KONKURS za prijem studenata u prvu godinu osnovnih-diplomskih studija za akademsku 2022/2023. godinu

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KONKURS za prijem studenata u prvu godinu osnovnih-diplomskih studija za akademsku 2022/2023. godinu"

Транскрипт

1 UNIVERZITET U PRIŠTINI HASAN PRIŠTINA Ul. Džordž Buš, Zgrada Rektorata, Priština, Republika Kosova Tel: E-pošta: Br. Prot.: Dana: / /.god. Senat Univerziteta u Prištini Hasan Priština objavljuje: KONKURS za prijem studenata u prvu godinu osnovnih-diplomskih studija za akademsku 2022/2023. godinu I. OPŠTI USLOVI 1. Univerzitet u Prištini, u prvoj godino osnovnih-diplomskih studija, u prvom roku konkursa za akademsku 2022/2023 godinu, upisaće 2144 redovnih studenata. 2. U okviru ukupnog broja definisanog kao u stavu 1, na osnovu AU br. 09/2016 MPNTI-a, univerzitet će upisati do 12%, odnosno do 617 redovnih studenata iz nevećinske zajednice. Kvota od 12% mesta rezervisana za upis studenata iz nevećinske zajednice biće raspoređena proporcionalno, prema procentu od ukupnog broja studenata za svaku katedru ili program fakulteta posebno. 3. U univerzitetu, na osnovu kvota koje je odredio MPNTI, u okviru ukupnog broja studenata, može se primiti do 2%, odnosno do 89 kandidata iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, do 2%, odnosno do 101 kandidata iz Severne Makedonije i Albanije i do 1%, odnosno do 52 kandidata iz Crne Gore. koji su rođeni u gore navedenim zemljama, ali su završili srednju školu u Republici Kosovo, biće podvrgnuti istim uslovima za prijem kao kandidati sa Kosova. 4. Osim posebnih uslova, definisanih za kandidate kao u tačku 2. i 3., ako isti uspeju da se kvalifikuju u okviru broja predviđenog kao u tački 1, onda ovi kandidati neće biti uračunati u rezervisanu kvotu. 5. Univerzitet u Prištini, na osnovu humanih razloga, dodaje 5 bonus poena kandidatima sa invaliditetom prilikom prijave. Status kandidata sa invaliditetom mora biti dokazan relevantnim sertifikatima, izdatim od strane nadležnih institucija (Udruženje slepih Kosova i Handikos Kosovo. 6. Univerzitet neće omogućiti nikakva olakšanja za prijem ako jedan od kandidata blizanaca ne bude primljen na isti ili drugi program sa drugim blizancem. 7. Svi kosovski kandidati koji su završili srednje obrazovanje u jednoj od javnih ili privatnih škola licenciranih u Republici Kosovo i koji imaju diplomu o završenom obrazovanju imaju pravo da budu primljeni na Univerzitetu u Prištini. 8. iz drugih zemalja mogu biti primljeni na univerzitet pod istim uslovima konkurisanja kao i kandidati sa Kosova. 9. koji nisu sa Kosova smatraju se kandidatima koji su završili srednje obrazovanje van Kosova i koji nemaju kosovsko državljanstvo. 10. Dokaz o priznavanju i ekvivalenciji diplome uzima se u Ministarstvu prosvete, nauke, tehnologije i inovacija (MPNTI), dok će ekvivalenciju ocena vršiti Kancelarija za akademski razvoj, koja se nalazi na Filozofskom fakultetu, II-gi sprat br Univerzitet obezbediće pripremu testova za prijemni ispit na jeziku na kojem su kandidati završili prethodno obrazovanje i/ili za koji se unapred izjasne u obrascu za samodeklaraciju, osim u posebnim slučajevima kada će test biti pripremljen na jeziku na kojem se program odvija (npr. u programima Filološkog fakulteta: Engleski jezik i književnost; Nemački jezik i književnost; Francuski jezik i književnost; Turski jezik i književnost, Orijentalistika, Balkanistika). 12. Relevantne nastavne jedinice povodom prijave kandidata iz nevećinskih zajednica vrše proveru pedagoške dokumentacije, uključujući svedočanstva i diplome na jeziku na kojem su kandidati završili srednje obrazovanje. 13. Lažna izjava u obrascu samodeklaracije, prema članu 391. Krivičnog zakonika (KOD BR. 04/L-082) Republike Kosovo, smatra se krivičnim delom. Kandidat/kinja koji/a je na osnovu lažne izjave, ili Strana 1 od 5

