I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA GODINU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA GODINU"

Транскрипт

1 Temeljem članka 39. st. 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst), članka 28. Statuta Općine Preseka ( Glasnik Zagrebačke županije, broj: 21/09. i 09/13.) i članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Preseka ( Glasnik Zagrebačke županije, broj: 25/09.), Općinsko vijeće Općine Preseka na 04. sjednici održanoj 27. studeni godine, donijelo je I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRESEKA ZA GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. U Proračunu Općine Preseka za godinu ( Glasnik Zagrebačke županije, broj: 38/16.), članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Preseka za godinu sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Plan Povećanje Novi plan % Broj konta Naziv /smanjenje promjene 3 Rashodi poslovanja , , ,92 17,91 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00-66,89 6 Prihodi poslovanja , , ,44-16,77 RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -500, , , ,30 B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 500,00 0,00 500,00 0,00 NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE 500,00 0,00 500,00 0,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori 0, , ,52 0,00 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0, , ,52 0,00 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE (FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA) 0,00 0,00 0,00 0,00 Članak 2. Prihodi i izdaci iskazani na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana proračuna utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Proračuna Općine Preseka za godinu, kako slijedi: 1

2 A. RAČUN PRIHODA i RASHODA PRIHODI Plan Povećanje Novi plan % Broj konta VRSTA PRIHODA /smanjenje promjene Prihodi poslovanja , , ,44-16,77 61 Prihodi od poreza , , ,00 10, Porez i prirez na dohodak , , ,00 12, Porezi na imovinu , , ,00-12, Porezi na robu i usluge , , ,00 5,13 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna , , ,00-29, Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU , ,00 0,00-100, Pomoći iz proračuna , , ,00 3, Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0, , ,00 0,00 64 Prihodi od imovine , , ,00-9, Prihodi od financijske imovine 1.000,00 0, ,00 0, Prihodi od nefinancijske imovine , , ,00-9, Prihodi od kamata na dane zajmove 100,00 0,00 100,00 0,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i , , ,44-4, Upravne i administrativne pristojbe , , ,44 22, Prihodi po posebnim propisima , , ,00-10, Komunalni doprinosi i naknade , , ,00-4,58 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.000,00-500,00 500,00-50, Kazne i upravne mjere 1.000,00-500,00 500,00-50,00 UKUPNO PRIHODI , , ,44-16,77 RASHODI Plan Povećanje Novi plan % Broj konta VRSTA RASHODA /smanjenje promjene Rashodi poslovanja , , ,92 17,91 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 19, Plaće (Bruto) , , ,00 21, Ostali rashodi za zaposlene 7.900,00 0, ,00 0, Doprinosi na plaće , , ,00 13,28 32 Materijalni rashodi , , ,20 26, Naknade troškova zaposlenima ,00 296, ,00 1, Rashodi za materijal i energiju , , ,00-1, Rashodi za usluge , , ,50 29, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.700, ,00 0,00-100, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,70 36,47 2

3 34 Financijski rashodi , , ,00 18, Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000, ,00 0,00-100, Ostali financijski rashodi , , ,00 59,99 35 Subvencije , , ,00-33, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , ,00-33,33 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , ,00 134, Pomoći unutar općeg proračuna , , ,00 134,05 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,72 44, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,72 44,81 38 Ostali rashodi , , ,00-59, Tekuće donacije , , ,00 1, Kapitalne donacije , ,00 0,00-100, Kapitalne pomoći , , ,00-90,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00-66,89 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00-78, Nematerijalna imovina , , ,00-78,57 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00-66, Građevinski objekti , , ,00-68, Postrojenja i oprema , , ,00 74,02 UKUPNO RASHODI , , ,92-26,74 B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA Plan Povećanje Novi plan % Broj konta VRSTA PRIMITKA/IZDATKA /smanjenje promjene Primici od financijske imovine i zaduživanja 500,00 0,00 500,00 0,00 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 500,00 0,00 500,00 0, Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 500,00 0,00 500,00 0,00 NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE -/+ 500,00 0,00 500,00 0,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Plan Povećanje Novi plan % Broj konta Naziv /smanjenje promjene 9 Vlastiti izvori 0, , ,52 0,00 92 Rezultat poslovanja 0, , ,52 0, Višak/manjak prihoda 0, , ,52 0,00 UKUPNO: 3

