MERENJE NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA KULA 2022 IZVEŠTAJ O MERENJU NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "MERENJE NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA KULA 2022 IZVEŠTAJ O MERENJU NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA"

Транскрипт

1 INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU Koste Racina broj 19, Novi Sad Broj: /1 Datum: MERENJE NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA KULA 2022 IZVEŠTAJ O MERENJU NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA

2 MERENJE NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA - - Izveštaj o merenju nivoa buke na teritoriji opštine Kula u toku godine IBS d.o.o Strana 0.1 od 0.3

3 0. OPŠTI DEO PROJEKAT: MERENJE NIVOA BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE KULA - - NARUČILAC: Opštinska uprava opštine Kula Lenjinova 11 Kula IZVRŠILAC: Institut za bezbednost i sigurnost na radu, d.o.o. Koste Racina 19 Novi Sad BROJ DOKUMENTA: 59790/ RADNI TIM: Vladimir Đekić, dipl.inž.el. i rač. - master Vladimir Tankosić, struk. inž. znr. - spec. Zoran Rudović, dipl.inž. zžs. Novi Sad, septembar IBS d.o.o Strana 0.2 od 0.3

4 SADRŽAJ 0. OPŠTI DEO 1. ZADATAK 2. PODACI O MERENJU I METEOROLOŠKI PODACI 3. OPIS MERENJA I MERNIH MESTA 4. REZULTATI MERENJA NIVOA BUKE 5. ANALIZA I ZAKLJUČAK PRILOG I SERTIFIKATI, AKREDITACIJE I UVERENJA O ETALONIRANJU IBS d.o.o Strana 0.3 od 0.3

5 1. ZADATAK Na osnovu narudţbenice broj 71/2022 i ponude broj /1 od izvršiti merenje nivoa buke na 15 lokacija na teritoriji opštine Kula. Merenja nivoa buke izvršiti kontinualno u trajanju 24h sa referentnim vremenom od 15 minuta. Na svakom mernom mestu merenja nivoa buke izvršiti 2 puta u toku perioda od 12 meseci. U tabeli 1.1 su prikazane lokacije mernih mesta. Ţutom bojom su označena merna mesta na kojima je potrebno izvršiti merenja nivoa buke u toku avgusta meseca godine. Lokacije mernih mesta su prikazane u opisnoj formi a precizne lokacije svakog mernog mesta će biti prikazane u pripadajućem izveštaju nakon izvršenog merenja nivoa buke. Tabela 1.1. Merna mesta - Merenje nivoa buke na teritoriji opštine Kula R.br. LOKACIJA MERNOG MESTA NASELJE 1. Raskrsnica Maršala Tita, Ise Bajića i Veljka Vlahovića Kula 2. Raskrsnica Josipa Kramera i Maršala Tita Kula Ulica Maršala Tita (kod Vrbaškog mosta i Cash and Carry) Raskrsnica Josipa Kramera i Petefi Šandora (Kod Nussa) Kula Kula 5. Lenjinova ulica (kod vrtića Kolibri) Kula 6. Maršala Tita 246 d Kula 7. Raskrsnica ulice Veljka Vlahovića i Ive Lole Ribara Kula 8. Raskrsnica Maršala Tita i Rusinske ulice Ruski Krstur 9. Raskrsnica Maršala Tita i Ive Lole Ribara Lipar 10. Na Crvenom trgu kod mesne zajednice i mesne kancelarije Kruščić 11. Trţni centar u ulici Moše Pijade Crvenka IBS d.o.o Strana 1.1 od 1.2

6 R.br. LOKACIJA MERNOG MESTA NASELJE 12. U blizini pijace i autobuske stanice Crvenka 13. Ulica Maršala Tita (u blizini NIS pumpe kod skretanja za Kruščić) Crvenka 14. U centru u blizini pijace Sivac 15. U blizini osnovne škole i pravoslavne crkve Sivac Merenja nivoa buke izvršiti u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u ţivotnoj sredini ( Sluţbeni glasnik Republike Srbije broj 96/2021), Pravilnikom o metodama merenja buke, sadrţini i obimu izveštaja o merenju buke ( Sluţbeni glasnik Republike Srbije broj 72/2010), Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u ţivotnoj sredini ( Sluţbeni glasnik Republike Srbije broj 75/2010) i u skladu sa standardom SRPS ISO 1996:2019. IBS d.o.o Strana 1.2 od 1.2

