SLUŢBENI GLASNIK G R A D A V O D I C A

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SLUŢBENI GLASNIK G R A D A V O D I C A"

Транскрипт

1 SLUŢBENI GLASNIK G R A D A V O D I C A Godina: Vodice, 08. studenog BROJ: 8 ISNN: GRADSKO VIJEĆE S A D R Ţ A J Odluka o donošenju izmjena i dopune Prostornog Plana ureċenja Grada Vodica za podruĉje Perolin gat u Prvić Šepurini Odluka o donošenju Urbanistiĉkog Plana ureċenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luke Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vodica za razdoblje godine Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna urbanistiĉkog plana ureċenja naselja Vodice i Srima Zakljuĉak o prihvaćanju financijskog izvješća o radu Trgovaĉkog društva Leć d.o.o. za godinu Zakljuĉak o prihvaćanju financijskog izvješća o radu Trgovaĉkog društva Gradsko poduzeće d.o.o. za godinu Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješće o izvršenju proraĉuna Grada Vodica za razdoblje od do II. Izmjena Plana Proraĉuna Grada Vodica za godinu Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proraĉuna Grada Vodica za godinu Program gradnje objekata i ureċaja komunalne infrastrukture u godini Izmjena Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ĉlanka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u godini...117

2 1.12. Izmjena Programa javnih potreba u sportu na podruĉju Grada Vodica za godinu Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na podruĉju Grada Vodica za g Izmjena Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi na podruĉju Grada Vodica za Godinu Izmjena Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva na podruĉju Grada Vodica za Godinu Odluka o davanju koncesije za javne usluge obavljanje dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Grada Vodica Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškol. odg. i naobrazbe Grada Vodica Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na podruĉju Grada Vodica sportsko igralište Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije sportskog igrališta na Srimi Zakljuĉak u svezi odrţavanja CMC Festivala Vodice za razdoblje Godine Zakljuĉak o prihvaćanju programa rada savjeta mladih Grada Vodica za godinu Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proraĉunske priĉuve Grada Vodica za period godine Zakljuĉak o prihvaćanju prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreţe u G Rješenje o povjeravanju komunalnih poslova Elektroobrtu Rasvjeta iz Vodica ugovorom za obavljanje komunalne djelatnosti prigodno ukrašavanje grada GRADONAĈELNIK 2.1. Rješenje o imenovanju ĉlanova Nadzornog odbora Zajednice sportova Grada Vodica Izmjena plana prijma u sluţbu u Grad Vodice za godinu

3 1. GRADSKO VIJEĆE 1.1. Na temelju ĉlanka 109., stavak 4., ĉlanka 113., stavak 1. i ĉlanka 198., stavak 3. Zakona o prostornom ureċenju (Narodne novine broj 153/13), Zajedniĉke odluke o izradi Urbanistiĉkog plana ureċenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana ureċenja Grada Vodica za podruĉje luke Perolin gat u Prvić Šepurini (Sluţbeni glasnik Grada Vodica broj 2/16) i ĉlanka 30. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko - kninske ţupanije, broj: 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13- proĉišćeni tekst i 05/15, tesluţbeni glasnik Grada Vodica broj 04/16), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 3. sjednici odrţanoj 31. listopada godine, donijelo je ODLUKU o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana ureċenja Grada Vodica za podruĉje luke Perolin gat u Prvić Šepurini Ĉlanak 1. (1) Donosi se Izmjena i dopuna Prostornog plana ureċenja Grada Vodica za podruĉje luke Perolin gat u Prvić Šepurini, u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana, koju je izradila tvrtka Geoprojekt d.d. iz Splita. Ĉlanak 2. (1) Izmjena i dopuna Plana se odnosi na dopunu tekstualnog dijela - Odredbi za provoċenje Plana i izmjenu grafiĉkog dijela Plana dijela kartografskog prikaza broj 4.3, GraĊevinska podruĉja naselja Prvić Luka i Prvić Šepurine, u cilju stvaranja pretpostavki za realizaciju zahvata unutar luĉkog podruĉja Perolin gat u Prvić Šepurini, sukladno Prostornom planušibensko-kninske ţupanije ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije broj 11/02, 10/05, 3/06, 5/08, 6/12, 9/12 - proĉišćeni tekst, 4/13, 8/13 ispravak i 2/14), Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 56/16) i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautiĉkog turizma ( Narodne novine, 72/08). Ĉlanak 3. (1) Izmjena i dopuna Plana iz ĉlanka 1. ove Odluke obuhvaća dio naselja Prvić Šepurine - kopneni i morski dio uvale Perolin gat. (2) Lokacija obuhvata iz stavka 1. ovog ĉlanka je prikazana na dijelu kartografskog prikaza Prostornog plana ureċenja Grada Vodica - Korištenje i namjena površina (prikaz broj 1. elaborata Izmjena i dopuna Plana u mjerilu 1:25.000). (3) Obuhvat izmjene i dopune Plana za luĉko podruĉje Perolin gat je prikazan na dijelu kartografskog prikaza Prostornog plana ureċenja Grada Vodica oznake 4.3. GraĊevinska podruĉja naselja Prvić Luka i Prvić Šepurine u mjerilu 1: Prikazom je definiran kopneni i morski dio luĉkog podruĉja: luke otvorene za javni promet lokalnog znaĉaja, športske luke i luke nautiĉkog turizma - marine najniţe kategorije. Ĉlanak 4. (1) Elaborat Izmjene i dopune Plana sastavni je dio ove Odluke. 1

4 (2) Sadrţaj elaborata Izmjene i dopune Plana: OPĆI DIO TEKSTUALNI DIO- Odredbe za provoċenje GRAFIĈKI DIO Grafiĉki dio sadrţi kartografske prikaze: 1. Lokacija obuhvata Izmjene i dopune PPUG-a mjerilo 1: Luĉko podruĉje Perolin gat, kopneni i morski dio mjerilo 1:5.000 PRILOZI - Obrazloţenje - Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog ureċenja - Saţetak za javnost ODREDBE ZA PROVOĐENJE Ĉlanak 5. U Odluci o donošenju Prostornog plana ureċenja Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibenskokninske ţupanije, broj 14/06, 2/13 i 5/14, te Sluţbeni glasnik Grada Vodica, broj 5/15), - u ĉlanku 97, stavak 3. iza teksta: Realizacija marine Perolin gat (otok Prvić) u površini od maksimalno 1,5 ha moguća je unutar akvatorija maksimalne površina 3,0 ha unutar koje je potrebno osigurati i površinu za planiranu luku otvorenu za javni promet i sportsku luku., dodaje se tekst koji glasi: - Kartografskim prikazom ovog Plana se odreċuje luĉko podruĉje Perolin gat s naĉelno definiranim razgraniĉenjem površina namijenjenih za luku otvorenu za javni promet, športsku luku i luku nautiĉkog turizma - marinu najniţe kategorije. Detaljno razgraniĉenje morskog i kopnenog dijela luĉkog podruĉja tih luka će se odrediti urbanistiĉkim planom ureċenja. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlanak 6. (1) Elaborat Izmjene i dopune Plana je izraċen u 6 izvornika; elaborati ovjereni peĉatom Gradskog vijeća Grada Vodica i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Vodica sastavni su dio ove Odluke. (2) Izmjena i dopuna Plana izraċena je i na CD-rom mediju, u pdf, doc i dwg formatu. Ĉlanak 7. (1) Uvid u Plan moţe se izvršiti u prostorijama Grada Vodica, na adresi Ive Ĉaĉe 8, Vodice. (2) 2

5 Ĉlanak 8. (1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenom vjesniku Grada Vodica. KLASA: /15-01/48 URBROJ: 2182/04-05/ Vodice, 31. listopada Godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić 1.2. Na temelju ĉlanka 109., stavak 6. Zakona o prostornom ureċenju ( Narodne novine, 153/13), te ĉlanka 30. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko- kninske ţupanije, broj 09/09, 09/11, 04/13, 09/13- proĉišćeni tekst, 05/15, te Sluţbeni glasnik Grada Vodica broj 04/16), Gradsko vijeće Grada Vodica na 3. sjednici, odrţanoj 31. listopada godine, donosi ODLUKU O DONOŠENJU URBANISTIĈKOG PLANA UREĐENJA NASELJA PRVIĆ ŠEPURINE I PRVIĆ LUKA I. Temeljne odredbe Ĉlanak 1. (1) Donosi se Urbanistiĉki plan ureċenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka, u nastavku teksta: Plan, kojeg je izradila tvrtka Geoprojekt d.d. iz Splita, u koordinaciji s nositeljem izrade Gradom Vodice. Ĉlanak 2. (1) Plan se donosi za prostor obuhvata, odreċen Prostornim planom ureċenja Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko - kninske ţupanije, broj 14/06, 2/13 i 5/14, te Sluţbeni glasnik Grada Vodica, broj 5/15), temeljem Odluke o izradi Urbanistiĉkog plana ureċenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, broj 7/14, te Sluţbeni glasnik Grada Vodica, broj 4/15 i 2/16). (2) Površina obuhvata kopnenog dijela, prema oĉitanju iz digitalne podloge na kojoj je izraċen Plan (DOF u mjerilu 1:2000 s prenesenom granicom graċevinskog podruĉja i granicom UPU-a iz PPUG-a), iznosi cca 77,533 ha. Granice kopnenog obuhvata Plana prikazane su na kartografskim prikazima grafiĉkog dijela elaborata u mjerilu 1:2000. (3) Akvatorij kontaktni kopnenom dijelu obuhvata Plana namijenjen za luĉka podruĉja i plaţe, prikazan je u kartografskim prikazima kao maksimalna površina unutar koje se sukladno odredbama ovog Plana moţe odrediti koncesija na pomorskom dobru. Ĉlanak 3. (1) Plan se temelji na smjernicama i ciljevima Prostornog plana ureċenja Grada Vodica. Uz uvaţavanje prirodnih i drugih uvjeta, vrijednosti i stanja u prostoru, utvrċuje: osnovne uvjete 3

6 (2) korištenja i namjene, uliĉnu i komunalnu mreţu i smjernice za oblikovanje, korištenje i ureċenje prostora. (2) Planom se utvrċuju i pokazatelji za izgradnju, ureċenje i zaštitu prostora na podruĉju obuhvata, a prikazani su kartografskim i tekstualnim podacima u sklopu elaborata Plana, kao i odredbama za provoċenje. Ĉlanak 4. (1) Plan sadrţan u elaboratu Urbanistiĉki plan ureċenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka, sastoji se od tekstualnog i grafiĉkog dijela, te sadrţi: 1. OPĆI DIO 1.1. Izvod iz sudskog registra za Geoprojekt d.d Suglasnost Ministarstva (MGiPU) za izradu prostornih planova 1.3. Rješenje Komore (HKA) za ovlaštenu arhitekticu 1.4. Rješenje o imenovanju odgovorne voditeljice plana 2. TEKSTUALNI DIO ODREDBE ZA PROVOĐENJE 3. GRAFIĈKI DIO 1. Korištenje i namjena površina (list 1. i list 2.) M 1: Prometna, uliĉna i komunalna infrastrukturna mreţa: M 1:2000 Prometna i uliĉna mreţa (list 1. i list 2.) 2.2 Prometna, uliĉna i komunalna infrastrukturna mreţa: Vodnogospodarski sustav (list 1. i list 2.) M 1: Prometna, uliĉna i komunalna infrastrukturna mreţa: Elektroenergetski i telekomunikacijski sustav (list 1. i list 2.) M 1:2000 Uvjeti korištenja, ureċenja i zaštite površina 3. (list 1. i list 2.) M 1: Naĉin i uvjeti gradnje (list 1. i list 2.) M 1:2000 4

7 4. PRILOZI 4.1. Obrazloţenje 4.2. Saţetak za javnost 4.3. Suglasnost Ministarstva 4.4. Odluka u donošenju- preslika Sluţbenog glasnika 4.5. II. Odredbe za provoċenje 1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIĈAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA 1.1. Uvjeti za odreċivanje korištenja površina Ĉlanak 5. (1) Uvjeti za odreċivanje korištenja i namjene površina temeljeni su na: - obiljeţjima prostora i ciljevima razvoja - valorizaciji postojeće prirodne sredine - odrţivom korištenju prostora i okoliša - planiranom broju stanovnika/korisnika zone i prostornim pokazateljima, uvjetima i smjernicama propisanim Prostornim planom ureċenja Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko- kninske ţupanije, broj 14/06, 2/13, 5/14 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, broj: 5/15) i Izmjeni i dopuni Prostornog plana ureċenja Grada Vodica za podruĉje luke Perolin gat u Prvić Šepurini, koja se provodi i donosi istodobno s postupkom za ovaj UPU; u daljnjem tekstu PPUG. (2) Urbanistiĉki plan ureċenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka (u daljnjem tekstu: UPU ili Plan), obuhvaća prostor površine 77,533 ha u granicama Grada Vodica, te otoka Prvić; naselja prema popisu stanovništva iz e godine imaju ukupno 403 stanovnika (Prvić Šepurine 239, Prvić Luka 164). (3) Cjeloviti obuhvat UPU-a je unutar zaštitnog obalnog pojasa, prostora ograniĉenja u širini kopna od 1000 m od obalne crte otoka i pojasu mora u širini od 300 m od obalne crte, za koje podruĉje se planiranje i korištenje prostora radi zaštite, ostvarenja ciljeva odrţivog, svrhovitog i gospodarski uĉinkovitog razvoja provodi uz ograniĉenja propisana Zakonom o prostornom ureċenju (NN 153/13), te odredbama Prostornog plana Šibensko kninske ţupanije ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije broj 11/02, 10/05, 3/06, 5/08, 6/12, 9/12 - proĉišćeni tekst, 4/13, 8/13 ispravak i 2/14),I Prostornog plana ureċenja Grada Vodica (Sluţbeni vjesnik Šibensko- kninske ţupanije broj 14/06, 2/13 i 5/14, te Sluţbeni glasnik Grada Vodica broj 5/15). (4) Prema PPUG-u, propisuju se mjere za jaĉanje razvoja i podizanje razine društvene infrastrukture, poglavito u naseljima odreċenim kao ostala naselja, pri ĉemu se sugerira sagledavanje naselja otoka Prvića kao jedinstvene funkcionalne cjeline. (5) Urbanistiĉki plan ureċenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka, obuhvaća prostor graċevinskog podruĉja ta dva naselja, (izgraċeni i neizgraċeni dio), namijenjeno za sadrţaje: mješovite namjene - 5

8 stanovanje s pratećim pomoćnim i gospodarskim funkcijama, uz mogućnost korištenja dijela prostora i površina za gospodarske- poslovne i ugostiteljsko turistiĉke sadrţaje, te za javne i društvene djelatnosti, šport i rekreaciju, javne zelene površine, prometnu i komunalnu infrastrukturu, ukljuĉivo podruĉje plaţa i luka. (6) U obuhvatu UPU-a su i površine koje nisu graċevinsko podruĉje (športsko rekreacijska zona R1 i R3 Trstevica, groblja, helidrom, te poljoprivredne površine P2 i PŠ u prostoru izmeċu graċevinskih podruĉja dva naselja), površina namjene PŠ i dio površine namjene športske luke LS u dnu uvale naselja Prvić Luka. (7) Zahvati u prostoru od vaţnosti za Drţavu i Ţupaniju odreċeni su PPUG-om Vodica (ovdje se navode samo zahvati koji se kao namjene definiraju na podruĉju Prvića. Zahvati od vaţnosti za Drţavu su: interventni helidrom na Prviću i luke nautiĉkog turizma i športske luke kapaciteta većeg od 200 vezova, a zahvati u prostoru od vaţnosti za Ţupaniju su: luke nautiĉkog turizma i športske luke kapaciteta manjeg od 200 vezova (kapacitet broja plovila za pojedinu luku nautiĉkog turizma - do 200 ili više od 200 nije odreċen PPŠKŢ-om ni PPUG-om Vodica, nego je odreċena maksimalna maksimalna površina akvatorija) Korištenje i namjena površina Ĉlanak 6. (1) Namjena površina razgraniĉena je i prikazana planskim znakom i bojom na kartografskom prikazu broj 1. elaborata Plana Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:2000. Unutar obuhvata planirane su površine ovih namjena: - stambena namjena S - mješovita namjena M1 - javna i društvena, vjerska D8 - ugostiteljsko- turistiĉka, T1 - športsko- rekreacijska namjena športski centar R1 ureċena plaţa R3 - vrijedno obradivo tlo- zaštitne zelene površine, P2- Z - ostalo poljoprivredno tlo i šumsko zemljište - zaštitne zelene površine, PŠ- Z - javna zelena površina Z1 - infrastrukturna površina (helidrom) IS - groblja G - prometne površine, putovi, trgovi, skalinade, luĉka podruĉja, za koje se iskaz površina daje u tablici u nastavku teksta: 6

9 Namjena Površina (m2) Udio u ukupnoj površini UPU-a S stambena ,38% M1 mješovita ,99% D8 javna i društvena- vjerska ,65% T1 ugostiteljsko turistiĉka ,11% R1 športsko rekreacijska, športski centar ,87% R3 športsko rekreacijska, plaţe ,01% P2-Z vrijedno obradivo tlo - zaštitne zelene površine ,78% PŠ-Z ostalo poljoprivredno tlo i šumsko zemljište - zaštitne zelene površine ,83% Z1 javna zelena površina ,16% IS infrastrukturna površina (helidrom) IS ,50% G groblja ,39% prometne površine: putovi, trgovi, skalinade, luĉka podruĉja (kopneni dio) ,33% ukupno: ,00% Stambena namjena S i mješovita namjena M1 Ĉlanak 7. (1) U graċevinskom podruĉju naselja (izgraċeni i neizgraċeni dio) obuhvaćenog ovim Planom, predviċena je sukladno PPUG-u izgradnja novih graċevina, te obnova, rekonstrukcija i zamjena postojećih graċevina namijenjenih za stanovanje s pratećim pomoćnim i gospodarskim funkcijama. Ovim Planom se definiraju podruĉja u kojima je moguća izgradnja graċevina stambene namjene s pratećim funkcijama stanovanja, na naĉin da su razgraniĉene zone - prostorne cjeline namjene S i M1, za koje se propisuju uvjeti gradnje i ureċenja. (2) Stambene graċevine u zonama S i M1 se planiraju sukladno odredbama PPUG-a za Prvić, kao obiteljske graċevine s najviše 4 stambene jedinice. Uz stambene jedinice, u obiteljskim graċevinama se mogu graditi i poslovni prostori na naĉin da poslovni dio graċevine ne zauzima više od 25 % površine graċevine. (3) Površine stambene namjene S su površine na kojima su preteţno izgraċene graċevine stambene namjene i na kojima se planiraju obiteljske graċevine s pratećim sadrţajima, te površine za prometnu i komunalnu infrastrukturu. 7

10 (4) Na površinama mješovite - preteţito stambene namjene M1, postojeće i planirane graċevine su preteţito stambene, a mogući su i sadrţaji koji prate stanovanje te poslovni sadrţaji koji ne ometaju stanovanje na naĉin da stvaraju buku i prašinu, zagaċuju zrak i tlo iznad dopuštenih vrijednosti. Dopušteni prateći sadrţaji stanovanja i poslovni sadrţaji koji se mogu graditi na zasebnim graċevinskim ĉesticama prema odredbama ovog Plana ukljuĉuju: prodavaonice robe dnevne potrošnje, usluţne, ugostiteljske i ugostiteljsko turistiĉke sadrţaje (ukljuĉivo smještajne jedinice turistiĉke izgradnje), predškolske ustanove i razredne odjele podruĉne škole, ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, te ostale namjene koje dopunjuju stanovanje (manja rekreacijska i djeĉja igrališta i sliĉno) Javna i društvena vjerska namjena D8 Ĉlanak 8. (1) Planom se odreċuju površine javne i društvene - vjerske namjene D8 na lokacijama postojećih crkava (dvije u Prvić Šepurini, dvije u Prvić Luci) s pripadajućim okolišem. (2) Realizacija ostalih sadrţaja javne i društvene namjene se omogućava u zonama namjene M1, u obuhvatu kojih su i postojeći sadrţaji te namjene (Memorijalni centar Faust Vranĉić, poštanski uredi, podruĉna škola, ambulanta i druge), prema uvjetima i smjernicama ovog Plana Gospodarska- ugostiteljsko turistiĉka namjena T1 Ĉlanak 9. (1) U graċevinskom podruĉju naselja odreċuju se ovim Planom površine za gospodarsku- ugostiteljsko turistiĉku namjenu T1, od kojih je dio zadrţan prema postojećoj namjeni izvedenih graċevinskih struktura (hotel, odmarališta); prema zahtjevu potencijalnih investitora prihvaćenom od Grada, odreċuje se nova zona T1 na sjevernoj strani otoka, istoĉno od uvale Perolin Gat. Za dio površina unutar obuhvata UPU-a, u prostoru ograniĉenja zaštitnog obalnog pojasa se, prema odredbi ĉlanka 98., stavak 7. Prostornog plana Šibensko kninske ţupanije (PPŠKŢ), ĉlanku 101., stavak 3. PPŠKŢ-a i ĉlanku 72. stavak 2. PPUG-a Vodica, UPU-om planiraju lokacije za ugostiteljsko turistiĉku namjenu T1, u obuhvatu kojih je moguće graditi pojedinaĉne graċevine ugostiteljsko turistiĉke namjene (hotel, pansion, prenoćište i sl.) kapaciteta do 80 kreveta Športsko rekreacijska namjena- športski centar R1 i ureċene plaţe R3 Ĉlanak 10. (1) Zona R1 na podruĉju Tijašnica je namijenjena za ureċenje i izgradnju športsko rekreacijskih sadrţaja u funkciji naselja (stanovnika i ostalih korisnika- turista i posjetitelja), a koji sadrţaji mogu biti (sukladno površini i dimenzijama zone) sve vrste rekreacijsko športskih igrališta na otvorenom: travnato igralište za nogomet, košarka, odbojka, trim staza, igralište mini golfa, badminton, stolovi za stolni tenis, boĉalište, bazen itd., s pratećim i pomoćnim graċevinama (sanitarije, tuševi, garderobe, skladišta rekvizita, ugostiteljski sadrţaji i sliĉno). (2) Plaţe na podruĉju otoka Prvić su rašĉlanjene na prirodne i ureċene morske plaţe. Prirodne morske plaţe su infrastrukturno neopremljene, potpuno oĉuvanog zateĉenog prirodnog obiljeţja, izvan su graċevinskog podruĉja i izvan obuhvata UPU-a. Odredbama planova šireg podruĉja - PPŠKŢ i PPUG, odreċuje se obveza osiguranja minimalno po 2m² kopnenog dijela plaţe po korisniku; za stanovnike, posjetitelje i turiste Prvića se za obraĉun propisanog normativa uraĉunava ukupna površina plaţa na otoku (ureċene i prirodne plaţe). Sav duţobalni prostor u obuhvatu UPU-a, koji nije planiran kao luĉko podruĉje, odreċuje se kao ureċena morska plaţa R3, a površine te namjene su prikazane u 8

11 grafiĉkom dijelu Plana; odredbama u daljnjem tekstu se propisuju uvjeti ureċenja za navedenu namjenu Poljoprivredno tlo - zaštitne zelene površine P2-Z i PŠ-Z i javna zelena površina Z1 Ĉlanak 11. (1) Vrijedno obradivo tlo i ostalo poljoprivredno tlo i šumsko zemljište izmeċu naselja Šepurine i Luka formira cezuru, koja se referira na obvezu iz PPUG-a (iako je propisana izrada jedinstvenog UPU-a za dva naselja, meċuprostor izmeċu istih je odreċen kao površina izvan graċevinskog podruĉja naselja, ukljuĉivo površinu groblja i športsko rekreacijskog centra), kao i na obvezu iz Konzervatorskog elaborata, kojim se propisuje: Podruĉja predviċena za izgradnju novih objekata ne smiju dovesti do vizualnog spajanja dvaju naselja pretvarajući cijeli otok u jedinstveni prostor kakav nije postojao nikad u prošlosti. Poljoprivredne površine P2 uz helidrom i groblje se definiraju kao zaštitne zelene površine (P2-Z), a ostalo poljoprivredno tlo i šumsko zemljište uz groblje i u dnu uvale naselja Prvić Luka uz športsku luku kao zaštitne zelene površine (PŠ-Z). (2) U podruĉjima namjene P2-Z i PŠ-Z, ne moţe se planirati niti se moţe graditi, osim pješaĉkih staza, graċevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova. (3) Planom je odreċena javna zelena površina Z1, parkovska površina u Prvić Šepurini formirana i ureċena izmeċu akvatorija luke i obalne šetnice, sa znaĉajnim fondom visokog raslinja, urbanim mobilijarom (klupama, spomenicima, napravama za igru djece). (4) Formiranje poteza zelenila uz postojeće i planirane prometne površine, propisuje se ovim Planom kao preporuka, kao i osiguravanje zelenila u obuhvatu graċevinskih ĉestica svih namjena. Okoliš ljetnikovca Draganić- Vranĉić, zapušteni nekadašnji vrt, potrebno je u sklopu radova na obnovi kompleksa, prema posebnim uvjetima nadleţnog tijela za kulturna dobra, valorizirati i hortikulturno oplemeniti primjerenim biljnim vrstama Infrastrukturna površina IS Ĉlanak 12. (1) Planom se izvan graċevinskog podruĉja naselja, u dijelu izmeċu dvije površine namjene P2-Z, sukladno PPŠKŢ-u i PPUG-u, odreċuje površina s namjenom IS, za izgradnju helidroma. Površina je dimenzijama veća od propisane, kako bi se u postupku analize posebnih uvjeta nadleţne uprave za zraĉni promet i mogućnosti slijetanja-poletanja, mogla odrediti optimalna pozicija. (2) Planirani helidrom je namijenjen prvenstveno interventnom slijetanju helikoptera u akcijama spašavanja, a sukladno tehniĉkim uvjetima moţe biti namijenjen prijevozu i u druge svrhe. Unutar graċevne ĉestice helidroma obvezno je urediti poletno-sletnu površinu dimenzija 38,0 x 38,0 m. Ovim Planom odreċuje se zaštitna površina dimenzije 100,0 x 100,0 m kao slobodna i neizgraċena površina oko helidroma. Plato helidroma moţe imati direktni prikljuĉak na postojeću prometnu površinu- vezu naselja Šepurina i Luka Groblja 9