4 Plan Povećanje Novi plan % Broj konta VRSTA /smanjenje promjene PRIHODI I PRIMICI , , ,92-26,74 RASHODI I IZDACI , , ,92-26,74 RAZLIKA 0,00 0,00 0,

5 II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi i izdaci raspoređuju se prema nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu Proračuna Općine Preseka za godinu, kako slijedi: Prog. Plan povećanje Nov plan % promjene Akt. Šifra izvora Šifra Broj VRSTA RASHODA I IZDATAKA /smanjenje Projekt fun. računa RAZDJEL 001: Izvršno tijelo , , ,00 8,09 01 Funkcijska klasifikacija 01: OPĆE JAVNE USLUGE , , ,00 8, GLAVA: 001: Izvršno tijelo 01 Funkcijska klasifikacija 01: OPĆE JAVNE USLUGE P Program: Financiranje redovne djelatnosti , , ,00 18,29 01 Funkcijska klasifikacija 01: OPĆE JAVNE USLUGE , , ,00 18,29 A Aktivnost: Redovan rad i ostali rashodi poslovanja , , ,00 22,51 3 Rashodi poslovanja , , ,00 22,51 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 41, Plaće (Bruto) , , ,00 43, Doprinosi na plaće , , ,00 28,74 32 Materijalni rashodi , , ,00-36, Naknade troškova zaposlenima 2.000, , ,00 57, Rashodi za usluge , , ,00-41, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00-40,60 A Aktivnost: Admin.tehn.i dr.os.-stručno osposob. bez zasn RO 6.700, ,00 0,00-100,00 3 Rashodi poslovanja 6.700, ,00 0,00-100,00 32 Materijalni rashodi 6.700, ,00 0,00-100, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.700, ,00 0,00-100,00 P Program: Financiranje ostalih aktivnosti , , ,00-60,00 03 Funkcijska klasifikacija 03: JAVNI RED I SIGURNOST , , ,00-60,00 A Aktivnost: Izrada dokumentacije i opremanje , , ,00-60,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00-60,00 38 Ostali rashodi , , ,00-60, Tekuće donacije , , ,00-60,00 P Program: Zaštita od požara (5%-vatrogastvo) i civilna zaštita, Crveni Križ ,00 0, ,00 0,00 (0,50%-CK) 03 Funkcijska klasifikacija 03: JAVNI RED I SIGURNOST ,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Izrada dokumentacije i opremanje ,00 0, ,00 0,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 0,00 38 Ostali rashodi ,00 0, ,00 0, Tekuće donacije ,00 0, ,00 0,00 P Program: Sanacija proračuna - tekuće likvidnosti 5.000, ,00 0,00-100,00 01 Funkcijska klasifikacija 01: OPĆE JAVNE USLUGE 5.000, ,00 0,00-100,00 5