7 2. PODACI O MERENJU I METEOROLOŠKI PODACI Merenja nivoa buke na teritoriji opštine Kula su izvršena u periodu od do godine Merni lanac Za potrebe merenja korišćena je sledeća merna oprema: Broj FONOMETAR MIKROFON Rion NL 52 Rion UC Serijski broj Serijski broj Rion NL 52 Rion UC Serijski bro j Serijski broj Rion NL 32 Rion UC 53A 3. Serijski broj Serijski broj Rion NL 52 Rion UC Serijski broj Serijski broj Kalibracija mernog sistema je izvršena pre i posle merenja uređajima RION model NC-74 broj i Instrumenti su regularno etalonirani o čemu postoje izveštaji o etaloniranju prikazani u poglavlju Prilog. IBS d.o.o Strana 2.1 od 2.4

8 Kalibracija svakog mernog lanca rađena je pre i po završetku svakog merenja na svakom mernom mestu. Merni lanci bili su stabilni tokom celog ciklusa merenja u vremenskom periodu koji je naveden iznad u tekstu Izvršioci merenja Vladimir Tankosić, struk. inž. znr. - spec. 2.3 Meteorološki podaci Meteorološki parametri: temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha, atmosferski pritisak i brzina strujanja vazduha (brzina vetra) nisu u značajnoj meri uticali na merenje nivoa buke u životnoj sredini po postupku koji je sproveden. Treba smatrati da je uticaj navedenih meteoroloških parametara zanemarljiv. Meteorološki parametri su uzeti u obzir prilikom proračuna merne nesigurnosti u skladu sa važećim propisima. Merenja nivoa buke u životnoj sredini su izvršena u periodu od do godine. Na slikama prikazane su vrednosti navedenih meteoroloških parametara za period u kom su vršena merenja nivoa buke na teritoriji opštine Kula. IBS d.o.o Strana 2.2 od 2.4

9 Slika 2.1. Temperatura vazduha - Opština Kula Slika 2.2. Relativna vlažnost vazduha - Opština Kula IBS d.o.o Strana 2.3 od 2.4

10 Slika 2.3. Atmosferski pritisak - Opština Kula Slika 2.4. Brzina vetra - Opština Kula IBS d.o.o Strana 2.4 od 2.4

11 3. OPIS MERENJA I MERNIH MESTA 3.1. Opis merenja Merenje nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji opštine Kula je izvršeno prema akreditovanim metodama SRPS ISO :2019 i SRPS ISO :2019 i u skladu sa Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke ( Službeni glasnik Republike Srbije, broj 72/2010) i Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efakata buke u životnoj sredini, ( Službeni glasnik Republike Srbije, broj 75/2010), a prema važećim ovlašćenjima za merenje buke u životnoj sredini. Merenja nivoa buke su izvršena u periodu od godine do godine na ukupno 8 mernih mesta. Na svakom od 8 mernih mesta izvršeno je merenje nivoa buke kontinualno u periodu od bar 24 sata, sa referentnim vremenom od 15 minuta. Lokalni efekti su uzeti u obzir onako kako su se oni pojavili u zapisu i nisu korigovani. Dnevni interval računat je od 06:00h - 18:00h, večernji od 18:00h - 22:00h, a noćni od 22:00h - 06:00h. Obračun ekvivalentnog nivoa urađen je za egzaktnu pripadnost mernog intervala dnevnom, večernjem i noćnom periodu merenja. Statistička analiza nivoa buke urađena je za uzastopne 15 - minutne intervale. Saglasno pravilima korišćena je A ponderizacija. Tokom merenja korišćene su sledeće merne veličine L Aeq,15min, L A5,15min, L A10,15min, L A50,15min, L A90,15min i L A95,15min. Merenja nivoa buke su izvršena fonometrima Rion NL 52 (3 komada) i Rion NL 32, a obrada dobijenih rezultata je urađena programskim paketom V - SOUND verzija 1.0. U nastavku izveštaja u poglavlju broj 4 rezultati merenja i opisi mernih mesta dati su na sledeći način: sva merna mesta obeležena su oznakom MM i odgovarajućim rednim brojem. Za sva merna mesta dat je deo plana naselja u zoni mernog mesta, nekoliko fotografija, datum kada je merenje obavljeno i GPS koordinata. U poglavlju broj 4, rezultati merenja vremenskog toka za petnaestominutne intervale dati su na dijagramu. Na dijagramu su prikazana 3 grafika - L 5,15min, L eq,15min, L 95,15min. Grafici L 5 i L 95 predstavljaju procentne nivoe koji su prevaziđeni tokom 5%, odnosno tokom 95% vremena. Oni, pored L eq - ekvivalentnog nivoa buke za jedan 15 - minutni interval merenja, predstavljaju bitnu karakteristiku koja opisuje zvučno polje na lokaciji, jer predstavljaju vrednost nivoa buke koja je od 15 minuta (900 sekundi) mernog intervala prevaziđena tokom 45 sekundi (L 5 ), odnosno tokom 855 sekundi (L 95 ), i na taj način predstavljaju opseg varijacija buke. Uz svaki od ovih dijagrama nalaze se podaci o mernom mestu i dve tabele. U tabelama broj 1 prikazani su ekvivalentni nivoi za dan, veče i za noć tokom mernog perioda od bar 24 h. IBS d.o.o Strana 3.1 od 3.6