12 Ĉlanak 13. (1) Izvan naselja (Šepurine i Luka), na lokaciji Trstevica, uz glavnu otoĉku prometnicu, smještena su mjesna groblja, koja se sukcesivno šire na kontaktne ĉestice. (2) Ovim UPU-om se sukladno PPUG-u, odreċuje površina groblja koja zahvaća kontaktne površine, pri ĉemu se površine groblja u funkcionalnom smislu sagledavaju kao jedna cjelina iako će i nadalje ostati mogućnost tretmana kao odvojenih sklopova. (3) Osim grobnih mjesta unutar površine predviċene za groblje mogu biti smješteni prateći sadrţaji (mrtvaĉnica, kapelica, sanitarni ĉvor), postavljeni na rubnom dijelu. U sklopu ĉestice groblja potrebno je osigurati minimalno 10% površina namijenjenih zelenilu, a groblje mora biti ograċeno ogradom. (4) Lokacijske dozvole ili akti kojima se odobrava graċenje, za zahvate unutar granica groblja, za koje je po Zakonu o prostornom ureċenju i posebnom propisu (Pravilnik o grobljima, Pravilnik o jednostavnim graċevinama i radovima) propisana obveza ishoċenja, temelje se na odredbama ovog Plana Prometne površine Ĉlanak 14. (1) Prometne površine, putovi, trgovi i skalinade na Prviću, koji se PPŠKŢ-om i PPUG-om odreċuje kao podruĉje bez prometa vozila (osim interventnih), oznaĉene su u kartografskim prikazima Plana kao površine promjenjive širine (postojeće prometne površine), te planirane s prikazanom širinom cca 3-4 metra; istim površinama- koridorima planira se postavljanje komunalne infrastrukturne mreţe, prema rješenjima u grafiĉkom dijelu, te odredbama za provedbu tih zahvata u prostoru. (2) Od ostalih infrastrukturnih sustava, na morskom dijelu najveći dio zauzimaju površine luka za koje su ucrtane maksimalne granice luĉkih podruĉja, kopneni i morski dio. (2.1) Prema PPUG-u, u obuhvatu ovog UPU-a je odreċen smještaj luka: - otvorenih za javni promet lokalnog znaĉaja u akvatoriju i kontaktnom kopnenom dijelu naselja: Prvić Šepurine (na lokacijama Luka Šepurine i Perolin gat), te u naselju Prvić Luka, - športskih luka: Prvić Luka (dvije, unutar granica luĉkog podruĉja luke otvorene za javni promet), te Uvala Perolina (Prvić Šepurine) - luka nautiĉkog turizma marina najniţe kategorije u naselju Prvić Šepurine, na lokaciji Perolin gat (s maksimalnom ukupnom površinom akvatorija od 1,5 ha) (2.2) Na postojećim lokacijama luka iz prethodnog stavka (osim marine), predviċeno je kompletiranje novim sadrţajima, tako da se ne potiskuju osnovne funkcije luke. (2.3) Kartografskim prikazima Plana je definirana maksimalna površina akvatorija luka, sukladno PPŠKŢ-u i PPUG-u, te odlukama nadleţnih tijela kojima se utvrċuju granice luka i podruĉja koncesija. (3) Morske luke iz stavka 2.1, alineja 1. ovog ĉlanka ĉini morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgraċenim i neizgraċenim obalama, lukobranima, ureċajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, jahti i brodica, ukrcaj i 10

13 iskrcaj putnika i robe, te ostale gospodarske djelatnosti koje su s tim djelatnostima u meċusobnoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi. (4) Športske luke iz stavka 2.1, alineja 2. ovog ĉlanka su luke koje sluţe za vez brodica upisanih u hrvatski oĉevidnik brodica s namjenom šport i razonoda, a koje brodice su u vlasništvu ĉlanova udruge ili same udruge koja ima koncesiju za luku. (5) Luka nautiĉkog turizma - marina iz stavka 2.1, alineja 3. ovog ĉlanka je dio akvatorija i obale u obuhvatu kojeg se mogu graditi/postavljati/ureċivati zahvati potrebni za pruţanje usluga veza i ĉuvanja plovnih objekata, smještaja nautiĉara u plovnim objektima, te za davanje uobiĉajenih usluga nautiĉarima i turistima. Realizacija marine Perolin gat u površini od maksimalno 1,5 ha moguća je unutar akvatorija maksimalne površine 3,0 ha, unutar kojeg je potrebno osigurati i površinu za planiranu luku otvorenu za javni promet, te za športsku luku. U luci nautiĉkog turizma marini, mogu se planirati sadrţaji ugostiteljske, trgovaĉke, usluţne i športsko-rekreacijske namjene 1.3. Uvjeti razgraniĉavanja javnih i površina druge namjene Ĉlanak 15. (1) Unutar obuhvata Plana formirane su prostorne cjeline stambene namjene S, mješovite namjene M1, ugostiteljsko turistiĉke namjene T1, društvene i javne- vjerske namjene D8, športsko rekreacijske namjene R1 i R3, zelene površine Z i Z1, površina infrastrukturnog sustava IS, te površine luka (kopneni i morski dio); preteţno su podijeljene prometnim površinama i odreċene prema prostornim karakteristikama. (2) Prostorne cjeline u provedbi Plana, kroz izdavanje akata kojima se odobrava gradnja, mogu dalje biti podijeljene/razgraniĉene pristupima- prometnim površinama kojima se ostvaruje pristup graċevnim ĉesticama koje nisu u kontaktu s javnim prometnim površinama do javne prometne površine. Za ove prometne površine, koje mogu biti javne ili u vlasništvu fiziĉkih i/ili pravnih osoba do ĉijih graċevinskih ĉestica se preko istih ostvaruje pristup, formiraju se zasebne graċevne ĉestice prema odredbama ovog Plana, u postupku koji prethodi izdavanju dozvola za graċenje graċevina planirane namjene naselja. (3) Prostorni pokazatelji za naĉin korištenja i ureċenja površina za namjene unutar obuhvata se definiraju odredbama ovog Plana. (4) Kartografski prikazi broj 1. Korištenje i namjena površina sadrţi prikaze prostornih cjelina u odnosu na prometne površine i na razgraniĉenje pojedinih namjena (S, M1, T1, D8, R1, R3, P2-Z, PŠ- Z i Z1, te površine luka). Daljnje definiranje graċevinskih ĉestica ili obuhvata zahvata (prometne površine, luke), koje će se formirati aktima za gradnju, provodi se primjenom odredbe za veliĉinu graċevinske ĉestice pojedine namjene za koju se ishodi akt za graċenje, te udaljenosti od meċa za odreċenu namjenu i vrstu gradnje, a koje su propisane odredbama ovog Plana. (5) Kartografski prikaz broj 3. Uvjeti korištenja, ureċenja i zaštite površina sadrţi podatke, granice, lokacije s uvjetima korištenja, ureċenja i zaštite, kako slijedi: - cijeli obuhvat UPU-a je unutar prostora ograniĉenja ZOP-a, - cijeli obuhvat UPU-a (kopneni dio i akvatorij 100 metara od obale je unutar zone zaštite B povijesne cjeline otoka Prvić, - prikazani su lokaliteti i graċevine zaštićene kao pojedinaĉna kulturna dobra, 11

14 - cijeli obuhvat UPU-a je unutar prostora ograniĉenja prometa vozila prema PPŠKŢ-u i PPUG-u Vodica, - prikazane su površine u kojima je moguće izvesti zahvate gradnje i ureċenja luka prema odredbama Plana, uz provedbu propisanih postupaka su lokaliteti i graċevine zaštićene kao pojedinaĉna, - prikazane su površine u kojima je moguće izvesti zahvate na ureċenju plaţa prema odredbama Plana, - prikazana je površina u kojoj se propisuje obveza izvedbe hortikulturnih radova okoliša ljetnikovca Draganić- Vranĉić. (6) Kartografski prikaz broj 4. Naĉin i uvjeti gradnje sadrţi prikaz pojedinih dijelova prostora za koje se propisuju uvjeti gradnje prema specifiĉnostima prostora, izgraċenosti, udaljenosti do i preko 70 metara od obalne crte, pozicioniranju u odnosu na konfiguraciju i vizualnu izloţenost podruĉja, odnosu prema postojećim vrijednostima kulturne i prirodne baštine, mogućnost izgradnje graċevina nadzemne visine P+1+potkrovlje, mogućnost izgradnje graċevina s nadzemnim koeficijentom iskorištenosti, kisn=0,9. Prikazom se definiraju: a) oblici korištenja podruĉja podjelom na: - izgraċeni dio graċevinskog podruĉja (odreċen PPUG-om), za koji se propisuju uvjeti za sanaciju, rekonstrukciju, obnovu i zamjenu postojećih graċevina u namjeni S, M1, T1 i D8, te za gradnju novih unutar namjene S, M1, T1 i R, ukljuĉivo i površine za gradnju prometne i komunalne infrastrukture, - neizgraċeni dio podruĉja (odreċen PPUG-om), na kojem se planira nova gradnja namjene S i T1, ukljuĉivo i površine za gradnju prometne i komunalne infrastrukture, - neizgraċeni dio podruĉja (odreċen PPUG-om), na kojem se odreċuje pravilo gradnje/ureċenja broj (opisano u tekstu za namjenu S), - neizgraċeni dio podruĉja (odreċen PPUG-om), na kojem se odreċuje pravilo gradnje/ureċenja broj (opisano u tekstu za namjenu T1), - luke, rekonstrukcija i/ili gradnja, - rekreacijske i zelene površine, groblje, infrastruktura; ureċenje i izvedba zahvata prema uvjetima UPU-a, b) naĉin gradnje podruĉja, odreċivanjem dijelova u kojima se propisuje: - gradnja stambenih jednoobiteljskih slobodnostojećih graċevina (SS), sa slijedećim prostornim pokazateljima: kig=0,3; kisn=0,6; katnost Po/S+P+1; - gradnja stambenih, jednoobiteljskih dvojnih graċevina (SD), sa slijedećim prostornim pokazateljima: kig=0,25; kisn=0,6; katnost Po/S+P+1; - gradnja stambenih, stambeno poslovnih, javnih i poslovnih graċevina (M1), sa slijedećim prostornim pokazateljima: kig=0,3; kisn=0,9; katnost Po/S+P+1+potkrovlje za slobodnostojeće graċevine; kig=0,25; kisn=0,6; katnost Po/S+P+1 za dvojne stambene i stambeno poslovne graċevine; ugraċene (skupne) graċevine se iznimno u zoni M1 mogu graditi, ako su uvjetovane stavom konzervatora, prema posebnim uvjetima uz usklaċenost s oblikovanjem, visinom i graċevinskim pravcem poteza graċevina izmeċu kojih se gradnja interpolira; 12

15 - gradnja ugostiteljsko turistiĉkih graċevina, kapaciteta do max 80 leţaja u zonama T1, sa slijedećim prostornim pokazateljima: kig=0,3; kisn=0,6; katnost Po/S+P+1; - sanacija, rekonstrukcija graċevina u zonama D8; - odrţavanje, sanacija graċevinskog sklopa ljetnikovca Draganić- Vranĉić, s obnovom perivoja. 2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI Ĉlanak 16. (1) Unutar obuhvata ovog Plana kao odreċene su kao zasebne površine gospodarske namjene, površine ugostiteljsko turistiĉke namjene T1, u kojima se mogu graditi/rekonstruirati hoteli, pansioni, prenoĉišta kapaciteta do 80 leţaja. Izgradnja graċevina ove namjene i tipologije temelji se na posebnom propisu (Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli, NN broj 56/16 i drugim posebnim propisima koji se odnose na navedene sadrţaje), te odredbama ovog Plana i slijedećim prostornim pokazateljima: kig=0,3, kisn=0,6, te uz propisanu maksimalnu nadzemnu katnost P+1 i ozelenjavanje najmanje 20% od ukupne površine graċevne ĉestice. Postojeće graċevine za koje je jedan ili više prostornih pokazatelja veći od pokazatelja odreċenih ovim Planom, mogu se rekonstruirati (po potrebi i prenamijeniti u namjenu T1) u postojećim gabaritima, odnosno do limita odreċenih ovim Planom (u sluĉaju da neki od parametara postojeće graċevine nije veći od propisanog). (2) Za dio površina u prostoru ograniĉenja zaštitnog obalnog pojasa se prema odredbi ĉlanka 98., stavak 7. Prostornog plana Šibensko kninske ţupanije (PPŠKŢ), UPU-om propisuje pravilo 4.1.2, prema kojem se u neizgraċenom dijelu do 70 metara od obalne crte, omogućava gradnja graċevina ugostiteljsko turistiĉke namjene T1 (hotel, pansion, prenoćište i sl.) kapaciteta do 80 kreveta prema uvjetima slijedećim uvjetima: kig=0,25, kisn=0,6, te uz propisanu maksimalnu nadzemnu katnost P+1 i ozelenjavanje najmanje 30% od ukupne površine graċevne ĉestice. Površine za koje se odreċuje pravilo prikazane su na kartografskom prikazu broj 4. Naĉin i uvjeti gradnje. (3) U sklopu graċevina osnovne- stambene namjene koje se grade u zonama stambene namjene S i M1, moguć je smještaj poslovne namjene u dijelu iste, ĉija površina moţe iznositi do max 30% ukupne površine graċevine. (3) Na površinama mješovite, preteţito stambene namjene M1 se mogu na zasebnim ĉesticama graditi samostojeće graċevine gospodarskih djelatnosti (poslovne, usluţne, manje trgovaĉke, te ugostiteljskoturistiĉke), koje ne ometaju stanovanje na naĉin da stvaraju buku i prašinu, zagaċuju zrak i tlo iznad dopuštenih vrijednosti, ili zahtijevaju teški transport. Smještaj i uvjeti gradnje takvih graċevina (površina graċevinske ĉestice, kisn, kig, visina, katnost, udaljenosti, površina zelenila, oblikovanje) odreċuje se se prema uvjetima propisanim za jednoobiteljske samostojeće stambene graċevine u izgraċenim dijelovima graċevinskog podruĉja: kig=0,3; kisn=0,9; katnost Po/S+P+1+potkrovlje UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Ĉlanak 17. (1) Smještaj graċevina društvenih djelatnosti omogućen je unutar zona namjene M1. (2) Sukladno PPUG-u, u naseljima otoka Prvić, odreċenim kao ostala naselja, propisuje se mogućnost gradnje i ureċenja sadrţaja društvenih djelatnosti: mjesni odbor, udruga dobrovoljnih vatrogasaca, ispostave raznih udruga,, klubovi, sekcije i druga udruţenja graċana, podruĉni razredni 13

16 odjeli osnovne škole (I-IV)- Prvić Šepurine, ambulanta opće medicine, ĉitaonica, pojedini športski klubovi, pomoćni poštanski ured. (3) Smještaj sadrţaja iz stavka 2. ovog ĉlanka je moguć na zasebnim graċevinskim ĉesticama prema slijedećim uvjetima: kig=0,3; kisn=0,6; nadzemna katnost P+1, udaljenost (za novo izgraċene) graċevine od susjednih ĉestica moţe iznositi najmanje 3,0 m Najmanje 25% od ukupne površine graċevne ĉestice namijenjene izgradnji graċevinama odgojne i obrazovne, te zdravstvene i socijalne djelatnosti mora biti ureċeno kao parkovno zelenilo; normativi za djeĉji vrtić: min 3 m2/djetetu BRP, m2/djetetu površina ĉestice; normativi za domove za stare i nemoćne: 15 m2/korisniku BRP. Postojeće graċevine za koje je jedan ili više prostornih pokazatelja veći od pokazatelja odreċenih ovim Planom, mogu se rekonstruirati (po potrebi i prenamijeniti u namjenu D) u postojećim gabaritima, odnosno do limita odreċenih ovim Planom (u sluĉaju da neki od parametara postojeće graċevine nije veći od propisanog). (4) U sklopu graċevina osnovne namjene u naselju (stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih), kao prateći sadrţaji se mogu rješavati prostori za društvene i javne sadrţaje (osim djeĉjeg vrtića i domskog smještaja za stare i nemoćne) UVJETI SMJEŠTAJA SADRŢAJA ŠPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENE Ĉlanak 18. (1) Na podruĉju obuhvata Plana je predviċena površina R1 od cca 2,22ha, namijenjena za sadrţaje športa i rekreacije - športski centar. Zona je namijenjena za ureċenje i izgradnju športsko rekreacijskih sadrţaja u funkciji oba naselja i ugostiteljsko turistiĉkih sadrţaja, a koji mogu biti (sukladno površini i dimenzijama zone) sve vrste rekreacijsko športskih igrališta na otvorenom: travnato igralište za nogomet, košarka, odbojka, badminton, stolovi za stolni tenis, boĉalište, bazen itd., s pratećim i pomoćnim graċevinama (sanitarije, tuševi, garderobe, skladišta rekvizita, ugostiteljski sadrţaji, te po potrebi prostori za udruge i sliĉno). (2) U sklopu športsko-rekreacijske zone R1 Tijašnica, izgradnja treba biti tako koncipirana da: tvori jedinstvenu cjelinu, koja se moţe realizirati etapno; izgradnja graċevina mora biti locirana na udaljenosti minimalno 25 metara od obalne crte, najveći koeficijent izgraċenosti (kig) iznosi 0,25, u kojeg je uraĉunata i površina ugostiteljskih, trgovaĉkih i pratećih graċevina (priruĉna skladišta, izdvojene sanitarije i garderobe), najmanje 20% površine zone mora biti ozelenjeno uz sadnju autohtonog zelenila; najveća visina graċevina za športske sadrţaje iznosi 6,0 m mjerena od zaravnatog terena do vijenca graċevine, a najveća visina pratećih graċevina iznosi 3,0 m mjerena od zaravnatog terena do vijenca graċevine, etaţna visina prizemna (Pr). Gradnju i ureċenje športskog centra je moguće realizirati u sklopu navedene površine R1 etapno/fazno, pri ĉemu je potrebno idejno osmisliti i definirati cjelovitu površinu zone R1. (3) Unutar športsko-rekreacijske zone je moguća izvedba sadrţaja rekreacije u funkciji ureċene plaţe R3, kontaktne ovom centru (bazeni, tobogani, odbojka na pijesku, tuševi, garderobe, skladišta plaţnih rekvizita i sliĉno). (4) Sav duţobalni prostor u obuhvatu UPU-a, koji nije planiran kao luĉko podruĉje, odreċuje se kao ureċena morska plaţa R3: nadzirana i pristupaĉna svima pod jednakim uvjetima, s kopnene i morske strane ukljuĉivo i osobama s poteškoćama u kretanju, dijelom ureċenog i izmijenjenog prirodnog obiljeţja: sukladno kartografskom prikazu broj 3. odreċene su površine unutar kojih je, uz suglasnost nadleţnog Konzervatorskog odjela, po potrebi moguće izvesti zahvate na ureċenju plaţa, pri ĉemu je poteze obale oĉuvane u prirodnom obliku ureċivati s minimalnim intervencijama. Plaţe se mogu 14

17 infrastrukturno i sadrţajno ureċivati na kopnenom dijelu (postava tuševa, platnenih kabina, ureċivanje sunĉališta), a mogu biti oznaĉene i zaštićene s morske strane. Planom je prikazana i površina akvatorija pripadajućeg dijelovima kopnenih površina ureċenih plaţa. U graċevinskim podruĉjima uz koja se ovim Planom definira namjena plaţe R3, propisuje se obveza (na dijelu gdje ne postoji duţobalna šetnica), ukoliko je to moguće u odnosu na stanje u prostoru (postojeća izgradnja uz obalnu crtu, konfiguracija obale), rješavanja javnog duţobalnog prolaza. 4. UVJETI I NAĈIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA Ĉlanak 19. (1) Opći uvjeti ureċenja prostora za stambene graċevine koje se mogu graditi u zonama namjene S i M1, odreċuju se kako slijedi: - Stambene graċevine se sukladno planu šireg podruĉja- PPUG-u Vodica u obuhvatu ovog Plana graditi/rekonstruirati kao jednoobiteljske stambene graċevine. Stambene graċevine mogu u dijelu graċevine ili kao zasebnu graċevinu na ĉestici imati poslovne sadrţaje namijenjene za tihe i ĉiste djelatnosti (kancelarije, uredi, trgovaĉki, frizerski, krojaĉki, postolarski, fotografski i sliĉni usluţni sadrţaji), te ugostiteljske i turistiĉko ugostiteljske djelatnosti, na naĉin da poslovni dio graċevine ne zauzima više od 25% površine graċevine. Na jednoj graċevnoj ĉestici u zoni stambene namjene moţe se graditi jedna osnovna graċevina stambene namjene, te pomoćne graċevine koje ĉine stambenu i gospodarsku cjelinu, kao što su spremišta, ljetne kuhinje, garaţe i gospodarske graċevine prema odredbama Plana, ili poslovni sadrţaji iz prethodnog teksta. Postojeće graċevine za koje je jedan ili više prostornih pokazatelja veći od pokazatelja odreċenih ovim Planom, mogu se rekonstruirati (po potrebi i prenamijeniti) u postojećim gabaritima, odnosno do limita odreċenih ovim Planom (u sluĉaju da neki od parametara postojeće graċevine nije veći od propisanog). - Jednoobiteljske graċevine su graċevine sa najviše 4 stambene jedinice s najvećom ukupnom GBP do 400 m2, koje je moguće graditi na samostojeći (SS- stambene samostojeće) ili dvojni (SDstambene dvojne) naĉin. - Osnovne graċevine su stambene, a iste se u pravilu postavljaju na uliĉni graċevni pravac (osim u izgraċenom podruĉju jezgri naselja, gdje se uz posebne uvjete i odobrenje konzervatora moţe graditi na postojećem graċevinskom pravcu), a pomoćne, gospodarske i dvorišne poslovne graċevine po dubini graċevne ĉestice iza osnovne graċevine. - Pomoćne graċevine su garaţe za osobna vozila, drvarnice, spremišta, nadstrešnice, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje, ljetne kuhinje i sliĉno. - Gospodarske graċevine u graċevinskom podruĉju naselja su prema PPUG-u graċevine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti i to: bez izvora zagaċenja (šupe, kolnice, sjenici, spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, sušare-pušnice, pĉelinjaci i sliĉno), te s potencijalnim izvorima zagaċenja (kokošinjci, kunićnjaci i sliĉno).gradnja navedenih gospodarskih graċevina uz osnovnu graċevinu stambene namjene, moguća je samo na ĉesticama ĉija dubina iznosi najmanje 45 m. - GraĊevna ĉestica za gradnju stambenih graċevina (a koje mogu imati i poslovnu te gospodarsku namjenu prema odredbama PPUG-a i ovog Plana), mora imati površinu i oblik koji omogućava njeno funkcionalno i racionalno korištenje i izgradnju. - Površina i širina ĉestica, kig, kisn u izgraċenom dijelu obuhvata Plana: propisuje se minimalna površina ĉestice za gradnju, te koeficijent izgraċenosti kig i koeficijent iskorištenosti nadzemni kisn, 15

18 kako slijedi: obiteljske samostojeće graċevine (250 m2; kig=0,3, kisn=0,9 u zoni M1, kisn=0,6 u zoni S); obiteljske dvojne graċevine (200 m2; kig=0,25, kisn=0,6); - Površina i širina ĉestica, kig, kisn u neizgraċenom dijelu obuhvata Plana: propisuje se minimalna površina i minimalna širina ĉestice za gradnju: jednoobiteljske samostojeće graċevine (400 m2 i 12 metara; kig=0,25, kisn=0,6); - Za dio površina u prostoru ograniĉenja zaštitnog obalnog pojasa se UPU-om propisuje pravilo 4.1.1, za neizgraċeni dio do 70 metara od obalne crte. Površine za koje se odreċuje pravilo prikazane su na kartografskom prikazu broj 4. Naĉin i uvjeti gradnje. Prostornim planom ureċenja Grada Vodica razgraniĉeni su dijelovi izgraċenog i neizgraċenog graċevinskog podruĉja, te dijelovi istog unutar pojasa od 70 m od obalne crte. Prema Zakonu o prostornom ureċenju (NN 153/13), neizgraċeni i izgraċeni dijelovi graċevinskog podruĉja su podruĉja definirana prostornim planom. Kartografskim prikazom broj 4. Naĉin i uvjeti gradnje UPU-a naselja Prvić Luka i Prvić Šepurina, prikazani su neizgraċeni dijelovi graċevinskog podruĉja u pojasu 70 m od obalne crte prema PPUG-u (iako je dio istih izgraċen, što je razvidno iz podloge na kojoj je UPU izraċen- DOF). Redefiniranje izgraċenosti površina u obuhvatu UPU-a (izgraċeno/ neizgraċeno) moguće je samo kroz postupak Izmjena i dopuna PPUG-a. Podatak o pravnom statusu graċevina (legalne; legalizirane, u postupku legalizacije, zahtjev za legalizaciju nije podnesen) u takvim podruĉjima u obuhvatu UPU-a struĉnim izraċivaĉima u vrijeme izrade istog nije bio dostupan. Za podruĉja urbanog pravila , a koja predstavljaju manje enklave unutar izgraċenog graċevinskog podruĉja prema PPUG-u, UPU-om se odreċuje stambena namjena (S). IshoĊenje akata za rekonstrukciju graċevina u tim dijelovima podruĉja je moguće samo za graċevine sa statusom postojećih prema pojmovniku Zakona o gradnji (graċevine izgraċene na temelju graċevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i graċevine koje su prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednaĉene). - Udaljenosti od meċe: graċevine koje se na graċevinskoj ĉestici smještaju na slobodnostojeći naĉin, ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od meċe, dok se spremnici goriva i sabirne jame mogu smjestiti na manjoj udaljenosti, ali ne manjoj od 1,0 m od meċe. Udaljenost gospodarskih graċevina s izvorima zagaċenja i gnojišta mora iznositi najmanje 3,0 m, a gospodarskih graċevina izgraċenih od drveta ili u kojima se sprema sijeno i slama mora iznositi najmanje 5,0 m od susjedne meċe. Smještaj pĉelinjaka utvrċen je posebnim propisom. - Udaljenosti od prometnica: udaljenost nove graċevine od vanjskog ruba uliĉne ograde (regulacijskog pravca) ne moţe biti manja od 5,0 od prometnih površina, a za gospodarske graċevine s izvorima zagaċenja ne manja od 20,0 m, te za pĉelinjake ne manja od 15,0 m. - Udaljenost osnovne od ostalih graċevina: udaljenost gospodarskih graċevina s potencijalnim izvorom zagaċenja od osnovnih graċevina ne moţe biti manja od 12,0 m, a u postojećim dvorištima gdje se to ne moţe postići dopušta se najmanja udaljenost od 8,0 m, kod zamjene stare gospodarske graċevine novom. Udaljenost gnojišta, gnojišnih jama od osnovnih graċevina ne moţe biti manja od 15,0 m, od graċevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne manja od 30,0 m, a od uliĉne ograde ne manja od 20,0 m. Udaljenost gospodarskih graċevina u kojima se sprema sijeno i slama ili su izgraċene od drveta, mora iznositi najmanje 5,0 m od susjednih graċevina. - Visina graċevina utvrċuje se prema broju nadzemnih etaţa i visini vijenca mjerene od najniţe kote ureċenog terena graċevne ĉestice. Etaţa oznaĉuje nadzemne dijelove graċevine (u nastavku: za prizemlje- Pr, a za katove- 1, 2..., za potkrovlje- Pk), ali ne podrum, suteren i tavan. Najveća visina etaţe za obraĉun visine graċevine, mjerena izmeċu gornjih kota podnih konstrukcija, iznosi: za stambene etaţe do 4,0 m, a za poslovne etaţe do 5,0 m, 16

