakom od 7 mernih mesta izvršeno je merenje nivoa buke kontinualno u periodu od bar 24 sata, sa referentnim vremenom od 15 minuta. Lokalni efekti su uzeti u obzir onako kako su se oni pojavili u zapisu i nisu korigovani. Dnevni interval računat je od 06:00h - 18:00h, večernji od 18:00h - 22:00h, a noćni od 22:00h - 06:00h. Obračun ekvivalentnog nivoa urađen je za egzaktnu pripadnost mernog intervala dnevnom, večernjem i noćnom periodu merenja. Statistička analiza nivoa buke urađena je za uzastopne 15 - minutne intervale. Saglasno pravilima korišćena je A ponderizacija. Tokom merenja korišćene su sledeće merne veličine L Aeq,15min, L A5,15min, L A10,15min, L A50,15min, L A90,15min i L A95,15min. Merenja nivoa buke su izvršena fonometrima Rion NL 52 (3 komada) i Rion NL 32, a obrada dobijenih rezultata je urađena programskim paketom V - SOUND verzija 1.0. U nastavku izveštaja u poglavlju broj 4 rezultati merenja i opisi mernih mesta dati su na sledeći način: sva merna mesta obeležena su oznakom MM i odgovarajućim rednim brojem. Za sva merna mesta dat je deo plana naselja u zoni mernog mesta, nekoliko fotografija, datum kada je merenje obavljeno i GPS koordinata. U poglavlju broj 4, rezultati merenja vremenskog toka za petnaestominutne intervale dati su na dijagramu. Na dijagramu su prikazana 3 grafika - L 5,15min, L eq,15min, L 95,15min. Grafici L 5 i L 95 predstavljaju procentne nivoe koji su prevaziđeni tokom 5%, odnosno tokom 95% vremena. Oni, pored L eq - ekvivalentnog nivoa buke za jedan 15 - minutni interval merenja, predstavljaju bitnu karakteristiku koja opisuje zvučno polje na lokaciji, jer predstavljaju vrednost nivoa buke koja je od 15 minuta (900 sekundi) mernog intervala prevaziđena tokom 45 sekundi (L 5 ), odnosno tokom 855 sekundi (L 95 ), i na taj način predstavljaju opseg varijacija buke. Uz svaki od ovih dijagrama nalaze se podaci o mernom mestu i dve tabele. U tabelama broj 1 prikazani su ekvivalentni nivoi za dan, veče i za noć tokom mernog perioda od bar 24 h. IBS d.o.o Strana 3.1 od 3.6

12 U tabelama broj 2 prikazane su najveće vrednosti parametra L 5,15min i L 10,15min, kao i najmanje vrednosti L 90,15min i L 95,15min tokom istog mernog perioda. Korekcije za položaj mikrofona izvršene su u skladu sa važećim propisima. Ispod grafika i tabela prikazana je vrednost L DEN - ukupni nivo buke za odgovarajuće merno mesto, proračunat na osnovu ekvivalentnih nivoa buke proračunatih za dnevni, večernji i noćni nivo buke. IBS d.o.o Strana 3.2 od 3.6

13 3.2. Pregled mernih mesta Merenja nivoa buke su obavljena na mernim mestima navedenim u tabeli 3.1. U tabeli 3.1 za svako merno mesto je prikazan period merenja tj. da li je na tom mernom mestu merenje obavljeno samo radnim danom ili i vikendom. Tabela 3.1.: Merna mesta Merenje nivoa buke na teritoriji opštine Kula R.br. LOKACIJA MERNOG MESTA PERIOD MERENJA 1. Trg oslobođenja 2/15, Kula Radni dan 2. Veljka Vlahovića 2b, Kula Radni dan 3. Vrtić, Lenjinova 17, Kula Radni dan 4. Maršala Tita 1a, Kula Radni dan 5. Maršala Tita 246d, Kula Radni dan 6. Josipa Kramera 38, Kula Radni dan 7. Veljka Vlahovića 6, Kula Radni dan Na slici 3.1 je prikazan položaj mernih mesta iz tabele 3.1. U poglavlju broj 4 je za svako merno mesto prikazana precizna lokacija na kojoj je vršeno merenje nivoa buke. IBS d.o.o Strana 3.3 od 3.6