12 U tabelama broj 2 prikazane su najveće vrednosti parametra L 5,15min i L 10,15min, kao i najmanje vrednosti L 90,15min i L 95,15min tokom istog mernog perioda. Korekcije za položaj mikrofona izvršene su u skladu sa važećim propisima. Ispod grafika i tabela prikazana je vrednost L DEN - ukupni nivo buke za odgovarajuće merno mesto, proračunat na osnovu ekvivalentnih nivoa buke proračunatih za dnevni, večernji i noćni nivo buke. IBS d.o.o Strana 3.2 od 3.6

13 3.2. Pregled mernih mesta Merenja nivoa buke su obavljena na mernim mestima navedenim u tabeli 3.1. U tabeli 3.1 za svako merno mesto je prikazan period merenja tj. da li je na tom mernom mestu merenje obavljeno samo radnim danom ili i vikendom. Tabela 3.1.: Merna mesta Merenje nivoa buke na teritoriji opštine Kula R.br. LOKACIJA MERNOG MESTA PERIOD MERENJA 1. Ugao ulice Maršala Tita i Rusinske ulice, Ruski Krstur Radni dan 2. Maršala Tita 188, Crvenka Radni dan 3. Njegoševa 16 a, Crvenka Radni dan 4. Moše Pijade 49, Crvenka Radni dan 5. Vladimira Nazora 19, Kruščić Radni dan 6. Maršala Tita 197, Sivac Radni dan 7. Maršala Tita 36, Sivac Radni dan 8. Ive Lole Ribara 37, Lipar Radni dan Na slici 3.1 je prikazan položaj mernih mesta iz tabele 3.1. U poglavlju broj 4 je za svako merno mesto prikazana precizna lokacija na kojoj je vršeno merenje nivoa buke. IBS d.o.o Strana 3.3 od 3.6

14 Slika 3.1. Merenje nivoa buke - raspored mernih mesta - Opština Kula - avgust godine IBS d.o.o Strana 3.4 od 3.6

15 3.3 Opisi mernih mesta U narednom tekstu dati su kratki opisi mernih mesta sa podacima relevantnim sa aspekta akustike u vreme merenja nivoa buke na teritoriji opštine Kula u toku godine. MM1 - Ugao ulice Maršala Tita i Rusinske ulice, Ruski Krstur Merno mesto se nalazi u objektu mesne zajednice Ruski Krstur na raskrsnici ulica Maršala Tita i Rusinske u centru naselja Ruski Krstur. Ulica Maršala Tita je glavna saobraćajnica kroz naselje, a Rusinska ulica vodi ka naselju Kruščić. Obe saobraćajnice su dvosmerne sa po ukupno 2 kolovozne trake i trotoarom sa obe strane ulice. U neposrednoj blizini mernog mesta se nalazi nekoliko ugostiteljskih objekata, park i vrtić. MM 2 - Maršala Tita 188, Crvenka Merno mesto se nalazi na terasi na prvom spratu porodične kuće. Kuća se nalazi uz saobraćajnicu Maršala Tita u naselju Crvenka. Merno mesto je udaljeno od ose saobraćajnice oko 20 metara. Između mernog mesta i saobraćajnice se nalazi zeleni pojas i trotoar. Saobraćajnica je dvosmerna i ima ukupno 2 kolovozne trake, predstavlja glavnu saobraćajnicu kroz naselje Crvenka i deo je putnog pravca koji povezuje Kulu i Sombor. Primetan je prolazak vozila svih kategorija. Sa druge strane saobraćajnice u odnosu na merno mesto se nalazi benzinska stanica. MM 3 - Njegoševa 16a, Crvenka Merno mesto se nalazi na terasi stambene zgrade u Njegoševoj ulici u naselju Crvenka. Zgrada se nalazi u neposrednoj blizini raskrsnice ulica Maršala Tita i Njegoševe. U neposrednoj blizini mernog mesta se nalazi glavna autobuska stanica u naselju Crvenka i pijaca. Ispred stambene zgrade se nalazi parking prostor za putnička vozila. MM 4 - Moše Pijade 49, Crvenka Merno mesto se nalazi na terasi stambene zgrade u ulici Moše Pijade u naselju Crvenka. Merno mesto se nalazi na dvorišnoj strani zgrade. U prizemlju zgrade se nalazi ugostiteljski objekat. Sa dvorišne strane zgrade se nalazi parking prostor za putnička vozila. IBS d.o.o Strana 3.5 od 3.6