19 - Katnost graċevina osnovne namjene - propisuju se sljedeće najveće dozvoljene etaţne visine stambenih graċevina: za jednoobiteljske graċevine ĉetiri nadzemne etaţe (Po/Su+Pr+1 u zonama S ili Po/Su+Pr+1+Pk u zonama M1), a najviša visina do vijenca od najniţe kote ureċenog terena uz graċevinu moţe iznositi 9,0 m; - Katnost graċevina s pratećim i pomoćnim sadrţajima: najveća etaţna visina dvorišnih gospodarskih, pomoćnih i poslovnih graċevina uz osnovne graċevine moţe biti dvije nadzemne etaţe i to; prizemlje i potkrovlje uz mogućnost izgradnje podruma (Pr+Pk). Visina ovih graċevina mora biti usklaċena sa osnovnom graċevinom s kojom se nalaze na istoj graċevnoj ĉestici i ĉine funkcionalnu cjelinu, tj. ne smiju je nadvisiti. - Potkrovlje (Pk) je dio graċevine ĉiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova. Najveći gabarit potkrovlja odreċen je visinom nadozida maksimalno 120 cm mjereno u ravnini proĉelja graċevine, nagibom krova do maksimalno 50% mjereno u visini nadozida. Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova kao krovna kućica ili tradicionalni luminar ili na zabatnom zidu ovisno o ambijentalnim uvjetima sredine, s time da krovne površine krovnih kućica, te površine luminara iznose najviše 1/3 pripadajuće krovne plohe (strehe), odnosno najviše 1/3 duţine pripadajućeg proĉelja. - Tavan je dio graċevine iskljuĉivo ispod kosog krovišta, a iznad stropne konstrukcije posljednje etaţe graċevine s nadozidom najveće visine 30 cm i s minimalnim otvorima za svjetlo i prozraĉivanje. - Podrum (Po) je dio graċevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konaĉno ureċeni zaravnani teren i ĉiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. - Suteren (S) je dio graċevine ĉiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konaĉno ureċeni i zaravnani teren uz proĉelje graċevine, odnosno da je najmanje jednim svojim proĉeljem izvan terena. Ako se gradi suteren, podrumska etaţa mora biti potpuno ukopana u odnosu na ureċeni teren. - Oblikovanje: horizontalni i vertikalni gabariti graċevina i otvora na njima, oblikovanje proĉelja i krovišta, te upotrijebljeni graċevinski materijali moraju biti usklaċeni s ambijentalnim vrijednostima sredine, a proizlaze iz posebnih uvjeta nadleţne sluţbe za zaštitu kulturnih dobara. GraĊevine koje se izgraċuju kao dio dvojne ili skupne graċevine moraju s graċevinom, odnosno graċevinama na koju / koje su prislonjene ĉiniti arhitektonsku cjelinu. Krovišta graċevina se izvode kao kosa s pokrovom od kupe kanalice ili mediteran crijepa, ili kao ravna, ili u kombinaciji. U sluĉajevima kada je krovište oblikovano kao ravan ili mješoviti krov, dozvoljava se izgradnja krovne kućice za izlaz na krovnu terasu i kada je već konzumirana dozvoljena etaţna visina graċevine, površine najviše 20 m2 GBP. Visinski se takva krovna kućica mora uklopiti u gabarit zamišljenog potkrovlja na toj etaţi. - Ograda se moţe podizati prema ulici i na granicama prema susjednim ĉesticama najveće visine 1,5 m, s time da kameno ili betonsko (obloţeno kamenom) podnoţje uliĉne ograde ne moţe biti više od 100 cm. Dio uliĉne ograde iznad punog podnoţja mora biti providno. Ogradu je moguće izvesti i kao zeleni nasad (ţivica) do visine od 100 cm. Dio graċevne ĉestice, organiziran kao gospodarsko dvorište na kojem slobodno borave domaće ţivotinje, mora se ograditi ogradom koja onemogućava njihovo kretanje van ĉestice. - UreĊenje graċevinske ĉestice: teren oko graċevine, potporne zidove, terase i sliĉno treba izvesti na naĉin da se formira odgovarajući izgled naselja, posebno prema vrijednim dijelovima povijesne jezgre i pojedinaĉno zaštićenim graċevinama, te u odnosu na vizure na naselje s mora. UreĊenjem se moraju predvidjeti rješenja tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih graċevina. Najveća visina potpornog zida ne moţe biti veća od 2,0 m. U sluĉaju da 17

20 je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti. GraĊevna ĉestica mora biti ureċena tako da najmanje 20% njezine površine bude ureċeno kao zelena površina. - Prikljuĉak na prometnu površinu: za graċevinsku ĉesticu je potrebno osigurati najmanje jedan pristup na prometnu površinu i prikljuĉenje na komunalnu infrastrukturu. Najmanja širina neposrednog pješaĉkog pristupa za novu gradnju iznosi 2,0 m. - Prikljuĉivanje graċevina na komunalnu infrastrukturu je obvezno za ugostiteljsko turistiĉku namjenu T1, javnu i društvenu, te športsko- rekreacijsku namjenu (odnosi se na vodovodnu i elektroopskrbnu mreţu). Obiteljske graċevine se mogu graditi i ukoliko ne postoji izgraċena elektroenergetska i vodoopskrbna mreţa, pri ĉemu je opskrbu vodom i elektriĉnom energijom moguće riješiti na druge naĉine (u skladu sa posebnim propisima, na higijenski naĉin prema mjesnim prilikama i sanitarno - tehniĉkim uvjetima), uz obavezno prikljuĉenje na elektroenergetski i vodoopskrbni sustav po izgradnji istog. Odvodnja voda (otpadnih i oborinskih) se rješava prema odredbama ovog Plana koje se odnose na taj sustav komunalne infrastrukture, s mogućnošću primjene prijelaznih rješenja propisanih u poglavlju ovog Plana Mjere za provedbu. 5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŢE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA Ĉlanak 20. (1) Planom su dana rješenja i uvjeti gradnje prometne i infrastrukturne mreţe objekti i ureċaji, a prikaz istih je dan u kartografskim prikazima elaborata Plana broj 2.1, 2.2 i LUKE Ĉlanak 21. (1) Prostornim planom Šibensko-kninske ţupanije (Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, broj 11/02, 10/05, 3/06, 5/08, 6/12, 9/12 - proĉišćeni tekst, 4/13, 8/13 ispravak i 2/14), odreċene su lokacije i vrste luka, te smjernice za planiranje istih u prostornim planovima ureċenja gradova i općina. Za podruĉje Vodica, na otoku Prviću su odreċene slijedeće luke: - luke otvorene za javni promet: postojeće luke otvorene za javni promet lokalnog znaĉaja Prvić Šepurina i Prvić Luka, te planirana luka za javni promet lokalnog znaĉaja Perolin gat. Prema Odredbama, u luĉkim podruĉjima se (prioritetno navedenim redoslijedom) treba osigurati prostor za smještaj: pristana za potrebe javnog prometa; prostora za plovila: u tranzitu, turistiĉke, izletniĉke i ribarske brodove; komunalni vez; nautiĉke vezove i sidrište, ukoliko prostorne mogućnosti to dozvoljavaju ; - luke posebne namjene: luka nautiĉkog turizma najniţe kategorije Perolin gat u Prvić Šepurini, max površina akvatorija 1,5 ha i športske luke: Prvić Luka (dvije) i Luka Šepurine (uvala Perolina). (2) Prostornim planom ureċenja Grada Vodica (Sluţbeni vjesnik Šibensko- kninske ţupanije broj 14/06, 2/13 i 5/14, te Sluţbeni glasnik Grada Vodica broj 5/15) i Izmjeni i dopuni PPUG-a za podruĉje luke Perolin gat u Prvić Šepurini, koja se izraċuje i donosi u zajedniĉkom postupku s izradom ovog UPU-a, detaljnije su definirane lokacije, i smjernice za uvjete gradnje luka propisanih PPŠKŢ-om. 18

21 Kartografskim prikazom broj 4.3 GraĊevinska podruĉja, Prvić Luka i Prvić Šepurine (mjerilo ), definirano je luĉko podruĉje- kopneni i morski dio za: postojeću luku otvorenu za javni promet lokalnog znaĉaja Prvić Šepurine; postojeću luku otvorenu za javni promet lokalnog znaĉaja Prvić Luka, s definiranim dijelovima luĉkog podruĉja za namjenu športskih luka; planirano luĉko podruĉje Perolin gat (Perolina uvala), s naĉelno definiranim razgraniĉenjem površina namijenjenih za luku otvorenu za javni promet, športsku luku i luku nautiĉkog turizma - marinu najniţe kategorije (propisuje se obveza detaljnog razgraniĉenja morskog i kopnenog dijela luĉkog podruĉja tih luka u urbanistiĉkom planu ureċenja). Odredbama PPUG-a je definirano da se za postojeće luke omogućava kompletiranje novim sadrţajima, tako da se ne potiskuju osnovne funkcije luke, te da je granicu luka u moru utvrċenu na kartografskim prikazima graċevinskih podruĉja naselja moguće mijenjati minimalno u odnosu na razinu toĉnosti mjerila razrade. (3) UPU-om se za podruĉje luka otvorenih za javni promet lokalnog znaĉaja: Prvić Šepurine i Prvić Luka, odreċuje sljedeće: - kartografskim prikazima ovog Plana odreċeno je podruĉje akvatorija u kojem je moguće organizirati sadrţaje luke namijenjene za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, jahti i brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika i roba, s mogućnošću korištenja uţeg obalnog podruĉja (prikazanog kao kopneni dio luka) za navedenu namjenu, bez ograniĉavanja javnog korištenja obale, rive, lukobrana, - luĉko podruĉje obuhvaća prostore dijela akvatorija luka Prvić Šepurine i Prvić s pripadajućom obalnom površinom, namijenjen za obavljanje linijskog pomorskog prometa, komunalni i nautiĉki vez, razgraniĉenje kojih se definira sukladno posebnim propisima (Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, NN broj 158/3, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16, Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene, NN broj 110/04 i 82/07 i Pravilnik o kriterijima za odreċivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet ţupanijskog i lokalnog znaĉaja, naĉin plaćanja veza, uvjete korištenja, te odreċivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda, NN broj 94/07, 79/2008, 114/12 i 47/13), - unutar granica luĉkog podruĉja (morski i kopneni dio), moguća je izvedba radova sanacije, rekonstrukcije i gradnje luĉke podgradnje (infrastruktura): operativne obale, lukobrana i drugih objekata infrastrukture (vodovodna, kanalizacijska, energetska, telefonska mreţa, objekti za sigurnost plovidbe u luci i sl.). (4) UPU-om se za planiranu luku otvorenu za javni promet lokalnog znaĉaja Perolin gat (Perolina uvala u naselju Prvić Šepurine, odreċuje sljedeće: - kartografskim prikazima ovog Plana odreċeno je podruĉje akvatorija u kojem je moguće organizirati sadrţaje luke namijenjene za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, jahti i brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika i roba, s mogućnošću korištenja uţeg obalnog podruĉja (prikazanog kao kopneni dio luke) za navedenu namjenu, bez ograniĉavanja javnog korištenja obale, rive, lukobrana, - luĉko podruĉje obuhvaća dio akvatorija uvale Perolina, te pripadajuću obalnu površinu, a prikazano je u grafiĉkom dijelu plana; maksimalna površina akvatorija unutar prikazane površine u grafiĉkom dijelu moţe iznositi 1,1 ha; luka je namijenjena za obavljanje linijskog pomorskog prometa, komunalni i nautiĉki vez, razgraniĉenje kojih se definira sukladno posebnim propisima (Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, NN broj 158/3, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16, Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene, NN broj 110/04 i 82/07 i Pravilnik o kriterijima za odreċivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet ţupanijskog i 19

22 lokalnog znaĉaja, naĉin plaćanja veza, uvjete korištenja, te odreċivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda, NN broj 94/07, 79/2008, 114/12 i 47/13), - unutar granica luĉkog podruĉja (morski i kopneni dio), moguća je izvedba radova gradnje luĉke podgradnje (infrastruktura): operativne obale, lukobrana i drugih objekata infrastrukture (vodovodna, kanalizacijska, energetska, telefonska mreţa, objekti za sigurnost plovidbe u luci i sl.), - za navedeni zahvat se temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14), provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za koju ocjenu je nadleţno Ministarstvo zaštite okoliša: prema Prilogu II Uredbe, u popisu zahvata za koje se provodi procjena su odreċene morske luke s više od 100 vezova, te svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna, te izgradnju graċevina u moru duljine 50 m i više. U navedenom postupku se sagledava i pribavlja oĉitovanje nadleţnog tijela za zaštitu kulturnih dobara (zahvat je unutar zone B zaštite povijesne cjeline otoka Prvić), - idejno rješenje ove luke otvorene za javni promet mora biti sagledano kroz cjelovito rješenje za Perolinu uvalu (kao i provedba procjene utjecaja zahvata na okoliš), što ukljuĉuje i rješenje luke nautiĉkog turizma i športske luke. U tom postupku se radi sloţenosti zahvata omogućava unutar ukupno odreċene površine luĉkog podruĉja u uvali Perolina (3,0 ha) i drugaĉije razgraniĉenje morskog i kopnenog dijela površina luke otvorene za javni promet, športske luke i marine, pri ĉemu površina akvatorija svake od te tri luke ne moţe preći maksimalne površine propisane ovim odredbama (LN 1,5 ha, LS 0,4 ha, luka otvorena za javni promet 1,1 ha). (5) UPU-om se za planiranu luku posebne namjene marinu Perolin gat, odreċuje sljedeće: - luka nautiĉkog turizma- marina odreċena ovim UPU-om je morska luka koja će u posebnoj upotrebi gospodarskom korištenju pravnih ili fiziĉkih osoba sluţiti za prihvat i smještaj plovila, te za pruţanje usluga korisnicima (smještaj turista u plovnim objektima), a koja u funkcionalnom, graċevinskom i poslovnom pogledu ĉini jedinstvenu cjelinu, - kartografskim prikazima ovog Plana prikazano je luĉko podruĉje planirane marine, koje obuhvaća zapadni dio akvatorija uvale Perolina, te pripadajuću obalnu površinu; maksimalna površina akvatorija moţe unutar grafiĉki prikazane površine moţe iznositi 1,5 ha, sukladno obvezi propisanoj PPŠKŢ-om i PPUG-om Vodica, - u marini je planiran luĉki bazen akvatorij, koji prema poloţaju i veliĉini omogućava siguran privez za maksimalno 200 plovila, sidrenje i manevriranje plovila, kao i ureċenje obale i kopnenog dijela sa sadrţajima potrebnim za ukrcaj i iskrcaj nautiĉara i drugih korisnika, opsluţivanje plovila, te pruţanje usluga pića, napitaka i prehrane (ugostiteljskih, trgovaĉkih, usluţnih) korisnicima luke, - prema PPŠKŢ-u i PPUG-u, odnosno prema maksimalnom broju plovila za koji je dimenzionirana, luka je ţupanijskog znaĉaja, a tim planovima je odreċena kao marina najniţe kategorije (dakle kategorije dva sidra. Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautiĉkog turizma (NN 72/08), za tu kategoriju se uz gradnju potrebnih graċevina niskogradnje (obalni zidovi, obala, molovi/pontoni, lukobran i sliĉni graċevni elementi), mogu postavljati naprave i ureċaji za privez plovila i signalizaciju, te obavljati i drugi sliĉni radovi potrebni za nesmetano funkcioniranje luke, prema posebnim propisima i standardima za tu vrstu graċevina, propisuju obvezni sadrţaji na kopnenom dijelu: zaseban prostor recepcije, koji ne moţe biti kontejnerskog tipa, garderobe i sanitarije: toaleti, umivaonici i tuševi za korisnike i zaposlene. Prema Pravilniku se za navedenu kategoriju mora osigurati rasvjeta vezova, odgovarajući broj prikljuĉaka na elektriĉnu energiju i na 20

23 zdravstveno ispravnu vodu; odvodnja otpadnih voda mora se osigurati prikljuĉkom na javnu kanalizacijsku mreţu ili na drugi propisani naĉin, te mora biti osiguran odvoz otpada, - kopneni dio luke nautiĉkog turizma se moţe smjestiti unutar površine odreċene kartografskim dijelom Plana kao maksimalna površina, a koja će se egzaktno definirati idejnim rješenjem verificiranim u postupku provedbe ocjene zahvata na okoliš. Na kopnenom dijelu se predviċa smještaj obveznih sadrţaja za pruţanje usluga korisnicima marine u zatvorenom prostoru (moţe se osigurati u manjem obimu i pruţanje ugostiteljskih i trgovaĉkih usluga korisnicima luke). Planom je odreċena maksimalna površina na krajnjem sjevernom kopnenom dijelu luke unutar koje se moţe smjestiti zgrada/e s navedenim sadrţajima. OdreĊuje se: maksimalna katnost graċevina/e: prizemlje; visina zgrade/a moţe iznositi maksimalno 4,5 metra do vijenca od najniţe kote ureċenog terena uz proĉelje zgrade; maksimalna izgraċenost i iskorištenost kopnenog dijela površine zahvata moţe iznositi kig=kis=0,25; minimalna udaljenost graċevine/a od duţobalne prometne površine je 3,0 metra, a od novoformirane obalne linije kopnenog dijela marine minimalna udaljenost je 5,0 metara; oblikovanje pete fasade moţe biti riješeno ravnom ploĉom ili kosim krovom nagiba do 25 ; - idejno rješenje marine mora biti sagledano kroz cjelovito rješenje za Perolinu uvalu (kao i provedba procjene utjecaja zahvata na okoliš), što ukljuĉuje i rješenje luke otvorene za javni promet i športske luke. Temeljem rezultata ispitivanja maritimnih, meteoroloških, topografskih i ostalih tehniĉkotehnoloških obiljeţja obale mora i podmorja, moguće je rješavanje dijelova marine (lukobran, gatovi) unutar akvatorija odreċenog ovim Planom, kao i korekcija linije obale marine (na naĉin da se ne povećava ovim Planom odreċena maksimalna površina kopnenog dijela). U postupku provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš se radi sloţenosti zahvata omogućava unutar ukupno odreċene površine luĉkog podruĉja u uvali Perolina i drugaĉije razgraniĉenje morskog i kopnenog dijela površina luke otvorene za javni promet, športske luke i marine, pri ĉemu površina akvatorija svake od te tri luke ne moţe preći maksimalne površine propisane ovim odredbama (LN 1,5 ha, LS 0,4 ha, luka otvorena za javni promet 1,1 ha). (6) UPU-om se za športske luke, odreċuje sljedeće: - športska luka je luka koja sluţi za vez brodica upisanih u hrvatski oĉevidnik brodica s namjenom šport i razonoda, a koje brodice su u vlasništvu ĉlanova udruge ili same udruge koja ima koncesiju za luku, - kartografskim prikazima ovog Plana prikazano je luĉko podruĉje športskih luĉica: Prvić Luka (dvije lokacije), Luka Šepurine (uvala Perolina), s prikazom akvatorija i pripadajućeg dijela kopna. Unutar granica luĉkog podruĉja (morski i kopneni dio), moguća je izvedba radova sanacije, rekonstrukcije i gradnje luĉke podgradnje (infrastruktura): operativne obale, lukobrana (po potrebi) i drugih objekata infrastrukture (vodovodna, kanalizacijska, energetska, telefonska mreţa, objekti za sigurnost plovidbe u luci i sl.), - športska luka Šepurine- Perolin gat (uvala Perolina): maksimalna površina akvatorija unutar površine prikazane u grafiĉkom dijelu Plana moţe biti 0,4 ha, idejno rješenje mora biti sagledano kroz cjelovito rješenje za Perolinu uvalu (kao i provedba procjene utjecaja zahvata na okoliš), što ukljuĉuje i rješenje luke otvorene za javni promet i marine. Temeljem rezultata ispitivanja maritimnih, meteoroloških, topografskih i ostalih tehniĉko-tehnoloških obiljeţja obale mora i podmorja, moguća je korekcija linije obale športske luke (na naĉin da se ne povećava ovim Planom odreċena maksimalna površina kopnenog dijela). U postupku provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš se radi sloţenosti zahvata omogućava unutar ukupno odreċene površine luĉkog podruĉja u uvali Perolina i drugaĉije razgraniĉenje morskog i kopnenog dijela površina luke otvorene za javni promet, športske luke i 21

24 marine, pri ĉemu površina akvatorija svake od te tri luke ne moţe preći maksimalne površine propisane ovim odredbama (LN 1,5 ha, LS 0,4 ha, luka otvorena za javni promet 1,1 ha). IshoĊenje akata kojima se odobrava gradnja svakog od navedenih zahvata je moguća zasebno, zavisno o rješenju prihvaćenom kroz postupak procjene utjecaja na okoliš Uvjeti gradnje prometne mreţe Ĉlanak 22. (1) Kartografskim prikazom broj 2.1 Prometna i uliĉna mreţa, definirane su prometne površine unutar obuhvata UPU-a, a ĉine ih postojeći putovi, lungo mare, skalinade, trgovi na kojima se odvija promet pješaka, te iznimno promet vozila sluţbi i osoba pri hitnim intervencijama (vatrogasci, lijeĉnik). Planom se odreċuju i trase za nove prometne površine istih karakteristika, s definiranom širinom od cca 3,0 metra, a preteţno su locirane na neizgraċenim dijelovima graċevinskih podruĉja. (2) Osim javnih prometnih površina odreċenih ovim Planom, po potrebi se, a u svrhu osiguranja prikljuĉka za graċevinske ĉestice u dijelu zone, sukladno ĉlanku 3., stavak 1., toĉka 28. Zakona o prostornom ureċenju, omogućava kroz postupak ishoċenja dozvole formirati pristupnu prometnu površinu u vlasništvu vlasnika graċevinskih ĉestica kojima se preko iste osigurava pristup, ili kao površinu na kojoj je osnovano pravo sluţnosti prolaza u svrhu pristupa do graċevne ĉestice Javna parkirališta i garaţe Ĉlanak 23. (1) Planovima šireg podruĉja- PPŠKŢ i PPUG, odreċeno je da se na otoku Prviću ne planira odvijanje prometa vozila; iznimku predstavljaju vozila za potrebe interevencija (poţar, hitna medicinska skrb). Time je iskljuĉena i obveza planiranja i obveze izgradnje javnih parkirališta, garaţa i osiguranje parkirališnih mjesta za zahvate u obuhvatu Trgovi i druge veće pješaĉke površine Ĉlanak 24. (1) U obuhvatu su kao prometne površine prikazane površine postojećih trgova i drugih pješaĉkih površina. Planirane pješaĉke površine definirane su kao šetnice i prometne površine širine cca 3-4 metra. Moguće je i poţeljno formirati manje prostore okupljanja i zadrţavanja stanovnika zone unutar pojedinih prostornih cjelina, u namjeni S, M1, T1 i R1. (2) Sve pješaĉke površine potrebno je rasvijetliti javnom rasvjetom i riješiti površinsku odvodnju oborinskih voda, a iste projektirati i izvesti na naĉin da su prilagpċene kretanju slabopokretnih i invalidnih osoba, sukladno posebnom propisu Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreţe Ĉlanak 25. (1) Podruĉje obuhvata Urbanistiĉkog plana ureċenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka sa sjeverozapadne strane otoka spojen je telekomunikacijskim kabelom koji je spojen u ATC Vodice. (2) U podruĉju obuhvata UPU-a u izgraċenom dijelu postoji izgraċena DTK promjenjivog kapaciteta (1xΦ50, 2xΦ50, 1xΦ110+2xΦ50, 2xΦ75). PredviĊena je rekonstrukcija postojeće DTK povećanjem kapaciteta i izmještanjem trase gdje je to potrebene zbog planirane izgradnje kanlizacije, vodovoda i 22

25 tlaĉnog cjevovoda i izgradnja nove DTK na podruĉjima UPU-a gdje je planirana gradnja novih objekata (Prilog 2B). Fiziĉko spojno mjesto rekonstruirane /planirane nove DTK za podruĉje UPU-a treba osigurati u novom zdencu na kraju obuhvata UPU-a na sjeverozapadnoj strani otoka. Prikljuĉak na telekomunikacijsku mreţu izvest će se prema Ugovoru s nekim od TK operatera. (3) U pješaĉkim prometnicama kroz podruĉje UPU-a izgraditi DTK kapaciteta 2xPEHD110+2xPEHD50. Planirana DTK omogućava polaganje kabela potrebnih kapaciteta, bilo s bakrenim vodiĉima ili svjetlovoda, te za ostale potrebe zone (TV, informatika i sl.). Na ĉvornim mjestima i mjestima privoda objektima su predviċeni kabelski zdenci. MeĊusobna udaljenost kabelskih zdenaca je od 50 do100 m, s mogućim prikljuĉcima u svakom zdencu budućih objekata na DTK. Uvod za objekte je planiran sa 2xPEHD 50 mm. Planirani zdenci su predviċeni u pješaĉkim prometnicama na suprotnoj strani od elektroenergetskih vodova, naroĉito onih za napon 10(20) kv. Ako se taj uvjet ne moţe postići treba primijeniti minimalno dozvoljene udaljenosti pri paralelnom polaganju. Planirani zdenci trebaju biti odgovarajućih dimenzija tipa MZ-D (0,1,2,3) koji će se definirati glavnim projektom.nosivost poklopaca treba biti 125 kn ako se DTK planinara na mjestima gdje nema kamionskog prometa, odnosno s poklopcima za pritiske 400 kn za mjesta gdje se oĉekuje promet teških motornih vozila. (4) Cjelokupna kabelska TK mreţa će se polagati u PVC i PEHD kanalizacijske cijevi. Temeljem navedenog, te prema maksimalnom dometu kabelskog voda odreċenog promjera vodiĉa i prijenosnih svojstava te mogućih štetnih EMG utjecaja smetnji i opasnosti, opredijeliti se za tip kabela primjerenih svojstava. (5) Na podruĉju zone obuhvata UPU mogu se ugraċivati i aktivni elementi TK mreţe koji se smještaju u samostojeće ormare ili unutar pojedinih graċevinskih objekata. (6) Svi kabelski izvodi moraju biti smješteni u izvodne ormariće izraċene iskljuĉivo od izolacionog PE materijala. Ormarić treba sadrţavati kovinski okvir kao sabirnicu za prikljuĉak svih uzemljenih toĉaka i prenaponskog osiguranja svih vodiĉa kabela na izvodu. (7) Sve kabelske spojnice u kabelskim zdencima treba izvesti tako da se sigurno spoje ekrani, posebno aluminijski (Al) i ĉeliĉni (Fe). Ovo prespajane treba biti galvanski kontinuirano od kabela u razdjelniku do kabela u svakom izvodnom ormariću. (8) Telekomunikacijska mreţa je prikazana u kartografskom prikazu 2.3 Plana, poloţaj je orjentacijski definiran unutar prometnih površina, te se u postupku ishoċenja lokacijske dozvole definira egzaktna trasa uz koordinaciju s ostalim komunalnim instalacijama. (9) Za spajanje graċevina na telekomunikacijsku mreţu treba izvršiti slijedeće: - potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK - planirani prikljuĉak izvesti u novom zdencu na mjestu ulaza postojećeg kabela u zonu obuhvata UPU-a - na poziciji prikljuĉka predvidjeti prostor od cca 6 m2 za planirani pristupni distribucijski ĉvor kod ulaza u Prvić Šepurine i predvidjeti prostor od cca 6 m2 za eventualni 23

26 pristupni distribucijski ĉvor kod ulaza u Prvić Luku - koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar planiranih pješaĉkih prometnica - pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele - koristiti kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske infrastrukture kao tip MZ-D(0,1,2,3) - gdje se oĉekuje promet motornih vozila na otvore zdenaca ugraditi poklopce nosivosti 400 kn, a za ostale nosivosti 125 kn - postojeći telekomunikacijski kabel ostaje u funkciji do izgradnje novog prikljuĉka zone na telekomunikacijsku mreţu - pri paralelnom voċenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati slijedeće minimalne udaljenosti: DTK energetski kabel nazivnog napona do 10kV DTK energetski kabel nazivnog napona većeg od 10kV do 35kV DTK energetski kabel nazivnog napona većeg 35kV DTK vodovodna cijev promjera do 200mm DTK vodovodna cijev promjera preko 200mm DTK cijev kanalizacijskih voda 0,5 m 1,0 m 2,0 m 1,0 m 2,0 m 1,0 m -pri kriţanju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati slijedeće minimalne udaljenosti: DTK energetski kabel nazivnog napona do 1kV DTK energetski kabel nazivnog napona većeg od 1kV do 35kV 0,3 m 0,5 m DTK vodovodna cijev 0,5 m -Izgradnju planirane distributivne telekomunikacijske kanalizacije i ostale TK infrastrukture u potpunosti je potrebno izvesti u skladu sa Pravilnikom o tehniĉkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10,29/13) i Pravilnik o naĉinu i uvjetima odreċivanja zone elektroniĉke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili graċevine (NN 75/13) 24