14 Slika 3.1. Merenje nivoa buke - raspored mernih mesta - Kula IBS d.o.o Strana 3.4 od 3.6

15 3.3 Opisi mernih mesta U narednom tekstu dati su kratki opisi mernih mesta sa podacima relevantnim sa aspekta akustike u vreme merenja nivoa buke na teritoriji opštine Kula u toku godine. MM1 - Trg oslobođenja 2/15, Kula Merno mesto se nalazi na terasi na drugom spratu stambene zgrade. Zgrada se nalazi na raskrsnici ulica Maršala Tita, Trga oslobođenja i Josipa Kramera. Lokacija mernog mesta se nalazi u samom centru grada. Kroz ulicu Maršala Tita je primetan prolazak vozila svih kategorija uz napomenu da na ukupan nivo buke značajno utiče prolazak teretnih vozila. Kroz ulicu Josipa Kramera je moguć prolazak putničkih vozila. Saobraćaj na raskrsnici je regulisan semaforom. MM 2 - Veljka Vlahovića 2b, Kula Merno mesto se nalazi na terasi stana na drugom spratu stambene zgrade. Zgrada se nalazi na uglu saobraćajnica Maršala Tita i Veljka Vlahovića u Kuli. Ulica Maršala Tita i ulica Veljka Vlahovića su dvosmerne i imaju po 3 kolovozne trake. Kroz obe ulice je primetan prolazak vozila svih kategorija uz napomenu da na ukupan nivo buke značajno utiče prolazak teretnih vozila. U neposredoj blizini mernog mesta se nalazi više poslovnih objekata različite namene. MM 3 - Vrtić, Lenjinova 17, Kula Merno mesto se nalazi u dvorištu vrtića u Lenjinovoj ulici u Kuli. Dvorište se nalazi sa strane objekta do kanala Dunav - Tisa - Dunav i stadiona fudbalskog kluba. Na ovom mernom mestu osim aktivnosti vrtića nisu evidentirani drugi značajni izvori buke. MM 4 - Maršala Tita 1a, Kula Merno mesto se nalazi ulazu u posed preduzeća Kulatrans u ulici Maršala Tita u Kuli. Merno mesto se nalazi na ravnom krovu portirske kancelarije na ulazu u posed preduzeća Kulatrans. Ulica Maršala Tita je dvosmerna i primetan je prolazak vozila svih kategorija uz napomenu da na ukupan nivo buke značajno utiče prolazak teretnih vozila. Sa druge strane ulice u odnosu na merno mesto se nalazi veliki trgovački objekat sa pripadajućim parking prostorom. Posed preduzeća Kulatrans je prazan i na njemu nisu evidentirani izvori buke. IBS d.o.o Strana 3.5 od 3.6

16 MM 5 - Maršala Tita 246d, Kula Merno mesto se nalazi na terasi na prvom spratu stambene zgrade. Zgrada se nalazi u centru Kule u neposrednoj blizini ulice Maršala Tita. U prizemlju zgrade se nalazi ugostiteljski objekat koji se nalazio u režimu rada u vreme merenja nivoa buke. Ispred zgrade se nalazi obeleženi parking prostor. MM 6 - Josipa Kramera 38, Kula Merno mesto se nalazi u dvorištu porodične kuće u neposrednoj blizini raskrsnice ulica Josipa Kramera i Petra Drapšina u Kuli. Kroz ulicu Josipa Kramera je primetan prolazak vozila svih kategorija, dok je kroz ulicu Petra Drapšina primetan prolazak putničkih vozila. U neposrednoj blizini mernog mesta se nalazi ugostiteljski objekat koji se nalazio u režimu rada u vreme merenja nivoa buke. MM 7 - Veljka Vlahovića 6, Kula Merno mesto se nalazi u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta, kanala Dunav - Tisa - Dunav i mosta preko kanala u naselju Kula. Preko navedenog mosta je primetan prolazak vozila svih kategorija uz napomenu da na ukupan nivo buke na predmetnoj lokaciji dominantno utiče buka koju stvaraju teretna vozila. Na nivo buke na ovoj lokaciji utiče i buka koja potiče od aktivnosti ugostiteljskog objekta i posetilaca istog. IBS d.o.o Strana 3.6 od 3.6