6 Prog. Plan povećanje Nov plan % promjene Akt. Šifra izvora Šifra Broj VRSTA RASHODA I IZDATAKA /smanjenje Projekt fun. računa A Aktivnost: Plaćanje kamata, sudski i ovršni postupci, dugovi 5.000, ,00 0,00-100,00 3 Rashodi poslovanja 5.000, ,00 0,00-100,00 34 Financijski rashodi 5.000, ,00 0,00-100, Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000, ,00 0,00-100, RAZDJEL 002: Predstavničko tijelo , , ,70 39,79 06 Funkcijska klasifikacija 06: USLUGE UNAPREĐENJE STANOVANJA IZAJEDNICE , , ,70 39, GLAVA: 002: Predstavničko tijelo 06 Funkcijska klasifikacija 06: USLUGE UNAPREĐENJE STANOVANJA IZAJEDNICE P Program: Financiranje redovne djelatnosti , , ,70 39,79 01 Funkcijska klasifikacija 01: OPĆE JAVNE USLUGE , , ,70 49,07 A Aktivnost: Materijalni rashodi , , ,70 62,92 3 Rashodi poslovanja , , ,70 62,92 32 Materijalni rashodi , , ,70 62, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,70 62,92 A Aktivnost: Dan općine,reprezentacija i ostale aktivnosti 5.000, , ,00 30,00 3 Rashodi poslovanja 5.000, , ,00 30,00 32 Materijalni rashodi 5.000, , ,00 30, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000, , ,00 30,00 A Aktivnost: Političke stranke 5.500,00 0, ,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 5.500,00 0, ,00 0,00 38 Ostali rashodi 5.500,00 0, ,00 0, Tekuće donacije 5.500,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela , , ,00 11,02 3 Rashodi poslovanja , , ,00 11,02 32 Materijalni rashodi , , ,00 11, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 11,02 06 Funkcijska klasifikacija 06: USLUGE UNAPREĐENJE STANOVANJA IZAJEDNICE , , ,00-79,38 A Aktivnost: Redovna djelatnost mjesnih odbora , , ,00-79,38 3 Rashodi poslovanja , , ,00-79,38 32 Materijalni rashodi , , ,00-79, Rashodi za materijal i energiju 4.000, , ,00-30, Rashodi za usluge , ,00 500,00-95, RAZDJEL 003: Jedinstveni upravni odjel , , ,22-33,42 04 Funkcijska klasifikacija 04: EKONOMSKI POSLOVI , , ,22-33, GLAVA: 003: Jedinstveni upravni odjel 04 Funkcijska klasifikacija 04: EKONOMSKI POSLOVI P Program: Financiranje redovne djelatnosti , , ,00-3,47 01 Funkcijska klasifikacija 01: OPĆE JAVNE USLUGE , , ,00-0,62 6

7 Prog. Plan povećanje Nov plan % promjene Akt. Šifra izvora Šifra Broj VRSTA RASHODA I IZDATAKA /smanjenje Projekt fun. računa A Aktivnost: Administrativno, tehničko i drugo osoblje ,00-700, ,00-0,47 3 Rashodi poslovanja ,00-700, ,00-0,47 31 Rashodi za zaposlene ,00-700, ,00-0, Plaće (Bruto) ,00 0, ,00 0, Ostali rashodi za zaposlene 7.900,00 0, ,00 0, Doprinosi na plaće ,00-700, ,00-3,26 A Aktivnost: Materijalni rashodi ,00-354, ,00-1,77 3 Rashodi poslovanja ,00-354, ,00-1,77 32 Materijalni rashodi ,00-354, ,00-1, Naknade troškova zaposlenima ,00-854, ,00-4, Rashodi za usluge 1.000,00 500, ,00 50,00 04 Funkcijska klasifikacija 04: EKONOMSKI POSLOVI , , ,00-9,91 A Aktivnost: Rashodi za materijal i energiju ,00-430, ,00-2,21 3 Rashodi poslovanja ,00-430, ,00-2,21 32 Materijalni rashodi ,00-430, ,00-2, Rashodi za materijal i energiju ,00-430, ,00-2,21 A Aktivnost: Rashodi za usluge , , ,00-12,61 3 Rashodi poslovanja , , ,00-12,61 32 Materijalni rashodi , , ,00-15, Rashodi za usluge , , ,00-15,22 34 Financijski rashodi 9.500,00 0, ,00 0, Ostali financijski rashodi 9.500,00 0, ,00 0,00 P Program: Financiranje ostalih aktivnosti , , ,00-35,75 01 Funkcijska klasifikacija 01: OPĆE JAVNE USLUGE , , ,00 18,81 A Aktivnost: Plaćanje kamata, sudski i ovršni postupci, dugovi , , ,00 18,81 3 Rashodi poslovanja , , ,00 18,81 32 Materijalni rashodi , , ,00-45, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00-45,83 34 Financijski rashodi 5.000, , ,00 173, Ostali financijski rashodi 5.000, , ,00 173,96 03 Funkcijska klasifikacija 03: JAVNI RED I SIGURNOST , , ,00-66,67 A Aktivnost: Izrada dokumentacije i opremanje , , ,00-66,67 3 Rashodi poslovanja , , ,00-66,67 32 Materijalni rashodi , , ,00-66, Rashodi za usluge , , ,00-66,67 P Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture , , ,50-11,24 01 Funkcijska klasifikacija 01: OPĆE JAVNE USLUGE , , ,50-11,90 A Aktivnost: Rashodi za usluge (ceste, zimska sl., održ. JR) , , ,50-37,42 3 Rashodi poslovanja , , ,50-37,42 32 Materijalni rashodi , , ,50-37,42 7