27 - Dubina rova u kojeg se polaţe cijev iznosi 0.8 m u nogostupu i zemljanom terenu, a ispod kolnika 1.2 m od konaĉnog nivoa asfalta. Cijev koja se polaţe u rov, polaţe se u pijesak 10 cm ispod i 10 cm iznad cijevi. Zatrpavanje se dalje nastavlja materijalom iskopa do konaĉne nivelete terena. Širina koridora za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kabelske kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreţe Ĉlanak 26. (1) Komunalna infrastrukturna mreţa (elektroenergetika, vodoopskrba i odvodnja voda) prikazana u kartografskom dijelu Plana, definirana je orijentacijskom trasom kabela i vodova poloţenih u prometnicama (moguće je polaganje i kroz pojedine površine ostalih namjena), te odredbama Plana. Poloţaj istih se moţe prilagoditi u postupku ishoċenja akta za gradnju, kroz koordinaciju komunalnih instalacija, te se neće smatrati izmjenom Plana Elektroenergetska mreţa Ĉlanak 27. (1) Prema vaţećem PPU Grada Vodica uz postojeće elektroenergetske objekte planira se izgradnja novih dalekovoda i transformatorskih postrojenja kojima bi se upotpunila postojeća elektroenergetska mreţa. Za zadovoljenje postojećeg i planiranog konzuma predviċeno je interpoliranje novih trafostanica naponskog nivoa 10(20)/0,4 kv. Glavna pojna toĉka za opskrbu elektriĉnom energijom obuhvata ovog UPU-a je TS 30/10(20) kv Vodice koja preko 10(20)kV mreţe sa propadajućim transformatorskim stanicama 10(20) kv napaja podruĉje naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka. Polaganjem podzemno podmorskog kabela TS PRVIĆ LUKA 2 RS ZLARIN omogućeno je rezervno napajanje promatranog podruĉja iz pravca TS 30/10(20) kv ŠIBENIK 3. (2) Urbanistiĉki plan ureċenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka predviċa izgradnju podzemnih kabela naponskog nivoa 10(20)kV unutar koridora postojećih prometnica, ukidanje postojećeg DV10(20) kv i izgradnju jedne dodatne transformatorske stanice prijenosnog omjera 10(20)/0,4 kv. Planirani objekt će se prema uvjetima HEP ODS d.o.o., Elektra Šibenik spojiti na elektroenergetski sustav Grada Vodica. (3) Prema podacima HEP ODS d.o.o., Elektra Šibenik postojeći objekti 10(20) kv za napajanje podruĉja obuhvata su slijedeći: Naziv trafostanice Instalirana snaga (kva) Tip TS 10(20)/0,4 kv "PRVIĆ ŠEPURINA 1" 400 mont.bet.kts TS 10(20)/0,4 kv "PRVIĆ ŠEPURINA 2" 250 zidana TS 10(20)/0,4 kv "PRVIĆ ŠEPURINA 3" 400 mont.bet.kts TS 10(20)/0,4 kv "PRVIĆ LUKA 1" 250 tornjić TS 10(20)/0,4 kv "PRVIĆ LUKA 2" 250 zidana 25

28 Naziv dionice 10(20) kv TS "SRIMA 2" - TS "PRVIĆ ŠEPURINA 1" TS "PRVIĆ ŠEPURINA 1" - TS "PRVIĆ LUKA 2" TS "PRVIĆ ŠEPURINA 1" - TS "PRVIĆ ŠEPURINA 2" odcjep za TS "PRVIĆ ŠEPURINA 3" odcjep za TS "PRVIĆ LUKA 1" TS "PRVIĆ LUKA 2" - RS "ZLARIN" Tip kabela i vodiĉa XHE 49/36 3x(1x120) ; XHE 49-A 3x(1x150) XHE49-A 3x(1x150) ; Cu 3x16 ; AlĈe 3x25 ; PP41 3x35 XHE49-A 3x(1x150) XHE49-A 3x(1x150) PP 41 3x35 XHE49-A 3x(1x185) ; XHE 46/24-V 3x(1x120) (4) Nakon izgradnje planiranih kabelskih vodova (tip XHE 49-A 3x(1x185)) TS PRVIĆ ŠEPURINA 1 TS PRVIĆ ŠEPURINA 3 - TS PRVIĆ LUKA 1 - TS PRVIĆ LUKA 2 postojeći nadzemni vod 10(20) kv će se demontirati. TakoĊer se planira izgradnja nove TS 10(20) kv u Prvić Luci. (5) Primjenom elektroenergetskih normativa na postojeće i planirane urbanistiĉke kapacitete po namjenama, gdje je planom predviċena izgradnja stambenih objekata (S), objekata mješovite namjene preteţito stambene (M1), objekata javne i društvene namjene (D8), sportsko-rekreacijskih (R1) i infrastrukturnih objekata (IS) odreċena je procjena vršnog opterećenja zone u cjelini, što je osnova za planiranje izgradnje elektroenergetskih objekata. Procjena ukupne vršne snage za sadašnje stanje na podruĉju UPU-a Prvić Šepurine i Prvić Luka iznosi: Pv = 1300 kw Ukupna potrebna instalirana snaga je: Pinst.=Pv /(0,95x0,8)=1300 kw / (0,95 x 0,8) = 1710 kva Dobiveni iznos opterećenja je mjerodavan za odreċivanje broja trafostanica i izbor instalirane snage trafostanica. Elektriĉna mreţa 10(20) kv Osim navedenih izgraċenih pet transformatorskih stanica za napajanje UPU-a potrebno je izgraditi još jednu trafostanicu tipa gradska instalirane snage 250(400) kva.trafostanica treba biti opremljena prema tipizaciji HEP-ODS d.o.o. D.P. Elektra Šibenik. Provedbom planskih rješenja kroz izgradnju sadrţaja omogućenih u obuhvatu po pojedinim namjenama i zonama, a u sluĉaju pune kapacitiranosti prostornih resursa, koji mogu rezultirati potrebom osiguranja dodatne instalirane snage ili broja trafostanica, omogućava se odredbama ovog Plana rješavanje istih unutar zona i/ili zahvata za koje se predlaţu povećani kapaciteti., što se neće smatrati odstupanjem od Plana. (6) Napajanje elektriĉnom energijom graċevina unutar podruĉja UPU-a izvest će se interpolacijom na postojeću elektroenergetsku mreţu. Kabliranje trase TS PRVIĆ ŠEPURINA 1 TS PRVIĆ ŠEPURINA 3 - TS PRVIĆ LUKA 1 - TS PRVIĆ LUKA 2 izvesti će se spojem ulaz-izlaz na 10(20)kV kabelom tipa XHE 49-A 3x(1x185/25 mm2). Prikljuĉak nove TS u Prvić Luci izvest će se interpolacijom na mjestu spojnice postojećeg kabela XHE 49-A 3x(1x185/25 mm2) i postojećeg kabela poloţenog podzemno pod morem XHE 46/24-V 3x(1x120), spoj TS PRVIĆ LUKA 2 - RS Zlarin. Poloţit će se novi kabel tipa XHE 49-A 3x(1x185/25 mm2 ) koji će u novoj trafostanici biti spojen ulaz-izlaz na 10(20)kV. 26

29 (7) Kroz podruĉje UPU-a elektroenergetske kabele polagati direktno u zemlju u pješaĉkim prometnicama. Trase postojećih i novih tipskih kabela prikazane su u kartografskom prikazu broj 2.3 Plana. Elektriĉna mreţa niskog napona (8) U podruĉju obuhvata UPU-a postojeća niskonaponska mreţa izvedena je preteţno kao zraĉna. Potrebna je rekonstrukcija postojeće mreţe 0,4 kv jer su, zbroj malih presjeka vodiĉa i padovi napona veći od dopuštenih. Preporuĉa se zamjena postojećih nadzemnih vodiĉa podzemnim. U sluĉaju zadrţavanja postojećih prikljuĉaka sa zraĉne niskonaponske mreţe, potrebno je po potrebi izvesti rekonstrukciju zraĉne niskonaponske mreţe (koristiti samonosivi kabelski snop). (9) Napajanje elektriĉnom energijom planiranih objekata vršit će se iz postojećih i planiranih trafostanica 10(20)/0,4 kv, kabelima 1 kv tip XP 00-A 4x150 mm2. Kabeli će se poloţiti direktno iz trafostanica do kabelskih razvodnih ormara (KRO) sa 6 (šest) vodnih polja koji će se izgraditi uz pojedine gradive dijelove. Elektriĉna mreţa javne rasvjete (10) U zoni obuhvata UPU-a planira se izgradnja javne rasvjete i rekonstrukcija postojeće javne rasvjete. Rasvjeta pješaĉkih prometnica unutar zone napajat će se iz postojećih i planirane trafostanice 10(20)/0,4 kv preko kabelskih razvodnih ormara javne rasvjete koji će se smjestiti uz trafostanicu. (11) KRO javne rasvjete napajati će se iz trafostanica kabelom 1 kv tip XP 00-A 4x150 mm2, a za rasplet iz ormara do stupova javne rasvjete koristiti će se kabeli 1 kv tip XP 00-A 4x25 mm2. U podruĉju postojeće jezgre naselja, zbog širine staza i poloţaja objekata gdje nije moguće postavljanje novih stupova, predviċa se postavljanje svjetiljki javne rasvjete na postojeće objekte. Tip i vrsta stupova i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci odredit će se prilikom izrade glavnog projekta javne rasvjete postojećih i planiranih prometnica.javna rasvjeta izvodi se rasvjetnim armaturama koje moraju biti kvalitetne i estetski dizajnirane, a izvori svjetla suvremeni i štedljivi. Uvjeti izgradnje (12) Elektroenergetska mreţa je prikazana je u kartografskom prikazu 2.3 Plana. Za izgradnju mreţe i objekata iz prethodnog teksta, a koji su izvan obuhvata UPU-a, lokacijske dozvole se temelje na odredbama PPUG-a. Prilikom gradnje elektroenergetskih objekata u obuhvatu UPU-a treba primijeniti slijedeće uvjete: - izgraditi jednu novu trafostanicu 10(20)/0,4 kv, instalirane snage 1000 kva - prostor za trafostanicu 10(20)/0,4 kv mora biti 7x6 m, a lokaciji treba biti osiguran pristup radi gradnje, odrţavanja i upravljanja - omogućava se instaliranje dodatne snage postojećih trafostanica ili lociranje dodatnih u zonama za koje se iskaţe potreba, što se neće smatrati izmjenom plana - najmanja udaljenost graċevine TS od susjednih ĉestica i regulacijskog pravca iznosi 2,0m - izgraditi/rekonstruirati KB 0,6/1 kv rasplet unutar granica UPU-a 27

30 - izgraditi/rekonstruirati javnu rasvjetu uliĉne mreţe unutar UPU-a - dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je 1,2m - širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno poloţenih kabela - na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlaĉe kroz PVC cijevi promjera Φ110, Φ160, odnosno Φ200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN) - prilikom polaganja kabela po cijeloj duţini kabelske trase obavezno se polaţe uzemljivaĉko uţe Cu 50mm2 - elektroenergetski kabeli polaţu se, gdje god je to moguće, u pješaĉkim prometnicama stranom suprotnom od strane kojom se polaţu telekomunikacijski kabeli; ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm), isto vrijedi i za meċusobno kriţanje s tim da kut kriţanja ne smije biti manji od 45º - montaţu i razvlaĉenje samonosivog kabelskog snopa i njegovo ispitivanje prije puštanja u pogon potrebno je u potpunosti izvesti prema Tehniĉkim uvjetima i uputama za izgradnju niskonaponske mreţe sa samonosivim kabelskim snopom Bilten HEP-a br. 31) Vodoopskrbna mreţa i odvodnja voda Odvodnja otpadnih voda Ĉlanak 28. (1) Sukladno odredbama Prostornog plana ureċenja Grada Vodica, rješenje odvodnje otpadnih voda podruĉja obuhvaćenog ovim Planom se planira kao razdjelni sustav odvodnje. Otpadne vode ovisno o stupnju zagaċenosti trebaju se dovesti do razine kućanskih otpadnih voda. Otpadne vode iz kuhinja, restorana, fastfood a i drugih ugostiteljskih objekata u kojima se vrši priprema hrane potrebno je proĉistiti predtretmanom (mastolov i taloţnica) prije ispuštanja u interni sustav sanitarne odvodnje. (2) Planom predviċeni kanalizacijski sustav otoka Prvića usklaċen je sa prethodnim koncepcijskim rješenjem iz Idejnog rješenja Odvodnja otpadnih voda otoka Prvića. Otpadna voda prikuplja se kolektorima i odvodi do crpnih stanica. Iz crpnih stanica tlaĉnim cjevovodima se transportira do prekidnih okana i iz njih gravitacijski odvodi u bazene crpnih stanica. Otpadna voda putem kolektora, tlaĉnih cjevovoda i crpnih stanica odvodi se do crpne stanice na sjeveroistoku otoka i dalje podmorskim cjevovodom odvodi do grada Vodica u blizini planirane crpne stanice Vodice 2. Prikupljena otpadna voda otoka Prvića planira se odvesti kolektorom do crpne stanice Vodice 2 i uvesti u ureċaj za proĉišćavanje otpadnih voda. (3) Do realizacije sustava javne odvodnje sa ureċajem za proĉišćavanje, moguće je graċevine do 10 ES prikljuĉiti na septiĉku vodonepropusnu jamu sa odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta. 28

31 Odvodnju graċevina preko 10 ES riješiti izgradnjom zasebnih ureċaja za biološko proĉišćavanje otpadnih voda, prije upuštanja istih u teren putem upojnih bunara odgovarajućeg kapaciteta na samoj ĉestici, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda. Po realizaciji cjelovitog kanalizacijskog sustava sa ureċajem za proĉišćavanje i podmorskim ispustom svi korisnici moraju se prikljuĉiti na sustav Odvodnja oborinskih voda (1) Oborinske vode se kontinuirano upijaju u okolni teren. Odvodnja oborinskih voda riješena je raspršenim sustavom odvodnje Vodoopskrba (1) U podruĉju obuhvata plana dijelom se nalazi, prema Prostornom planu ureċenja grada Vodica planirani vodovod od Srime, preko Prvića, Tijana i Zmajana do Kaprija. Opskrba vodom otoka Prvić vrši se iz podmorskim cjevovodom iz vodospreme Most (V=2x3200 m 3, sa kote 80/76 mn.m.). Vodosprema Prvić nije u funkciji. (2) Postojeću vodovodnu mreţu potrebno je skoro u cjelosti rekonstruirati izgradnjom novih vodoopskrbnih cjevovoda. (3) Sukladno odredbama Prostornog plana ureċenja Grada Vodica na rekonstruiranim cjevovodima predviċeni su protupoţarni hidranti. Planom se omogućava osiguravanje potrebne koliĉine vode i odgovarajući tlak za gašenje poţara, propisani Pravilnikom o hidrantskoj mreţi za gašenje poţara (NN 08/06). Objekti se štite od poţara predviċenim hidrantima na meċusobnoj udaljenosti cca 150 m u podruĉju mješovite namjene (preteţito stambene) i cca 300 m u podruĉju stambene namjene. Poloţaj hidranata orijentacijski je prikazan u kartografskom prikazu broj 2.2 Vodnogospodarski sustav Plinoopskrba Ĉlanak 29. (1) Prostornim planom Šibensko kninske ţupanije i Prostornim planom ureċenja Grada Vodica nisu planirana rješenja za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na otoku Prviću Obnovljivi izvori energije Ĉlanak 30. (1) Za podruĉje obuhvata UPU-a se osim sustava opskrbe elektriĉnom energijom, omogućava uporaba dodatnih alternativnih izvora energije. (2) Za hlaċenje i grijanje (po potrebi) graċevina je moguća uporaba toplinskih crpki zrak-voda. Instaliranje solarnih kolektora na krovišta se ne dopušta, obzirom na ĉinjenicu da je obuhvat UPU-a dio zaštićene povijene cjeline otpkaprvić. 6. UVJETI UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA Ĉlanak 31. (1) Vrijedno obradivo tlo- zaštitne zelene površine (P2- Z) i ostalo poljoprivredno tlo i šumsko zemljište - zaštitne zelene površine (PŠ- Z) izmeċu naselja Prvić Šepurine i Prvić Luka formiraju cezuru, koja se referira na obvezu iz PPUG-a (iako je propisana izrada jedinstvenog UPU-a za dva 29

32 naselja, meċuprostor izmeċu istih je odreċen kao površina izvan graċevinskog podruĉja naselja, namjene P2 i PŠ unutar koje je planirano proširenje postojeće površine groblja, te je odreċen smještaj planiranog helidroma), kao i na obvezu iz Konzervatorskog elaborata, kojim se propisuje: Podruĉja predviċena za izgradnju novih objekata ne smiju dovesti do vizualnog spajanja dvaju naselja pretvarajući cijeli otok u jedinstveni prostor kakav nije postojao nikad u prošlosti. U podruĉju namjene Z mogu se osim pješaĉkih staza, graditi iskljuĉivo graċevine komunalne infrastrukture i podzemni energetski vodovi. (2) Namjena prostora u dnu uvale naselja Prvić Luka, odreċena PPUG-om kao površina izvan graċevinskog podruĉja naselja, odreċuje se kao ostalo poljoprivredno tlo i šumsko zemljište - zaštitne zelene površine (PŠ- Z), unutar kojeg nije moguća gradnja, osim objekata infrastrukture. (3) Planom je odreċena javna zelena površina Z1, parkovska površina u Prvić Šepurini formirana i ureċena izmeċu akvatorija luke i obalne šetnice, sa znaĉajnim fondom visokog raslinja, urbanim mobilijarom (klupama, spomenicima, napravama za igru djece). (4) Formiranje poteza zelenila uz postojeće i planirane prometne površine, propisuje se ovim Planom kao preporuka, kao i osiguravanje zelenila u obuhvatu graċevinskih ĉestica svih namjena. (5) Okoliš ljetnikovca Draganić- Vranĉić, zapušteni nekadašnji vrt, potrebno je u sklopu radova na obnovi kompleksa, prema posebnim uvjetima nadleţnog tijela za kulturna dobra, valorizirati i hortikulturno oplemeniti primjerenim biljnim vrstama. 7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI Ĉlanak 32. (1) Obuhvat Plana se nalazi unutar prostora ograniĉenja, odnosno cijeli prostor UPU-a se je udaljen manje od 1000 metara od obalne crte. (2) U obuhvatu Plana nema prostora formalno-pravno zaštićenih po Zakonu o zaštiti prirode. (3) Prema Uredbi o ekološkoj mreţi (NN 124/13 i 105/15), Prostornom planu Šibensko kninske ţupanije i oĉitovanju Ministarstva zaštite okoliša, Uprave za zaštitu prirode, obuhvat UPU-a se ne nalazi u podruĉju ekološke mreţe. Ĉlanak 33. (1) Za otok Prvić je Ministarstvo kulture donijelo Rješenje (Klasa UP-I /05-06/1284; Urbroj / od ), kojim se utvrċuje da je Kulturno povijesna cjelina otoka Prvića ima svojstvo kulturnog dobra; upisana je na Listu zaštićenih kulturnih dobara pod rednim brojem Z (2) U obuhvatu UPU-a se nalaze sljedeća pojedinaĉno registrirana kulturna dobra: crkva Gospinog PoroĊenja u Prvić Luci (Z-3326); crkva i samostan sv. Marije od Milosti u Prvić Luci (Z-3192); ljetnikovac Draganić- Vranĉić u Prvić Šepurine (Z-3348). Crkva sv. Jelene i crkva Uznesenja Blaţene Djevice Marije u naselju Prvić Šepurine prema podacima za izradu UPU-a dostavljenim od Konzervatorskog odjela u Šibeniku (Klasa /14-1/0406; Urbroj /4, od ), takoċer imaju status kulturnog dobra. Prema istom aktu, osim navedenog, u okolišu crkve Gospinog 30

33 PoroĊenja bi se mogli oĉekivati antiĉki i/ili kasnoantiĉki arheološki nalazi, a sustav mjera zaštite se preporuĉa primijeniti elemente iz Konzervatorskog elaborata za UPU Prvić (Sinopsis doo, 2009.). (3) Za sve zahvate u obuhvatu UPU-a je potrebno, sukladno Rješenju o zaštiti i ĉlanku 62. Zakona o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara, ishoditi posebne uvjete, odnosno prethodno odobrenje nadleţnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. (4) Sukladno Zakonu o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara, propisuje se obveza investitora i izvoċaĉa radova da pri izvoċenju graċevinskih ili bilo kojih drugih radova, a u sluĉaju pronalaska arheoloških nalazišta ili nalazišta radove odmah prekinu i o tome obavijeste nadleţno tijelo Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Šibeniku. (4) Prema PPUG-u Vodica, U povijesnim graditeljskim cjelinama, osim obnove i revitalizacije postojeće graďevne strukture, nova izgradnja (interpolacija) svojom unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s javnim površinama, gabaritima i namjenom mora biti usklaďena s postojećim okolnim povijesnim objektima, ne narušavajući siluetu i osnovne vizure te komunikacijske tokove unutar povijesne jezgre. Ne preporučuje se izmjena strukture i tipologije postojećih objekata radi funkcionalne fuzije u veće prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do gubitka prostornog identiteta pojedinih graďevina. UreĎivanje svih vanjskih ploha objekata unutar povijesnih cjelina mora se temeljiti na korištenju isključivo lokalnih arhitektonskih izraza i graďevinskih materijala. Za sva naselja sa zaštićenim povijesnim graditeljskim cjelinama i onima predloženim za zaštitu mora se izraditi odgovarajuća Konzervatorska podloga, te definirati uvjeti revitalizacije, obnove i ureďenja postojeće strukture i propisati uvjeti za novu gradnju u zaštićenim i kontaktnim zonama. (5) Konzervatorski elaborat za izradu UPU-a PrvićPrvić (Sinopsis doo, 2009.), definira: Mjere zaštite polazišta i osnovni prostorni problemi Mjere zaštite utvrďene za pojedinačne graďevine naselja Prvić Luka i Prvić Šepurine koje se nalaze unutar zone zaštićene kulturno-povijesne cjeline otoka Prvića utvrďene su prema valorizaciji pojedinih graďevina na slijedeći način: SPOMENICI KULTURE pojedinačne graďevine sakralne (crkva, kapela) i civilne graďevine. Mjere zaštite koje se mogu primijeniti na objekte koji su registrirani kao kulturna dobra su sanacija i adaptacija. Pod tim se podrazumijeva isključivo sanacija oštećenja konstruktivnih ili nekonstruktivnih u zatečenom stanju i izvornom izgledu, te kod civilnih graďevina mogućnost preureďenja unutrašnjih prostora bez konstruktivnih izmjena adaptacija. Kod sakralnih objekata, ali i kod civilnih graďevina podrazumijeva se i mogućnost izvoďenja restauratorskih radova na pojedinim dijelovima graďevine, u eksterijerima, na detaljima ili segmentima unutrašnjosti, te raznim pripadajućim detaljima. IzvoĎenje istražnih radova podrazumijeva se na prostorima unutar i neposredno pored sakralnih graďevina, na lokacijama koje se spominju kao moguća arheološka nalazišta i na mjestima eventualnih nalaza. IZVORNA AMBIJENTALNA VRIJEDNOST pojedinačne graďevine, graditeljski sklopovi (uključujući vrtove, pergole, terase, cisterne s bunarskim krunama i slično.) Mjere zaštite iste kao kod spomenika kulture sanacija i adaptacija, restauracija. Nisu moguće nadogradnje, dogradnje, kao niti rekonstrukcije kojima bi se narušila izvorna konstrukcija, te izgled graďevine. AMBIJENTALNA VRIJEDNOST pojedinačne graďevine, graditeljski sklopovi, stambene i gospodarske zgrade. Mjere zaštite koje se mogu primijeniti na objekte koji imaju ambijentalnu 31

34 vrijednost su manje rekonstrukcije prema Posebnim uvjetima. Pod manjim rekonstrukcijama, a ovisno o zatečenom stanju i gabaritima, te specifičnosti uže lokacije, se podrazumijevaju: - rekonstrukcija objekta u zatečenim gabaritima sanacija i adaptacija, izmjene meďukatnih konstrukcija, rekonstrukcija krovne konstrukcije s pokrovom itd.; - rekonstrukcija uz manju nadogradnju ili dogradnju manje izmjene zatečenih gabarita, manje izmjene na pročeljima; - u pojedinim slučajevima gdje su zatečeni gabariti prizemlje moguća je nadogradnja potkrovlja ili kata; - nisu moguće izmjene koje bi narušile ambijentalnu vrijednost graďevine, kao niti užeg ambijenta; UKLAPA SE - graďevine koje nisu ambijentalna arhitektura, ali su svojim izgledom i gabaritima prilagoďene zatečenom prostoru, te se uklapaju u ambijent. Mjere zaštite koje se mogu primijeniti na objekte koji nemaju ambijentalne vrijednosti, ali se uklapaju u ambijent su rekonstrukcija prema Posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela. - rekonstrukcija u zatečenim gabaritima; - rekonstrukcija uz nadogradnju ili dogradnju izmjene zatečenih gabarita, ili izmjene na pročeljima; - nadogradnja ili dogradnja moguće su samo za pojedine graďevine čiji zatečeni gabariti to dozvoljavaju prema Posebnim uvjetima; NE UKLAPA SE - graďevine koje svojim izgledom, oblikovanjem, materijalima i sl. narušavaju vrijednost ambijenta naselja U ovoj kategoriji graďevina nalaze se uglavnom recentni objekti, ali ima i starijih graďevina ambijentalne vrijednosti koje su naknadnim i recentnim intervencijama narušile izgled objekta. Mjere zaštite koje se trebaju primijeniti na ove objekte su preoblikovanje. Preoblikovanje može podrazumijevati različite graďevne intervencije rekonstrukciju cijele graďevine, samo pojedinih dijelova graďevine, uklanjanje nekih dijelova graďevine, preoblikovanje otvora na pročeljima, izmjenu materijala primijenjenih na graďevini i slično, sve prema Posebnim uvjetima. UKLANJANJE - mjera zaštite za graďevine koje se ne uklapaju, te su izrazita devastacija.. INTERPOLACIJA predviďa mogućnost izgradnje novih stambenih objekata na pojedinim lokacijama. Mjere zaštite oblikovanje koje će se utvrditi prema Posebnim uvjetima, metodom prilagoďavanja zatečenoj arhitekturi (tradicionalni materijali, tipologija i sl.) RUŠEVINE graďevine koje se nalaze u ruševnom stanju; neke su ambijentalne vrijednosti, neke izvorne ambijentalne. Mjere zaštite za ruševne objekte su cjelovita obnova i rekonstrukcija nekadašnjeg izgleda kod graďevina koje imaju ambijentalnu ili izvornu ambijentalnu vrijednost. IzvoĎenje istražnih radova podrazumijeva se na prostorima unutar i neposredno pored sakralnih graďevina, na lokacijama koje se spominju kao moguća arheološka nalazišta i na mjestima eventualnih nalaza. Osnovni prostorni problemi naseljenih mjesta na otoku Prviću mogu se iskazati kroz osnovne i općenite mjere zaštite (posebne mjere zaštite po pojedinom mjestu donosimo u nastavku): Područja predviďena za izgradnju novih objekata ne smiju dovesti do vizualnog spajanja dvaju naselja pretvarajući cijeli otok u jedinstveni prostor kakav nije postojao nikad u prošlosti. Nove graďevine (graďevine na novim i postojećim neizgraďenim graďevinskim područjima) moraju se što je moguće više uklopiti u ambijentalni tradicijski, tipološki obrazac objekata na otoku Prviću kako oblikovanjem tako i materijalima. Posebnu ulogu i odgovornost za oblikovanje novih graďevina, osim 32