16 MM 5 - Vladimira Nazora 19, Kruščić Merno mesto se nalazi u objektu mesne zajednice u centru naselja Kruščić. U neposrednoj blizini mernog mesta se nalazi glavni trg, dečije igralište i saobraćajnica Maršala Tita. Saobraćajnica Maršala Tita je dvosmerna i ima ukupno 2 kolovozne trake. Na udaljenosti od oko 800 metara od mernog mesta nalazi se osnovna škola i vrtić. MM 6 - Maršala Tita 197, Sivac Merno mesto se nalazi na terasi na prvom spratu Doma kulture u naselju Sivac. Merno mesto se nalazi us ulicu Maršala Tita koja je deo putnog pravca Kula - Sombor. Ulica je dvosmerna i ima ukupno 2 kolovozne trake. Merno mesto je udaljeno od ose saobraćajnice oko 20 metara. Između ose saobraćajnice i mernog mesta se nalazi zeleni pojas i trotoar. MM 7 - Maršala Tita 36, Sivac Merno mesto se nalazi na prvom spratu osnovne škole 20. oktobar u naselju Sivac. Merno mesto se nalazi us ulicu Maršala Tita koja je deo putnog pravca Kula - Sombor. Ulica je dvosmerna i ima ukupno 2 kolovozne trake. Merno mesto je udaljeno od ose saobraćajnice oko 20 metara. Između ose saobraćajnice i mernog mesta se nalazi zeleni pojas, trotoar i dvorište škole. Na udaljenosti od oko 100 metara od mernog mesta se nalazi vrtić. MM 8 - Ive Lole Ribara 37, Lipar Merno mesto se nalazi na prvom spratu poslovno - stambenog objekta na raskrsnici ulice Maršala Tita i ulice Ive Lole Ribara u naselju Lipar. Obe saobraćajnice su dvosmerne i imaju po 2 kolovozne trake, uz napomenu da je ulica Maršala Tita glavna saobraćajnica kroz naselje i deo je putnog pravca koji povvezuje Kulu i Bačku Topolu. U prizemlju objekta u kom se nalazi merno mesto se nalazi pošta i trgovački objekat. IBS d.o.o Strana 3.6 od 3.6

17 4. REZULTATI MERENJA NIVOA BUKE R.br. LOKACIJA MERNOG MESTA PERIOD MERENJA 1. Ugao ulice Maršala Tita i Rusinske ulice, Ruski Krstur Radni dan 2. Maršala Tita 188, Crvenka Radni dan 3. Njegoševa 16 a, Crvenka Radni dan 4. Moše Pijade 49, Crvenka Radni dan 5. Vladimira Nazora 19, Kruščić Radni dan 6. Maršala Tita 197, Sivac Radni dan 7. Maršala Tita 36, Sivac Radni dan 8. Ive Lole Ribara 37, Lipar Radni dan IBS d.o.o Strana 4.1 od 4.17

18 MERNO MESTO: MM1 LOKACIJA MERENJA: Ug. M.Tita i Rusinske ulice, Ruski Krstur DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 1 IBS d.o.o Strana 4.2 od 4.17

19 OZNAKA MERNOG MESTA: MM1 ADRESA: Ug. M.Tita i Rusinske ulice, Ruski Krstur DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.3 od 4.17