17 4. REZULTATI MERENJA NIVOA BUKE R.br. LOKACIJA MERNOG MESTA PERIOD MERENJA 1. Trg oslobođenja 2/15, Kula Radni dan 2. Veljka Vlahovića 2b, Kula Radni dan 3. Vrtić, Lenjinova 17, Kula Radni dan 4. Maršala Tita 1a, Kula Radni dan 5. Maršala Tita 246d, Kula Radni dan 6. Josipa Kramera 38, Kula Radni dan 7. Veljka Vlahovića 6, Kula Radni dan IBS d.o.o Strana 4.1 od 4.15

18 MERNO MESTO: MM1 LOKACIJA MERENJA: Trg oslobođenja 2/15, Kula DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 1 IBS d.o.o Strana 4.2 od 4.15

19 OZNAKA MERNOG MESTA: MM1 ADRESA: Trg oslobođenja 2/15, Kula DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.3 od 4.15

20 MERNO MESTO: LOKACIJA MERENJA: MM2 Veljka Vlahovića 2b, Kula DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 2 IBS d.o.o Strana 4.4 od 4.15

21 OZNAKA MERNOG MESTA: MM2 ADRESA: Veljka Vlahovića 2b, Kula DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.5 od 4.15

22 MERNO MESTO: MM3 LOKACIJA MERENJA: Vrtić, Lenjinova 17, Kula DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N N E Zona mernog mesta MM 3 IBS d.o.o Strana 4.6 od 4.15

23 OZNAKA MERNOG MESTA: MM3 ADRESA: Vrtić, Lenjinova 17, Kula DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.7 od 4.15

24 MERNO MESTO: MM4 LOKACIJA MERENJA: Maršala Tita 1a, Kula DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 4 IBS d.o.o Strana 4.8 od 4.15

25 OZNAKA MERNOG MESTA: MM4 ADRESA: Maršala Tita 1a, Kula DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.9 od 4.15

26 MERNO MESTO: MM5 LOKACIJA MERENJA: Maršala Tita 246 d, Kula DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 5 IBS d.o.o Strana 4.10 od 4.15

27 OZNAKA MERNOG MESTA: MM5 ADRESA: Maršala Tita 246 d, Kula DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.11 od 4.15

28 MERNO MESTO: MM6 LOKACIJA MERENJA: Josipa Kramera 38, Kula DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 6 IBS d.o.o Strana 4.12 od 4.15

29 OZNAKA MERNOG MESTA: MM6 ADRESA: Josipa Kramera 38, Kula DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.13 od 4.15

30 MERNO MESTO: MM7 LOKACIJA MERENJA: Veljka Vlahovića 6, Kula DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 7 IBS d.o.o Strana 4.14 od 4.15

31 OZNAKA MERNOG MESTA: MM7 ADRESA: Veljka Vlahovića 6, Kula DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.15 od 4.15

32 5. ANALIZA I ZAKLJUĈAK Na osnovu narudžbenice broj 71/2022 i ponude broj /1 od izvršeno je merenje nivoa buke na 7 lokacija na teritoriji opštine Kula. Merenja nivoa buke izvršeno je kontinualno u trajanju 24h sa referentnim vremenom od 15 minuta. Merna mesta su prikazana u tabeli 5.1. Tabela 5.1. Merna mesta - Merenje nivoa buke - Kula - jul godine R.br. LOKACIJA MERNOG MESTA PERIOD MERENJA 1. Trg oslobođenja 2/15, Kula Radni dan 2. Veljka Vlahovića 2b, Kula Radni dan 3. Vrtić, Lenjinova 17, Kula Radni dan 4. Maršala Tita 1a, Kula Radni dan 5. Maršala Tita 246d, Kula Radni dan 6. Josipa Kramera 38, Kula Radni dan 7. Veljka Vlahovića 6, Kula Radni dan IBS d.o.o Strana 5.1 od 5.10