35 nadležnog Konzervatorskog odjela, imaju novoosnovana povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti u uredima jedinica lokalne samouprave nadležnim za izdavanje lokacijske dozvole i sličnih upravnih akata. Zagovaramo u prvom redu aktiviranje postojećih ambijentalnih tradicijskih prostora kao osnovne turističke ponude. Hibridni turističko-ugostiteljski sadržaji s karakteristikama izdvojenih, arhitektonski neprimjereno oblikovanih naselja predstavljali bi ne samo konkurenciju nego fatalni udarac na izvorne resurse otoka. Ne smiju se značajno povećavati graďevinske zone na vizualno osjetljivim područjima (uzvisine iznad povijesnih cjelina Luke i Šepurine). Na tim prostorima treba osobito paziti na katnost i tlocrtnu dispoziciju objekata. Na otok i u njegova naselja ne smije se uvoditi veći kolni promet od onog koji je dovoljan za osnovne javne i privatne funkcije; otok treba zadržati osnovnu karakteristiku pješačke oaze. Oblikovanje javnih prostora (ulica, prolaza, mula, pristanišnih gatova, mandraća itd.) treba biti u skladu s ruralnom težačkom i ribarskom tradicijom otoka; neprihvatljivi su veći unosi tipičnih urbanih sadržaja (perivoji, šetališta). Suvremeni sadržaji (infrastruktura, promet, energetika) unose se maksimalno vodeći računa o ambijentu, koristeći tehnička rješenja koja su najmanje vidljiva (kabliranje ispod zemlje energetskih i telekomunikacijskih vodova i slično). Potrebno je donošenje detaljnog plana za sva naseljena mjesta na otoku Prviću kojim bi se preciznije tretirale vizure i gabariti svakog objekta što bi omogućilo sanaciju stanja i rehabilitaciju prostornih cjelina, ubrzalo i pojednostavilo ishoďenje svih potrebnih dozvola u upravnom postupku. : Napomena detaljni planovi su stupanjem Zakona o prostornom ureċenju (NN 153/13) kao vrsta prostornih planova ukinuti. Prvić Luka mjere zaštite Nužno je poštivanje osnovne arhitektonske tipologije kod projektiranja objekata na novim parcelama. Parcele moraju imati dovoljnu prostornost (okoliš objekata) kako bi se primjereno hortikulturno obradile. Slaganje objekata u prostoru, koliko to parcelacija dopušta, treba slijediti osnovnu urbanističku matricu naselja (objekti se slažu s obje strane ulice po ranije opisanom obrascu). Prilikom radova na postojećim objektima treba paziti na izvornost cjeline i detalja, koristiti tradicionalne materijale i način gradnje. Posebno treba paziti na postojeću parcelaciju i organizaciju grupa objekata, njihovu katnost, nagibe i orijentaciju krovišta te završnu obradu pročelja s arhitektonskim detaljima. Posebnu pozornost treba obratiti objektima koji su zaštićena kulturna dobra (u kartografskom prikazu mjera zaštite spomenici kulture); u Prvić Luci to su samostan i crkva Gospe od Milosti i crkva PoroĎenja Blažene Djevice Marije. Stanje samostana zahtijeva temeljitu obnovu uz istražne radove i jasno razdvajanje povijesnih struktura. Prije početka obnove nužno je napraviti detaljan snimak postojećeg stanja i konzervatorski elaborat. Mjere koje će se poduzeti idu u red osnovne adaptacije i sanacije, ali će trebati i konzervatorska rekonstrukcija pojedinih dijelova samostana (posebno ponovno uspostavljanje vizura i funkcije klaustra). Prostor do samostana koji će biti spomen muzej Fausta Vrančića potrebno je uklopiti u ambijent tako da visinom i vanjskom obradom pročelja vizualno ne konkurira kompleksu samostana. Područje samostana ispred glavne zgrade i crkve koje se 33

36 spaja sa zvonikom posve je nedefinirano i zahtijeva odgovarajuće parterno ureďenje. OgraĎeni grobišni prostor prvog prvićkog groblja sa sjeverne strane glavnog ulaza u crkvu treba sanirati. Crkva Gospinog PoroĎenja je u relativno dobrom stanju meďutim prostor oko crkve potrebno je drugačije urediti. Posebno je problematičan kontakt igrališta sa sjevernim pročeljem crkve. Igralište treba udaljiti od objekta ili za njega predvidjeti drugu površinu. Urbanistički naglasak tog dijela Prvić Luke treba biti na crkvi Gospinog PoroĎenja koja danas, iako relativno nedavno obnovljena, izgleda nedostupno, a prostor oko nje zapušteno i nedefinirano. Objekti koji imaju izvorno ambijentalnu vrijednost u cijelosti su sačuvali vizure, gabarite, parcelaciju i detalje. Osnovne mjere zaštite podrazumijevaju, kao i kod zaštićenih kulturnih dobara, adaptaciju i sanaciju. Kvaliteta pojedinih objekata koje smo svrstali u kategoriju izvorno ambijentalnih dopušta u budućnosti njihov spomenički kvalitet. Strogost čuvanja izvornosti posebno se odnosi na nemogućnost bilo kakvih dogradnji, nadogradnji i rekonstrukcija koje bi iz osnova promijenile stanje i izgled graďevine. Bilo kakva manja odstupanja od izvornog ambijentalnog izgleda potrebno je promptno sanirati u skladu s ranije navedenih osnovnim kanonima tradicionalne izgradnje i posebnim tipološkim zahtjevima za otok Prvić i pojedina naselja. Objekti ambijentalne vrijednosti zapravo predstavljaju izvorne objekte koji su izgubili neke svoje kvalitete bilo neprimjerenim adaptacijama, različitim dogradnjama i nadogradnjama ili pojedinim nagrďujućim detaljima. Pored osnovnih mjera zaštite kojima se na takvim objektima dopuštaju manje rekonstrukcije, treba naglasiti kako je cilj svih radova pokušaj sanacije njihovog općeg stanja korištenjem tradicionalnih materijala i tehnika gradnje. Stanovite nadogradnje i dogradnje takoďer trebaju biti u funkciji dovoďenja izgleda graďevine u prihvatljivo stanje. Objekte koji se uklapaju u ambijent moguće je tretirati slobodnije što podrazumijeva rekonstrukciju kako u zatečenim gabaritima tako i nadogradnje i dogradnje uz odreďene uvjete. Svi radovi na takvim objektima moraju slijediti osnovnu tipologiju tlocrta, volumena, vizura, materijala i završne obrade. Objekti koji se ne uklapaju u ambijent predstavljaju istom ambijentu najveću prijetnju. Različita je skupina problema koja je ove objekte svrstala u gore navedenu kategoriju: katnost, tlocrtna dispozicija, materijali i tehnika gradnje, završna obrada pročelja, neprimjereni izgled i nagib krovišta i, posebice, brojni detalji koji svojom raznolikošću pojačavaju utisak arhitektonskog kolaža i samogradnje, a ne planski i razumno projektiranih objekata. Preoblikovanje objekata koji se ne uklapaju najteži je zadatak urbanista i konzervatora, ali o njemu ovisi daljnja budućnost naselja. Ugroženost osnovne morske vizure Prvić Luke povezana je s intenzivnim izgraďivanjem nekadašnjih skladišta, ograda i dvorišta uz more. S posebnom pažnjom treba pristupiti sanaciji stanja i inzistiranju na osnovnoj tipologiji i postavkama tradicionalne gradnje. Sve javne putove potrebno je očistiti i urediti; ponegdje je potrebno izvršiti istraživanje kako bi se došlo do mogućeg izvornog popločenja. Rekonstrukciju mreže putova i prolaza moguće je izvesti iz arhivskih katastarskih mapa uzimajući u obzir postojeće stanje, ali samo tamo gdje nije došlo do uzurpacije javnog prostora. Tamo gdje se naďu tragovi izvornog popločenja treba ga vratiti, a mjestimično rekonstruirati njegov izgled prema naďenom predlošku. Svakako treba izbjegavati daljnje betoniranje putova i prolaza, njihovo nepotrebno širenje i uopće neprimjereno dovoďenje kolnog prometa na otok. Hortikulturna obrada javnih površina treba biti autohtonim mediteranskim biljkama posebice onima koje su lokalno zastupljene. Nije, naravno, moguć niti potreban povratak na stanje prije ekspanzije borova na nekad obraďenim poljoprivrednim površinama; bor se danas smatra autohtonom biljkom. 34

37 Glavne konflikte u prostoru (preoblikovanje nekadašnje tvornice ribe, danas odmarališta Požega) trebalo bi rješavati institutima arhitektonsko-urbanističkih natječaja s obvezom sudjelovanja nadležnih konzervatora u natječajnim komisijama. Prvić Šepurine mjere zaštite Tipična graďevina na otoku bila je graďena od priklesanog kamena koji je kasnije fugiran upuštenom fugom ili ako je lošiji kamen, žbukan. Kuće su imale konobu, jedan ili dva kata i visoko potkrovlje. Na kat se prilazilo preko slara i unutarnjim stubištem. Svi otvori su pravokutni, uokvireni kamenim pragovima, s drvenom vanjskom stolarijom. Krovna konstrukcija je drvena pokrivena kupom kanalicom. Nagib krovišta je od 30 do 40 stupnjeva. U krovu su otvoreni luminari koji su u osi pročelja ili su malo uvučeni u krov. Luminari imaju dvostrešne ili jednostrešnekroviće. Pri obnavljanju graďevina na otoku potrebno je što više slijediti izgled tipične otočke kuće.graďevine koje imaju karakteristike ambijentalne arhitekture trebaju zadržati postojeće volumene, odnosno ne dopustiti izgradnju u visinu. Zadržati tretiranje pročelja: ritam i oblikovanje otvora. Pročelja graďena od kamena trebalo bi očistiti i ponovno fugirati upuštenom fugom. Kod žbukanih pročelja potrebno je skidanje žbuke gdje nije potrebna i fugiranje, a na mjestima gdje je potrebna žbuka novo žbukanje.zadržati nagib krovišta te oblikovanje krova s drvenom krovnom konstrukcijom pokrivenom kupom kanalicom.sačuvati što više sačuvanih originalnih elemenata poput slarova ili dimnjaka te popločenja dvorišta. Potrebno je izbjegavati upotrebu arhitektonskih elemenata koji su strani ambijentu podneblju poput francuskih prozora, kvadratnih prozora, malog ili velikog nagiba krovišta, pokrov od crijepa. Pri obnavljanju kuća upotreba tradicijskih materijala: kamen, drvo, željezo, kupa kanalica, a zabraniti upotrebu modernih materijala poput betona, aluminija ili PVC-a. Postojeće objekte koji se svojim oblikovanjem, otvorima, pokrovom, upotrebom materijala ili iz nekog drugog razloga ne uklapaju u postojeći ambijent potrebno je rekonstruirati ili preoblikovati i izvesti tradicijskim materijalima kako bi se te graďevine što više uklopile u ambijent. Nove objekte potrebno je pokušati dovesti do oblikovanja bliskog lokalnom identitetu. Pri izgradnji novih objekata potrebno je koristiti tradicijske materijale (kamen u izgradnji, drvo u konstrukciji krova i vanjskoj stolariji, kupu kanalicu u pokrovu). Nove kuće bi oblikovno trebale imati što više sličnih elemenata s tradicijskom arhitekturom tako da bi se novoizgraďeni objekti uklopili u ambijent. Sve javne putove i prolaze potrebno je urediti i očistiti. Na mjestima gdje još postoji originalno popločenje potrebno ga je zadržati, ali ga treba očistiti i urediti. Treba izbjegavati, gdje god je to moguće, daljnje betoniranje putova i prolaza kao i njihovo širenje. Javne površine takoďer je potrebno urediti. Njihovo ureďenje trebalo bi biti u duhu malog ribarskog mjesta, a to se može postići izbjegavanjem upotrebe elemenata urbane opreme poput rasvjetnih tijela, klupa, koševa za smeće i slični elementi. Ti javni prostori bi u hortikulturnoj obradi površina trebali imati autohtono mediteransko bilje. Spomenici kulture, graďevine registrirane kao kulturna dobra, mogu se obnavljati samo na način da im se saniraju oštećenja u zatečenom stanju i izvornom obliku. U Šepurini je zasad pod zaštitom samo ljetnikovac obitelji Vrančić, ali u skorijoj budućnosti to će biti i crkva s. Jelene sa zvonikom i crkva Uznesenja Marijina. 35

38 GraĎevine koje imaju izvornu ambijentalnu vrijednost potrebno je obnoviti koristeći metode sanacije i adaptacije, odnosno kod tih graďevina nije moguća rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja ili bilo kakav drugi zahvat koji bi uništio izvornost konstrukcije i izgleda graďevine. Kod ambijentalnih graďevina moguće su manje rekonstrukcije. Tu se mogu izvesti rekonstrukcija u zatečenim gabaritima, sanacija i adaptacija, izmjena meďukatnih konstrukcija ili rekonstrukcija krovne konstrukcije s pokrovom te rekonstrukcija uz manju nadogradnju ili dogradnju i manja izmjena na pročeljima. Nisu moguće izmjene i rekonstrukcije koje bi narušile ambijentalnu vrijednost graďevine i ambijenta. Na kućama koje se uklapaju u ambijent, odnosno koje nisu ambijentalne, ali su svojim izgledom i gabaritima prilagoďene zatečenom prostoru, mogu se izvesti rekonstrukcije u zatečenim gabaritima. Kod ovih kuća mogu se izvoditi i rekonstrukcije koje dopuštaju dogradnju ili nadogradnju, izmjenu gabarita i izmjene na pročeljima, ali sve uz poštivanje smjernica Konzervatorskog odjela. GraĎevine koje se ne uklapaju u ambijent i svojim ga izgledom narušavaju potrebno je preoblikovati. Mogu se preoblikovati cijele graďevine, pojedini dijelovi graďevina, otvori na pročeljima, a mogu se ukloniti neki dijelovi graďevine, promijeniti materijali i slično. Putovi na kojima je sačuvano izvorno popločenje potrebno je zadržati. Treba ih očistiti od trave i sačuvati. Cilj konzervatorskih smjernica je u budućnosti zadržati današnju vizuru samog mjesta. Ograničiti nove stambene izgradnje uz istovremeno unapreďenje autentičnih obilježja postojećih graďevina. Na mjestima koja su oduvijek bila samo obradive površine zabraniti izgradnju novih objekata. Na taj način bi se zadržala i izbjegla izgradnja velikih apartmanskih sklopova koji bi nepovratno uništili današnji izgled mjesta i njegovu vrijednost kao jednog od rijetko dobro sačuvanih. 8. POSTUPANJE S OTPADOM Ĉlanak 34. (1) Na Prviću je u funkciji privremeno prikupljalište komunalnog otpada iskljuĉivo u smislu kontejnera do njegova konaĉnog zbrinjavanja na kopnu. U prostoru obuhvaćenom Planom, u postupanju s otpadom se osiguravaju odgovarajuće lokacije za smještaj kanti/kontejnera za razliĉite vrste otpada, odakle se otpaci prikupljaju i odvoze na odlagalište koje koristi Grad Vodice, odnosno u Centar za gospodarenje otpadom Šibensko kninske ţupanije Bikarac (nakon njegove izgradnje). 9. MJERE SPRJEĈAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ Ĉlanak 35. (1) Na podruĉju obuhvata Plana ne planiraju se i ne dopuštaju djelatnosti koje ugroţavaju okoliš i koje imaju štetno djelovanje na zdravlje ljudi. Aktivnosti i mjere za zaštitu okoliša i sprjeĉavanje nepovoljnog utjecaja planiranih zahvata izgradnje i korištenju, propisuju se u daljnjem tekstu Zaštita tla Ĉlanak 36. (1) S prostora predviċenih za graċenje, prije iskopa graċevinske jame, humusni sloj odvojiti i deponirati, te ga je nakon gradnje moguće koristiti za modeliranje terena oko graċevina. 36

39 9.2. Zaštita voda Ĉlanak 37. (1) Prostor Plana ne nalazi se unutar zone zaštite izvorišta vode za piće. (2) Zaštita površinskih i podzemnih voda se odreċuje mjerama za sprjeĉavanje i smanjivanje oneĉišćenja, prvenstveno izgradnjom sustava odvodnje. (3) Zabranjuje se ili ograniĉava ispuštanje opasnih tvari propisanih Uredbom o opasnim tvarima u vodama Mjere zaštite kakvoće zraka Ĉlanak 38. (1) Podruĉje obuhvaćeno Planom pripada I kategoriji kvalitete zraka. Kakvoću zraka treba zadrţati na postojećoj razini radi ĉega kod projektiranja graċevine i naĉina rješavanja sustava grijanja treba primjenjivati zakonsku regulativu o graniĉnim vrijednostima emisije oneĉišćenih tvari u zrak iz stacioniranih izvora Mjere zaštite od buke Ĉlanak 39. (1) Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke, odreċena je razina buke na otvorenom prostoru za preteţito stambenu namjenu i ista iznosi za dan 50 db(a), a za noć 44 db(a). (2) Mjere zaštite od buke, u sluĉaju izvedbe poslovnih sadrţaja u zoni, a sukladno odredbama ovog Plana, koje mogu proizvesti buku iznad propisanih razina, odreċuju se kroz primjenu odgovarajućih projektantskih rješenja, i reţimom korištenja pojedinih sadrţaja u zoni ĉijim radom bi mogla biti prekoraĉena dopuštena razina buke Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti Mjere zaštite od poţara Ĉlanak 40. (1) Na temelju procjene ugroţenosti plana zaštite od poţara, odreċuju se mjere zaštite od poţara sukladno posebnim uvjetima MUP-a, Policijska uprava Šibensko kninska, Sluţba upravnih i inspekcijskih poslova: Broj: / S.G. od , koji ĉine sastavni dio ovog Plana, te se navode u daljnjem tekstu. 1. U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne graďevine, graďevina mora biti udaljena od susjednih graďevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala graďevina, veličine otvora na vanjskim zidovima graďevine i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne graďevine ili mora biti odvojena od susjednih graďevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da graďevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta), nadvisuje krov graďevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole. 37

40 2. Iznimno od točke 1., graďevine i postrojenja u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima, eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom moraju biti udaljene od ostalih susjednih graďevina sukladno posebnom propisu. 3. Radi omogućavanja spašavanja osoba iz graďevine i gašenja požara na graďevini i otvorenom prostoru, graďevina mora imati vatrogasni prilaz odreďen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža.. 4. Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara grada Vodica; ( Službeni glasnik Grada Vodica, broj 03/15, članak 77., stupila na snagu 04.kolovoza 2015.g.). 5. Kod projektiranja graďevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant može odrediti potrebnu klasu otpornosti na požar nosive konstrukcije (a takoďer ni druge zahtjeve u vezi graďevinske zaštite od požara), primijeniti odgovarajuće inozemne propise kao priznata pravila tehničke prakse. U tom smislu, naročito je potrebno primijeniti: 1. Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10) 2. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN broj 108/95 i 56/10) 3. Zakon o eksplozivnim tvarima (NN broj 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10) 4. Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN broj 54/99) 5. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN broj117/07) 6. Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN broj 93/98, 116/07 i 141/08) 7. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN broj 35/94, 55/94 i 142/03) 8. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN broj 08/06) 9. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i ureďaja (NN broj146/05) 10.Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN broj100/99) 11.Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN broj93/08) 12.Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje graďevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN broj 29/13 i 87/15) Mjere zaštite od potresa 38

41 Ĉlanak 41. (1) Obuhvat Plana se nalazi u zoni VII stupnja MCS, pa sve graċevine moraju biti dimenzionirane sukladno tom podatku. (2) Udaljenost izmeċu graċevina se odreċuje tako da iznosi H1/2+ H2/2 metara, a moţe biti manja ako se tehniĉkom dokumentacijom dokaţe da u sluĉaju ratnih razaranja rušenje i graċevine neće ugroziti ţivote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima. (3) Udaljenost nadzemnog dijela graċevina od prometnih površina utvrċena je odredbama, a Planom odreċena maksimalna visina graċevina je tolika, da se prometne površine prema propisu nalaze izvan zone rušenja Mjere zaštite od ratnih opasnosti Ĉlanak 42. (1) Grad Vodice je donio na Gradskom vijeću Procjenu ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Vodica (KLASA: /12-01/02; URBROJ: od 11. rujna godine), kojim su definirane i mjere zaštite i spašavanja koje se moraju ugraditi u plansku dokumentaciju. (2) Radi zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehniĉko-tehnoloških, ekoloških nesreća, te ratnih razaranja, Prostornim planom ureċenja Grada Vodica odreċene su mjere zaštite od ratnih opasnosti. (3) Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15) prestali su vrijediti Pravilnik o odreċivanju gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN br. 2/91.) i Pravilnik o tehniĉkim normativima za skloništa (NN br. 53/91.), ĉime je izvan snage stavljena i obveza planiranja i gradnje skloništa. 10. MJERE PROVEDBE PLANA Ĉlanak 43. (1) Akti kojima se odobrava gradnja planiranih zahvata ishode se temeljem ovog Plana. (2) Do realizacije sustava javne odvodnje sa ureċajem za proĉišćavanje zone moguća je realizacija pojedinaĉnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda. (3) Za ishoċenje dozvole/a u zoni športsko rekreacijske namjene- športskog centra, propisuje se obveza izrade idejnog rješenja za cjeloviti obuhvat kompleksa, verifikacija kojeg je u nadleţnosti Gradskog vijeća Vodica. Ĉlanak 44. (1) Pri prijenosu granica pojedinih namjena, uvjeta gradnje i udaljenosti od obalne crte iz digitalnog orto foto plana - DOF, na kojem je izraċen Plan (mjerilo 1:2000) u digitalne katastarske podloge mjerila 1:1000, radi ishoċenja akata za gradnju i po potrebi provedbe parcelacije (ako se graċevinska ĉestica ţeli formirati od više katastarskih ĉestica, ili dijelova katastarskih ĉestica, ili se katastarske ĉestice cijepaju/usitnjavaju), izvršit će se provjera i prilagodba granica stvarnom stanju u prostoru (utvrċenje meċa, poloţaja postojećih graċevina i sliĉno), te se manje korekcije neće smatrati 39

42 izmjenom ovog Plana. Prijedlog formiranja graċevinske ĉestice u geodetskom projektu koji se prilaţe uz projekte kojima se podnosi zahtjev za ishoċenje akta za gradnju graċevina, primjenjuje se slijedeće pravilo: ako se obuhvat planiranog zahvata, odnosno površina na kojoj se planira formiranje graċevinske ĉestice radi ishoċenja akta za gradnju nalazi u rubnom podruĉju dvije namjene ili razliĉitih uvjeta gradnje, primjenjuje se namjena i pravilo koje se Planom odreċuje za veći dio graċevinske ĉestice. Ĉlanak 45. (1) Za sloţenije zahvate u obuhvatu Plana (športsko-rekreacijska zona, luke, prometna i komunalna infrastruktura) propisuje se mogućnost izvedbe u fazama/etapama. III. Prijelazne i završne odredbe Ĉlanak 46. (1) Plan je izraċen u šest izvornika. (2) Elaborati Plana, ovjereni peĉatom Gradskog vijeća Grada Vodica i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Vodica sastavni su dio ove Odluke. (3) Plan je izraċen i na CD-rom mediju, u pdf, doc i dwg formatu. Ĉlanak 47. Uvid u Plan moţe se izvršiti u prostorijama Grada Vodica, adresa: Ive Ĉaĉe 8, Vodice. Ĉlanak 48. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenom glasniku Grada Vodica. KLASA: /17-01/25 URBROJ: 2182/04-05/ U Vodicama, 31. listopada GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić 1.3. Na temelju ĉlanka 30. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-proĉišćeni tekst i 05/15 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, broj: 04/16), po prijedlogu Drţavnog ureda za reviziju i prijedlogu Gradonaĉelnice Grada Vodica,Gradsko vijeće Grada Vodica na 3. sjednici od 31. listopada godine, donosi sljedeći strateški dokument: UVOD Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vodica za razdoblje od do godine Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vodica (u nastavku teksta: Strategija) donosi se za potrebe Grada Vodica (u nastavku teksta: Grad). Strategija odreċuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada u razdoblju od

43 do godine. Strategijom upravljanja i raspolaganja ţeli se osigurati ekonomski svrhovito, uĉinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama. Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 76/13) i naĉela koja su propisana za upravljanje i raspolaganje drţavnom imovinom, kao i na Strategiju razvoja Grada Vodica , ĉije je donošenje pri okonĉanju. Upravljanje imovinom definira se kao proces odluĉivanja i provedbe odluka u vezi sa stjecanjem, korištenjem i raspolaganjem nekretninama, što podrazumijeva proces kojim se osigurava da imovina proizvodi optimalne kratkoroĉne i dugoroĉne rezultate, ukljuĉujući tijek novca i povećanje vrijednosti. U upravljanju nekretninama Grad postupa kao dobar gospodar, što prije svega podrazumijeva izradu sveobuhvatnog popisa svih nekretnina u njegovom vlasništvu, s utvrċenim stanjem u kojem se nekretnine nalaze i odreċenom trţišnom vrijednosti, kao i utvrċivanje vaţnosti odreċenih nekretnina za Grad i strategiju razvoja Grada te sagledavanje troškova i prihoda od nekretnina, u svrhu uĉinkovitog korištenja. Nekretninama u vlasništvu Grada mora se odgovorno upravljati i raspolagati, jer predstavljaju kapital koji je potrebno staviti u funkciju i po potrebi saĉuvati za buduće generacije. Grad raspolaţe i upravlja nekretninama u svom vlasništvu prema naĉelima javnosti, predvidljivosti, uĉinkovitosti i odgovornosti. Naĉelo javnosti raspolaganja nekretninama osigurava se propisivanjem preglednih pravila i kriterija raspolaganja imovinom u svim aktima koji se donose u svezi s njihovim upravljanjem i raspolaganjem te njihovom javnom objavom, odreċivanjem ciljeva raspolaganja nekretninama, redovitim upoznavanjem javnosti s aktivnostima tijela nadleţnog za upravljanje/raspolaganje nekretninama, javnom objavom svih općih akata i najvaţnijih odluka, voċenjem registra nekretnina u vlasništvu Grada, kao i baze podataka kupoprodajnih cijena za podruĉje Grada Vodica. Naĉelo predvidljivosti osigurava da raspolaganje nekretninama u istim ili sliĉnim sluĉajevima bude obuhvaćeno predvidljivim i jednakim postupanjem. Naĉelo uĉinkovitosti osigurava uĉinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama radi ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva odreċenih Strategijom raspolaganja kao javni interes. Naĉelo odgovornosti osigurava se propisivanjem ovlasti i duţnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja nekretninama, nadzorom nad upravljanjem i raspolaganjem nekretninama i izvješćivanjem o postignutim ciljevima. VAŢEĆI PROPISI U SVEZI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA Stjecanje, upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada propisano je brojnim zakonskim,podzakonskim i općim aktima Gradskog vijeća Grada Vodica. Zakonski i podzakonski propisi Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima( Narodne novine 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12., 152/14 i 81/15) 41