8 Prog. Plan povećanje Nov plan % promjene Akt. Šifra izvora Šifra Broj VRSTA RASHODA I IZDATAKA /smanjenje Projekt fun. računa Rashodi za usluge , , ,50-37,42 A Aktivnost: Održavanje i uređivanje Društvenih domova 0, , ,00 3 Rashodi poslovanja 0, , ,00 32 Materijalni rashodi 0, , , Rashodi za usluge 0, , ,00 06 Funkcijska klasifikacija 06: USLUGE UNAPREĐENJE STANOVANJA IZAJEDNICE , , ,00-7,50 A Aktivnost: Rashodi za materijal i energiju (javna rasvjeta) ,00 0, ,00 0,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 0,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 0, Rashodi za materijal i energiju ,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Subvencije poljopriv., poduzet. I trgovačkim druš , , ,00-90,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00-90,00 38 Ostali rashodi , , ,00-90, Kapitalne pomoći , , ,00-90,00 P Program: Subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu , , ,00-33,33 06 Funkcijska klasifikacija 06: USLUGE UNAPREĐENJE STANOVANJA IZAJEDNICE , , ,00-33,33 A Aktivnost: Subvencije poljopriv., poduzet. I trgovačkim druš , , ,00-33,33 3 Rashodi poslovanja , , ,00-33,33 35 Subvencije , , ,00-33, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan , , ,00-33,33 javnog sektora P Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture , , ,00-35,22 01 Funkcijska klasifikacija 01: OPĆE JAVNE USLUGE , , ,00-35,22 K Kapitalni projekt: Dodatna ulag.na Domovima , ,00 0,00-100,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 0,00-100,00 38 Ostali rashodi , ,00 0,00-100, Kapitalne donacije , ,00 0,00-100,00 T Tekući projekt: Nabava dugotrajne imovine , , ,00-24,42 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00-24,42 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00-24, Građevinski objekti , , ,00-29, Postrojenja i oprema 0, , ,00 P Program: Projekti , , ,00-97,87 01 Funkcijska klasifikacija 01: OPĆE JAVNE USLUGE , , ,00-99,00 T Tekući projekt: Nabava nemat. proizvedene imovine - projekti , , ,00-99,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00-99,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00-99, Građevinski objekti , , ,00-99,00 04 Funkcijska klasifikacija 04: EKONOMSKI POSLOVI 1.000,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Suradnja na projektu infra.širokopoj.pristupa-int 1.000,00 0, ,00 0,00 8

9 Prog. Plan povećanje Nov plan % promjene Akt. Šifra izvora Šifra Broj VRSTA RASHODA I IZDATAKA /smanjenje Projekt fun. računa Rashodi poslovanja 1.000,00 0, ,00 0,00 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0, ,00 0, Rashodi za usluge 1.000,00 0, ,00 0,00 06 Funkcijska klasifikacija 06: USLUGE UNAPREĐENJE STANOVANJA IZAJEDNICE , , ,00-78,57 A Aktivnost: Prostorno planiranje , , ,00-78,57 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00-78,57 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00-78, Nematerijalna imovina , , ,00-78,57 08 Funkcijska klasifikacija 08: REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA , ,00 0,00-100,00 T Tekući projekt: Nabava nemat. proizvedene imovine - projekti , ,00 0,00-100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 0,00-100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 0,00-100, Građevinski objekti , ,00 0,00-100,00 P Program: Javne potrebe u sportu ,00 0, ,00 0,00 08 Funkcijska klasifikacija 08: REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA ,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Sport, rekreacija, lov i ribolov ,00 0, ,00 0,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 0,00 38 Ostali rashodi ,00 0, ,00 0, Tekuće donacije ,00 0, ,00 0,00 P Program: Javne potrebe u kulturi 8.000,00 0, ,00 0,00 08 Funkcijska klasifikacija 08: REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA 8.000,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Očuvanje kult. baštine i zašt.spomenika kulture 6.000,00 0, ,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 6.000,00 0, ,00 0,00 38 Ostali rashodi 6.000,00 0, ,00 0, Tekuće donacije 6.000,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Vinogradarstvo i voćarstvo 2.000,00 0, ,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0, ,00 0,00 38 Ostali rashodi 2.000,00 0, ,00 0, Tekuće donacije 2.000,00 0, ,00 0,00 P Program: Javne potrebe u socijalnoj skrbi , , ,72 57,05 07 Funkcijska klasifikacija 07: Zdravstvo 6.000, , ,00 70,33 A Aktivnost: Sufinanciranje HMP 6.000, , ,00 70,33 3 Rashodi poslovanja 6.000, , ,00 70,33 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 6.000, , ,00 70,33 naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.000, , ,00 70,33 09 Funkcijska klasifikacija 09: OBRAZOVANJE , , ,72 136,44 A Aktivnost: Redovna djelatnost Područne škole Preseka 0, , ,72 3 Rashodi poslovanja 0, , ,72 9