2 falsifikovane dokumentacije uspeo/la da nepravedno bude primljen/a na Univerzitetu u Prištini, biće automatski isključen/a sa Univerziteta u Prištini, u trenutku dokazivanja takve činjenice. 14. koji su registrovali studijski program na bilo kom nivou studija u okviru Univerziteta u Prištini nemaju pravo da konkurišu na drugom studijskom programu na UP bez završenih studija na programu na kojem su studirali ili bez odjave sa postojećih program studija. 15. za prijem kao studenti UP-a u akademskoj 2022/23. godini ne mogu konkurisati na više od jednog fakulteta, katedre, smera ili programa. II. NAČIN ODABIRANJA KANDIDATA 1. Odabiranje kandidata za sve fakultete vršiće se prema sledećim kriterijumima: a) Za učenike koji imaju diplomu o završenoj srednjoj školi, a nisu imali maturski ispit: Maksimalan broj bodova po sledećim kriterijumima je 100 bodova i to: - Uspeh u srednjoj školi do 30 bodova; i - Uspeh na prijemnom ispitu do 70 bodova. b) Za učenike koji imaju diplomu o završenoj srednjoj školi i koji su uspešno položili maturski ispit: Maksimalan broj bodova po sledećim kriterijumima je 100 bodova i to: - Uspeh u srednjoj školi do 30 bodova; - Uspeh na maturskom ispitu do 30 bodova; i - Uspeh na prijemnom ispitu do 40 bodova. 2. Pravo rangiranja, odnosno prijema imaju samo kandidati koji dostignu najmanje 40% od broja bodova predviđenih za prijemni ispit, do broja predviđenog prema konkursu. 3. koji ne dostignu najmanje 40% od predviđanog broja bodova za prijemni ispit ne mogu biti primljeni čak i ako po konkursu ostanu slobodna mesta. 4. Osim opštih uslova definisanih u stavovima 2. i 3. tačke II, kandidati koji konkurišu po definisanim kriterijumima iz stavova 2. i 3. tačke I, pravo rangiranja, odnosno prijem, imaju samo oni koji dostignu najmanje 30 % od broja bodova predviđenih za prijemni ispit. 5. Fakulteti organizuju održavanje prijemnog ispita iz nastavnih predmeta, koje određuju sami fakulteti. 6. Fakulteti sa posebnim specifikacijama organizuju praktične ispite iz relevantnih predmeta i disciplina. 7. Fakulteti su dužni da listu kandidata koji su konkurisali pošalju rektoratu univerziteta i objave je na veb stranicu fakulteta. 8. Za funkcionisanje katedre, odseka, ogranka, smera ili programa fakulteta potreban je minimalni broj od 20 studenata, osim na Fakultetu Umetnosti, gde se grupa može formirati i sa manjim brojem studenata. 9. Ukoliko je broj bodova nekih kandidata koji su poslednje rangirani na listi primljenih jednak broju bodova ostalih kandidata van predviđenog broja za prijem, odabiranje kandidata vršiće se po ovom prioritetu: a) Kandidat/kinja koji/a ima bolji rezultat na prijemnom ispitu, ako su bodovi na prijemnom ispitu isti; b) Kandidat/kinja koji/a ima bolji uspeh u srednjoj školi, ako su i bodovi prijemnog ispita i uspeha iz srednje škole isti; c) Kandidat/kinja koji/a ima bolji rezultat na maturskom ispitu; d) Ako je i uspeh isti, onda će se odabir pobedničkog kandidata/kinje izvršiti žrebom u prisustvu kandidata sa jednakim brojem bodova kao u stavovima a), b) i c) tačke 9. III. ROKOVI ZA PRIJAVU I NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU Za upis studenata u prvu godinu studija rasporedi će biti sledeći: 1. Prijava na onlajn platformi otvara se od do god. u časova. 