20 MERNO MESTO: LOKACIJA MERENJA: MM2 Maršala Tita 108, Crvenka DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 2 IBS d.o.o Strana 4.4 od 4.17

21 OZNAKA MERNOG MESTA: MM2 ADRESA: Maršala Tita 108, Crvenka DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.5 od 4.17

22 MERNO MESTO: MM3 LOKACIJA MERENJA: Njegoševa 16a, Crvenka DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N N E Zona mernog mesta MM 3 IBS d.o.o Strana 4.6 od 4.17

23 OZNAKA MERNOG MESTA: MM3 ADRESA: Njegoševa 16a, Crvenka DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.7 od 4.17

24 MERNO MESTO: MM4 LOKACIJA MERENJA: Moše Pijade 49, Crvenka DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 4 IBS d.o.o Strana 4.8 od 4.17

25 OZNAKA MERNOG MESTA: MM4 ADRESA: Moše Pijade 49, Crvenka DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.9 od 4.17

26 MERNO MESTO: MM5 LOKACIJA MERENJA: Vladimira Nazora 19, Kruščić DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 5 IBS d.o.o Strana 4.10 od 4.17

27 OZNAKA MERNOG MESTA: MM5 ADRESA: Vladimira Nazora 19, Kruščić DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.11 od 4.17

28 MERNO MESTO: MM6 LOKACIJA MERENJA: Maršala Tita 197, Sivac DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 6 IBS d.o.o Strana 4.12 od 4.17

29 OZNAKA MERNOG MESTA: MM6 ADRESA: Maršala Tita 197, Sivac DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.13 od 4.17

30 MERNO MESTO: MM7 LOKACIJA MERENJA: Maršala Tita 36, Sivac DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 7 IBS d.o.o Strana 4.14 od 4.17

31 OZNAKA MERNOG MESTA: MM7 ADRESA: Maršala Tita 36, Sivac DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.15 od 4.17

32 MERNO MESTO: MM8 LOKACIJA MERENJA: Ive Lole Ribara 37, Lipar DATUM MERENJA: GPS KOORDINATE N E Zona mernog mesta MM 8 IBS d.o.o Strana 4.16 od 4.17

33 OZNAKA MERNOG MESTA: MM8 ADRESA: Ive Lole Ribara 37, Lipar DATUM MERENJA: MERNI INTERVAL: 15 min. PERIOD MERENJA: Radni dan DAN VEČE NOĆ DAN IBS d.o.o Strana 4.17 od 4.17

34 5. ANALIZA I ZAKLJUĈAK Na osnovu narudžbenice broj 71/2022 i ponude broj /1 od izvršeno je merenje nivoa buke na 7 lokacija na teritoriji opštine Kula. Merenja nivoa buke izvršeno je kontinualno u trajanju 24h sa referentnim vremenom od 15 minuta. Merna mesta su prikazana u tabeli 5.1. Tabela 5.1. Merna mesta - Merenje nivoa buke - Kula - avgust godine R.br. LOKACIJA MERNOG MESTA PERIOD MERENJA 1. Ugao ulice Maršala Tita i Rusinske ulice, Ruski Krstur Radni dan 2. Maršala Tita 188, Crvenka Radni dan 3. Njegoševa 16 a, Crvenka Radni dan 4. Moše Pijade 49, Crvenka Radni dan 5. Vladimira Nazora 19, Kruščić Radni dan 6. Maršala Tita 197, Sivac Radni dan 7. Maršala Tita 36, Sivac Radni dan 8. Ive Lole Ribara 37, Lipar Radni dan IBS d.o.o Strana 5.1 od 5.10

35 5.1 Analiza rezultata merenja Naredni tekst sadrži pregled jednobrojnih pokazatelja nivoa buke načinjen na osnovu svih rezultata datih u poglavlju 4. U tabeli 5.2. su dati zabeleženi nivoi buke za dan, veče i noć pojedinačno i ukupni ekvivalentni nivo buke (L DEN ). Tabela 5.2. Rezultati merenja nivoa buke - Kula - avgust godine Merno mesto Lokacija mernog mesta Datum merenja godine L day [db] L evening [db] L night [db] dan veĉe noć L DEN [db] MM 1 Ugao ulice Maršala Tita i Rusinske ulice, Ruski Krstur ,8 65,3 58,4 68 MM 2 Maršala Tita 188, Crvenka ,8 63,8 61,2 69 MM 3 Njegoševa 16 a, Crvenka ,6 56,1 52,9 61 MM 4 Moše Pijade 49, Crvenka ,1 48,6 40,0 51 MM 5 Vladimira Nazora 19, Kruščić ,4 48,1 40,5 53 MM 6 Maršala Tita 197, Sivac ,0 62,7 59,7 68 MM 7 Maršala Tita 36, Sivac ,6 58,6 55,6 63 MM8 Ive Lole Ribara 37, Lipar ,0 52,6 47,9 58 IBS d.o.o Strana 5.2 od 5.10