33 5.1 Analiza rezultata merenja Naredni tekst sadrži pregled jednobrojnih pokazatelja nivoa buke načinjen na osnovu svih rezultata datih u poglavlju 4. U tabeli 5.2. su dati zabeleženi nivoi buke za dan, veče i noć pojedinačno i ukupni ekvivalentni nivo buke (L DEN ). Tabela 5.2. Rezultati merenja nivoa buke - Kula - jul godine Merno mesto Lokacija mernog mesta Datum merenja godine L day [db] L evening [db] L night [db] dan veĉe noć L DEN [db] MM 1 Trg oslobođenja 2/15, Kula ,4 59,7 57,1 64 MM 2 Veljka Vlahovića 2b, Kula ,3 62,0 60,7 68 MM 3 Vrtić, Lenjinova 17, Kula ,2 44,9 37,0 50 MM 4 Maršala Tita 1a, Kula ,3 57,4 55,4 63 MM 5 Maršala Tita 246d, Kula ,0 50,4 46,1 54 MM 6 Josipa Kramera 38, Kula ,7 58,1 54,5 62 MM 7 Veljka Vlahovića 6, Kula ,9 57,8 56,2 64 IBS d.o.o Strana 5.2 od 5.10

34 U tabeli 5.3 prikazani su statistički nivoi (koji su objašnjeni u poglavlju broj 3) najveće izmerene vrednosti za L 5 i L 10 i najmanje izmerene vrednosti za L 90 i L 95. Tabela 5.3. Statistički nivoi Rekapitulacija Statistiĉki nivoi najveće vrednosti za L 5 i L 10 i najmanje izmerene vrednosti za L 90 i L 95 Dan Veĉe Noć MM Lokacija merenja Max Min Max Min Max Min L 5 L 10 L 90 L 95 L 5 L 10 L 90 L 95 L 5 L 10 L 90 L 95 MM 1 Trg oslobođenja 2/15, Kula 66,5 65,3 51,2 50,1 65,3 64,0 52,4 51,2 66,3 65,0 33,6 32,4 MM 2 Veljka Vlahovića 2b, Kula 73,1 70,9 51,9 49,9 68,7 66,1 49,9 48,9 73,0 70,6 42,8 42,5 MM 3 Vrtić, Lenjinova 17, Kula 64,1 61,4 34,0 33,8 55,3 53,1 35,7 35,3 50,7 48,3 30,2 30,1 MM 4 Maršala Tita 1a, Kula 66,6 64,3 42,1 39,9 65,4 63,0 43,5 41,5 66,5 64,1 28,6 27,9 MM 5 Maršala Tita 246d, Kula 64,6 57,6 37,2 36,5 58,6 56,4 41,5 40,6 61,9 60,0 31,1 30,8 MM 6 Josipa Kramera 38, Kula 62,0 59,5 33,2 32,0 72,2 67,1 34,5 33,2 66,5 63,3 27,6 27,4 MM 7 Veljka Vlahovića 6, Kula 71,5 69,5 43,1 42,5 65,6 63,1 44,2 43,4 63,9 60,3 37,6 37,3 IBS d.o.o Strana 5.3 od 5.10

35 U tabeli 5.4. prikazani su procenti stanovništva ugroženog (%A) i veoma ugroženog (%HA) bukom od drumskog saobraćaja na svakom mernom mestu. Ovi procenti su dobijeni primenom proračuna definisanog u Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini Prilog 4 ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 75/2010). Tabela 5.4. Procenat stanovništva ugroženog i veoma ugroženog bukom - Kula - jul godine MM DAN [%] NOĆ [%] %A %HA %A %HA 1 34,2 15,4 19,7 9,3 2 42,5 21,1 23,7 11,8 3 10,9 3,7 5,2 2,3 4 30,3 13,0 18,0 8,2 5 16,2 5,8 10,1 4,0 6 28,4 11,8 17,1 7,7 7 32,8 14,4 18,8 8,7 %A - procenat stanovništva ugroženog bukom %HA - procenat stanovništva veoma ugroženog bukom Na graficima 5.1 i 5.2 prikazani su podaci iz tabele 5.4. IBS d.o.o Strana 5.4 od 5.10

36 Grafik % stanovništva ugroženog bukom (%A) i veoma ugroženog bukom (%HA) - dnevni period Grafik % stanovništva ugroženog bukom (%A) i veoma ugroženog bukom (%HA) - noćni period IBS d.o.o Strana 5.5 od 5.10