10 Prog. Plan povećanje Nov plan % promjene Akt. Šifra izvora Šifra Broj VRSTA RASHODA I IZDATAKA /smanjenje Projekt fun. računa Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 0, , ,72 naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0, , ,72 A Aktivnost: Škola plivanja 8.000, , ,00 44,38 3 Rashodi poslovanja 8.000, , ,00 44,38 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 8.000, , ,00 44,38 naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.000, , ,00 44,38 A Aktivnost: Subvencije prijevoza srednjoškolaca 5.000, , ,00 180,00 3 Rashodi poslovanja 5.000, , ,00 180,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 5.000, , ,00 180,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000, , ,00 180,00 10 Funkcijska klasifikacija 10: , , ,00 20,00 A Aktivnost: Socijalne potrebe ,00 0, ,00 0,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge ,00 0, ,00 0,00 naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Socijalne potrebe - pomoć umirovljenicima 0, , ,00 3 Rashodi poslovanja 0, , ,00 38 Ostali rashodi 0, , , Tekuće donacije 0, , ,00 P Program: Školstvo ,00 0, ,00 0,00 09 Funkcijska klasifikacija 09: OBRAZOVANJE ,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Predškolski odgoj ,00 0, ,00 0,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 0,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 0, Rashodi za usluge ,00 0, ,00 0,00 P Program: Računala i oprema , , ,00-78,57 01 Funkcijska klasifikacija 01: OPĆE JAVNE USLUGE , , ,00-78,57 T Tekući projekt: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00-78,57 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00-78,57 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00-78, Postrojenja i oprema , , ,00-78,57 P Program: Osnovno školstvo , , ,00 593,42 09 Funkcijska klasifikacija 09: OBRAZOVANJE , , ,00 593,42 A Aktivnost: Redovna djelatnost Područne škole Preseka , , ,00 134,05 3 Rashodi poslovanja , , ,00 134,05 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , ,00 134, Pomoći unutar općeg proračuna , , ,00 134,05 10

11 Prog. Plan povećanje Nov plan % promjene Akt. Šifra izvora Šifra Broj VRSTA RASHODA I IZDATAKA /smanjenje Projekt fun. računa K Kapitalni projekt: Sanacija krovišta Područne škole Preseka 0, , ,00 3 Rashodi poslovanja 0, , ,00 32 Materijalni rashodi 0, , , Rashodi za usluge 0, , ,00 P Program: Donacije 0, , ,00 04 Funkcijska klasifikacija 04: EKONOMSKI POSLOVI 0, , ,00 A Aktivnost: Grijanje u Župnoj crkvi sv. Petra Ap. u Preseki 0, , ,00 3 Rashodi poslovanja 0, , ,00 38 Ostali rashodi 0, , , Tekuće donacije 0, , ,00 07 Funkcijska klasifikacija 07: Zdravstvo 0, , ,00 A Aktivnost: Računala i oprema 0, , ,00 3 Rashodi poslovanja 0, , ,00 38 Ostali rashodi 0, , , Tekuće donacije 0, , ,00 11