44 Zakon o zemljišnim knjigama ( Narodne novine broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13 i 60/13) Zakon o prostornom ureċenju ( Narodne novine broj 153/13) Zakon o gradnji ( Narodne novine broj 153/13) Zakon o obveznim odnosima ( Narodne novine broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.) Zakon o postupanju s nezakonito izgraċenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12 i 143/13) Zakon o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara ( Narodne novine broj 66/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12. i 136/12.) Zakon o drţavnoj izmjeri i katastru nekretnina ( Narodne novine broj 16/07, 124/10 i 56/13) Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( Narodne novine broj 125/11.), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ( Narodne novine broj 78/15) Zakon o izvlaštenju i odreċivanju naknade ( Narodne novine broj 74/14) Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) Zakon o ureċivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih graċevina ( Narodne novine broj 80/11.) Zakon o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. proĉišćeni tekst; 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12, 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) Zakon o cestama ( Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) Zakon o javno privatnom partnerstvu ( Narodne novine broj 78/12 i 152/14) Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ( Narodne novine broj 94/13 i 18/16) Zakon o proraĉunu ( Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) Zakon o fiskalnoj odgovornosti ( Narodne novine broj 139/10 i 19/14) Uredba o registru drţavne imovine ( Narodne novine broj 55/11) Pravilnik o odrţavanju graċevina ( Narodne novine broj 122/14) Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige poloţenih ugovora i o upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etaţnog vlasništva) ( Narodne novine broj 121/13) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proraĉunskom raĉunovodstvu ( Narodne novine broj 3/15) Pravilnik o proraĉunskom raĉunovodstvu i Raĉunskom planu ( Narodne novine broj 124/14). AKTI GRADA Statut Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, br. 09/09, 09/11- ispravak, 04/13, 09/13-proĉišćeni tekst i 05/15, Sluţbeni glasnik Grada Vodica, 04/16) Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, 03/12, 08/12, 04/13, 08/13, 14/13, 04/14, 05/14, 10/14 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, 02/15, 06/15) Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibenskokninske ţupanije, 02/06, 15/09 i 04/14) Odluka o uvjetima i naĉinu privremenog/povremenog korištenja prostora u zgradama u vlasništvu Grada Vodica ( Sluţbeni glasnik Grada Vodica, 3/15 i 4/16) 42

45 ANALIZA STANJA NEKRETNINA I POSTOJEĆI MODEL UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA Grad u svom vlasništvu ima slijedeći portfelj imovine: - zemljišta (graċevinska), - poslovne prostore (za potrebe Grada i za iznajmljivanje), - javne površine i prostore (ulice, trgove, zelene površine, parkove, prometnice nerazvrstane ceste, biciklistiĉke staze, javne površine za iznajmljivanje, DTK, skloništa, djeĉja igrališta i parkirališta), - sportske objekte, - ustanove, - trgovaĉka društva (vlasniĉki udjeli Grada), - objekte pod zaštitom kulturne baštine i kulturna dobra, - komunalnu infrastrukturu (javnu rasvjetu, odlagališta otpada, oborinsku odvodnju, odvodnju otpadnih voda, groblja i mrtvaĉnicu), - nerazvrstane ceste, nogostupe, trgove, obiljeţena i ureċena parkirališta te druge javne površine, te - osobna vozila, - raznu opremu (raĉunalnu, uredski namještaj, fotokopirni strojevi, kućanski aparati). Upravljanje nekretninama obuhvaća sljedeće aktivnosti: - stjecanje i raspolaganje nekretninama i ostvarivanje vlasniĉkih prava u skladu s propisima koji ureċuju vlasništvo i druga stvarna prava, - utvrċivanje vlasniĉko pravnog statusa nekretnina, njihov popis i procjenu te upis u javne registre i oĉevidnike, - tekuće i investicijsko odrţavanje nekretnina te kapitalna ulaganja, financijsko praćenje prihoda i rashoda od nekretnina te - obavljanje drugih poslova u vezi upravljanja nekretninama. Uspostava baze podataka o nekretninama Baza podataka o nekretninama oslanja se na toĉne i podrobne podatke preuzete iz katastra nekretnina i zemljišnih knjiga. Neki od tih podataka su stalni i rijetko se mijenjaju (oznaka katastarske ĉestice, površina, adresa, opis, prostornoplanska namjena), dok su ostali podaci (financijski rezultati, prihodi, izdaci, korisnici, trenutna namjena) podloţni ĉešćim promjenama. Uspostavljanje baze podataka i popisa imovine prvi je i najvaţniji korak u uspostavi djelotvornog sustava upravljanja imovinom. Detaljna baza podataka omogućava nadzor i analizu nekretnina i portfelja te osigurava transparentnost u radu. 43

46 Stanje dokumentacije, vlasniĉki upisi i praćenje nekretnina Upravljanje imovinom zahtijeva toĉne podatke o imovini. Grad Vodiceje uspostavio cjelovitu i sistematiziranu evidenciju nekretnina u svom vlasništvu, koju mora sukcesivno kontinuirano dopunjavati. Za odreċeni broj nekretnina Grad mora kompletirati dokumentaciju radi utvrċivanja prava vlasništva i provesti upise u zemljišne knjige. ZEMLJIŠTE U portfelju nekretnina u vlasništvu Grada vaţan udio ĉini zemljište koje predstavlja veliki potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta. Znatan dio tog portfelja uknjiţen je na Grad Vodice. POSLOVNI PROSTORI Grad Vodice u knjiţnom iizvanknjiţnom vlasništvu ima poslovne prostore koji prostori se sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora daju u zakup. Za dio poslovnih prostora nije proveden upis prava vlasništva u zemljišne knjige koji upis će se provoditi sukcesivno po izradi etaţnih elaborata i provedbom zemljišnoknjiţnih postupaka, nakon završetka postupka legalizacije koji je pokrenut za sve gradske nekretnine i nakon dovršetka dugogodišnjih sudskih postupaka većinom za ispravku uknjiţbe, ali i za utvrċenje prava vlasništva. NEKRETNINE U KOJIMA SE NALAZE USTANOVE U VLASNIŠTVU GRADA VODICA Sve nekretnine koje koriste ustanove u vlasništvu Grada Vodica u vlasništvu su Grada Vodica bez obzira na zemljišnoknjiţni upis, izuzev dijela Vrtića kojije u zakupu vlasnika fiziĉkih osoba. Grad Vodice je u tijeku ishoċenja dozvole za gradnju novog djeĉjeg vrtića u naselju Vodice, te je Planom nabave za 2017.g., sukladno Proraĉunu za 2017.g. planiran poĉetak gradnje istoga u zadnjem kvartalu 2017.g.. Grad Vodice je saustanovama sklopio ugovore kojima se nekretnine dodjeljuju na korištenje u svrhu obavljanja djelatnosti za koje su ustanove registrirane. VIZIJE I SMJERNICE ZA RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U RAZDOBLJU OD GODINE Vizija Grada je stvaranje što kvalitetnijeg sustava upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada po najvišim europskim standardima, uz optimalne troškove poslovanja. Cilj predstavlja odreċivanje smjernica za izradu plana aktivnosti kojima će se ostvariti uĉinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama, konkretno njihovo otuċivanje ili oĉuvanje te poduzimanje potrebnih radnji za kontinuiranu dogradnju registra nekretnina. Poduzimat će se i nadalje sve radnje potrebne za provedbu etaţiranja nekretnina u suvlasništvu i upis u zemljišne knjige etaţiranih dijelova. 44

47 Vezano uz postupke legalizacije nekretnina, poduzet će se sve mjere u oĉuvanju imovine Grada Vodica na kojoj su izgraċene i legalizirane graċevine, uz osnovanu i opravdanu isplatu naknade za zemljište. U svrhu osiguranja obavljanja funkcija JLS, jedan od najvaţnijih ciljeva predstavlja oformiti popis nekretnina za prodaju (ako ih ima), što podrazumijeva sveobuhvatnu analizu zateĉenog stanja, kako prostornoplansku, tako i komunalnu opremljenost te identifikaciju nekretnina ĉijim bi se raspolaganjem i otuċenjem stekla imovinskopravna korist Grada, koja bi se dugoroĉno usmjerila na razvoj samog Grada. UvoĊenjem Registra nekretnina postignut je jedan odosnovnih ciljeva i isti predstavlja uvoċenje informatiĉkog programa koji sadrţava evidenciju/registar nekretnina te podatke o identifikaciji i veliĉini nekretnina (vlasniĉki list), vrijednosti nekretnina, kao i druge dostupne podatke ( katastarsku dokumentaciju, namjenu i status, tlocrte, fotografije, svu graċevinsku dokumentaciju koja bi se ĉuvala trajno i drugo). Smjernice za uĉinkovito upravljanje/raspolaganje nekretninama: - neprestani rad na detektiranju jedinica imovine u vlasništvu Grada Vodica, - uspostava cjelovite i sistematizirane evidencije nekretnina u vlasništvu Grada Vodice, - uoĉavanje razlika i usklaċenje podataka katastra i zemljišnih knjiga s ciljem uĉinkovitijeg i transparentnijeg upravljanja i raspolaganja, - povezivanje evidentiranih nekretnina sa saznanjima o obuhvatu, statusu i njihovoj namjeni u odnosu na vaţeće dokumente prostornog ureċenja, - voċenje raĉuna o interesima Grada Vodica kao vlasnika nekretnina prilikom izrade prostorne dokumentacije, - uspostava jedinstvenog sustava i kriterija u procjeni vrijednosti nekretnina, - temeljenje odluke o raspolaganju na najvećem mogućem ekonomskom uĉinku i odrţivom razvoju, - upotpunjavanje postojećeg Registra imovine(nastojati ga javno objaviti-barem djelomiĉno), - za sve nekretnine na kojima postoji upisano suvlasništvo, ukoliko je to moguće, provesti razvrgnuće suvlasniĉke zajednice, - ţurno rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u svrhu realizacije investicijskih projekata (Osobito glede izgradnje sekundarne mreţe sustava odvodnje koje podrazumijeva uknjiţbu nerazvrstanih cesta na Grad kao javno dobro u vlasništvu Grada koji postupci za sve ceste naselja Vodice i Srima su u završnoj fazi, dok je u pripremi isto za otok Prvić), - stjecanje vlasništva nad nekretninama, osobito zemljištima namijenjenim za gradnju komunalne infrastrukture koje vlasnici ne mogu biti privatne osobe, - zabrana prodaje osobito vrijednih i povijesno vaţnih nekretnina, - redovita i proaktivna objava dokumenata upravljanja imovinom na internetskoj stranici Grada, - redoviti pregledi imovine radi nadgledanja i planiranja odrţavanja, 45

48 - ĉuvanje zapisa o nekretninama, te njihovo aţurno upisivanje u Registar nekretnina ULAGANJA Grad Vodice ulaţe u nekretnine u svom vlasništvu/suvlasništvu. Sva ulaganja su/će biti iskazana u knjigovodstvenim evidencijama i unutar Registra imovine. Prilikom ulaganja u zajedniĉke dijelove nekretnina, Grad Vodice u istima sudjeluje sukladno svojem suvlasniĉkom omjeru. Zemljišta u vlasništvu Grada generiraju trošak u sluĉajevima ulaganja u iste. Sva ulaganja prati/će pratiti i knjigovodstvena evidencija na naĉin da se povećava vrijednost imovine. HIPOTEKE Nekretnine u vlasništvu Grada Vodicanisu opterećene hipotekama Analitiĉka evidencija, prihodi i rashodi se vode/će se voditi nakon konaĉne uspostave Programaanalitiĉke knjigovodstvene evidencije dugotrajne imovine po pojedinoj jedinici imovine, koji se namjerava okonĉati do kraja 2017.g., što je prioritet i obveza Grada i time Godišnji program ove Strategije. Pod prihodima se evidentira zakupnina, dok rashodovnu stranu tereti eventualno ulaganje u nekretninu. Grad Vodiceće koristiti Registar kupoprodajnih cijena Ţupanije, kao i pojedinaĉne procjene ovlaštenih sudskih vještaka i drugepodatake u svezi s raspolaganjem nekretninama na podruĉju Grada. POSLOVNI PROSTORI Grad Vodice vlasnik je poslovnih prostora, odnosno poslovnih zgrada u kojima se isti nalaze. Dio poslovnih prostora upisan je u zemljišne knjige kao vlasništvo Grada Vodica, za dio poslovnih prostora u zemljišnim knjigama još nije sreċeno imovinskopravno stanje. Poslovni prostori daju se u zakup putem javnog natjeĉaja, prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama. OSNOVE KORIŠTENJA - Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj 125/11, 64/15.) - Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, 03/12, 08/12, 04/13, 08/13, 14/13, 04/14, 05/14, 10/14 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, 02/15, 06/15) - Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, 02/06, 15/09 i 04/14) - Odluka o uvjetima i naĉinu privremenog/povremenog korištenja prostora u zgradama u vlasništvu Grada Vodica ( Sluţbeni glasnik Grada Vodica, 3/15 i 4/16) UVJETI PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA Sukladno Zakonu i Odluci, poslovni prostori prodaju se na temelju javnog natjeĉaja i neposrednom prodajom. 46

49 Grad Vodicenije utvrdio popis poslovnih prostora koji se nalaze na podruĉju naselja Grada Vodicaniti na neatraktivnim lokacijama budući drţi kako za sada nema takvih. U tijeku godine planira se saĉiniti popis poslovnih prostora za prodaju, i to za sve one poslovne prostore za koje Gradsko vijeće Grada Vodica, sukladno pozitivnim propisima, utvrdi da ne predstavljaju perspektivnu imovinu koju je vaţno zadrţati u vlasništvu Grada. ZAKUPNI ODNOSI Za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vodica primjenjuje se naĉelo javnosti i jedinstvenog raspolaganja. Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora utvrċeni su jednoobrazni i jedinstveni kriteriji koji se odnose na uvjete i postupak javnog natjeĉaja za zakup, prava i obveze zakupodavca i zakupnika, zakupninu, djelatnost, ulaganja i dr.. UtvrĊene su granice zona za utvrċivanje iznosa zakupnine (3 zone na podruĉju Grada Vodica) kao i jediniĉna cijena zakupnine po m² razvrstane prema zoni i djelatnosti koja se obavlja u pojedinom prostoru. U svrhu poticanja poduzetništva i pomaganja zakupcima (osobito u humanitarne svrhe) te zadrţavanja radnih mjesta, u vrijeme ekonomske krize, zakupcima je privremeno umanjena mjeseĉna zakupnina, osobito na otoku Prviću. Grad Vodice vodi postupke naplate potraţivanja s osnova neplaćenih zakupnina kao i sudske postupke radi raskida ugovora, ispraţnjenja i predaje u posjed poslovnih prostora. Analitiĉka evidencija, prihodi i rashodi će se voditi po pojedinoj jedinici imovine. Pod prihodima se evidentira zakupnina, dok rashodovnu stranu tereti eventualno ulaganje u poslovni prostor. ZEMLJIŠTA Grad Vodicejoš od 2011.g. intenzivnije provodi model upravljanja imovinom. Popisujuse jedinice imovine, stalno se provodi inventura i dopunjuje se. Vrši se procjena nekretnina pojedinaĉno, na temelju procjembenog elaborata izraċenog od strane ovlaštenog procjenitelja. Podaci o nekretninama se neprestano usklaċuju, unose se promjene vezano uz prodaju nekretnina, kupnju nekretnina, povrat imovine, izgradnju, upotrebu, ulaganja i sl.. UVJETI PRODAJE Raspolaganje nekretninama vrši se iskljuĉivo temeljem provedenih javnih natjeĉaja, osim u sluĉajevima kada je to posebnim zakonima drukĉije ureċeno. Javni natjeĉaji za prodaju nekretnina objavljuju se kako u javnim glasilima, tako i na web stranicama i oglasnim ploĉama Grada, zainteresirane osobe se obavještavaju o istima. Grad Vodice raspisuje i natjeĉaje za zakup zemljišta. Svi javni natjeĉaji, osim općih uvjeta sadrţe i pisane podatke o statusu nekretnina, mogućnosti gradnje, komunalnoj opremljenosti, prostornim planovima na snazi. Svaka pojedina nekretnina koja se izlaţe na prodaju u opisnom dijelu sadrţi detaljne podatke, dok se u grafiĉkom dijelu moţe vidjeti gdje se ista nalazi u prostoru kao i 47

50 katastarski prikaz. Prihodi od zemljišta se u poslovnim knjigama iskazuju za one nekretnine koje su prodane putem javnih natjeĉaja i temeljem sklopljenih ugovora dane u zakup. ZAVRŠNA ODREDBA Ova Strategija stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u Sluţbenom glasniku Grada Vodica i internetskim stranicama Grada Vodica. KLASA: /17-01/47 URBROJ: 2182/04-05/ Vodice, 31. listopada Godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić 1.4. Na temelju ĉlanka 86., 89. i 198. Zakona o prostornom ureċenju (NN br. 153/13 i 65/17), ĉlanka 30., toĉka 21. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-proĉišćeni tekst i 05/15 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, br. 04/16), Gradsko vijeće Grada Vodica na 3. sjednici odrţanoj 31. listopada godine donosi: Odluka o izradi II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIĈKOG PLANA UREĐENJA NASELJA VODICE I SRIMA OPĆE ODREDBE Ĉlanak 1. Donosi se Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana ureċenja naselja Vodice i Srima ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije broj 10/08 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, br. 03/15) u daljnjem tekstu: Odluka. Ĉlanak 2. Odlukom se utvrċuje pravna osnova za izradu, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, razlozi za pokretanje izrade, ciljevi i programska polazišta, naĉin pribavljanja struĉnih rješenja, vrsta i naĉin pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba odreċenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana iz podruĉja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi prostornog plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja prostornog plana. PRAVNA OSNOVA Ĉlanak 3. Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom ureċenju, ĉlanka 86. i ĉlanka 89., a izraċuje se sukladno Pravilniku o sadrţaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ( Narodne novine, broj. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11). 48

51 OBUHVAT PLANA Ĉlanak 4. Obuhvat Plana je obuhvat Urbanistiĉkog plana ureċenja naselja Vodice i Srima ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije broj 10/08 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, br. 03/15). OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA Ĉlanak 5. Podruĉje za koje se izraċuje Plan su graċevinska podruĉja naselja Vodice i naselja Srima, s pripadajućim akvatorijem, graċevinska podruĉja gospodarskih zona: proizvodno-poslovna zona Mliĉevac, poslovna zona Kuljaĉe, ugostiteljsko-turistiĉke zone Bristak i Hacijenda, graċevinska podruĉja športsko-rekreacijskih zona Bristak, Blata i Raĉice, te izdvojena graċevinska podruĉja naselja vjerske namjene u istoĉnoj Srimi i juţno od Hacijende. Planom je obuhvaćena površina od oko 754,46 ha kopneni dio i 73,20 ha pripadajućeg akvatorija. Stanje u obuhvatu plana je razvojnog karaktera, a kako je od posljednjih izmjena i dopuna Plana prošlo dvije godine potrebno je izvršiti usklaċivanje i poboljšavanje sadrţaja predmetnog Plana. RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA Ĉlanak 6. Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su usklaċivanje Plana s gospodarskim potrebama, prvenstveno turistiĉkog gospodarstva, te korekcija odredbi po potrebi i grafiĉkog dijela Plana koje će se urediti sukladno do sada uoĉenim nedostatcima svih zainteresiranih korisnika prostora, isto tako i redovito usklaċivanje s promjenama u planovima višeg reda i novelama pozitivnih propisa. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA Ĉlanak 7. Osnovni cilj ovih izmjena i dopuna je kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj podruĉja, na naĉelima odrţivog razvoja, isto i usklaċivanje/korekcije grafiĉkog i tekstualnog dijela Plana sukladno trenutnim spoznajama, kao i redovito usklaċivanje s promjenama u planovima višeg reda, isto i novelama pozitivnih propisa.. Odstupanje od utvrċenih ciljeva i programskih polazišta izmjena i dopuna Plana, moguće je ukoliko se u postupku izrade Plana utvrdi da iste u dijelu ili cijelosti nije moguće provesti jer su u suprotnostima sa zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz ĉlanka 11. Odluke ili u suprotnosti sa pozitivnim propisima, te pravilima struke. 49

52 POPIS POTREBNIH STRUĈNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA Ĉlanak 8. Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadleţna tijela i osobe temeljem dostavljenih zahtjeva i mišljenja, isto će se koristiti postojeće struĉne podloge, temeljem kojih je izraċen Prostorni plan ureċenja Grada Vodica i Urbanistiĉki plan ureċenja naselja Vodice i Srima. NAĈIN PRIBAVLJANJA STRUĈNIH RJEŠENJA Struĉna rješenja izraċuje struĉni izraċivaĉ Plana. Ĉlanak 9. VRSTA I NAĈIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA Ĉlanak 10. Plan će se izraditi na podlogama propisanim Zakonom o prostornom ureċenju i Pravilnikom o sadrţaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, koje su korištene u izradi vaţećeg Plana, uz mogućnost noveliranja podloge ukoliko se isto ocijeni za potrebnim. Plan će se izraditi u mjerilu 1:5000. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUĈJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA Ĉlanak 11. Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadleţna tijela i osobe. Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana: 1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radniĉka cesta 80, Zagreb; 2. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Republike Austrije 20, Zagreb; 3. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Šibenik, Stube Jurja Ćulinovića 1/3, Šibenik; 4. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Miramarska cesta 22, Zagreb; 5. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, Zagreb; 6. MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, Zagreb; 7. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, sluţba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, Zagreb 8. MUP Policijska uprava Šibensko kninska, Velimira Škorpika 5, Šibenik; 9. DRŢAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Podruĉni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje, Velimira Škorpika 5, Šibenik; 10. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIĈKE KOMUNIKACIJE, Nikole Jurišića 13, Zagreb; 11. HRVATSKE VODE D.O.O., Vodnogospodarski odjel Split, Vukovarska 35, Split; 50

53 12. HRVATSKE VODE D.O.O., Vodnogospodarski odjel Split, Vodnogospodarska ispostava Krka-Šibensko primorje Šibenik, Splitski put 6, Šibenik, 13. HEP Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podruĉje Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, Split; 14. HEP Operator prijenosnog sustava d.o.o., Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, Šibenik; 15. VODOVOD I ODVODNJA, D.O.O., Kralja Zvonimira 50, Šibenik; 16. HRVATSKE POŠTE, Centar pošta Šibenik, Borajska bb, Šibenik; 17. LUĈKA KAPETANIJA, Obala dr. Franje TuĊmana 8, Šibenik; 18. LUĈKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŢUPANIJE, Draga 14, Šibenik; 19. ŢUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ŠKŢ, Velimira Škorpika 27, Šibenik ; 20. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, ŠKŢ, Vladimira Nazora 14, Šibenik ; 21. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU ŠKŢ, Kralja Zvonimira 16, Šibenik; 22. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE, ŠKŢ, Trg Pavla Šubića I, 2, Šibenik 23. UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOĈNI RAZVOJ, ŠKŢ Trg Pavla Šubića I, 2, Šibenik; Primjenom ĉlanka 90. Zakona o prostornom ureċenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrċena ovom odlukom. Zahtjev sadrţi podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti vaţeći propisi i njihove odredbe te struĉni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema. ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA Ĉlanak 12. Rok za izradu Plana po fazama: -Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva, - UtvrĊivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od dovršetka prijedloga Plana, - Poĉetak javne rasprave: 15 dana od utvrċenog prijedloga Plana, - Javna rasprava: 30 dana, - Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konaĉnog prijedloga: 30 dana od okonĉanja javne rasprave, - UtvrĊivanje Konaĉnog prijedloga Plana: 15 dana od dostave Nacrta konaĉnog prijedloga, -Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti resornog Ministarstva ili proteka Zakonom propisanog roka. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA Ĉlanak 13. Izrada Plana financirati će se iz Proraĉuna Grada Vodica godine. 51

54 ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlanak 14. Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima odreċenim posebnim propisima. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenom glasniku Grada Vodica. KLASA: /17-01/24 URBROJ: 2182/04-05-/ Vodice, 31. listopada godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICE 2. Ovaj Zakljuĉak će se objaviti u Sluţbenom glasniku Grada Vodica. 52 Predsjednik: Marin Mikšić 1.5. Na temelju ĉlanka 30. toĉke 30. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, broj 09/09, 9/11-ispravak, 04/13, 09/13-proĉišćeni tekst, 09/13-ispravak, 05/15 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, broj 04/16) Gradsko vijeće Grada Vodica, na 3. sjednici od 31. listopada godine, donosi ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Financijskog izvješća LEĆ d.o.o. Vodice za godinu 1. Prihvaća se Financijsko izvješće komunalnog društva LEĆ d.o.o. Vodice za godinu, koje se prilaţe ovom Zakljuĉku i ĉini njegov sastavni dio, ali nije predmet objave. 2. Ovaj Zakljuĉak će se objaviti u Sluţbenom glasniku Grada Vodica. KLASA: /17-01/08 URBROJ: 2182/04-03/ Vodice, 31. listopada godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić 1.6. Na temelju ĉlanka 30. toĉke 30. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, broj 09/09, 9/11-ispravak, 04/13, 09/13-proĉišćeni tekst, 09/13-ispravak, 05/15 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, broj 04/16) Gradsko vijeće Grada Vodica, na 3. sjednici od 31. listopada godine, donosi ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Financijskog izvješća Gradskog poduzeća d.o.o. Vodice za godinu 1. Prihvaća se Financijsko izvješće Gradskog poduzeća d.o.o. Vodice za godinu, koje se prilaţe ovom Zakljuĉku i ĉini njegov sastavni dio, ali nije predmet objave.