2. Prvog dana konkursa, god., onlajn prijava biće funkcionalna od 13:00 časova. 3. Dostavljanje fizičke dokumentacije samo za kandidate koji su se prijavili onlajn vršiće se od do god. Tokom ovog perioda, takođe verifikovaće se dokumentacija od strane administrativnog osoblja odgovarajućeg fakulteta. 4. ma se savetuje da pre prijavljivanja na konkurs urade dovoljno kopija dokumenata i da iste overe (pečat notara mora biti original), jer originalna dokumenta neće moći da se povuku do diplomiranja ili odjave sa fakulteta. Strana 2 od 5

3 5. Potrebna dokumentacija za fizičku prijavu je sledeća: a) Ekstrakt iz matične knjige rođenih (original) ne stariji od 6 meseci; b) Svedočanstva svih razreda srednje škole (originali, overeni ili duplikat); c) Diploma o završenoj srednjoj školi (original, overena ili duplikat); d) Svedočanstvo mature, ako je imalo maturski ispit (original, overeno ili duplikat); e) Kopija lične karte; f) Popunjen prijavni formular preuzima se tokom onlajn prijave sa interneta: Link za konkurisanje onlajn putem interneta je: g) Uplata od 2,50 evra. Obrazac za plaćanje se preuzima i štampa sa veb stranice Univerziteta u Prištini, dok se uplata vrši u bilo kojoj banci. h) Dokaz o priznavanju obrazovanja u inostranstvu-spisak pred-univerzitetskih institucija licenciranih u zemlji, uzima se u MPNTI od strane Centralne Administracije UP-a (ako kandidati ne mogu da dostave ovaj dokaz tokom perioda za onlajn prijavu, onda se dokaz može podneti tokom fizičke prijave). 6. Prilikom prijavljivanja u određenim datumima kao u tački 3. poglavlja III, svi kandidati su dužni da predaju traženu dokumentaciju iz tačke 5. ovog poglavlja na šalterima fakulteta u belom dosijeu (fascikl), koja treba da bude jedinstvena za sve kandidate. 7. Svi kandidati su dužni da poštuju preporuke Nacionalnog instituta za javno zdravlje (NIJZ-a) da drže rastojanje od 1,5-2 metra i koriste zaštitnu masku. 8. Ukoliko su se prilikom onlajn prijave kandidati greškom prijavili na drugi studijski program, onda treba da zatraže od službenika IT-a dotičnog fakulteta da se izbriše pogrešna prijava iz sistema kako bi se omogućila prijava od početka. Ovaj postupak mora biti završen pre datuma zatvaranja onlajn prijave. 9. Dokumenti iz tačke b), c), i d) mogu se prihvatiti kao duplikati samo ako su dokazani potvrdom nadležnih organa za izgubljene, oštećene, krađu i sl istih. P.S. Nakon vađenja duplikata, originalna dokumenta ne mogu se koristiti od strane kandidata, jer se ova radnja smatra krivičnim delom. 10. Oglasi i rasporedi mesta održavanja prijemnih ispita mogu se dobiti na dotičnim fakultetima, kao i na veb stranicama ovih fakulteta. 11. Datumi održavanja prijemnih ispita na različitim fakultetima prikazani su na sledeći način: Grupa I. 1. Građevinski fakultet dana god. od 9:00-11:00 časova. 2. Arhitektonski fakultet dana god. od 12:00.-17:00 časova. 3. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja dana god. u 8:00 časova. 4. Mašinski fakultet dana god. od 9:00-11:00 časova. 5. Prirodno-matematički fakultet dana god. u 9:00 časova. 6. Pravni fakultet dana god. u 9:00 časova. 7. Poljoprivredni i veterinarski fakultet dana god. u 9:00 časova. Grupa II. 1. Filozofski fakultet dana god. u 9:00 časova. 2. Filološki fakultet dana god. u 11:00 časova. 3. Ekonomski fakultet dana god. u 9:00 časova. 4. Učiteljski fakultet dana god. u 9:00 časova 5. Elektro-tehnički i računarski fakultet dana god. od 13:00-15:00 časova 6. Medicinski fakultet dana god. u 15:00 časova. 