12 III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.G. Prog. Plan povećanje Novi plan % promjene Akt. Šifra izvora Broj računa INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ/KAPITALNA DONACIJA /smanjenje Projekt RAZDJEL 001: Izvršno tijelo , , ,00 8, GLAVA: 001: Izvršno tijelo , , ,00 18,29 P Program: Financiranje redovne djelatnosti , , ,00 18,29 A Aktivnost: Redovan rad i ostali rashodi poslovanja , , ,00 22,51 31 Rashodi za zaposlene 2.200,00 730, ,00 33,18 32 Materijalni rashodi , , ,00-37,95 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 41,18 32 Materijalni rashodi , , ,00-35,68 A Aktivnost: Admin.tehn.i dr.os.-stručno osposob. bez zasn RO 6.700, ,00 0,00-100,00 32 Materijalni rashodi 6.700, ,00 0,00-100,00 P Program: Financiranje ostalih aktivnosti , , ,00-60,00 A Aktivnost: Izrada dokumentacije i opremanje , , ,00-60,00 38 Ostali rashodi , , ,00-60,00 P Program: Zaštita od požara (5%-vatrogastvo) i civilna zaštita, Crveni Križ ,00 0, ,00 0,00 (0,50%-CK) A Aktivnost: Izrada dokumentacije i opremanje ,00 0, ,00 0,00 38 Ostali rashodi ,00 0, ,00 0,00 P Program: Sanacija proračuna - tekuće likvidnosti 5.000, ,00 0,00-100,00 A Aktivnost: Plaćanje kamata, sudski i ovršni postupci, dugovi 5.000, ,00 0,00-100,00 34 Financijski rashodi 5.000, ,00 0,00-100, RAZDJEL 002: Predstavničko tijelo , , ,70 39, GLAVA: 002: Predstavničko tijelo , , ,70 39,79 P Program: Financiranje redovne djelatnosti , , ,70 39,79 A Aktivnost: Materijalni rashodi , , ,70 62,92 32 Materijalni rashodi , , ,70 62,92 A Aktivnost: Dan općine,reprezentacija i ostale aktivnosti 5.000, , ,00 30,00 32 Materijalni rashodi 5.000, , ,00 30,00 A Aktivnost: Političke stranke 5.500,00 0, ,00 0,00 38 Ostali rashodi 5.500,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela , , ,00 11,02 32 Materijalni rashodi , , ,00 4,64 32 Materijalni rashodi , , ,00 19,00 A Aktivnost: Redovna djelatnost mjesnih odbora , , ,00-79,38 12

13 Prog. Plan povećanje Novi plan % promjene Akt. Šifra izvora Broj računa INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ/KAPITALNA DONACIJA /smanjenje Projekt Materijalni rashodi , ,00 500,00-95,83 32 Materijalni rashodi 4.000, , ,00-30, RAZDJEL 003: Jedinstveni upravni odjel , , ,22-33, GLAVA: 003: Jedinstveni upravni odjel , , ,00-3,47 P Program: Financiranje redovne djelatnosti , , ,00-3,47 A Aktivnost: Administrativno, tehničko i drugo osoblje ,00-700, ,00-0,47 31 Rashodi za zaposlene ,00-700, ,00-0,47 A Aktivnost: Materijalni rashodi ,00-354, ,00-1,77 32 Materijalni rashodi , , ,00-7,53 32 Materijalni rashodi 4.000,00 850, ,00 21,25 A Aktivnost: Rashodi za materijal i energiju ,00-430, ,00-2,21 32 Materijalni rashodi 7.000,00 0, ,00 0,00 32 Materijalni rashodi 5.500, , ,00 64,91 32 Materijalni rashodi 7.000, , ,00-57,14 A Aktivnost: Rashodi za usluge , , ,00-12,61 34 Financijski rashodi 8.000,00 0, ,00 0,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 0,00 32 Materijalni rashodi , , ,00-28,00 34 Financijski rashodi 1.500,00 0, ,00 0,00 P Program: Financiranje ostalih aktivnosti , , ,00-35,75 A Aktivnost: Plaćanje kamata, sudski i ovršni postupci, dugovi , , ,00 18,81 32 Materijalni rashodi , , ,00-45,83 34 Financijski rashodi 5.000, , ,00 173,96 A Aktivnost: Izrada dokumentacije i opremanje , , ,00-66,67 32 Materijalni rashodi , , ,00-66,67 P Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture , , ,50-11,24 A Aktivnost: Rashodi za usluge (ceste, zimska sl., održ. JR) , , ,50-37,42 32 Materijalni rashodi , , ,50-37,42 A Aktivnost: Rashodi za materijal i energiju (javna rasvjeta) ,00 0, ,00 0,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Održavanje i uređivanje Društvenih domova 0, , ,00 32 Materijalni rashodi 0, , ,00 A Aktivnost: Subvencije poljopriv., poduzet. I trgovačkim druš , , ,00-90,00 38 Ostali rashodi , , ,00-90,00 P Program: Subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu , , ,00-33,33 A Aktivnost: Subvencije poljopriv., poduzet. I trgovačkim druš , , ,00-33,33 35 Subvencije , , ,00-33,33 13