55 KLASA: /17-01/09 URBROJ: 2182/04-03/ Vodice, 31. listopada godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić 1.7. Na temelju ĉlanka 30. toĉke 6. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-proĉišćeni tekst, 05/15 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica broj 04/16), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 3. sjednici, od 31. listopada godine, donosi ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proraĉuna Grada Vodica za razdoblje od do godine 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proraĉuna za razdoblje od do godine, koje se prilaţe ovom Zakljuĉku i ĉini njegov sastavni dio. 2. Ovaj Zakljuĉak će se objaviti u Sluţbenom glasniku Grada Vodica. KLASA: /17-01/11 URBROJ: 2182/04-02/ Vodice, 31. listopada GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić 53

56 1.8. Na temelju ĉlanka 39. Zakona o proraĉunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i ĉlanka 30. Toĉka 5. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko kninske ţupanije broj 09/09, 09/11- ispravak, 04/13, 09/13 proĉišćeni tekst, 09/13 ispravak, 05/15 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, broj 04/16), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 3. sjednici od 31. listopada godine, donosi II. IZMJENU PLANA PRORAĈUNA GRADA VODICA ZA GODINU Grad Vodice OIB: DRUGA IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA OPDI DIO PROMJENA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja , ,00 10, ,00 Rashodi poslovanja , ,00 7, ,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 8, ,00 RAZLIKA - MANJAK , ,00 1, ,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0, ,00 0, ,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,00-4, ,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE , ,00-257, ,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori ,00 0,00 0, ,00 54

57 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00 BROJ PROMJENA KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja , ,00 10, ,00 61 Prihodi od poreza , ,00 1, , Porez i prirez na dohodak , ,00 1, , Porezi na imovinu , ,00 1, , Porezi na robu i usluge , ,00 9, ,00 63 Pomodi iz inozemstva i od subjekata unutar opdeg proračuna , ,00 1, , Pomodi proračunu iz drugih proračuna , ,00 9, , Pomodi od izvanproračunskih korisnika , ,00-58, , Pomodi izravnanja za decentralizirane funkcije ,00 0,00 0, , Pomodi proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan , ,00 20, ,00 64 Prihodi od imovine ,00 100,00 0, , Prihodi od financijske imovine ,00 100,00 0, , Prihodi od nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , ,00 23, , Upravne i administrativne pristojbe ,00 0,00 0, , Prihodi po posebnim propisima ,00 0,00 0, , Komunalni doprinosi i naknade , ,00 29, ,00 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 66 prihodi od donacija , ,00 1, , Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga , ,00 5, ,00 55

58 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opdeg proračuna , ,00 0, ,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi , ,00 19, , Kazne i upravne mjere ,00 0,00 0, , Ostali prihodi , ,00 36, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 7, ,00 31 Rashodi za zaposlene , ,00 3, , Plade (Bruto) , ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 151, , Doprinosi na plade , ,00 1, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 10, , Naknade troškova zaposlenima , ,00 5, , Rashodi za materijal i energiju , ,00 1, , Rashodi za usluge , ,00 13, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,00-14, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00-1, ,00 34 Financijski rashodi , ,00 9, , Kamate za primljene kredite i zajmove 4.000, ,00 237, , Ostali financijski rashodi , ,00 6, ,00 35 Subvencije ,00 0,00 0, , Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ,00 0,00 0, ,00 36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna , ,00 13, , Pomodi unutar opdeg proračuna , ,00 10, , Pomodi proračunskim korisnicima drugih proračuna , ,00 55, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , ,00-24, , Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja , ,00-100,00 0, Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna , ,00 4, ,00 38 Ostali rashodi , ,00 24, , Tekude donacije , ,00 24, ,00 56

59 382 Kapitalne donacije , ,00 75, , Izvanredni rashodi , ,00 33, , Kapitalne pomodi ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 8, ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 2, , Građevinski objekti , ,00-2, , Postrojenja i oprema , ,00 50, , Prijevozna sredstva 0, ,00 0, , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , ,00-5, , Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,00 26, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,00 26, ,00 BROJ PROMJENA KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0, ,00 0, ,00 84 Primici od zaduživanja 0, ,00 0, , Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0, ,00 0, ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,00-4, ,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0, ,00 0, ,00 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih 533 institucija izvan javnog sektora 0, ,00 0, ,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , ,00-8, , Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora , ,00-8, ,00 57

60 C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 9 Vlastiti izvori ,00 0,00 0, ,00 92 Rezultat poslovanja ,00 0,00 0, , Višak/manjak prihoda ,00 0,00 0, ,00 58

61 DRUGA IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA POSEBNI DIO BROJ PROMJENA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,00 7, ,00 RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO GRADA , ,00 5, ,00 GLAVA 01 TAJNIŠTVO GRADA , ,00 3, ,00 Program 1001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEDA I UREDA , ,00 4, ,00 GRADONAČELNIKA Aktivnost A Rashodi za redovnu djelatnost ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Rashodi za gradske nagrade i priznanja ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Potpore političkim strankama ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 59

62 Aktivnost A Proračunska pričuva , ,00 33, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA , ,00 33, ,00 Izvor OPDI PRIHODI , ,00 33, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 33, ,00 38 Ostali rashodi , ,00 33, , Izvanredni rashodi , ,00 33, ,00 Aktivnost A Gradske i državne manifestacije , ,00 14, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA , ,00 14, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA , ,00 79, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 79, ,00 38 Ostali rashodi , ,00 79, , Tekude donacije , ,00 79, ,00 Aktivnost A Muzej grada Šibenika - arheološka istraživanja ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM ,00 0,00 0, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje programa rada Savjeta mladih grada Vodica ,00 0,00 0, ,00 60

63 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU ,00 0,00 0, ,00 DRUGDJE SVRSTANE Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Grad Vodice prijatelj djece ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Izrada monografije " Vodice do kraja drugog svjetskog ,00 0,00 0, ,00 rata " FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Troškovi provođenja lokalnih izbora , ,00-34, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA , ,00-34, ,00 Izvor TEKUDE POMODI , ,00-100,00 0,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-100,00 0,00 32 Materijalni rashodi , ,00-100,00 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00-100,00 0,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00-3, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00-3, ,00 38 Ostali rashodi , ,00 10, , Tekude donacije , ,00 10, ,00 61

64 Aktivnost A Očuvanje kulturne baštine na području Grada , ,00 40, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE , ,00 40, ,00 Izvor KAPITALNE POMODI 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi 0, ,00 0, , Rashodi za usluge 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Obilježavanje obljetnice kornatske tragedije ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Muzej grada Šibenika - pomod u kupnji opreme 0, ,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna 0, ,00 0, , Pomodi proračunskim korisnicima drugih proračuna 0, ,00 0, ,00 Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Redovna djelatnost mjesnih odbora ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik MJESNI ODBOR ČISTA VELIKA 5.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 5.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik MJESNI ODBOR ČISTA MALA 5.000,00 0,00 0, ,00 62

65 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 5.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik MJESNI ODBOR GADELEZE 5.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 5.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik MJESNI ODBOR GRABOVCI 5.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 5.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik MJESNI ODBOR SRIMA 5.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 5.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik MJESNI ODBOR PRVID LUKA 5.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 5.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik MJESNI ODBOR PRVID ŠEPURINE 5.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 5.000,00 0,00 0, ,00 Program 1003 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Redovna djelatnost vijeda nacionalnih manjina ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik VIJEDE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 63

66 Program 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ , ,00 10, ,00 Aktivnost A Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtidima ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge ,00 0,00 0, ,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Naknada za smještaj djece u dječjem vrtidu Tamaris , ,00 22, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE , ,00 22, ,00 Izvor OPDI PRIHODI , ,00 22, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 22, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge , ,00 22, ,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna , ,00 22, ,00 Program 1003 OBRAZOVANJE , ,00 14, ,00 Aktivnost A Rashodi za stipendije studentima ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE ,00 0,00 0, ,00 DEFINIRATI PO STUPNJU Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge ,00 0,00 0, ,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Sufinanciranje pomodnika u nastavi u OŠ Vodice , ,00-100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE , ,00-100,00 0,00 Izvor OPDI PRIHODI , ,00-100,00 0,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-100,00 0,00 36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna , ,00-100,00 0, Pomodi proračunskim korisnicima drugih proračuna , ,00-100,00 0,00 Aktivnost A Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice 0, ,00 0, ,00 64

67 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0, ,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge 0, ,00 0, ,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 0, ,00 0, ,00 Tekudi projekt T Pomod OŠ Vodice za nabavu uredskog namještaja 0, ,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 0, ,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna 0, ,00 0, , Pomodi proračunskim korisnicima drugih proračuna 0, ,00 0, ,00 Program 1004 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI , ,00 16, ,00 Aktivnost A Sufinanciranje djelatnosti i projekata kulturnih udruga ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik VODIČKA GLAZBA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik KGU LONGPLEJKA 5.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 5.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik PLESNA UDRUGA BOLLYWOOD 6.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 6.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 6.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik UDRUGA OTOK ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, ,00 65

68 381 Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik PJEVAČKI ZBOR LIRA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik KLAPA ORŠULICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik KLAPA BUNARI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik KLAPA GODIMENTI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik LIKOVNA UDRUGA MORE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik KULTURNA UDRUGA PERLICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik VODIŠKE MAŽORETKINJE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik ŠEPURINSKE ŽUDIJE 5.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 66

69 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 5.000,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Sufinanciranje rada Glazbene škole u Vodicama 0, ,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 0, ,00 0, , Tekude donacije 0, ,00 0, ,00 Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U SPORTU , ,00 4, ,00 Aktivnost A Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga , ,00 5, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA , ,00 5, ,00 Izvor OPDI PRIHODI , ,00 5, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 5, ,00 38 Ostali rashodi , ,00 5, , Tekude donacije , ,00 5, ,00 Aktivnost A Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik ZAJEDNICA SPORTOVA GRADA VODICA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Program 1002 GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Tekude održavanje sportskih objekata ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna ,00 0,00 0, , Pomodi unutar opdeg proračuna ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Kapitalne pomodi ,00 0,00 0, ,00 67

70 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Kapitalne pomodi ,00 0,00 0, ,00 Program 1001 SOCIJALNI PROGRAM GRADA ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge ,00 0,00 0, ,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge ,00 0,00 0, ,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge ,00 0,00 0, ,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Naknada za prijevoz učenika ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOD STANOVNIŠTVU KOJE ,00 0,00 0, ,00 NIJE OBUHVADENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0,00 0, ,00 68

71 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Naknada za prijevoz umirovljenika ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOD STANOVNIŠTVU KOJE ,00 0,00 0, ,00 NIJE OBUHVADENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge ,00 0,00 0, ,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Naknada za prijevoz udovica,djece i roditelja poginulih ,00 0,00 0, ,00 hrvatskih branitelja FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOD STANOVNIŠTVU KOJE ,00 0,00 0, ,00 NIJE OBUHVADENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge ,00 0,00 0, ,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Naknada u stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge ,00 0,00 0, ,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Naknada za podmirivanje troškova stanovanja ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0,00 0, ,00 69

72 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Naknada za podmirivanje troškova ogrjeva ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE ,00 0,00 0, ,00 Izvor TEKUDE POMODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge ,00 0,00 0, ,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Naknada u obiteljskim paketima ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOD STANOVNIŠTVU KOJE ,00 0,00 0, ,00 NIJE OBUHVADENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge ,00 0,00 0, ,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0,00 0, ,00 Program 1002 ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA , ,00-15, ,00 Aktivnost A Pružanje usluga zdravstvene zaštite , ,00-15, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA , ,00-15, ,00 Izvor OPDI PRIHODI , ,00-47, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-47, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge , ,00-100,00 0,00 naknade 371 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja , ,00-100,00 0,00 38 Ostali rashodi 0, ,00 0, , Tekude donacije 0, ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge , ,00-100,00 0,00 naknade 371 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja , ,00-100,00 0,00 70

73 38 Ostali rashodi 0, ,00 0, , Tekude donacije 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge , ,00-100,00 0,00 naknade 371 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja , ,00-100,00 0,00 38 Ostali rashodi 0, ,00 0, , Tekude donacije 0, ,00 0, ,00 Program 1003 PROGRAMSKA DJELATNOST HUMANITARNIH UDRUGA I ,00 0,00 0, ,00 ORGANIZACIJA Aktivnost A Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih ,00 0,00 0, ,00 udruga i organizacija FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU ,00 0,00 0, ,00 DRUGDJE SVRSTANE Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik KLUB DDK VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik CARITAS VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik KLUB DDK ČISTA VELIKA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik UDRUGA DAJ 5 OD SRCA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, ,00 71

74 381 Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU INKLUZIJU 9.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 9.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 9.000,00 0,00 0, ,00 Program 1004 PROGRAMSKA DJELATNOST GD CRVENI KRIŽ VODICE ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje redovne djelatnosti GD Crveni križ Vodice ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1080 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik GD CRVENOG KRIŽA VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 Korisnik GD CRVENOG KRIŽA VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH UDRUGA CIVILNOG , ,00 7, ,00 DRUŠTVA Aktivnost A Sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga , ,00 7, ,00 civilnog društva FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE , ,00 7, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PRVID ŠEPURINE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, ,00 72

75 381 Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik HVIDR-A VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik ZAJEDNICA HRVATA IZ BIH ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik ZAVIČAJNO DRUŠTVO VODIČANA U ZAGREBU ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik ŠIBENIK METEO 5.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 5.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik ZLATNA RIBICA PRVID ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik UDRUGA MASLINARA I ULJARA TRAULIK ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik ŠRK MALI PORAT ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik MOTOCIKLISTIČKI KLUB OKIT ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 73

76 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik UHDDR VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik UDRUGA MOJ PAS 3.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 3.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 3.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik UHBDDR VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 Korisnik UABA VODICE 3.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 3.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 3.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik LOVAČKO DRUŠTVO SOKOL 5.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 5.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik UDRUGA TORCIDA 5.000,00 0,00 0, ,00 74

77 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0, , Tekude donacije 5.000,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0, ,00 0, ,00 Korisnik DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODICE 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 0, ,00 0, , Tekude donacije 0, ,00 0, ,00 Program 1002 CIVILNA ZAŠTITA ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI ,00 0,00 0, ,00 NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0,00 0, ,00 Program 1003 OSTALA ZAŠTITA ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI ,00 0,00 0, ,00 NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Tekude donacije ,00 0,00 0, ,00 GLAVA 02 DJEČJI VRTIDI , ,00 2, ,00 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE , ,00 2, ,00 Program 1001 DJELATNOST DJEČJEG VRTIDA TAMARIS , ,00 2, ,00 Aktivnost A Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtida , ,00 2, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE , ,00 2, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 75

78 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0,00 0, ,00 Izvor VLASTITI PRIHODI - PK ,00 0,00 0, ,00 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0,00 0, , Doprinosi na plade 4.400,00 0,00 0, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK , ,00-22, ,00 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE , ,00-22, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-22, ,00 31 Rashodi za zaposlene , ,00-22, , Plade (Bruto) , ,00-27, , Ostali rashodi za zaposlene ,00 0,00 0, , Doprinosi na plade , ,00-24, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0, ,00 0, ,00 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene 0, ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene 0, ,00 0, ,00 Aktivnost A Materijalni i financijski rashodi u vrtidu , ,00 5, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE , ,00 5, ,00 Izvor VLASTITI PRIHODI - PK ,00 0,00 0, ,00 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za materijal i energiju , ,00-28, , Rashodi za usluge 0, ,00 0, ,00 76

79 34 Financijski rashodi 1.000,00 0,00 0, , Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 0, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK , ,00 3, ,00 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE , ,00 3, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 3, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 3, , Naknade troškova zaposlenima , ,00 21, , Rashodi za materijal i energiju , ,00-5, , Rashodi za usluge , ,00 9, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,00 32, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 16, ,00 34 Financijski rashodi 5.000, ,00 100, , Ostali financijski rashodi 5.000, ,00 100, ,00 Izvor POMODI - PK , ,00 29, ,00 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE , ,00 29, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 29, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 29, , Rashodi za materijal i energiju , ,00 7, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,00 66, ,00 Izvor DONACIJE - PK 5.000,00 0,00 0, ,00 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE 5.000,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0, , Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK ,00 0,00 0, ,00 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Opremanje i ulaganje u vrtid , ,00-0, ,00 77

80 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE , ,00-0, ,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA , ,00-23, ,00 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE , ,00-23, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-23, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,00-23, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,00-23, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK , ,00-5, ,00 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE , ,00-5, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-5, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 117, , Postrojenja i oprema , ,00 117, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,00-42, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,00-42, ,00 Izvor KAPITALNE POMODI 0, ,00 0, ,00 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE 0, ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0, ,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0, ,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK ,00 0,00 0, ,00 Korisnik DJEČJI VRTID TAMARIS VODICE ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 GLAVA 03 USTANOVE U KULTURI , ,00 1, ,00 PRORAČUNSKI KORISNIK GRADSKA KNJIŽNICA , ,00 1, ,00 Program 1001 DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE , ,00 1, ,00 Aktivnost A Financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice , ,00 1, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK 0,00 500,00 0,00 500,00 Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA 0,00 500,00 0,00 500,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 500,00 0,00 500,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 500,00 0,00 500,00 78

81 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 500,00 0,00 500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE , ,00 1, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Naknade troškova zaposlenima ,00 0,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 34 Financijski rashodi 4.000,00 0,00 0, , Ostali financijski rashodi 4.000,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ,00 0,00 0, ,00 Izvor VLASTITI PRIHODI - PK ,00 0,00 0, ,00 Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene 0, ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene 0, ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00-10, , Naknade troškova zaposlenima , ,00-27, , Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000, ,00-14, ,00 38 Ostali rashodi 500,00 0,00 0,00 500, Tekude donacije 500,00 0,00 0,00 500,00 79

82 Izvor POMODI - PK , ,00-9, ,00 Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA , ,00-9, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-8, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00-8, , Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0, , Rashodi za usluge , ,00-18, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-9, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00-9, , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , ,00-9, , Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvor DONACIJE - PK 0, ,00 0, ,00 Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi 0, ,00 0, , Rashodi za usluge 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0, ,00 0, ,00 Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene 0, ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK ,00-500,00-0, ,00 Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA ,00-500,00-0, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 2, ,00 31 Rashodi za zaposlene 7.500,00 0,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 3, , Rashodi za materijal i energiju 0, ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 0,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0, ,00 80

83 38 Ostali rashodi 500,00 0,00 0,00 500, Tekude donacije 500,00 0,00 0,00 500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-4, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00-4, , Postrojenja i oprema , ,00-24, , Prijevozna sredstva 0, ,00 0, ,00 PRORAČUNSKI KORISNIK PUČKO OTVORENO UČILIŠTE , ,00 2, ,00 Program 1002 DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA , ,00 2, ,00 Aktivnost A Financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog , ,00 2, ,00 učilišta Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK 0, ,00 0, ,00 Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 0, ,00 0, ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0, ,00 0, ,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0, ,00 0, , Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0, ,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE , ,00 2, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00-0, , Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge , ,00-0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 34 Financijski rashodi 3.000, ,00 33, , Ostali financijski rashodi 3.000, ,00 33, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 81

84 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0,00 0, ,00 Izvor VLASTITI PRIHODI - PK , ,00 13, ,00 Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE , ,00 13, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 6, ,00 31 Rashodi za zaposlene 2.000,00 0,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 6, , Naknade troškova zaposlenima , ,00-80, , Rashodi za materijal i energiju , ,00-50, , Rashodi za usluge , ,00 16, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 8, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 136, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 136, , Postrojenja i oprema , ,00 136, ,00 Izvor POMODI - PK , ,00-38, ,00 Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE , ,00-38, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-38, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00-38, , Rashodi za usluge , ,00-38, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0, ,00 0, ,00 Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene 0, ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK , ,00-4, ,00 Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE , ,00-4, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-4, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00-4, , Rashodi za materijal i energiju , ,00-4, ,00 82

85 PRORAČUNSKI KORISNIK MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČID , ,00-1, ,00 Program 1003 DJELATNOST MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČID , ,00-1, ,00 Aktivnost A Financiranje redovne djelatnosti Memorijalnog centra , ,00-1, ,00 Faust Vrančid Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK 0, ,00 0, ,00 Korisnik MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČID 0, ,00 0, ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0, ,00 0, ,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0, ,00 0, , Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0, ,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE , ,00-1, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČID ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00-0, , Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 0,00 0, , Rashodi za materijal i energiju , ,00-16, , Rashodi za usluge , ,00 6, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 34 Financijski rashodi 2.000, ,00 75, , Ostali financijski rashodi 2.000, ,00 75, ,00 Izvor VLASTITI PRIHODI - PK ,00 0,00 0, ,00 Korisnik MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČID ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, ,00 83

86 321 Naknade troškova zaposlenima 6.500,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.100,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0,00 0, ,00 Izvor POMODI - PK , ,00-65, ,00 Korisnik MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČID , ,00-65, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-53, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00-53, , Rashodi za usluge , ,00-53, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000, ,00-100,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000, ,00-100,00 0, Postrojenja i oprema 5.000, ,00-100,00 0,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0, ,00 0, ,00 Korisnik MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČID 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene 0, ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK , ,00-1, ,00 Korisnik MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČID , ,00-1, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 6, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 6, , Naknade troškova zaposlenima 0, ,00 0, , Rashodi za usluge , ,00-1, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.833,00 0,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-50, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00-50, , Postrojenja i oprema , ,00-50, ,00 GLAVA 04 VATROGASNE POSTROJBE , ,00 20, ,00 84

87 PRORAČUNSKI KORISNIK JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE , ,00 20, ,00 Program 1001 DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE , ,00 20, ,00 Aktivnost A Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne , ,00 20, ,00 postrojbe Izvor KOMUNALNA NAKNADA , ,00-40, ,00 Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE , ,00-40, ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,00-40, ,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , ,00-40, , Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora , ,00-40, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE ,00 0,00 0, ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ,00 0,00 0, ,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova ,00 0,00 0, , Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK 0,00 600,00 0,00 600,00 Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE 0,00 600,00 0,00 600,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 600,00 0,00 600,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 600,00 0,00 600, Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 600,00 0,00 600,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE , ,00 22, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene ,00 0,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA , ,00 17, ,00 Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE , ,00 17, ,00 85

88 3 Rashodi poslovanja , ,00 19, ,00 31 Rashodi za zaposlene , ,00 20, , Plade (Bruto) , ,00 11, , Ostali rashodi za zaposlene 0, ,00 0, , Doprinosi na plade 4.000, ,00 500, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 14, , Naknade troškova zaposlenima , ,00-20, , Rashodi za materijal i energiju , ,00 21, , Rashodi za usluge , ,00 9, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 29, ,00 34 Financijski rashodi 8.000, ,00 118, , Kamate za primljene kredite i zajmove 4.000, ,00 237, , Ostali financijski rashodi 4.000,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-19, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00-19, , Postrojenja i oprema , ,00-19, ,00 Izvor TEKUDE POMODI ,00 0,00 0, ,00 Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Izvor POMODI - PK , ,00 76, ,00 Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE , ,00 76, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 75, ,00 31 Rashodi za zaposlene 0, ,00 0, , Plade (Bruto) 0, ,00 0, , Doprinosi na plade 0, ,00 0, ,00 86

89 32 Materijalni rashodi , ,00 31, , Naknade troškova zaposlenima 0, ,00 0, , Rashodi za materijal i energiju , ,00 66, , Rashodi za usluge , ,00-50, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 76, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 76, , Postrojenja i oprema , ,00 76, ,00 Izvor DONACIJE - PK , ,00 70, ,00 Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE , ,00 70, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 240, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 240, , Naknade troškova zaposlenima 0, ,00 0, , Rashodi za materijal i energiju , ,00 193, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-100,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00-100,00 0, Postrojenja i oprema , ,00-100,00 0,00 Izvor NAMJENSKI PRIMICI - PK 0, ,00 0, ,00 Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE 0, ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0, ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0, ,00 0, , Prijevozna sredstva 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA , ,00 66, ,00 Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE , ,00 66, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 66, ,00 31 Rashodi za zaposlene , ,00 66, , Plade (Bruto) ,00 0,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK ,00-600,00-0, ,00 Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE ,00-600,00-0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00-600,00-0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00-600,00-0, ,00 87

90 422 Postrojenja i oprema ,00-600,00-0, ,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE , ,00 5, ,00 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE , ,00 5, ,00 Program 1004 ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE , ,00 5, ,00 Aktivnost A Rashodi za zaposlene , ,00 1, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA , ,00 1, ,00 Izvor OPDI PRIHODI , ,00 1, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 1, ,00 31 Rashodi za zaposlene , ,00 1, , Plade (Bruto) ,00 0,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 60, , Doprinosi na plade ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Materijalni i financijski rashodi , ,00 3, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA , ,00 3, ,00 Izvor OPDI PRIHODI , ,00 4, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 4, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 4, , Naknade troškova zaposlenima , ,00 4, , Rashodi za materijal i energiju , ,00 4, , Rashodi za usluge , ,00 4, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 34 Financijski rashodi , ,00 4, , Ostali financijski rashodi , ,00 4, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje Županijskog UO za prost.uređenje i gradnju , ,00 13, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA , ,00 13, ,00 Izvor OPDI PRIHODI , ,00 13, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 13, ,00 88

91 36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna , ,00 13, , Pomodi unutar opdeg proračuna , ,00 13, ,00 Aktivnost A Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , ,00-10, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1050 NEZAPOSLENOST , ,00-10, ,00 Izvor TEKUDE POMODI , ,00-40, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-40, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00-40, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,00-40, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA , ,00 50, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 50, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 50, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,00 0,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 Tekudi projekt T Opremanje gradske uprave , ,00 140, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA , ,00 140, ,00 Izvor OPDI PRIHODI , ,00 233, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 233, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 233, , Postrojenja i oprema , ,00-37, , Prijevozna sredstva 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0,00 0, ,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO , ,00 5, ,00 PLANIRANJE GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO , ,00 5, ,00 PLANIRANJE Program 1004 ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE , ,00 7, ,00 Aktivnost A Materijalni i financijski rashodi , ,00 7, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA , ,00 7, ,00 89

92 Izvor OPDI PRIHODI , ,00 9, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 9, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 9, , Rashodi za usluge , ,00 14, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 Program 1001 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA , ,00 8, ,00 Aktivnost A Geodetsko katastarske usluge ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I ,00 0,00 0, ,00 KOMUNALNIH POGODNOSTI Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Ishodovanje lokacijskih dozvola prometnica ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I ,00 0,00 0, ,00 KOMUNALNIH POGODNOSTI Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Izrada ostale projektne, planske, tehničke i ostale , ,00 50, ,00 dokumentacije FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I , ,00 50, ,00 90

93 KOMUNALNIH POGODNOSTI Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA , ,00 60, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 60, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 60, , Rashodi za usluge , ,00 60, ,00 Aktivnost A Izrada IV. izmjena PPU-a grada Vodica ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I ,00 0,00 0, ,00 KOMUNALNIH POGODNOSTI Izvor KAPITALNE POMODI 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi 0, ,00 0, , Rashodi za usluge 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA , ,00-40, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-40, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00-40, , Rashodi za usluge , ,00-40, ,00 Aktivnost A Izrada UPU-a Donja Srima ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I ,00 0,00 0, ,00 KOMUNALNIH POGODNOSTI Izvor DONACIJE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Projekt izgradnje cesta u neizgrađenim dijelovima ,00 0,00 0, ,00 građ.područja FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI ,00 0,00 0, ,00 91

94 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Izrada Izvedbenog projekta izgradnje dječjeg vrtida u ,00 0,00 0, ,00 Dočinama FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Izrada UPU-a K.O. Čista ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I ,00 0,00 0, ,00 KOMUNALNIH POGODNOSTI Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Izrada projektne dokumentacije groblja u Vodicama ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I ,00 0,00 0, ,00 KOMUNALNIH POGODNOSTI Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Izrada projektne dokumentacije za objekte JVP i Hitne , ,00-100,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE , ,00-100,00 0,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA , ,00-100,00 0,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-100,00 0,00 32 Materijalni rashodi , ,00-100,00 0, Rashodi za usluge , ,00-100,00 0,00 92

95 Aktivnost A Izrada projektne dokumentacije stare gradske jezgre i ,00 0,00 0, ,00 Dulcina FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Program 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE ,00 0,00 0, ,00 INFRASTRUKTURE Kapitalni projekt K Izgradnja kanalizacijskog sustava Vodice-Tribunj ,00 0,00 0, ,00 Srima 1 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 0,00 0, ,00 Program 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I UREĐAJE ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Izrada strategije razvoja Grada Vodica ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svezi ,00 0,00 0, ,00 nerazvrstanih cesta FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor DONACIJE ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Otkup objekta kulturnog dobra Čoridev Turanj u ,00 0,00 0, ,00 93

96 Vodicama FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Građevinski objekti ,00 0,00 0, ,00 Program 1001 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Subvencioniranje kamata na kredite ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 35 Subvencije ,00 0,00 0, , Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih ,00 0,00 0, ,00 proizvoda FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 35 Subvencije ,00 0,00 0, , Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 35 Subvencije ,00 0,00 0, , Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Subvencioniranje poreza na potrošnju u ugostiteljskoj ,00 0,00 0, ,00 djelatnosti FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0472 HOTELI I RESTORANI ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 94