36 U tabeli 5.3 prikazani su statistički nivoi (koji su objašnjeni u poglavlju broj 3) najveće izmerene vrednosti za L 5 i L 10 i najmanje izmerene vrednosti za L 90 i L 95. Tabela 5.3. Statistički nivoi Rekapitulacija Statistiĉki nivoi najveće vrednosti za L 5 i L 10 i najmanje izmerene vrednosti za L 90 i L 95 Dan Veĉe Noć MM Lokacija merenja Max Min Max Min Max Min MM 1 Ugao ulice Maršala Tita i Rusinske ulice, Ruski Krstur L 5 L 10 L 90 L 95 L 5 L 10 L 90 L 95 L 5 L 10 L 90 L 95 78,7 74,1 44,4 43,1 75,1 71,0 46,5 45,6 72,9 70,4 28,3 27,7 MM 2 Maršala Tita 188, Crvenka 72,9 71,9 52,9 50,0 71,0 69,1 45,7 42,3 71,9 69,7 30,4 28,6 MM 3 Njegoševa 16 a, Crvenka 65,6 63,5 45,6 44,2 62,7 61,8 38,3 37,2 63,6 61,5 29,7 29,1 MM 4 Moše Pijade 49, Crvenka 63,2 58,1 25,6 24,3 53,4 51,5 45,3 45,0 50,1 48,8 25,8 25,1 MM 5 Vladimira Nazora 19, Kruščić 73,0 70,8 31,0 29,6 58,3 54,0 30,5 29,6 52,3 49,6 26,9 26,7 MM 6 Maršala Tita 197, Sivac 76,0 74,9 43,6 41,8 70,2 67,4 48,2 46,2 69,6 66,8 23,6 23,2 MM 7 Maršala Tita 36, Sivac 69,9 68,0 35,1 32,4 66,0 64,5 35,0 34,0 67,5 64,5 20,7 20,0 MM8 Ive Lole Ribara 37, Lipar 74,6 74,1 31,5 30,8 60,1 57,1 29,2 28,8 59,9 56,4 27,8 27,6 IBS d.o.o Strana 5.3 od 5.10

37 U tabeli 5.4. prikazani su procenti stanovništva ugroženog (%A) i veoma ugroženog (%HA) bukom od drumskog saobraćaja na svakom mernom mestu. Ovi procenti su dobijeni primenom proračuna definisanog u Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini Prilog 4 ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 75/2010). Tabela 5.4. Procenat stanovništva ugroženog i veoma ugroženog bukom - Kula - avgust godine MM DAN [%] NOĆ [%] %A %HA %A %HA 1 42,5 21,1 21,1 10,2 2 44,1 22,4 24,3 12,2 3 26,7 10,9 15,6 6,8 4 12,0 4,1 6,5 2,6 5 15,0 5,3 6,8 2,6 6 41,0 20,1 22,6 11,1 7 32,1 14,0 18,2 8, ,9 8,9 11,4 4,6 %A - procenat stanovništva ugroženog bukom %HA - procenat stanovništva veoma ugroženog bukom Na graficima 5.1 i 5.2 prikazani su podaci iz tabele 5.4. IBS d.o.o Strana 5.4 od 5.10

38 Grafik % stanovništva ugroženog bukom (%A) i veoma ugroženog bukom (%HA) - dnevni period Grafik % stanovništva ugroženog bukom (%A) i veoma ugroženog bukom (%HA) - noćni period IBS d.o.o Strana 5.5 od 5.10

39 Na graficima su prikazani rezultati merenja nivoa buke iz tabele 5.2. Grafik Rezultati merenja nivoa buke - Kula avgust godine - dnevni period Grafik Rezultati merenja nivoa buke - Kula avgust godine - večernji period IBS d.o.o Strana 5.6 od 5.10