37 Na graficima su prikazani rezultati merenja nivoa buke iz tabele 5.2. Grafik Rezultati merenja nivoa buke - Kula jul godine - dnevni period Grafik Rezultati merenja nivoa buke - Kula jul godine - večernji period IBS d.o.o Strana 5.6 od 5.10

38 Grafik Rezultati merenja nivoa buke - Kula jul godine - noćni period Grafik Rezultati merenja nivoa buke - Kula jul godine - ukupan nivo buke L DEN IBS d.o.o Strana 5.7 od 5.10

39 6.2 Zakljuĉak Na osnovu gore prikazanih rezultata i analiza možemo za merenja nivoa buke u životnoj sredini koja su izvršena na teritoriji opštine Kula u toku jula meseca godine zaključiti da je najveći ekvivalentni nivo buke L DEN zabeležen na mernom mestu broj 2 - Veljka Vlahovića 2b, Kula dok je najmanji ekvivalentni nivo buke L DEN za merenja zabeležen na mernom mestu broj 3 - Vrtić, Lenjinova 17, Kula. U svim periodima merenja (dan, veče i noć) najveći nivo buke je zabeležen na mernom mestu broj 2 - Veljka Vlahovića 2b, Kula. Najmanji nivo buke u dnevnom periodu je zabeležen na mernom mestu broj 5 - Maršala Tita 246 d, Kula, dok je u večernjem i noćnom periodu merenja najmanji nivo buke zabeležen na mernom mestu broj 3 - Vrtić, Lenjinova 17, Kula. U nastavku su prikazana zaključna razmatranja za rezultate merenja nivoa buke za monitoring izvršen u toku jula meseca godine za svako merno mesto. MM1 - Trg osloboċenja 2/15, Kula Merno mesto se nalazi na terasi na drugom spratu stambene zgrade. Zgrada se nalazi na raskrsnici ulica Maršala Tita, Trga oslobođenja i Josipa Kramera. Lokacija mernog mesta se nalazi u samom centru grada. Kroz ulicu Maršala Tita je primetan prolazak vozila svih kategorija uz napomenu da na ukupan nivo buke značajno utiče prolazak teretnih vozila. Kroz ulicu Josipa Kramera je moguć prolazak putničkih vozila. Saobraćaj na raskrsnici je regulisan semaforom. Primetno je da na ovom mernom mestu nivo buke opada tek u noćnom periodu tj. kada dolazi do smanjenja intenziteta saobraćaja. MM 2 - Veljka Vlahovića 2b, Kula Merno mesto se nalazi na terasi stana na drugom spratu stambene zgrade. Zgrada se nalazi na uglu saobraćajnica Maršala Tita i Veljka Vlahovića u Kuli. Ulica Maršala Tita i ulica Veljka Vlahovića su dvosmerne i imaju po 3 kolovozne trake. Kroz obe ulice je primetan prolazak vozila svih kategorija uz napomenu da na ukupan nivo buke značajno utiče prolazak teretnih vozila. U neposredoj blizini mernog mesta se nalazi više poslovnih objekata različite namene. Na ovom mernom mestu su zabeleženi najveći nivoi buke u svim periodima merenja. MM 3 - Vrtić, Lenjinova 17, Kula Merno mesto se nalazi u dvorištu vrtića u Lenjinovoj ulici u Kuli. Dvorište se nalazi sa strane objekta do kanala Dunav - Tisa - Dunav i stadiona fudbalskog kluba. Na ovom mernom mestu osim aktivnosti vrtića nisu evidentirani drugi značajni izvori buke. Na ovom mernom mestu je primetan značajno manji nivo buke u večernjem i noćnom periodu merenja tj. u periodu kada vrtić ne radi. IBS d.o.o Strana 5.8 od 5.10