14 Prog. Plan povećanje Novi plan % promjene Akt. Šifra izvora Broj računa INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ/KAPITALNA DONACIJA /smanjenje Projekt P Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture , , ,00-35,22 K Kapitalni projekt: Dodatna ulag.na Domovima , ,00 0,00-100,00 38 Ostali rashodi , ,00 0,00-100,00 T Tekući projekt: Nabava dugotrajne imovine , , ,00-24,42 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00-24,42 P Program: Projekti , , ,00-97,87 A Aktivnost: Prostorno planiranje , , ,00-78,57 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00-78,57 A Aktivnost: Suradnja na projektu infra.širokopoj.pristupa-int 1.000,00 0, ,00 0,00 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0, ,00 0,00 T Tekući projekt: Nabava nemat. proizvedene imovine - projekti , , ,00-99,13 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 0,00-100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00-99,00 P Program: Javne potrebe u sportu ,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Sport, rekreacija, lov i ribolov ,00 0, ,00 0,00 38 Ostali rashodi ,00 0, ,00 0,00 38 Ostali rashodi 4.000,00 0, ,00 0,00 P Program: Javne potrebe u kulturi 8.000,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Očuvanje kult. baštine i zašt.spomenika kulture 6.000,00 0, ,00 0,00 38 Ostali rashodi 6.000,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Vinogradarstvo i voćarstvo 2.000,00 0, ,00 0,00 38 Ostali rashodi 2.000,00 0, ,00 0,00 P Program: Javne potrebe u socijalnoj skrbi , , ,72 57,05 A Aktivnost: Redovna djelatnost Područne škole Preseka 0, , ,72 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0, , ,72 A Aktivnost: Socijalne potrebe ,00 0, ,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000,00 0, ,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Sufinanciranje HMP 6.000, , ,00 70,33 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 6.000, , ,00 70,33 A Aktivnost: Socijalne potrebe - pomoć umirovljenicima 0, , ,00 38 Ostali rashodi 0, , ,00 A Aktivnost: Škola plivanja 8.000, , ,00 44,38 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 8.000, , ,00 44,38 A Aktivnost: Subvencije prijevoza srednjoškolaca 5.000, , ,00 180,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000, , ,00 180,00 14

15 Prog. Plan povećanje Novi plan % promjene Akt. Šifra izvora Broj računa INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ/KAPITALNA DONACIJA /smanjenje Projekt P Program: Školstvo ,00 0, ,00 0,00 A Aktivnost: Predškolski odgoj ,00 0, ,00 0,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 0,00 P Program: Računala i oprema , , ,00-78,57 T Tekući projekt: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00-78,57 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00-78,57 P Program: Osnovno školstvo , , ,00 593,42 A Aktivnost: Redovna djelatnost Područne škole Preseka , , ,00 134,05 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , ,00 134,05 K Kapitalni projekt: Sanacija krovišta Područne škole Preseka 0, , ,00 32 Materijalni rashodi 0, , ,00 P Program: Donacije 0, , ,00 A Aktivnost: Računala i oprema 0, , ,00 38 Ostali rashodi 0, , ,00 A Aktivnost: Grijanje u Župnoj crkvi sv. Petra Ap. u Preseki 0, , ,00 38 Ostali rashodi 0, , ,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Izvor 2. VLASTITI PRIHODI Izvor 3. NAMJENSKI PRIMICI Izvor 4. POMOĆI IV. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 4. Ova I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Preseka za godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. KLASA: /17-01/23 URBROJ: 238/ U Preseki, 27. studeni 2017.g. Predsjednik Općinskog vijeća: Ivica Vimislicki 15