40 Grafik Rezultati merenja nivoa buke - Kula avgust godine - noćni period Grafik Rezultati merenja nivoa buke - Kula avgust godine - ukupan nivo buke L DEN IBS d.o.o Strana 5.7 od 5.10

41 6.2 Zakljuĉak Na osnovu gore prikazanih rezultata i analiza možemo za merenja nivoa buke u životnoj sredini koja su izvršena na teritoriji opštine Kula u toku avgusta meseca godine zaključiti da je najveći ekvivalentni nivo buke L DEN zabeležen na mernom mestu broj 2 - Maršala Tita 188, Crvenka dok je najmanji ekvivalentni nivo buke L DEN za merenja zabeležen na mernom mestu broj 4 - Moše Pijade 49, Crvenka. U dnevnom i večernjem periodu merenja najveći nivo buke je zabeležen na mernom mestu MM1 u Ruskom Krsturu, dok je u noćnom periodu merenja najveći nivo buke zabeležen na mernom mestu MM2 - Maršala Tita 188, Crvenka. Najmanji nivo buke u dnevnom i noćnom periodu je zabeležen na mernom mestu broj 4 - Moše Pijade 49, Crvenka, dok je u večernjem periodu merenja najmanji nivo buke zabeležen na mernom mestu broj 5 u naselju Kruščić. U nastavku su prikazana zaključna razmatranja za rezultate merenja nivoa buke za monitoring izvršen u toku avgusta meseca godine za svako merno mesto. MM1 - Ugao ulice Maršala Tita i Rusinske ulice, Ruski Krstur Merno mesto se nalazi u objektu mesne zajednice Ruski Krstur na raskrsnici ulica Maršala Tita i Rusinske u centru naselja Ruski Krstur. Ulica Maršala Tita je glavna saobraćajnica kroz naselje, a Rusinska ulica vodi ka naselju Kruščić. Obe saobraćajnice su dvosmerne sa po ukupno 2 kolovozne trake i trotoarom sa obe strane ulice. U neposrednoj blizini mernog mesta se nalazi nekoliko ugostiteljskih objekata, park i vrtić. Nivo buke na ovom mernom mestu u najvećoj meri zavisi od buke saobraćaja. Smanjenje nivoa buke tek u noćnom periodu kada dolazi do smanjenja intenziteta saobraćaja potvrđuje ovu činjenicu. MM 2 - Maršala Tita 188, Crvenka Merno mesto se nalazi na terasi na prvom spratu porodične kuće. Kuća se nalazi uz saobraćajnicu Maršala Tita u naselju Crvenka. Merno mesto je udaljeno od ose saobraćajnice oko 20 metara. Između mernog mesta i saobraćajnice se nalazi zeleni pojas i trotoar. Saobraćajnica je dvosmerna i ima ukupno 2 kolovozne trake, predstavlja glavnu saobraćajnicu kroz naselje Crvenka i deo je putnog pravca koji povezuje Kulu i Sombor. Primetan je prolazak vozila svih kategorija. Sa druge strane saobraćajnice u odnosu na merno mesto se nalazi benzinska stanica. Ukupan nivo buke na ovom mernom mestu zavisi od buke saobraćaja. Primetno je da je zabeležen značajan nivo buke i u noćnom periodu. IBS d.o.o Strana 5.8 od 5.10