40 MM 4 - Maršala Tita 1a, Kula Merno mesto se nalazi ulazu u posed preduzeća Kulatrans u ulici Maršala Tita u Kuli. Merno mesto se nalazi na ravnom krovu portirske kancelarije na ulazu u posed preduzeća Kulatrans. Ulica Maršala Tita je dvosmerna i primetan je prolazak vozila svih kategorija uz napomenu da na ukupan nivo buke značajno utiče prolazak teretnih vozila. Sa druge strane ulice u odnosu na merno mesto se nalazi veliki trgovački objekat sa pripadajućim parking prostorom. Posed preduzeća Kulatrans je prazan i na njemu nisu evidentirani izvori buke. I na ovom mernom mestu je primetno smanjenje nivoa buke tek u noćnom periodu kada dolazi do smanjenja intenziteta saobraćaja. MM 5 - Maršala Tita 246d, Kula Merno mesto se nalazi na terasi na prvom spratu stambene zgrade. Zgrada se nalazi u centru Kule u neposrednoj blizini ulice Maršala Tita. U prizemlju zgrade se nalazi ugostiteljski objekat koji se nalazio u režimu rada u vreme merenja nivoa buke. Ispred zgrade se nalazi obeleženi parking prostor. Na ovom mernom mestu su zabeleženi relativno niski nivoi buke. Potrebno je prilikom sledećeg monitoringa na ovom mernom mestu vršiti merenje nivoa buke u vreme vikenda kada se organizuju nastupi muzičkih orkestara u pomenutom ugostiteljskom objektu. MM 6 - Josipa Kramera 38, Kula Merno mesto se nalazi u dvorištu porodične kuće u neposrednoj blizini raskrsnice ulica Josipa Kramera i Petra Drapšina u Kuli. Kroz ulicu Josipa Kramera je primetan prolazak vozila svih kategorija, dok je kroz ulicu Petra Drapšina primetan prolazak putničkih vozila. U neposrednoj blizini mernog mesta se nalazi ugostiteljski objekat koji se nalazio u režimu rada u vreme merenja nivoa buke. Na ovom mernom mestu je zabeležen veći nivo buke u večernjem i noćnom periodu u odnosu na dnevni period. Prilikom sledećeg monitoringa na ovom mernom mestu je potrebno utvrditi da li se radi o izolovanom slučaju ili postoji takav trend rezultata na ovoj lokaciji. MM 7 - Veljka Vlahovića 6, Kula Merno mesto se nalazi u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta, kanala Dunav - Tisa - Dunav i mosta preko kanala u naselju Kula. Preko navedenog mosta je primetan prolazak vozila svih kategorija uz napomenu da na ukupan nivo buke na predmetnoj lokaciji dominantno utiče buka koju stvaraju teretna vozila. Na nivo buke na ovoj lokaciji utiče i buka koja potiče od aktivnosti ugostiteljskog objekta i posetilaca istog. Na ovom mernom mestu nivo buke opada u noćnom periodu kada dolazi do slabljenja intenziteta saobraćaja preko mosta na kanalu Dunav - Tisa - Dunav. IBS d.o.o Strana 5.9 od 5.10

41 U Novom Sadu avgust 2022.godine RADNI TIM: Vladimir Đekić, dipl. inž. el. i raĉ. - master TEHNIČKI RUKOVODILAC LABORATORIJE: Zoran Rudović, dipl. inž. zžs. IBS d.o.o Strana 5.10 od 5.10

42 PRILOG SERTIFIKATI, AKREDITACIJE I UVERENJA O ETALONIRANJU IBS d.o.o Strana P.1 od P.18

43 IBS d.o.o Strana P.2 od P.18

44 IBS d.o.o Strana P.3 od P.18

45 IBS d.o.o Strana P.4 od P.18

46 IBS d.o.o Strana P.5 od P.18

47 IBS d.o.o Strana P.6 od P.18

48 IBS d.o.o Strana P.7 od P.18

49 IBS d.o.o Strana P.8 od P.18

50 IBS d.o.o Strana P.9 od P.18

51 IBS d.o.o Strana P.10 od P.18

52 IBS d.o.o Strana P.11 od P.18

53 IBS d.o.o Strana P.12 od P.18

54 IBS d.o.o Strana P.13 od P.18

55 IBS d.o.o Strana P.14 od P.18

56 IBS d.o.o Strana P.15 od P.18

57 IBS d.o.o Strana P.16 od P.18

58 IBS d.o.o Strana P.17 od P.18

59 IBS d.o.o Strana P.18 od P.18