7. Fakultet likovnih umetnosti dana i god. od 9:00 časova po grupama. 12. Svi kandidati na prijemnom ispitu moraju sa sobom imati ličnu kartu, bez koje se ne mogu polagati prijemni ispit. 13. Zabranjena je upotreba mobilnih telefona za vreme održanja prijemnog ispita! IV. OBJAVLJIVANJE PRELIMINARNIH REZULTATA 1. Objavljivanje preliminarnih rezultata prijemnog ispita biće urađeno na oglasnim tablama i na veb stranicama dotičnih fakulteta po grupama fakulteta, na osnovu datuma održavanja prijemnog ispita i to: a) Prva grupa najkasnije do god., u 16:00 časova; b) Druga grupa najkasnije do god., u 16:00 časova. 2. Prilikom objavljivanja preliminarnog rezultata ne podrazumeva se da je kandidat primljen, jer nakon žalbe, neko od kandidata može biti rangiran sa više bodovima od kandidata koji je rangiran prema preliminarnom rezultatu. Strana 3 od 5

4 V. PRAVO I ROK ZA ŽALBU 1. koji su prema preliminarnom rezultatu navedeni kao ne-primljeni kandidati, mogu podneti žalbu nadležnom fakultetu najkasnije u roku od 48 sati od objavljivanja preliminarnih rezultata (računa se i subota), odnosno za sledeće grupe: a) Prva grupa najkasnije do god., do 16:00 časova; b) Druga grupa najkasnije do god., do 16:00 časova. 3. Žalbe se neće prihvatati nakon isteka roka koji je postavljen kao u gore navedenoj tački. Razmatranje žalbi se vrši odmah po isteku zakonskog roka za žalbe i to na nivou univerziteta samo od strane Komisije za Razmatranje Žalbi od strane dotičnog fakulteta. 2. koji nisu primljeni mogu povući svoja dokumenta na dotičnom fakultetu od god. (3 radna dana). 3. koji su prešli prag prolaznosti postavljen kao u tački II (Način odabiranja kandidata) stav 3. i 4. ovog konkursa, ali zato što su popunjena sva mesta predviđena programom na kojem su se prijavili, isti su ostali van spiskova primljenih kandidata, onda se na osnovu liste rangiranja prema sakupljenim bodovima isti mogu primiti na studijske programe u okviru akademske jedinice, na kojima su ostala slobodna mesta od prvog roka konkursa, pod uslovom da su polagali iste prijemne ispite. 4. Prijem kandidata iz stava 3. ove tačke izvršiće se tek nakon iskazivanja interesovanja za prijem na odgovarajući program. 5. U katedrama, ograncima, smerovima ili programima, gde se ne ispuni broj kandidata predviđen ovim konkursom, raspisuje se dodatni konkurs. 6. Za detaljnije informacije kandidati se mogu obratiti odgovarajućim fakultetima ili posetiti veb stranicu: VI. OBJAVLJIVANJE KONAČNIH REZULTATA 3. Objavljivanje konačnih rezultata prijemnog ispita biće obavljeno na oglasnim tablama i na veb stranici dotičnih fakulteta, nakon razmatranja žalbi po grupama fakulteta, najkasnije do posle 16:00 časova. VII. ROKOVI ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA 1. Upis primljenih kandidata obaviće se u Centralnoj administraciji UP-a (zgrada Univerzitetske Biblioteke), po ovom rasporedu: Filološki fakultet dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 časova; Građevinski fakultet dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 časova; Arhitektonski fakultet dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 Prirodno-matematički fakultet dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 časova; Poljoprivredni i veterinarski fakultet god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 časova; Ekonomski fakultet dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 časova; Filozofski fakultet dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 časova; Fakultet likovnih umetnosti dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00; Elektrotehnički i računarski fakultet dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 časova; Pravni fakultet dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 časova Medicinski fakultet dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 časova; Učiteljski fakultet dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 časova; Mašinski fakultet dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 časova; Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja dana god. od 9:00-12:00 i 13:00-15:00 časova; 2. koji nisu uspeli da se upišu unutar gore navedenih rokova, mogu se upisati najkasnije do god., do 15:00 časova. Izvan ovog roka primljeni kandidati neće moći da se upišu zbog zatvaranja Sistema za upravljanje informacijama o visokom obrazovanju (SUIVO), pa vas molimo da se pridržavate gore navedenog roka. 3. Ukoliko se primljeni kandidat, u određenom roku, ne ispoštuje sve procedure predviđene ovim konkursom, smatra se da se odrekao prava na upis. Strana 4 od 5

5 4. Primljeni kandidati za upis moraju dostaviti: a) Popunjen obrazac za upis, koji se preuzima i štampa (crno na belo) sa veb stranice b) Dve fotografije (format 4,5 k 6 cm), koje moraju biti u skladu sa normativima i pravilima za lična dokumenta; c) Po AU br. 09/2021, svi studenti na Univerzitetu Hasan Prishtina u Prištini koji upišu semestar oslobođeni su plaćanja takse na prvoj godini studija. I. FILOLOŠKI FAKULTET PRIŠTINA II. Na prvoj godini studija upisaće se 252 redovnih studenata i to na sledećim programima: Fakultet Katedra Program Za redovne studije iz nevećinskih zajednica 12% iz Preševa, Bujanovca i Medveđe 2% iz Severne Makedonije i Albanije 2% iz Crne Gore 1% Ukupno Filološki Program albanskog jezika Program albanske književnosti Program engleski jezik i književnost Program nemački jezik i književnost Program francuski jezik i književnost Program orijentalistike Program turski jezik i književnost Program novinarstva Ne postoje kvote za ovaj program. Zbog Program balkanistike specifičnosti svi kandidati ravnopravno konkurišu PRIJEMNI ISPIT Prijemni ispit održaće se u predmetima uže stručne oblasti odgovarajuće katedre fakulteta: - U Programu albanskog jezika iz albanskog jezika (pismeno); - U Programu e albanske književnosti iz albanske književnosti (pismeno); - U Programu e engleskog jezika i književnosti iz engleskog jezika (pismeno); - U Programu e nemačkog jezika i književnosti iz nemačkog jezika (pismeno); - U Programu e francuskog jezika i književnosti iz francuskog jezika (pismeno); - U Programu e turskog jezika i književnosti iz turskog jezika (pismeno); - U programu orijentalistike, prijemni ispit se održava u formi testa iz ovih predmeta: turski i arapski jezik (osnovno znanje), islamska civilizacija, orijentalna kultura (pismeno); - U programu novinarstva prijemni ispit se održava u formi testa iz ovih predmeta: albanski jezik, albanska književnost, albanska civilizacija, svetska civilizacija i esej. - Prijemni ispit za Program balkanistike održava se pismeno na maternjem jeziku kandidata i na balkanskom jeziku, kako bi se tačno utvrdio nivo jezika kandidata. Za kandidate Albance, balkanski jezik je jedan od sledećih jezika: BSHC (bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski), makedonski, bugarski, grčki, rumunski ili turski, dok je za kandidate zajednica balkanski jezik u ovom programu je albanski jezik. Strana 5 od 5