42 MM 3 - Njegoševa 16a, Crvenka Merno mesto se nalazi na terasi stambene zgrade u Njegoševoj ulici u naselju Crvenka. Zgrada se nalazi u neposrednoj blizini raskrsnice ulica Maršala Tita i Njegoševe. U neposrednoj blizini mernog mesta se nalazi glavna autobuska stanica u naselju Crvenka i pijaca. Ispred stambene zgrade se nalazi parking prostor za putnička vozila. Na ukupan nivo buke na ovom mernom mestu utiče buka saobraćaja sa glavne saobraćajnice i buka koje potiče od aktivnosti autobuske stanice i pijace. MM 4 - Moše Pijade 49, Crvenka Merno mesto se nalazi na terasi stambene zgrade u ulici Moše Pijade u naselju Crvenka. Merno mesto se nalazi na dvorišnoj strani zgrade. U prizemlju zgrade se nalazi ugostiteljski objekat. Sa dvorišne strane zgrade se nalazi parking prostor za putnička vozila. Na ovom mernom mestu nisu evidentirani značajni izvori buke. MM 5 - Vladimira Nazora 19, Krušĉić Merno mesto se nalazi u objektu mesne zajednice u centru naselja Kruščić. U neposrednoj blizini mernog mesta se nalazi glavni trg, dečije igralište i saobraćajnica Maršala Tita. Saobraćajnica Maršala Tita je dvosmerna i ima ukupno 2 kolovozne trake. Na udaljenosti od oko 800 metara od mernog mesta nalazi se osnovna škola i vrtić. Ukupan nivo buke na ovom mernom mestu zavisi od buke saobraćaj i od buke koja potiče od aktivnosti prolaznika i posetilaca pomenutog trga. MM 6 - Maršala Tita 197, Sivac Merno mesto se nalazi na terasi na prvom spratu Doma kulture u naselju Sivac. Merno mesto se nalazi us ulicu Maršala Tita koja je deo putnog pravca Kula - Sombor. Ulica je dvosmerna i ima ukupno 2 kolovozne trake. Merno mesto je udaljeno od ose saobraćajnice oko 20 metara. Između ose saobraćajnice i mernog mesta se nalazi zeleni pojas i trotoar. Ukupan nivo buke na ovom mernom mestu zavisi od buke saobraćaja. Primetno je da je zabeležen značajan nivo buke i u noćnom periodu. MM 7 - Maršala Tita 36, Sivac Merno mesto se nalazi na prvom spratu osnovne škole 20. oktobar u naselju Sivac. Merno mesto se nalazi us ulicu Maršala Tita koja je deo putnog pravca Kula - Sombor. Ulica je dvosmerna i ima ukupno 2 kolovozne trake. Merno mesto je udaljeno od ose saobraćajnice oko 20 metara. Između ose saobraćajnice i mernog mesta se nalazi zeleni pojas, trotoar i dvorište škole. Na udaljenosti od oko 100 metara od mernog mesta se nalazi vrtić. Na ukupan nivo buke na ovom mernom mestu dominanto utiče buka saobraćaja i buka koja potiče od aktivnosti učenika i drugih posetilaca škole. IBS d.o.o Strana 5.9 od 5.10

43 MM 8 - Ive Lole Ribara 37, Lipar Merno mesto se nalazi na prvom spratu poslovno - stambenog objekta na raskrsnici ulice Maršala Tita i ulice Ive Lole Ribara u naselju Lipar. Obe saobraćajnice su dvosmerne i imaju po 2 kolovozne trake, uz napomenu da je ulica Maršala Tita glavna saobraćajnica kroz naselje i deo je putnog pravca koji povvezuje Kulu i Bačku Topolu. U prizemlju objekta u kom se nalazi merno mesto se nalazi pošta i trgovački objekat. Na ukupan nivo buke na ovom mernom mestu dominantno utiče buka saobraćaja i buka koja potiče od aktivnosti trgovačkog objekta koji se nalazi u neposrednoj blizini mernog mesta. U Novom Sadu septembar 2022.godine RADNI TIM: Vladimir Đekić, dipl. inž. el. i raĉ. - master TEHNIČKI RUKOVODILAC LABORATORIJE: Zoran Rudović, dipl. inž. zžs. IBS d.o.o Strana 5.10 od 5.10

44 PRILOG SERTIFIKATI, AKREDITACIJE I UVERENJA O ETALONIRANJU IBS d.o.o Strana P.1 od P.18

45 IBS d.o.o Strana P.2 od P.18

46 IBS d.o.o Strana P.3 od P.18

47 IBS d.o.o Strana P.4 od P.18

48 IBS d.o.o Strana P.5 od P.18

49 IBS d.o.o Strana P.6 od P.18

50 IBS d.o.o Strana P.7 od P.18

51 IBS d.o.o Strana P.8 od P.18

52 IBS d.o.o Strana P.9 od P.18

53 IBS d.o.o Strana P.10 od P.18

54 IBS d.o.o Strana P.11 od P.18

55 IBS d.o.o Strana P.12 od P.18

56 IBS d.o.o Strana P.13 od P.18

57 IBS d.o.o Strana P.14 od P.18

58 IBS d.o.o Strana P.15 od P.18

59 IBS d.o.o Strana P.16 od P.18

60 IBS d.o.o Strana P.17 od P.18

61 IBS d.o.o Strana P.18 od P.18