97 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 35 Subvencije ,00 0,00 0, , Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ,00 0,00 0, ,00 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I , ,00 9, ,00 GRADITELJSTVO GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I , ,00 9, ,00 GRADITELJSTVO Program 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ , ,00 41, ,00 Kapitalni projekt K Izgradnja novog dječjeg vrtida u Dočinama ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI , ,00-100,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-100,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00-100,00 0, Građevinski objekti , ,00-100,00 0,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA , ,00 112, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 112, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 112, , Građevinski objekti , ,00 112, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Građevinski objekti ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Energetska obnova zgrade dječjeg vrtida Tamaris 0, ,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 0, ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 0, ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0, ,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0, ,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0, ,00 0, ,00 Izvor KAPITALNE POMODI 0, ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0, ,00 0, ,00 95

98 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0, ,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0, ,00 0, ,00 Program 1002 GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Dovršetak uređenja i opremanja dvorane ( balona ) ,00 0,00 0, ,00 kod OŠ u Vodicama FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Kapitalne pomodi ,00 0,00 0, ,00 Program 1001 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA , ,00 186, ,00 Aktivnost A Izrada projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta , ,00 36, ,00 "Led" FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM , ,00 36, ,00 Izvor KAPITALNE POMODI , ,00 36, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 36, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 36, , Rashodi za usluge , ,00 36, ,00 Aktivnost A Izrada projekta tržnice u Srimi 0, ,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I 0, ,00 0, ,00 KOMUNALNIH POGODNOSTI Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi 0, ,00 0, , Rashodi za usluge 0, ,00 0, ,00 Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , ,00 10, ,00 Aktivnost A Izvanredno - interventno održavanje javne površine , ,00 30, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM , ,00 30, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA , ,00 37, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 37, ,00 96

99 32 Materijalni rashodi , ,00 37, , Rashodi za usluge , ,00 37, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Održavanje bunara ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Održavanje oborinskih šahtova ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Zaljevanje zelenih površina - potrošnja vode ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Održavanje pilomata ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA ,00 0,00 0, ,00 97

100 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta , ,00 79, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM , ,00 79, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA , ,00 50, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 50, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 50, , Rashodi za usluge , ,00 50, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi 0, ,00 0, , Rashodi za usluge 0, ,00 0, ,00 Aktivnost A Horizontalna i vertikalna signalizacija , ,00 25, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM , ,00 25, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA , ,00 25, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 25, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 25, , Rashodi za usluge , ,00 25, ,00 Aktivnost A Energija - potrošnja javne rasvjete ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA ,00 0,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0,00 0, ,00 98

101 Aktivnost A Održavanje javne rasvjete , ,00 50, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA , ,00 50, ,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA , ,00 50, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 50, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 50, , Rashodi za usluge , ,00 50, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA , ,00 50, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 50, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 50, , Rashodi za usluge , ,00 50, ,00 Aktivnost A Usluge deratizacije i dezinsekcije , ,00 25, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM , ,00 25, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor VLASTITI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi 0, ,00 0, , Rashodi za usluge 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Božidno - novogodišnje kidenje grada ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, ,00 99

102 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Čišdenje javno prom. površina i održavanje zelenih ,00 0,00 0, ,00 površina na otoku Prvidu FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Održavanje zelenih površina u Srimi ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Čišdenje javno prometnih površina u Srimi ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Održavanje zelenih površina u Vodicama ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Čišdenje javno prometnih površina u Vodicama ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 100

103 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNA NAKNADA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Održavanje javnih Wc-a ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNA NAKNADA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Program 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE , ,00 3, ,00 INFRASTRUKTURE Kapitalni projekt K Izgradnja ulične javne rasvjete , ,00 6, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA , ,00 6, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS , ,00 25, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 25, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 25, , Građevinski objekti , ,00 25, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Građevinski objekti ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Uređenje novih asfaltnih površina , ,00 4, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET , ,00 4, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 101

104 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Građevinski objekti ,00 0,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS , ,00 17, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 17, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 17, , Građevinski objekti , ,00 17, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Građevinski objekti ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Uređenje groblja na području grada Vodica ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE ,00 0,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Čistoj ,00 0,00 0, ,00 Velikoj FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNI DOPRINOS ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 102

105 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Građevinski objekti ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u , ,00-50, ,00 Srimi FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM , ,00-50, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNI DOPRINOS , ,00-50, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-50, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,00-50, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,00-50, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u ,00 0,00 0, ,00 Gadelezima FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNI DOPRINOS ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Prvid ,00 0,00 0, ,00 luci FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNI DOPRINOS ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 Izvor KAPITALNE POMODI ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Prvid Šepurini ,00 0,00 0, ,00 103

106 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNI DOPRINOS ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganje na objektima kom.infrastrukture u ,00 0,00 0, ,00 Grabovcima FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ostala ulaganja na objektima komunalne , ,00 200, ,00 infrastrukture FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM , ,00 200, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNI DOPRINOS , ,00 300, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 300, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,00 300, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,00 300, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Izgradnja javne rasvjete u zaštidenoj kulturnopovijesnoj ,00 0,00 0, ,00 cjelini FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA ,00 0,00 0, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, ,00 104

107 421 Građevinski objekti ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Uređenje Trga hrvatskih mučenika , ,00-13, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM , ,00-13, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS , ,00-41, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-41, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,00-41, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,00-41, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Uređenje pješačke staze put Gadeleza , ,00-55, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM , ,00-55, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNI DOPRINOS , ,00-100,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-100,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00-100,00 0, Građevinski objekti , ,00-100,00 0,00 Izvor KAPITALNE POMODI , ,00-100,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-100,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00-100,00 0, Građevinski objekti , ,00-100,00 0,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA , ,00-22, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-22, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00-22, , Građevinski objekti , ,00-22, ,00 Kapitalni projekt K Uređenje sportskog igrališta u Prvid Luci ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, ,00 105

108 421 Građevinski objekti ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Uređenje plaže Vruje , ,00-4, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM , ,00-4, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Građevinski objekti ,00 0,00 0, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,00-46, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-46, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00-46, , Građevinski objekti , ,00-46, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS , ,00 74, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 74, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 74, , Građevinski objekti , ,00 74, ,00 Izvor KAPITALNE POMODI ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Građevinski objekti ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA , ,00-34, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00-34, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00-34, , Građevinski objekti , ,00-34, ,00 Kapitalni projekt K Izgradnja komunalne infrastrukture u ind. zoni ,00 0,00 0, ,00 OS1 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Uređenje sportskog igrališta na području Bristaka , ,00 25, ,00 106

109 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA , ,00 25, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOS , ,00 25, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 25, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 25, , Građevinski objekti , ,00 25, ,00 Kapitalni projekt K Uređenje novog bodarskog igrališta ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Građevinski objekti ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Sanacija rive u Vodicama 0, ,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. 0, ,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 0, ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0, ,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0, ,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0, ,00 0, ,00 Program 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I UREĐAJE , ,00 41, ,00 Aktivnost A Ostali objekti i uređaji , ,00 43, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM , ,00 43, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA , ,00 58, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 58, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 58, , Rashodi za usluge , ,00 58, ,00 Kapitalni projekt K Ostali objekti i uređaji ,00 0,00 0, ,00 107

110 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0, , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Nabava komunalne i urbane opreme , ,00 40, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM , ,00 40, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0, ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0, ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0, ,00 0, , Postrojenja i oprema 0, ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Prijevoz komunalnog otpada s otoka Prvida ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, ,00 108

111 386 Kapitalne pomodi ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Donacija Župnom uredu u Vodicama za uređenje ,00 0,00 0, ,00 krovišta FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE ,00 0,00 0, ,00 Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0, , Kapitalne donacije ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Nabava komunalne opreme za održavanje javnih 0, ,00 0, ,00 površina FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. 0, ,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor OPDI PRIHODI 0, ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0, ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0, ,00 0, , Postrojenja i oprema 0, ,00 0, ,00 Izvor KAPITALNE POMODI 0, ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0, ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0, ,00 0, , Postrojenja i oprema 0, ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Donacija župnom uredu u Srimi za kupnju zemljišta 0, ,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE 0, ,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 0, ,00 0, , Kapitalne donacije 0, ,00 0, ,00 Program 1004 POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU , ,00 133, ,00 Aktivnost A Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora , ,00 187, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE , ,00 187, ,00 SVRSTANI Izvor OPDI PRIHODI , ,00 87, ,00 109

112 3 Rashodi poslovanja , ,00 87, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 87, , Rashodi za usluge , ,00 87, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0, ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 0, ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi 0, ,00 0, , Rashodi za usluge 0, ,00 0, ,00 Aktivnost A Obavljanje usluga poslova zaštite na radu ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE ,00 0,00 0, ,00 SVRSTANI Izvor OPDI PRIHODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Program 1005 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA , ,00 6, ,00 VODICA Aktivnost A Rad vijeda za davanje koncesijskih odobrenja ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE ,00 0,00 0, ,00 SVRSTANI Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Sufinanciranje Fonda za sanaciju onečišdenja mora ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE ,00 0,00 0, ,00 SVRSTANI Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna ,00 0,00 0, , Pomodi unutar opdeg proračuna ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Trošak plave zastave u Vodicama ,00 0,00 0, ,00 110

113 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM ,00 0,00 0, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Trošak plave zastave u Srimi ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM ,00 0,00 0, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Ostale nespomenute usluge ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE ,00 0,00 0, ,00 SVRSTANI Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Aktivnost A Trošak bijele zastave ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM ,00 0,00 0, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Održavanje i sanacija objekata na pomorskom , ,00 98, ,00 dobru FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM , ,00 98, ,00 111

114 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , ,00 790, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 790, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 790, , Rashodi za usluge , ,00 790, ,00 Izvor KAPITALNE POMODI , ,00 25, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 25, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00 25, , Rashodi za usluge , ,00 25, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Uređenje plaže Punta-Blata-Bristak , ,00-7, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM , ,00-7, ,00 Izvor KAPITALNE POMODI ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA , ,00-8, ,00 3 Rashodi poslovanja , ,00-8, ,00 32 Materijalni rashodi , ,00-8, , Rashodi za usluge , ,00-8, ,00 Kapitalni projekt K Uređenje lučice Vruje ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM ,00 0,00 0, ,00 Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, ,00 112

115 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Program 1006 POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI ,00 0,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Uređenje poljskih i protupožarnih puteva ,00 0,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM ,00 0,00 0, ,00 POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI Izvor KOMUNALNI DOPRINOS ,00 0,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0,00 0, ,00 Ova II. Izmjena Plana Proraĉuna Grada Vodica za godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenom glasniku grada Vodica. KLASA: /17-01/12 URBROJ: 2182/04-02/ Vodice, 31. listopada 2017.godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić 113

116 1.9. Na temelju ĉlanka 14. stavka 1. Zakona o proraĉunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i ĉlanka 30. toĉke 5. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-proĉišćeni tekst, 09/13-ispravak, 05/15 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica broj 04/16), Gradsko vijeće Grada Vodica na 3. sjednici od 31. listopada godine donosi ODLUKU o izmjeni Odluke o izvršavanju Proraĉuna Grada Vodica za godinu Ĉlanak 1. U Odluci o izvršavanju Proraĉuna Grada Vodica za godinu ( Sluţbeni glasnik Grada Vodica broj 07/16) u ĉlanku 15. stavak 2. mijenja se i glasi: Visina proraĉunske zalihe u Proraĉunu za g. iznosi ,00 kn. Ĉlanak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Sluţbenom glasniku Grada Vodica. KLASA: /16-01/07 URBROJ: 2182/04-02/ Vodice, 31. listopada godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić Na temelju ĉlanka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 proĉišćeni tekst, 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i ĉlanka 30. toĉka 5. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko kninske ţupanije, br. 09/09, 09/11 Ispravak, 04/13, 9/13, 05/15 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, br. 04/16) Gradsko Vijeće Grada Vodica na 3. sjednici od 31. listopada godine donosi P R O G R A M gradnje objekata i ureċaja komunalne infrastrukture u godini Ĉlanak 1. Ovim Programom odreċuje se izgradnja objekata i ureċaja komunalne infrastrukture u 2017.g. i to izgradnja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, izgradnje novih javnih površina i ureċenja groblja. 1. JAVNE POVRŠINE UreĊenje Trga hrvatskih muĉenika UreĊenje sportskog igrališta u Prvić Luci UreĊenje pješaĉke staze Put Gaĉeleza UreĊenje novog boćarskog igrališta Izgradnja komunalne infrastrukutre u ind.zoni - OS 1 UreĊenje sportskog igrališta na podr. Bristak Ulaganja u objekte kom.infra. u Srimi ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn

117 Ulaganja u objekte kom.infra. u Gaćelezima Ulaganja u objekte kom.infra. u Grabovcima Ulaganja u objekte kom.infra. u Ĉistoj Velikoj Ulaganje u objekte kom.infra. u Prvić Luci Ulaganja u objekte kom.infra. u Prvić Šepurini Otkup zemljišta za izgradnju sustava kanalizacije UreĊenje šetnice u Prvić Luci Sanacija rive u Vodicama Izgradnja oborinskih kanala predjela Plimica Ostala ulaganja na objektima komunalne.infra. UKUPNO: 2. NERAZVRSTANE CESTE UreĊenje novih asfaltnih površina *Stablinac I *Stablinac XII *Grgura Ninskog *Zadarska *Udarne rupe *Sarajevska (dio) Skopska (dio) *Račice pristupni put do igrališta *Narodnjaka dio *Udovičić Ante Kule dio *Pavla Šubića dio *Kamila Pamukovića odvojak *Stablinac TS *Ante Starčevića odvojak 1 *Ante Starčevića odvojak 2 *Srima XI *Betonski zastori otoka Prvića *Lovetovo II *Zatonska-odvojak 1 *Stablinac I - dio *Srima I odvojak 1 *Srima I odvojak 2 *Račice I - Sarajevska *Blata odvojak *Zatonska-odvojak 2 *Brunac - dio (sanacija) *Srima XXI *M.Krleže - Srima XXI *Polovina *Lička - D8 *M. Krleže - J.Š. Akabe UKUPNO: 3. JAVNA RASVJETA Izgradnja javne rasvjete u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini Izgradnja uliĉne javne rasvjete *Eugena Kvaternika I i II faza *Miroslava Krleže 1 II faza *Miroslava Krleže 2 I faza *Ante Starčevića II faza *Stablinac dio I i II faza *Benjamina Udovičića II faza ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn

118 *Srima XVIII I i II faza ,00kn *Srima XV I faza ,00kn *Srima XII II faza ,00kn *Srima I (Srima III) I i II faza ,00kn *Zatonska odvojak I faza ,00kn *Šetnica Imperijal-Olimpija-Male Vrulje ,00kn *Fausta Vrančića I i II faza ,00kn *Srima IV I i II faza ,00kn *Lovetovo IV I i II faza ,00kn *Zadarska odvojak I i II faza ,00kn *Grgura Ninskog I i II faza ,00kn *Stablinac XII I i II faza ,00kn *Zatonska odvojak 1 II faza ,00kn *Zatonska odvojak 2 II faza ,00kn *Zatonska odvojak 3 II faza ,00kn *Zatonska odvojak 4 II faza ,00kn *Zatonska odvojak 5 II faza ,00kn *Zatonska odvojak 6 II faza ,00kn *Zatonska odvojak 7 II faza ,00kn *Zatonska odvojak 8 II faza ,00kn *Stablinac XI II faza ,00kn *Srima VII I i II faza ,00kn *Skopska II faza ,00kn *Blata II faza ,00kn *Barbin Kantun ,00kn *Stablinac odvojak II faza ,00kn *Stablinac IV odvojak II faza ,00kn *Miroslava Krleža 2 II faza ,00kn *Srima XXI odvojak II faza ,00kn *I. G. Kovačića dio II faza ,00kn *Zatonska odvojak 9 I i II faza ,00kn *Zatonska odvojak 10 I i II faza ,00kn *Zatonska odvojak 11 I i II faza ,00kn *Zatonska odvojak 12 I i II faza ,00kn *Zatonska odvojak 13 I i II faza ,00kn *Zatonska odvojak 14 I i II faza ,00kn *Zatonska odvojak 15 I i II faza ,00kn *Zatonka odvojak 16 I i II faza ,00kn *Polovina I i II faza ,00kn *Prve Primorske Čete I i II faza ,00kn *RuĎera Boškovića odvojci ,00kn *Lička - D ,00kn *M. Krleže - J.Š. Akabe ,00kn * Ljudevita Gaja ,00kn UKUPNO: ,00kn 4. GROBLJA - UreĊenje groblja na podr. Grada Vodica-otkup zemljišta ,00 kn 5. PLAŢE - UreĊenje plaţe Vrulje ,00 kn ================================================================== SVEUKUPNO: ,00kn Programom iz stavka 1. ovog ĉlanka utvrċuje se: 116

119 opis i opseg poslova izgradnje s procjenom pojedinih troškova iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja Ĉlanak 2. Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviċena su iz: opći prihodi prihodi za posebne namjene komunalnog doprinosa spomeniĉke rente naknada za zadrţavanje nezakonito izgraċenih zgrada u prostoru kapitalnih pomoći Proraĉun Grada Vodica (višak prihoda iz prethodnih godina) ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn ,00kn Ĉlanak 3. Za ostvarivanje ovog Programa zaduţuje se Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstva. Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u «Sluţbenom glasniku Grada Vodica». Stupanjem na snagu ovog Programa, stavlja se izvan snage Program gradnje objekata i ureċaja komunalne infrastrukture u 2017.g. ( Sluţbeni vjesnik Grada Vodica, br. 7/16 i 2/17). KLASA: /16-01/147 URBROJ: 2182/04-01/ Vodice, 31. listopada godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić Na temelju ĉlanka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 Proĉišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i ĉlanak 30. toĉka 5. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko kninske ţupanije, br. 09/09, 09/11 Ispravak, 04/13 i 9/13 Proĉišćeni tekst i Ispravak i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, br. 04/16), Gradsko Vijeće Grada Vodica na 3. sjednici od 31. listopada godine donosi IZMJENE PROGRAMA odrţavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ĉl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.g. Ĉlanak 1. U Programu odrţavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ĉl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.g. ( Sluţbeni glasnik Grada Vodica, br. 7/16 i Sluţbeni glasnik Grada Vodice, br. 2/17) u ĉlanku 1., stavku 1., u toĉki 1. iznos od ,00kn mijenja se u iznos ,00kn, u toĉki 2. Iznos ,00kn mijenja se u iznos ,00kn u toĉki 3. iznos ,00kn mijenja se u iznos ,00kn, u toĉki 4. iznos ,00kn mijenja se u iznos ,00kn, u toĉki 11. iznos ,00kn mijenja se u iznos ,00kn i pod UKUPNO: iznos ,00kn mijenja se u iznos ,00kn. 117

120 U ĉlanku 2., alineja prva iznos ,00kn mijenja se u iznos ,00kn, alineja druga iznos ,00kn mijenja se u iznos ,00kn i pod UKUPNO: iznos ,00kn mijenja se u iznos ,00kn. Ĉlanak 2. Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Sluţbenom glasniku Grada Vodica». Klasa: /16-01/146 Urbroj.: 2182/04-01/ Vodice, 31. listopada godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić Na temelju ĉlanka 76. stavak 4. Zakona o sportu ( Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i ĉlanka 30. toĉka 5. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, broj 09/09, 09/11 - ispravak, 04/13, 09/13 - proĉišćeni tekst, 09/13 ispravak, 05/15 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, broj 04/16), Gradsko vijeće Grada Vodica na 3. sjednici od 31. listopada godine donosi: IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUĈJU GRADA VODICA ZA GODINU Ĉlanak 1. U Programu javnih potreba u sportu Grada Vodica za godinu (Sluţbeni glasnik Grada Vodica br.7/16), u ĉlanku 3. toĉka 2. DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA ĈLANOVA ZAJEDNICE SPORTOVA GRADA VODICA u podnaslovu Ukupno planirana sredstva, iznos ,00 kn mijenja se u slijedeći iznos: ,00 kn. Podtoĉka 2.3. mijenja se i glasi: Rukometni klub Vodice ,00 kn. Ĉlanak 4. mijenja se i sada glasi: Ĉlanak 2. OPĆA REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VODICA ZA GODINU PROGRAMSKO PODRUĈJE 1. Djelovanje Zajednice sportova Grada Vodica ,00 kn 2. Djelovanje sportskih udruga ĉlanova Zajednice ,00 kn 3. Gospodarenje i izgradnja sportskih objekata ,00 kn UKUPNO ,00 kn Ĉlanak 3. Ove Izmjene Programa javnih potreba u sportu na podruĉju Grada Vodica za godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u Sluţbenom glasniku Grada Vodica. 118

121 KLASA: /16-01/04 URBROJ: 2182/04-03/ Vodice, 31. listopada Godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić Na temelju ĉlanka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( Narodne novine, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i ĉlanka 30. toĉka 5. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, br. 09/09, 09/11 - ispravak, 04/13, 09/13 - proĉišćeni tekst, 09/13- ispravak, 05/15 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, broj 04/16), Gradsko vijeće Grada Vodica na 3. sjednici od 31. listopada godine donosi: IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VODICA ZA GODINU Ĉlanak 1. U Programu javnih potreba u kulturi Grada Vodica za godinu (Sluţbeni glasnik Grada Vodica br. 7/16), u ĉlanku 2. stavku 1. toĉki 1. u podnaslovu Ukupno planirana sredstva, iznos ,00 kn mijenja se u slijedeći iznos: ,00 kn. U podtoĉki 1.1. prva alineja mijenja se i sada glasi: -proraĉun Grada Vodica ,00 kn. Druga alineja mijenja se i sada glasi: -pomoći ,00 kn. Treća alineja mijenja se i sada glasi: -višak prihoda iz prethodnih godina ,00 kn. Ĉetvrta alineja mijenja se i sada glasi: -vlastiti prihodi iznos ,00 kn. Dodaje se nova alineja -donacije 3.000,00 kn. U podnaslovu Ukupno planirana sredstva iznos ,00 kn mijenja se u slijedeći iznos: ,00 kn. U podtoĉki 1.2., prva alineja mijenja se i sada glasi: -proraĉun Grada Vodica ,00 kn. Druga alineja mijenja se i sada glasi: -vlastiti prihodi ,00 kn. Ĉetvrta alineja mijenja se i sada glasi: -pomoći ,00 kn. U podnaslovu Ukupno planirana sredstva, iznos ,00 kn mijenja se u slijedeći iznos: ,00 kn. U podtoĉki 1.3. prva alineja mijenja se i sada glasi: -proraĉun Grada Vodica ,00 kn. Ĉetvrta alineja mijenja se i sada glasi -pomoći 7.000,00 kn. U podnaslovu Ukupno planirana sredstva, iznos ,00 kn mijenja se u slijedeći iznos: ,00 kn. 119

122 Dodaje se novi stavak 3.Djelatnost glazbene škole u Vodicama Dodaje se podnaslov Ukupno planirana sredstva ,00 kn. Ĉlanak 3. mijenja se i glasi: Ĉlanak 2. OPĆA REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VODICA ZA GODINU PROGRAMSKO PODRUĈJE 1. Programi i djelatnosti kulturnih ustanova ,00 kn 2. Programi i djelatnosti kulturnih udruga ,00 kn 3. Djelatnost glazbene škole u Vodicama ,00 kn UKUPNO Ĉlanak ,00 kn Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u Sluţbenom glasniku Grada Vodica. KLASA: /16-01/11 URBROJ: 2182/04-03/ Vodice, 31. listopada godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić Na temelju ĉlanka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i ĉlanka 30. toĉka 5. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, broj 09/09, 09/11 - ispravak, 04/14, 09/13 - proĉišćeni tekst, 09/13 - ispravak, 05/15 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, broj 04/16), Gradsko vijeće Grada Vodica na 3. sjednici od 31. listopada godine donosi IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SOCIJALNE I DRUGE SKRBI GRADA VODICA ZA GODINU Ĉlanak 1. U programu javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za godinu (Sluţbeni glasnik Grada Vodica br.07/16 i 02/17) u ĉlanku 2. toĉki 2. alineja mijenja se i glasi: pruţanje usluga zdravstvene zaštite ,00 kn. U podnaslovu Ukupno planirana sredstva, iznos ,00 kn mijenja se u slijedeći iznos: ,00 kn. 120

123 Ĉlanak 3. mijenja se i sada glasi: Ĉlanak 2. OPĆA REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA PROGRAMA JAVNIH POTREBA SOCIJALNE I DRUGE SKRBI GRADA VODICA ZA GODINU PROGRAMSKO PODRUĈJE 1.Socijalni program Grada Vodica ,00 kn 2.Zdravstveni program Grada Vodica ,00 kn 3.Programska djelatnost humanitarnih udruga i organizacija ,00 kn 4. Programska djelatnost Gradskog društva Crvenog kriţa Vodice ,00 kn UKUPNO ,00 kn Ĉlanak 3. Ove Izmjene Programa javnih potreba socijalne i druge skrbi Grada Vodica za godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u Sluţbenom glasniku Grada Vodica. KLASA: /16-01/136 URBROJ: 2181/04-03/ Vodice, 31. listopada godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić Na temelju ĉl. 30. toĉka 5. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, br. 9/09, 9/11 - ispravak, 4/13, 9/13 - proĉišćeni tekst i 05/15), Gradsko vijeće Grada Vodica na 3. sjednici od 31. listopada godine donosi IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OSTALE UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA GRADA VODICA ZA GODINU Ĉlanak 1. U programu javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za godinu (Sluţbeni glasnik Grada Vodica br.07/16 i 02/17) u ĉlanku 2. toĉki 1. u podnaslovu Ukupno planirana sredstva, iznos ,00 kn mijenja se u slijedeći iznos: ,00 kn. U podtoĉki 1.1.Dobrovoljno vatrogasno društvo Grada Vodica druga alineja mijenja se i sada glasi: -ostali troškovi djelovanja ,00 kn. U podnaslovu Ukupno planirana sredstva iznos ,00 kn mijenja se u slijedeći iznos: ,00 kn. Ĉlanak 2. Ove Izmjene Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u Sluţbenom glasniku Grada Vodica. 121

124 KLASA: /16-01/136 URBROJ: 2182/04-03/ Vodice, 31. listopada godine GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA PREDSJEDNIK Marin Mikšić REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŢUPANIJA GRAD VODICE GRADSKO VIJEĆE KLASA: UP/I /17-01/07 URBROJ: 2182/04-05/ Vodice, 31. listopada 2017.g. Na temelju ĉlanka 36. Zakona o koncesijama ( NN, br. 69/17),ĉlanka 11. i 12. Odluke o komunalnim djelatnostima na podruĉju Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, br.14/13, 05/15 i 02/16) i ĉlanka 30. stavka 1.toĉ. 27. Statuta Grada Vodica ( Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije, broj: 9/09, 9/11-ispravak, 4/13, 9/13-proĉišćeni tekst, 5/15 i Sluţbeni glasnik Grada Vodica, broj 04/16), te Zapisnika o pregledu i ocjene ponuda, KLASA: /17-01/179, URBROJ: 2182/04-05/ od g., Gradsko vijeće Grada Vodica na svojoj 3. sjednici od31. listopada 2017.g. donosi slijedeću: O D L U K U o davanju koncesije I. Daje se koncesija za javne usluge - obavljanje komunalne djelatnosti dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Grada Vodica MG OBRTU iz Brodarice, Aleksandra Curavića 23, OIB II. Predmetna koncesija iz toĉke I. ove izreke daje se na rok od dvije (2) godine, prema Srednjoroĉnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija na podruĉju Grada Vodica za razdoblje g. ( Sluţbeni glasnik Grada Vodice, br. 02/17) uz naknadu za koncesiju u iznosu od 3.501,00 kn godišnje. III. Gradonaĉelnik i imenovani korisnik iz toĉke I. ove Odluke zakljuĉit će Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Grada Vodice kojim će se regulirati meċusobna prava i obveze i to po konaĉnosti i izvršnosti ove Odluke. 122